Informácie, O stránke

Návštevnosť – analýza

Hits: 11462

Ana­lý­za pochá­dza z mera­ní posky­to­va­te­ľa webo­vé­ho pries­to­ru, v minu­los­ti, dnes, Goog­le Ana­ly­tics. Goog­le Ana­ly­tics bol nasa­de­ný 19.9.2007. Strán­ky som mal svoj­ho času napr. na adre­se ska​la​.host​.sk, ska​la​.home​.sk apod, asi od roku 2002. Výsled­ky tu pre­zen­to­va­né sú modi­fi­ko­va­né a čas­to tren­do­vé pre rele­van­tnosť podá­va­nej infor­má­cie. Zhru­ba od 1.4.2011 si robím pre­hľa­dy z logov pod­ľa vlast­ných nasta­ve­ní. Dnes už mám všet­ky video­záz­na­my pre­su­nu­té na You­tu­be.

 • 15.1.2015: 791 člán­kov: Foto­gra­fia – 508 (64 %), Akva­ris­ti­ka – 218 (28 %), Osob­ná – 65 (8 %)
 • 29.4.2013: 729 člán­kov: Foto­gra­fia – 433 (59 %), Akva­ris­ti­ka – 216 (30 %), Osob­ná – 80 (11 %), 
 • 6.8.2012: 694 člán­kov: Foto­gra­fia – 400 (58 %), Akva­ris­ti­ka – 214 (31 %), Osob­ná – 80 (12 %),
 • 6.3.2012: 658 člán­kov: Foto­gra­fia – 364 (55 %), Akva­ris­ti­ka – 214 (33 %), Osob­ná – 80 (12 %),
 • 13.7.2010: 465 člán­kov: Foto­gra­fia – 200 (43 %), Akva­ris­ti­ka – 168 (36 %), Osob­ná – 97 (21 %).

Pod­ľa webp​ries​tor​.com

 • cel­ko­vý traf­fic odke­dy exis­tu­je domé­na sozo​.sk ku 15.1.2015 je 2.26 TB,
 • tak­mer 3.74 mili­ó­na náv­štev­ní­kov z tak­mer 1.86 mili­ó­na miest vyko­na­lo tak­mer 102.8 mili­ó­na hitov na nie­čo viac než 25.3 mili­ó­na stránkach,
 • náv­štev­ní­ci našli viac ako 2.77 mili­ó­na url adries, cez viac ako 246 tisíc odka­zo­va­čov a pomo­cou tak­mer 230 tisíc agen­tov, dostup­nosť dopy­tov je 97.69 %,
 • 925 náv­štev den­ne, jed­na náv­šte­va vyko­ná 27.5 hitov a pre­zrie si 6.8 strá­nok, jed­no načí­ta­nie robí 23.7 kB, jed­na náv­šte­va 652.95 kB, 6 288 strá­nok sa načí­ta den­ne, 25 456 načí­ta­ní denne
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend hitov: WordP­ress AKVA 244 200 – 30.85 %, Gre­ga­rius 191 062 – 24.13 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 104 970 – 13.26 %, WordP­ress FOTO 78 869 – 9.96 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 48 462 – 6.12 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 30 577 – 3.86 %, Piwik 29 114 – 3.68 %, WordP­ress OSOBNÁ 29 008 – 3.66 %, Rekla­ma 13 372 – 1.69 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 4 495 – 0.57 %, Auto­ri AKVA 2 017 – 0.25 %, Kate­gó­rie AKVA 1 924 – 0.24 %, iCa­len­dar 1 860 – 0.23 %, Zdro­je AKVA 1 536 – 0.19%, Auto­ri FOTO 407 – 0.05 %, Zdro­je FOTO 199 – 0.03 %, phprs 13 – 0.00 %,
 • v roku 2014: WordP­ress AKVA 3 036 831 – 31.17 %, Gre­ga­rius 2 385 555 – 24.49 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 1 286 941 – 13.21 %, WordP­ress FOTO 942 203 – 9.67 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 558 255 – 5.73 %, Piwik 369 903 – 3.79 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 348 725 – 3.58 %, WordP­ress OSOBNÁ 343 210 – 3.52 %, Rekla­ma 182 663 – 1.87 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 116 210 – 1.19 %,
 • cel­ko­vý stav: WordP­ress AKVA 8 726 546 – 31.56 %, Foto­gra­fie (všet­ky) 5 469 876 – 19.78 %, Gre­ga­rius 4 047 998 – 14.64 %, WordP­ress FOTO 3 280 961 – 11.86 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 1 294 605 – 4.68 %, WordP­ress OSOBNÁ 1 201 649 – 4.35 %, iCa­len­dar 843 374 – 3.05 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 765 174 – 2.77 %, Rekla­ma 645 915 – 2.34 %, Piwik 570 364 – 2.06 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 351 709 – 1.27 %, phprs 165 504 – 0.60 %, Kate­gó­ria FOTO 114 125 – 0.41 %, Kate­gó­rie AKVA 44 879 – 0.16 %, Zdro­je AKVA 41 564 – 0.15 %, Auto­ri AKVA 38 931 – 0.14 %, Auto­ri FOTO 25 940 – 0.09 %, Zdro­je FOTO 23 790 – 0.09 %
 • mesač­ný trend traf­fi­cu (MB): Foto­gra­fie (všet­ky) 3 312 – 27.78 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 1 998 – 16.76 %, WordP­ress AKVA 1 855 – 15.57 %, Gre­ga­rius 1 097 – 9.20 %, WordP­ress FOTO 1 010 – 8.47 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 760 – 6.37 %, WordP­ress OSOBNÁ 399 – 3.35 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 316 – 2.65 %, Kate­gó­rie FOTO 242 – 2.03 %, Piwik 212 – 1.78 %, Kate­gó­rie AKVA 144 – 1.20 %, Auto­ri AKVA 127 – 1.07 %, Rekla­ma 113 – 0.95 %, Zdro­je AKVA 101 – 0.85 %, Zdro­je FOTO 53 – 0.45 %, Auto­ri FOTO 53 – 0.45 %, Pris­pie­va­te­lia AKVA 45 – 0.38, Zdro­je OSOBNÁ 24 – 0.20 %, Pris­pie­va­te­lia FOTO 23 – 0.19 %, Kate­gó­rie OSOBNÁ 18 – 0.15 %, Auto­ri OSOBNÁ 17 – 0.14 %
 • v roku 2014 (GB): Foto­gra­fie (všet­ky) 38.42 – 26.85 %, WordP­ress AKVA 26.65 – 18.63 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 21.15 – 14.78 %, Gre­ga­rius 13.42 – 9.38 %, WordP­ress FOTO 13.29 – 9.29 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 8.06 – 5.63 %, WordP­ress OSOBNÁ 5.26 – 3.68 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 3.55 – 2.48 %, Kate­gó­rie FOTO 2.63 – 1.84 %, Piwik 2.24 – 1.57 %, Rekla­ma 1.65 – 1.15 %, Kate­gó­rie AKVA 1.55 – 1.08 %,
 • Cel­ko­vý stav traf­fi­cu (GB): Foto­gra­fie (všet­ky) 160.97 – 42.40 %, WordP­ress AKVA 56.35 – 14.84 %, Kľú­čo­vé slo­vá AKVA 37.66 – 9.92 %, WordP­ress FOTO 32.20 – 8.48 %, Gre­ga­rius 29.38 – 7.74 %, Kľú­čo­vé slo­vá FOTO 15.44 – 4.07 %, WordP­ress OSOBNÁ 11.72 – 3.09 %, Kľú­čo­vé slo­vá OSOBNÁ 8.89 – 2.34 %, Rekla­ma 5.86 – 1.54 %, Kate­gó­rie FOTO 5.17 – 1.36 %, Piwik 3.14 – 0.83 %, Kate­gó­rie AKVA 2.56 – 0.68 %, Zdro­je AKVA 2.31 – 0.61 %, Auto­ri AKVA 2.07 – 0.54 %, Zdro­je FOTO 1.51 – 0.40 %, Auto­ri FOTO 1.31 – 0.34 %, Zdro­je OSOBNÁ 0.92 – 0.24 %, Pris­pie­va­te­lia AKVA 0.85 – 0.22 %, Pris­pie­va­te­lia FOTO 0.52 – 0.14 %, Kate­gó­rie OSOBNÁ 0.51 – 0.13 %, Auto­ri OSOBNÁ 0.31 – 0.08 %,
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend refer­re­rov: akva​.sk 1 515, akva​rij​ni​.cz 707, vis​senp​ra​at​jes​.nl 510, face​bo​ok​.com 372, sez​nam​.cz 247, skysc​ra​per​ci​ty​.com 178, rybic​ky​.net 100, 
 • pod­ľa roč­ných tren­dov: akva​.sk, vis​senp​ra​at​jes​.nl, akva​ma​nia​.sk, skysc​ra​per​ci​ty​.com, denis​.wz​.cz, cory​cats​.sk, cich​lid​por​tal​.sk, sez​nam​.cz, zoojo​mis​.sk, face​bo​ok​.com, tulu​lum​.blog​.cz, blo​.gs,
 • v roku 2014: akva​.sk 23 310, vis​senp​ra​at​jes​.nl 7 399, akva​rij​ni​.cz 5 422, face​bo​ok​.com 3 798, sez​nam​.cz 3 468, skysc​ra​per​ci​ty​.com 2 497, rybic​ky​.net 1 539, wp​.me 1294, sport​.alie​xirs​.it 907, cen​trum​.cz 654, semalt​.com 576, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 515, mojas​vad​ba​.sk 489, you​tu​be​.com 406, mesh​jour​na​list​.com 389, maniak​va​.sweb​.cz 339, cho​va​te​lia​.sk 317, kduz​.com 312, forum​.splen​dens​po​wer​.cz 270, cich​lid​por​tal​.sk 264, akva​ris​ta​.cz 241, akva​rium​.napa​dy​.net 233, tulu​lum​.blog​.cz 229, akva​ma​la​wi​.com 223, blo​.gs 215,
 • cel­ko­vý stav: akva​.sk 278 599, cich​lid​por​tal​.sk 45 103, vis​senp​ra​at​jes​.nl 26 590, akva​ma​nia​.sk 19 610, denis​.wz​.cz 12 484, skysc​ra​per​ci​ty​.com 10 107, cory​cats​.sk 8 704, face​bo​ok​.com 7 668, eri​ma​su​ly​.blo​ger​.hr 4 785, zoojo​mis​.sk 4 419, tery​.sk 3 463, sez​nam​.cz 3 239, tulu​lum​.blog​.cz 1 970, blo​.gs 1 876, stuf​fi​.blog​.cz 1 970, akva​ry​um​ku​lu​bu​.org 1 573, zahir​.akva​ry​um​.com 1 466, dhvez​dic​ka​.blog​.cz 1 364, www​.bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 1 339, akva​fish​.blog​.cz 1 236, ifau​na​.sk 1 180, aqu​arium​fo​rum​.com 1 107, hack​bank​.gen​.tr 1 022
 • ku 1.1.2015 mesač­ný trend traf­fi­cu z kra­jín v %: USA 41.53, Slo­ven­sko 35.44, Čes­ko 7.46, Nemec­ko 4.39, Rus­ko 2.94, Fran­cúz­sko 1.36, Ukra­ji­na 0.76, Kana­da 0.33, Čína 0.21, 
 • pod­ľa roč­ných tren­dov náv­štev: USA 38.71, Slo­ven­sko 23.93, Čína 14.40, Čes­ko 3.87, Nemec­ko 2.21, Holand­sko 2.15, Rus­ko 2.04, Ukra­ji­na 1.55, Fran­cúz­sko 1.41, Írsko 1.03
 • v roku 2014: Slo­ven­sko 43.22 %, USA 38.28 %, Čes­ko 8.87 %, Nemec­ko 4.82 %, Rus­ko 2.26 %, Fran­cúz­sko 1.12 %
 • cel­ko­vý stav v %: USA 34.26, Slo­ven­sko 31.51, Čína 10.87, Čes­ko 4.36, Holand­sko 2.11, Nemec­ko 2.01, Rus­ko 1.84, Ukra­ji­na 1.36, Fran­cúz­sko 1.16, Írsko 0.76, Veľ­ká Bri­tá­nia 0.74, Japon­sko 0.64, Kana­da 0.49, Poľ­sko 0.48, Nór­sko 0.43, Turec­ko 0.41, Island 0.41, Bel­gic­ko 0.36, Švéd­sko 0.29, Bra­zí­li 0.24, Rakús­ko 0.24, Taj­wan 0.22, Chor­vát­sko 0.22, Talian­sko 0.20, Maďar­sko 0.19, Mol­dav­sko 0.15, Rumun­sko 0.15, Špa­niel­sko 0.14,
 • pod­ľa roč­ných tren­dov z tých­to miest v %: Bra­ti­sla­va 15.21, Moun­tain View, US 5.97, Zheng Zhou, Čína 5.64, Šan­ghaj 5.55, Red­mond, US 4.48, Men­lo Park, US 4.01, Ban­ská Bys­tri­ca 3.15, Pra­ha 2.72, Holts­vil­le, US 2.67, New York 2.37, Bei Jing, Čina 2.03, Atlan­ta, Geor­gia, US 1.59, Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US 1.44, Mos­kva 1.43, Bro­ok­lyn, US 1.34, Chi­ca­go 1.20, Bris­tow, Vir­gi­nia, US 1.17, Ash­burn, US 1.15, Seatt­le 1.09, Kijev 1.04, Dub­lin 1.01,
 • cel­ko­vo: Bra­ti­sla­va 23.16, Moun­tain View, US 5.30, Ban­ská Bys­tri­ca 4.93, Red­mond, US 4.69, Zheng Zhou, Čína 4.69, Šan­ghaj 4.64, Men­lo Park, US 3.60, Pra­ha 3.35, New York 2.48, Holts­vil­le, US 2.23, Atlan­ta, Geor­gia, US 2.06, Bei Jing, Čina 2.01, Bro­ok­lyn, US 1.92, Chi­ca­go 1.86, Koši­ce 1.56, Mos­kva 1.48, Colo­ra­do Springs, Colo­ra­do, US 1.44, Seatt­le 1.15, Bris­tow, Vir­gi­nia, US 1.13, Ash­burn, US 1.12, Amster­dam 1.03, Kijev 1.02,
 • na plat­for­me roč­né tren­dy v %: Win­do­ws Seven 34.96, Win­do­ws XP 27.55, Win­do­ws Vis­ta 4.78, Linux 4.37, Andro­id 2.82, Mac 1.68, Win­do­ws NT 1.64,
 • v roku 2014: Win­do­ws Seven 30.85, Win­do­ws XP 7.42, Andro­id 3.40, Linux 2.61, Win­do­ws NT 2.30, Win­do­ws Vis­ta 1.63, Mac 1.25, 
 • cel­ko­vo: Win­do­ws XP 23.26, Win­do­ws Seven 22.46, Win­do­ws Vis­ta 5.02, Lin­xu 2.42, Andro­id 1.55, Mac 1.13, Win­do­ws NT 0.97, Win­do­ws 2003 0.57, Win­do­ws 2000 0.34, Win­do­ws 98 0.26, iOS 0.19, Win­do­ws 95 0.16, Win­do­ws ME 0.12 

Zo šta­tis­tík od posky­to­va­te­ľa pries­to­ru – web​sup​port​.sk a pred­tým webp​ries​tor​.com

Rok

Traf­fic

Náv­števNor­mál­ne náv­šte­vyJedi­neč­ných návštevníkovSitesHitsStrá­nokURLsReferrersAgentsNedo­stup­nosť (%)

SPOLU

2.26 TB

3 716 0141 858 933102 779 65925 310 1112 774 184246 406229 9632.31

2014

201.21 GB412 823110 06970 670103 00911 169 3495 332 830552 58334 67622 8001.50

2013

128.98 GB360 431118 96171 51197 3568 253 9093 927 489512 97630 89917 9452.48

2012

95.76 GB234 51081 83453 73872 1374 276 6282 030 234440 47726 88117 5586.34

2011

87.08 GB325 61688 92485 752112 6525 649 8532 048 411267 57136 62227 9518.70

2010

321.53 GB441 747237 36613 994 1593 684 547289 95932 75232 0163.11

2009

310.79 GB

289 804198 33710 198 8481 817 710216 62915 87423 0840.0053

2008

793.57 GB

451 355215 46411 613 3162 809 214188 47715 89020 4250.28

2007

159.48 GB

459 519

313 602

18 703 998

1 491 612114 54414 75721 2530.52

2006

97.79 GB

289 566

235 927

7 876 032

1 029 79069 83915 08618 1963.80

2005

89.22 GB

323 415

177 442

7 666 309

777 53260 27013 06016 6854.14

2004

30.04 GB

127 130

83 963

2 877 827

314 49846 7648 37010 1981.81

2003

4.48 GB

21 854

11 678

498 128

45 43314 0951 5391 8521.17

Rok

Hits/​VisitPages/​VisitkB/​VisitSum Visit Lenght Visit Len­ght

SPOLU

27.56.80653rokovminút

2014

27.112.9251111.9515:36

2013

22.910.903707.6911:21

2012

18.28.664295.2311:37

2011

17.46.292806.748:22

2010

31.78.347637.856:22

2009

35.26.271 125

2008

25.76.221 844

2007

40.73.25363

2006

27.23.56354

2005

23.72.40289

2004

22.62.47248

2003

22.82.08215

visitsdaypagespagevisitunique_url
hitsvisittotalgbtotalpages totalvisitsday uniquepages

Pod­ľa Goog­le od 19.9.2007 do 1.1.2015
 • 563 893 náv­štev, z toho 442 230 jedi­neč­ných (78.42 %), 228 919 (40.60 %) bez odcho­du zo vstup­ných stránok, 
 • zobra­zi­lo sa 1 476 590 strá­nok, 961 548 jedi­neč­ných, 1 141 001 (77.27 %) bez odcho­dov zo vstup­ných stránok,
 • den­ný prie­mer je 254 náv­štev, zo 148 štá­tov z 6 286 miest pomo­cou 74 pre­hlia­da­čov na 30 ope­rač­ných systémoch,
 • mie­ra odcho­dov je 59.40 %, 23.04 % náv­štev­ní­kov sa na strán­ky vra­cia, frek­ven­cia náv­štev­ní­ka je 11.27,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 5:15 minút, nav­ští­via 5.03 stránok,
 • aktu­ál­nosť náv­štev­ní­ka je 44.23 dňa, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 6:02 minút, hĺb­ka 4.57 stránok,
 • zo Slo­ven­ska je 81.91 %, z Čes­ka – 7.21 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: Turec­ko 10.29 %, Nemec­ko 9.05 %, USA 8.57, Veľ­ká Bri­tá­nia 7.76 %, Poľ­sko 7.57 %. Chor­vát­sko 4.99 %, Rakús­ko 4.09 %, Maďar­sko 3.90, Fran­cúz­sko 3.63, Srb­sko 3.61 atď.
 • Slo­vá­ci priš­li naj­mä z Bra­ti­sla­vy – 50.31 %, zo zvyš­ku: Trna­va 11.81 %, Koší­ce 11.70 %, Žili­na 9.78 %, Nit­ra 8.32 %,
 • 68.25 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 22.50 % pria­mo, 9.72 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky a 0.17 % cez sociál­ne služby
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Fire­fox 39.10 %, Inter­net Explo­rer 34.55 %, Chro­me 12.51 %, Ope­ra 10.11 %, Safa­ri 1.92 %, Andro­id 1.28 %
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 94.43 %, zo zvyš­ku: Andro­id 39.70 %, Linux 23.23 %, Macin­tosh 17.89 %, iOS 13.08 %
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 18.68 %, sez​nam​.cz 17.44 %, zoznam​.sk 9.50 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 6.51 %, face​bo​ok​.com 5.26 %, rybic​ky​.net 3.97 %, akva​ma​la​wi​.com 2.72 %, azet​.sk 1.79 %, splen​dens​po​wer​.cz 1.43 %, akva​rij​ni​.cz 1.16 %, zoohoo​.sk 1.14 %, akva​ris​ta​.cz 1.12 %, naj​.sk 1.08 %, atlas​.sk 1.04 %

Pod­ľa Goog­le rok 2014:

 • 42 846 náv­štev – 33 673 jedi­neč­ných (78.59 %), 10 283 (24.00 %) bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 76.00 % mie­ra odcho­dov, 74 024 zobra­ze­ných strá­nok – 61 632 jedi­neč­ných, 41 461 bez odcho­dov (56.01 %), 22.21 % vra­ca­jú­cich sa návštevníkov,
 • den­ný prie­mer je 117 náv­štev, zo 114 štá­tov z 1 379 miest pomo­cou 31 pre­hlia­da­čov na 19 ope­rač­ných systémoch,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 7:08 minú­ty, nav­ští­via 4.03 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­ní­ka 13.89 náv­štev, aktu­ál­nosť 31.89, hĺb­ka náv­šte­vy 4.04, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 6:28 min,
 • zo Slo­ven­ska 84.60 %, z Čes­ka – 6.67 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: USA 18.13 %, Nemec­ko 10.48 %, Veľ­ká Bri­tá­nia 10.02 %, Rakús­ko 7.28 %, Bra­zí­lia 7.06 %, Maďar­sko 6.18 %, Poľ­sko 4.67 %,
 • Slo­vá­ci priš­li naj­mä z Bra­ti­sla­vy 50.31 %, zo zvyš­ku: Žili­na 14.36 %, Koši­ce 9.88 %, Nit­ra 5.94 %, Trna­va 5.93 %, Pieš­ťa­ny 4.67 %, Pre­šov 4.14 %, Ban­ská Bys­tri­ca 4.02, Pop­rad 3.88 %, Micha­lov­ce 3.80 %, Lip­tov­ský Miku­láš 3.42 %, Nové Zám­ky 3.39 %, Prie­vi­dza 3.34 %, Zvo­len 3.22 %, 
 • 72.42 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 17.61 % pria­mo 8.59 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky, 1.37 % cez sociál­ne služby, 
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Chro­me 42.24 %, Fire­fox 23.71 %, Inter­net Explo­rer 11.28 %, Andro­id 8.28 %, Ope­ra 7.67 %, Safa­ri 6.12 %,
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 73.75 %, zo zvyš­ku: Andro­id 66.04 %, iOS 16.51 %, Linux 9.40 %, Macin­tosh 4.95 %, Win­do­ws Pho­ne 2.14 %,
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 27.83 %, face​bo​ok​.com 12.39 %, sez​nam​.cz 10.47 %, semalt​.com 8.60 %, ask​.com 3.51 %, rybic​ky​.net 3.30 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 2.79 %, akva​rij​ni​.cz 2.41 %, mojas​vad​ba​.sk, cen​trum​.cz, but​tons​-for​-web​si​te​.com 1.45 %

Tren­do­vo (pred­po­klad) pod­ľa Goog­le pre rok 2015:

 • 55 296 náv­štev, 44 922 jedi­neč­ných (81.24 %), 17 506 (19.97 %) bez odchov zo vstup­ných stránok,
 • 71.71 % mie­ra odcho­dov, 117 729 zobra­ze­ných strá­nok – 84 426 jedi­neč­ných, 79 927 bez odcho­dov (67.89 %), 19.47 % vra­ca­jú­cich sa náv­štev­ní­kov zo 100 štá­tov a 1 371 miest,
 • den­ný prie­mer je 151 náv­štev, pomo­cou 28 pre­hlia­da­čov na 17 ope­rač­ných systémoch,
 • tí, čo neodí­du zo vstup­nej strán­ky strá­via na sozo​.sk 5:37 minú­ty, nav­ští­via 4.23 stránok,
 • frek­ven­cia náv­štev­ní­ka 13.65 náv­štev, aktu­ál­nosť 41.21, hĺb­ka náv­šte­vy 3.94, dĺž­ka náv­šte­vy (nad 11 sekúnd) je 5:51 min,
 • zo Slo­ven­ska 83.48 %, z Čes­ka – 8.24 %, zo zvyš­ku ostat­ných kra­jín: USA 16.44 %, Nemec­ko 10.84 %, Veľ­ká Bri­tá­nia 9.99 %, Rakús­ko 6.57 %, Poľ­sko 5.52 %, Maďar­sko 5.05 %, Fran­cúz­sko 3.33 %, Bra­zí­lia 2.88 %, Špa­niel­sko 2.52 %, Írsko 2.38 %, Talian­sko 2.32 %,
 • Slo­vá­ci prí­du naj­mä z Bra­ti­sla­vy 50.01 %, zo zvyš­ku: Žili­na 11.53 %, Koši­ce 10.50 %, Trna­va 7.48 %, Nit­ra 6.85 %, Pieš­ťa­ny 4.61 %, Micha­lov­ce 4.47 %, Ban­ská Bys­tri­ca 4.43 %, Pre­šov 3.89 %, Pop­rad 3.71 %, Lip­tov­ský Miku­láš 3.65 %, Zvo­len 3.59 %, Prie­vi­dza 3.45 %, 
 • 63.30 % náv­štev­ní­kov prí­de na sozo​.sk cez vyhľa­dá­vač, 29.29 % pria­mo, 8.11 % cez odka­zu­jú­ce strán­ky a 0.61 % cez sociál­ne služby, 
 • pro­stred­níc­tvom pre­hlia­da­ča Fire­fox 33.29 %, Chro­me 30.36 %, Inter­net Explo­rer 18.41 %, Ope­ra 8.94 %, Andro­id 4.22, Safa­ri 4.14 %, 
 • bežia­cich na ope­rač­nom sys­té­me Win­do­ws 85.34 %, zo zvyš­ku: Andro­id 36.65 %, Linux 25.89 %, Macin­tosh 19.02 %, iOS 11.99 %, iPad 1.17 %, iPho­ne 1.11 %, Win­do­ws Pho­ne 1.05 %,
 • medzi odka­zu­jú­ci­mi strán­ka­mi (bez vyhľa­dá­va­čov) domi­nu­je za celé obdo­bie akva​.sk 28.46 %, face​bo​ok​.com 11.86 %, sez​nam​.cz 4.66 %, bra​ti​sla​va​gu​ide​.com 3.76 %, zoznam​.sk 3.58 %, semalt​.com 2.98, rybic​ky​.net 2.96 %, akva​rij​ni​.cz 2.46 %.

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O mne

Obľúbené odkazy

Hits: 26807

Use Facebook to Comment on this Post

Informácie, O stránke

Referencie www​.sozo​.sk

Hits: 2371

Akva­ris­ti­ka

Citá­cie vo fórach

Foto­gra­fo­va­nie

Bio­ló­gia

Hud­ba

Rôz­ne

Use Facebook to Comment on this Post

Literatúra, Rešerše, Veda

Nezaradená literatúra

Hits: 6508

Kriš­tín Anton Bre­e­ding bird com­mu­ni­ties in natu­ral and cul­ti­va­ted spru­ce forest in the Poľa­na Mts. 1991 Šťast­ný K., Bej­ček V. (eds.): Bird Cen­sus and Atlas Stu­dies p. 299 – 302 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG Poľa­na, prí­ro­dze­ný les, kul­ti­vo­va­ný les článok

Krno Iľja Zooge­og­rap­hi­cal stu­dies oin Slo­va­kian sto­nef­lies (Ple­cop­te­ra) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 221 – 225 SAP Bra­ti­sla­va zooge­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia ENG Ple­cop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Lang­ton C. Arti­fi­cial life 1989 Addison-​Wesley Redwo­od City, Cali­for­nia kyber­ne­ti­ka ENG ume­lý život neznámy

Hus­bands P., Mey­er J.A. Evo­lu­ti­ona­ry robo­tics 1998 Sprin­ger Ber­lin kyber­ne­ti­ka ENG evo­lú­cia robo­tov neznámy

Leger C. Auto­ma­ted synt­he­sis and opti­mi­za­ti­on of robot con­fi­gu­ra­ti­ons. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1999 Car­ne­gie Mel­lon Uni­ver­si­ty The­sis kyber­ne­ti­ka ENG syn­té­za robo­tov, opti­ma­li­zá­cia robo­tic­ké­ho sys­té­mu, evo­lú­cia robo­ti­ky neznámy

Beer R.D. Intel­li­gen­ce as adap­ti­ve beha­vi­or 1990 Aca­de­mic Pre­ss Bos­ton kyber­ne­ti­ka ENG inte­li­gen­cia, pris­pô­so­be­né sprá­va­nie neznámy

Chel­la­pi­la K., Fogel D. Evo­lu­ti­on, neural networks, games and intel­li­gen­ce 1999 Proc. IEEE 87 kyber­ne­ti­ka evo­lú­cia, neuró­no­vé sie­te, hra, inte­li­gen­cia neznámy

Root T. Atlas of win­te­ring North Ame­ri­can birds. An ana­ly­sis of chris­tmas bird count data 1988 The Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG zimo­va­nie, sťa­ho­va­nie vtá­kov, Aves, via­noč­né sčí­ta­nie atlas

Shar­rock J.T.R. The atlas of bre­e­ding birds in Bri­tain and Ire­land 1976 Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Bri­tá­nia, Írsko, Aves atlas

Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. Bird cen­sus and atlas stu­dies 1985 Pro­ce­e­dings of the VIII Inter­na­ti­onal Con­fe­ren­ce on Bird Cen­sus and Atlas Work Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring zooge­o­gra­fia, orni­to­ló­gia ENG Aves, roz­ší­re­nie neznámy

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 3 – 6 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES tema­tic­ká mapa, dru­hy tema­tic­kých máp, teme­tic­ká kar­to­gra­fia, tema­tic­ká mapa, geo­gra­fic­ká mapa, ana­ly­tic­ké mapy, kom­plax­né mapy, syn­te­tic­ké mapy, kon­štrukč­né zákla­dy tema­tic­kých máp, refe­renč­né plo­chy, geoid, rotač­ný refe­renč­ný elip­so­id člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 6 – 8 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Bes­se­lov elip­so­id, Kra­sov­ské­ho elip­so­id, Hay­for­dov elip­so­id, elip­so­id IAG 1967, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1980, refe­renč­ný elis­po­id WGS 1984, refe­renč­ná guľa, refe­renč­ná rovi­na, kar­to­gra­fic­ké zobra­ze­nia, plo­chy zobra­zo­va­cích plôch, kar­to­gra­fic­ké skres­le­nie člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 8 – 11 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES plo­chy, uhly, dĺž­ky, dĺž­ko­vé skres­le­nie, ploš­né skres­le­nie, uhlo­vé skres­le­nie, vyrov­ná­va­cie zobra­ze­nie, kom­pen­zač­né zobra­ze­nie, ekvi­de­for­má­ty, izo­ko­ly, výber kar­to­gra­fic­ké­ho zobra­ze­nia, súrad­ni­co­vé sys­té­my, jed­no­znač­né urče­nie plo­chy, zeme­pis­né súrad­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 11 – 13 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES pries­to­ro­vé pra­vo­úh­le súrad­ni­ce, kar­to­gra­fic­ké súrad­ni­ce, pra­vo­úh­le rovin­né súrad­ni­ce, polár­ne rovin­né súrad­ni­ce, obsah tema­tic­kých máp, topo­gra­fic­ký pod­klad, tema­tic­ký obsah, zosta­ve­nie obsa­hu tema­tic­kej mapy, kar­to­gra­fic­ké pro­ce­dú­ry člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 13 – 19 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES metó­dy kar­to­gra­fic­ké­ho zná­zor­ňo­va­nia, kom­po­zí­cia tema­tic­kých máp, základ­né kom­po­zič­né prv­ky, mapo­vé pole, názov mapy, mier­ka, legen­da, tvor­ba legen­dy, štruk­tu­ra­li­zá­cia tema­tic­ké­ho obsa­hu, nad­stav­bo­vé kom­po­zič­né prv­ky, tiráž, sme­rov­ka, logo, tabuľ­ky člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 1. časť 1999 Geoin­fo, No. 4, Supp­le­ment, p. 19 – 20 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES gra­fy, dia­gra­my, sché­my, ved­ľaj­šie mapy, obráz­ky, tex­to­vé polia, blok­dia­gra­my, citá­cie, regis­tre, zozna­my, rekla­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 2. časť 1999 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 1 – 20 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES zná­zor­ne­nie kva­li­ta­tív­nych zna­kov, figu­rál­ne zna­ky, bodo­vé zna­ky, čia­ro­vé zna­ky, líni­ové zna­ky, are­álo­vé zna­ky, ploš­né zna­ky, sché­my, tabuľ­ky, gra­fy, dia­gra­my člá­nok 1211 – 1082

Vože­ní­lek Vít, Kaňok Jaro­mír Tvor­ba tema­tic­kých máp v GIS, 3. časť 1999 Geoin­fo, No. 6, Supp­le­ment, p. 1 – 21 Com­pu­ter Pre­ss Brno tema­tic­ká kar­to­gra­fia, GIS CES Pre­zen­tá­cia kva­li­ta­tív­nych a kvan­ti­ta­tív­nych infor­má­cií, kvan­ti­ta­tív­ne úda­je, kar­to­dia­gra­my, kar­to­gra­my, ana­lý­za teč­ko­vé mapy, dasy­met­ric­ká ana­lý­za, dasy­met­ric­ké metó­dy, ana­lý­za kar­to­gra­mic­ká, metó­dy izo­li­nií, dele­nie stup­níc, stup­ni­ce člá­nok 1211 – 1082

Edding­ton Art­hur The most dis­tin­gu­is­hed astro­p­hy­zi­cist of his time 1983 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York astro­fy­zi­ka, gno­ze­oló­gia ENG Dai­da­los, Ika­ros neznámy

Wil­son Edward O. Deep his­to­ry 1990 Chro­nic­les No. 14, p. 16 – 18 hlbin­ná his­tó­ria, his­tó­ria ENG kon­cept hlbin­nej his­tó­rie článok

Kriš­tín Anton Vtá­čie spo­lo­čen­stvá cha­rak­te­ris­tic­kých bio­to­pov Poľa­ny 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 165 – 182 orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia SLO Poľa­na článok

Simon Her­bert A. Dis­co­ve­ry, inven­ti­on and deve­lop­ment. Human cre­a­ti­ve thin­king 1983 Pro­ce­e­dings of the Nati­onal Aca­de­my of Scien­ces, USA, (Phy­si­cal Scien­ces), Vol. 80, p. 4569 – 4571 psy­cho­ló­gia ENG obja­vo­va­nie, pozo­ro­va­nie, inven­cia, psy­cho­ló­gia tvo­ri­vé­ho mys­le­nia článok

Ale­xan­der M. Intro­duc­ti­on to soil mic­ro­bi­olo­gy 1977 John Wiley New York pôd­na mik­ro­bi­oló­gia ENG neznámy

Drob­ník J., Koz­der­ko­vá V., Ber­nát J. A prac­ti­cal cour­se in soil mic­ro­bi­olo­gy 1957 SPN Pra­ha pôd­na mik­ro­bi­oló­gia CES neznámy

Bron­son F.H. Mam­ma­lian repro­duc­ti­ve bio­lo­gy 1989 Uni­ver­si­ty Pre­ss of Chi­ca­go Illi­no­is repro­dukč­ná bio­ló­gia ENG roz­mno­žo­va­nie cicav­cov neznámy

Stern Curt Prin­cip­les of human gene­tics 1973 Fre­e­man W. H. San Fran­cis­co gene­ti­ka člo­ve­ka ENG odha­do­va­ný počet poly­gé­nov urču­jú­cich far­bu ľud­skej ple­ti neznámy

Bever J.D., Wes­to­ver K.M., Anto­no­vics J. Incor­po­ra­ting the soil com­mu­ni­ty into plant popu­la­ti­on dyna­mics. The uti­li­ty of the feed­back app­ro­ach 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 5, p. 561 – 574 Oxford pedo­eko­ló­gia, rast­lin­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG pôd­ne spo­lo­čen­stvá, dyna­mi­ka rast­lin­ných popu­lá­cií článok

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

2002 Ste­reo, Vol. 10, No. 5, p. 6 – 100 Tra­de & Lei­su­re Pub­li­ca­ti­ons Pra­ha audi­otech­ni­ka, video­tech­ni­ka CES MP3 pre­hrá­va­če, Com­paq iPAQ Per­so­nal Audio Pla­y­er PA‑2, Sony D‑CJ01, Per­so­nal Juke­Box PJB 100, MP3CD Phi­lips AZ1150, Pione­er DVR-​7000, Test walk­man­nov, disk­man­nov, Onkyo DV-​L5, Onkyo TX-​L5, Tele­ví­zo­ry Thom­son a Phi­lips člá­nok 1210 – 7026

Meloun Milan, Milit­ký Jiří Kom­pen­dium šta­tis­tic­ké­ho zpra­co­vá­ní dat 0 Aca­de­mia Pra­ha mate­ma­ti­ka CES šta­tis­tic­ká ana­lý­za kniha

Sop­ko Július Kro­ni­ky stre­do­ve­ké­ho Slo­ven­ska 0 his­tó­ria SLO kro­ni­ka, stre­do­vek, stre­do­ve­ké Slo­ven­sko kniha

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 1 – 8 Mati­ca Slo­ven­ská Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Štát­ny oblast­ný archív v Nit­re, šľach­tic­ké spi­sy, Dr. Július Ala­pi, súpis šľach­tic­kých rodov v roku 1911, žup­né súpi­sy, daňo­vé súpi­sy, Dvo­j­itý kríž, slo­van­ský kríž, byzant­ský pôvod, pria­my export byzant­skej sym­bo­li­ky, latin­ský Orient, krí­žo­vé výpra­vy člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 8 – 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO šíre­nie sym­bo­lu rytier­sky­mi rád­mi, 9. sto­ro­čie, mega­lé – vzdia­le­ná Mora­va, rytier­ske rády pou­ží­va­li sym­bo­li­ku dvo­j­ité­ho krí­ža vo svo­jich peča­tiach, nie v zna­koch, erboch, výni­moč­ne v peča­ti tem­plá­rov, rád sv. Ducha, trans­for­má­cia dvo­j­ité­ho krí­ža člá­nok 1335 – 0137

Ave­na­rius A. Byzant­ská kul­tú­ra v slo­van­skom pro­stre­dív VI. – XII. Sto­ro­čí – k prob­lé­mu recep­cie a trans­for­má­cie 1992 Bra­ti­sla­va neznámy

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 19 – 21 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pred­ko­via polyg­lo­ta Vla­di­mí­ra Kri­vos­sa, ovlá­dal 40 jazy­kov, ria­di­teľ ste­no­gra­fic­kej kan­ce­lá­rie oboch komôr rus­ké­ho par­la­men­tu, trest smr­ti, doži­vo­tie, Solo­viec­ke ostro­vy, za nevšed­né vedo­mos­ti si zís­kal urči­té pri­vi­lé­giá, Kri­vo­ši­je člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 21 – 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Boka Kotor­ská v Dal­má­cii, pred­ko­via z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Vrbic­ký (Vyšný) Huš­ták, Po sto­pách Lehot­skov­cov, Pavol Križ­ko, Spo­loč­nosť gene­a­ló­gov v Lon­dý­ne, Povesť o zakla­da­te­ľoch rodu Pal­fi­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 42 – 46 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Deji­ny rodu Meš­ko – jed­né­ho z naj­star­ších orav­ských a lip­tiv­ských rodov, komes Hud­ka – Hud­kont, prvá tre­ti­na 13. sto­ro­čia, homo regius, Uspo­ria­da­nie osob­né­ho a rodin­né­ho archí­vu, trie­de­nie a uspo­ra­dú­va­nia písom­nos­tí, doku­men­tár­ny mate­riál, koreš­pon­den­cia člá­nok 1335 – 0137

1993 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 3, No. 2, p. 46 ‑50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO prá­ce, foto­gra­fie, tla­če, zvu­ko­vé zázna­my, audi­ovi­zu­ál­ne zázna­my, iné doku­men­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 1 – 11 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Slo­ven­ské mest­ské vlaj­ky a štan­dar­dy, heral­dic­ká komi­sia, sch­va­ľo­va­nie novo­na­vr­ho­va­ných erbov, mest­ské vlaj­ky, tvor­ba nových vla­jok, vlaj­ko­vá kom­po­zí­cia s evi­den­tne stre­do­ve­ký­mi koreň­mi v Levo­či, skrí­že­né kla­di­vá, sym­bo­ly baníc­tva a hut­níc­tva člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 12 – 27 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pôvod a prí­bu­zen­ské vzťa­hy Dax­ne­rov­cov, Tax­ner, Brez­no, Čier­ny Balog, Hro­nec, Beňuš, Sas­ko, baní­ci, Nezná­me erby rodov z bra­ti­slav­skej sto­li­ce, Ala­go­vič, Antal z Teje­du, Ene­dy, Far­kaš z Kazu­bu, Fülöp, Gecel, Hedi, Hegyi, Hodo­ši, Huzó, Kál­man, Nasva­dy člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 27 – 29 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Stre­lár, Schif­fe­rer, Sen­te, Wandl, Tur­ci v Prie­vo­ze, 1374, Obern ufer, pan­stvo Šte­fa­na a Jura­ja Roz­go­ňov­cov, osa­da Fel­rew, Turek, Jozef, Türek, Törökm, vysíd­le­nie do Nemec­ka, k maďar­skej národ­nos­ti sa hlá­sia­cich Törökov­cov pre­síd­li­li do Maďar­ska člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 1, p. 30 – 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodo­vé erby Péči­ov­cov, Klub gene­a­lo­gů a heral­di­ků v Ostra­vě, zoznam gene­a­lo­gic­kej a heral­dic­kej lite­ra­tú­ry, Sprá­va o čin­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 1 – 7 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Gene­a­lo­gic­ké a heral­dic­ké pra­me­ne v štát­nom oblast­nom archí­ve Levo­ča, spiš, Sto­li­ca 10 spiš­ských kopij­ní­kov (1387−1803) – malá župa, zeman­ské dze­dzi­ny, kopij­ní­ci pre krá­ľov­ské voj­sko, Gene­a­ló­gie v soci­olo­gic­kom skú­ma­ní, pro­ce­sy sociál­nej mobi­li­ty člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 7 – 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nerov­na­ké využí­va­nie novo­vyt­vá­ra­ných prí­le­ži­tos­tí eko­no­mic­ké­ho sek­to­ru, život­né drá­hy utvá­ra­né rodin­ný­mi tra­dí­cia­mi, eko­no­mic­kou a vzde­la­nost­nou úrov­ňou rodi­ny, pred­ko­via sobá­še­ných čle­nov rodi­ny s nepria­mych prí­bu­zen­ských väzieb člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 10 – 38 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Roz­prá­va­nie o rodi­ne Hru­šov­ských, Heral­di­ka na exlib­ri­soch naj­väč­šie­ho kalen­dá­ra z kon­ca 18. sto­ro­čia, Exlib­ris bra­tov Ala­go­vi­čov­cov, Vexi­ko­lo­gic­ký klub v Pra­he, výskum osu­dov uhor­skej aris­to­kra­cie po r. 1945, pris­pô­so­be­nie na nové spo­lo­čen­ské pome­ry člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 38 – 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uhor­sko, Maďar­sko, Rumun­sko, Česko-​Slovensko, Juho­slá­via, ZSSR, Rakús­ko, Nemec­ko, USA, väč­šia asi­mi­lá­cia šľach­ty žijú­cej na Slo­ven­sku ako v Rumun­sku, majet­ko­vá situ­ácia, poli­tic­ké pôso­be­nie, hos­po­dár­ske pôso­be­nie, medzi­voj­no­vé obdo­bie člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO voj­no­vé obdo­bie, pôso­be­nie 30 židov­ských rodov, kto­ré zís­ka­li titul baró­na v roz­pä­tí rokov 1867 – 1918, zme­na posta­ve­nia po r. 1945, emig­ro­va­lo zaned­ba­teľ­né množ­stvo, zmie­re­nia sa s nový­mi pod­mien­ka­mi, adap­tá­cia na novú situ­áciu člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 39 – 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO emig­rá­cia až po zme­ne poli­tic­ké­ho reži­mu v r. 1947, Obno­ve­ný časo­pis Turul, 400 roč­ný rod Slu­hov­cov z Nit­rian­skej župy, Naše rodi­na, zbor­ník Ročen­ka, Networ­king – A sto­ry of our socie­ty, pred­ko­via, češi, mora­va­nia, sle­za­nia, rusí­ni, maďa­ri, slo­vá­ci v USA člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO nemci, židia v USA, oby­va­te­lia Čes­kej a Slo­ven­skej repub­li­ky v USA, Leo Baca, čes­kí imig­ran­ti do prí­sta­vov Gal­ves­ton, New Orle­ans, New York, Bal­ti­mo­re v rokoch 1834 – 1914, Helen Cin­ce­be­aux, ame­ric­ká folk­lo­ris­t­ka, A Mora­vian Fami­ly: Thir­te­en Gene­ra­ti­ons člá­nok 1335 – 0137

1994 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 4, No. 2, p. 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Prvé slo­ven­ské komu­ni­ty v Ame­ri­ke, jazy­ko­ved­ný výskum medzi ame­ric­ký­mi Slo­vák­mi prvej gene­rá­cie, historicko-​etnografická štú­dia o nemec­kých emig­ran­toch z čes­ké­ho pohra­ni­čia, prí­či­ny a postup slo­ven­skej emig­rá­cie do USA, Dun­can B. Gar­di­ner člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 8 – 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Vie­den­ský vojen­ský archív a jeho pra­me­ne s oso­bit­ným zre­te­ľom na slo­va­ci­kál­ny gene­a­lo­gic­ký výskum, Krieg­sar­chiv, spi­sy regi­stra­túr vojen­ských úra­dov, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, refi­stra­tú­ra c.k. vojen­skej dvor­skej rady vo Vied­ni člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 10 – 13 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO regi­stra­tú­ra c.(a)k. minis­ter­stva voj­ny a vojen­ské­ho lik­vi­dač­né­ho úra­du vo Vied­ni, osob­né spi­sy a spi­sy vzťa­hu­jú­ce sa na oso­by, pra­me­ne pre výskum vojen­ských osôb všet­kých hod­nos­tí, vojen­ská evi­den­cia v základ­ných kni­hách, základ­né kni­hy člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 13 – 16 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO praž­ský Vojen­ský archív, záznam v základ­nej kni­he, vojen­ské mat­ri­ky, lis­ty zázna­mov o pacien­toch vojen­ských nemoc­níc, kar­to­té­ky voj­no­vých strát vo sve­to­vej voj­ne 1914 – 1918, súpi­sy strát útva­rov vo sve­to­vej voj­ne 1914 – 1918 člá­nok 1335 – 0137

Cir­kev­né a vojen­ské mat­ri­ky slo­ven­skej pro­ve­nien­cie zo 16.-20 sto­ro­čia v zahra­ni­čí 1995 Slo­ven­ská archi­vis­ti­ka, Vol. 30, No. 1, p. 45 – 47 archi­vis­ti­ka, his­tó­ria SLO mat­ri­ka neznámy

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 16 – 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO spi­sy voj­no­vých hro­bá­rov vo sve­to­vej voj­ne 1914 – 1918, spi­sy o vyzna­me­na­niach vo sve­to­vej voj­ne 1914 – 1918 (návrhy na vyzna­me­na­nia), archív vojen­ské­ho súdu, evi­den­cia pod­dôs­toj­níc­kych cer­ti­fi­ká­tov, pra­me­ne pre výskum dôs­toj­ní­kov a vojen­ských úrad­ní­kov člá­nok 1335 – 0137

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 18 – 33 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO kon­du­it­né lis­ti­ny a indi­vi­du­ál­ne opi­sy c.k. plu­kov, bran­ží a zbo­rov, kva­li­fi­kač­né lis­ti­ny, ško­ly pre dôs­toj­ní­kov v zálo­he, ostat­né fon­dy osob­ných spi­sov dôs­toj­ní­kov, meno­va­nia vyš­ších dôs­toj­ní­kov. Zemian­ska rodi­na – Hor­vá­tov­ci v Šišo­ve na Riad­ku člá­nok 1335 – 0137

Dan­gl Voj­tech, Segeš Vla­di­mír Vojen­ské deji­ny Slo­ven­ska 3. 1711 – 1914 1996 Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO vojen­ská his­tó­ria kniha

1997 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 7, No. 1, p. 34 – 41 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Historicko-​rodopisná spo­loč­nosť v Mos­kve, Leonid Michaj­lo­vič Save­lov, Med­vec­ký, Melič­ko, Krč­mé­ry, Šafá­rik, Flo­rek, Galan­da, Holu­by, Hre­ben­da člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 3 – 10 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Zden­ko G. Ale­xy, Uhor­ská šľach­ta na Mora­ve do polo­vi­ce 17. sto­ro­čia, inko­lát, Hel­tov­ci z Kemen­tu, Cti­bo­rov­ci z Cti­bo­ríc, Pon­grác z Lip­tov­ské­ho Miku­lá­ša, Mesen­pek z Ora­vy, Luda­nic­kov­ci z Luda­níc člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 11 – 22 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Uher­ské erbov­ní lis­ti­ny – armá­le­sy v archí­vech Sever­ní Mora­vy a Čes­ké­ho Slez­ska, O naj­star­šom trnav­skom mest­skom zna­ku, neut­rál­ny obsah zna­kov po vymre­tí domá­cej panov­níc­kej dynas­tie Arpá­dov­cov, zobra­zo­va­nie pat­ró­nov far­ských kos­to­lov, Tyr­na­via člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 22 – 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Tyr­na­vien­sis, Szom­bat, pád Kon­štan­ti­no­po­lu, byzant­ské arte­fak­ty, kri­žiac­ke rytier­ske rády, tem­plá­ri, rád sv. Jána Jeru­za­lem­ské­ho – joha­ni­ti, Mór Wer­tner (1849 – 1921) – spo­lu­za­kla­da­teľ moder­nej uhor­skej a maďar­skej gene­a­ló­gie, Voj­slav, Pre­slav, Bohu­mil člá­nok 1335 – 0137

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 31 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Lodo­mír, Ala­dár, Mun­ka, Ján, János, Johann, Pavol, Pál, Paul, Fran­ti­šek, Ferenc, Franz, Adad, Eliáš, Abra­hám, obľú­be­nosť krst­né­ho mena u slo­ven­skej šľach­ty, maďar­ské rody, slo­ven­ské rody, oso­bit­né mená nemec­kých rodov: Erik, Joachim, Gottf­ried, Wil­helm člá­nok 1335 – 0137

eko­ló­gia 0 neznámy

1998 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 8, No. 1, p. 32 – 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO postup­né upa­da­nie mena Juraj, nárast mien Jozef, Anton, Pau­lí­ny, Chor­vá­ti na Slo­ven­sku, Herold, Dohná­ny, Knog­ler, Ste­i­ner, Grman člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 3 – 4 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Motív rodin­nej gene­a­ló­gie na epi­ta­foch zo 16. a 17. Sto­ro­čia, sym­bo­li­zo­va­nie kul­tu mŕt­vych sepulk­rá­lia­mi, prí­sten­né náhrob­ky, náhrob­né dosky, sar­ko­fá­gy, tum­by, ado­rá­cia člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 4 – 17 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO dvoj­diel­ny tabu­ľo­vý prí­sten­ný náhro­bok ad per­pe­tu­am memo­riam dedič­né­ho spiš­ské­ho župa­na a krá­ľov­ské­ho mies­to­dr­ži­te­ľa Ale­xia Tur­zu, Nobi­li­tá­cia a erby leká­rov na Slo­ven­sku v prvej polo­vi­ci 17. sto­ro­čia, hono­rá­ci­or člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 17 – 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO úspeš­ná lieč­ba a pri­na­vrá­te­nie zdra­via vyso­ko­po­sta­ve­ným a váže­ným oso­bám, panov­ní­kom, povy­šov­sa­nie nespá­ja­né s doná­cia­mi na majet­ky, žia­dosť o nobi­li­tá­ciu si oby­čaj­ne vzde­lan­ci podá­va­li sami, sami si navrho­va­li erb, Samu­el Spil­len­ber­ger zalo­žil papie­reň člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 18 – 29 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Ján Dávid Ruland, stú­pe­nec para­cel­sov­skej iat­ro­ché­mie, kap­ro­far­má­cia, ľud­ské a živo­číš­ne exkre­men­ty, che­mo­te­ra­pia, Daniel Gey­ger, Viliam Ray­ger, Karol Ray­ger, hlav­ný lekár kra­ji­ny – pro­to­me­dik, Gra­fic­ká výzdo­ba armá­le­sov Bra­ti­slav­skej zbier­ky člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 30 – 42 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, záu­jem o osob­né a rodin­né erby, Heral­dic­ký regis­ter Slo­ven­skej repub­li­ky na Minis­ter­stve vnút­ra, Využi­tie insíg­nií vyzna­me­na­ní v súčas­nej heral­dic­kej tvor­be, duchovno-​rytierske rády od začiat­ku 12. sto­ro­čia, insíg­nie člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 1, p. 43 – 50 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Nemec­ké zdru­že­nie gene­a­lo­gic­kých spol­kov, Zama­rov­ský, Zama­rov­ce člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 1 – 8 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Kolok­vium Občian­ska heral­di­ka na Slo­ven­sku, Ban­sko­bys­tric­ký rich­tár Ondrej a jeho potom­stvo – zema­nia zo Šašo­vej, komes Ondrej, Belo IV. v roku 1956 daro­val, Kva­ča­ny, majet­ky v cho­tá­ri Ban­skej Bys­tri­ce, Sáso­vá, Kyn­ce­ľo­vá člá­nok 1335 – 0137

Rábik Vla­di­mír Nemec­ké osíd­le­nie Zvo­len­skej župy v stre­do­ve­ku 2000 Fakul­ta huma­nis­ti­ky Trnav­skej uni­ver­zi­ty Trna­va his­tó­ra SLO nemec­ké osíd­le­nie, Zvo­len­ská župa, stre­do­vek dip­lo­mo­vá práca

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 8 – 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky zemian­skej rodi­ny zo Sáso­vej, Miku­láš Sas, K naj­star­šej podo­be erbu Ban­skej Bys­tri­ce, Nový Zvo­len, Neusohl, Neoso­lium, Sta­rý Zvo­len, Alt­sohl, Vete­ro­zo­lium, pečať Ban­skej Bys­tri­ce z roku 1387, Bys­tri­ce, Bytz­her­ze, Byzt­her­ce­ba­na člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 19 – 22 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO sigil­lum + ciu­ita­tis + noui + zoly, gotic­ká minus­ku­la, jed­not­li­vé pru­hy ako per­so­ni­fi­ká­cia šty­roch vod­ných tokov: Hro­na, Bys­tri­ce, Seni­ce a Udur­ny, diaľ­ko­vá ces­ta, Veľ­ká ces­ta – Via mag­na, mes­to si napriek nemec­kej sprá­ve pone­cha­lo podo­bu Bys­tri­ca člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 23 – 37 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Náčrt gene­a­ló­gie rodu Zub­ric­kých zo Zubr­zy­ka, haličs­ké zem­ské sta­vy, Leon­har­dy, Anton, Alž­be­ta Win­te­ro­vá – dcé­ra Ľudo­ví­ta Win­te­ra, Ban­ka, Slo­ní erb Micha­la Maj­té­ni­ho, náh­le sa mies­to med­ve­ďa obja­vil slon, Nemec­ké ústre­die pre gene­a­ló­giu v Lip­sku člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 37 – 40 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rodinno-​historické zbier­ky, gene­a­lo­gic­ká kar­to­té­ka, gene­rál­ny kata­lóg osob­ných pozos­ta­los­tí, miest­ne rodo­vé kni­hy, kata­lóg poh­reb­ných káz­ní, Občian­ske erby na Slo­ven­sku a prá­vo, tvor­ba a verej­né pou­ží­va­nie občian­skych erbov je legál­ne člá­nok 1335 – 0137

2000 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 10, No. 2, p. 41 – 44 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO for­ma regis­trá­cie občian­skych erbov, práv­ny cha­rak­ter verej­nej lis­ti­ny, zve­rej­ňo­va­nie erbo­vej lis­ti­ny, dede­nie erbo­vej lis­ti­ny, priez­vis­ká Slo­vá­kov v Juho­slá­vii, ono­mas­ti­ka člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 1 – 19 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Cyril Žuf­fa, 50 rokov archív­nic­tva a pomoc­ných vied his­to­ric­kých na Filo­zo­fic­kej fakul­te v Bra­ti­sla­ve, Dva heral­dic­ké nále­zy z hra­du Lika­va, K star­šie­mu vývo­ju erbu Benic­kých z Tur­čian­skych Beníc, Pev­nost­né stav­byv rodo­vých erboch na Slo­ven­sku člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 19 – 34 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Sta­rian­sky, Tor­na­ľaj, Bro­dzian­sky, Apo­ny, Slop­nian, Zai, Zrín­sky, Migaz­zi, Fri­de­ri­ka, Frí­vald­ský, Burian, Tó, Trnav­ská pat­rí­cij­ská rodi­na Mar­lo­kov­cov a jej erb, Gene­a­ló­gia ved­ľa Mat­rík, dedičs­ké zále­ži­tos­ti a tes­ta­men­ty, pre­daj nehnu­teľ­nos­tí člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 1, p. 34 – 38 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť pri Mati­ci Slo­ven­skej Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO pred­kup­né prá­vo, nut­nosť doka­zo­va­nia prí­bu­zen­ské­ho vzťa­hu, Morav­ská gene­a­lo­gic­ká a heral­dic­ká spo­loč­nosť člá­nok 1335 – 0137

Klčo Marián Okres Pieš­ťa­ny – struč­ná his­tó­ria a erby miest a obcí 1999 Bal­neo­lo­gic­ké múze­um Pieš­ťa­ny his­tó­ria, heral­di­ka SLO okres Pieš­ťa­ny, spo­lo­čen­ský vývoj, hos­po­dár­sky vývoj, obec­né sym­bo­ly neznámy

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 1 – 18 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Pomot­hy, Peča­te kar­tu­zián­skych kláš­to­rov na Ska­le úto­čiš­ťa a v Čer­ve­nom kláš­to­re, deji­ny cir­kev­ných komu­nít na Slo­ven­sku, Spiš, peča­te kar­tu­zián­skych komu­nít, Gene­a­lo­gic­ká son­da do rodi­ny Zátu­rec­kých – voj­vo­dů z Dol­ní­ho Zátur­či, fojt­ský rod Maš­la­ňú člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 18 – 19 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO novodh­rad­ská obec Vidi­ná, Luče­nec, Ján Kott­man, Kot­ma­no­vá, šol­týs Kot­man zalo­žil Kot­ma­no­vú v dru­hej polo­vi­ci 14. sto­ro­čia, Gutt­man, vidin­ský rod Anta­lov, pra­ba­bič­ka tchá­no­vej mat­ky zeman­ka Mária Zátu­rec­ká, rod od 1230, Adolf Peter Zátu­rec­ký člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 19 – 24 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO rod Zátu­rec­ký je jeden z naj­star­ších tur­čian­skych rodov dolo­že­ných pred polo­vi­cou 13. sto­ro­čia, Mod­la, Uzda, Vzda de Turuz, 1245, poto­mok čes­kých hos­tí – cudzin­cov, komes Mar­tin, pou­ží­va­nie mena Voj­vo­da – maďar­sky Vaj­da, erb Zátu­rec­kých člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 25 – 37 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO počiat­ky gemer­sko – malo­hont­skej vet­vy – Ladi­slav Zátu­rec­ký (1746 – 1807), Anna Faš­ko­vá, gene­rá­cia uči­te­ľov, Adolf Peter Zátu­rec­ký, Zakla­da­te­ľov Sta­rej Pazo­vy bol Mar­tin­čan, Nezná­my erb vo Výčap­koch, Suľa­ny, Hru­bo­ňo­vo, Barón­sky erb Ňári­ov­cov člá­nok 1335 – 0137

2001 Gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­ký hlas, Vol. 11, No. 2, p. 43 – 56 Slo­ven­ská genealogická-​heraldická spo­loč­nosť Mar­tin gene­a­ló­gia, vexi­ko­ló­gia, heral­di­ka SLO Rodokm­neň Dubov­ských z Dech­tíc, Erby miest a obcí okre­su Hlo­ho­vec, Stret­nu­tie Ková­či­kov­cov v Čier­nom Balo­gu, Sta­no­vy Slo­ven­skej gene­a­lo­gic­ko – heral­dic­kej spo­loč­nos­ti člá­nok 1335 – 0137

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 26 – 43 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Catia Visu­ali­za­ti­on Stu­dio, CADKON, Geoin­for­ma­ti­ka pod­po­ru­je mul­tik­ri­te­riál­ne roz­ho­do­va­nie v intra­vi­lá­ne, Ban­ská Bys­tri­ca, sklo­ni­tosť, index kom­pakt­nos­ti, veľ­kosť plo­chy, vzdia­le­nosť plo­chy od hra­níc intra­vi­lá­nu, bio­ko­ri­do­ry, geno­fon­do­vé plo­chy. člá­nok 1212 – 4389

2002 Com­pu­ter Design, No. 1, p. 44 – 72 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, Geoin­for­ma­ti­ka CES Čoho sa doč­ká čier­ná Ostra­va, imis­né zaťa­že­nie, Otáz­ni­ky oko­lo sys­té­mu GALILEO ostá­va­jú, Ako úspeš­ne písať pro­jek­ty IST, Ike­ga­mi Editcam2, Nikon D1x člá­nok 1212 – 4389

1998 Chip No. 3 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO CD přeh­rá­va­če, gra­fic­ké kar­ty s pod­po­rou Open­GL, Fox­Pro 3.0, 5.0, 6.0, nová krv, Open­GL ver­sus Direct3D, 3D har­dwa­re, ako fun­gu­je ren­de­ring člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Con­trol Panel 3.0, FAR 1.50, test tla­čiar­ní, ako fun­gu­je ske­ner, test ske­ne­rov, archi­tek­tu­ra cc-​NUMA, zákla­dy počí­ta­čo­vej gra­fi­ky, ras­tro­vý obraz, spo­ji­tý obraz a dis­krét­ní obraz, ras­te­ri­zá­cia, alias a alia­sing, kvan­ti­zá­cia farie, vek­tor, pixel, svet­lo člá­nok 1210 – 0684

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 3 – 4 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Sahe­lanth­ro­pus teha­den­sis, 6 – 7 mili­ó­nov rokov sta­rá časť leb­ky, Aus­tra­lo­pit­he­cus, Homo, Lucy, Homo habi­lis, Homo erec­tus, Homo sapiens, mys­tic­ká Eva z Afri­ky pred viac ako 120 000 rok­mi, pre­chod­ný vývo­jo­vý druh, podd­ruh, medzi Homo erec­tus a sapiens časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 4 – 5 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Homo sapiens nean­dert­ha­len­sis pred 40 – 30 000 rok­mi, tek­to­nic­ká poru­cha, kto­rá spô­so­bi­la obrov­ský zlom – pre­pad­li­nu pred 8 mili­ón­mi rok­mi roz­de­li­la Afri­ku, prí­rod­ná kata­stro­fa zaprí­či­ni­la výbuch vo vývo­ji člo­ve­ka, Tou­mai, Nádej živo­ta, sto­py v Euró­pe časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 5 – 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Bra­ti­sla­va, Nové Mes­to nad Váhom, osíd­ľo­va­nie jas­kýň, mine­rál­nych pra­me­ňov, naj­star­ší kos­tro­vý pozos­ta­tok na Slo­ven­sku v Gánov­ciach, nále­zi nean­der­tál­cov v štr­koch Váhu v Šali, pre­ru­še­nie osíd­le­nia, Mora­vian­ska venu­ša, Krvi­lač­ní Ský­ti časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 6 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO stre­do­á­zij­ské a juho­rus­ké ste­pi, sťa­ho­va­nie na západ, čín­sky cisár Suan, poráž­ka Kim­me­rov, zni­če­nie legen­dár­nej ríše Frý­gov, útok na asýr­ske hlav­né mes­to Nini­ve, skýt­ske výbo­je na juh Eurá­zie zasta­vi­li Per­ža­nie, v Euró­pe Mace­dón­ci, skýt­sky zver­ný štýl časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 6 – 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO roz­práv­ko­vé bohat­stvo, sto­lo­va­nie a hygie­na, stra­té­gia ústu­pu, bojov­ní jazd­ci, vyni­ka­jú­ci luko­strel­ci, krát­ky meč – aki­na­kes, ubrá­ne­nie Per­ža­nov, pohyb­li­vosť, tak­ti­ka spá­le­nej kra­ji­ny, pitie nepria­te­ľo­vej krvi, skal­po­va­nie časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 7 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO hrob pova­žo­va­li za prí­by­tok mŕt­vych, náčel­ní­kov spre­vá­dza­li na dru­hý svet aj domá­ci slu­ho­via a pokla­dy, smú­tok – trha­li si vla­sy, zra­ňo­va­li sa do krvi, kam zmiz­li ský­ti, pod­ľa­hnu­tie Sar­ma­tom, Ala­ni, Skýt – syno­ny­mum kru­tos­ti, báj­ny zver gryf časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 8 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Záha­dy ošte­pu, oštep, hér, porov­ná­va­cia reli­gi­onis­ti­ka Indo­euró­pa­nov, oštep ako atri­bút Boha, Ger­má­ni zasvä­co­va­li Odino­vi prvý oštep, kto­rý dopa­dol medzi rady pro­tiv­ní­ka, Ved­mi­na pie­seň – myto­lo­gic­ká epo­pej sta­rých Ger­má­nov časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 8 – 10 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO oštep ako sym­bol moci u kelt­ské­ho boha Esa – Luga, pat­rón bojov­ní­kov, dru­idov, bar­dov, Slo­ven­ské troj­vr­šie, Byzan­cia, Kon­štan­tín a Metod, Tat­ra – Mat­ra – Fat­ra, troj­vr­šie ako Gol­go­ta – Kal­vá­ria, Dvo­j­itý kríž ako kríž vzkrie­se­nia pro­stred­níc­tvom Gol­go­ty časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 11 – 18 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO výpo­ve­de min­cí, tra­dí­cia Svä­top­lu­ko­vej ríše, kata­stro­fic­ká povo­deň na začiat­ku 10. sto­ro­čia, troj­vr­šie pri­ne­se­né z Čiech, uhor­ský štát­ny znak, Vác­lav, Nit­rian­sky Zobor, pra­ve­ké hra­dis­ko, Johan­ka z Arcu, Roz­po­rupl­má cisá­rov­ná Alž­be­ta Bavor­ská časo­pis 1335 – 6550

2002 His­to­ric­ká revue, Vol. 13, No. 89, p. 20 – 42 FORNAX Slo­va­kia s.r.o. Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO Met­ro­po­la ríše Wil­hel­ma II., cisár­sky Ber­lín, Oku­pá­cia Slo­ven­ska v mar­ci 1939, Tábor zajat­cov v Kai­sers­te­inb­ru­chu, Stamm­la­ger XVII.A, Kubán­sky dik­tá­tor Ful­gen­cio Batis­ta, Začí­na sa boj s islam­ským fašiz­mom časo­pis 1335 – 6550

1998 Chip No. 5 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO far­ba, RGB, CMY, pale­ta, trans­for­má­cia farieb, dit­he­ring, fun­kcie sys­té­mu BIOS člá­nok 1210 – 0684

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 8 – 10 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su, defi­ní­cia aser­ti­vi­ty, komu­ni­ká­cia, stres, sociál­na zdat­nosť, defi­ní­cia komu­ni­ká­cie, ver­bál­na komu­ni­ká­cia, non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, komu­ni­ká­cia pri emo­ci­onál­nych sta­voch kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 10 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­ká­cia pri vyjad­ro­va­ní emo­ci­onál­nych poci­tov sa pre­ja­vu­je naj­mä non­ver­bál­na komu­ni­ká­cia, zra­ko­vý kon­takt, mimi­ka, kine­ti­ka, hap­ti­ka, ges­ti­ka – ges­ti­ku­lá­cia, pro­xe­mi­ka, teri­to­ria­li­ta, postu­ro­lo­gia, para­lin­gvis­ti­ka kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 11 – 12 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES úprim­ná komi­ká­cia – zho­da non­ver­bál­ne a ver­bál­nej zlož­ky komu­ni­ká­cie, nez­ho­da non­ver­bál­nej a ver­bál­nej komu­ni­ká­cia – vznik dvo­j­itej väz­by, stres, ustres, dis­tres, stre­sor, pri­ja­teľ­ný stres, nega­tív­ny stres, psy­cho­so­ciál­ny stre­sor, sociál­na zdat­nosť, kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 13 – 14 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES sociál­ne per­cep­cia – vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, sociál­ne sprá­va­nie, kog­ni­tív­na rekons­truk­cia, schop­nosť vnú­tor­né­ho spra­co­va­nia, medzi­stu­peň komu­iká­cia – expre­sia, schop­nosť vyjad­ro­va­nia sa, zlož­ky sociál­nej inte­rak­cie, úzkost­né osobz kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 14 – 32 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES dep­re­sív­ne oso­by, pasi­vi­ta, agre­si­vi­ta, mani­pu­lá­cia, aser­ti­vi­ta, aser­tív­ne sprá­va­nie, stre­so­ry medzi­ľud­skej komu­ni­ká­cie, stre­so­ry v rodi­ne, stre­so­ry v pra­cov­ných vzťa­hoch, sociál­na izo­lá­cia, strach v sociál­nych situ­áciách, sociál­na fóbia kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 33 – 36 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vplyv kog­ni­tív­ne­ho spra­co­va­nie na pre­ží­va­ný dis­tres, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, seba­ve­do­mie, sprá­va­nie sebais­té­ho člo­ve­ka, tole­ran­cia, rešpek­to­va­nie pasi­vi­ty, rešpekt pred agre­sív­nym sprá­va­ním, posky­to­va­nie mož­nos­ti pre­sa­de­nia sa pasív­nym ľuďom kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 37 – 41 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepra­vé seba­ve­do­mie, pod­mie­ne­né frus­trá­cie, vysta­vo­va­nie sa frus­tru­jú­cim situ­áciam – vymiz­nu­tie stra­chu – otu­že­nie – expo­zí­cia – odstrá­ne­nie stra­chu z frus­trá­cie, kom­ple­xy menej­cen­nos­ti, ira­ci­onál­ne posto­je vedú­ce k poci­tom menej­cen­nos­ti kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 44 – 47 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri počú­va­ní, číta­nie myš­lie­nok, dis­kva­li­fi­ká­cia pozi­tív­ne­ho, pre­ru­šo­va­nie a ská­ka­nie do reči, nere­a­go­va­nie na infor­má­ciu – chý­ba­jú­ca spät­ná väz­ba, never­bál­ne odmie­ta­nie, komu­ni­kač­né zloz­vy­ky pri podá­va­ní infor­má­cií kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 47 – 51 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nepria­me vyjad­ro­va­nie poci­tov okľu­kou, neúp­rim­nosť, nejas­nosť a nekon­krét­nosť podá­va­ných infor­má­cií, pre­há­ňa­nie, nad­sa­dzo­va­nie, znač­ko­va­nie, nad­mer­né zovše­obec­ňo­va­nie, pri­pi­so­va­ni úmys­lu, pre­kru­co­va­nie sku­toč­nos­ti kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 51 – 61 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nesú­lad slov­né­ho a mimo­slov­né­ho pre­ja­vu, únik od témy, pre­hna­né emo­tív­ne reak­cie, aser­tív­ne prá­va, základ­né ľud­ské prá­va, pocit viny, mani­pu­lá­cia, kľuč­ko­va­nie, mani­pu­la­tív­nosť tvr­de­nie čo sa má a čo sa nemá, mani­pu­la­tív­na pove­ra kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 61 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES posu­dzo­va­nie vlast­né­ho jed­na­nia, posu­dzo­va­nie vlast­ných myš­lie­nok, posu­dzo­va­nie vlast­ných poci­tov, zospo­ved­nosť za vlast­né kona­nie, zod­po­ved­nosť za vlast­né myš­lien­ky, zod­po­ved­nosť za vlast­né poci­ty, prá­vo nepos­ky­to­vať, vysvet­ľo­va­nie svoj­ho jed­na­nia kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 61 – 62 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ospra­vedl­ňo­va­nie sa svo­je jed­na­nie, prá­vo posu­dzo­vať zod­po­ved­nosť za rie­še­nie prob­lé­mov iných ľudí, prá­vo zme­ny svoj­ho názo­ru, prá­vo robiť chy­by, prá­vo byť zod­po­ved­ný za svo­je chy­by, prá­vo nezna­los­ti, prá­vo vyjad­re­nia ja neviem, prá­vo nezna­los­ti kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 63 – 69 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prá­vo nezá­vis­los­ti na dob­rej vôli iných ľudí, prá­vo činiť nelo­gic­ké roz­hod­nu­tia, neschop­nosť odmiet­nu­tia, nelo­gic­kosť živo­ta, prá­vo pove­dať ja nero­zu­miem, prá­vo pove­dať je mi to jed­no, nácvik aser­ti­vi­ty, prak­tic­ká apli­ká­cia aser­ti­vi­ty kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 69 – 82 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES zoznam osob­ných prob­lé­mov, sebap­re­sa­dzu­jú­ce pred­sta­vy, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, vní­ma­nie sociál­nej situ­ácie, auto­ma­tic­ké myš­lien­ky, roz­poz­na­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, tesz­to­va­nie auto­ma­tic­kých myš­lie­nok, raci­onál­na odpo­veď kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 82 – 88 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pre­rá­mo­ve­nie – pohľad z iné­ho uhla, čier­no­bie­le vide­nie, zastie­ra­nie emó­cie, potla­čo­va­nie poci­tov, potľa­čo­va­nie nega­tív­nych poci­tov už od det­stva, roz­diel medzi myš­lien­ka­mi a pocit­mi, emoč­ná mapa, vrstvy emó­cií, hnev, ovplyv­ňo­va­nie, odpor, truc, bolesť kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 88 – 96 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES smú­tok, kriv­da, ublí­že­nie, skla­ma­nie, strach, neis­to­ta, úzkosť, napä­tie, ľútosť a zod­po­ved­nosť, osla­be­nie potre­by lás­ky a pocho­pe­nia a blíz­kos­ti, spra­co­va­nie sociál­nej situ­ácie – kog­ní­cia, základ­né zlož­ky aser­tív­ne­ho cho­va­nia, kon­gru­en­cia – prav­di­vosť kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 96 – 101 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES výraz tvá­ri, mimi­ka, pohľad, očný kon­takt, reč tela, sva­lo­vé napä­tie, ryt­mus dychu, ges­ti­ku­lá­cia, pozí­cia tela a rúk, cel­ko­vý teles­ný postoj, drža­nie tela, intím­na vzdia­le­nosť, osob­ná vzdia­le­nosť, sociál­na vzdia­le­nosť, vokál­ne kľú­če kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 101 – 106 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES emo­tív­ne zafar­be­nie hla­su, prí­vuk, hla­si­tosť, rých­losť, hlad­kosť pre­ja­vu, pomlč­ky, doty­ky, poci­ty, nača­so­va­nie reak­cie, obsah a for­ma zde­le­nia, spät­ná väz­ba, osob­ná upra­ve­nosť, jed­no­duch­né aser­tív­ne reak­cie, reak­cia spät­nou väz­bou, zosla­be­nie cho­va­nia kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 106 – 109 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prob­lém vyjad­re­nia spät­nej väz­by, očný kon­takt, hovo­riť za seba, roz­diel medzi spät­nou väz­bou a hod­no­te­ním, poskyt­nu­tie infor­má­cia, nepos­kyt­nu­tie hod­no­te­nia, popi­so­vať kon­krét­ne cho­va­nie, nepo­pi­so­vať jedin­ca ako také­ho, vyjad­re­nie kom­pli­men­tu kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 109 – 124 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­ja­tie kom­pli­men­tu, aser­tív­na per­zis­ten­cia, aser­tív­ne nie, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia, žia­dosť o svo­je prá­va pre­ska­ku­jú­ca gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, ume­nie požia­dať o lás­ka­vosť, tech­ni­ka otvo­re­ných dve­rí – súhla­su, stra­té­gia otvo­re­ných dve­rí kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 124 – 131 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES súhlas s prav­dou tvr­de­nia par­tne­ra, súhlas s kaž­dým argu­men­tom, na kto­rom by moh­lo nie­čo byť, nega­tív­ne dota­zo­va­nie, kri­ti­ka, nega­tív­na aser­cia – vyjad­re­nie prá­va robiť chy­by, byť nedo­ko­na­lý v sprá­va­ní, byť za svo­je nedos­tat­ky plne zod­po­ved­ný kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 133 – 136 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES kon­ver­zač­ná schop­nosť, schop­nosť aktív­ne­ho počú­va­nie, mimo­slov­né sig­ná­ly, empa­tic­ké vyjad­re­nia, empa­tic­ká ref­le­xia, oce­ňu­jú­ce výro­ky, nečí­tať myš­lien­ky, vyva­ro­va­nie sa rád a odpo­rú­ča­ní, vyva­ro­va­nie sa pou­čo­va­niu, vede­nie aser­tív­nej kon­ver­zá­cia kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 136 – 140 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES otvo­re­né otáz­ky, zatvo­re­né otáz­ky, nese­nie infor­má­cie od par­tne­ra na udr­žo­va­nia roz­ho­vo­ru, rie­še­nie infor­má­cií od par­tne­ra na udr­žia­va­nie kon­ver­zá­cie, občas­né pou­ži­tie voľ­ných infor­má­cií o sebe, seba­ot­vo­re­nie, ume­nie empa­tic­ké­ho počú­va­nia kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES metó­da aser­tív­nych obli­gá­cií – aser­tív­ny prí­stup berú­ci ohľad na poho­du par­tne­ra, obli­gá­cia – zavä­zok, zása­dy aser­tív­nych obli­gá­cií, kog­ni­tív­na rekon­štruk­cia – pre­mys­le­nie si reak­cie včet­ne dôsled­kov, aser­tív­na reak­cia gra­mo­fó­no­vá plat­ňa, aser­tív­ne nie kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 147 – 155 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES vyjad­re­nie poci­tov, kon­zek­ven­ty, vysvet­le­nie, empa­tia, kom­pro­mis, vyhnu­tie sa kon­fro­tá­cii, pri­jí­ma­nie a podá­va­nie kri­ti­ky, sar­kaz­mus, zloz­vy­ky pri rea­go­va­ní na kri­ti­ky, odsú­de­nie, pohŕda­vé mlča­nie, iró­nia, pre­cit­li­ve­losť, agre­sia, ura­ze­nie kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 156 – 164 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES pri­jí­ma­nie kri­ti­ky, reak­cia na kri­ti­ky, prav­di­va kri­ti­ka, neprav­di­va kri­ti­ka, vhod­ná kri­ti­ka, nevhod­ná kri­ti­ka, ilu­zór­ny pocit vlast­nej nad­ra­da­nos­ti a seba­ve­do­mia, zni­žo­va­níe dru­hých – reac­kia na útoč­nú kri­ti­ku, aser­tív­na kri­ti­ky, vyjad­re­nie hne­vu kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 164 – 165 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES ume­nie vyjad­riť svoj hnev, pra­vid­lá sluš­nos­ti, zaml­čo­va­ný hnev – ústup do dep­re­sie, dep­re­sia, potla­čo­va­ný hnev, opa­ko­va­né kon­flik­ty, rezo­nant­ná nála­da, neuve­do­me­ný hnev, neuve­do­me­ný pôvod­ca hne­vu, výbuch zlos­ti – expló­zia, teles­né potia­že kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 166 – 170 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES nekon­tro­lo­va­né emó­cie, neod­kla­dať zlosť, nepri­pus­tiť neras­tas­ta­nie hne­vu, ako rea­go­vať na nahne­va­né­ho, aser­tív­ne rie­še­nie kon­flik­tov a prob­lé­mov, nečis­té kro­ky pri kon­flik­toch, lži, polo­prav­dy, odvá­dza­nie pozor­nos­ti, hra­ná úprim­nosť, pre­hna­né požia­dav­ky kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 170 – 172 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES stre­su­jú­ce pod­mien­ky, bič a mar­ci­pán, bez­moc­nosť, stup­ňo­va­nie požia­da­viek, zne­va­žo­va­nie, odmie­ta­nie komu­ni­ká­cie, mani­pu­la­tív­ny pod­klad roz­hod­nu­tia, tak­ti­ka všet­ko, ale­bo nič, kon­flik­ty a ste­re­otyp­né rie­še­nia prob­lé­mov v par­tner­skom vzťa­hu, kniž­ka 80−7169−334−0

Praš­ko Ján, Praš­ko­vá Hana Aser­ti­vi­tou pro­ti stre­su 1996 p. 172 – 180 Gra­da Pub­lis­hing 1 psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES prí­liš­ná vyža­do­vač­nosť kniž­ka 80−7169−334−0

Magoc­si Paul Mapo­va­nie náro­dov bez štá­tu. Východ­ní Slo­va­nia v Kar­pa­toch 1999 Člo­vek a spo­loč­nosť, No. 2 etno­gra­fia SLO kar­pat­sko­ru­sín­ske osíd­le­nie, Lem­ko­via, Boj­ko­via, Hucu­li, rusín, rus­nák, mapy rusín­ske­ho osíd­le­nia v rokoch 1806, 1881, 1900, 1910, 1921, 1930, 1991 listy

Štu­laj­te­ro­vá Anna, Weiss Ján (eds.) Brez­no, mes­to, kto­ré ti podá­va ruku 1998 Štú­dio HARMONY s.r.o. Ban­ská Bys­tri­ca SLO Brez­no, minu­losť, súčas­nosť pre­zen­tač­ná kniž­ka 80−967757−3−1

Rúžič­ka M. Pedo-​ecological con­di­ti­ons of forest com­mu­ni­ties in the sand regi­on of Záhor­ská níži­na lowland 1960 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 11, p. 1 – 89 pedo­ló­gia, eko­ló­gia ENG les­né spo­lo­čen­stvá, Záhor­ská níži­na člá­nok, práca

Gre­gor J. Množ­stvo vody v pôde v pod­mien­kach buko­vé­ho eko­sys­té­mu 1991 Les­nic­ký časo­pis Vol. 37, p. 175 – 185 pedo­ló­gia, eko­ló­gia SLO množ­stvo vody, buko­vý les článok

Cur­rie W.S., Aber J.D. Mode­ling lea­ching as a decom­pos­ti­on pro­cess in humid mon­ta­ne forests 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 1844 – 1860 ESA Was­hing­ton pedo­ló­gia, eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG vylú­ho­va­nie, roz­klad, humíd­ne hor­ské lesy článok

Roden­hou­se N.L., Sher­ry T.W., Hol­mes R.T. Site-​dependent regu­la­ti­on of popu­la­ti­on size. A new synt­he­sis 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 7, p. 2025 – 2042 ESA Was­hing­ton sta­no­višt­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG regu­lá­cia sta­no­viš­ťa, regu­lá­cia veľ­kos­ti popu­lá­cie článok

Sotá­ko­vá S. Orga­nic mat­ter and soil fer­ti­li­ty 1982 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia SLO orga­nic­ká hmo­ta, pôd­na úrod­nosť kniha

Unders­tan­ding GIS. The ARC/​INFO met­hod 0 počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG GIS príručka

Janiš Vla­di­mír Inter­va­ly spo­ľah­li­vos­ti 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 47 – 48 Daph­ne Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO inter­val spo­ľah­li­vos­ti, prav­de­po­dob­nosť člá­nok 13358 – 2091

Rózo­vá Zde­na Dre­vi­ny v síd­le a ich hod­no­ta 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 79 – 89 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va urba­nis­ti­ka, medi­cí­na, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO dre­vi­na v mes­te, LANDEP, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké plá­no­va­nie, funkč­né čle­ne­nie síd­la, štruk­tú­ra zele­ne, dru­ho­vé zlo­že­nie zele­ne, funkč­nosť zele­ne zborník

Abso­lon Karel Meto­di­ka sběru dat pro bio­mo­ni­to­ring v CHÚ 0 ČÚOP Brno zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES príručka

Lawton J.H. Popu­la­ti­on dyna­mics prin­cip­les 1995 Lawton J.H., May R.M. (eds.): Extinc­ti­on rates Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Hut­chin­son G.E. An intro­duc­ti­on to popu­la­ti­on eco­lo­gy 1978 Yale Uni­ver­si­ty Pre­ss New Haven popu­lač­ná eko­ló­gia ENG neznámy

Ander­son R.M., Tur­ner B.D., Tay­lor L.R. (eds.) Popu­la­ti­on dyna­mics 1979 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lá­cia, dyna­mi­ka popu­lá­cie, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo neznámy

Sinc­lair A.R.E. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in ani­mals 1989 Char­rett J.M. (ed.). Eco­lo­gi­cal con­cept Black­well Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG regu­lá­cia popu­lá­cie zvie­rat neznámy

Gil­pin M.E., Han­ski I. Meta­po­pu­la­ti­on dyna­mics. Empi­ri­cal and the­ore­ti­cal inves­ti­ga­ti­on 1991 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don popu­lač­ná eko­ló­gia ENG meta­po­pu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Wells T.C.E. Popu­la­ti­on eco­lo­gy of ter­res­trial orchids 1981 Syn­ge H. (ed.): The bio­lo­gi­cal aspects of rare plant con­ser­va­ti­on, p. 281 – 295 John Wiley Chi­ches­ter popu­lač­ná eko­ló­gia ENG Orchi­da­ce­ae článok

Bris­son J., Rey­nolds J.F. Effects of com­pen­sa­to­ry gro­wth on popu­la­ti­on pro­ces­ses. A simu­la­ti­on stu­dy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 8, p. 2378 – 2384 ESA Was­hing­ton popu­lač­ná eko­ló­gia ENG simu­lá­cia, popu­lač­né pro­ce­sy, vyrov­ná­va­cí rast článok

Wolff J.O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 1, p. 1 – 13 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia cicav­cov ENG regu­lá­cia popu­lá­cie, cicav­ce, evo­luč­ná per­spek­tí­va článok

Dem­ps­ter J.P. Ani­mal popu­la­ti­on eco­lo­gy 1975 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York popu­lač­ná eko­ló­gia živo­čí­chov ENG neznámy

Wolf Jer­ry O. Popu­la­ti­on regu­la­ti­on in mam­mals. An evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ve 0 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 1 – 13 BES Oxford popu­lač­ná eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG teri­to­ria­li­ta, šíre­nie, repro­duk­cia článok

Andre­wart­ha H.G., Birch L.C. The dis­tri­bu­ti­on and abun­dan­ce of ani­mals 1954 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is popu­lač­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná bio­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia, abun­dan­cia neznámy

Gri­me J.P., Hod­son J.G., Hunt R. Com­pa­ra­ti­ve plant eco­lo­gy. A funk­ti­onal app­ro­ach to com­mon bri­tish spe­cies 1988 Unwin Hyman Ltd. Lon­don porov­ná­va­cia rast­lin­ná eko­ló­gia ENG rast­li­na neznámy

Trn­ka Alf­réd Die­ta­ry habits of the gre­at reed warb­ler (Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us) young 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 507 – 512 SAP Bra­ti­sla­va potrav­ná eko­ló­gia ENG potrav­ný bio­top, Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us, stra­va člá­nok 0006 – 3088

Cipol­li­ni M.L., Levey D.J. Why are some fru­its toxic ? Gly­co­al­ka­lo­ids in Sola­num and fru­it cho­ice by ver­teb­ra­tes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 3, p. 782 – 798 ESA Was­hing­ton potrav­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia ENG jedo­va­té plo­dy, gly­ko­al­ka­lo­idy, Sola­num, výber plo­dov cicav­ca­mi článok

Cole­man David C., Cross­ley D.A. Jr. Fun­da­men­tals of soil eco­lo­gy 1996 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go pôd­na eko­ló­gia ENG pôda nezná­my 0−12−179725−2

Way­ne P.M., Baz­zaz F.A. Light acqu­isi­ti­on and gro­wth by com­pe­ting indi­vi­du­als in Co2-​enriched atmo­sp­he­re. Con­se­qu­en­ces for size struc­tu­re in rege­ne­ra­ti­on birch stands 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 1, p. 29 – 42 Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG zís­ka­va­nie svet­la, rast, kon­ku­ren­cia, obo­ha­te­nie CO2, veľ­kosť štruk­tú­ry, rege­ne­rá­cia bre­zo­vé­ho poras­tu článok

Roden J.S., Wig­gins D.J., Ball M.C. Pho­to­synt­he­sis and gro­wth of two rain forest spe­cies in simu­la­ted gaps under ele­va­ted CO2 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 385 – 393 ESA Was­hing­ton pro­dukč­ná eko­ló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG foto­syn­té­za, rast les­ných dru­hov, simu­lá­cia, zvý­še­nie kon­cen­trá­cie CO2 článok

Kubí­ček F., Brechtl J. Pro­duc­ti­on and phe­no­lo­gy of the herb lay­er in an oak-​hornbeam forest 1970 Bio­ló­gia Vol. 25, p. 651 – 666 Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG bylin­ná vrstva, dubo-​hrabiny článok

Wang Y. Cro­wn struc­tu­re, radia­ti­on absorp­ti­on, pho­to­synt­he­sis and trans­pi­ra­ti­on 1988 PhD. The­sis Uni­ver­si­ty of Edin­burgh Edin­burgh pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG štruk­tú­ra koru­ny, absor­pcia radiá­cie, foto­syn­té­za, trans­pi­rá­cia práca

Kle­i­ber M. The fire of life. An intro­duc­ti­on to ani­mal ener­ge­ticts 1961 John Wiley and Sons New York pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov ENG ener­ge­ti­ka zvie­rat neznámy

Tokár Fer­di­nand, Konôp­ko­vá Jana Dyna­mic­ké zme­ny obsa­hu vybra­tých che­mic­kých prv­kov v nadzem­nej den­dro­ma­se u rôz­nych poras­to­vých typov duba čer­ve­né­ho (Quer­cus rub­ra L.) a ore­cha čier­ne­ho (Jug­lans nig­ra L.) 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 385 – 394 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, ché­mia ENG dyna­mi­ka, che­mic­ký prvok, nadzem­ná den­dro­ma­sa, bio­ma­sa, Quer­cus rub­ra, Jug­lans nig­ra článok

Kubí­ček F. Stu­dy met­hods of plants pro­duc­ti­vi­ty 1977 Acta Eco­lo­gi­ca Vol. 16, p. 8 – 30 pro­dukč­ná eko­ló­gia, meto­do­ló­gia ENG metó­da rast­li­nej pro­duk­cie, pro­duk­ti­vi­ta článok

Kubí­ček Fer­di­nand, Bedr­na Zol­tán, Šimo­no­vič Voj­tech Produkčno-​ekologická a pôd­na cha­rak­te­ris­ti­ka raše­li­ní­ko­vých spo­lo­čens­tiev štát­nych prí­rod­ných rezer­vá­cií Čikov­ská a Pav­lo­vá (Pods­pá­dy), Tatrans­ký národ­ný park 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 371 – 383 SAP Bra­ti­sla­va pro­dukč­ná eko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG pôda, raše­li­ní­ky, Čikov­ská, Pav­lo­vá, Pods­pá­dy, TANAP, bylin­ná vrstva, macho­vá vrstva, ŠPR Bor článok

Sil­va Mari­na, Bro­wn James H., Downing John A. Dif­fe­ren­ces in popu­la­ti­on den­si­ty and ener­gy use bet­we­en birds and mam­mals. A mac­ro­eco­lo­gi­cal per­spe­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 66, p. 327 – 340 BES Oxford pro­dukč­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG popu­lač­ná hus­to­ta – ener­gia, vtá­ky, cicav­ce článok

Foiss­ner W. Soil Pro­to­zoa. Fun­da­men­tal prob­lems, eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce, adap­ta­ti­ons in cilia­tes and tes­ta­ce­ans. Bio­in­di­ca­tors and guide to the lite­ra­tu­re 1987 Prog­ress in Pro­to­zo­olo­gy Vol. 2, p. 69 – 112 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pôd­ne Pro­to­zoa, Cili­op­ho­ra článok

Petz W., Foiss­ner W. Spa­tial sepa­ra­ti­on of ter­res­trial cilia­tes and tes­ta­ce­ans (Pro­to­zoa). A con­tri­bu­ti­on to soil cilia­tos­ta­sis 1988 Acta Pro­to­zo­olo­gi­ca Vol. 27, p. 249 – 258 pro­to­zo­oló­gia, eko­ló­gia prvo­kov ENG pries­to­ro­vá dis­tri­bú­cia prvo­kov, Cili­op­ho­ra článok

Ander­son Euge­ne N. Eco­lo­gies of the heart. Emo­ti­on, belief, and the envi­ron­ment 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York psy­cho­ló­gia, eko­ló­gia ENG eko­ló­gia srd­com, emó­cie, vie­ra nezná­my 0−19−509010−1

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150 – 178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt repro­dukč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eko­ló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Toner M., Ked­dy P. River hyd­ro­lo­gy and ripa­rian wet­lands. A pre­d­ic­ti­ve model for eco­lo­gi­cal assem­bly 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 1, p. 236 – 246 ESA Was­hing­ton rieč­na hyd­ro­ló­gia, eko­ló­gia mok­ra­dí ENG rie­ka, pobre­žie, mok­raď člá­nok 1051 – 0761

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef sen., Valen­čík M. Výskyt nie­kto­rých zástup­cov pod­če­ľa­dí Bom­bi­nae a Psit­hy­ri­nae (Hyme­nop­te­ra, Apo­idea) na Slo­ven­sku 1979 Bio­ló­gia Vol. 34, No. 8, p. 637 – 644 Bra­ti­sla­va zooló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Bom­bi­nae, Psit­hy­ri­nae, Hyme­nop­te­ra, Apo­idea článok

Leigh E.G. Jr. Com­mu­ni­ty diver­si­ty and envi­ron­men­tal sta­bi­li­ty 1990 Trends in Eco­lo­gy and Evo­lu­ti­on No. 5, p. 340 – 344 Else­vier Cam­brid­ge syne­ko­ló­gia ENG diver­zi­ta spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo, diver­zi­ta, envi­ro­men­tál­na sta­bi­li­ta, sta­bi­li­ta článok

Til­man David, Downing John A. Bio­di­ver­si­ty and sta­bi­li­ty in grass­land 1994 Natu­re No. 367, p. 363 – 365 syne­ko­ló­gia ENG bio­di­ver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, tráv­na­té bio­my, grass­land článok

Kerr S.R. The­ory of size dis­tri­bu­ti­on in eco­lo­gi­cal com­mu­ni­ties 1974 Jor­nal of Fish Res. Board Can. No. 31, p. 1859 – 1862 syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, dis­tri­bú­cia článok

Kik­ka­wa J., Ander­son D.J. Com­mu­ni­ty eco­lo­gy. Pat­tern and pro­cess 1986 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Mel­bour­ne, Oxford, Lon­don syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 349 – 354 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG obno­va luž­ných lesov, Dunaj, Moro­va, Hron, Váh, Negun­do ace­ro­ides, rena­tu­ra­li­zá­cia, revi­ta­li­zá­cia, suk­ce­sia luž­ných kesov, typy obno­vy luž­né­ho lesa, prob­lém rešti­tú­cie po topo­ľo­vých mono­kul­tú­rach, degra­dá­cia bio­to­pu, pro­kla­má­cia rena­tu­ra­li­zá­cie, člá­nok 1335 – 342X

Šom­šák Ladi­slav Syne­ko­lo­gic­ké záko­ni­tos­ti obno­vy luž­ných lesov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 354 – 357 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia ENG lik­vi­dá­cia ban­ky dias­pór, Negun­do ace­ro­ides, nedos­ta­tok svet­la, úro­veň pod­zem­nej vody, rege­ne­rá­cia Ulmus minor, Salici-​Populetum, Fraxino-​Populetum, Fraxino-​Ulmetum člá­nok 1335 – 342X

Gauch H.G. Mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis in com­mu­ni­ty eco­lo­gy 1982 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss New York syne­ko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka ENG ana­lý­za, spo­lo­čen­stvo neznámy

Uher­čí­ko­vá Eva Trans­for­ma­ti­on chan­ges in the asso­cia­ton Salici-​Populetum in the inun­da­ti­on area of the Danu­be river 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 53 – 63 SAP Bra­ti­sla­va syne­ko­ló­gia, eko­ló­gia lesa ENG zme­na, Salici-​Populetum, inun­dá­cia Duna­ja, dru­ho­vá sklad­ba, dru­ho­vá diver­zi­ta, natur­li­zá­cia neofy­tov, smer zmien, les­né poras­ty člá­nok 0006 – 3088

Mueller-​Dombois D. Com­mu­ni­ty orga­ni­za­ti­on and eco­sys­tem the­ory 1988 Cana­dian Jour­nal Bota­ny Vol. 66. p. 2620 – 2625 Nati­onal rese­arch coun­cil of Cana­da Otta­wa syne­ko­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, eko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvá, eko­sys­tém člá­nok 0008 – 4026 58

Til­man David Com­mu­ni­ty inva­si­bi­li­ty, rec­ru­it­ment limi­ta­ti­on and grass­land bio­di­ver­si­ty 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 81 – 92 ESA Was­hing­ton syne­ko­ló­gia, inva­zív­na eko­ló­gia ENG inva­zív­nosť spo­lo­čen­stva, bio­di­ver­zi­ta grass­lan­dov, limi­ty zmla­dzo­va­nia člá­nok 0012 – 9658

Day­ton P.K., Tegu­er M.J. The impor­tan­ce of sca­le in com­mu­ni­ty eco­lo­gy. A kelp forest exam­ple with ter­res­trial ana­logs 1984 Pri­ce P.W., Slo­bods­chi­koff C.N., Gaud W.S. (eds.) A new eco­lo­gy. Novel app­ro­aches to inte­rac­ti­ve sys­tems. p. 457 – 483 John Wiley and Sons New York syne­ko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG pries­tor neznámy

Yodzis P. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal eco­lo­gy 1989 Har­per and Row New York teore­tic­ká eko­ló­gia ENG neznámy

Pai­ne R.T. Food webs. Lin­ka­ge, inte­rac­ti­on stren­ght and com­mu­ni­ty infras­truc­tu­re 1980 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy No. 49, p. 667 – 685 BES – Bri­tish Eco­lo­gi­cal Socie­ty Oxford tro­fic­ká eko­ló­gia ENG potrav­né reťaz­ce, cyk­lus potra­vy, kolo­beh ener­gie, vzá­jom­né väz­by, vzá­jom­né vzťa­hy, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, spo­lo­čen­stvo člá­nok 0021 – 8790 591.5

Van­ni J. Micha­el, Lay­ne D., Arnott Shel­ley E. Top-​down trop­hic inte­rac­ti­ons in lakes. Effects of fish on nut­rient dyna­mics 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 1 – 20 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG vrchol tro­fic­kej pyra­mí­dy, vrcho­lo­vé tro­fic­ké inte­rak­cie, jaze­ro, dyna­mi­ka živín, ryby člá­nok 0012 – 9658

Vanii J. Micha­el, Lay­ne D. Craig Nut­rient recyc­ling and her­bi­vo­ry as mecha­nism in the top-​down effect of fish on alge in lakes 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 21 – 40 ESA Was­hing­ton tro­fic­ká eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG kolo­beh živín, kolo­beh her­bi­vo­rov, mecha­niz­my vrcho­lo­vých efek­tov, ryby, ria­sy, jaze­ro člá­nok 0012 – 9658

Cha­pin Stu­art F. Jr., Kai­ser Edward J. Urban land use plan­ning 1985 Uni­ver­si­ty of Illi­no­is Pre­ss Urba­na and Chi­ca­go 4 urba­nis­ti­ka, urbán­na eko­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG využi­tie zeme, urbán­na eko­nó­mia, popu­lač­né štú­die, kni­ha 0−252−01257−7

Kovář P. Vege­ta­ti­on as a dyna­mic struc­tu­ral com­po­nent of urban and subur­ban lands­ca­pe 1989 Pro­ce­e­dings of Con­fe­ren­ce, Met­hods of Landscape-​ecological Ana­ly­ses and Synt­he­ses, 25 – 26 Janu­ary 1989, Čes­ké Bude­jo­vi­ce, ČSFR, Vol. 2, p. 134 – 153 urbán­na eko­so­zo­ló­gia, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín CES vege­tá­cia, kra­jin­ný prvok článok

Brtek Ľubo­mír Drav­ce a korisť 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 80 – 87 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná eko­ló­gia, eko­ló­gia cicav­cov SLO korisť, dra­vosť, potrav­ný gene­ra­liz­mus, potrav­ný špe­cia­lis­ti, para­zi­tiz­mus, útok vlka, selek­cia pre­dá­to­ra, stra­té­gia lovu, kani­ba­liz­mus, infan­ti­cí­da, ochra­na pred vyčer­pa­ním potrav­ných zdro­jov skrip­tá 80−85697−35−1

Mar­chand Peter J. Life in the cold. An intro­duc­ti­on to win­ter eco­lo­gy 1996 Uni­ver­si­ty Pre­ss of New England Han­no­ver, New Ham­psi­re 4 win­ter eco­lo­gy, eko­ló­gia zimy ENG chlad nezná­my 0−87451−785−0

Buchar Jan Zooge­o­gra­fie 1983 SPN Pra­ha zooge­o­gra­fia, eko­ló­gia CES knižka

Hurl­bert S.H., Villalobos-​Figueroa (eds.) Aqu­atic bio­ta of Mexi­co. Cen­tral ame­ri­can and the west indies 1982 San Die­go Sta­te Uni­ver­si­ty San Die­go zooló­gia, eko­ló­gia ENG Mexi­ko, bio­ta neznámy

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 17 – 32 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, his­tó­ria bio­ló­gie, eko­ló­gia SLO pra­ho­ry, prvo­ho­ry, dru­ho­ho­ry, tre­ťo­ho­ry, štvr­to­ho­ry, sar­mat, trie­de­nie, sys­tém, Aris­to­te­les, Gaius Pli­nius, Karl Lin­né, Geor­ges Cuvier, Jean B. Lamarck, Char­les Dar­win, druh, pre­hľad sys­té­mu, zbra­teľ­ské metó­dy, pre­pa­rá­cia, spo­lo­čen­stvá, lesy, člo­vek kni­ha 80−07−00584−6

Sig­mund Fre­ud 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Kir­ge­ga­ard 0 filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Pop­per Karl Rai­mund Věč­né hle­dá­ní 1995 Oiko­y­ment, Pros­tor, Ves­mír Pra­ha filo­zo­fia, psy­cho­ló­gia CES neznámy

Hol­ton Gerald Eins­te­in. His­to­ry and other pas­si­ons 1995 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Phy­sics Pre­ss Wood­bu­ry, New York fyzi­ka, filo­zo­fia ENG Eins­te­in, his­tó­ria, ión­ske okúz­le­nie neznámy

Dyson Fre­e­man J. The scien­tist as rebel 1995 The New York Review of Books, 25.5.1995, p. 31 – 33 gno­ze­oló­gia, psy­cho­ló­gia, filo­zo­fia, eto­ló­gia člo­ve­ka ENG vedec rebel, indi­vi­du­ali­ta ved­ca, sla­bos­ti ved­ca, prí­stup k výsku­mu – ume­lec­ká for­ma článok

Pyt­ha­go­ras 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

Dioge­nes 0 mate­ma­ti­ka, filo­zo­fia SLO neznámy

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mic­ro­soft Small Busi­ness Ser­ver 4.0, Quark­X­Press 4.0, Page­Ma­ker 6.5, 3D Stu­dio MAX 2.0, Arc­View 3D Ana­lyst, pozná­te Data­bá­zu stan­dar­du SQL, Ado­be Acro­bat 3.0, ako fun­gu­je DVD, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, geomet­ric­ká trans­for­má­cia ras­tro­vé­ho obra­zu člá­nok 1210 – 0684

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES cho­ro­ba ako požeh­na­nie, rako­vi­na, prí­či­ny rako­vi­ny, varov­né sig­ná­ly poten­ciál­nej rako­vi­ny, čo z rako­vi­nou, pre­ven­cia rako­vi­ny, imu­nit­ný sys­tém, auto­imu­nit­né cho­ro­by, myal­gic­ká ence­fa­lo­my­eli­tí­da a syn­dróm poství­ro­vej úna­vy, rozt­rú­se­ná skle­ró­za kniž­ka 80−85612−55−0

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES schi­zof­ré­nia, cho­ro­ba moto­ric­kých neuró­nov, can­di­da, hlien, glu­tén, voľ­né radi­ká­ly, aler­gie, meta­bo­lic­ké typy, elek­tro­mag­ne­tic­ké sily a bio­fy­zi­kál­ny štít, jed­lo, fak­ty o jed­le, výži­va a cho­ro­ba, Rudolf Bre­uss a 42 den­ná lieč­ba, deto­xi­ká­cia kniž­ka 80−85612−55−0

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES potla­čo­va­nie boles­ti, teles­ný pohyb, masáž aku­punk­túr­nych meri­diá­nov, auto­su­ges­cia a metó­dy Emi­la Cou­ea, obra­zot­vor­nosť a vizu­ali­zá­cia, sta­rost­li­vosť, dôs­toj­né umie­ra­nie, ami­no­ky­se­li­ny, pro­te­íny, enzý­my, vita­mí­ny, trá­via­ci sys­tém, zaží­va­cí sys­tém kniž­ka 80−85612−55−0

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES obe­ho­vý sys­tém, lym­fa­tic­ký sys­tém, endok­rin­ný sys­tém, oblič­ky, Pii­ma jogurt, cap­ri­cin, Dif­lu­can, chi­ro­fo­ne­ti­ka, home­opa­tia, Bacho­ve kve­ti­no­vé lie­ky, Sprin­ghill­ské cen­trum kniž­ka 80−85612−55−0

Coates Nadya, Jol­ly­man Nor­man Jde o život 1994 Eri­ka Pra­ha 2 medi­cí­na CES kniž­ka 80−85612−55−0

1998 Chip No. 6 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO line­ár­na trans­for­má­cia, neli­ne­ár­na trans­for­má­cia, pre­vzor­ko­va­ni, spät­né mapo­va­nie, war­ping, pre­hľad­nosť pixe­lu, morp­hing, ani­mo­va­né sek­ven­cie člá­nok 1210 – 0684

1998 Chip No. 7 Vogel Pub­lis­hing Pra­ha výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO Mac­ro­me­dia Backs­ta­ge 2.0 Inter­net Stu­dio, Auto­desk Mecha­ni­cal Desk­top 2.0 CZ, GeoBá­ze Čes­ká repub­li­ka 400, MetaC­re­a­ti­ons Expres­si­on, Ado­be Pho­tos­hop 5, Zoner Cal­lis­to 3, AMD K6‑2, pozná­te počí­ta­čo­vú gra­fi­ku, gra­fic­ké for­má­ty člá­nok 1210 – 0684

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 6 – 22 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Bio­eti­ka, Smrť je ako pada­nie okvet­ných lís­tkov, Ver­ti­kál­ne dedi­ny – mra­ko­dra­py, Pla­ne­tár­ne atmo­sfé­ry, Tech­no­ló­gia vlák­no­vej opti­ky – fotó­no­vé kryš­tá­lo­vé vlák­na, tma­vá hmo­ta, váže­nie neut­rín na galak­tic­kých váhach, simu­lá­cia dún, Klo­no­va­nie ako rea­li­ta člá­nok 1335 – 4000

2003 Quark, Vol. 9, No. 3, p. 23 – 48 Per­fekt Bra­ti­sla­va fyzi­ka, veda SLO Tajom­stvo sťa­ho­va­vých vtá­kov – s kom­pa­som v hla­ve, galé­ra na Ženev­skom jaze­re, Ötzi­ho zabi­li – múmia, Požia­re v pod­ze­mí, Vyná­lez boha Tho­wta, egypt­ské hie­rog­ly­fy, typy baté­rií, Ján Andrej Seg­ner člá­nok 1335 – 4000

Seker­ka V., Dubov­ský J. Vše­obec­ná bio­ló­gia 1979 UK Bra­ti­sla­va vše­obec­ná bio­ló­gia CES skriptá

Cox G.W., Atkins M.D. Agri­cul­tu­ral eco­lo­gy. An ana­ly­sis of world food pro­duc­ti­on sys­tems 1979 W.H. Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co agrár­na eko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na neznámy

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345 – 357 SAP S Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG Aca­ri­na, pôd­ne roz­to­če, hyd­ro­lo­gic­ké zme­ny, Dunaj, luž­ný les, vyso­ká hla­di­na pod­zem­nej vody, zme­na štruk­tú­ry spo­lo­čen­stva, zme­na dru­ho­vej diver­zi­ty, zme­na počet­nos­ti, zme­na frek­ven­cie, zme­na dru­ho­vej sklad­by, zme­na tro­fic­kej štruk­tú­re, inten­zív­na zápla­va článok

Kalúz Sta­ni­slav Pôd­ne roz­to­če (Aca­ri­na) v obdo­bí hyd­ro­lo­gic­kých zmien v dunaj­skom luž­nom lese 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 345 – 357 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, eko­ló­gia, hyd­ro­eko­ló­gia ENG zní­že­nie počet­nos­ti článok

Mills Derek Akvá­ri­um, prak­tic­ká prí­ruč­ka, ilus­tro­va­ná prí­ruč­ka pre začí­na­jú­cich akva­ris­tov 1995 Slo­vart Bra­ti­sla­va 1 akva­ris­ti­ka, bio­ló­gia, eto­ló­gia SLO akvá­ri­um prí­ruč­ka 80−7145−189−4

Zeman P., Jurík M. A con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of fau­na and eco­lo­gy of gama­so­id mites in cavi­ty nests of birds in Cze­cho­slo­va­kia 1981 Folia para­si­to­lo­gia Vol. 28, p. 265 – 271 aka­ro­ló­gia, fau­nis­ti­ka, eko­ló­gia ENG gama­zo­id­né Aca­ri­na, duti­no­vé hniez­di­če, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Roman Kalis­ký Obža­lo­va­ný vstaň­te ! 0 Slo­ven­ský spi­so­va­teľ Bra­ti­sla­va SLO kniha

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Neme­ček J., Novák P., Šály Rudolf, Šuri­na B. Mor­fo­ge­ne­tic­ký pôd­ny kla­si­fi­kač­ný sys­tém ČSFR 1991 VÚPÚ Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO kla­si­fi­ká­cia pôd, mor­fo­ge­né­za pôd neznámy

Myers B.J., Robi­choux R.H., Unwin R.H., Craig I.E. Leaf water rela­ti­ons and ana­to­my of a tro­pi­cal rain­fo­rest tree spe­cies vary with cro­wn posi­ti­on 1987 Oeco­lo­gia Vol.. 74, p. 81 – 85 ana­tó­mia dre­vín, eko­ló­gia ENG lis­to­vá voda, tro­pic­ký daž­do­vý pra­les, dre­vi­na, pozí­cia koru­ny článok

Fahn A. Some ana­to­mi­cal adap­ta­ti­ons of desert plants 1964 Phy­to­morp­ho­lo­gy Vol. 14, p. 93 – 102 ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­to­mic­ká adap­tá­cia, púšt­ne rast­li­ny článok

Nobel P.S. Leaf ana­to­my and water use effi­cien­cy 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer P.J. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, Ch. 4 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG ana­tó­mia lisu, schop­nosť využi­tia vody neznámy

Hlwa­ti­ka C.N.M., John­son C.T., Bhat R.B. The foliar ana­to­my and morp­ho­lo­gy of two scrub spe­cies in rela­ti­on to forest colo­ni­za­ti­on of fyn­bos on Tab­le Moun­tain (South Afri­ca) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 73 – 80 SAP Bra­ti­sla­va ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG list, mor­fo­ló­gia krovín-​kolonizácia lesa, fyn­bos, adap­tá­cia, May­te­nus ole­oides, Euc­lea par­vi­fo­lia člá­nok 0006 – 3088

Gaj­doš P., Kriš­to­fík J., Šus­tek Z. Spi­ders (Ara­nea) in the bird nests in Slo­va­kia 1991 Bio­ló­gia Vol. 46, p. 887 – 905 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG Ara­nea, vtá­čie hniez­da článok

Jacobs S.W.L., Wil­son K.L. A bio­ge­og­rap­hi­cal ana­ly­sis of the fresh-​water plants of Aus­tra­la­sia 1996 Aus­tra­lian Sys­te­ma­tic Bota­ny Vol. 9, Iss. 2, p. 169 – 183 C.S.I.R.O. Mel­bour­ne bio­ge­o­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fic­ká ana­lý­za, slad­ko­vod­né rast­li­ny, Aus­tra­lá­zia, Papua New Guinea, Cape York Penin­su­la, Qeens­land, New South Wales, Vic­to­ria, Tas­ma­nia, New Zea­land, Nort­hern Ter­ri­to­ry, Kim­ber­ley, Wes­tern Aus­tra­lia člá­nok 1030 – 1887

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Ara­nea, epi­ge­ic­ké pavú­ky, Gab­čí­ko­vo, Dob­ro­hošť, Kľú­čo­vec, Krá­ľov­ská lúka, gil­dy, eko­lo­gic­ké náro­ky, podob­nosť bio­to­pov, dru­ho­vá diver­zi­ta, Topo­ľo­vé hony, Bodí­ky, Istra­gov, Hamu­lia­ko­vo, Das­de­ra hun­ga­ri­ca, Allo­men­gea vidua, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa článok

Kro­ni­ka tech­ni­ky 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va tech­ni­ka, his­tó­ria SLO his­tó­ria tech­ni­ky encyklopédia

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Walck­ke­na­e­ria obtu­sa, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria, Arc­to­sa leopar­dus, Pira­ta pis­ca­to­rius, Agra­e­ci­na stria­ta, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Zora mani­ca­ta, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Xys­ti­cus robus­tus, Par­do­sa lugub­ris, Dra­syl­lus vil­li­cus, Xys­ti­cus kochi článok

Jones Evan Deštný pra­les. Fas­ci­nu­jí­ci pohled na život mezi stro­my tro­piv­ké­ho světa 1993 Orbis Pic­tus bio­ge­o­gra­fia CES tro­pic­ký daž­ďo­vý pra­les, rain­fo­rest kni­ha 80 – 85240-​53‑X

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Par­do­sa mon­ti­co­la, Tro­cho­sa ruri­co­la, Pira­ta hyg­rop­hi­los, Ozyp­ti­la pra­ti­co­la, Dip­los­ty­la con­co­lor, Ente­le­ca­ra con­ge­ne­ra, Pychyg­nat­ha lis­te­ri, Lept­hyp­han­tes teneb­ri­co­la, Pachyg­nat­ha lis­te­ri, Pachyg­nat­ha clerc­ki článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 122 – 132, 136 – 137 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt sys­te­ma­tíc­ká zooló­gia, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES bez­sta­vov­ce, ryby, dýcha­nie živo­čí­chov, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, vtá­ci, adap­tá­cie, cicav­ce encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Pira­ta pira­ti­cus, Par­do­sa amen­ta­ta, Tra­chy­ze­lo­tes pedes­tris, Hap­lod­ras­sus sig­ni­fer, Alo­pe­co­sa acu­le­a­ta, Alo­pe­co­sa pul­ve­ru­len­ta, Zelo­tes vil­li­cus, Coelo­tes lon­gis­pi­nus, Har­pac­tea rubi­cun­da, Dip­lo­cep­ha­lus latif­rons, Dip­lo­cap­ha­lus pici­nus článok

Bro­wn Donald E. Human Uni­ver­sals 1991 Tem­ple Uni­ver­si­ty Pre­ss Phi­la­delp­hia antro­po­ló­gia, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie, člo­vek, uni­ver­zál­ne hod­no­ty neznámy

Mat­hau­ser Zde­něk Este­tic­ké alter­na­ti­vy 0 psy­cho­ló­gia SLO neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Epi­ge­ic spi­ders (Ara­ne­ae) of the inun­da­ti­on of the Danu­be river, on the area of inte­rest of the Gab­čí­ko­vo water­works 1997 Eko­ló­gia, Vol. 169, No. 2, p. 147 – 162 SAP Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia pavú­kov ENG Cen­tro­me­rus syl­va­ti­cus, Lyco­si­dae, Linyp­hi­i­dae článok

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 1 – 56 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York agrok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kys­lé daž­de, aero­só­ly, klí­ma Afri­ky, Afri­ka, prie­mer­ná tep­lo­ta, radiá­cia, albe­do, eva­po­trans­pi­rá­cia, vod­ná rov­no­vá­ha, vzduš­né masy, viet­ro, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, rozp­tyl zne­čis­te­nia, odraz, klí­ma Antar­ktí­dy, Antar­ktí­da encyk­lo­pé­dia 0−87933−009−0 551.5.03.21

Gales D.M. Bio­phy­si­cal eco­lo­gy 1980 Sprin­ger Ver­lag New York bio­fy­zi­kál­na eko­ló­gia ENG neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Dis­tri­bu­ti­on of vas­cu­lar plants spe­cies in small wood­land on the Wes­tern Car­pat­hian foot­hills 1989 Oikos Vol. 56, p. 77 – 86 bio­ge­o­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia rast­lín, mok­raď, západ­né Kar­pa­ty článok

Roh­rig E., Urlich B. (eds.) Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest 1991 Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, atlas neznámy

Krum­pá­lo­vá Zuza­na Reac­ti­on of spi­ders to chan­ges in the hyd­ro­lo­gi­cal con­di­ti­ons in the Danu­bian plain forest 1995 Bio­lo­gi­cal moni­to­ring of the ter­ri­to­ry influ­en­ced by teh Gab­čí­ko­vo water­works. Results and expe­rien­ces, p. 358 – 363 IZ SAS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Ara­nea, zme­na, zme­na hyd­ro­lo­gic­kých pod­mie­nok, vod­ný režim článok

Tobing D.H. A pre­li­mi­na­ry bib­li­og­rap­hy on fau­na, flo­ra, vege­ta­ti­on, con­ser­va­ti­on of natu­re and natu­ral resour­ces of Sumat­ra 1968 Natu­re Con­ser­va­ti­on Depart­ment of Agri­cul­tu­ral Uni­ver­si­ty Wage­nin­gen bib­li­o­gra­fia, bota­ni­ka, zooló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fau­na, fló­ra, vege­tá­cia, ochra­na, prí­rod­né zdro­je neznámy

Roh­rig E. Eco­sys­tems of the world 7. 1991 Roh­rig E., Urlich B. (eds.): Tem­pe­ra­te deci­du­ous forest Else­vier New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, mier­ny opa­da­vý les atlas

Strauss Clau­de Levi Myš­le­ní pří­rod­ních náro­dů 0 psy­cho­ló­gia CES neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 4 – 12 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO Fram­me, GIS, Digi­tal, OPEN GIS, BERIT, MapIn­fo, Digi­tal Equ­ip­ment, ARCDATA, Arc­View Inter­net Map Ser­ver, MapOb­jects Inter­net Map Ser­ver, Site­Net Main 3.3, Atlas GIS, Aut­desk, Auto­CAD Map, Auto­desk World, TopoL GIS, URIS, ER Map­per 5.5, ras­tre, SQL Ser­ver člá­nok 1121 – 1082

Gel­den­hu­ys C.J. (ed.) Bio­ge­og­rap­hy of the mixed ever­gre­en forests of sout­hern Afri­ca 1989 Eco­sys­tem prog­ram­mes. Occa­si­onal Report 45 C.S.I.R. Pre­to­ria bio­ge­o­gra­fia ENG zmie­ša­né stá­lo­ze­le­né lesy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Dan­ce­rau P. Bio­ge­og­rap­hy, an eco­lo­gi­cal per­spec­ti­ve 1957 Ronald New York bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG budúc­nosť neznámy

Oxford English Dic­ti­ona­ry (OED) 1972 Lon­don ENG slovník

Gib­bons Ann Old dates for modern beha­vi­or 1995 Scien­ce Vol. 268, p. 495 – 496 arche­oló­gia, soci­obi­oló­gia člo­ve­ka ENG naj­star­šia ľud­ská kul­tú­ra článok

Fitt­kau E.J., Illies J., Klin­ge H., Sch­wa­be G.H., Sioli H. (eds.) Bio­ge­og­rap­hy and eco­lo­gy in South Ame­ri­ca. (Two Volu­mes) 1968 The Hague, Junk N.V. bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Dzwon­ko Z., Los­ter S. Spe­cies rich­ness and seed dis­per­sal to secon­da­ry wooods in sout­hern Pol­land 1992 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 19, p. 77 – 86 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá boha­tosť, šíre­nie semien, nepô­vod­ný les, juž­né Poľ­sko článok

Heat­wo­le H. Fac­tors affec­ting the num­ber of spe­cies of plants on islands of the Gre­at Bar­rier Reef, Aus­tra­lia 1991 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 18, p. 213 – 221 bio­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia ENG počet dru­hov, fak­to­ry diver­zi­ty, ostrov, Veľ­ká bari­é­ro­vá úži­na, Aus­trá­lia článok

Sava­ny 0 Slo­vart Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, eko­ló­gia CES sava­na kniha

Hill M.O., Bun­ce R.G.H., Shaw M.W. Indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis. A devi­si­ve polyt­he­tic met­hod of clas­si­fi­ca­ti­on and its app­li­ca­ti­on to a sur­vey of nati­ve pine­wo­ods in Scot­land 1975 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 63, p. 597 – 613 bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG dru­ho­vá ana­lý­za, bori­ny, Škót­sko článok

Usher M.B. Bio­lo­gi­cal inva­si­on of natu­re reser­ves. A search for gene­ra­li­za­ti­on 1988 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 44, p. 119 – 135 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG invá­zia článok

Tho­mas W.A., Gold­ste­in G., Wil­cox W.H. Bio­lo­gi­cal indi­ca­tors of envi­ron­men­tal quali­ty. A bib­li­og­rap­hy of Abs­tracts 1973 Ann Arbor Scien­ce Pub­li­ca­ti­ons Michi­gan, Ann Arbor bib­li­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG indi­ká­tor, envi­ron­men­tál­na kva­li­ta, bib­li­o­gra­fia neznámy

Sig­nor The geolo­gic his­to­ry diver­si­ty 1990 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 21, p. 509 – 540 Annu­al Revie­ws Palo Alto geoló­gia, his­tó­ria ENG geolo­gic­ká diver­zi­ta, his­tó­ria člá­nok 0066 – 4162 574

Buček Anto­nín, Laci­na Ján Bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­cia­ce kra­ji­ny jako jeden z eko­lo­gic­kých pod­kla­dů pro územ­ní plá­no­vá­ní 1979 Územ­ní plá­no­vá­ní a urba­niz­mus No. 6, p. 382 – 387 bio­ge­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia článok

Fusán O., Kodym O. Geoló­gia 0 geoló­gia SLO geolo­gic­ký pre­hľad, geolo­gic­ké oblas­ti neznámy

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 12 – 23 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO data­bá­zo­vé sys­té­my, Orac­le Data Mart QuickS­co­pe, Infi­ni­ty Com­mu­ni­ca­tor, Avs­tar, VARIAS, Inter­graph, GIS, Auto­desk, Intel, ATLAS DMT, pro­jek­to­va­nie pozem­ko­vých úprav, kata­strál­ny úrad, digi­ta­li­zá­cia kata­strál­nych máp, miest­na samosprá­va člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 24 – 45 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO his­to­ric­ký vývoj čes­ké­ho kata­stru, Con­tex scan­ning tech­no­lo­gy, štát­ne digi­tál­ne mapy, DMÚ25, ZABAGED/​1, GeoWin, Auto­CAD, INROADS, infor­mač­ná tech­no­ló­gia, krí­zo­vý mana­ge­ment okre­su, refe­rát obra­ny a ochra­ny Chru­dim, GIS, hava­rij­né situ­ácie, hac­ke­ring člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 3, p. 46 – 64 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka CES, SLO letec­ké sním­ky, nehnu­teľ­nos­tí, MapIn­fo, pozem­ko­vý úrad, POZINFO v. 2.0, G‑INFO ‘98 v. 2.0, MIF 2 BLK v. 2.1, DKM, Štát­ny infor­mač­ný sys­tém – SIS, Nový Jičín, GIS, PCERO, Doly Bíli­na, SPOT 4 člá­nok 1211 – 1082

De Ange­lis Bar­ba­ra Hodí­me se k sobě 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

De Ange­lis Bar­ba­ra Tajem­ství mužů 0 psy­cho­ló­gia CES medzi­ľud­ské vzťa­hy, výber par­tne­ra knižka

Has­sal A.K. The bio­che­mis­try and uses of pes­ti­ci­de 1990 Struc­tu­re, meta­bo­lism, mode of acti­on and uses in crop pro­tec­ti­on, p. 489 – 494 bio­ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­ske inži­nier­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG pes­ti­cí­dy článok

Cha­lup­ský Josef Čím se řídí bur­ňá­ci při vyhle­dá­va­ní potra­vy 1996 Ves­mír No. 5 Ves­mír Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES bur­ňák, orien­tá­cia, vyhľa­dá­va­nie potra­vy člá­nok 0042 – 4544

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 244 – 270 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bio­ló­gia, eko­ló­gia, eto­ló­gia CES obran­né mecha­niz­my rast­lín, pre­dá­to­ry, sku­pi­no­vý lov, indi­vi­du­ál­ny lov, bio­lo­gic­ké jedy, pavú­ci, útok, obra­na, drá­py, zuby, rohy, pan­cie­re, ost­ne, lesť, sfar­be­nie, mas­ko­va­nie, mimik­ry, che­mic­ká obra­na, ter­mi­ty encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Olek­syn J., Cha­lup­ka W., Tjo­el­ker M.G., Reich P.B. Geog­rap­hic ori­gin of Pinus syl­ves­tris popu­la­ti­ons influ­en­ces the effects of air pol­lu­ti­on on flo­we­ring and gro­wth 1992 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on No. 62, p. 201 – 212 bio­ló­gia rast­lín, his­to­ric­ká bio­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Pinus syl­ves­tris, zne­čis­te­nie ovzdu­šia, kvit­nu­tie, rast článok

Sto­li­na a kol. Ochra­na lesa 0 bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO ochra­na lesa neznámy

Raup David Mal­com O záni­ku dru­hů 1995 Lido­vé novi­ny Pra­ha bio­ló­gia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES zánik dru­hov kniž­ka 80−7106−099−2

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 – 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Euoph­rys mil­le­ri, Mar­pis­sa radia­ta, Aty­pus mura­lis, Dipo­ena brac­ca­ta, Dys­de­ra hun­ga­ri­ca, Dys­de­ra wes­trin­gi, Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Heria­e­us mel­lot­tei, Neon rayi, Nesti­cus cel­lu­la­nus, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2−8317−0323−9

Spel­ler­berg Ian F. Bio­lo­gic­ké a che­mic­ké moni­to­ro­va­nie slad­kých vôd 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 75 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES moni­to­ring, slad­ká voda, zne­čis­te­nie, orga­nic­ký odpad, rádi­oak­tív­ny odpad, žia­re­nie, BSK5, trent­ský bio­tic­ký index, Chand­le­rov bodo­va­cí sys­tém, index diver­zi­ty kni­ha 80−901855−2−5

Zej­da J. Small mam­mals in cer­tain forst type groups in sout­hern Mora­via 1973 Zoolo­gic­ké lis­ty Vol. 22, p. 1 – 3 bio­ge­o­gra­fia, les­níc­ka bota­ni­ka, mam­ma­li­oló­gia ENG drob­né cicav­ce, juž­ná Mora­va, les­ný typ článok

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie účin­kov odpad­ných vôd z rafi­né­rií 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 77 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia CES odpa­do­vá voda, rafi­né­ria, Chand­le­rov index, indi­ká­tor, Tubi­fi­ci­dae, Chi­ro­no­mi­dae, BSK5, DOC (Dis­sol­ved Orga­nic Car­bon – hla­di­na roz­pus­te­né­ho orga­nic­ké­ho uhlí­ka) kni­ha 80−901855−2−5

1998 Geoin­fo, No. 6, p. 1 – 12 Com­pu­ter Pre­ss Brno kar­to­gra­fia, digi­tál­na foto­gram­met­ria, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES správ­na tvor­ba mapy, kar­to­gra­fia a GIS, kar­to­gra­fic­ké chy­by, GIS nie je mapa, pse­udo­ma­py, digi­tál­na foto­gram­met­ria, spra­co­va­nie obra­zu, počí­ta­čo­vé vide­nie, fil­tro­va­nie, ostre­nie, zme­na kon­tras­tu, auto­ma­tic­ké roz­poz­ná­va­nie objek­tov člá­nok 1211 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 34 – 40 Com­pu­ter Pre­ss Brno les­níc­tvo, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES hyd­ro­lo­gic­ké mode­lo­va­nie malých povo­dí, GIS, využi­tie GIS, Fores­ta SG, Bas­MapX, GIS v zdra­vot­níc­tve, GIS v les­níc­tve, infor­mač­nén tech­no­ló­gie varu­jú, infor­mač­né tech­no­ló­gie neza­chrá­nia, Európ­ska hos­po­dár­ska komi­sia pri OSN, ICP Forest člá­nok 1211 – 1082

Šmi­dr­kal J. Foto­gra­met­rie I – Tere­tic­ké zákla­dy 1985 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Web­ner T. Kores­po­den­ce letec­kých sním­ků kore­lač­ní meto­dou 1995 ČVUT Pra­ha mate­ma­ti­ka, geomet­ria CES letec­ké sním­ky neznámy

Koz­lo­ws­ki T.T. Water supp­ly and tree gro­wth Part 1. Water defi­cits 1982 Com­monw. For Abs­tr. No. 43, p. 57 – 95 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, eko­ló­gia rast­lín ENG voda ako eko­lo­gic­ký fak­tor, les, nedos­ta­tok vody článok

Luka­so­vá A., Šar­ma­no­vá J. Meto­dy shlu­ko­vé ana­lý­zy 1995 SNTL Pra­ha mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka CES zhlu­ko­vá ana­lý­za, bio­š­ta­tis­ti­ka neznámy

Mil­lard S.P., Let­ten­maier D.P. Opti­mal design of bio­lo­gi­cal sam­pling prog­rams using ana­ly­sis of varian­ce 1986 Estu­ari­ne, Coas­tal and Shelf Scien­ce Vol. 22, p. 637 – 656 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ANOVA, vzor­ka, pozo­ro­va­nie, moni­to­ring článok

Lisic­ký Miku­láš J. Report on the back-​ground (zero) sta­te of natu­ral envi­ron­ment of the Gabčíkovo-​Nagymaros bar­ra­ge sys­tem from the point of view bio­lo­gy and lands­ca­pe eco­lo­gy 1991 Ins­ti­tu­te of Zoolo­gy and Eco­so­zo­lo­gy SAS Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Gabčíkovo-​Nagymaros práca

Fur­se M.T., Moss D., Wright J.J., Armi­ta­ge P.D. The influ­en­ce of sea­so­nal and taxo­no­mic fac­tors on the ordi­na­ti­on and clas­si­fi­ca­ti­on of running-​water sites in Gre­at Bri­tain anf on the pre­d­ic­ti­on of the­ir mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ties 1984 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 14, p. 257 – 280 bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG taxo­nó­mia, sezón­ne zme­ny, Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, tečú­ca voda, ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia článok

Edels­te­in Kes­het L. Mat­he­ma­ti­cal models in bio­lo­gy 1988 Ran­dom Hou­se New York bio­š­ta­tis­ti­ka, mate­ma­ti­ka, bio­ma­te­ma­ti­ka ENG mate­ma­tic­ký model neznámy

Krip­pe­lo­vá T., Krip­pel E. Vege­tač­né pome­ry Záho­ria I. Via­te pies­ky 1956 SAV Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie, via­te pies­ky neznámy

Ples­ník P. Pre­hľad vege­tač­ných pome­rov Záho­ria 1971 Geo­gra­fic­ký časo­pis Vol. 23, No. 2, p. 146 – 149 fyto­ce­no­ló­gia SLO Záho­rie článok

Le Sage René Alain His­tó­ria Gila Bla­sa de San­til­la­ne II 1957 SLO kniha

San­da­ny a kol. Nemec­ko – slo­ven­ský slov­ník 1966 SPN Bra­ti­sla­va 3 GER, SLO slovník

1998 Geoin­fo, No. 5, p. 30 – 33 Com­pu­ter Pre­ss Brno medi­cí­na, výpoč­to­vá tech­ni­ka, geo­gra­fia, GIS CES tvor­ba vege­tač­ných máp pou­ži­tím spek­tro­zo­nál­nych sním­kov a GIS, geoin­ži­nier­stvo, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWa­ter, Mic­ro­Sta­ti­on GeoWaste-​Water, digi­ta­li­zá­cia, tvor­ba gra­fic­ké­ho výstu­pu, inter­pre­tá­cia sním­kov, inter­pre­tá­cia terén­ne­ho pries­ku­mu, Tetín­ske ská­ly člá­nok 1211 – 1082

Kiš­ka Juraj (ed.) Úspech si ty, ale­bo nie­koľ­ko nezišt­ných rád pána Dalea Car­na­gi­ho ako sa stať obľú­be­ný a boha­tý 1991 Gene­zis Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia, eti­oló­gia SLO kniž­ka 80−85220−56−3

Kuku­ča Ján Naša Zem – jej mera­nie a zobra­zo­va­nie 1986 Veda Bra­ti­sla­va kar­to­gra­fia SLO zem­ský povrch, tvar Zeme, veľ­kosť Zeme, dru­ži­ce, sve­to­vý geode­tic­ký sys­tém, geody­na­mic­ké javy, foto­gra­met­ria, DPZ, geode­tic­ké mapo­va­nie kniha

Piv­nič­ka Fran­ti­šek Digi­tál­ní foto­gram­met­rie 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 28 – 30 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, foto­gram­met­ria, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES foto­gram­met­ria článok

Web­ster New Inter­na­ti­onal Dic­ti­ona­ry 1920 ENG Web­ster slovník

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 43 – 44 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES BEWS – Bio­lo­gi­cal Ear­ly War­ning Sys­tem, Sal­mo, bio­sen­sor, Gnat­ho­ne­mus peter­si, mik­ro­evo­lú­cia, indi­ká­to­ro­vé spo­lo­čen­stvá, Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis, Agro­py­ron pec­ti­ni­for­me, Sti­pa capil­la­ta, indi­ká­to­ry zne­čis­te­nia, ťaž­ké kovy, orga­noch­lo­ri­dy, Ano­don­ta spp. kni­ha 80−901855−2−5

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES geore­li­éf, reli­éf, geomor­fo­ló­gia oce­án­ske­ho dna, oce­án­ske dno, pôdot­vor­né pocho­dy, gené­za pôdy, vznik pôdy kniha

Weis­mann Ľ., Rehá­ko­vá M. Toxic effect of lead on postem­bry­o­nic deve­lop­men­tal sta­ges of Mamas­tra bras­si­cae L. Toxic­ké pôso­be­nie olo­va na postem­bry­o­nál­ne vývo­jo­vé štá­diá Mames­tra bras­si­cae L. 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 105 – 113 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia, ché­mia, medi­cí­na, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG olo­vo, tera­to­gén, Mames­tra bras­si­cae L. článok

Čapek Miro­slav Anglicko-​slovenský a slovensko-​anglický les­níc­ky a dre­vár­sky slov­ník 0 ENG, SLO les, dre­vár­stvo slovník

Stra­ti­gra­fic­ký slov­ník 0 geoló­gia, stra­ti­gra­fia SLO encyklopédia

Pet­ráč­ko­vá Věra, Kraus Jiří (eds.) Aka­de­mic­ký slov­ník cizích slov I. zv. A – K , II. zv. L – Ž 1995 Aca­de­mia Pra­ha CES slov­ník 80−200−0533−4, 80−200−0524−2, 80−200−0497−1

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG bio­in­di­ká­cia, zne­čis­te­nie, muta­gé­ny, kar­ci­no­gé­ny, rast­li­ny, abor­ti­vi­ta peľo­vých zŕn, bio­in­di­ká­tor, zoznam indi­kač­ných dru­hov, bio­mon­to­ring, Ban­ská Štiav­ni­ca, dusík, olo­vo článok

Husár Karol Úda­je o geomor­fo­lo­gic­kých jed­not­kách Slo­ven­ska na Geo­gra­fic­kom ústa­ve SAV 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 20 – 21 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, geomor­fo­ló­gia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Mičie­ta Karol, Murín Gus­táv Wild plant spe­cies in prac­ti­cal use for bio­in­di­ca­ti­on of pol­lu­ted envi­ron­ment 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 193 – 202 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia ENG článok

Demek Jaro­mír Obec­ná geomor­fo­lo­gie 1987 Aca­de­mia Pra­ha geomor­fo­ló­gia CES štruk­túr­na geomor­fo­ló­gia, kli­ma­tic­ká geomor­fo­ló­gia, dyna­mic­ká geomor­fo­ló­gia, kli­ma­to­ge­ne­tic­ká geomor­fo­ló­gia, pale­oge­omor­fo­ló­gia, antro­po­gén­na geomor­fo­ló­gia, apli­ko­va­ná geomor­fo­ló­gia, kla­si­fi­ká­cia geore­li­é­fu, gené­za geore­li­é­fu, geotek­to­nic­ké hypo­té­zy kniha

Bav­con J., Druš­ke­vič B., Papeš D. Ger­mi­na­ti­on of seeds and cyto­ge­ne­tic ana­ly­sis of the spru­ce in dif­fe­ren­tly pol­lu­ted are­as of Slo­ve­nia 1992 Phy­ton Rakús­ko cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG smrek, zne­čis­te­nie, Slo­vin­sko, klí­če­nie, seme­no článok

Grant W.F. Cyto­ge­ne­tic stu­dies of agri­cul­tu­ral che­mi­cals in plants 1982 Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.): Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve, p. 353 – 378 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách článok

Fleck R.A., Hol­la­en­der A. (eds.) Gene­tic toxi­co­lo­gy. An agri­cul­tu­ral per­spec­ti­ve 1982 Ple­num Pre­ss New York cyto­ge­ne­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­tic­ká toxi­ko­ló­gia ENG poľ­no­hos­po­dár­ske che­mi­ká­lie, obsah v rast­li­nách, poľ­no­hos­po­dár­stvo neznámy

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky 1992 p. 1 – 16 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 SLO milé­ni­ové megat­ren­dy kni­ha 80−7127−050−4

Amo­ri­ni E., Bio­c­ca M., Manet­ti M.C., Mot­ta E. A den­dro­eco­lo­gi­cal stu­dy in a dec­li­ning oak cop­pi­ce stand 1996 Anna­les des Scien­ces Fores­tie­res Vol. 53, No. 2 – 3, p. 731 – 742 Ins­ti­tut de la Agro­no­mi­que Paris den­dro­eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zmla­de­nie duba, ubý­tok dubu, zmen­šo­va­nie ará­lu duba člá­nok 0003 – 4312 630

Haná­ček J. Nerud­né nerast­né suro­vi­ny 0 geoló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia SLO geolo­gic­ké oblas­ti, nerud­né suro­vi­ny, neras­ty neznámy

Sabol A. Kvartérno-​geologické pome­ry Záhor­skej níži­ny 1960 geoló­gia SLO Záho­rie, Záhor­ská níži­na neznámy

Art­bau­e­ro­vá Gize­la, Schultz Ján, Šán­dor Vik­tor (eds.) Maďar­sko – slo­ven­ský slov­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 3 HUN, SLO slovník

Drá­ma 1956 1957 Slo­ven­ské vyda­va­ťeľ­stvo poli­tic­kej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va poli­ti­ka SLO kniha

Šta­tis­tic­ká ročen­ka Slo­ven­skej repub­li­ky 1992 ŠÚSR – Šta­tis­tic­ký úrad Slo­ven­skej repub­li­ky Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka SLO katalóg

Maheľ M. Geolo­gic­ká stav­ba čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát 1986 Veda Bra­ti­sla­va geoló­gia, geomor­fo­ló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Rač­ko J., Bedr­na Zol­tán Soils in the flo­odp­lain of Lower Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 5 – 13 SAP – Slo­vac Aca­dem­mic Pre­ss Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO dol­ná Mora­va, Mora­va, Záho­rie článok

Encyk­lo­pe­dic­ký slov­ník geolo­gic­kých vied 0 geoló­gia SLO encyklopédia

Cafo­rio Alber­to Slovensko-​anglický vedec­ko – tech­nic­ký slov­ník 0 SLO, ENG slovník

Zar J.H. Bio­sta­tis­ti­cal ana­ly­sis 1974 Pren­ti­ce – Hall Inc. Enge­lwo­od, Cliffs, New York mate­ma­ti­ka, šta­tis­ti­ka, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG ana­lý­za neznámy

Malá encyk­lo­pé­die mate­ma­ti­ky 0 mate­ma­ti­ka CES encyklopédia

Vol­ný S. Fil­trač­ní účin­nost les­ních eko­sys­té­mů k tuhým zne­čis­těním ovzdu­ší 1992 Medzi­ná­rod­né sym­pó­zium pri prí­le­ži­tos­ti 100. výro­čia zalo­že­nia Arbo­ré­ta Mly­ňa­ny, p. 137 – 143 eko­ló­gia lesa, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES fil­trač­ná schop­nosť, les­né eko­sys­té­my, tuhé zne­čis­te­nie ovzdu­šia článok

Dob­šo­vič Ľudo­vít Nauč­te sa rie­šiť kon­flik­ty 1995 Fon­ta­na, Edí­cia Okno do duše psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy, kon­flikt neznámy

Sch­wa­be A. A met­hod for the ana­ly­sis of tem­po­ral chan­ges in vege­ta­ti­on pat­tern at the lands­ca­pe level 1991 Vege­ta­tio Vol. 95, p. 1 – 19 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG ana­lý­za časo­vých zmien, vege­tá­cia, kra­jin­ná úro­veň, moni­to­ring článok

Rosen­berg Ale­xan­der The phi­lo­sop­hy of social scien­ce 1988 Oxford Uni­ve­ris­ty Pre­ss Oxford filo filo­zo­fia vedy ENG filo­zo­fia vedy neznámy

Wit­ting R. Aci­di­fi­ca­ti­on phe­no­me­na in beech (Fagus syl­va­ti­ce) forests in Euro­pe 1986 Water, Air and Soil Pol­lu­ti­on Vol. 31, p. 317 – 323 eko­ló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG avi­di­fi­ká­cia, buk, Fagus syl­va­ti­ca, buči­ny, les, Euró­pa článok

Hofier­ka Jaro­slav GRASS a jeho sku­pi­ny prí­ka­zov 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 9 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Grass, ras­ter článok

Čapek Karel Kra­ka­tit 1968 Čes­ko­slo­ven­ský spi­so­va­teľ Pra­ha SLO neznámy

Pečen­ka M., Luňák P. a kol. Encyk­lo­pe­die moder­ní his­to­rie 1995 Lib­ri his­tó­ria CES his­tó­ria, deji­ny encyk­lo­pé­dia 80 – 85983-​01‑X

Guine­so­va encyk­lo­pé­dia 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nemec Peter Uplat­ne­nie objek­to­vej meto­do­ló­gie v pro­stre­dí ArcIn­fo – Arc­To­ols 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 10 – 13 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Arc­To­ols článok

Char­vát Karel, Čer­ven­ka Vla­di­mír, Piv­nič­ka Fran­ti­šek Zpra­co­vá­ní letec­ké foto­gra­fie v Topo­Lu 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 35 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES TopoL článok

Janík Alojz, Raděj Zde­něk Člo­vek upro­stred kon­flik­tov 1977 Osve­ta Mar­tin 2 psy­cho­ló­gia SLO knižka

Our com­mom futu­re 1988 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss ENG budúc­nosť správa

Cut­ler Burt, Straus­ho­fer Craig Výpra­va do his­to­rie 1995 Juni­or his­tó­ria SLO neznámy

Hill Napo­le­on Myš­le­ním k bohats­ví 1990 Prag­ma psy­cho­ló­gia SLO medzi­ľud­ské vzťa­hy knižka

Lan­gran G. Time in Geog­rap­hic Infor­ma­ti­on Sys­tems 1992 Tay­lor and Fran­cis kar­to­gra­fia ENG GIS neznámy

Eliáš P. Inva­si­on of Impa­tiens par­vif­lo­ra, an annu­al of Cen­tral Asian ori­gin, into forest com­mu­ni­ties in Cen­tral Euro­pe. Bio­lo­gi­cal and eco­lo­gi­cal cau­ses, p. 4 1989 32nd Inter­na­ti­onal Sym­po­sium on Forest of the World. Diver­si­ty and Dyna­mics. Abs­tracts Upsa­la Uni­ver­si­ty Upsa­la eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG invá­zia Impa­tiens par­vif­lo­ra, stred­ná Euró­pa, les­né spo­lo­čen­stvá neznámy

Bez­a­čin­ský H. Les­né hos­po­dár­stvo 1960 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO LHC, LHP neznámy

Mat­te­ufe­lo­vá Ire­ne Na koho sa poná­šaš 0 SLO neznámy

Machá­ček Mar­tin Encyk­lo­pe­die fyzi­ky 0 fyzi­ka SLO encyklopédia

Kubi­ca Milan Prak­tic­ká typo­ló­gia 0 typo­ló­gia člo­ve­ka SLO neznámy

Koť­ka Vla­di­mír Win­GIS, Win­MAP, Win­SAT 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 12 – 13 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO Win­GIS, Win­SAT, Win3D článok

Rin­go­vá Gab­rie­la Poci­ty, city, lás­ka 0 SLO lás­ka, cit, pocit knižka

Kro­ni­ka ľud­stva 0 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va SLO ľud­stvo encyklopédia

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia II. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Tro­j­an Sta­ni­slav Fyzi­oló­gia I. 0 fyzi­oló­gia SLO kniha

Hamil­ton Geoff Bio­záh­ra­da 0 SLO neznámy

Skria­gin L.N. Námor­níc­ke uzly 1988 Alp­ha Bra­ti­sla­va SLO neznámy

Tüs­kés Tibor Maďar­sko 1981 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Hig­field Roger Souk­ro­mý život A. Eins­te­i­na 0 CES Eins­te­in, špe­ciál­na teória rela­ti­vi­ty, vše­obec­ná teória rela­ti­vi­ty, uni­tár­na teória poľa neznámy

Eins­te­in Albert Jak vidím svět 0 CES Eins­te­in neznámy

Bate­man A.J. Is gene dis­per­si­on nor­mal ? 1950 Here­di­ty No. 4, p. 353 – 363 Osney Mead gene­ti­cal socie­ty of Gre­at Bri­tain gene­ti­ka ENG šíre­nie génov, tok génov člá­nok 0018 – 067X 575

Car­ne­gie Dale Ako si zís­kať pria­te­ľov a ako pôso­biť na ľudí 0 psy­cho­ló­gia SLO pria­teľ, medzi­ľud­ské vzťa­hy neznámy

Car­ne­gie Dale Reč­níc­tvo a pôso­be­nie na ľudí v pod­ni­ka­teľ­stve 1926 psy­cho­ló­gia SLO pôso­be­nie neznámy

Stritz Fran­ti­šek Čo nám hovo­rí pís­mo. Gra­fo­ló­gia pre kaž­dé­ho 1996 Enig­ma Nit­ra 2 gra­fo­ló­gia SLO pís­mo nezná­my 80−85471−25−6

Kräts­már – Šmog­ro­vič Juraj a kol. Vše­obec­ná a anor­ga­nic­ká ché­mia 1994 Osve­ta Ban­ská Bys­tri­ca vše­obec­ná ché­mia, anor­ga­nic­ká ché­mia SLO kni­ha 80−217−0532−9

De Gro­ote R.S. The func­ti­ons of natu­re 1992 Mari­on Boy­ars Pub­lis­hers Ltd. Lon­don eko­ló­gia, bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG fun­kcie prí­ro­dy neznámy

Ušá­ko­vá Kata­rí­na, Kovác­so­vá Ele­na Didak­tic­ký model fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­ja vyš­ších rast­lín na prí­kla­de ich rodoz­me­ny 1993 Bra­ti­sla­va 1 fylo­ge­né­za vyš­ších rast­lín, didak­ti­ka bio­ló­gie SLO rodoz­me­na, fylo­ge­né­za neznámy

Sed­lá­ro­vá Ľubi­ca (ed.) Náz­vy rast­lín. Slo­ven­sko – latin­sko – anglic­ko – nemec­ko – fran­cúz­ko – čes­ký slov­ník 1994 Výskum­ný Ústav rast­lin­nej výro­by Pieš­ťa­ny taxo­nó­mia rast­lín SLO, LAT národ­né náz­vos­lo­vie rast­lín slov­ník 80−900515−6−1

Bur­da Béla Empa­tia. Psy­cho­ló­gia vcí­te­nia a vži­tia sa do dru­hé­ho 1994 Psy­chop­rof Nové Zám­ky 2 psy­cho­ló­gia SLO empa­tia, vcí­te­nie, vži­tie neznámy

Lan­de R., Bar­ro­wc­lough G.F. Effec­ti­ve popu­la­ti­on size, gene­tic varia­ti­on, and the­ir use in popu­la­ti­on mana­ge­ment 1987 Sou­le M.E. (ed.): Viab­le popu­la­ti­on for con­ser­va­ti­on, p. 87 – 123 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­ti­ka ENG efek­tív­ná veľ­kosť popu­lá­cie, popu­lá­cia, gene­tic­ká pre­men­li­vosť, manaž­ment popu­lá­cie článok

Hraš­ko Juraj, Lin­keš Vla­di­mír, Šuri­na B. Pôd­ne typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 71 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôda mapa

Spel­ler­berg Ian F. Bib­li­o­gra­fia využi­tia indi­ká­to­ro­vých dru­hov v moni­to­ro­va­ní zne­čis­ťu­jú­cich látok v pro­stre­dí 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 123 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bib­li­o­gra­fia CES popu­lá­cia, izo­lá­cia, moni­to­ring kni­ha 80−901855−2−5

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka kys­los­ti zrá­žok v buko­vých eko­sys­té­moch 1989 Les­nic­ký časo­pis Vol. 35, p. 463 – 475 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO kys­losť zrá­žok, buko­vé lesy, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Bína Jaro­slav a kol. Malá encyk­lo­pé­die ché­mie 1968 Obzor Bra­ti­sla­va 1 ché­mia CES encyklopédia

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1995 Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les, spo­lo­čen­stvo nezná­my 80−228−0475−4

Bub­li­nec E., Dubo­vá M. Celo­roč­ná dyna­mi­ka depo­zí­cie váp­ni­ka a jeho eko­lo­gic­ké dôsled­ky pre les­ný eko­sys­tém 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, p. 405 – 413 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia SLO depo­zí­cia váp­ni­ka, les, eko­sys­tém, sezón­na dyna­mi­ka článok

Pau­lov Šte­fan Fyzi­oló­gia živo­čí­chov a člo­ve­ka III. 1995 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia živo­čí­chov, fyzi­oló­gia člo­ve­ka SLO kni­ha 80−223−0662−2

Bizu­bo­vá Mária, Škvar­ček Arnold Geomor­fo­ló­gia 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 2 geomor­fo­ló­gia SLO skrip­tá 80−223−0973−7

Boroš Július Moti­vá­cia a emo­ci­ona­li­ta člo­ve­ka 1995 Odkaz Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO moti­vá­cia, emo­ci­ona­li­ta nezná­my 80−85193−42−6

Zatroch Peter Nové pro­duk­ty fir­my MapIn­fo Cor­po­ra­ti­on 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 15 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MapIn­fo Pro­fes­si­onal 4.0 for Win­do­ws, Geog­rap­hic Trac­ker, Map­Ba­sic 4.0 článok

Rohá­čik J. a kol. Dip­te­ra Bukov­ských vrchov 1995 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca zooló­gia SLO Dip­te­ra, dvoj­kríd­lov­ce nezná­my 80−967385−2−6

Reich­holf Josef Cicav­ce 1996 IKAR Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO cicav­ce kľúč 80−7118−236−2

Krišt Ernest, Kori­kov­skij Pet­ro­vič Ser­gej, Putiš Marián, Janák Marián, Fary­ad Skah Wali Geolo­gy and pet­ro­lo­gy of meta­morp­hic rocks of the wes­tern car­pat­hian crys­tal­li­ne com­ple­xes 1992 Come­nius Uni­ver­si­ty Pre­ss Bra­ti­sla­va 1 geoló­gia, pet­ro­ló­gia ENG geoló­gia Západ­ných Kar­pát kni­ha 80 – 223-​0347‑X

Dyk V. Ztrá­ta orien­ta­ce ptá­ků v kul­ti­vo­va­né kra­ji­ně 1975 Věda a život No. 20, p. 618 – 619 eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eto­ló­gia CES vták, orien­tá­cia, stre­so­vý fak­tor článok

Lar­sen J.B. Eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of forest and sus­tai­nab­le sil­vi­cul­tu­re 1995 Forest Eco­lo­gy and Mana­ge­ment Vol. 73, p. 85 – 96 Else­vier Amster­dam eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo ENG eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, dlho­do­bou­dr­ža­teľ­né les­né hos­po­dár­stvo člá­nok 0378 – 1127 338.2 574630

Štef­fek Jozef Eko­lo­gic­ké vyhod­no­te­nie mäk­ký­šov Ľubie­tov­ký Vepor 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 55 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ľubie­tov­ský Vepor člá­nok 80−85559−13−7

Prach K. Moni­to­ro­vá­ní změn vege­ta­ce – meto­dy a prin­ci­py 0 ČÚOP – Čes­ký ústav ochra­ny prí­ro­dy Brno eko­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES moni­to­ring, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, metó­dy zbe­ru, spra­co­va­nie dát príručka

Spel­ler­berg Ian F. Roz­miest­ne­nie orga­niz­mov v moni­to­ro­va­cej sie­ti 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 156 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, soci­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia CES odber vzo­riek, moni­to­ring kni­ha 80−901855−2−5

Vrben­ský R. An ana­ly­sis of the mam­mals (Mam­ma­lia) in the Sta­te Natu­re Reser­ve Dol­ny les and the adja­cent allu­vium 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 201 – 208 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Dol­ný les, Záho­rie, Cleth­ri­ono­mys gla­re­olus, Apo­de­mus fla­vi­col­lis, Sorex ara­ne­us článok

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Heteroptera-​Pentatomomorpha of cha­rac­te­ris­tic habi­tats in Mora­va flo­odp­lain area 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 163 – 174 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Hete­rop­te­ra – Pen­ta­to­mo­morp­ha, Mora­va, Hete­rop­te­ra, Hnyz článok

Kmi­niak Milan Amp­hi­bians in the allu­vium of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Sup­pel­ment 1, p. 77 – 88 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG oboj­ži­vel­ní­ky, Mora­va, Rana, Bufo, Tri­tu­rus článok

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277 – 281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO infor­mač­né sys­té­my, bio­di­ver­zi­ta, Ponit­rie, inven­ta­ri­zá­cia, mäk­ký­še, obrúč­kav­ce, pavú­ky, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, chro­bá­ky, dvoj­kríd­lov­ce, pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, frag­men­tá­cia sta­no­víšť, infil­trá­cia nepô­vod­ných dru­hov, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Krno Iľja, Bulán­ko­vá Eva, Hal­goš Jozef Mac­ro­zo­obent­hos of the Mora­va river basin and tri­bu­ta­ries of the Mora­va 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 63 – 76 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Mora­va, mak­ro­zo­oben­tos, Hep­ta­ge­nia fla­va, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, Tae­ni­op­te­ryx nebu­lo­sa, Per­lo­des dis­par, Isop­te­na ser­ri­cor­nis, Aphe­lo­che­i­rus aes­ti­va­lis, Dixa nubi­li­pen­nis, Dixa nebu­lo­sa, Athe­rix ibis článok

Oťa­he­lo­vá Hele­na, Baná­so­vá Vie­ra, Jaro­lí­mek I., Zali­be­ro­vá M., Janau­er G.A., Oťa­hel J., Fera­nec J. Vege­ta­ti­on units of the Mora­va river flo­odp­lain eco­to­nes area 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, No. 4, p. 367 – 375 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia ENG Mora­va, vege­tá­cia Mora­vy, spo­lo­čen­stvá Mora­vy člá­nok 0006 – 3088

Gais­ler J. Zoolo­gie obrat­lov­ců 1983 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES sta­vov­ce kniha

Futák Ján Fyto­ge­o­gra­fic­ký pre­hľad Slo­ven­ska 1972 Slo­ven­sko, Prí­ro­da, p. 431 – 482 Obzor Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia SLO článok

Suchý Josef Lido­vé léči­tels­tví, aneb návrat k pří­ro­de 1991 Tisk ser­vis Pra­ha medi­cí­na CES akup­re­sú­ra kni­ha 80−901125−0−1

Zachar­čen­ko Vasi­lij Svet mož­ných zázra­kov, malá encyk­lo­pé­dia tre­tie­ho tisíc­ro­čia 1986 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 SLO Zem, ves­mír kniha

Svet živo­číš­nej ríše 1978 Osve­ta Mar­tin 4 SLO encyklopédia

Hen­drych Rado­van Fyto­ge­o­gra­fia 1984 SPN Pra­ha fyto­ge­o­gra­fia CES rast­li­na knižka

Bla­ke S.F., Atwo­od A.C. Geog­rap­hi­cal guides to the flo­ra of the world 1967 US Depart­ment of Agri­cul­tu­re Was­hing­ton DC. fyto­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka, geo­gra­fia ENG fló­ra, svet sprievodca

Krej­ča Jin­dřich, Kor­bel Ladi­slav (eds.) Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO hmyz, ryby, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy atlas 80−07−00584−6

Fej­di Pavel, Bob­ro Milan Mine­ra­ló­gia pre envi­ron­men­ta­lis­tov 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mine­ra­ló­gia, kraš­ta­lo­gra­fia SLO aero­só­ly, zne­čis­te­nie, ťaž­ké kovy, sústa­vy skrip­tá 80−223−0984−2

Pamu­kov Pet­rov Dimi­ter, Ach­tar­džiev Zacha­riev Chris­to Prí­rod­ná leká­reň 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va medi­cí­na SLO kniha

Čer­ný J., Toper­cer E. Cho­vá­me akvá­ri­ové ryby 1989 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia, ich­ty­o­ló­gia, akva­ris­ti­ka SLO rybič­ky prí­ruč­ka 80−07−00020−8

Ambros Michal, Slo­bo­da Karol Využi­tie infor­mač­ných sys­té­mov pri zabez­pe­čo­va­ní ochra­ny bio­di­ver­zi­ty v pod­mien­kach CHKO Ponit­rie 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 277 – 281 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fau­nis­ti­ka SLO využí­va­nie orga­niz­mov, GIS, ArcIn­fo zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Col­lin­sia dis­tinc­ta, Mar­pis­sa radia­ta, Par­do­sa sphag­ni­co­la, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Ber­lan­di­na cine­rea, Dona­co­cha­ra spe­ci­osa, Hah­nia hel­ve­ola, Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Tri­chon­cus hack­ma­ni kni­ha 2−8317−0323−9

Zukal Rudolf Akva­rij­ní ryby 1984 Své­po­moc 8 akva­ris­ti­ka, ich­ty­o­ló­gia, cho­va­teľ­stvo SLO príručka

Sla­den W.J.L., Men­zie C.M., Rei­chel W.L. DDT resi­du­es in Ade­le­i­de pen­gu­ins and cra­be­a­ter seal in the Antarc­tic 1966 Natu­re Vol. 210, p. 670 – 673 eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG DDT, tuč­niak, tuleň článok

Veis Šte­fan a kol. Malá encyk­lo­pé­dia fyzi­ky 1970 Obzor Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO encyklopédia

Nemec Peter Geo­gra­fic­ké infor­mač­né infor­mač­né sys­té­my fir­my ESRI 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 6 – 10 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO ArcIn­fo, Grid, ArcS­canm, ArcS­torm, IAC, Arc­To­ols, Arc­View 2, geo­gra­fic­ká ana­lý­za, GIS, GPS článok

Hon­ča­riv Róbert, Hon­ča­ri­vo­vá Kve­ta Mate­ma­tic­ké obra­zy živo­ta 1989 Obzor Bra­ti­sla­va 1 mate­ma­ti­ka SLO kni­ha 80 – 215-​0027‑I

Vág­ner Josef, Schne­i­de­ro­vá Naďa Safa­ri po Kili­man­džá­rom 1985 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va SLO cestopis

Bau­er Ernst Divo­tvor­né sily Zeme 1983 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va geoché­mia, geoló­gia SLO kniha

Žúr­ko­vá Ľ., Fis­cher O., Pacák J., Sop­ko­vá A., Sta­něk Z. Vše­obec­ná ché­mia 1985 SPN Bra­ti­sla­va 1 vše­obec­ná ché­mia SLO ter­mo­dy­na­mi­ka učebnica

Jedo­va­té živo­čí­chy 1992 Cham­pag­ne Avan­tgar­de Bra­ti­sla­va 1 fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO kniž­ka 80−7150−067−4

Spur­ná Věra, Laci­na Ján, Kun­dra­ta Miro­slav (eds.) Morav­ské kra­ji­ny Milo­še Spur­né­ho 1994 Vero­ni­ka, Uli­ta Brno foto­gra­fia CES Mora­va katalóg

Bau­man Milan Záha­dy na zaj­traj­šok 1988 Obzor Bra­ti­sla­va 1 SLO kniha

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO les, HÚL, hos­po­dár­ska úpra­va, obhos­po­da­ro­va­nie lesov, LHP, LHC, taxá­cia, hos­po­dár­ske lesy, ochran­né lesy, kate­go­ri­zá­cia lesov, lesy oso­bit­né­ho urče­nia, lesy v CHKO, hos­po­dár­sky tvar, pod­ras­to­vý hos­po­dár­sky spô­sob, dorub, malop­loš­ný clon­ný rub prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Tábor Ivo, Pav­lač­ka Radek Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, Sprie­vod­ca po Arbo­ré­te 0 Veda Bra­ti­sla­va 1 SLO bro­žur­ka 80−224−0355−5

Zákon Národ­nej rady Slo­ven­skej repub­li­ky č. 2871994 O ochra­ne prí­ro­dy a kra­ji­ny 1994 Eko­pa­no­rá­ma No. 9 – 10, Supp­le­ment SZOPK z pod­kla­dov Práv­nic­ké­ho inšti­tú­tu Minis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR Mar­tin prá­vo SLO prí­ro­da, kra­ji­na článok

Peciar Voj­tech Fyto­ge­o­gra­fic­ky význam­né zja­vy v bry­of­ló­re Malých Kar­pát 1990 Bio­ló­gia Vol. 9, p. 693 – 697 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG bry­of­ló­ra, Malé Kar­pa­ty článok

Bizu­bo­vá Mária, Macho­vá Z., Nogo­vá M. Malé Kar­pa­ty a pri­ľah­lé geomor­fo­lo­gic­ké cel­ky 1994 Sprie­vod­ca k exkur­zii pre uči­te­ľov geo­gra­fie a prí­ro­do­pi­su Kated­ra fyzic­kej geo­gra­fie PRIF UK Bra­ti­sla­va, Štát­ny peda­go­gic­ký ústav Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, I. zvä­zok A – D 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, II. zvä­zok E – J 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, III. zvä­zok K – M 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, IV. zvä­zok L – S 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, V. zvä­zok R – Š 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Nový nález nej­star­ších oboj­ži­vel­ní­ků 1995 Živa No. 4 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES fylo­ge­né­za člá­nok 0044 – 4812

Encyk­lo­pé­dia Slo­ven­ska, VI. zvä­zok T – Ž 1971 Veda Bra­ti­sla­va SLO encyklopédia

Fusán O., Kodým O., Matej­ka A., Urbá­nek L. Geoló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 18 – 19 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO mapa

Ústred­ný ústav geolo­gic­ký Geolo­gic­ká mapa ČSSR, 1: 500 000 1967 Ústred­ná sprá­va geodé­zie a kar­to­gra­fie Pra­ha geoló­gia SLO mapa

Fulaj­tár E., Čur­lík J. Pôd­ne dru­hy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 74 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ne dru­hy, zrni­tosť pôdy mapa

Jákal A. Súčas­né reli­é­fot­vor­né pro­ce­sy, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 45 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO reli­éf mapa

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walck­na­e­ria nudi­pal­pis, Agra­e­ci­na stria­ta, Agy­ne­ta sub­ti­lis, Arc­to­sa leopar­dus, Argen­na sub­nig­ra, Attu­lus sal­ta­tor, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Che­i­ra­cant­hium punc­to­rium, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Mic­ro­li­nyp­hia impig­ra, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum kni­ha 2−8317−0323−9

Maheľ M, Koneč­ný V. Tek­to­ni­ka, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO tek­to­ni­ka mapa

Mazúr Emil, Čin­ču­ra J., Kvit­ko­vič J. Geomor­fo­ló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 47 – 48 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­ló­gia mapa

Kri­žo Milan (ed.) Fló­ra Poľa­ny 1994 Semi­nár Zvo­len 16. – 17. 6. 1994 ÚVT Tech­nic­ká Uni­ver­zi­ta Zvo­len fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Poľa­na nezná­my 80−228−0371−5

Mazúr Emil, Luk­niš M. Geomor­fo­lo­gic­ké jed­not­ky, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 55 – 56 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO geomor­fo­lo­gic­ké čle­ne­nie mapa

Porub­ský A. Hyd­ro­ge­oló­gia, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 34 – 35 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ge­oló­gia SLO hyd­ro­ge­oló­gia mapa

Szo­mo­lá­ni J. a kol. Malé Kar­pa­ty, Turis­tic­ký sprie­vod­ca ČSSR, zv. 5 1986 Šport Bra­ti­sla­va SLO Malé Kar­pa­ty sprievodca

Tur­bek J. Hyd­ro­ló­gia, 1 : 750 000 1980 Atlas SSR, p. 66 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO hyd­ro­ló­gia mapa

Hofier­ka Jaro­slav Pozná­te geo­gra­fic­ký infor­mač­ný sys­tém GRASS ? 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 11 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO GRASS, GIS článok

Šimek Josef, Schej­bal Josef, Pro­cház­ka F. Geomet­ria pre devia­ty roč­ník 1963 SPN Bra­ti­sla­va 7 geomet­ria, mate­ma­ti­ka SLO učebnica

Lepil Oldřich, Hou­dek Vác­lav, Pecho Alo­iz Fyzi­ka pre 3. roč­ník gym­ná­zia 1986 SPN Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO učebnica

Fuka Josef, Vorá­ček Miro­slav Fyzi­ka pre 9. roč­ník deväť­roč­nej ško­ly 1976 SPN Bra­ti­sla­va 7 fyzi­ka SLO učebnica

Beneš Edu­ard, Nie­der­maie­ro­vá Pav­la Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej deväť­roč­nej ško­ly 1968 SPN Bra­ti­sla­va cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Horá­ček Rudolf Algeb­ra pre 9. roč­ník 1974 SPN Bra­ti­sla­va mate­ma­ti­ka, algeb­ra SLO učebnica

Göbel Rudolf, Schul­ze Paul, Plötz, Bus­che­ro­ws­ky Hubert, Eich­ler Eber­hard, Damm Wer­ner, Glatz Peter Fyzi­ka pre matu­ran­tov 1986 SPN Bra­ti­sla­va 2 fyzi­ka SLO cvičebnica

Šim­ko­vá Vla­di­mí­ra, Kmo­cho­vá Marie, Rudek Hart­mut, Luče­ni­čo­vá Her­mí­na Nemči­na pre 7. roč­ník základ­nej ško­ly 1982 SPN Bra­ti­sla­va 1 cudzie jazy­ky GER, SLO učebnica

Hynie Josef Dospí­va­te v muže 1965 Stát­ní zdra­vot­níc­ke nakla­da­tels­tví Pra­ha 4 bio­ló­gia člo­ve­ka, fyzi­oló­gia člo­ve­ka, eti­oló­gia CES dospie­va­nie, det­stvo, zvy­ky, lás­ka, mater­stvo, oplod­ne­nie, seme­no, ona­nia kniž­ka 08−010−65

Mur­dock Geor­ge The com­mon deno­mi­na­tor of cul­tu­res 1945 Lin­ton Ralph (ed.): The scien­ce of man in the world cri­sis Colum­bia Uni­ve­ris­ty Pre­ss New York bio­ló­gia člo­ve­ka, soci­obi­oló­gia ENG kul­túr­ne uni­ver­zá­lie neznámy

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 – 410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Ruda­va, raše­li­nis­ko, Agri­mo­nia pro­ce­ra, Sper­gu­la pen­tan­dra, Lipa­ris loese­lii, Boeoth­ry­on alpi­num, Rhyn­cho­spo­ra alba, Blech­num spi­cant, Hei­roch­loe repens, Carex puli­ca­ris, Coral­lor­hi­za tri­fi­da, Kochia lanif­lo­ra, Pul­sa­til­la pra­ten­sis člá­nok 0006 – 3088

Sta­no­vá Vie­ra, Gru­lich Vítek Flo­ris­ti­cal and phy­to­ge­og­rap­hi­cal cha­rac­te­ris­tics of Ruda­va river allu­vium 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 407 – 410 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, flo­ris­ti­ka SLO Arme­ria elon­ga­ta sub­sp. elon­ga­ta, Dro­se­ra rotun­di­fo­lia, Sile­ne coni­ca, Tara­xa­cum palus­tre agg., Bis­cu­tel­la lae­vi­ga­ta agg., Carex bri­zo­ides, Viola palus­tris, Chi­map­hi­la umbel­la­ta, Equ­ise­tum tel­ma­te­ia, Hes­pe­ris mat­ro­na­lis sub­sp. can­di­da člá­nok 0006 – 3088

Schne­i­der Step­hen H. (ed.) Encyk­lo­pe­dia of cli­ma­te and weat­her 1996 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG bio­ge­o­gra­fia, klí­ma, poča­sie encyk­lo­pé­dia 0−19−509485−9

Belan­ský Pavel, Remov­čí­ko­vá Oľga Rie­ka Ora­va a jej prí­rod­né hod­no­ty 1995 Zbor­ník refe­rá­tov a prís­pev­kov zo semi­ná­ra OKÚŽP, SZOPK, Okres­ný výbor Dol­ný Kubín fyzic­ká geo­gra­fia SLO fau­na Ora­vy, fló­ra Ora­vy, Ora­va nezná­my 80 – 967252-​2‑X

Strah­ler A.N. Phy­si­cal geog­rap­hy 1968 Wiley New York fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Robin­son H. Phy­si­cal geog­rap­hy 1977 Mac­Do­nald and Evans fyzic­ká geo­gra­fia ENG neznámy

Carr N.G., Whit­ton B.A. The bio­lo­gy of cyano­bac­te­ria 1982 Bota­ni­cal monog­raphs Vol. 19 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford, Mel­bour­ne bio­ló­gia prvo­kov ENG sini­ce, bak­té­rie monografia

Sama­ta­ray S., Rout G.R., Das P. Plant rege­ne­ra­ti­on from cal­lus cul­tu­res of Cro­ta­la­ria spp. 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 115 – 120 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín ENG rege­ne­rá­cia rast­lín, kalu­so­vá kul­tú­ra, Cro­ta­la­ria veru­co­sa, Cro­ta­la­ria pal­li­da, Cro­ta­la­ria laver­ni­fo­lia, in vit­ro, ras­to­vé hor­mó­ny člá­nok 0006 – 3088

Kli­me­šo­vá Jit­ka, Kli­meš Leoš Effects of rhi­zo­me age and nut­rient avai­la­bi­li­ty on car­bo­hyd­ra­te reser­ves in Rumex alpi­nus rhi­zo­mes 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 457 – 461 SAP Bra­ti­sla­va bio­ló­gia rast­lín, fyzi­oló­gia rast­lín ENG vek rizó­mov, dostup­nosť živín, rezer­va kar­bo­hyd­rá­tov, Rumex alpi­nus, neštruk­túr­ne kar­bo­hyd­rá­ty, úro­veň živín, pie­sok, hli­na člá­nok 0006 – 3088

Buchar Jan Jak je utvá­ře­no tělo pavou­ka 1995 Živa No. 4, p. 185 – 187 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES pavúk člá­nok 0044 – 4812

0 “bio­ló­gia

bio­ló­gia” neznámy

Chris­tmann A., Fren­zel B., Schil­ler P. Phy­to­hor­mo­nes in need­les of healt­hy and dec­li­ning sil­ver fir (Abies alba Mill.): II. Absci­sic acid 1995 Jour­nal of Plant Phy­si­olo­gy Vol. 147, No. 3 – 4, p. 419 – 425 bio­ló­gia, bio­fy­zi­ka, bio­ché­mia, fyto­pa­to­ló­gia ENG fyto­hor­mó­ny, úpa­dok jed­le, Abies alba, Picea abies, kore­ňo­vý sys­tém člá­nok 0176 – 1617

Davies Paul Co s udá­lo před vel­kým tres­kem 1996 Ves­mír No. 6, p. 348 – 349 Ves­mír Pra­ha kvan­to­vá mecha­ni­ka, teore­tic­ká fyzi­ka CES veľ­ký tresk, začia­tok ves­mí­ru, Big Bang člá­nok 0042 – 4544

Dra­hov­ský Šte­fan MGE – PC 2.0 – základ rie­še­ní GIS 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 12 – 15 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO MGE – PC 2.0, MGE Vis­ta­Map, ERMA článok

Lat­ka Fran­ti­šek Mini­le­xi­kón mate­ma­ti­ky 1989 Alp­ha Bra­ti­sla­va 12 mate­ma­ti­ka SLO kata­lóg 51

Škol­ský atlas čes­ko­slo­ven­ských dejín 1977 Slo­ven­ská kar­to­gra­fia Bra­ti­sla­va 12 his­tó­ria SLO čes­ko­slo­ven­ské deji­ny atlas

Mar­ti­šo­vá M. a kol. Kve­ty moja záľu­ba 1990 Obzor Bra­ti­sla­va 4 pes­to­va­teľ­stvo SLO kve­ty prí­ruč­ka 80−215−0071−9

Bozal­ko­vá Ire­na (ed.) Murán­ska pla­ni­na 1981 Stre­do­slo­ven­ské múze­um Ban­ská Bys­tri­ca SLO Muráň, Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Malop­loš­né chrá­ne­né úze­mia CHKO Murán­ska pla­ni­na 0 CHKO Murán­ska pla­ni­na Revú­ca SLO Murán­ska pla­ni­na spravodaj

Bul­le­tin of Slo­vak Bota­ni­cal Socie­ty vol. 17, 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 440 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, bib­li­o­gra­fia ENG člá­nok 0006 – 3088

Newell R.E. The earth‘s cli­ma­tic his­to­ry 1974 Tech­no­lo­gy Review, p. 30 – 45 kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme neznámy

Bal­dwin J.L. Cli­ma­te of the Sta­tes 1973 U.S. Depart­memt of Com­mer­ce, NOAA Was­hing­ton kli­ma­to­ló­gia ENG USA, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. His­to­ry and the modern world 1982 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG his­tó­ria Zeme, klí­ma neznámy

Mat­her J.R. Cli­ma­to­lo­gy. Fun­da­men­tals and app­li­ca­ti­ons 1974 McG­raw – Hill New York kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Maun­der W.J. The value of the weat­her 1970 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG poča­sie neznámy

Kuče­ra J. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of small ter­res­trial mam­mals in sout­hern Mora­via agro­co­eno­ses 1992 Folia Zoolo­gi­ca Vol. 41, No. 3, p. 221 – 231 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny Aka­de­mie věd ČR Brno zooló­gia ENG Juž­ná Mora­va, cicav­ce, agro­ce­nó­zy, Nové Mlý­ny člá­nok 0139 – 7893 59

Var­ga Z. Geog­rap­hi­cal pat­terns of bio­lo­gi­cal diver­si­ty in the pala­e­arc­tic regi­on and the Car­pat­hian basin 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 2, p. 71 – 92 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest ENG bio­di­ver­zi­ta, evo­lú­cia nezná­my 1217 – 8837

Kuk­la J., Kon­triš J., Kon­tri­šo­vá O. Pedo­ge­nic and phy­to­ce­no­lo­gi­cal cha­rac­te­ris­tics of forest eco­sys­tems in the Natu­re Reser­ve Zadna Pol’a­na. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 399 – 411 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia ENG, SLO Zadná Poľa­na článok

Wink­ler O. Ple­cop­te­ra of Slo­va­kia 1957 Bio­lo­gic­ké prá­ce No. 3, p. 1 – 95 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ple­cop­te­ra nezná­my 57.082

Lan­da V., Sol­dán T. The dis­tri­bu­ti­on of Ephe­me­rop­te­ra in Czecho-​Slovakia with res­pect to water quali­ty 1989 Aca­de­mia Pra­ha zooló­gia CES ben­tos, Ephe­me­rop­te­ra neznámy

Hal­goš Jozef, Jed­lič­ka Ladi­slav The dis­tri­bu­ti­on of Simu­li­i­dae (Dip­te­ra) in the Small Car­pat­hians 1974 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Vol. 19, No. 2, p. 173 – 183 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Simu­li­i­dae, simul­ky, Dip­te­ra neznámy

Čepe­lák J. a kol. (eds.) Dip­te­ra of Slo­va­kia 1984 Veda, SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Dip­te­ra neznámy

Lác J. Amp­hi­bians of Slo­va­kia 1963 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 7, No. 3, p. 33 – 59 SAV Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Amp­hi­bia, oboj­ži­vel­ní­ky neznámy

Majz­lan Oto Phy­top­ha­gous beet­le (Cole­op­te­ra) in forest soil in vici­ni­ty of the Mora­va river – Pro­tec­ted Lands­ca­pes Area Záho­rie (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 0 Ochra­na prí­ro­dy No. 13, in pre­ss zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky článok

Majz­lan Oto The cole­op­te­ro­co­eno­ses of the ter­res­trial bio­to­pes of the loca­li­ty Závod – Boro­vá in Záho­rie 1993 Ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 277 – 297 zooló­gia SLO Cole­op­te­ra, chro­bá­ky, Záho­rie, Mora­va, Závod, Boro­vá článok

Majz­lan Oto Wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) as a part of forest zooedap­hon in the vici­ni­ty of the Mora­va river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 5, p. 535 – 639 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Mora­va, Cur­cu­li­oni­dae, zooeda­fón člá­nok 0006 – 3088

Šom­šák Ladi­slav Plant com­mu­ni­ties of Záhor­ská lowland forest 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na – Bota­ni­ca Vol. 3, No. 10 – 12, p. 56 – 66 PRIF UK Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Záhor­ská níži­na, rast­lin­né spo­lo­čen­stvá článok

Labu­da M. Mosqu­ito­es (Dip­te­ra, Culi­ci­dae) of Záhor­ská Lowland 1974 Folia Facul­ta­tis Scien­ce Natu­re Uni­ve­ris­tas Pur­ky­ne Brno, Bio­ló­gia 43, p. 23 – 25 Pur­ky­ne­ho Uni­ver­zi­ta Brno zooló­gia SLO komá­re, Dip­te­ra, Culi­ci­dae, Záhor­ská níži­na neznámy

Zach P., Patoč­ka Jan, Kul­fan Ján, Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Forest zona­ti­on and fau­nal assem­bla­ges of the Poľa­na Bio­sp­he­re Reser­ve UNESCO 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14., No. 4, p. 353 – 365 SAP Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia, fau­nis­ti­ka, zooló­gia ENG, SLO Poľa­na, bio­sfé­ric­ká rezer­vá­cia článok

Deván Pavol Mayf­ly com­mu­ni­ties (Ephe­me­rop­te­ra) of the Myja­va upper stre­am 1994 Bio­ló­gia Vol. 49, No. 2, p. 211 – 222 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Myja­va člá­nok 0006 – 3088

Majz­lan Oto For­ming of beet­le com­mu­ni­ties (Cole­op­te­ra) in the forest soil of the Mora­va River vici­ni­ty (sout­hwes­tern Slo­va­kia) 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 155 – 161 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Cole­op­te­ra, Mora­va článok

Gaj­doš Peter The epi­ge­ic spi­der com­mu­ni­ties of flo­odp­lain forests in the sur­roun­ding of the Mora­va River 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 145 – 153 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG, SLO Ara­nea, pavú­ky, Mora­va, Arach­ni­da článok

Majz­lan Oto, Majz­la­no­vá E. Ver­ti­cal dis­tri­bu­ti­on of wee­vils (Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae) in vege­ta­ti­on zones of High Tat­ra Mts. 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 4, p. 419 – 426 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Cur­cu­li­oni­dae, Vyso­ké Tat­ry článok

Ano­tá­cie PONIKLECU 1996 SLO, CES neznámy

Cap­po­ni, Novák Aser­tiv­ně do živo­ta 0 Gra­da Pra­ha psy­cho­ló­gia, soci­oló­gia CES aser­tív­nosť, život­ný štýl, komu­ni­ká­cia neznámy

Mora­vec a kol. Fyto­ce­no­lo­gie. Nauka o vege­ta­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES spo­lo­čen­stvo, vege­tá­cia kniha

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES pla­zy, oboj­ži­vel­ní­ky, Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus mon­tan­do­ni, Tri­tu­rus alpes­tris, žaby, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo­ni­dae, Bufo cala­mi­ta, Hyli­dae, Hyla arbo­rea, Rana tem­po­ra­ria, Rana arva­lis, pla­zy kľúč 80−209−0053−5 597.6, 598

kol. Meto­di­ka mapo­vá­ní fyto­ce­nóz 0 ČÚOP Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvá príručka

Beaz­ley Mit­chell Veľ­ký atlas živo­čí­chov 0 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO encyklopédia

Lorenz Kon­rad Zákla­dy eto­ló­gie 0 eto­ló­gia SLO kniha

Baruš, Oli­va a kol. Pla­zy 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia SLO pla­zy kniha

Baruš, Oli­va a kol. Oboj­ži­vel­ní­ci 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia, bat­ra­cho­ló­gia CES oboj­ži­vel­ní­ky kniha

Baruš, Oli­va a kol. Mihu­lov­ci a ryby I., II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES mihu­lov­ci, ryby kniha

Hudec K. Ptá­ci I., II., 3/​I., 3/​II. 0 Aca­de­mia Pra­ha sys­te­ma­tic­ká zooló­gia CES vtá­ci kniha

Vese­lov­ský Zde­něk Cho­vá­me se jako zví­řa­ta 0 eto­ló­gia CES kniha

Kutý J. Eko­no­mi­ka pre NGO 0 eko­nó­mia SLO penia­ze príručka

Izbic­ká H. Zele­né finan­cie 0 eko­nó­mia SLO penia­ze, finan­cie príručka

Cap­po­ni, Novák Sám sobě mluv­čím 0 psy­cho­ló­gia, réto­ri­ka CES vystu­po­va­nie, komu­ni­ká­cia príručka

Han­ni­gan John A. Envi­ron­men­tal soci­olo­gy. A social cons­truc­ti­onist per­spec­ti­ve 1995 Rout­led­ge New York envi­ron­men­tál­na soci­oló­gia ENG nezná­my 0−415−11254−0, 0−415−11255−9

Hau­ser Marc. D. The evo­lu­ti­on of com­mu­ni­ca­ti­on 1996 The MIT Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets eto­ló­gia, soci­oló­gia ENG evo­lú­cia komu­ni­ká­cie, komu­ni­ká­cia nezná­my 0−262−08250−0

Sch­le­sin­ger W.H. Bio­ge­oche­mis­try. Ana­ly­sis of glo­bal chan­ge 1991 Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia bio­ge­oché­mia ENG glo­bál­na zme­na neznámy

Har­ding A. Cli­ma­te chan­ge in later pre­his­to­ry 1982 Edin­burgh Uni­ver­si­ty Pre­ss Edin­burgh kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG pre­his­tó­ric­ká doba, klí­ma neznámy

Lamb H.H. Cli­ma­te. Pre­sent, past, and futu­re. Vol. 22 1977 Met­hu­en Lon­don kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria Zeme ENG klí­ma neznámy

Lyell C. Prin­cip­les of geolo­gy 1872 Mur­ray Lon­don geoló­gia ENG neznámy

Critch­field H.J. Gene­ral cli­ma­to­lo­gy 1960 Enge­lwo­od Cliffs, Pren­ti­ce Hall New Jer­sey vše­obec­ná kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Lands­berg H.E. The urban cli­ma­te 1981 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York kli­ma­to­ló­gia ENG mest­ská klí­ma neznámy

Lorenz E.N. The natu­re and the­ory of the gene­ral cir­cu­la­ti­on of the atmo­sp­he­re 1967 World Mete­oro­lo­gi­cal orga­ni­za­ti­on Gene­va mete­oro­ló­gia ENG cir­ku­lá­cia v atmo­sfé­re neznámy

Antes R. Cahir J., Fra­ser A., Panofs­ky H. The atmo­sp­he­re 1981 Char­les Mer­rill E. Colum­bus, Ohio 3 mete­oro­ló­gia ENG atmo­sfé­ra neznámy

Sel­lers W.D. Phy­si­cal cli­ma­to­lo­gy 1965 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go fyzi­kál­na kli­ma­to­ló­gia ENG klí­ma neznámy

Bar­ry R.G., Per­ry A.H. Synop­tic cli­ma­to­lo­gy 1973 Met­hu­en Lon­don synop­tic­ká kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Cal­len­dar G.S. Tem­pe­ra­tu­re fluc­tu­ati­ons and trends over the Earth 1961 Quar­tner­na­ry Jour­nal of Roy­al Mete­oro­lo­gi­cal Socie­ty No. 87, p. 1 – 12 kli­ma­to­ló­gia ENG výky­vy tep­lôt článok

Pokor­ný V. a kol. Vše­obec­ná pale­on­to­lo­gie 1992 UK Pra­ha pale­on­to­ló­gia CES učebnica

MŽP SR Medzi­ná­rod­né doho­vo­ry v oblas­ti život­né­ho pro­stre­dia, ku kto­rým Slo­ven­ská repub­li­ka pri­stú­pi­la ale­bo pri­pra­vu­je pri­stú­pe­nie, III. diel 0 Repol s.r.o., Lufe­ma Bra­ti­sla­va 1 prá­vo SLO Bazi­lej­ský doho­vor, nebez­peč­né odpa­dy, bio­lo­gic­ká diver­zi­ta, Rio, Ram­sar­ská kon­ven­cia, mok­raď, CITES, Was­hing­ton­ská kon­ven­cia, Bonn­ská kon­ven­cia, sťa­ho­va­vé dru­hy, Bern­ská kon­ven­cia, sve­to­vé kul­túr­ne dedič­stvo, prí­rod­né dedič­stvo, Antar­ktí­da dokument

Zieg­ler Tho­mas Ume­nie čítať z ruky 1991 Lita Bra­ti­sla­va šar­la­tán­stvo SLO jas­no­vi­dec­tvo prí­ruč­ka 80−219−0153−5

Čechu­ra Rudolf Abe­ce­da dôvti­pu 1986 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 logi­ka SLO logic­ké mys­le­nie knižka

Pon­dělí­ček Ivo, Pon­dělíč­ko­vá – Maš­lo­vá Jaro­sla­va Sexu­ál­ní zrá­ní mla­dé­ho muže 1977 Avi­ce­num Pra­ha 1 psy­cho­ló­gia, eto­ló­gia CES sex, dospie­va­nie knižka

Možej­ko Igor Dvad­sať­se­dem ostat­ných divov sve­ta 1974 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO knižka

Švi­hran Ladi­slav Naj, naj, naj … 1989 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va etno­gra­fia SLO kni­ha 80−06−00158−8

Man­no­vá Mar­ta Výšiv­ky 1973 Prá­ca Bra­ti­sla­va záľu­by SLO príručka

Nová zmlu­va 1992 Picorp prá­vo SLO bib­lia knižka

Mon­te­ith J.L. Prin­cip­les of envi­ron­men­tal phy­sics 1973 Edv­ward Arnold Lon­don envi­ron­men­tál­na fyzi­ka ENG neznámy

Bry­son J.D., Hare F.K. (eds.) Cli­ma­tes of the North Ame­ri­ca 1974 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Gre­go­ry K.J. (ed.) Bacg­round to pale­ohyd­ro­lo­gy 1983 Wiley – Inters­cien­ce New York pale­ohyd­ro­ló­gia ENG neznámy

Bat­tan L.J. Radar obser­va­ti­on of the atmo­sp­he­re 1973 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go mete­oro­ló­gia ENG radar, atmo­sfé­ra neznámy

Sch­werdt­fe­ger W. Cli­ma­tes of the Cen­tral and South Ame­ri­ca 1976 Lands­berg H.E. (ed.): world sur­vey of cli­ma­to­lo­gy Vol. 12 Else­vier New York kli­ma­to­ló­gia ENG Stred­ná Ame­ri­ka, Juž­ná Ame­ri­ka neznámy

Fle­ag­le R.G., Busin­ger J.A. An intro­duc­ti­on to atmo­sp­he­ric phy­sics 1963 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York mete­oro­lo­gic­ká fyzi­ka ENG atmo­sfé­ra neznámy

Hess S.L. Intro­duc­ti­on to the­ore­ti­cal mete­oro­lo­gy 1959 Holt New York teore­tic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Lands­berg H.E., Tromp S.W. (eds.) Bio­me­te­oro­lo­gy 1975 Swet­sand Zeit­lin­ger Amster­dam bio­me­te­oro­ló­gia ENG neznámy

Donn W.L. Mete­oro­lo­gy 1965 McG­raw – Hill New York mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Pal­men E., Newton C.W. Atmo­sp­he­ric cir­cu­la­ti­on sys­tems 1969 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don kli­ma­to­ló­gia ENG cir­ku­lač­ný sys­tém Zeme, kolo­beh látok neznámy

Fra­kes L.A. Cli­ma­tes throug­hout geolo­gic time 1979 Else­vier Amster­dam kli­ma­to­ló­gia, his­tó­ria ENG klí­ma v minu­los­ti neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 509 – 1200 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York lokál­na kli­ma­to­ló­gia, pale­ok­li­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, pale­ohyd­ro­ló­gia, pale­olim­no­ló­gia, urbán­na kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG interg­la­ciál, inver­zia, jaze­ro, vplyv jaze­ra na klí­mu, zaľad­ne­nie, radar, taj­ga, UV žia­re­nie, tlak, tep­lo­ta, cyk­ló­na, anti­cyk­ló­na, (kys­lý dážď, aero­sól, Afri­ka, kli­ma­tic­ká zme­na, aríd­na klí­ma, Aus­trá­lia, vie­tor, lokál­ne vet­ry encyk­lo­pé­dia 0−87933−009−0 551.5.03.21

Strin­ger E.T. Geog­rap­hi­cal mete­oro­lo­gy 1958 Weat­her Vol. 13, No. 11 geo­gra­fic­ká mete­oro­ló­gia ENG neznámy

Camp­bell G.S. An intro­duc­ti­on to envi­ron­men­tal bio­phy­sics 1977 Sprin­ger Ver­lag New York envi­ro­nem­tál­na bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Lee R. Forest mic­roc­li­ma­to­lo­gy 1978 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York les­ná mik­ro­kli­ma­to­ló­gia ENG neznámy

Van Wijk W.R. Phy­sics of plant envi­ron­ment 1963 North Hol­land Amster­dam bio­fy­zi­ka ENG neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pis­tius trun­ca­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus vul­ga­ris, Tri­chop­ter­na cito, Ulo­bo­rus walc­ke­na­e­rius, Eri­go­nel­la hie­ma­lis, Walck­na­e­ria uni­cor­nis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Par­do­sa pro­xi­ma, Phi­lod­ro­mus ces­pi­tum, Tha­na­tus are­na­rius, The­ri­di­on suac­ve­olans kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Alo­pe­co­sa cur­sor, Heli­op­ha­nus line­i­ven­tris, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Nema­tog­mus san­gu­ino­len­tus, Neon velen­tu­lus, Pana­mo­mops incos­pi­cu­us, Zelo­tes dec­li­nans, Agy­ne­ta coni­ge­ra, Altel­la biun­ca­ta, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Ber­lan­di­na cine­rea, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra kni­ha 2−8317−0323−9

Noga M. Sta­vov­ce dol­né­ho alú­via rie­ky Mora­vy 1994 SOVS Malac­ky zooló­gia SLO sta­vov­ce neznámy

Peňáz M., Juraj­da P., Hohau­so­vá E. Ryby řeky Mora­vy. Zprá­va o pro­ve­de­ném průs­ku­mu 1995 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny AV ČR Brno zooló­gia SLO ryby, Mora­va správa

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO taxá­cia, rub v pásoch, sku­pi­no­vi­tý clon­ný rub, okra­jo­vý clon­ný rub, úče­lo­vý výber, veľ­kop­loš­ná pod­ras­to­vá for­ma, výber­ko­vý spô­sob, holo­rub, pod­mien­ky pre holo­rub, pre­vo­dy, rub­ná zre­losť, pre­me­ny, pre­me­ny nalie­ha­vé, pre­me­ny odklad­né, hos­po­dár­sky súbor prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Chor­vát Peter, Zali­be­ra Jozef, Žíhlav­ník Hos­po­dár­ska úpra­va lesov vo väz­be na obhos­po­da­ro­va­nie lesov 1994 Ústav pre výcho­vu a vzde­lá­va­nie pra­cov­ní­kov les­né­ho a vod­né­ho hos­po­dár­stva SR Zvo­len 1 les­níc­tvo SLO die­lec, čias­tko­vá plo­cha, poras­to­vá sku­pi­na, hra­ni­ca diel­ca, uži­va­teľ­ský celok, porast, rub­ná doba, obnov­ná doba, etát, ťaž­ba, urče­nie etá­tu, ťaž­ba v ochran­ných lesoch, ťaž­ba v lesoch oso­bit­né­ho urče­nia prí­ruč­ka 80 – 88677-​22‑X

Taking the Natu­ra­lis­tic Turn, or, How real phi­lo­sop­hy of scien­ce is done Cal­le­baut Wer­ner 1993 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go filo­zo­fia, filo­zo­fia vedy ENG spor­ný cha­rak­ter vedy neznámy

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG sam­pling sta­te­gy, mea­su­re­ment sca­les, data col­lec­ti­on, fre­qu­en­cy dis­tri­bu­ti­on, nor­mál­ne roz­de­le­nie, loga­rit­mic­ké roz­de­le­nie, Pois­so­no­vo roz­de­le­nie, medián ‚koefi­cient variá­cie, bino­mic­ké roz­de­le­nie, trans­for­má­cia, inter­pre­tá­cia výsled­kov, ANOVA kni­ha 0−521−475740

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO opti­ka, svet­lo, odraz, lom, šošov­ka, abe­rá­cia, elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie, inter­fe­ren­cia, dipó­lo­vý žia­rič, dif­rak­cia, para­bo­lic­ká anté­na, index lomu, dis­per­zia, absor­pcia, rozp­tyl svet­la, pola­ri­zá­cia, dvoj­lom, optic­ká akti­vi­ta, rela­ti­vis­tic­ké javy učeb­ni­ca 534, 535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka, fyzi­oló­gia živo­čí­chov SLO Dople­rov efekt, fareb­né vide­nie, ľud­ské oko, far­ba, mecha­niz­muzs vide­nia, oko hmy­zu, zlo­že­né oči, mecha­ni­ka ató­mu, vlny, elek­tró­ny, prin­cíp neur­či­tos­ti, kine­tic­ká teória ply­nov, Boltz­man­nov zákon, tepel­ná kapa­ci­ta, vypa­ro­va­nie, ekvi­par­tič­nosť, difú­zia učeb­ni­ca 534, 535

Feyn­mann R.P., Leigh­ton R.B., Sands M. Feyn­ma­no­ve pred­náš­ky z fyzi­ky 2 1982 Alp­ha Bra­ti­sla­va fyzi­ka SLO ióno­vá vodi­vosť, tepel­ná vodi­vosť, ter­mo­dy­na­mi­ka, entro­pia, vnú­tor­ná ener­gia, šíre­nie zvu­ku, skla­da­nie vĺn, Fou­rie­ro­ve rady, anti­hmo­ta, pari­ta, poru­še­ná symet­ria učeb­ni­ca 534, 535

Kaluz S. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of soil mites (Aca­ri­na) in Mora­va river flo­odp­lain and Bor­ská lowland 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 135 – 144 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, Mora­va, Záho­rie, Bor­ská níži­na článok

Baňac­ký V., Sabol A. Geolo­gic­ká mapa Záhor­skej níži­ny 1973 Geolo­gic­ký ústav Dioný­za Štú­ra (GÚDŠ) Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na mapa

Čaboun Vla­di­mír Bio­field of forest tre­es 1993 Les­nic­ký časo­pis Vol. 39, No. 5, p. 415 – 425 bio­fy­zi­ka SLO bio­po­lia neznámy

Bed­na­řík Fran­ti­šek Meto­dy sta­tis­tic­ké ana­lý­zy 1991 Vyso­ké uče­ní tech­nic­ké šta­tis­ti­ka CES prav­de­po­dob­nosť, roz­de­le­nia, odhad, inter­val spo­ľah­li­vos­ti, tes­to­va­nie para­met­re, regre­sia, kore­lá­cia, ana­lý­za rozp­ty­lu skrip­tá 80−214−0240−7

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Che­ie­ra­cant­hium effo­sum, Cryp­tod­ras­sus pul­chel­lus, Dys­de­ra cro­co­ta, Ero tuber­cu­la­ta, Eury­o­pis quinqu­e­gut­ta­ta, Hap­lod­ras­sus kulc­zyn­skii, Hap­lod­ras­sus minor, Heria­e­us mel­lot­tei, Mas­ti­gus­sa mac­roph­tal­ma, Neon rayi, Pele­cop­sis elon­ga­ta, Phleg­ra fus­ci­pes kni­ha 2−8317−0323−9

Kul­man Eugen Základ­ný výskum kvar­té­ru Záhor­skej níži­ny 1966 Geofond Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Záhor­ská níži­na neznámy

Otru­ba J. Veter­né pome­ry na Slo­ven­sku 1964 SAV Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO neznámy

Pet­ro­vič Š. a kol. Kli­ma­tic­ké pome­ry zápa­do­slo­ven­ské­ho kra­ja 1968 Hyd­ro­me­te­oro­lo­gic­ký ústav ČSSR Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO zápa­do­slo­ven­ský kraj neznámy

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 1 – 56 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York apli­ko­va­ná kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, bio­kli­ma­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia ENG synop­tic­ké pro­ce­sy, cyk­ló­na, oxid uhli­či­tý encyk­lo­pé­dia 0−87933−009−0 551.5.03.21

Sedí­lek Ivan Vplyv turiz­mu a vyso­ko­hor­ských špor­to­vých akti­vít na popu­lá­ciu tatrans­kých kam­zí­kov 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 17 – 19 Daph­ne Bra­ti­sla­va zooló­gia, mam­ma­li­oló­gia SLO kam­zík, Rupi­cap­ra rupi­cap­ra tat­ri­ca člá­nok 1335 – 2091

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na Nega­tív­ne antro­pic­ké vply­vu a apo­fy­ti­zač­né ten­den­cie v bry­of­ló­re juž­nej čas­ti Malých Kar­pát 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 24 – 25 Daph­ne Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO člá­nok 1335 – 2091

Remiš J., Tužin­ský L., Ťavo­da P., Len­gy­elo­vá A. Návrh zme­ny obhos­po­da­ro­va­nia lesov v Záhor­skej níži­ne 1995 Záve­reč­ná sprá­va čias­tko­vej refe­renč­nej úlo­hy No. 2d LVÚ (Les­níc­ky výskum­ný ústav) Zvo­len les­níc­tvo SLO hos­po­dá­re­nie v lese, Záhor­ská níži­na neznámy

Urban Peter Her­pe­to­fau­na Vrchs­la­ti­ny 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 15 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia SLO Vrchs­la­ti­na člá­nok 80−85559−13−7

Gaj­doš Peter, Ambros Michal CHKO Ponit­rie – úze­mie z veľ­kým bohat­stvom živo­číš­nych dru­hov 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 89 – 93 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ponit­rie člá­nok 80−85559−13−7

Gaj­doš Peter Súčas­ný stav pozna­nia pavú­kov (Ara­nea) na úze­mí CHKO Poľa­na 1991 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 16, p. 4 – 6 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO Ara­nea, Poľa­na člá­nok 80−85559−13−7

Štef­fek Jozef Roz­bor mala­ko­fau­ny Kľa­kov­kých vodo­pá­dov 1993 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 20, p. 23 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Kľa­kov­ské vodo­pá­dy člá­nok 80−85559−13−7

Štef­fek Jozef Vyhod­no­te­nie mala­ko­fau­ny Výcho­do­slo­ven­skej níži­ny 1989 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 12, p. 68 – 88 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Výcho­do­slo­ven­ská níži­na člá­nok 80−85559−13−7

Lucin­kie­wic­zo­vá Mar­ta Bib­li­o­gra­fia Chrá­ne­ných úze­mí Slo­ven­ska zvä­zok 11 – 20 1994 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 21, p. 88 – 95 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va bib­li­o­gra­fia SLO Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska člá­nok 80−85559−13−7

Jong­man R.H.G., Ter Bra­ak C.J.F., Van Ton­ge­ren O.F.R. (ed.) Data ana­ly­sis in com­mu­ni­ty and lands­ca­pe eco­lo­gy 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge šta­tis­ti­ka ENG metó­da naj­men­ších štvor­cov, ana­lý­za varian­tnos­ti, rezi­du­úm, regre­sia, kalib­rá­cia, ordi­ná­cia, koreš­po­denč­ná kano­nic­ká ana­lý­za, sku­pi­no­vá ana­lý­za kni­ha 0−521−475740

Lar­cher Wal­ter Fyzi­olo­gic­ká eko­lo­gie rost­lin 0 Aca­de­mia Pra­ha eko­fy­zi­oló­gia CES neznámy

Ada­mec L., Husák Šte­pán, Janau­er G.A., Oťa­he­lo­vá Hele­na Phy­to­so­ci­olo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal stu­dy of mac­rop­hy­tes in back­wa­ters in the Danu­be river inun­da­ti­on near Pal­ko­vi­co­vo 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 1, p. 69 – 79 SAP Bra­ti­sla­va fyto­so­ci­oló­gia, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Pal­ko­vi­čo­vo, Dunaj článok

Badík M. Váž­ky (Odo­na­ta) okre­su Žili­na 1994 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia Považ­ské múze­um Žili­na ento­mo­ló­gia SLO váž­ky, Odo­na­ta, Žili­na článok

David Sta­ni­slav Váž­ky Hrá­doc­ké­ho rame­na Váhu a ďaľ­ších loka­lít v oko­lí Tren­čí­na 1986 Zbor­ník odbor­ných prác IV. zápa­do­slo­ven­ské­ho TOP‑u No. 3, p. 255 – 265 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky, Váh, Tren­čín článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) Bor­ské níži­ny 1989 Zbor­ník XXIV. TOPu – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, p. 15 – 129 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav K výsky­tu vážek (Odo­na­ta) na jiho­zá­pad­ním Slo­ven­sku 1992 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 22, p. 45 – 52 ento­mo­ló­gia CES Odo­na­ta, váž­ky článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Insec­ta: Odo­na­ta) Slovensko-​moravských Kar­pát a Dol­no­váž­ske nivy. Javo­ri­na 1995 ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta in press

Feriancová-​Masárová Zita, Hanák V. Sta­vov­ce Slo­ven­ska IV. Cicav­ce 1965 SAV Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia SLO cicav­ce, Mam­ma­lia monografia

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Silo­me­to­pus ele­gans, Silo­me­to­pus reus­si, Syna­ge­les hila­ru­lus, Tapi­no­cy­bo­ides pyg­ma­e­us, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Wahlc­ke­na­e­ria nodo­sa, Xys­ti­cus mar­mo­ra­tus, Zora mani­ca­ta, Acar­tau­che­nius scur­ri­lis, Alo­pe­co­sa mariae, Alo­pe­co­sa soli­ta­ria kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ara­ne­us ull­ri­chi, Attu­lus sal­ta­tor, Clu­bo­nia bre­vi­pes, Dipo­ena cora­ci­na, Ero apha­na, Gnap­ho­sa modes­ti­or, Lep­typ­han­tesm angu­li­pal­pis, Let­hyp­han­tes baeb­le­ri, Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­one­ta fus­ci­pal­pis, Neos­co­na adian­tum, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pele­cop­sis elon­ga­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pis­tius trun­ca­tus, Pse­udi­cius encar­pa­tus, Seges­tria bava­ri­ca, Sit­ti­cus peni­cil­la­tus, Tha­na­tus are­na­rius, Tha­na­tus stria­tus, Tha­na­tus vul­ga­ris, The­ri­di­on suave­olens, Tri­chip­ter­na cito, Walc­ke­na­e­ria mit­ra­ta, Walck­na­e­ria obtu­sa kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Walc­ka­na­e­ria sim­plex, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes cau­ca­sius, Zelo­tes her­ma­ni, Zelo­tes lon­gi­pes kni­ha 2−8317−0323−9

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech Súpis macho­ras­tov Slo­ven­ska 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, Supp­le­ment 1, p. 99 – 143 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO macho­ras­ty, Bry­op­hy­ta člá­nok 0006 – 3088

Lisic­ký Miku­láš J. Mol­lus­ca Slo­ven­ska 1991 Veda Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, Mol­lus­ca monografia

Ponec Jozef Mol­lus­ca Malých Kar­pát 1972 Acta Rerum Natu­re Muse­um Natu­rae Slo­va­kia Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia SLO Mol­lus­ca, mäk­ký­še neznámy

Ana­tó­mia Zeme 1988 Mla­dé letá Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, geoló­gia SLO Zem, jad­ro, plášť encyklopédia

Mišík M. Devín­ska Koby­la 1967 Obzor Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Devín­ska Koby­la neznámy

Gry­gar Jiří, Hor­ský Zde­něk, May­er Pavel Ves­mír 1979 Mla­dá fron­ta Pra­ha 1 astro­nó­mia CES ves­mír encyklopédia

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Tes­tu­di­nae, Tes­tu­do her­man­ni, Agri­one­mys hors­fiel­dii, Mau­re­ny scas­pi­ca, mlo­ky, Cau­da­ta, Anu­ra, Amp­hi­bia, Dis­cog­los­si­dae, kuň­ko­vi­té, Pelo­ba­ti­dae, Pelo­ba­tes fus­cus, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rani­dae, Rana ees­cu­len­ta, Rana dal­ma­ti­na, Rana ridi­bun­da kľúč 80−209−0053−5 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES koryt­nač­ky, Che­lo­nia, Tes­tu­do gra­e­ca, Emy­di­dae, Emys orbi­cu­la­ris, Squ­ama­ta, Scin­ci­dae, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Podar­cis tau­ri­ca, Angu­idae, Colub­ri­dae, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ri­dae, Vipe­ra ammo­dy­tes, Lacer­ti­dae kľúč 80−209−0053−5 597.6, 598

Zwach I. Naši oboj­ži­vel­ní­ci a pla­zi ve foto­gra­fii 1990 SZN – Stát­ní zemědel­ské nakla­da­tels­tví Pra­ha zoota­xo­nó­mia, her­pe­to­ló­gia CES Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Lacer­ta mura­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Colu­ber jugu­la­ris, Vipe­ra berus, Vipe­ra ursi­nii kľúč 80−209−0053−5 597.6, 598

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 – 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Allo­men­gea vidua, Ara­e­on­cus cras­si­ceps, Gon­gy­li­diel­lum vivum, Hylyp­han­tes nig­ri­tus, Hypom­ma ful­vum, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Xys­ti­cus vidu­us, Ane­lo­si­mus vit­ta­tus, Baryp­hy­ma pra­ten­se, Bat­hyp­han­tes par­vu­lus, Bro­mel­la fal­ci­ge­ra, Cera­ti­nop­sis sta­ti­va kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hap­lod­ras­sus dal­ma­ten­sis, Heria­ëus hir­tus, Heria­ëus mel­lot­tei, Tapi­no­cy­ba bis­cis­sa, Tibel­lus vit­ta­tus, Zora mani­ca­ta, Agra­e­ci­na stria­ta, Argen­na sub­nig­ra, Bat­hyp­han­tes app­ro­xi­ma­tus, Ente­le­ca­ra media, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Kaest­ne­ria pul­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mar­pis­sa nivo­yi, Mei­ona­ta fus­ci­pal­pis, Ozyp­ti­la pul­la­ta, Pira­ta pis­ca­to­rius, The­ri­di­on suave­olens, Thy­re­ost­he­nius para­si­ti­cus, Walc­ke­na­e­ria obtu­sa, Xys­ti­cus luc­ta­tor, Zelo­tes gra­ci­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Syna­ge­les hilau­rus, Argen­na sub­nig­ra, Carr­ho­tus bico­lor, Mei­one­ta bae­ta, Mica­ria dives, Pis­tius trun­ca­tus, The­ri­di­on suave­olens, Zelo­tes her­ma­ni kni­ha 2−8317−0323−9

Blaž­ko­vá D. Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Suk­ce­sia polo­nin­ských lúk za posled­ných 20 rokov 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) fau­nis­ti­ka, flo­ris­ti­ka SLO Stu­ži­ca správa

Kri­žo­vá Eva Fyto­ce­no­lo­gic­ké pome­ry navrho­va­nej štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie “Jel­šo­vec” 1974 Zbor­ník refe­rá­tov 3 zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 29 – 32 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO ŠPR Jel­šo­vec článok

Suza J. Lišej­ní­ky Slo­ven­ské­ho stře­do­ho­ří 1945 Prá­ce morav­ské pří­ro­do­ved­né spo­leč­nos­ti No. 1711, p. 1 – 65 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Slo­ven­ské stre­do­ho­rie článok

Šály Rudolf Pôd­ne pome­ry 1980 Sprie­vod­ca po exkurz­ných tra­sách III. zjaz­du SBS, Zvo­len, p. 5 – 6 SBS Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO Zvo­len článok

Zlat­ník A. Přeh­led slo­ven­ských lesů pod­le sku­pin les­ných typů 1959 Spi­sy vědec­ké labo­ra­to­ře bio­ce­no­lo­gie a typo­lo­gie lesa Les­níc­ka fakul­ta Vyso­ké ško­ly zemědel­ské Brno fyto­ce­no­ló­gia CES SLT, typo­ló­gia lesa neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tita­no­eca obscu­ra, Zelo­tes elec­tus, Pel­le­nes tri­punc­ta­tus, Par­do­sa pula­tel­la kni­ha 2−8317−0323−9

Fre­i­ber­ge­ro­vá Anna Ner­vos­ní dítě a jeho výcho­va 1951 Zdra­vot­nic­ké nakla­da­tels­tví Pra­ha psy­cho­ló­gia, vycho­vá­va­teľ­stvo, eti­oló­gia CES novo­ro­de­nec, koje­nec, cho­ro­by, hry, jas­le, mater­ská ško­la, šport, vzťah k prí­ro­de, dospie­va­nie, puber­ta, voľ­ba povo­la­nia knižka

Nosál Ján Pes­to­va­nie vini­ča v záh­rad­ke 1963 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo poľ­no­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va ovo­ci­nár­stvo SLO vinič príručka

Seko­ra Ondřej Vese­lá kníž­ka seriá­lu 1982 Albat­ros Pra­ha belet­ria, komiks CES knižka

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag I 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag II 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Sol­že­ni­cyn Ale­xan­der Súos­tro­vie Gulag III 1991 Tat­ran Bra­ti­sla­va belet­ria, poli­ti­ka SLO kni­ha 80−222−0324−6

Lorenz Peter Homun­ku­lo­via 1988 Výcho­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo Koši­ce belet­ria, scien­ce – fic­ti­on SLO kniha

Pla­tón 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Homér 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Ezop 0 filo­zo­fia, belet­ria SLO neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heria­e­us hir­tus, Oxy­o­pes ramo­sus, Ara­ne­us gros­sus, Ara­ne­us ull­ri­chi, Heli­op­ha­nus aene­us, Mar­pis­sa nivo­yi, Mica­ria for­mi­ca­ria kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Calo­so­ma auro­punc­ta­tum, Apti­nus bom­bar­da, Heta­e­rius fer­ru­gi­ne­us, Agyr­tes bico­lor, Catops pici­pes, Colon den­ti­pes, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Sisyp­hus schef­fe­ri, Axi­no­pal­pis gra­ci­lis, Rosa­lia alpi­na, Plint­hus tis­he­ri kni­ha 2−8317−0323−9

Jed­lič­ko­vá J. Spi­ders (Ara­nea) of the Jur­ský Šúr natu­re reser­ve (Cze­cho­slo­va­kia) 1988 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 34, No. 3, 170 pp. SAV Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG Ara­nea, Jur­ský Šúr článok

Gaj­doš Peter, Sva­toň Jaro­slav Výskum a ochra­na pavú­kov (Ara­ne­ae) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 111 – 117 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va arach­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, his­tó­ria arach­no­ló­gie SLO pavú­ky, Ara­nea, čer­ve­ný zoznam, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus cris­ta­tus, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2−8317−0323−9

Štol­man Andrej Cho­ro­ló­gia bocia­na bie­le­ho na Slo­ven­sku 1987 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 7 – 42 cho­ro­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO bocian bie­ly, Cico­nia alba článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana escu­len­ta klep­ton kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Rana dal­ma­ti­na kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta, Semi­li­max semi­li­max, Heli­cop­sis stria­ta, Coch­li­co­pa nitens, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Val­va­ta pul­chel­la, Val­va­ta nati­ci­na, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Tri­tu­rus alpes­tris, Rana arva­lis, Rana tem­po­ra­ria, Rana escu­len­ta klep­ton, Bom­bi­na varie­ga­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na bom­bi­na, Bom­bi­na varie­ga­ta, Rana arva­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sala­man­dra sala­man­dra, Bom­bi­na varie­ga­ta, Bufo bufo, Bufo viri­dis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Oboj­ži­vel­ní­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bat­ra­cho­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Rana arva­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Spel­ler­berg Ian F. A bio­ge­og­rap­hi­cal basis of con­ser­va­ti­on 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.J.: The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­tu­re com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on, p. 293 – 322 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford bio­ge­o­gra­fia, eko­so­zo­ló­gia ENG bio­ge­o­gra­fia článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Hyp­num pra­ten­se, Cam­py­lium elo­des, Homa­lot­he­cium nitens, Pal­la­vi­ci­nia lyelii, Fos­som­bro­nia fave­ola­ta, Ric­car­dia cha­ma­ed­ry­fo­lia, Ric­ci­ocar­pos natans, Ric­cia bifur­ca, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Amblys­te­gium humi­le, Apha­nor­heg­ma patens kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sphag­num les­cu­rii, Sphag­num com­pac­tum, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ulo­ta cris­pa, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Dic­ra­num spu­rium, Buxbau­mia aphyl­la kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Colo­le­je­unea cal­ca­rea, Colo­le­je­una ros­se­tia­na, Sca­pa­nia cal­ci­co­la, Sca­pa­nia aequ­ilo­ba, Taxip­hyl­lum wissg­ril­lii, Seli­ge­ra pusil­la, Lop­ho­zia beden­sis, Lop­ho­zia ban­trien­sis, Man­nia frag­rans, Ric­cia canes­cens, Phas­cum flo­er­ke­a­num, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Weis­sia triump­hans, Didy­mo­don luri­dus, Ric­cia flu­itans, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Phys­co­mit­rium eurys­to­mum, Ort­hot­ri­chum pal­lens, Ort­hot­ri­chum stel­la­tum, Ort­hot­ri­chum stria­tum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Grim­mia ova­lis, Ort­hot­ri­chum rupes­tre, Man­nia frag­rans, Aste­rel­la sac­ca­ta, Phas­cum cur­vi­col­le, Pte­ry­go­ne­urum sub­ses­si­le, Funa­ria muh­len­ber­gii, Ple­uro­cha­ëte squ­ar­ro­sa, Acau­lon tri­qu­et­rum, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Pse­udoc­ros­si­dium revo­lu­tum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pottia bry­o­ides, Tor­tu­la papil­lo­sa, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Fis­si­dens cras­si­pes, Fon­ti­na­lis anti­py­re­ti­ca, Fon­ti­na­lis squ­amo­sa, Cinc­li­do­tus danu­bi­cus, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Cinc­li­do­tus ripa­rius, Apha­nor­heg­ma patens, Ric­ci­ocar­pus natans, Ric­cia caver­no­sa, Ric­cia flu­itans, Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Des­ma­to­don hei­mii, Pte­ry­go­ne­urum koz­lo­wii, Pottia bry­o­ides kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Macho­ras­ty E10 Lato­ri­ce a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ent­hos­to­don hun­ga­ri­cus, Pottia bry­o­ides, Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia sub­bi­fur­ca, Ric­cia cili­i­fe­ra, Ric­cia pse­udo­pa­pil­lo­sa, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Phas­cum cur­vi­col­le, Phas­cum flo­er­ka­num, Pottia daval­lia­na, Pottia inter­me­dia kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Niž­šie rast­li­ny E15 Trí­be­ču – juh (Zobor a Žib­ri­ca) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Man­nia frag­rans, Oxy­mit­ra pale­a­cea, Ric­cia canes­cens, Ricia cili­i­fe­ra, Ric­cia gou­ge­tia­na, Acau­lon muti­cum, Pottia caes­pi­to­sa, Pse­udoc­ros­si­dium horn­schu­chia­num, Aste­rel­la sac­ca­ta, Ric­cia cilia­ta, Funai­ra muh­len­ber­gii kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Duva­lius hun­ga­ri­cus szi­li­cen­sis, Duva­lius hun­ga­ri­cus brzo­ti­nen­sis, Catops lon­gu­lus, Cho­le­va bico­lor, Cho­le­va glau­ca, Cop­ris his­pa­nus, Apho­dius citel­lo­rum, Ont­hop­ha­fus vit­tu­lus, Dap­sa den­ti­col­lis, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Bat­ri­sus for­mi­ca­rius kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Odon­te­us armi­ger, Sym­bi­otes gib­be­ro­sus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous sub­ca­ri­na­tus, Cue­tor­hyn­chus urti­cae, Cle­onus cicat­ri­co­sus, Phyl­lo­bius scu­tel­la­ris, Sibi­nia soda­lis, Mar­ma­ro­pus bes­se­ri, Gym­na­et­ron piraz­zo­li kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psa­li­dium maxil­lo­sum, Bra­chy­ce­rus fove­i­col­lis, Rhyn­chi­tes bac­chus, Sto­mo­des gyro­si­col­lis, Peri­te­lus fami­lia­ris, Ento­mos­ce­lis ado­ni­dis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vit­ta­tum, Rosa­lia alpi­na, Oryc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes sar­to­rii, Agyr­tes bico­lor, Cho­le­va cis­tel­lo­ides, Cho­le­va stur­mi, Colon armi­pes, Stap­hy­li­nus mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Thi­no­bius kor­be­li, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Bagous bag­da­ten­sis, Cerop­hy­tus ela­te­ro­ides, Dona­cia cras­si­pes, Neop­lint­hus por­ca­tus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Oloph­rum lim­ba­tum, Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Ant­ho­co­mus coc­ci­ne­us, Demet­rias atri­ca­pil­la, Hyd­ro­t­has­sa mar­gi­nel­la, Dona­cia bico­lor kni­ha 2−8317−0323−9

Hin­dák Fran­ti­šek, Ková­čik Ľ. Súpis siníc a rias Tatrans­ké­ho národ­né­ho par­ku 1993 Zbor­ník TANAP, v tla­či TANAP Mar­tin algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy, TANAP neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Záhu­men­ský L. Algen­ver­ze­ich­nis im tse­chos­lo­wa­kis­chen Donaub­schnitt 1983 Arch. Hyd­ro­bi­ol. Vol. 68, Donau­fors­chung No. 7, p. 114 – 133 Stutt­gart algo­ló­gia GER Dunaj neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek, Lhot­ský O., Rosa K. Súpis siníc a rias Slo­ven­ska 1974 VSAV, Veda Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO sini­ce, ria­sy neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Blet­hi­sa mul­ti­punc­ta­ta, Chla­e­nius tris­tis, Elaph­rus ripa­rius, Leis­tus rufo­mar­gi­na­tus, Grap­to­dy­tes bili­ne­a­tus, Hyda­ti­cus trans­ver­sa­lis, Dytis­cus cir­cum­fle­xus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dor­ca­di­on sco­po­li, Phy­to­ecia cylin­di­ca, Hete­rius fer­ru­gi­ne­us, Catops wes­ti, Scap­hium imma­cu­la­tum, Cla­vi­ger tes­ta­ce­us, Ocho­da­e­us chry­so­me­lo­ides, Leth­rus apte­rus, Tet­rops star­ki kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lae­na vien­nen­sis, Bary­pe­it­hes pel­lu­ci­dus, Acal­les hypoc­ri­ta, Com­bo­ce­rus gla­ber, Cara­bus vari­olo­sus, Cara­bus viola­ce­us, Cara­bus intri­ca­tus, Cara­bus gra­nu­la­tus, Cara­bus coria­ce­us, Cara­bus ull­ri­chi, Cara­bus hor­ten­sis, Cara­bus nemo­ra­lis, Cara­bus sche­id­lei kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bary­pe­it­hes for­ma­ne­ki, Api­on semi­vi­tat­tum, Rosa­lia alpi­na, Orxc­tes nasi­cor­nis, Maso­re­us wet­ter­ha­li, Cha­e­tab­ra­e­us glo­bu­lus, Sat­ra­pes mus, Ocy­pus oph­tal­mi­cus, Aki­me­rus scha­ef­fe­ri, Rham­nu­sium bico­lor, Tri­cho­fe­rus pal­li­dus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Dic­rant­hus majz­la­ni, Bagous spp., Thry­o­ge­nes scirr­ho­sus, Nota­ris bima­cu­la­tus, Hyd­ro­va­tus cus­pi­da­tus, Gyri­nus nata­tor, Lach­na­es cri­ni­tus, Cas­si­da sub­fer­ru­gi­nea, Lae­na reit­te­ri, Bary­pe­it­hes inter­po­si­tus, Myce­top­ha­gus ater, Omia­mi­ma hana­ki kni­ha 2−8317−0323−9

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky Malých Kar­pát 1977 Acta Eco­lo­gi­ca No. 6, p. 107 PRIF UK Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Acal­les pet­rys­za­ki kni­ha 2−8317−0323−9

Lisic­ká Eva Lišaj­ní­ky na Devín­skej Koby­le 1983 Ochra­na prí­ro­dy Vol. 6, No. 2, p. 9 – 10 liche­no­ló­gia SLO Devín­ska Koby­la, lišaj­ní­ky článok

Suza J. Lišej­ní­ky Malých Kar­pat (Slo­ven­sko) 1948 Prá­ce Morav­sko – slez­ské aka­de­mie věd pří­rod­ních No. 20, p. 1 – 28 Morav­sko – slez­ské Aka­de­mie věd pří­rod­ních Brno liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty článok

Zahl­b­ruck­ner A. Zur Flech­ten­flo­ra des Pre­ss­bur­ger Komi­ta­tes 1894 Ver­had­lun­gen des Vere­i­nes für Natur­kun­de – und Heilk­de 8: 19 – 73, p. 273 – 284 Pre­ss­bug N.F. liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, Podu­naj­ská níži­na, Záhor­ská níži­na článok

Zahl­b­ruck­ner A. Flech­ten­fun­de in den Kle­i­nen Kar­pat­hen 1913 Magy­ar Bota­ni­cal Lap. No. 12, p. 292 – 299 Buda­pest liche­no­ló­gia GER Malé Kar­pa­ty, lišaj­ní­ky článok

Štef­fek Jozef Návrh sie­te geno­fon­do­vých loka­lít mala­ko­fau­ny na úze­mí CHKO Malá Fat­ra 1988 Zbor­ník zo semi­ná­ra k 20. výro­čiu vyhlá­se­nia CHKO Malá Fat­ra: Vplyv ľud­ských akti­vít na prí­ro­du CHKO Malá Fat­ra, 7. 10. 1987, Žili­na, p. 79 – 82 Gbe­la­ny mala­ko­zo­oló­gia SLO eko­lo­gic­ké sie­te, geno­fon­do­vé loka­li­ty, mäk­ký­še, CHKO Malá Fat­ra článok

Sol­dán T. The mayf­lies (Epe­me­rop­te­ra) of the river Lato­ri­ca in Eas­tern Slo­va­kia 1981 Bio­ló­gia No. 36, p. 1043 – 1048 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ephe­me­rop­te­ra, Lato­ri­ca článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) dol­ní čas­tí Ipľu 1989 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 35, p. 51 – 74 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Ipeľ, váž­ky, Odo­na­ta článok

David Sta­ni­slav Váž­ky (Odo­na­ta) v oko­lí Mochov­ců 0 Zbor­ník Slo­ven­ské­ho národ­né­ho múzea, Prí­rod­né vedy No. 38, p. 43 – 65 Slo­ven­ské národ­né múze­um Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia CES Mochov­ce, váž­ky, Odo­na­ta článok

Cunev J. Chro­bá­ky (Cole­op­te­ra) blíz­ke­ho oko­lia Slá­deč­ko­viec 1991 Rosa­lia No. 7, p. 169 – 184 Nit­ra ento­mo­ló­gia SLO chro­bá­ky, Cole­op­te­ra, Slá­deč­kov­ce článok

Koda­da J., Majz­lan Oto Spo­lo­čen­stvá vod­ných chro­bá­kov (Coelop­te­ra aqu­ico­la) ŠPR Abrod 1986 Ochra­na prí­ro­dy No. 8, p. 211 – 219 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO vod­né chro­bá­ky, Cole­op­te­ra aqu­ico­la článok

Štek­lo­vá M., Majz­lan Oto Cur­cu­li­oni­dae (Cole­op­te­ra) nie­kto­rých význam­ných loka­lít výchd­né­ho Slo­ven­ska 1983 Zbor­ník Výcho­do­slo­ven­ské­ho múzea – Prí­rod­né vedy No. 14, p. 83 – 93 Koši­ce ento­mo­ló­gia SLO Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra článok

Kmi­niak Milan Kvan­ti­ta­tív­na cha­rak­te­ris­ti­ka oboj­ži­vel­ní­kov a pla­zov v pod­mien­kach juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1993 Acta Zoolo­gi­ca No. 35, p. 45 – 54 PRIF UK Bra­ti­sla­va fau­nis­ti­ka, her­pe­to­ló­gia SLO oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, juho­zá­pad­né Slo­ven­sko článok

Hell P., Cim­bal D. Roz­ší­re­nie a počet­nosť vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1978 Folia Vena­to­ria No. 8, p. 223 – 236 fau­nis­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, vydra rieč­na článok

Kad­le­čík Ján Roz­ší­re­nie vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ran L., 1758) na Slo­ven­sku – súčas­ný stav pozna­nia 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 54 – 59 cho­ro­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra článok

Dudich A., Štol­man Andrej Prís­pe­vok k pozna­niu zooce­nóz les­ných eko­sys­té­mov Poľa­ny. 1. Ekto­pa­ra­zi­to­ce­nó­zy drob­ných zem­ných cicav­cov 0 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 69 – 84 zooce­no­ló­gia, para­zi­to­ló­gia SLO les, para­zit článok

Juraj­da P. a kol. Rybí spo­le­čen­stva vod­ních toků v oblas­ti CHKO Poľa­na (východ­ní část). Zprá­va o pro­ve­de­ném průz­ku­mu 1992 ÚSEB AV ČR Brno ich­ty­o­ló­gia CES ryby, Poľa­na správa

Urban Peter, Gre­gor Jozef Oboj­ži­vel­ní­ky (Amp­hi­bia) a pla­zy (Repti­lia) CHKO Poľa­na 1991 Stred­né Slo­ven­sko No. 10, p. 147 – 164 her­pe­to­ló­gia SLO Poľa­na, lazy, oboj­ži­vel­ní­ky článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 150 – 178 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt bota­ni­ka, eto­ló­gia, zooló­gia, fyzi­oló­gia CES roz­mno­žo­va­nie rast­lín, ope­ľo­va­nie, seme­no, plod, roz­mno­žo­va­nie bez­sta­vov­cov, roz­mno­žo­va­nie rýb, roz­mno­žo­va­nie oboj­ži­vel­ní­kov, rast živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, meta­mor­fó­za, roz­mno­žo­va­nie pla­zov, roz­mno­žo­va­nie cicav­cov, tok vtá­kov, klí­če­nie encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Thur­zo­vá Ľud­mi­la, Kre­sá­nek Jaro­slav, Mare­ček Šte­fan, Mika Karol Malý atlas lie­či­vých rast­lín 1983 Osve­ta Mar­tin 7 bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny atlas

Kre­sá­nek Jaro­slav, Duga­so­vá Zla­ti­ca Fló­ra – Lie­či­vé rast­li­ny. Fareb­ný obráz­ko­vý kalen­dár 1979 Duk­lian­ske tla­čiar­ne Pre­šov bota­ni­ka, far­má­cia SLO lie­či­vé rast­li­ny kalendár

Bar­ring­ton H.C. Medi­ci­nal de Colom­bia. Bota­ni­ca Medi­ca 1974 Ins­ti­tu­to de Cinas Natu­ra­les Uni­ver­si­dad Naci­ona­le Bogo­ta bota­ni­ka, far­má­cia ESP Kolum­bia neznámy

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Inven­ta­ri­zač­ný výskum ŠPR Stu­ži­ca. Lišaj­ní­ky 1989 Ms. (záve­reč­ná sprá­va) liche­no­ló­gia SLO Stu­ži­ca, lišaj­ní­ky správa

Pišút Ivan, Lac­ko­vi­čo­vá Anna Lišaj­ní­ky CHKO Východ­né Kar­pa­ty 1992 unpubl. liche­no­ló­gia SLO Východ­né Kar­pa­ty neznámy

Sol­dán Z. Zprá­va o bry­of­lo­ris­tic­kém výsku­mu v Bukov­ských vrších 1992 unpubl. bry­o­ló­gia SLO Bukov­ské vrchy, machy neznámy

Dudich A., Štol­man Andrej Drob­né zem­né cicav­ce západ­nej čas­ti Slo­ven­ských Bes­kýd 1980 Vlas­ti­ved­ný zbor­ník Pova­žia No. 14, p. 219 – 244 Považ­ské múze­um Žili­na mam­ma­li­oló­gia SLO drob­né zem­né cicav­ce, Bes­ky­dy článok

Mišík V. Ich­ty­o­fau­na rie­ky Kysu­ce 1959 Bio­lo­gic­ké prá­ce SAV No. 54, p. 7 – 40 SAV Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO ryby, Kysu­ce článok

Obuch J. Poznám­ky k ver­teb­ra­to­lo­gic­kým výsku­mom v Javor­ní­koch a v Slo­ven­ských Bes­ky­dách 1978 Gal­vá­nek Juraj (ed.): XIII. TOP 1977 – pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Prie­vi­dza, p. 40 – 41 ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Javor­ní­ky, Slo­ven­ské Bes­ky­dy článok

Štol­man Andrej Ver­teb­ra­to­lo­gic­ký inven­tár Kysúc 1978 Sprá­vy a infor­má­cie No. 2, p. 21 – 42 Kysuc­ké múze­um Čad­ca ver­teb­ra­to­ló­gia SLO Kysu­ce článok

Štol­man Andrej, Dudich A., Ková­čik J. Fau­na hmy­zož­rav­cov a hlo­dav­cov (Insec­ti­vo­ra, Roden­tia) okre­su Považ­ská Bys­tri­ca (Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Strá­žov­ské vrchy, Považ­ské podo­lie) 1985 Gal­vá­nek Juraj, Gre­gor Jozef (ed.): XIX. TOP 1983, pre­hľad odbor­ných výsled­kov, Považ­ská Bys­tri­ca 1985, p. 109 – 118 mam­ma­li­oló­gia SLO hmy­zož­rav­ce, Insec­ti­vo­ra, hlo­dav­ce, Roden­tia, Považ­ská Bys­tri­ca, Bie­le Kar­pa­ty, Javor­ní­ky, Považ­ské podo­lie, Stá­žov­ské vrchy článok

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie šlach­te­ných topo­ľov, inten­zív­ne kul­tú­ry a poras­ty (Súčas­ná prob­le­ma­ti­ka luž­ných lesov) 1988 LF VŠLD Zvo­len les­níc­tvo SLO topoľ šlach­te­ný, inte­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie skriptá

Kali­vo­do­vá Eva, Ružič­ko­vá Hele­na, Kozo­vá Mária Dosta­ne prí­ro­da rie­ky Mora­vy šan­cu ? 1991 Život­né pro­stre­die No. 25, p. 191 – 194 Bra­ti­sla­va SLO Mora­va článok

Peciar Voj­tech Súčas­ný stav bry­of­ló­ry na Slo­ven­sku a aktu­ál­ne prob­lé­my jej ochra­ny 1987 Bio­ló­gia No. 42, p. 69 – 77 Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO machy článok

Greš­tiak M. Prob­le­ma­ti­ka zales­ňo­va­nia ero­do­va­ných neles­ných plôch na holiach Veľ­kej Fat­ry 1978 Spra­vo­daj ÚHUL No. 3 – 477, p. 16 – 21 ÚHUL Zvo­len les­níc­tvo SLO eró­zia, zales­ňo­va­nie, hole, Veľ­ká Fat­ra článok

Mid­riak Rudolf (ed.) Raci­onál­ne využí­va­nie úze­mia výso­kých poho­rí SSR vo vzťa­hu k reli­é­fot­vor­ným pro­ce­som 1989 VŠLD Zvo­len fyzi­otak­ti­ka, geomor­fo­ló­gia SLO vyso­ké poho­ria, reli­é­fot­vor­ný pro­ces neznámy

Holub Z., Ostro­luc­ká M.G. Tole­ran­ce of pol­len from tre­es to chro­nic effect of Pb and aci­di­ty 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 331 – 335 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia dre­vín ENG olo­vo, aci­di­fi­ká­cia, tole­ran­cia, seme­no, dre­vi­na, chro­nic­ký efekt článok

Kame­nic­ká Auré­lia Rooting of Mag­no­lia xsou­lan­gia­na mic­ro­cut­tings 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 435 – 439 SAP Bra­ti­sla­va bota­ni­ka, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zako­re­ňo­va­nie, Mag­no­lia xsou­lan­gia­na, ras­to­vé regu­lá­to­ry člá­nok 0006 – 3088

Ran­duš­ka Dušan, Vorel J. Plí­va K. Fyto­ce­no­ló­gia a les­níc­ka typo­ló­gia 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo SLO les­né typy, sku­pi­ny les­ných typov neznámy

Zlat­ník A. Fyto­ce­no­lo­gie lesa 1953 SPN Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia, les­níc­tvo CES les neznámy

May Peter H., da Mot­ta Ronal­do Serôa (eds.) Pri­cing the pla­net. The eco­no­mic anly­sis for sus­tai­nab­le deve­lop­ment 1996 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG oce­ňo­va­nie nezná­my 0−231−10174−0

Pit­ko J. Výskyt tisu (Taxus bac­ca­ta L.) v les­ných typoch har­ma­nec­kej oblas­ti 1960 Les­nic­ký časo­pis No. 5, p. 340 – 352 bota­ni­ka, les­níc­ka typo­ló­gia SLO Har­ma­nec, Taxus bac­ca­ta, tis oby­čaj­ný článok

Lands­berg Joe J., Gower Stith T. App­li­ca­ti­ons of phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy to forest mana­ge­ment 1997 Phy­si­olo­gi­cal Eco­lo­gy Series Aca­de­mic Pre­ss, San Die­go San Die­go, Cali­for­nia eko­fy­zi­oló­gia ENG les­né hos­po­dá­re­nie nezná­my 0−12−435955−8

Mihál I. Har­ves­tmen (Opi­li­ono­ida) in a brush stand and fir – beech forest of the Krem­nic­ké vrchy moun­tains 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 191 – 194 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Opi­li­oni­da, kro­vi­ny, jed­ľo­vé buči­ny, Krem­nic­ké vrchy člá­nok 0006 – 3088

Tur­ča­ni Marek, Liš­ka Jan, Sky­va Jan, Patoč­ka Jan Lepi­dop­te­ran fau­na of the Čer­ve­né vrchy moun­tains (the Tatras Nati­onal Park) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 213 – 216 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Bitu­šík Peter, Kop­po­vá Kat­ka Mac­ro­zo­obent­hos of the gla­cial lakes in the Low Tatras (West Car­pat­hians). Aqu­atic insects 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 227 – 232 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG mak­ro­zo­oben­tos, ľadov­co­vé jaze­rá, Níz­ke Tat­ry člá­nok 0006 – 3088

Šte­pa­no­vi­čo­vá Oľga Epi­ga­e­ic Hete­rop­te­ra as bio­in­di­ca­tors of mois­tu­re rela­ti­on of the flo­odp­lain forest of the Danu­be and Mora­va rivers 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 243 – 246 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Hete­rop­te­ra, bio­in­di­ká­tor, Dunaj, Mora­va, vlh­kosť člá­nok 0006 – 3088

Kor­bel Ladi­slav, Rych­lík Ivo, Majz­lan Oto Epi­ga­e­ic beet­les (Cole­op­te­ra) of the Devín­ska Koby­la hill (the Malé Kar­pa­ty moun­tain, sout­hwest Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 263 – 272 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Cole­op­te­ra, Devín­ska Koby­la, Malé Kar­pa­ty člá­nok 0006 – 3088

Šuš­lík Voj­tech Ort­hop­te­ra of wet­land habi­tats in the Lip­tov­ská kot­li­na regi­on (not­hern Slo­va­kia) 1997 Bio­ló­gia Vol. 38, No. 9, p. 241 – 242 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Ort­hop­te­ra, Lip­tov­ská kot­li­na, mok­raď, wet­land článok

Poe Allan Edgar Jama a kyvad­lo 0 horor, belet­ria SLO knižka

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 3 – 4 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO vnú­tor­né Kar­pa­ty, sedi­men­tár­ne for­má­cie, vul­ka­no­gén­ne for­má­cie, pred­vr­ch­no­kar­bón­sky fun­da­ment, tat­ri­kum, vepo­ri­kum, čer­to­vic­ká línia, mar­ge­can­sko – lube­níc­ka línia, geme­ri­kum, gel­nic­ká sku­pi­na, rako­vec­ká sku­pi­na, melia­ti­kum, tor­na­li­kum„ fat­ri­kum kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 4 – 5 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO kríž­ňan­ský prí­krov, vysoc­ký prí­krov, hro­ni­kum, kryš­ta­li­ni­kum, perm, chočs­ký prí­krov, štu­rec­ký prí­krov, sili­ci­kum, prí­krov Drien­ku, von­kaj­šie Kar­pa­ty, brad­lo­vé pás­ma, jur­ské vápa­en­ce, spod­nok­rie­do­vé vápen­ce, seve­ro­ver­gent­né vrá­sy, fly­šo­vé pás­mo, Tet­hys kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geolo­gic­ká stav­ba Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 6 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO zlo­mo­vé línie, panón­ska pan­va kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Geomor­fo­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 6 – 7 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geomor­fo­ló­gia SLO západ­né Kar­pa­ty, východ­né Kar­pa­ty, zápa­do­pa­nón­ska pan­va, výcho­do­pa­nón­ska pan­va, reli­éf, gla­ciál­ne for­my, ero­zív­ne kot­li­ny, kaňo­ny, kras, jas­ky­ne, rieč­ne tera­sy, náno­sy riek, vul­ka­nic­ké mor­fo­ló­gie, zosu­vy, pie­soč­né duny kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Pôd­ne pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 7 – 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôd­ny druh, lik­vi­dá­cia rozp­tý­le­nej zele­ne, meli­orá­cia, rekul­ti­vá­cia, naru­še­nie vod­né­ho reži­mu, kys­lé daž­de, praš­ný spád kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Kli­ma­tic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 9 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kli­ma­to­ló­gia SLO kni­ha 2−8317−0323−9

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Hyd­ro­lo­gic­ké pome­ry Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 9 – 10 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyd­ro­ló­gia SLO ple­so, taj­chy kni­ha 2−8317−0323−9

Bero Ras­ti­slav, Tábor Ivo, Tomaš­ko Ivan Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny 1992 Veda Bra­ti­sla­va 1 bota­ni­ka, sadov­níc­tvo, pes­to­va­teľ­stvo SLO arbo­ré­tum sprie­vod­ca 80−224−0377−6

Pas­te­ur Lou­is 0 bota­ni­ka, viro­ló­gia, medi­cí­na SLO neznámy

Stra­ka Peter, Mag­loc­ký Šte­fan, Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Amre­in Rudolf Živo­číš­stvo Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 12 – 14 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va zooló­gia SLO posled­ná doba ľado­vá, otep­ľo­va­nie, zvý­še­nie kon­ti­nen­ta­li­ty, odles­ňo­va­nie, vplyv na les, imi­sie, ťaž­ba dre­va, bore­ál­ny prvok, step­né dru­hy, zápa­do­kar­pat­ské ende­mi­ty, relik­ty, ende­mic­ké podd­ru­hy, tro­pic­ké dru­hy, nepô­vod­né dru­hy kni­ha 2−8317−0323−9

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 3, Orien­ta­ce v čase a pros­to­ru 1996 Živa No. 3, p. 134 – 136 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES orien­tá­cia, pod­ze­mie, cicav­ce, neto­pie­re, echo­lo­ká­cia člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (IV). Poru­chy cir­ka­diál­ní­ho řádu člo­věka 1996 Živa No. 1, p. 25 – 28 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, poru­chy bio­ryt­mov člá­nok 0044 – 4812

Bur­da Hynek Sav­ci v pod­ze­mí. 1, Dege­ne­ra­ce nebo spe­cia­li­za­ce 1996 Živa No. 1, p. 39 – 42 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (I) 1995 Živa No. 2, p. 73 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (II) 1995 Živa No. 3, p. 121 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus člá­nok 0044 – 4812

Ill­ne­ro­vá Hele­na Den­ní ryt­my v živé pří­ro­de (III). Bio­lo­gic­ké hodi­ny člo­věka 1995 Živa No. 3, p. 169 – 171 Aca­de­mia Pra­ha bio­ló­gia, eto­ló­gia CES bio­ryt­my, cir­ka­diál­ny ryt­mus, den­né ryt­my člá­nok 0044 – 4812

Spel­ler­berg Ian F. Rast­lin­né a živo­číš­ne bio­in­di­ká­to­ry, ich sprá­va­nie a fyzi­oló­gia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 43 ČÚOP Brno 1 bio­ló­gia, fyzi­oló­gia CES moni­to­ro­va­nie, bio­in­di­ká­tor, The Uni­ted Nati­ons Eco­no­mic and Social Coun­cil, EPA, UNEP, Sagit­ta seto­sa, Sagit­ta ele­gans, Cha­ma­e­ne­ri­on angus­ti­fo­lium, Urti­ca dioica, Aca­cia albi­da, Andro­po­gon gyanus, Hip­pot­ra­gus equ­inus, Oci­mum hom­blei, kaná­rik, metán kni­ha 80−901855−2−5 l

Hús­ka Jozef The seventh euro­pe­an con­gress on bio­tech­no­lo­gy 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 244 SAP Bra­ti­sla­va bio­tech­no­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­tech­no­ló­gia člá­nok 0006 – 3088

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 16 – 24 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hos­po­dár­ska expló­zia, voľ­ný obchod, tele­ko­mu­ni­ká­cie, rast, ener­ge­tic­ká krí­za, optic­ký kábel, hlad, jad­ro­vá ener­gia, daňo­vá refor­ma, minia­tu­ri­zá­cia, inflá­cia, úrok, ázij­ská spot­re­bi­teľ­ská kon­junk­tú­ra, Japon­sko, Thaj­sko, Malaj­zia, Indo­né­zia, Sin­ga­pur kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 24 – 32 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO demok­ra­cia, voľ­né pod­ni­ka­nie, mier, voj­na, národ­ná bez­peč­nosť, boj pro­ti komu­niz­mu, život­né pro­stre­die, Geor­ge Bush, Michail Gor­ba­čov, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, úpa­dok Ame­ri­ky, kon­ku­ren­cia, dvoj­do­mý defi­cit Ame­ri­ky, defi­cit, bur­za, krach, obchod­ný defi­cit kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 32 – 48 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO vyku­po­va­nie, eko­no­mic­ký naci­ona­liz­mus, USA, glo­ba­li­zá­cia, pri­sťa­ho­va­lec­tvo, eko­no­mi­ka vyso­kých miezd, níz­ke pla­ty, infor­ma­ti­zo­va­ná eko­no­mi­ka, stred­ná vrstva, žena, dedič­stvo, čer­no­si, legis­la­tí­va, súd­nic­tvo, finanč­né služ­by, Japon­sko, Euró­pa, poli­ti­ka kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Kon­junk­tú­ra glo­bál­nej eko­no­mi­ky v 90 rokoch 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 48 – 52 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Dán­sko, Talian­sko, Holand­sko, Špa­niel­sko, Fran­cúz­sko, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko, Por­tu­gal­sko, Nemec­ko, Bel­gic­ko, Gréc­ko, Luxem­bur­gs­ko, kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Rene­san­cia ume­nia 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 53 – 79 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ume­nie, Bro­dway, Figa­ro­va svad­ba, sym­fo­nic­ký orches­ter, kni­ha, tanec, múze­um, tele­ví­zia, Los Ange­les, ume­lec­ký trh, Euró­pa, fes­ti­val, Reno­ir, pra­cov­né prí­le­ži­tos­ti, pod­ni­ka­nie, sub­ven­co­va­nie ume­nia, tele­mar­ke­ting, šport, rekla­ma, inzer­cia kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Výskyt trho­vé­ho socia­liz­mu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 80 – 99 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­na eko­no­mi­ka, tech­ni­ka, cen­tra­li­zá­cia, Gor­ba­čov, pod­ni­ka­nie, lea­sing, ban­krot, sociál­na doho­da, poľ­no­hos­po­dár­ska peres­troj­ka, Čína, plu­ra­liz­mus, Maďar­sko, Ernö Rubik, Poľ­sko, socia­liz­mus kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 100 – 112 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, kul­túr­ny naci­ona­liz­mus, jed­lo, kuchy­ňa, móda, zába­va, rých­le občerstve­nie, Japon­sko, Big Mac, kuli­nár­ny impe­ria­liz­mus, výme­na potra­vín, obchod s kon­fek­ci­ou, Benet­ton, Esprit, IKEA, glo­bál­ne ceny, kul­túr­na pla­tob­ná vyrov­na­nosť, film kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 112 – 128 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO hud­ba, zábav­né ume­nie, vyda­va­teľ­ská čin­nosť, tele­ví­zia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, anglič­ti­na, médiá, dopra­va, infor­ma­ti­ka, medzi­ná­rod­né pod­ni­ka­nie, dip­lo­ma­cia, kul­túr­ny impe­ria­liz­mus, islam, Wales, Que­bec, Kata­klán­sko, Sin­ga­pur, ZSSR kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Glo­bál­ny život­ný štýl a kul­túr­ny naci­ona­liz­mus 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 128 – 129 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO glo­bál­ny život­ný štýl, ľud­ské prá­va kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Pri­va­ti­zá­cia štá­tu vše­obec­né­ho bla­ho­by­tu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 130 – 149 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO Bri­tá­nia, Mar­ga­ret That­che­ro­vá, účas­ti­nár­ska demok­ra­cia, labou­riz­mus, glo­bál­na pri­va­ti­zá­cia, afric­ká pri­va­ti­zá­cia, poš­ta, Talian­sko, Škan­di­ná­via, ame­ric­ký úpa­dok, sociál­na doho­da, pra­cu­jú­ca žena kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Roz­voj ticho­mor­skej oblas­ti 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 150 – 182 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO ázij­ské tig­re, Sin­ga­pur, Malaj­zia, Hon­kong, Čína, Japon­sko, Tchaj­wan, Juž­ná Kórea, Thaj­sko, Kórea, vzde­lá­va­nie, Kali­for­nia, San Fran­cis­co, Los Ange­les, Was­hing­ton, pri­sťa­ho­va­lec­tvo kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Deväť­de­sia­te roky: desať­ro­čie žien vo vedú­com posta­ve­ní 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 183 – 204 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO pod­ni­ka­nie, žena, vede­nie, ria­de­nie, mater­ská dovo­len­ka, glo­bál­na eko­no­mi­ka, život­né pro­stre­die, Ticho­mo­rie kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 204 – 228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO bio­tech­no­ló­gia, legis­la­tí­va, super­pa­ra­daj­ky, kuku­ri­ca, nové seme­ná, poľ­no­hos­po­dár­stvo, bio­fun­da­men­ta­liz­mus, géno­vé inži­nier­stvo, mlie­ko, kra­va, člo­vek, biy­ón, lie­ky, trans­ge­né­za, vak­cí­na, DNA, euge­ni­ka, pod­ni­ka­nie, Japon­sko, nano­tech­no­ló­gia, eti­ka kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Vek bio­ló­gie 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 228 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO náh­rad­né rodi­čov­stvo kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Oži­ve­nie nábo­žen­stva v tre­ťom milé­niu 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 229 – 253 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO nábo­žen­stvo vedy, okra­jo­vá cir­kev, tech­ni­zá­cia cir­kvi, fun­da­men­ta­liz­mus, tele­ví­zia, epi­sko­pá­li, cha­riz­ma­tic­ký kato­li­ciz­mus, bap­tiz­mus, mar­ke­ting kni­ha 80−7127−050−4

Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia Tri­umf jed­not­liv­ca 1992 Nais­bitt John, Abur­de­no­vá Pat­ri­cia: Megat­ren­dy 2000 – Desať nových sme­rov na deväť­de­sia­te roky p. 253 – 262 Brad­lo Bra­ti­sla­va 1 eko­nó­mia SLO indi­vi­du­ál­na zod­po­ved­nosť, kolek­tív, glo­ba­li­zá­cia, indi­vi­du­ali­zá­cia, spo­lo­čen­stvo, pod­ni­ka­nie, glo­bál­na eko­no­mi­ka, poli­ti­ka, pod­ni­ka­teľ­ská poli­ti­ka, tech­ni­ka, glo­bál­na sieť, fax, elek­tro­ni­ka, spot­re­bi­teľ kni­ha 80−7127−050−4

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Eche­mus angus­tif­rons, Lept­hyp­han­tes quad­ri­ma­cu­la­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Lyco­sa vul­tu­osa, Mar­pis­sa radia­ta, Zelo­tes dec­li­nans, Alo­pe­co­sa sch­mid­ti, Aphan­ta­lau­lax cinc­ta, Che­i­rant­hium ele­gans, Nomi­sia exor­na­ta, Poeci­loch­roa con­pi­cua kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Synag­les hila­ru­lus, The­oni­na cor­nix, Tita­no­eca vete­ra­ni­ca, Tma­rus stel­lio, Zora mani­ca­ta, Cen­tro­me­rus albi­dus, Gon­gy­li­diel­lum mur­ci­dum, Lept­hyp­han­tes col­li­nus, Lyco­sa radia­ta, Oxy­o­pes line­a­tus, Phru­ro­lit­hus szi­lyi, Pse­udi­cius encar­pa­tus kni­ha 2−8317−0323−9

Ker­rich G.J., Hawk­sworth D.L., Sims R.W. Key works to the fau­na and flo­ra of the bri­tish isles and north-​western Euro­pe 1978 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don bota­ni­ka, zooló­gia ENG fau­na, fló­ra, ostrov, seve­ro­zá­pad­ná Euró­pa kľúč

Boroš Július Cito­vý svet mla­dé­ho člo­ve­ka 1988 Sme­na Bra­ti­sla­va 1 psy­cho­ló­gia SLO kniha

Hudec Igor Varia­bi­li­ty of Simo­cep­ha­lus vetu­lus (Crus­ta­cea: Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 465 – 473 SAP Bra­ti­sla­va crus­ta­ce­oló­gia, bio­ló­gia ENG Simo­cep­ha­lus vetu­lus, Crus­ta­cea, Ano­mo­po­da, Daph­ni­i­da­de, mor­fo­ló­gia, varia­bi­li­ta člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Argy­ro­ne­ta aqu­ati­ca, Dolo­me­des plan­ta­rius, Hap­lod­ras­sus mode­ra­tus, Lyco­sa sin­go­rien­sis, Mar­pis­sa radia­ta, The­ri­di­on antu­si, Argen­na patu­la, Bat­hyp­han­tes simi­lis, Par­do­sa nebu­lo­sa, Pele­cop­sis paral­le­la, Tibel­lus vit­ta­tus, Arc­to­sa leopar­dus, Ero apha­na kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pavú­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia SLO Pira­ta pis­ca­to­rius, Tri­chop­ter­na cito kni­ha 2−8317−0323−9

Pol­lard E., Hall M.L., Bib­by T.J. Moni­to­ring and abun­dan­ce of but­terf­lies 1986 Rese­arch and Sur­vey in Natu­re Con­ser­va­ti­on No. 2 NCC Peter­bo­rough lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 – 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, arach­no­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Tha­na­tus vul­ga­ris, Xys­ti­cus acer­bus, Xys­ti­cus fer­ru­gi­ne­us, Xys­ti­cus lac­ta­tor, Xys­ti­cus stria­ti­pes, Zelo­tes gra­ci­lis, Met­re­le­tus bal­ca­ni­cus, Bae­tis tri­co­lor, Bra­chy­cer­cus minu­tus, Bra­chy­cer­cus mag­nus, Sym­pec­ma fus­ca kni­ha 2−8317−0323−9

Kubin­ská Anna, Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Peciar Voj­tech The list of extinct, mis­sing and thre­a­te­ned bry­op­hy­tes (Bry­op­hy­ta) of Slo­va­kia (1st ver­si­on) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 373 – 380 SAP Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, bry­o­ló­gia ENG Bry­op­hy­ta, ohro­ze­né dru­hy, Hepa­ti­sop­si­da, Ant­ho­ce­ro­top­si­da člá­nok 0006 – 3088

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Chro­bá­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Mesag­ro­icus obscu­rus, Oede­me­ra cro­ce­i­col­lis, Myc­te­rus cur­cu­li­oni­des, Pse­lap­hus hei­sei, Bary­pe­it­hes mol­li­co­mus, Cal­li­mo­xys gra­ci­lis, Aro­mia mocha­ta, Lamia tex­tor, Tet­rops star­ki kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Ceutor­hyn­chus sub­pi­lo­sus, Mic­rop­lon­tus trian­gu­lum, Nanop­hyt­hes bre­vis, Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus dob­ro­gi­cus, Bom­bi­na bom­bi­na, Bufo bufo, Bufo viri­dis, Pelo­ba­tes fus­cus, Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis kni­ha 2−8317−0323−9

Rama­de F. Eco­to­xi­co­lo­gy 1977 John Wiley Chi­ches­ter eko­to­xi­ko­ló­gia ENG neznámy

Eliáš Pavol Ochra­na bio­di­ver­zi­ty – nová stra­té­gia ochra­ny živej prí­ro­dy 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 11 – 20 KEF – Kated­ra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­ti­ky PRIF UK, SRS – Slo­ven­ská rieč­na sieť Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, eko­lo­gic­ká eko­nó­mia, eko­lo­gic­ké inži­nier­stvo, eko­tech­no­ló­gia SLO Caring for the Earth, stra­té­gia trva­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja, A Stra­te­gy for Sus­tai­nab­le Living, Kon­ven­cia o bio­di­ver­zi­te, pomien­ky ochra­ny bio­di­ver­zi­ty, bio­di­ver­zi­ta a geobo­ta­ni­ka, bio­di­ver­zi­ta a kra­jin­ná eko­ló­gia, LANDEP zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, ento­mo­ló­gia, cole­op­te­ro­ló­gia SLO Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ammo­ba­to­ides abdo­mi­na­lis, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sce­liph­ron des­til­la­to­rium, Nys­son rou­ba­li, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Tenth­re­do cos­ta­ta, Cep­hus infus­ca­tus, Cep­hus macu­la­ta, Sta­ge­tus pilu­la, Aphi­on arma­tum kni­ha 2−8317−0323−9

Blo­om­field P. Fou­rier ana­ly­sis of time series. An intro­duc­ti­on 1976 John Wiley and Sons Lon­don, New York šta­tis­ti­ka ENG forie­ro­vá ana­lý­za, časo­vé sle­dy neznámy

Syn­ge H. (ed.) The bio­lo­gy of aspests of rare plant con­ser­va­ti­on 1981 John Wiley and Sons New York eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia rast­lín ENG bio­ló­gia vzác­nych rast­lín neznámy

Cairns J., Alme­i­da S.P., Fujii H. Auto­ma­ted iden­ti­fi­ca­ti­on of dia­toms 1982 Bio­Scien­ce Vol. 32, p. 98 – 102 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Bio­lo­gi­cal Scien­ces Was­hing­ton taxo­nó­mia ENG roz­siev­ky, určo­va­nie roz­sie­vok článok

Vološ­čuk Ivan Vápen­co­vé buči­ny Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 243 – 297 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Vološ­čuk Ivan Cha­tak­te­ris­ti­ka naj­roz­ší­re­nej­ších les­ných pôd Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 231 – 263 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka pedo­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Cons­tan­za Robert Eco­lo­gi­cal eco­no­mics. The scien­ce and mana­ge­ment of sus­tai­na­bi­ly­ty 1991 Colum­bia Uni­ver­si­ty Pre­ss New York eko­lo­gic­ká eko­nó­mia ENG trva­lá udr­ža­teľ­nosť neznámy

Mrlík Voj­těch Los evrop­ský v Čes­ké repub­li­ce dří­ve a nyní 1996 Živa No. 1, p. 42 – 43 Aca­de­mia Pra­ha mam­ma­li­oló­gia CES los európ­sky článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO bio­di­ver­zi­ta, Bie­le Kar­pa­ty, lúka, kopa­ni­čiar­ske osíd­le­nie, mozai­ko­vi­tá štruk­tú­ra kra­ji­ny, úhor, dodat­ko­vá ener­gia, Orchi­da­ce­ae, Ana­camp­tis pyra­mi­da­lis, Cep­ha­lan­te­ra dama­so­nium, Cep­ha­lan­te­ra lon­gi­fo­lia, Coelog­los­sum viri­de, Cyp­ri­pe­dium cal­ce­olus zborník

Ambros Zde­no Plu­vi­oter­mic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka vege­tač­ných stup­ňov Slo­ven­ska 1973 Ambros Zde­no: Prob­lé­my moder­nej bio­kli­ma­to­ló­gie, p. 347 – 356 SAV Bra­ti­sla­va bio­kli­ma­to­ló­gia SLO vege­tač­né stup­ne článok

Andru­sov D. Geoló­gia čes­ko­slo­ven­ských Kar­pát I., II., III. 1964 Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Kar­pa­ty kniha

Cva­cho­vá Alž­be­ta, Ško­vi­ro­vá Kata­rí­na, Urba­no­vá V. Cha­rak­te­ris­ti­ka nie­kto­rých bez­les­ných spo­lo­čens­tiev Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny. Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 200 – 240 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO bez­les­né spo­lo­čen­stvá, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Čapu­ta Alojz Výskum imág motý­ľov (Lepi­dop­te­ra) oblas­ti Gader­skej a Blat­nic­kej doli­ny 1982 Ento­mo­lo­gi­cal Prob­lems No. 17, p. 159 – 249 Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia SLO Lepi­dop­te­ra, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Gaš­pa­rík J. Geolo­gic­ké vyhod­no­te­nie juž­nej čas­ti Tur­čian­skej kot­li­ny 1980 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Tur­čian­ska kot­li­na neznámy

Krš­ka K., Mol­nár F. Vzdu­cho­vé hmo­ty a dyna­mic­ká oce­a­ni­ta klí­my juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 1980 Mete­oro­lo­gic­ké sprá­vy No. 33, p. 65 – 71 mete­oro­ló­gia SLO oce­a­ni­ta, vydu­cho­vé hmo­ty článok

Kubí­ny D. Kryš­ta­li­ni­kum Veľ­kej Fat­ry 1958 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra neznámy

Lazeb­ní­ček Jiří Mykof­lo­ris­tic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka les­ních spo­le­čens­tev Gader­ské a Blat­nic­ké doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 61 – 108 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va myko­ló­gia SLO Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Ložek Vojen Měk­ký­ši ŠPR Čier­ny kameň ve Vel­ké Fatře 1982 Ochra­na prí­ro­dy No. 3, p. 111 – 133 mala­ko­zo­oló­gia SLO Čier­ny kameň článok

Ložek Vojen Měk­ký­ší fau­na navrho­va­ných chrá­něných úze­mí Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky a Hriad­ky 1983 Pre­hľad odbor­ných výsled­kov z 18 TOP- u Mar­tin 1982, p. 23 – 27 mala­ko­zo­oló­gia SLO Rak­ša, Mar­ské vŕš­ky, Hriad­ky článok

Luká­čik E. Geolo­gic­ký výskum tat­rid­né­ho kryš­ta­li­ni­ka v Níz­kych Tat­rách a Veľ­kej Fat­re 1974 Archív GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry, Veľ­ká Fat­ra neznámy

Mil­ler F. Pavou­čí bio­ce­no­za vápen­co­vých pahor­ků v oko­lí Štub­nian­skych Tep­lic 1936 Věda pří­rod­ní No. 5, p. 127 – 128, No. 9, p. 71 – 79 arach­no­ló­gia CES Štub­nian­ske Tep­li­ce článok

Novák I. Fau­na rýb rie­ky Turiec 1971 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 12, p. 5 – 25 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia SLO Turiec, ryby článok

Polák Milan Jura tat­ríd Malej Magu­ry, Malej a Veľ­kej Fat­ry (lito­ló­gia a pale­o­gra­fia) 1978 Geolo­gic­ké sprá­vy No. 70, p. 91 – 114 Bra­ti­sla­va geoló­gia, lito­ló­gia, pale­o­gra­fia SLO Malá Magu­ra, Malá Fat­ra, Veľ­ká Fat­ra článok

Polák Milan Mezo­zo­ikum západ­nej čas­ti Veľ­kej Fat­ry 1980 Ochra­na prí­ro­dy, Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3A, p. 15 – 38 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae a Ver­si­co­lo­re­tum na Čer­ném kame­ni ve Vel­ké Fatře 1931 Věda pří­rod­ní No. 12, p. 20 – 22 fyto­ce­no­ló­gia CES Fes­tu­ce­tum car­pa­ti­cae, Ver­si­co­lo­re­tum, Čier­ný kameň, Veľ­ká Fat­ra článok

Suza J. Lišej­ní­ky Vel­ké Fat­ry (Slo­ven­sko) 1930 Sbor­ník muze­ál­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti No. 30, p. 111 – 129 liche­no­ló­gia CES Veľ­ká Fat­ra, lišaj­ní­ky článok

Sýko­ra M. Geolo­gic­ké pome­ry SZ čas­ti Veľ­kej Fat­ry (rigo­róz­na prá­ca) 1975 Kated­ra geoló­gie a pale­on­to­ló­gie PRIF UK geoló­gia SLO Veľ­ká Fat­ra práca

Šály Rudolf Hlav­né typy les­ných pôd na Slo­ven­sku 1962 Veda Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­né pôdy neznámy

Šály Rudolf Pôda – základ les­nej pro­duk­cie 1978 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO les­ná pro­duk­cia neznámy

Vološ­čuk Ivan Typo­lo­gic­ké pome­ry lesov štát­nej prí­rod­nej rezer­vá­cie Prav­da 1975 Čes­ko­slo­ven­ská ochra­na prí­ro­dy No. 15, p. 107 – 128 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­ka typo­ló­gia SLO Prav­da článok

Vološ­čuk Ivan Sta­no­višt­ná cha­rak­te­ris­ti­ka sta­ci­oná­rov Gader­skej doli­ny a Blat­nic­kej doli­ny 1980 Výskum­né prá­ce z ochra­ny prí­ro­dy No. 3B, p. 7 – 38 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va SLO sta­ci­oná­ry, Gader­ská doli­na, Blat­nic­ká doli­na článok

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Dac­ty­lor­hi­za fuch­sii, Dac­ty­lor­hi­za incar­na­ta, Dac­ty­lor­hi­za maja­lis, Dac­ty­lor­hi­za sam­bu­ci­na, Epi­pac­tis palus­tris, Gym­na­de­nia conop­sea, Gym­na­de­nia den­sif­lo­ra, Lis­te­ra ova­ta, Oph­rys fucif­lo­ra, Orchis mas­cu­la, Orchis mil­li­ta­ris, Orchis morio, Orchis ustu­la­ta zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pla­tant­he­ra bifo­lia, Pla­tant­he­ra chlo­rant­ha, Trauns­te­i­ne­ria glo­bo­sa, his­tó­ria bota­nic­ké­ho výsku­mu, Agros­tem­ma git­ha­go, Epi­pac­tis lep­to­chi­la, Epi­pac­tis muel­le­ri, Iris gra­mi­nea, Pedi­cu­la­ris como­sa, vtá­ky, mäk­ký­še, bla­no­kríd­lov­ce, motý­le, váž­ky, pavú­ky zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO drob­né zem­né cicav­ce, mrav­ce, rov­no­kríd­lov­ce, dvoj­kríd­lov­ce, chro­bá­ky, Aty­pus affi­nis, Kri­vok­lát­ska doli­na, Walc­ke­na­e­ra acu­mi­na­ta, Záh­rad­ská, Pla­ty­de­is gri­sea, Cho­cho­lan­ská doli­na, Čer­ve­no­ka­men­ská doli­na, Neb­ro­vá, Ane­ug­me­nus padi, Aspi­lo­ta pneuma­ti­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Pan­tos­lis mic­ro­ce­ra, motý­le, rekul­ti­vá­cia, letec­ké postre­ko­va­nie, Bren­tis heca­te, Bren­tis ino, Meli­ta­ea pho­ebe, Lopin­gia achi­ne, Macu­li­nea ari­on, Hyp­ho­raia auli­ca, Zyga­e­na cyna­rae, Ads­ci­ta nota­ta, Noc­tua orbo­na, Pty­chop­te­ra palu­do­sa, Nová Bošá­ca zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Oxy­ce­ra ana­lis, Oxy­ce­ra ter­mi­na­ta, Machi­mus seti­bar­bus, Lop­hia vul­pi­na, The­re­va mic­ro­cep­ha­la, Che­i­lo­sia lon­gu­la, Šúr, Sha­e­rop­ho­ria schir­chan, Vla­di­vos­tok, Neos­cia aenea, Sphe­gi­na sibi­ri­ca, Luci­lia bufo­ni­vo­ra, Rana tem­po­ra­ria, Rana dal­ma­ti­na, Bufo bufo zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Tri­tu­rus vul­ga­ris, Tri­tu­rus alpes­tris, Lacer­ta agi­lis, Angu­is fra­gi­lis, Natrix natrix, Coro­nel­la aus­tria­ca, Grúň, Elap­he lon­gis­si­ma, Ant­hus tri­via­lis, Alau­da arven­sis, Embe­ri­za cit­ri­nel­la, Lanius col­lu­rio, Phyl­los­co­pus col­ly­bi­ta, Syl­via com­mu­nis zborník

Deván Pavol, Devá­no­vá K. Bio­di­ver­zi­ta Bie­lych Kar­pát, význam bie­lo­kar­pat­ských lúk 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 267 – 273 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Rako­vá doli­na, Žalos­tin­ná, Morav­sko – Lies­kovk­sá doli­ba, Bošác­ka doli­na, Súčan­ská doli­na, suk­ce­sia, inten­zi­fi­ká­cia výro­by zborník

Uher­čí­ko­vá Eva, Pišút P. Luž­né lesy inun­dá­cie Duna­ja z hľa­dis­ka súčas­né­ho sta­vu bio­di­ver­zi­ty a mož­nos­tí ich rena­tu­rá­cie 1995 Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra, p. 189 – 193 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia zborník

Diver­zi­ta rast­lin­stva Slo­ven­ska. Zbor­ník VI. zjaz­du SBS pri SAV, Nit­ra 1995 SBS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO luž­né lesy, Dunaj, bio­di­ver­zi­ta, rena­tu­rá­cia, diver­zi­ta rast­lín zborník

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pro­ti­po­vo­dňo­vý efekt, údol­ná niva, opti­ma­li­zá­cia pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie, Lito­vel­ské Pomo­ra­vie, absen­cia povo­dňo­vé­ho plá­nu, trans­for­má­cia povo­dňo­vej vlny, sprá­va vod­né­ho toku, vzdu­tie hla­di­ny, zor­ne­nie, inten­zí­ne poľ­no­hos­po­dár­ske polia, pôvod­né lúky člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES pozi­tív­ne dôsled­ky, vylú­če­nie záplav, ume­lé zápla­vy, záso­bo­va­nie vodou, spo­ma­le­nie asi­mi­lá­cie, obme­ze­nie ras­tu, stra­ta rezis­ten­cie, tra­che­omy­kó­za, odu­mie­ra­nie, pri­ro­dze­ný tok, Rame­na řeky Mora­vy, Vra­pač, reten­cia, sed­liac­ka hrá­dza, pro­ti­po­vo­dňo­vý fak­tor člá­nok 13358 – 2091

Machar Ivo Pro­ti­po­vo­dňo­vý význam pri­ro­dze­nej údol­nej nivy a návrh opti­ma­li­zá­cie jeje pro­ti­po­vo­dňo­vej fun­kcie na mode­lo­vom prí­kla­de Lito­vel­ské­ho Pomo­ra­via 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1 – 4 Daph­ne Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia CES ria­de­ná inun­dá­cia člá­nok 13358 – 2091

Eliáš Pavol Príp­ra­va kon­cep­cie ochra­ny a raci­onál­ne­ho využí­va­nia geno­fon­du Slo­ven­ska 1991 Novos­ti vedy, tech­ni­ky a eko­ló­gie Vol. 20, No. 7, p. 18 – 19 eko­so­zo­ló­gia, fyzi­otak­ti­ka SLO využi­tie geno­fon­du článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, her­pe­to­ló­gia, orni­to­ló­gia SLO Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Embe­ri­za cia, Mon­ti­co­la saxa­ti­lis, Egret­ta gar­zet­ta, Egret­ta alba, Crex crex, Per­nis api­vo­rus, Otus scops, Cora­cias gar­ru­lus, Merops apias­ter, Alce­do athis, Lanius minor kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, hyme­nop­te­ro­ló­gia SLO Polis­tes foede­ra­tus, Polis­tes gal­li­cus, Mega­bom­bus mus­co­rum, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus syl­va­rum kni­ha 2−8317−0323−9

Dar­by H.C. The cle­a­ring of the wood­land in Euro­pe 1956 Tho­mas W.L. (ed.): Man‘s role in chan­ging the face of the Earth, p. 183 – 216 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go eko­so­zo­ló­gia, les­né hos­po­dár­stvo ENG ťaž­ba, les, odles­ňo­va­nie článok

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO mäk­ký­še, bio­di­ver­zi­ta mäk­ký­šov, gama diver­zi­ta, regi­otyp, beta diver­zi­ta, frag­men­tá­cia, pse­udo­os­trov­ný efekt, ste­pi­kol­né dru­hy, ústup sil­vi­kol­ných dru­hov, ústup hyg­ro­fil­ných dru­hov, synan­tro­pi­zá­cia, pro­ti­chod­nosť údol­ných bio­to­pov zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO diver­gen­cia údol­ných bio­to­pov, naru­še­nie bio­to­pu, degra­dá­cia bio­to­pu, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný zber, Helix poma­tia, Helix lutes­cens, čer­ve­ný zoznam, dru­ho­vá ochra­na, územ­ná ochra­na, geno­fon­do­vo význam­né dru­hy, ohro­ze­né dru­hy, vzác­ne dru­hy, alfa diver­zi­ta zborník

Lisic­ký Miku­láš J., Štef­fek Jozef Eko­so­zo­lo­gic­ké hod­no­te­nie mäk­ký­šov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 103 – 111 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO ende­mi­ty, čer­ve­ná kni­ha zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Bit­hy­nia lea­chi, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Unio cras­sus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia SLO Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Ani­sus spi­ror­bis, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Bit­hy­nia lea­chi, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio tumi­dus, Val­lo­nia ennien­sis, Vivi­pa­rus ace­ro­sus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Eryt­hrom­ma najas, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Coenag­ri­on pul­chel­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax part­he­no­pe, Gomp­hus fla­vi­pes, Gomp­hus vul­ga­tis­si­mus, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia SLO Calop­te­ryx vir­go, Sym­pec­ma fus­ca, Ischnu­ra pumi­lio, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Aeschna affi­nis, Aeschna mix­ta, Anax impe­ra­tor, Anax part­he­no­pe, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Ort­het­rum brun­ne­um, Ort­het­rum coeru­les­cens kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, odo­na­to­ló­gia, ento­mo­ló­gia SLO Ort­het­rum brun­ne­um, Cro­cot­he­mis eryth­ra­ea, Sym­pet­rum meri­di­ona­le, Sco­lia macu­la­ta, Sco­lia hir­ta, Polis­tes foede­ra­tus, Col­le­tes ine­xpec­ta­tus, Col­le­tes nasu­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Ant­ho­co­pa moc­sa­ryi, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num kni­ha 2−8317−0323−9

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO hlu­cháň oby­čaj­ný, výskyt, drev­ná suro­vi­na, les­níc­tvo, bio­in­di­ká­tor, vyš­šie zakme­ne­nie ako v pri­ro­dze­nom lese, Vac­ci­nium myr­til­lus, nedos­ta­tok sln­ka, nedos­ta­tok tep­la, zvý­še­ná vlh­kosť, veľ­kop­loš­ný holo­rub, jaria­bok zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi sta­rý­mi poras­ta­mi a mla­di­na­mi, dĺž­ka hra­nič­ných línií medzi roz­diel­ný­mi veko­vý­mi sku­pi­na­mi, jas­trab, krka­vec, kuna, líš­ka, rys, odrub, clon­ný rub, kot­lí­ko­vý holo­rub do 0.5 ha, stra­ta bio­to­pov, sva­ho­vé les­né ces­ty, imi­sie zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zne­čis­te­nie ovzdu­šia, odu­mie­ra­nie ihlič­na­tých lesov na hor­nej hra­ni­ci lesa, vyru­šo­va­nie, lov, poľov­níc­tvo, prie­beh vymie­ra­nia, raky­ta, jara­bi­na, apli­ká­cia che­mic­kých látok, výstav­ba ciest, výstav­ba zváž­nic zborník

Sani­ga Miro­slav Ochra­na hlu­chá­ňa na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 221 – 229 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO zákaz pohy­bu moto­ro­vých vozi­dielm na sva­ho­vých les­ných ces­tách, vylú­če­nie turis­tic­kej čin­nos­ti, zní­žiť imis­ný spad, zákaz odstre­lu, zborník

Spel­ler­berg Ian F. Typy chrá­ne­ných úze­mí v Bri­tá­nii, legis­la­tív­ne zabez­pe­če­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 141 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, prá­vo CES Ram­sar­ské loka­li­ty, bio­sfé­ric­ké rezer­vá­cie, Bri­tá­nia kni­ha 80−901855−2−5

Ver­ner J., Mor­ri­son M.L., Ralph C.J. Wild­li­fe 2000 1986 The Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin Pre­ss Madi­son eko­so­zo­ló­gia, prog­nos­ti­ka ENG prog­nó­za, rok 2000 neznámy

Meder­ly P., Hala­da Ľuboš, Toper­cer Ján Eko­lo­gic­ké pred­po­kla­dy pre úpra­vu toku Blat­ni­čian­ka 1990 Ms. eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO úpra­va toku, Blat­ni­čian­ka neznámy

SRS Voda pre tre­tie tisíc­ro­čie. Zása­dy vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky a návrh opat­re­ní, alter­na­tív­ny návrh. 1994 SRS, SZOPK, STUŽ Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, vod­né hos­po­dár­stvo SLO vodo­hos­po­dár­ska poli­ti­ka, kon­cep­cia, alter­na­tí­va neznámy

Brtek Ľubo­mír Trans­lo­ká­cie a mig­rá­cie 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 53 – 63 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 eko­ló­gia cicav­cov SLO trans­lo­ká­cia, mig­rá­cia, sťa­ho­va­nie, zme­na sta­no­višt­ných náro­kov, emig­rá­cia, maso­vý úhyn, šíre­nie dru­hu, šíre­nie are­álu skrip­tá 80−85697−35−1

Spurr S.H., Bar­nes B.V. Forest eco­lo­gy 1980 John Wiley New York eko­ló­gia lesa ENG les neznámy

Čaboun Vla­di­mír Výsled­ky výsku­mu ale­lo­pa­tie les­ných dre­vín pri obno­ve lesa 1990 Vedec­ké prá­ce VÚLH – Výskum­né­ho ústa­vu les­né­ho hos­po­dár­stva, p. 131 – 150 eko­ló­gia lesa SLO ale­lo­pa­tia, les neznámy

Ran­duš­ka Dušan Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 Slo­ven­ské vyda­va­teľ­stvo pôdo­hos­po­dár­skej lite­ra­tú­ry Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO les neznámy

Hill M.O. TWINSPAN – A For­tran prog­ram for arran­ging mul­ti­va­ria­te data in an orde­red two-​way tab­le by clas­si­fi­ca­ti­on of the indi­vi­du­als and att­ri­bu­tes 1979 Cor­nell Uni­ver­si­ty New York šta­tis­ti­ka ENG TWINSPAN, mul­ti­va­riač­ná ana­lý­za príručka

Krno Iľja Vymiz­nu­té, ohro­ze­né, zra­ni­teľ­né a vzác­ne dru­hy poš­va­tiek (Ple­cop­te­ra) Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 117 – 121 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO poš­vat­ky, Ple­cop­te­ra, Lato­ri­ca, Duna­jec, Ruda­va, Turiec zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES bio­di­ver­zi­ta, váž­ky, Odo­na­ta, leni­tic­ké sta­no­viš­tia, lotic­ké sta­no­viš­tia, bio­mo­ni­to­ring, pro­duk­cia bio­ma­sy, ener­ge­tic­ký tok, mana­ge­ment, Coenag­ri­on mer­cu­ria­le, tyr­to­fil, Epit­he­ca bima­cu­la­ta, odo­na­to­ce­nó­zy, lotic­ké bio­to­pu, kre­nál, rit­rál, pra­me­nis­ká zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO motý­le, Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae, Papi­li­oni­oidea, zánik bio­to­pov, výstav­ba, odvo­dňo­va­nie močia­rov, odvo­dňo­va­nie pod­má­ča­ných lúk, ume­lé zales­ňo­va­nie, zme­na dru­ho­vej sklad­by les­ných dre­vín, maso­vá turis­ti­ka, špor­to­vá čin­nosť, inten­zív­ne obhos­po­da­ro­va­nie lúk zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO mok­ra­de, ento­mo­ce­nó­zy, moni­to­ring, mok­ra­de, meli­orá­cie, regu­lá­cie, odpad, reci­pient močov­ky, zme­na for­my využi­tia Zeme, bag­ro­va­nie, eut­ro­fi­zá­cia, Čer­tiž­né, Labo­rec­ká vrcho­vi­na, Hrab­ské, Ľubov­nian­ska vrcho­vi­na, Leles, Výcho­do­slo­ven­ská níži­na zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO chro­bá­ky, bio­nó­mia, bio­mo­ni­to­ring, teri­kol­né dru­hy, geobi­on­ty, geofi­ly, Stap­hy­li­dae, Slo­ven­ský kras, ende­mi­ty, ste­no­ekia, Silic­ká pla­ni­na, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Murán­ska pla­ni­na, Slo­ven­ské rudo­ho­rie, kys­lé daž­de, zme­na che­miz­mu pôdy, Zádieľ­ská doli­na zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES pota­mál, regu­lá­cie, zne­čis­te­nie, ťaž­ba štr­ku, leni­tic­ké bio­to­py, raše­li­nis­ká, sla­ti­ny, tône, mate­riá­lo­vé jamy, ryb­ní­ky, vod­né nádr­že, mŕt­ve rame­ná, vrcho­vis­ká ple­sá, bore­omon­tán­ny are­ál, gla­ciál­ne relik­ty, ohro­ze­nie suk­ce­si­ou, sla­ti­ny, aci­di­fi­ká­cia zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES dep­res­né zní­že­ni­ny, stag­no­fil­né dru­hy, regul­ti­vá­cia, zazem­ňo­va­nie, mali­orač­né kaná­ly, suk­ce­sia vege­tá­cie, kli­ma­tic­ké vply­vy, zme­na abi­otic­kých fak­to­rov, vodo­hos­po­dár­ske stav­by, ťaž­ba, eróz­ne spla­chy hno­jív, eróz­ne spla­chy pes­ti­cí­dov, eut­ro­fi­zá­cia, pas­tva zborník

David Sta­ni­slav Prob­le­ma­ti­ka ochra­ny bio­di­ver­zi­ty vážek (Odo­na­ta) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 121 – 127 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia CES les­né hos­po­dá­re­nie, depó­nie, nedos­ta­toč­ný výskum, zber zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO degra­dá­cia vege­tač­né­ho kry­tum, želez­nič­né násy­py, ces­ty, spa­ľo­va­cie ply­ny moto­ro­vých vozi­diel, vypa­ľo­va­nie lúč­nych poras­tov, pas­tva dobyt­ka a oviec, insek­ti­cí­dy, pes­ti­cí­dy, odpa­dy, pre­imy­sel­né exha­lá­ty, zber, fak­to­ry ohro­ze­nia bio­di­ver­zi­ty zborník

Kul­fan Miro­slav Ochra­na motý­ľov (Zyga­e­ni­dae, Hes­pe­ri­dae a Papi­li­oni­oidea) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 133 – 137 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kli­ma­tic­ké zme­ny, pre­me­na bio­to­pov, výstav­ba chát, čer­ve­ná kni­ha, pre­me­na lúk na ornú pôdu, vypa­ľo­va­nie trá­vy, suk­ce­sia dre­vín, odvo­dňo­va­nie raše­li­nísk, ťaž­ba raše­li­ny, pri­ro­dze­ná suk­ce­sia – roz­ši­ro­va­nie lesa zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Zem­plín­ska Tep­lič­ka, Slan­ské vrchy, Moče­nok, Slá­deč­kov­ce, Nit­rian­ska pahor­ka­ti­na, Kame­nín, Hron­ská pahor­ka­ti­na, Dob­rot­ka, Drá­žov­ský potok, Suchá hora, Hor­ná Ora­va, Vyso­ká pri Mora­ve, Bor­ská níži­na, Abrod, Závod, Kúty, Bok­roš, Podu­naj­ská rovi­na zborník

Majz­lan Oto Ochra­na ento­mo­ce­nóz mok­raď­ných bio­to­pov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 137 – 145 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vod­ná eró­zia, Malé Levá­re, Ruda­va, Lyth­rum, Ment­ha, Morav­ský Svä­tý Ján, Jaš­ter­kov­ské jaze­ro, Číčov – Erecs, Bez­ed­né, Pla­vec­ký Štvr­tok, Tom­ky, Čer­ve­ný ryb­ník, Sili­ca, Slo­ven­ský kras, zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Vtáč­nik, Malá Fat­ra, výrub, nidi­ko­ly, sršeň, Melo­idae, remíz­ky, step, lesostep, lúka, agro­che­mic­ký zásah, her­bi­ko­ly, arbo­ri­ko­ly, Rosa­lia alpi­na, inten­zív­ne les­né hos­po­dá­re­nie, lik­vi­dá­cia sta­rých bút­ľa­vých stro­mov, lik­vi­dá­cia luž­ných lesov zborník

Hole­co­vá Mila­da Prí­kla­dy ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov chro­bá­kov v teres­tric­kých eko­sys­té­moch Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 377 – 385 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO odu­mie­ra­nie bres­tov, gra­fi­ó­za, ústup jed­ľe bie­lej, selek­tív­na ťaž­ba, obno­va smre­kom zborník

Zlat­ník A. Pre­hľad sta­no­višt­ných pome­rov lesov Slo­ven­ska 1959 SVPL p. 99 – 145 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa CES les článok

Pišút P., Uher­čí­ko­vá Eva Possi­bi­li­ties of flo­odp­lain forest res­to­ra­ti­on in the inun­da­ti­on area from the vie­wpo­int of pre­sent per­spec­ti­ves of natu­ral refo­res­tas­ti­on 1995 Život­né pro­stre­die No. 27, p. 124 – 129 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia lesa SLO obno­va luž­ný­é­ho lesa, pri­ro­dze­né zales­ňo­va­nie článok

Tiben­ský Roman, Kul­fan Ján Chan­ges in occu­ren­ce of thre­a­te­ned and local but­terf­lies in the Pieš­ťa­ny sur­roun­dings (west Slo­va­kia) 1978 – 1995 1997 Bio­ló­gia Vol. 52, No. 2, p. 195 – 198 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG motý­le, Lepi­dop­te­ra, Pieš­ťa­ny člá­nok 0006 – 3088

Čaboun Vla­di­mír a kol. Eco­lo­gi­cal and ecop­hy­si­olo­gi­cal rese­arch in forest eco­sys­tems 1993 SDO Poľa­na, Final report Les­níc­ke­ho výskum­né­ho ústa­vu (LVÚ) Zvo­len eko­ló­gia lesa, eko­fy­zi­oló­gia lesa SLO les zborník

Gitt­le­man John L. (ed.) Car­ni­vo­re beha­vi­our, eco­lo­gy and evo­lu­ti­on, Vol. 2 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia mäsož­rav­cov, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG mäsož­rav­ce, sprá­va­nie mäsož­rav­cov, evo­lú­cia mäsož­rav­cov nezná­my 0−8014−3027−5

Lüf­te­neg­ger G., Foiss­ner W., Adam H. R- and K- selec­ti­on in soil cilia­tes. A field expe­ri­men­tal app­ro­ach 1985 Oeco­lo­gia Vol. 66, p. 574 – 579 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín eko­ló­gia prvo­kov ENG r- stra­té­gia, K- sta­té­gia, pôd­ne Cili­op­ho­ra článok

Elli­ot E.T., Cole­man David C. Soil pro­to­zo­an dyna­mics in a shortg­rass prai­rie 1977 Soil Bio­lo­gy and Bio­che­mis­try Vol. 9, p. 113 – 118 eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka prvo­kov, bylin­ná pré­ria článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties I. Spe­cies com­po­si­ti­on, group domi­nan­ce, com­mu­ni­ties 1988 Bio­ló­gia Vol. 43, p. 497 – 503 Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia ENG dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, dru­ho­vá sklad­ba, poľ­né kul­tú­ry, sku­pi­no­vá domi­nan­cia, článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­res and dyna­mics of cilia­ted pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) popu­la­ti­on of the Turiec river 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, p. 131 – 139 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia prvo­kov, pro­to­zo­oló­gia SLO dyna­mi­ka spo­lo­čens­tiev, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, Cili­op­ho­ra, Turiec článok

Tren­bath B.R. Plant inte­rac­ti­on in mixed crop com­mu­ni­ties 1976 In Papen­dick R.I., San­chez P.A., Trip­lett G.B. (eds.): Mul­tip­le crop­ping, p. 129 – 170 Ame­ri­can Socie­ty of Agro­no­my Madi­son eko­ló­gia rast­lín ENG poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na, ivá­zia, inváz­ne dru­hy neznámy

Gri­me J.P. Seed­ling estab­lish­ment in ver­ti­cal gra­dients of sun­light 1965 Jour­nal of Eco­lo­gy No. 53, p. 621 – 642 Oxford eko­ló­gia rast­lín ENG nárast, repro­duk­cia v lese, ver­ti­kál­ny gra­dient, ver­ti­ka­li­ta, tie­ňo­mil­nosť, svet­lo­mil­nosť, množ­stvo slneč­né­ho svi­tu článok

Gil­bert P., Hamil­ton C.J. Ent­ho­mo­lo­gy. A guide to infor­ma­ti­on sour­ces 1983 Man­sell Pub­li­ca­ti­ons Ltd. Lon­don ento­mo­ló­gia ENG infor­mač­ný zdroj neznámy

Nel­son J.S. Fis­hes of the world 1984 John Wiley Chi­ches­ter, New York ich­ty­o­ló­gia ENG svet neznámy

Ayling T., Cox G.J. Col­lins guide to the sea fis­hes of New Zea­land 1982 Col­lins ich­ty­o­ló­gia ENG Nový Zéland neznámy

Com­mon I.F.B., Water­hou­se D.F. But­terf­lies of Aus­tra­lia 1972 Agnus et Robert­son lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Aus­trá­lia, Lepi­dop­te­ra neznámy

Gill B. Col­lins hand­gu­ide to the frogs and repti­les of New Zea­land 1986 Col­lins Auck­land her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, pla­zy, Nový Zéland sprievodca

Goode J. Insects of Aus­tra­lia 1980 Agnus et Robert­son ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Aus­trá­lia neznámy

Grigg J. Insects. Scien­ces filed guides 1977 Reed Edu­ca­ti­on Syd­ney ento­mo­ló­gia ENG hmyz sprievodca

Har­vey M.E., Yen A. Worms to wasps. Australia‘s ter­res­trial inver­teb­ra­tes 1989 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford zooló­gia, ento­mo­ló­gia ENG čer­vy, osy, Aus­trá­lia, bez­sta­vov­ce neznámy

Hawk­sworth T. Beet­les of Aus­tra­lia 1987 Agnus et Robert­son cole­op­te­ro­ló­gia ENG chro­bá­ky, Aus­trá­lia neznámy

McLay C. Crabs (Bra­chy­ura and crab-​like Ano­mu­ra) of New zea­land 1988 Leigh Labo­ra­to­ry Bul­le­tin No. 22 zooló­gia ENG kra­by, Bra­chy­ura, Ano­mu­ra, Nový Zéland neznámy

Mil­ler D. Com­mon insects in New Zea­land 1952 A.H. Reed, A.W. Reed Wel­ling­ton ento­mo­ló­gia ENG hmyz, Insect, Nový Zéland neznámy

Pau­lin C., Ste­ward A., Roberts C., McMil­lan P. New Zea­land fis­hes. A com­ple­te guide 1989 Nati­onal Muse­um of New Zea­land Mis­cel­la­ne­ous Ser­ries No. 19, LGP Books Govern­ment Prin­ting Offi­ce ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Nový Zéland sprievodca

Pol­lard J. Hand­bo­ok of Aus­tra­lian fis­hes 1980 J. Pol­lard Ltd. ich­ty­o­ló­gia ENG ryby, Aus­trá­lia neznámy

Powell A.W.B. New Zea­land mol­lus­ca 1983 Col­lins mala­ko­zo­oló­gia ENG Nový Zéland, Mol­lus­ca neznámy

Smith B., Kers­haw R.C. Field guide to the non-​marine mol­lusc of south east Aus­tra­lia 1979 ANU Pre­ss Can­ber­ra mala­ko­zo­oló­gia ENG Aus­trá­lia sprievodca

Bar­low H.S. An intro­duc­ti­on to the moths of sout­he­ast Asia 1982 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur ento­mo­ló­gia ENG moths, juho­vý­chod­ná Ázia neznámy

Cobertm A.S. Pen­del­bu­ry H.M. The but­terf­lies of the Malay penin­su­la 1987 Mala­y­an Nati­onal Socie­ty Kuala Lum­pur lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Malaj­zia neznámy

Leka­gul B., McNe­e­ly J.A. The mam­mals of Thai­land 1977 Asso­cia­ti­on for the Con­ser­va­ti­on of Wild­li­fe Bang­kok mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Thaj­sko neznámy

Pay­ne J. A field guide to the mam­mals of Bor­neo 1987 WWF, Kuala Lum­pur and Sabah Socie­ty Kola Kina­ba­lu mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Bor­neo sprievodca

Roberts D. Shal­low water mari­ne mol­lusc of north-​west Java 1982 LIPI Jakar­ta mala­ko­zo­oló­gia ENG Jáva, Mol­lus­ca neznámy

Bor­mann F.H., Likens Gene E. Pat­tern and pro­cess in a forest eco­sys­tem 1979 Sprin­ger Ver­lag New York, Hei­del­berg, Ber­lín eko­ló­gia rast­lín ENG les neznámy

Whit­ten A.J., Kot­te­lat M., Kar­ti­ka­sa­ri S.N., Wir­jo­at­mod­jo S., Yuwo­no D. The fis­hes of lakes and rivers in wes­tern Indo­ne­sia and Sula­we­si 1991 Gra­me­dia Jakar­ta ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Indo­né­zia, Sule­wa­si neznámy

Sla­ví­ko­vá J. Eko­lo­gie rost­lin 1986 SPN Pra­ha eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Blanc M., Bana­res­cu P., Gau­det J.L., Hure­au J.C. Euro­pe­an inland water fish. A mul­ti­lin­gu­al cata­lo­gue 1971 FAO and Fis­hing New Books Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces neznámy

Gri­me J.P. Plant stra­te­gies and vege­ta­ti­on pro­ces­ses 1979 John Wiley and Sons New York, Chi­ches­ter eko­ló­gia rast­lín ENG stra­té­gia rast­lín neznámy

Sla­vi­ko­vá Jiři­na Eko­lo­gie rost­lin 0 eko­ló­gia rast­lín CES kniha

Jones-​Walter L.M. Keys to the fami­lies of bri­tish spi­ders 1989 Field Stu­dies Vol. 9, p. 365 – 443 arach­no­ló­gia ENG pavú­ky člá­nok, kľúč

Mueller-​Dombois D., Ellen­berg H. Aims & met­hods of vege­ta­ti­on eco­lo­gy 1974 John Wiley and Sons New York eko­ló­gia rast­lín ENG vege­tá­cia neznámy

Loc­kett G.H., Mil­lid­ge A.F. Bri­tish spi­ders Vol. 1 1951 The Ray Socie­ty Lon­don arach­no­ló­gia ENG pavú­ky, Bri­tá­nia neznámy

Macan T.T. A guide to fres­hwa­ter inver­teb­ra­te ani­mals 1959 Long­man Lon­don inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta sprievodca

Muus B., Dahls­tron P. Fres­hwa­ter fis­hes of Bri­tain and Euro­pe 1967 Col­lins Lon­don ich­ty­o­ló­gia ENG Pis­ces, Bri­tá­nia, Euró­pa neznámy

Sims R.W. Ani­mal iden­ti­fi­ca­ti­on. A refe­ren­ce guide 1980 John Wiley Chi­ches­ter fau­nis­ti­ka ENG iden­ti­fi­ká­cia, živo­čích kľúč

Burt W.H., Gros­sen­he­i­der R.P. A field guide to the mam­mals 1976 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton mam­ma­li­oló­gia ENG sprie­vod­ca sprievodca

Conant C.V. A field guide to the repti­les and amp­hi­bians of eas­tern and cen­tral north Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton her­pe­to­ló­gia, bat­ra­cho­ló­gia ENG pla­zy, Amp­hi­bia, Repti­lia, Ame­ri­ka sprievodca

Covell C.V. A field guide to the moths of eas­tern North Ame­ri­ca 1984 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton zooló­gia ENG moths, Sever­ná Ame­ri­ka sprievodca

Ostro­luc­ká Mária Gab­rie­la, Bol­van­ský Milan, Tokár Fer­di­nand Vita­li­ty of pine pol­len (Pinus syl­ves­tris L. and Pinus nig­ra Arnold) on sides with dif­fe­rent eco­lo­gi­cal con­di­ti­ons 1995 Bio­ló­gia No. 50, p. 45 – 51 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia rast­lín ENG Pinus syl­ves­tris, Pinus nig­ra, vita­li­ta semien, živo­ta­schop­nosť semien článok

Koz­loff E.N. Mari­ne inver­teb­ra­tes of the paci­fic nort­hwest 1987 Uni­ver­si­ty of Was­hing­ton Pre­ss Was­hing­ton D.C. inver­teb­ra­to­ló­gia ENG paci­fik, Inver­teb­ra­ta neznámy

Mor­ris R.H., Abbot D.P., Hader­lie E.C. Iner­ti­dal inver­teb­ra­tes of Cali­for­nia 1980 Stan­ford Uni­ver­si­ty Pre­ss Stan­ford marin­ná inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Kali­for­nia neznámy

Pen­nak R.W. Fres­hwa­ter inver­teb­ra­tes of the Uni­ted Sta­tes. Pro­to­zoa to Mol­lus­ca 1989 Wiley New York inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, Pro­to­zoa, Mol­lus­ca, USA neznámy

Sef­ton N., Web­ster S. Carib­be­an reef inver­teb­ra­tes 1986 Sea Chal­len­gers Mon­ter­rey, Cali­for­nia inver­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, šelf, kari­bik neznámy

Swan L.A., Papp C.S. Com­mon Insects of North Ame­ri­ca 1972 Har­per and Row New York ento­mo­ló­gia ENG Insect, Sever­ná Ame­ri­ka neznámy

Diaz S., Acos­ta A., Cabi­do M. Morp­ho­lo­gi­cal ana­ly­sis of her­ba­ce­ous com­mu­ni­ties under dif­fe­rent gra­zing regi­mes 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 689 – 696 eko­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ká ana­lý­zy, bylin­né spo­lo­čen­stvá, režim pas­tvy, mana­ge­ment článok

Eisen­berg J.F. Mam­mals of the neot­ro­pics 1989 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, neot­ró­py neznámy

Branch B. Field guide to sna­kes and other repti­les of Sout­hern Afri­ca 1988 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town her­pe­to­ló­gia ENG Repti­les, hady, Juž­ná Afri­ka sprievodca

King­dom J. Mam­mals of east Afri­ca 1971 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, východ­ná Afri­ka neznámy

Mig­doll I. Field guide to the but­terf­lies of Sout­hern Afri­ca 1987 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Juž­ná Afri­ka sprievodca

Pass­mo­re N.I., Car­rut­hers V.C. South Afri­can frogs 1979 Wit­wa­ters­rand Uni­ver­si­ty Pre­ss Joha­nes­burg bat­ra­cho­ló­gia ENG žaby, Juž­ná Afri­ka neznámy

Scholtz C.H., Holjm E. Insects of Sout­hern Afri­ca 1985 But­ter­worths Dur­ban ento­mo­ló­gia ENG Insect, Juž­ná Afri­ka neznámy

Skai­fe S.H. Afri­can insect life 1979 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons, PTY Ltd. Cape Town ento­mo­ló­gia ENG Afri­ka, Insect neznámy

Smit­hers R.H. Mam­mals of the Sout­hern Afri­ca sub­re­giu­on 1983 Pre­to­ria Uni­ver­si­ty Pre­ss Pre­to­ria mam­ma­li­oló­gia ENG Mam­ma­lia, Juž­ná Afri­ka neznámy

Wil­liams J.E. A field guide to the but­terf­lies of Afri­ca 1968 Col­lins Lon­don lepi­dop­te­ro­ló­gia ENG Lepi­dop­te­ra, Afri­ka sprievodca

Sutc­lif­fe J.F. Plants and water 1968 Arnold Lon­don eko­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na, voda neznámy

Gri­me J.P. Vege­ta­ti­on clas­si­fi­ca­ti­on by refe­ren­ce to sta­te­gy 1974 Natu­re No. 250, p. 26 – 31 eko­ló­gia rast­lín, bota­ni­ka ENG stra­té­gia, vege­tač­ná kla­si­fi­ká­cia článok

Til­man David Mecha­nism of plant com­pe­ti­ti­on for nut­rients. The ele­ments of a pre­d­ic­ti­ve the­ory of com­pe­ti­ti­on 1990 Gra­ce J.B., Til­man D. (eds.): Per­spe­ti­ves on plant com­pe­ti­ti­on, p. 117 – 141 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG kon­ku­ren­cia, živi­ny, rast­lin­ná kon­ku­ren­cia článok

Baz­zaz F.A. The phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy of plant suc­ce­si­on 1979 Annu­al Review of Eco­lo­gy and Sys­te­ma­tics No. 10, p. 351 – 371 Annu­al Revie­ws Palo Alto eko­ló­gia rast­lín, eko­fy­zi­oló­gia, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia člá­nok 0066 – 4162 574

Gil­ler P.S. Com­mu­ni­ty struc­tu­re and the niche 1984 Chap­mann and Hall Lon­don eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, eko­lo­gic­ká nika neznámy

Kin­zel H. Influ­en­ce of limes­to­ne, sili­ca­tes, and soil pH on vege­ta­ti­on 1983 Lan­ge O. et al. (eds.) Phy­si­olo­gi­cal plant eco­lo­gy III., p. 201 – 245 Sprin­ger Ver­lag eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG vápe­nec, sili­ká­ta, pôd­ne pH, vege­tá­cia neznámy

Strauss S.Y., Arm­brus­ter W.S. Lin­king her­bi­vo­ry and pol­li­na­ti­on – new per­spec­ti­ves on plant and ani­mal eco­lo­gy and evo­lu­ti­on 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 1617 – 1618 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia živo­čí­chov ENG her­bi­vor­né väz­by, ope­ľo­va­nie článok

Blo­om A.J., Cha­pin F.S., Mooney H.A. Resour­ce limi­ta­ti­on in plants. An eco­no­mic ana­lo­gy 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 16, p. 363 – 392 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia ENG limi­ty zdro­jov rast­lín, eko­no­mic­ká ana­ló­gia článok

Cha­pin F.S., Schul­ze E.D., Mooney H.A. The eco­lo­gy and eco­no­mics of sto­ra­ge in plants 1985 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic Vol. 21, p. 423 – 447 eko­ló­gia rast­lín, eko­nó­mia rast­lín ENG záso­ba rast­lín článok

Moore P.D., Chap­man S.D. Met­hods in plant eco­lo­gy 1985 Black­well Scien­ti­fic Oxford eko­ló­gia rast­lín, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ro­va­nie neznámy

Alcher R., Cum­ming J.R. (eds.) Stress res­pon­ses in plants. Adap­ta­ti­on and acc­li­ma­ti­on mecha­nis­mus 1990 Wiley – Liss Inc. New York eko­ló­gia rast­lín, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG stre­so­vá reak­cia, adap­tač­né mecha­niz­my, akli­mač­né mecha­niz­my neznámy

Born­kamm R. Rates of chan­ge in vege­ta­ti­on during secon­da­ry suc­ces­si­on 1981 Vege­ta­tio Vol. 47, p. 213 – 220 eko­ló­gia rast­lín, fyto­ce­no­ló­gia ENG sekun­dár­na suk­ce­sia vege­tá­cie článok

Cle­ments F.E. Plant suc­ce­si­on. Ana­ly­sis of deve­lop­ment of vege­ta­ti­on 1916 Car­ne­gie Ins­ti­tu­ti­on Was­hing­ton D.C. eko­ló­gia rast­lín, geobo­ta­ni­ka ENG suk­ce­sia neznámy

Begg J.E. Morp­ho­lo­gi­cal adap­ta­ti­on of lea­ves to water stress 1980 Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.): Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress, p. 33 – 41 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda článok

Sne­ath P.H.A., Sokal R.R. Nume­ri­cal taxo­no­my. The prin­cip­les and prac­ti­ce of nume­ri­cal clas­si­fi­ca­ti­on 1973 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co nume­ric­ká taxo­nó­mia, šta­tis­ti­ka ENG taxo­nó­mia, nume­ric­ká kla­si­fi­ká­cia neznámy

Sokal R.R., Rohlf F.J. Bio­met­ry. The prin­cip­les and prac­ti­ce of sta­tis­tics in bio­lo­gi­cal rese­arch 1981 Fre­e­man and Com­pa­ny San Fran­cis­co 2 bio­met­ria ENG neznámy

Tur­ner N.C., Kra­mer J.P. (eds.) Adap­ta­ti­on of plants to water and high tem­pe­ra­tu­re stress 1980 New York eko­ló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG mor­fo­lo­gic­ké adap­tá­cie lis­tov, stres, voda, adap­tá­cie rast­lín, vyso­ká tep­lo­ta neznámy

Til­man D. Plant stra­te­gies and the dyna­mics and struc­tu­re of plant com­mu­ni­ties 1988 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo neznámy

Rych­nov­ská Mile­na a kol. Eko­lo­gie luč­ních poros­tů 1985 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia CES lúky, lúč­ne spo­lo­čen­stvá knižka

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Ves­mír Vol. 76, No. 45, p. 305 – 308 Ves­mír s.r.o. Pra­ha astro­fy­zi­ka CES ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Wein­berg Ste­ven Prv­ní ele­men­tár­ní čas­ti­ce 1997 Natu­re Vol. 386, p. 213 – 215 astro­fy­zi­ka ENG ele­men­tár­ne pole, kryš­tál, mole­ku­la, atóm, ató­mo­vé jad­ro, pro­tón, elek­trón, kvark článok

Kohm Kath­ryn A., Frank­lin Jer­ry F. (eds.) Cre­a­ting a fores­try for the 21th cen­tu­ry. The scien­ce for eco­sys­tem mana­ge­ment 1997 Island Pre­ss Was­hing­ton les­né hos­po­dár­stvo ENG les­níc­tvo 21 sto­ro­čia, manaž­ment les­ných eko­sys­té­mov nezná­my 1−55963−398−0, 1−55963−399−9

Oksa­nen L., Ran­ta E. Plant stra­te­gies along moun­tain vege­ta­ti­on gra­dient. A test to two the­ories 1992 J. Veg. Sci. Vol. 3, p. 175 – 186 eko­ló­gia rast­lín, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG stra­té­gia rast­lín, hor­ský vege­tač­ný gra­dient, test teórie článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poden­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va ephe­me­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bae­tis tri­co­lor, Amet­ro­pus eato­ni, Oli­go­ne­uriel­la mikul­skii, Oli­go­ne­uris­ca boryst­he­ni­ca, Ephe­me­rel­la meso­le­uca, Bra­chy­cer­cus har­ri­sel­lus, cho­ro­ter­pes pic­te­ti, Beh­nin­gia ulme­ri, Epho­ron vir­go, Ephe­me­ra line­a­ta, Ephe­me­ra glau­cops, Palin­ge­nia fuli­gi­no­sa kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO Euc­li­dium syria­cum, Cart­ha­mus tinc­to­rius, Cari­ce­tum dis­ti­chae, Cari­ce­tum ela­tae, Cari­ce­tum gra­ci­lis, Cari­ce­tum vul­pi­nae, Ele­ocha­ris mamil­la­ta, Rhi­nant­hus rume­li­cus, Oenat­he silai­fo­lia, Symp­hy­tum bohe­mi­cum, Quer­ci­on pubescentis-​sessiliflorae kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia, mala­ko­zo­oló­gia, arach­no­ló­gia SLO Rhamno-​Prunetea, Trifolio-​Geranietea san­gu­inei, Festuco-​Brometea, Heli­cop­sis stria­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Milax buda­pes­ten­sis, Val­lo­nia enni­nien­sis, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Pisi­dum supi­num, Pisi­dum amni­cum, Unio cras­sus, Unio tumi­dus, Alo­pe­co­sa cur­sor kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Burda E1 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 171 – 172 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Novoh­rad­ské vrchy, Kame­ni­ca nad Hro­nom, Calop­la­ca irr­bes­cens, Calop­la­ca grim­miae, Cla­do­nia con­vo­lu­ta, Leca­no­ra demis­sa, Leca­no­ra garo­vag­lii, Thy­rea pul­vi­na­ta, Cata­py­re­nium tra­chy­ti­cum, Rino­di­na tra­chy­ti­ca, Aca­ro­spo­ra ver­si­co­lor, Sal­ka, Malé Kosi­hy kni­ha 2−8317−0323−9

Bral­ken­hielm S. Plant com­mu­ni­ty chan­ges as cri­te­ria of envi­ron­men­tal chan­ges 1979 Hyt­te­born H. (ed.): The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, p. 73 – 80, Report PM 1151 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­ti­on Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG zme­na rast­lin­né­ho spo­lo­čen­stva, envi­ron­men­tál­na zme­na článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Rast­linn­né spo­lo­čen­stvá E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cam­pa­nu­lo xylocarpae-​Festucetum pal­len­tis, Poo badensis-​Potentilletum arenariae-​tommasinianae, Ses­le­rie­tum heuf­le­ra­nae, Ses­le­rio heufleranae-​Cotinetum cog­gyg­ria­ae kni­ha 2−8317−0323−9

Mil­ler R.I. Con­ser­ving the gene­tic integ­ri­ty of fau­nal popu­la­ti­ons and com­mu­ni­ties 1979 Envi­ron­men­tal Con­ser­va­ti­on Vol. 6, p. 297 – 304 gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia ENG gene­tic­ká integ­ri­ta, fau­na, popu­lá­cia, spo­lo­čen­stvo článok

Bra­ke­field P.M. Gene­tics and the con­ser­va­ti­on of inver­teb­ra­tes 1991 Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.): The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on p. 45 – 79 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na článok

Spel­ler­berg Ian F., Golds­mith F.B., Mor­ris M.G. (eds.) The scien­ti­fic mana­ge­ment of tem­pe­ra­te com­mu­ni­ties for con­ser­va­ti­on 1991 Black­well Oxford gene­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia ENG Inver­teb­ra­ta, ochra­na, mana­ge­ment, mier­ne pás­mo, spo­lo­čen­stvo neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta agi­lis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ablep­ha­rus kitai­be­lii, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Hare L., Camp­bell P.G.C. Tem­po­ral varia­ti­on of tra­ce metals in aqu­atic insects 1982 Fres­hwa­ter Bio­lo­gy Vol. 27, p. 13 – 27 eko­ló­gia vod­né­ho hmy­zu ENG časo­vá zme­na, sto­po­vé kovy, vod­ný hmyz článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Angu­is fra­gi­lis, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Weber T.P., Hous­ton A.I. Flight costs, flight ran­ge and the sto­po­ver eco­lo­gy of mig­ra­ting birds 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 3, p. 297 – 306 BES B Oxford eko­ló­gia vtá­kov ENG mig­rá­cia vtá­kov, odpo­čí­vad­lá vtá­kov článok

Vra­nov­ský Marian The effect of cur­rent velo­ci­ty upon the bio­mass of zoop­lantk­ton in the river Danu­be side arms 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 461 – 464 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia zoop­lank­tó­nu ENG vplyv rých­los­ti prú­de­nia na bio­ma­su, zoop­lan­tón, Dunaj­ské rame­ná, Pro­to­zoa, Rota­to­ria, Cla­do­ce­ra, Cope­po­da člá­nok 0006 – 3088

Losos B., Gulič­ka J., Lel­lák J., Peli­kán J. Eko­lo­gie živo­či­chů 1984 SPN Pra­ha eko­ló­gia živo­čí­chov CES kniha

Sch­werdt­fe­ger F. Öko­lo­gie der Tie­re. Synöko­lo­gie. 1975 Ver­lag Paul Parey Ham­burg eko­ló­gia živo­čí­chov, syne­ko­ló­gia GER živo­čích článok

Kovář P. et al. Weed-​crop inte­rac­ti­ons (bar­ley – Che­no­po­dium sue­ci­cum). A field stu­dy 1988 Pre­slia Vol. 60, p. 315 – 320 Pra­ha eko­ló­gia, agrár­na eko­ló­gia CES jačmeň-​burina, Che­no­po­dium sue­ci­cum článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Coro­nel­la aus­tria­ca, Elap­he lon­gis­si­ma, Vipe­ra berus kni­ha 2−8317−0323−9

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 302 – 336 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta viri­dis, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta mura­lis, Natrix tes­sel­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 299 – 337 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia CES step, púšť, hory, jas­ky­ňa, Arktí­da, Antar­ktí­da, polár­ne oblas­ti, tun­dra, ihlič­na­tý les, list­na­tý les, tro­pic­ký pra­les, mok­raď, jaze­ro, rie­ka, prí­li­vo­vá plo­ši­na, oce­ány, ústie riek, kora­lo­vý útes encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Pla­zy E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Emys orbi­cu­la­ris, Lacer­ta agi­lis, Lacer­ta vivi­pa­ra, Natrix tes­sel­la­ta, Elap­he lon­gis­si­ma kni­ha 2−8317−0323−9

Ris­ser P.G., Bir­ney E.C., Bloc­ker S.W., May S.W., Par­ton W.J., Wiens J.A. The true prai­re eco­sys­tems 1981 Hut­chin­son Ross Pub­li­ca­ti­ons Com­pa­ny Strouds­burg, PA eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pré­ria neznámy

Kru­ger F.J., Mit­chell D.T., Jar­vis J.U.M. (eds.) Mediterranean-​type eco­sys­tems. The role of nut­rients 1982 Sprin­ger Ber­lin eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG štruk­tú­ra etá­ží, medi­te­rán­ne eko­sys­té­my, živi­ny, kro­vi­ny, vyža­ro­va­nie, vlh­kosť, neznámy

Von Bre­y­ten­bach F. The indi­ge­nous tre­es of sout­hern Afri­ca Vol. 4 1965 Govern­ment Prin­ter Pre­to­ria eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG pôvod­né dru­hy, Juž­ná Afri­ka neznámy

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­ko­va A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cí­py manaž­men­tu prí­ro­dy a ochra­na eko­sys­té­mov v regi­ó­ne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibí­ri s extrém­ny­mi pod­mien­ka­mi (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 266 – 282 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG kry­o­aríd­ny režim, tvor­ba máp, inven­ta­ri­zá­cia dru­ho­vej sklad­by, zlá bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia, geoin­for­mač­ný sys­tém, prí­rod­no – antro­po­gén­ny sys­tém, dezer­ti­fi­ká­cia člá­nok 1335 – 342X

Whi­te F. The vege­ta­ti­on of Afri­ca. A dec­rip­ti­ve memo­ir to accom­pa­ny the UNESCO/​AERFAT/​UNSO vege­ta­ti­on map of Afri­ca 1983 UNESCO Paris eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia, bota­ni­ka ENG vege­tá­cia, Afri­ka neznámy

Míchal Igor, Vološ­čuk Ivan Dyna­mi­ka prí­rod­ných lesov s účas­ťou lim­by 1995 Živa, Roč. 43, No. 2, p. 58 – 60 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, bio­ló­gia lesa CES dyna­mi­ka lesa, lim­ba, Pinus cem­bra, Picea abies, Larix deci­dua, pri­ro­dze­ná obno­va, poras­to­vá štruk­tú­ra, Tat­ry, Alpy člá­nok 0044 – 4812 630.1

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 210 – 240 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, bio­ló­gia, eto­ló­gia CES plá­va­nie, pla­ze­nie, špl­ha­nie, ská­ka­nie, pohyb, chô­dza, beh, plach­te­nie, kĺza­nie, let vtá­kov, let hmy­zu, mig­rá­cia, úľ, ter­mi­tiš­te, mra­ve­nis­ko, vtá­čie hniez­da, bob­rie hra­dy encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Kik­vi­dze Zaal A gene­ral model of spe­cia­li­za­ti­on for spe­cies dis­tri­bu­ti­on 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 387 – 390 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bio­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG model dis­tri­bú­cie dru­hov, evo­lú­cia, gra­dient, mate­ma­tic­ké mode­lo­va­nie, špe­ci­li­zá­cia člá­nok 0006 – 3088

Mos­kat C., Fuisz T. Con­ser­va­ti­onal aspects of bird-​vegetation rela­ti­ons­hips in ripa­rian forests along the River Danu­be: A mul­ti­va­ria­te stu­dy. 1995 Acta Zoolo­gi­ca Aca­de­miae Scien­tia­rum Hun­ga­ri­cae Vol. 41, No. 3, p. 151 – 164 Buda­pest Magy­ar Tudo­má­ny­os Aka­dé­mia Buda­pest eko­ló­gia, bio­š­ta­tis­ti­ka ENG vtá­ci – vege­tá­cia, pobrež­né lesy, Dunaj, luž­né lesy, Dunaj­ské lúhy, kano­nic­ká mul­ri­va­riač­ná ana­lý­za, Salix alba, Popu­lus, ordi­nač­ná ana­lý­za člá­nok 1217 – 8837

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Doli­cho­ves­pu­la adul­te­ri­na, Doli­cho­ves­pu­la nor­ve­gi­ca, Calo­ni­tes abb­re­via­tus, Sym­morp­hus bifas­cia­tus, Coeli­oxys hae­morr­hoa, Cha­li­co­do­ma hun­ga­ri­ca, Melit­ta hae­morr­ho­ida­lis, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Pyro­bom­bus soro­een­sis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Hyme­nop­te­ra E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sco­lia macu­la­ta, Sul­co­po­lis­tes sul­ci­fer, Euce­ra simi­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Andre­na mar­gi­na­ta, Osmia cae­ru­les­cens, Heria­des cre­nu­la­tus, Mega­bom­bus lae­sus, Mega­bom­bus rude­ra­tus, Mega­bom­bus mus­co­rum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­tes gra­ef­fei, Col­le­tes punc­ta­tus, Camp­to­po­eum fron­ta­le, Meli­tur­ga pra­es­tans, Rho­dant­hi­dium sep­tem­den­ta­tun, Cha­li­co­do­ma parie­ti­na, Andre­na tara­xa­ci, Andre­na pro­pi­nqua, Ant­ho­co­pa ter­ges­ten­sis, Ant­ho­co­pa spi­nu­lo­sa, Mega­bom­bus sub­ter­ra­ne­us kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Psit­hy­rus maxil­lo­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris, Gory­tes foeola­tus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Blan­ko­kríd­lov­ce E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mega­bom­bus pomo­rum, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Mega­bom­bus humi­lis, Pyro­bom­bus hyp­no­rum, Ves­pi­dae kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Melit­ta nig­ri­nus, Melit­tur­ga pra­es­tans, Mega­bom­bus sub­ter­ra­en­nus, Con­fu­si­bom­bus con­fu­sus, Fer­nal­da­ep­sit­hy­rus syl­ves­tris kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Bla­no­kríd­lov­ce E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va hyme­nop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Bias­tes emar­gi­na­tus, Melit­tur­ga cla­vi­cor­nis, Ant­hi­dium flo­ren­ti­num, Mega­bom­bus mus­co­rum, Sco­lia macu­la­ta, Bato­zo­nel­lus lacer­ti­da, Lar­ra anat­he­ma, Phi­lan­tus coro­na­tus, Bem­bix oli­va­cea, Bem­bix meger­lei, Bem­bix biden­ta­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus ferr­me­qu­in­num, Rhi­no­lop­hus eury­ale, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tus blyt­hi, Myo­tus bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tus emar­gi­na­tus, Myo­tus mys­ta­ci­nus, Myo­tus brand­ti, Myo­tus dau­ben­to­ni, Myo­tus dasyc­ne­me kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epte­si­cus sero­ti­nus, Epte­si­cus nils­so­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus leis­le­ri, Ves­per­ti­lio muri­nus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Myo­tis dau­ben­to­ni kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis sch­re­i­be­ri, Myo­tis myo­tis, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tus natte­re­ri, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ple­co­tus auri­tus, Ple­co­tus aus­tria­cus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Myo­tis emar­gi­na­tus, Myo­tis mytis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Nyc­ta­lus noc­tu­la, Nyc­ta­lus lasi­op­te­rus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Myo­tis dasyc­ne­me kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Myo­tis blyt­hi, Myo­tis bechs­te­i­ni, Myo­tis dau­ben­to­ni, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Nyc­ta­lus noc­tu­la, Ple­co­tus aus­tria­cus, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus, Mini­op­te­rus sch­re­i­ber­si kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Neto­pie­re E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Rhi­no­lop­hus fer­ru­me­qu­inum, Rhi­no­lop­hus hip­po­si­de­ros, Myo­tis myo­tis, Epte­si­cus sero­ti­nus, Ple­co­tus aus­tria­cus, Myo­tis dau­ben­to­ni, Nyc­ta­lus noc­tu­la kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce a neto­pie­re E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sorex alpi­nus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Neomys fodiens, Citel­lus citel­lus, Mus­te­la ermi­nea, Mar­tes foina, Felis sil­ves­tris, Meles meles, Ursus arc­tos, Bar­bas­tel­la bar­bas­tel­lus kni­ha 2−8317−0323−9

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145 – 153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, ich­ty­o­fau­na, bio­ma­sa, vyza, jese­ter hviez­dna­tý, jese­ter hlad­ký, jese­ter rus­ký, losos, pstruh mor­ský, blat­niak, kapor, sazan, hrúz Kess­le­rov, hrúz fúza­tý, Gobio kess­le­ri, kolok veľ­ký, nad­mer­ný lov, nad­mer­ný rybo­lov, regu­lá­cia, zne­čis­ťo­va­nie zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO kru­ho­ús­tov­ce, ryby, čer­ve­ný zoznam, Lam­pet­ra pla­ne­ri, mihu­ľa potoč­ná, mihu­ľa potis­ká, Eudon­to­my­zon dan­for­di, mihu­ľa ukra­jin­ská, Eydon­to­my­zon mariae, jese­ter rus­ký, Aci­pen­ser guel­dens­ta­ed­ti, blat­niak tma­vý, Umbra kra­me­ri, hrúz fúza­tý zborník

Hol­čík Juraj Súčas­ný stav geno­fon­du ich­ty­o­fau­ny Slo­ven­ska a prob­lé­my jeho ochra­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 145 – 153 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, eut­ro­fi­zá­cia, dovoz rýb, ochra­na geno­fon­du, Číčov­ské mŕt­ve rame­no, rybár­ska stráž, amur, Cte­nop­ha­ryn­go­don idel­la, hla­vát­ka, Hucho hucho zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gobio ura­nos­co­pus fri­ci, hrúz Kess­le­rov, Gobio kess­le­ri, kapor sazan, Cyp­ri­nus car­pio, kolok veľ­ký, Zin­gel zin­gel, kolok malý, Zin­gel stre­ber, hla­vát­ka podu­naj­ská, Hucho hucho hucho, pĺž zla­tis­tý, Saba­je­ne­wia aura­ta, čík oby­čaj­ný, Mis­gur­nus fos­si­lis zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO zubáč volž­ský, Sti­zos­te­i­don vol­gen­se, hre­be­nač­ka vyso­ká, Gym­no­cep­ha­lus balo­ni, hre­be­nač­ka pása­vá, Gym­no­cep­ha­lus sch­ra­et­ser, ovsien­ka oby­čaj­ná, Leucas­pius deli­ne­a­tus, jese­ter malý, Aci­pen­ser rut­he­nus, plo­ti­ca lesk­lá, Ruti­lus pigus vir­go, jalec oby­čaj­ný zborník

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Leucis­cus leucis­cus, čereb­ľa oby­čaj­ná, Pho­xi­nus pho­xi­nus, mre­na stre­do­mor­ská, Bar­bus meri­di­ona­lis pete­nyi, plos­ka pása­vá, Albur­no­ides bipunc­ta­tus, ples­káč tupo­no­sý, Abra­mis sapa, ples­káč siný, Abra­mis bal­le­rus, nosáľ oby­čaj­ný, Vim­ba vim­ba zborník

Čer­ven­ka Mar­tin a kol. Slo­ven­ské bota­nic­ké náz­vos­lo­vie 1986 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, bota­ni­ka, taxo­nó­mia SLO slovník

Uher­čí­ko­vá Eva Report of forest phy­to­ce­no­ses moni­to­ring in 1995 in ter­rain bet­we­en the vil­la­ges Dob­ro­hošť and Číčov 1995 Insi­tu­te of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia SLO Dob­ro­hošť, Číčov, moni­to­ring fyto­ce­nóz rukopis

Kováč Vla­di­mír Rizi­ko­vé kru­ho­ús­te a ryby Slo­ven­ska – aktu­ali­zo­va­ný čer­ve­ný zoznam ‘93 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 153 – 159 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO šab­ľa kri­vo­čia­ra, Pele­cus cul­tra­tus, pĺž oby­čaj­ný, Cobi­tis tae­nia, mieň oby­čaj­ný, Lota lota, plo­ti­ca per­le­ťo­vá, Ruti­lus fri­sii mei­din­ge­ri zborník

Kova­řík Vla­di­mír Anglicko-​český a Česko-​anglický slov­ník foto­gram­met­rie a DPZ 2000 Geoin­fo, No. 5, Supp­le­ment, p. 1 – 24 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, DPZ, foto­gram­met­ria CES DPZ slov­ník 1211 – 1082

Dar­ling­ton C.B. Chro­mo­so­me bota­ny 1956 Lon­don fyto­ge­ne­ti­ka, chro­mo­zó­mo­vá bota­ni­ka, kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zóm, rast­li­na neznámy

Foiss­ner W. Beit­rag zur Kenn­tnis der Boden­ci­lia­ten (Pro­to­zoa: Cili­op­ho­ra) des Hima­la­ja 1986 Zool. Jb. Syst. Vol. 113, p. 45 – 53 pro­to­zo­oló­gia GER Cili­op­ho­ra, Hima­lá­je článok

Tir­ja­ko­vá E., Matis Dušan Cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) from sub­mer­ged, wet, moist and dry mos­ses in selec­ted loca­li­ties of Slo­ven­ský raj 1987 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re, Vol. 29, p. 1 – 16 UK, Depart­ment of Zoolo­gy Bra­ti­sla­va pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­ho­ra, Slo­ven­ský raj článok

Pol­lard E. Moni­to­ring but­terf­ly abun­dan­ce in rela­ti­on to the mana­ge­ment of a natu­re reser­ve 1981 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 29, p. 317 – 328 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG moni­to­ring, motý­le, Lepi­dop­te­ra, abun­dan­cia, manaž­ment článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Motý­le E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va lepi­dop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Satur­nia pyri, Par­nas­sius mne­mo­sy­ne kni­ha 2−8317−0323−9

Spel­ler­berg Ian F. Tuč­nia­ci Apte­no­dy­tes fors­te­ri na Ros­so­vom ostro­ve v Antar­ktí­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Apte­no­dy­tes fors­te­ri, Ros­sov ostrov, Antar­ktí­da kni­ha 80−901855−2−5

Spel­ler­berg Ian F. Koló­nia aliek Uria lom­via na ostro­ve Coburg Island v Kana­de 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 mam­ma­li­oló­gia CES Kana­da, Coburg Island, Uria lom­via, alky kni­ha 80−901855−2−5

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mach­ras­ty E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia SLO Pyra­mi­du­la tet­ra­go­na, Ric­cia caver­no­sa, Pse­udop­he­me­rum niti­dum, Ric­cia flu­itans, Ric­cia rhe­na­na, Ric­ci­ocar­pus natans, Tor­tu­la lati­fo­lia, Tor­tu­la lae­vi­pi­la, Ort­hot­ri­chum obtu­si­fo­lium, Ort­hot­ri­chum diap­ha­num kni­ha 2−8317−0323−9

Gre­en G.M., Suss­man R.W. Defo­re­sta­ti­on his­to­ry of the eas­tern rain forest of Mada­gas­car from satel­li­te ima­ges 1990 Scien­ce Vol. 248, p. 212 – 215 les­né hos­po­dár­stvo, his­tó­ria, eko­so­zo­ló­gia ENG odles­ňo­va­nie, Mada­gas­kar, daž­ďo­vý pra­les článok

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO forest, bio­di­ver­zi­ta, hos­po­dá­re­nie v lese, gene­tic­ká diver­zi­ta, mor­fo­lo­gic­ká diver­zi­ta, fyzi­olo­gic­ká diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká diver­zi­ta, funkč­ná diver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, spät­ná väz­ba, dyna­mic­ká rov­no­vá­ha, diver­zi­ta – sta­bi­li­ta, diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO eko­lo­gic­ká rov­no­vá­ha, imi­sie, Gaus­so­va kriv­ka, emi­sie, oxid siri­či­tý, foto­che­mic­ký smog, ozón ako škod­li­vá lát­ka, pôd­ne zme­ny, depo­zí­cia imi­sií, zne­čis­te­nie pro­tón­mi, zne­čis­te­nie zlú­če­ni­na­mi dusí­ka, sklen­ní­ko­vé ply­ny, oxid uhli­či­tý, oxid dus­na­tý zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO naru­šo­va­nie ozó­no­vej vrstvy, pred­sta­va o lese, les­né hos­po­dár­stvo, náhod­ná ťaž­ba, kala­mit­ná ťaž­ba, mono­kul­tú­ra, vplyv na bio­di­ver­zi­tu, pále­nie dre­ve­né­ho uhlia, pase­nie v lese, chys­ta­nie let­ni­ny, ban­ká čin­nosť, zvý­še­né sta­vy jele­nej a srn­čej zve­ri zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO ale­lo­pa­tia, nega­tív­ny vplyv mater­ské­ho poras­tu na vlast­né zmla­de­nie, mater­ský porast – zmla­de­nie, zmla­dzo­va­nie, trans­me­di­opa­tia, dru­ho­vá diver­zi­ta zborník

Čaboun Vla­di­mír Bio­di­ver­zi­ta a hos­po­dá­re­nie v lesoch 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 67 – 73 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­duk­ti­vi­ta zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 31 – 37 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, bio­in­di­ká­cia, indus­tria­li­zá­cia, urba­ni­zá­cia, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, Rud­ňa­ny, Krom­pa­chy, Cet­ra­ria islan­di­ca, prí­či­ny ústu­pu lišaj­ní­kov, imi­sie, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, dopra­va, turis­ti­ka, rekre­ácia šport zborník

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Ochra­na geno­fon­du lišaj­ní­kov Malých Kar­pát 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 37 – 43 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO geno­fond, lišaj­ní­ky, Malé Kar­pa­ty, čer­ve­ný zoznam, epi­fy­tic­ké lišaj­ní­ky, výrub, imi­sie, zni­žo­va­nie vzduš­nej vlh­kos­ti, postre­ko­va­nie, Rama­li­na fra­xi­nea, Par­me­lia, Ever­nia, Rama­li­na, Svi­nia hora, Svä­tý Jur, epi­pet­ric­ké lišaj­ní­ky, epi­ge­ic­ké lišaj­ní­ky zborník

Pišút Ivan Geno­fond lišaj­ní­kov Slo­ven­ska a jeho ochra­na 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 31 – 37 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO nad­mer­ný zber, čer­ve­ná kni­ha, čer­ve­ný zoznam, ochran lišaj­ní­kov, Rama­li­na car­pa­ti­ca zborník

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ful­gen­sie­tum ful­gem­tis, Solo­ri­nel­la aste­ri­cus, Bia­to­rel­la fos­sa­rum, Col­le­ma coc­cop­ho­rum, Ful­gen­sia ful­gens, Squ­ama­ri­na car­ti­la­gi­nea, Pha­e­op­hys­cia opun­tiel­la, Calop­la­ca vitel­li­na­ria, Can­de­la­riel­la aurel­la var. sma­rag­du­la kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Lišaj­ní­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 – 184 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Col­le­ma poly­car­pon ssp. cor­cy­ren­se kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Gyrau­lus ripa­rius, Val­va­ta pul­chel­la, Bit­hy­nia lea­chi, Pla­nor­bis cari­na­tus, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Ani­sus spi­ror­bis, Gyrau­lus ripa­rius, Coch­li­co­pa nitens, Euco­nu­lus alde­ri, Unio cras­sus, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Pisi­dium amni­cum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 180 – 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Tri­chia stri­ola­ta danu­bia­lis, Mona­cha car­tu­sia­na, Tan­do­nia ras­ti­ca, Dre­is­se­nia poly­morp­ha, Spha­e­rium rivi­co­la, Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Ano­don­ta cyg­nea kni­ha 2−8317−0323−9

Bacon P.R. Flo­ra et fau­na of the carib­be­an 1978 Key Carib­be­an Pub­li­ca­ti­ons Tri­ni­dad flo­ris­ti­ka, fau­nis­ti­ka ENG kari­bik, fló­ra, fau­na neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Per­fo­ra­tel­la diboth­ri­on, Balea sta­bi­lis, Arg­na biel­zi, Oxy­chi­lus orien­ta­lis, Coch­lo­di­na tat­ri­ca, Balea sta­bi­lis, Ves­tia tur­gi­da, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Alo­pia clath­ra­ta, Chon­dri­na tat­ri­ca, Sad­le­ria­na pan­no­ni­ca, Hauf­fe­nia sp., Trun­cat­jel­li­na claus­tra­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Zeb­ri­na det­ri­ta, Hrhov­ské ryb­ní­ky, Lym­na­ea auri­cu­la­ria, Ani­sus vor­ti­cu­lus, Coch­li­co­pa nitens, Val­va­ta pul­chel­la, Ani­sus sep­tem­gy­ra­tus, Pla­nor­bis cari­na­tus, Bit­hy­nia lea­chi, Bat­hy­omp­ha­lus con­tor­tus, Gyrau­lus lae­vis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 178 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ani­sus spi­ror­bis, Ver­ti­go angus­ti­or, Seg­men­ti­na niti­da, Seg­men­ti­na niti­da ssp. dis­tin­gu­en­da kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Heli­ce­la obvia, Gra­na­ria fru­men­tum, Ceci­li­oides aci­cu­la, Trun­ca­tel­li­na claus­tra­lis, Helix poma­tia, Pupil­la ster­ri, Zeb­ri­na det­ri­ta, Balea per­ver­sa kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 187 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pse­uda­no­don­ta com­pla­na­ta, Unio cras­sus, Val­lo­nia dec­li­vis, Fago­tia espe­ri, Fago­tia aci­cu­la­ris, Gyraul­kus ripa­rius, Pha­la­dil­hi­op­sis sp., The­odo­xus trans­ver­sa­lis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 192 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ano­don­ta ana­ti­na, Unio pic­to­rum kni­ha 2−8317−0323−9

Dar­rall N.M. The effect on air pol­lu­ti­on on phy­si­olo­gi­cal pro­ces­ses in plants 1989 Plant, Cell and Envi­ron­ment Vol. 12, p. 1 – 30 fyto­so­zo­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, meta­bo­liz­mus rast­lín článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Unio pic­to­rum, Ano­don­ta ana­ti­na, Vivi­pa­rus ace­ro­sus, Bit­hy­nia lea­chi, Val­lo­nia ennien­sis kni­ha 2−8317−0323−9

Osz­lá­nyi Július Wood, bark and lea­ves and roots ener­gy valu­es of Pinus syl­ves­tris L., Picea excel­sa Link. and Fagus syl­va­ti­ca L. 1982 Eko­ló­gia No. 1, p. 289 – 296 ENG ener­gia lis­tov, ener­gia dre­va, ener­gia kôry, pro­duk­cia, ener­gia kore­ňov, Pinus syl­ves­tris, Fagus syl­va­ti­ca, Picea excel­sa článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E9 Zem­plín­skych vrchov – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Chon­drul­la albo­lim­ba­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Helix poma­tia, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Abi­da seca­le, Tri­chia stri­ola­ta, Gyrau­lus lae­vis, Ver­ti­go mou­lin­sia­na, Ver­ti­go angus­ti­or, Balea per­ver­sa, Coch­los­to­ma scla­ri­num sau­e­ri, Sad­le­ria­na sp., Aego­pis klem­mis, Zoni­to­ides sepul­tus, Heli­ci­go­na cape­ki, Trun­ca­tel­li­na cos­tu­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E14 Považ­ské­ho Inov­ca – Tema­tín­ských kop­cov, Úhra­du – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Pupil­la trip­li­ca­ta, Clau­si­lia par­vu­la, Chi­los­to­ma faus­ti­num, Gra­na­ria fru­men­tum, Ver­ti­go anti­ver­ti­go, Ver­ti­go sub­stria­ta, Ceci­li­oides aci­cu­la kni­ha 2−8317−0323−9

Čar­no­gur­ský Jozef, Krum­pá­lo­vá Zuza­na, Kalúz Sta­ni­slav, Wirh­to­vá M. Soil arth­ro­po­da of forest and adja­cent agro­co­eno­ses in cer­tain loca­li­ties of the Danu­be regi­on in sout­hwes­tern Slo­va­kia 1994 Bio­ló­gia No. 49, p. 173 – 183 SAP Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia ENG agro­ce­nó­zy, pôd­ne člán­ko­nož­ce, Dunaj článok

Kor­ňan Ján, Kad­le­čík Ján, Urban Peter Výsled­ky mapo­va­nia vydry rieč­nej z III. Tábo­ra “Akcia vydra” na Kysu­ciach 1992 Bul­le­tin Vydra No. 3, p. 65 – 70 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vydra rieč­na, Lut­ra lut­ra, Kysu­ce článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Cas­tor fiber, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kni­ha 2−8317−0323−9

Mil­ler F. Spi­ders – Ara­ne­i­da 1971 Klíč zví­ře­ny ČSSR IV., p. 52 – 306 Aca­de­mia Pra­ha arach­no­ló­gia, taxo­nó­mia CES pavú­ky, Ara­ne­i­da kľúč

Bie­ly A. et al. Geolo­gi­cal map of the Níz­ke Tat­ry Moun­tains. Sca­le 1:50 000 1992 GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Níz­ke Tat­ry mapa

Vaš­kov­ský I. et al. Geolo­gi­cal map of Bra­ti­sla­va and sur­roun­ding. Sca­le 1:25 000 1988 SGÚ, GÚDŠ Bra­ti­sla­va geoló­gia SLO Bra­ti­sla­va mapa

Michal­ko J., Magic Dez­ider, Ber­ta J., Ryb­ní­ček K., Ryb­níč­ko­vá E., Mag­loc­ký Šte­fan, Špá­ni­ko­vá A. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, map. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 274 – 298 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eto­ló­gia, bio­ló­gia CES bio­lo­gic­ké hodi­ny, bio­lu­mi­nis­cen­cia, zrak, sonar, sluch, čuch, chuť, špe­cial­né zmys­ly, zmys­ly, doro­zu­mie­va­nie, ner­vo­vý sys­tém, inte­li­gen­cia, zvuk, pach, spo­lo­čen­stvo cicav­cov, sociál­ne sprá­va­nie encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Drvo­ta Sta­ni­slav Od zvie­rat k člo­ve­ku 0 eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES sprá­va­nie kniha

Kovář P. Šíře­ní semen mra­ven­ci, evo­lu­ce vzta­hu ? 1995 Živa, p. 9 Aca­de­mia Pra­ha eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES mrav­ce, evo­lú­cia člá­nok 0044 – 4812

Alcock John Ani­mal beha­vi­our. An evo­lu­ti­ona­ry app­ro­ach 1993 Sinau­er Asso­cia­tes Sun­der­land, MA eto­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG sprá­va­nie živo­čí­chov, evo­lú­cia živo­čí­chov, zivo­číš­ne zmys­ly neznámy

Michal­ko J. Geobo­ta­nic­ká mapa ČSSR, SSR, text. časť 1985 Veda Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO poten­ciál­na vege­tá­cia, rekon­štru­ova­ná vege­tá­cia atlas

Pri­ce P.W. Evo­lu­ti­ona­ry bio­lo­gy of para­si­tes 1980 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia para­zi­tov ENG para­zit neznámy

MacArt­hur R.H., Wil­son Edward O. The the­ory of islands bio­ge­og­rap­hy 1967 Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Pre­ss Prin­ce­ton, New Jer­sey evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG teória ostro­vov neznámy

Jones S. Jazyk genů. Bio­lo­gie, his­to­rie, evouč­ná budouc­nost 1996 Pase­ka Pra­ha, Lito­myšl evo­luč­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia, gene­ti­ka CES gén, evo­lú­cia neznámy

Pohl­re­ich Petr, Fra­něk Fran­ti­šek, Šimek Lubor Extra-​ribosomal mRNA-​protein com­ple­xes asso­cia­te with the cytos­ke­le­tal fra­me­work in hyb­ri­do­ma cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 253 – 260 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia ENG ribo­zo­mál­na mRNA, cytos­ke­let, trans­lá­cia, mRNA-​proteínové kom­ple­xy člá­nok 0006 – 3088

Lums­den Char­les J. Genes, mind and cul­tu­re. The coevo­lu­ti­ona­ry pro­cess 1981 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, MA evo­luč­ná bio­ló­gia, evo­luč­ná gene­ti­ka ENG koevo­lú­cia génov a kul­tú­ry, gén, myseľ, kul­tú­ra neznámy

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 90 – 120 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt evo­luč­ná bio­ló­gia, gene­ti­ka, cyto­ló­gia, sys­te­ma­tic­ká bota­ni­ka CES vznik živo­ta, evo­lú­cia, gén, dedič­nosť, rast­lin­ná bun­ka, živo­číš­na bun­ka, vírus, bak­té­rie, prvo­ky, huby, ria­sy, machy, pap­ra­de, naho­sem­men­né rast­li­ny, kry­to­se­men­né rast­li­ny encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO evo­lú­cia, vývoj, pohyb, gala­xia, hviez­da, pul­zar, čier­na die­ra, kva­zar, Big Bang, veľ­ký tresk, ves­mír, che­mic­ké prv­ky, super­ťaž­ké prv­ky, pla­né­ty, Mer­kúr, Venu­ša, Zem, Mesiac, Mars, Jupi­ter, Saturn, Neptún, Plu­to, pla­nét­ka, aste­ro­id, mete­orit, komé­ta kniha

Bab­čan Ján Vývoj v anor­ga­nic­kej prí­ro­de 1987 Obzor Bra­ti­sla­va evo­luč­ná bio­ló­gia, geoché­mia SLO mete­or, medzi­pla­ne­tár­na hmo­ta, polia, slneč­ná sústa­va, his­tó­ria Zeme, geodé­zia Zeme, tek­to­ni­ka, mag­ma­tiz­mus, meta­mor­fiz­mus kniha

McKa­ne Robert, Ras­tet­ter Edward B., Sha­ver Gaius R., Nadel­hof­fer Knu­te J., Gib­lin Anne E., Laun­dre James A., Cha­pin Stu­art F. Recons­truc­ti­on and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sta­ra­ge in arc­tic tun­dra 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 4, p. 1188 – 1198 ESA Was­hing­ton evo­luč­ná bio­ló­gia, geoló­gia ENG tun­dra, his­to­ric­ká ana­lý­za, his­to­ric­ká ana­lý­za, evo­lú­cia článok

Komá­rek Sta­ni­slav Anglic­ká bio­lo­gie doby Dar­wi­no­vy. His­to­ric­ké sou­vis­los­ti 1997 Ves­mír Vol. 328, No. 6, p. 328 – 331 Ves­mír s.r.o. Pra­ha evo­luč­ná bio­ló­gia, his­tó­ria CES his­tó­ria evo­luč­ných teórií, evo­lú­cia článok

Jab­lon­ski David, Erwin Doug­las H., Lipps Jer H. (eds.) Evo­lu­ti­ona­ry pale­obi­olo­gy 1996 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is evo­luč­ná pale­obi­oló­gia ENG evo­lú­cia nezná­my 0−226−38911−1, 0−226−38913−8

Šutiak V., Berec­ký I., Lopu­chov­ský J. Guide­bo­ok of pre­sc­rip­ti­on and prac­ti­cal phar­ma­co­lo­gy exer­ci­ses 1994 VVŠL Koši­ce prak­tic­ká far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 80−7165−014−0

Sil­lin­ger P. Bíle Kar­pa­ty – nástin geobo­ta­nic­kých poměrú se zvlášt­ním zře­te­lem ke spo­le­čen­stvúm rost­lin­ným 1929 Krá­lov­ská čes­ká spo­leč­nost nauk geobo­ta­ni­ka CES Bie­le Kar­pa­ty neznámy

Šom­šák Ladi­slav Rast­lin­né spo­lo­čen­stvá luž­ných lesov Záhor­skej níži­ny 1959 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na No. 3, p. 515 – 564 PRIF UK Bra­ti­sla­va geobo­ta­ni­ka SLO luž­né lesy, Záhor­ská níži­na článok

Hon­ča­riv Kve­ta, Hon­ča­riv Róbert Práz­dni­ny v pra­ve­ku I. diel – údo­lie mamu­tov 1997 SAP Bra­ti­sla­va his­tó­ria SLO doba kamen­ná, pra­vek neznámy

Kolek­tív Ore tex­tu­res – tex­tú­ry a štruk­tú­ry rúd ložísk Západ­ných Kar­pát 1997 SAP Bra­ti­sla­va rud­ná mine­ra­ló­gia, ložis­ko­vá geoló­gia, regi­onál­na geoló­gia SLO rud­ná mine­ra­li­zá­cia, ruda, Západ­né Kar­pa­ty neznámy

Kolek­tív Vše­obec­ná viro­ló­gia 1997 SAP Bra­ti­sla­va vše­obec­ná viro­ló­gia SLO eti­opa­to­ge­né­za neznámy

Ruisel J. Záha­dy pamä­ti 1997 SAP Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia SLO pamäť neznámy

Levins R., Lewon­tin R. The dia­lec­ti­cal bio­lo­gist 1985 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets filo­zo­fia, bio­ló­gia ENG dia­lek­ti­ka v bio­ló­gii, dia­lek­ti­ka neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK. Súbor pro­ga­mov pre spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých tabu­liek 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 16 – 21 SBS Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, nume­ric­ká bio­ló­gia SLO FYTOPACK, spa­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát článok

Šom­šá­ko­vá V. Asso­cia­ti­on of mos­ses with pine forest of blo­wn sands in Záhor­ská níži­na lowland 1988 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 36, p. 27 – 57 PRIF UK Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia, fyto­ce­no­ló­gia SLO macho­vé spo­lo­čen­stvá, boro­vi­co­vé lesy, Záhor­ská níži­na, pies­ky článok

Cons­tan­tin M.J., Owens E.T. Intro­duc­ti­on and per­spec­ti­ves of plant gene­tic and cyto­ge­ne­tic assa­ys 1982 rast­lin­ná gene­ti­ka, cyto­ge­ne­ti­ka ENG rast­li­na neznámy

Mikyš­ka R. Geobo­ta­ni­cal map of the Cze­choc­lo­va­kia. 1. Czech lands. Vege­ta­ce ČSSR A2 1968 Aca­de­mia Pra­ha geobo­ta­ni­ka CES mapa

Ellen­berg H. Zei­ger­wer­te der Gefä­ßpf­lan­zen Mit­te­le­uro­pas 1979 Scrip­ta Geobo­ta­ni­ca Götin­gen 2 geobo­ta­ni­ka GER stred­ná Euró­pa neznámy

Bab­čan Ján, Ševc Jaro­slav Cad­mium (Cd II) in sys­tems with orga­nic com­pounds 0 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 203 – 212 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG kad­mium, orga­nic­ké zlú­če­ni­ny, kine­ti­ka Cd 2+, Malé Kar­pa­ty článok

Feier­bend D.J. Con­ser­va­ti­on and struc­tu­ral diver­gen­ce of orga­nel­lar DNA and gene expres­si­on in non-​photosynthetic plas­tids during onto­ge­ne­tic dif­fe­ren­tia­ti­on and phy­lo­ge­ne­tic adap­ta­ti­on 1992 Bota­ni­ca Acta Vol. 105, p. 227 – 342 fyto­em­bry­o­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia ENG štruk­tu­rál­na diver­gen­cia orga­ne­lár­nej DNA, géno­vá expre­sia, nefo­to­syn­te­tic­ké plas­ti­dy, onto­ge­ne­tic­ká dife­ren­ciá­cia, fylo­ge­ne­tic­ká adap­tá­cia článok

Ber­nal J.D. The phy­si­cal basis of life 1949 Porc. Phy­si­cal Socie­ty Lon­don fyzi­ka, bio­ló­gia ENG základ živo­ta neznámy

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 40 – 73 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Novák V., Liebl V. K otáz­ce rané­ho fylo­ge­ne­tic­ké­ho vývo­je fun­kce dedič­nos­ti 1973 Bio­lo­gic­ké lis­ty Vol. 1, p. 40 – 73 gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia CES fylo­ge­né­za, vývoj dedič­nos­ti článok

Dubov­ský Ján Mutač­ná a selekč­ná axi­ó­ma bio­lo­gic­kej evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 21 – 24 UK Bra­ti­sla­va genetika,evolučná bio­ló­gia SLO geno­typ, feno­typ, evo­lú­cia, onto­ge­né­za, fylo­ge­né­za, infor­mač­ný šum, vyvo­la­nie mutá­cie, ener­gia, DNA, nuk­le­otid, Bro­wnov pohyb, tep­lot­ný pohyb, tune­lo­vý pre­chod, gene­tic­ký šum, vírus, adap­tá­cia mik­ro­or­ga­niz­mov, anti­ko­agu­lan­ty, super­pot­kan skrip­tá 80−85368−07−02

Dubov­ský Ján Evo­luč­ný význam mutá­cií na mole­ku­lár­nej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 62 – 64 UK Bra­ti­sla­va géno­vé inži­nier­stvo, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO nuk­le­ové kyse­li­ny, cytoch­róm c, hemog­lo­bín, chlo­ro­fyl, sek­ve­no­va­nie DNA, štruk­tú­ra génov, vyhy­nu­té dru­hy, mole­ku­lár­na evolúcia-​organizmálna evo­lú­cia, prí­rod­ný výber, evo­luč­ný para­dox, oboj­ži­vel­ní­ky, cicav­ce, bodo­vé mutá­cie, evo­luč­ná rých­losť skrip­tá 80−85368−07−02

Patu­ri Felix R., Her­holz Micha­el, Strauch Fried­rich Kro­ni­ka Zeme 1995 For­tu­na Print Bra­ti­sla­va 1 geoché­mia, bio­ló­gia SLO evo­lú­cia encyk­lo­pé­dia 80−7153−088−3

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 52 – 60 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES ostro­vy, púš­te, pobre­žie, rie­ky, jaze­rá encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 12 – 60 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, bio­ló­gia CES stav­ba Zeme, mag­ne­tic­ké pole, tek­to­ni­ka litos­fe­ric­kých dosiek, poho­ria, sop­ky, zeme­tra­se­nia, hor­ni­ny, ska­me­ne­li­ny, pôda, neras­ty, kaus­to­bi­li­iy, ropa, uhlie, zem­ný plyn, jas­ky­ne, evo­lú­cia, ľado­vá doba, ľado­vec, moria, oce­ány, mor­ské prú­dy, sla­po­vé javy encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Komá­rek Sta­ni­slav Ději­ny bio­ló­gie 1997 Ves­mír Ves­mír s.r.o. Pra­ha his­tó­ria bio­ló­gie, bio­ló­gia CES deji­ny bio­ló­gie článok

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Štef­ko­vá E., Deván Pavol Sezón­na dyna­mi­ka a pro­duk­cia hyd­ro­ce­nó­zy hypo­rit­rá­lu Tur­ca 1991 Sbor­ník IX. onfe­ren­cie ČSLS ČSAV, Znoj­mo, p. 89 – 95 hyd­ro­bi­oló­gia SLO Turiec, hyd­ro­ce­nó­zy článok

Kli­ka J. The the­ory of plant com­mu­ni­ties 1955 ČSAV Pra­ha fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo neznámy

Krno Iľja, Špor­ka F., Tir­ja­ko­vá E., Bulán­ko­vá Eva, Deván Pavol, Hul­lo­vá D., Bitu­šík Peter, Degma P., Pomi­chal R., Koda­da J. Struc­tu­re, dyna­mics and pro­duc­ti­on of hyd­ro­co­eno­ses in the Turiec river basin 0 Bio­ló­gia, Supp­le­ment, in pre­ss SAP Bra­ti­sla­va hyd­ro­bi­oló­gia ENG hyd­ro­ce­nó­zy, Turiec, pro­duk­cia, dyna­mi­ka spo­lo­čen­stva, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva člá­nok 0006 – 3088

Šutiak V., Šutia­ko­vá I. A brief dic­ti­ona­ry of phar­ma­co­lo­gi­cal terms 1994 VVŠL Koši­ce far­ma­ko­ló­gia ENG nezná­my 80−7166−016−7

Kor­peľ Šte­fan Pra­le­sy Slo­ven­ska 1989 Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bio­ló­gia SLO pra­les, Slo­ven­sko neznámy

Mur­ray J.D. Mat­he­ma­ti­cal bio­lo­gy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín mate­ma­tic­ká bio­ló­gia ENG mate­ma­ti­ka v bio­ló­gii neznámy

Mráz P., Poló­nyi J. Metó­dy elek­tró­no­vej mik­ro­sko­pie živo­číš­nych tka­nív 1988 Veda Bra­ti­sla­va meto­do­ló­gia, mole­ku­lár­na bio­ló­gia SLO elek­tó­no­vá mik­ro­sko­pia, živo­číš­ne tka­ni­vá neznámy

Polek Bys­trík, Ferianc Peter, Godo­čí­ko­vá Jana, Tóth Dez­ider Effect of cad­mium on gro­wth and pro­te­in synt­he­sis in Vib­rio S14 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 205 – 209 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, rast, syn­té­za pro­te­ínov, Vib­rio S14, Gal­le­ria mel­lo­nel­ta, inhi­bí­cia, leucín, pro­te­osyn­té­za člá­nok 0006 – 3088

Kra­y­bill H.E. Review of the toxi­co­lo­gy and epi­de­mi­olo­gy of myco­to­xins 1969 Trop. Geogr. Med. Vol. 21, p. 1 – 18 toxi­ko­ló­gia, epi­de­mi­oló­gia ENG myko­to­xí­ny článok

Nys­tröm T., Kjel­ler­berg S. The effect of cad­mium on star­ved hete­rot­rop­hic bac­te­ria iso­la­ted from mari­ne waters 1987 FEMS Mic­ro­bi­olo­gy Eco­lo­gy Vol. 45, p. 145 – 153 mik­ro­bi­oló­gia ENG kad­mium, mor­ská voda článok

Dwy­er J.T. Health aspects of vege­ta­rian diets 1988 Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on Vol. 48, p. 712 – 738 medi­cí­na ENG zdra­vie, vege­ta­rián­ska stra­va článok

Maj­tá­no­vá Ľubi­ca, Hoš­tac­ká Anna, Maj­tán Vik­tor Influ­en­ce of sub-​MICs of beta-​lactam, ami­nog­ly­co­si­de and quino­lo­ne anti­bi­otics on the induc­ti­on of prop­ha­ge and per­me­a­bi­li­ty fac­tor pro­duc­ti­on of Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 211 – 216 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sub-​MIC, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ami­nog­ly­ko­zi­dy, quino­lo­ne, fak­tor per­me­a­bi­li­ty, Sal­mo­nel­la typ­hi­mu­rium, cef­ta­zi­dín, imi­pe­nem, azt­re­onam, azlo­ci­lín, tob­ra­mi­cín, neti­mi­cín, ami­ka­cín, oflo­xa­cín, luoxa­cín, nali­di­xi­ka­cid člá­nok 0006 – 3088

Obšit­ní­ko­vá Kata­rí­na, Ürge­ová Eva, Huš­ťa­vo­vá Hele­na Resis­tan­ce to ß‑lactam anti­bi­otics and hea­vy metals in Yer­si­nia sp. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 217- 221 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG rezis­ten­cia, ß lak­tá­mo­vé anti­bi­oti­ká, ťaž­ké kovy, Yer­si­nia sp., ortuť, kobalt, kad­mium, nikel, cefo­xi­tín, ampi­ci­lín, car­be­ni­ci­lín, cefa­zo­lín, ami­nog­ly­ko­zi­do­vé anti­bi­oti­ká člá­nok 0006 – 3088

Štur­dík Ernest, Tóth Dez­ider Birth­day con­gra­tu­la­ti­on to Pro­fes­sor Jozef Augus­tín, DrSc. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 222 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Jozef Augus­tín člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357 – 364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta, Koliel­la­ce­ae, Sti­cho­coc­cus fili­for­mis, Glo­eti­la sub­ti­lis, Glo­eti­la ses­to­ni­ca, Glo­eti­la lon­gi­cel­lu­la­ris, Gemi­nel­la lon­gis­pria, Gemi­nel­la spri­oc­hro­ma, Rap­hi­do­ne­mop­sis, Nan­nok­los­ter, Fot­tea, Hor­to­ba­gy­iel­la, Cate­na člá­nok 0006 – 3088

Hin­dák Fran­ti­šek New taxa and nomenc­la­to­ri­cal chan­ges in the Ulot­ri­chi­nae (Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ta) 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, p. 357 – 364 SAP Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia, algo­ló­gia ENG Glo­eti­la pro­to­ge­ni­ta, Glo­eti­la muco­sa, Glo­eti­la con­tor­ta, Sti­cho­coc­cus con­tor­tus člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 30 – 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES kmi­to­čet L1, SA, fázo­vé mera­nie, dife­renč­né mera­nie – DGPS, zruš­nie chy­by SA, ostat­né chy­by, rozp­tyl mera­nie GPS s a bez SA, Encyk­lo­pé­dia Chrá­ne­né úze­mia ČR, Pohľad do minu­los­ti – letec­ká arche­oló­gia, tie­ňo­vé efek­ty, šik­mé ran­né sln­ko člá­nok 1211 – 1082

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365 – 367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Lunu­la­ria cru­cia­ta, Hepa­ti­cop­si­da, neofy­ty, sta­ro­no­vý druh, nový druh, potvr­de­ný druh, Cinc­li­do­tus fon­ti­na­lo­ides, Fis­si­dens cras­si­pes, Rhyn­chos­te­gium mura­le, Mar­chan­tia poly­morp­ha, Rici­cia caver­no­sa, Ricia glau­ca, Apha­nor­heg­ma patens člá­nok 0006 – 3088

Jano­vi­co­vá Kata­rí­na, Somo­gyi Jozef Lunu­la­ria cru­cia­ta (L.) DUM. ex LINDB. (Hepa­ti­cop­si­da): Newly con­fir­med spe­cies of the bry­of­lo­ra in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 365 – 367 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Rha­co­pi­lum cus­pi­dia­tum, Splach­nob­ry­um obtu­sum, Cam­py­lo­pus introf­le­xus, Ort­ho­don­tium line­a­re člá­nok 0006 – 3088

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES šik­mé večer­né sln­ko, rozo­ra­né mohy­ly, valy, prie­ko­py, medze sta­rých polí, plu­ži­ny, čerstvý sne­ho­vý pokryv, pôd­ne prí­zna­ky, výplň jám, výplň chát, výplň prie­kop, pôda, rozo­ra­né valy, vege­tač­né prí­znakx, iná štruk­tú­ra zahĺbe­ní do pod­lo­žia – podor­ni­čie člá­nok 1211 – 1082

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Canis lupus, Citel­lus citel­lus, Mic­ro­tus agres­tis kni­ha 2−8317−0323−9

Dani­hel­ka Jiří, Gru­lich Vítek (redig.) Trid­sia­ty­štvr­tý flo­ris­tic­ký kurs Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti v Břec­la­vi I 1995 Zprá­vy Čes­ké bota­nic­ké spo­leč­nos­ti, roč. 30, pří­lo­ha 19951, čer­ve­nec 1995 ČBS – Čes­ká bota­nic­ká spo­leč­nost Pra­ha flo­ris­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia CES Břec­lav­sko, Pála­va, Nové Mlý­ny, Bul­ha­ry, Juž­ná Mora­va zbor­ník 0009 – 0662

Kovan­da Milo­slav Chro­mo­so­me num­ber stu­dies in Cam­pa­nu­la patu­la 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 383 – 386 SAP Bra­ti­sla­va kary­o­ló­gia ENG Cam­pa­nu­la patu­la, počet chro­mo­zó­mov, plo­idia člá­nok 0006 – 3088

Hoš­tac­ká Anna, Ürge­ová Eva Sero­ty­pes and cha­rac­te­ris­tic of four Yer­si­nia spe­cies iso­la­ted from small ter­res­trial mam­mals in sout­hwest Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 223 – 227 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG sero­typ, drob­né zem­né cicav­ce, pro­duk­cia ente­ro­to­xí­nov, test pato­ge­ni­ty, Yer­si­nia ente­ro­co­li­ti­ca, Yer­si­nia pse­udo­tu­ber­cu­lo­sis, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, Yer­si­nia frederiksenii,Yersinia pes­tis, viru­len­cia, aglu­ti­ná­cia člá­nok 0006 – 3088

Ber­ná­to­vá Dana, Kli­ment Ján, Uhlí­řo­vá Jana Oro­ban­che alsa­ti­ca in the Veľ­ká Fat­ra Mts. 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 381 – 382 SAP Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, fyto­so­ci­oló­gia ENG Oro­ban­che alsa­ti­ca, Veľ­ká Fat­ra člá­nok 0006 – 3088

Bur­kov­ský Július RNDr. Dez­ider Magic sedem­de­siat­päť­roč­ný 1995 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca flo­ris­ti­ka, geobo­ta­ni­ka, bota­ni­ka SLO Magic Dez­ider člá­nok 80−85559−13−7

Mani­ca M. Roz­ší­re­nie nie­kto­rých xero­term­ných rast­lín v oko­lí Zvo­le­na 1975 Bio­ló­gia No. 30, p. 795 – 797 Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, cho­ro­ló­gia SLO xero­term­né rast­li­ny článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E2 Poiplie-​Stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, Neomys spp., Cro­ci­du­ra leuco­don, Felis sil­ves­tris kni­ha 2−8317−0323−9

Maje­ws­ki T. Flo­ra Pol­ska, Grz­by (Myco­ta), Tom XI., Ure­di­na­les 1979 Pol­ska Aka­de­mia Nauk War­ša­va, Kra­kov flo­ris­ti­ka, myko­ló­gia POL Poľ­sko, fló­ra, huby, Ure­di­na­les kľúč

Col­lins R.P., Jones M.B. The influ­en­ce of cli­ma­tic fac­tors on the dis­tri­bu­ti­on of C4 spe­cies in Euro­pe 1985 Vege­ta­tio Vol. 64, p. 121 – 129 kli­ma­to­ló­gia, ché­mia, bota­ni­ka ENG vplyv kli­ma­tic­kých fak­to­rov, dis­tri­bú­cia C4 dru­hov, Euró­pa článok

Bugá­ro­vá Zuza­na, Pre­ťo­vá Anna Iso­la­ted mic­ro­spo­re cul­tu­res in Sola­num tube­ro­sum cul­ti­vars 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 411 – 416 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia ENG dele­nie, roz­mno­žo­va­nie, mik­ros­pic­ká kul­tú­ra, Sola­num tube­ro­sum, embry­o­ge­né­za peľu člá­nok 0006 – 3088

Oveč­ka Miro­slav, Bobák Milan, Erdel­ský Karol, Šamaj Jozef, Ble­ho­vá Alž­be­ta, Kriš­tín Jozef Morp­ho­lo­gy and con­ver­si­on abi­li­ty of soma­tic embry­os in long-​term embry­o­nic cal­lus cul­tu­re of Papa­ver som­ni­fe­rum 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 417 – 423 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG Papa­ver som­ni­fe­rum, embryo, dlho­do­bá kul­tú­ra, kalu­so­vá kul­tú­ra, meris­tém, soma­tic­ká embry­o­ge­né­za, schop­nosť pre­me­ny člá­nok 0006 – 3088

Kor­mu­ťák Andrej, Vooko­vá Bože­na, Gaj­do­šo­vá Ale­na Pro­te­in com­po­si­ti­on and embry­o­ge­nic com­pe­ten­ce of deve­lo­ping Abies alba x Abies nord­man­nia­na seeds 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 425 – 428 SAP Bra­ti­sla­va embry­o­ló­gia, fyzi­oló­gia, gene­ti­ka ENG sklad­ba pro­te­ínov, embry­o­ge­ne­tic­ká kon­ku­ren­cia, Abies alba x nord­man­na­nia, zygo­tic­ké embryo,embryogenetický poten­ciál člá­nok 0006 – 3088

Cro­nin L. Key guide to Aus­tra­lian tre­es 1988 Reed les­níc­ka bota­ni­ka ENG Aus­trá­lia, strom, les sprievodca

Whit­mo­re T.C. Tree flo­ra of Mala­ya 1972 Long­man Kuala Lum­pur les­níc­ka bota­ni­ka ENG Malaj­zia neznámy

Haľa­ma Dušan Pro­fes­sor V. Beti­na, DrSc. – 65 years 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 228 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Vle­di­mír Beti­na člá­nok 0006 – 3088

Keay R.W.J. Tre­es of Nige­ria 1989 Cla­ren­don Oxford les­níc­ka bota­ni­ka ENG strom, Nigé­ria neznámy

Palg­ra­ves K.C. Tre­es of Sout­hern Afri­ca 1977 Stru­ik Pub­li­ca­ti­ons Cape Town les­níc­ka bota­ni­ka ENG stro­my, Juž­ná Afri­ka neznámy

Pet­ro­vá Mag­da­lé­na, Něm­co­vá Eva, Jus­ko­vá Ele­na, Čiž­nár Ivan Sur­fa­ce pro­per­ties of Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis strains iso­la­ted from man, ani­mals and envi­ron­ment 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 229 – 232 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Sal­mo­nel­la ente­ri­ti­dis, člo­vek, pro­stre­die, zvie­ra, hyd­ro­fó­bia, plaz­mi­do­vá DNA, adhé­zia člá­nok 0006 – 3088

Svo­bo­do­vá H., Lipav­ská H., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) II. Dyna­mics of non-​structural sac­cha­ri­des con­tent 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 462 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, neštruk­túr­ne sacha­ri­dy, dyna­mi­ka obsa­hu člá­nok 0006 – 3088

Mis­trík Igor, Kubi­ca Šte­fan The role of root perip­he­ral tis­su­es in upta­ke and radial tran­s­port of potas­sim and phosp­ha­te by mai­ze roots 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 463 – 469 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG dras­lík, kore­ňo­vé peri­fe­rál­ne ple­ti­vo, radiál­ny tran­s­port dras­lí­ka, radiál­ny tran­s­port fos­fo­ru, Zea mays, kore­ne kuku­ri­ce, 86Rubídium+, kyse­li­na fos­fo­reč­ná, epi­der­mis kore­ňa, plaz­mo­lý­za, osmo­tic­ký šok člá­nok 0006 – 3088

Bil­ko­vá J., Opatr­ná J., Albrech­to­vá J. The effect of stress on phy­si­olo­gi­cal sta­te of buds of Nor­way spru­ce (Picea abies L. Karst.) III. Acti­vi­ty of non-​specific este­ra­se 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 470 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín ENG vplyv stre­su, fyzi­oló­gia púči­kov, Picea abies, esta­rá­za člá­nok 0006 – 3088

Cowell E.B. Eco­lo­gi­cal moni­to­ring as a mana­ge­ment tool in indus­try 1978 Oce­an Mana­ge­ment Vol. 4, p. 273 – 285 eko­ló­gia, envi­ron­men­tál­na eko­nó­mia ENG eko­lo­gic­ký moni­to­ring, nástroj manaž­men­tu, prie­my­sel článok

Gaš­pa­rí­ko­vá Otí­lia In Meme­orim Ass. Prof. Ing. Frid­rich Frič, DrSc. 1932 – 1995 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 478 SAP Bra­ti­sla­va rast­lin­ná fyzi­oló­gia, pato­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG Frid­rich Frič člá­nok 0006 – 3088

Tamás Ladi­slav, Hut­to­vá Jana Accu­mu­la­ti­on of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by phosp­ha­te and sali­cy­lis acid 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 479 – 484 SAP Bra­ti­sla­va pato­fy­zi­oló­gia rast­lín, fyto­pa­to­ge­ne­ti­ka ENG aku­mu­lá­cia pato­ge­ne­tic­kých pro­te­ínov, kyse­li­na saly­ci­lo­vá, kyse­li­na fos­fo­ru, Ery­sip­he gra­mi­nis, múč­nat­ka, jač­meň, medzi­bun­ko­vá teku­ti­na člá­nok 0006 – 3088

Fott B. Sini­ce a řasy 1967 Aca­de­mia Pra­ha algo­ló­gia CES sini­ce, ria­sy neznámy

Hin­dák Fran­ti­šek Kľúč na určo­va­nie neroz­ko­ná­re­ných vlák­ni­tých zele­ných riás (Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae) 1996 Bul­le­tin Slo­ven­skej Bota­nic­kej Spo­loč­nos­ti Supp­le­ment 1, p. 1 – 77 Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO neroz­ko­ná­re­né vlák­ni­té zele­né ria­sy, Ulot­ri­chi­nae, Ulot­ri­cha­les, Chlo­rop­hy­ce­ae kľúč

Hin­dák Fran­ti­šek (ed.) et al. Slad­ko­vod­né ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO slad­ko­vod­né ria­sy kniha

Hin­dák Fran­ti­šek, Komá­rek J., Mar­van P., Růžič­ka J. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín. I. diel Ria­sy 1975 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia, fyto­ta­xo­nó­mia SLO výtrus­né rast­li­ny, ria­sy kľúč

Rama­nat­han K.R. Ulot­ri­cha­les – monog­raphs on algae 1964 ICAR New Delp­hi algo­ló­gia ENG Ulot­ri­cha­les monografia

Pišút Ivan et al. Kľúč na určo­va­nie výtrus­ných rast­lín – III. 1976 SPN Bra­ti­sla­va algo­ló­gia SLO výtrus­né rast­li­ny, macho­ras­ty kľúč

Pišút Ivan Zau­jí­ma­vej­šie nále­zy lišaj­ní­kov zo Slo­ven­ska 2 1995 Bul­le­tin SBS, Vol. 17, p. 139 – 142 Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia SLO lišaj­ní­ky, Slo­ven­sko článok

Pur­vis O.W. et al. The lichen flo­ra of Gre­at Bri­tain and Ire­land 1992 The Bri­tish lichen Socie­ty Lon­don liche­no­ló­gia ENG lišaj­ní­ky, Veľ­ká Bri­tá­nia, Írsko neznámy

Suza J. Lišej­ní­ky Veľ­kej Fat­ry (Slo­ven­sko) 1936 Sbor­ník Múze­ij­nej slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Vol. 30, p. 111 – 129 liche­no­ló­gia CES lišaj­ní­ky, Veľ­ká Fat­ra článok

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES far­ba pôdy, zapl­ne­nie zahĺbe­nia, obo­ha­te­nie živi­na­mi, obo­ha­te­nie fos­fát­mi, splác­hnu­tá orni­ca, obo­ha­te­ni odpad­ka­mi, moc­nej­šia vrstva pôdy, vlh­šia pôda, dlh­šie kore­ne rast­lín, hus­tej­šie ras­te­né obi­lie, rých­lej­šie dozrie­va­jú­ce obi­lie, prie­pust­né pod­lo­žie člá­nok 1211 – 1082

Pet­ri­des G.A. A field guide to tre­es and shrubs 1958 Hough­ton Miff­lin Com­pa­ny Bos­ton les­níc­ka bota­ni­ka, bota­ni­ka ENG kro­vi­ny, stro­my sprievodca

Májov­ský et al. Index of chro­mo­so­me num­bers of Slo­va­kian flo­ra (part 5) 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­vers­ti­tas Come­nia­na Bota­ni­ca, Vol. 25, p. 1 – 18 PRIF UK kary­o­ló­gia ENG chro­mo­zó­mo­vý počet, fló­ra Slo­ven­ska článok

Májov­ský J., Murín A. et al. Kary­ta­xo­no­mic­ký pre­hľad fló­ry Slo­ven­ska 1987 Veda, SAV Bra­ti­sla­va kary­o­ta­xo­nó­mia rast­lín SLO fló­ra Slo­ven­ska, počet chro­mo­zó­mov neznámy

Bilý Sva­top­luk Pre­tvá­řka a kamuf­láž v pří­ro­de (I) 1996 Živa No. 3, p. 121 – 123 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, eto­ló­gia CES mime­tiz­mus, mimik­ry člá­nok 0044 – 4812

Legen­dre P., Gal­zin R., Harmelin-​Vivien M.L. Rela­ting beha­vi­our to habi­tat: solu­ti­ons to the fourth-​corner prob­lem 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 2, p. 547 – 562 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, eto­ló­gia ENG sprá­va­nie, bio­top článok

Štur­dí­ko­vá Mária, Prok­sa Bohu­mil, Fus­ka Ján, Stan­čí­ko­vá Mária Ver­mi­lu­tin, an elas­ta­se inhi­bi­tor pro­du­ced by Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 233 – 236 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG ver­mi­lu­tín, inhi­bí­tor, Peni­cil­lium ver­mi­cu­la­tum člá­nok 0006 – 3088

Micha­lík Ivan, Sza­bo­vá Eva, Polá­ko­vá Anež­ka, Urmin­ská Dana The selec­ti­on of Bacil­lus liche­ni­for­mis strains for pro­te­a­se pro­duc­ti­on. Cha­rac­te­ri­za­ti­on of bac­te­rial alka­li­ne pro­te­a­se 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 249 – 252 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Bacil­lus liche­ni­for­mis, pro­duk­cia pro­te­ázy, sub­merz­ná fer­men­tá­cia, che­mic­ké muta­gé­ny člá­nok 0006 – 3088

Kro­od­s­tma Donald E., Mil­ler Edvard H. (eds.) Eco­lo­gy and evo­lu­ti­on of acous­tic com­mu­ni­ca­ti­on in birds 1996 Com­stock Uni­ver­si­ty Pre­ss, Cor­nell Uni­ver­si­ty Pre­ss Itha­ca (N.Y.) eko­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG eko­ló­gia akus­tic­kej komu­ni­ká­cie, evo­lú­cia akus­tic­kej komu­ni­ká­cia, akus­tic­ká komu­ni­ká­cia nezná­my 0−8014−8221−6

Cock­burn Andrew An intro­duc­ti­on to evo­lu­ti­ona­ry eco­lo­gy 0 eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG evo­lú­cia neznámy

Ambros Zděnek Les­níc­ka bota­ni­ka se zákla­dy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa, 1 zv. Les­níc­ka bota­ni­ka s den­ro­lo­gií 0 les­níc­ka bota­ni­ka, den­dro­ló­gia CES les neznámy

Thrall P.H., Bur­don J.J. Host-​pathogen dyna­mics in a meta­po­pu­la­ti­on con­text. The eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­ona­ry con­se­qu­en­ces of being spa­tial 1997 Jour­nal of Eco­lo­gy Vol. 85, No. 6, p. 743 – 754 Oxford eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG pries­tor, hos­ti­teľ­ské pato­gé­ny, meta­po­pu­lá­cie článok

Šeda Z., Špo­nar D. Rost­lin­ná spo­le­čen­stva ve sle­pých rame­nech řeky Mora­vy 1982 Fol. Fac. Sci. Natur. Univ. Pur­kyn. Brun. Vol. 23, No. 4, p. 3 – 75 Uni­ver­zi­ta Pur­ky­něho Brno fyto­ce­no­ló­gia CES rast­lin­né spo­lo­čen­stvo, sle­pé rame­no, Mora­va článok

Patoč­ka Jan Húse­ni­ce nas duboch v ČSR 1954 Štát­ne poľ­no­hos­po­dár­ske nakla­da­teľ­stvo Bra­ti­sla­va les­níc­ka bota­ni­ka, zooló­gia SLO motýľ, húse­ni­ca, dub knižka

Han­čin­ský L. Les­níc­ka typo­ló­gia 1977 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les, typo­ló­gia lesa kniž­ka 634.0.11

Kor­peľ Šte­fan Pes­to­va­nie lesa 0 les­níc­tvo, bota­ni­ka SLO les neznámy

Benito-​Moreno R.M., Mac­ke F., Alwn A., Heberle-​Bors E. In situ seed pro­duc­ti­on after pol­li­na­ti­on with in vit­ro matu­red, iso­la­ted pol­len 1988 Plan­ta Vol. 176, p. 145 – 148 fyzi­oló­gia rast­lín ENG pro­duk­cia in situ, ope­le­nie in vit­ro článok

West M.A.L., Hara­da J.J. Embry­o­ge­ne­sis in hig­her plants. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1361 – 1369 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG embry­o­ge­né­za článok

Tho­mas T.L. Gene expres­si­on during plant embry­o­ge­ne­sis and ger­mi­na­ti­on. An over­view 1993 Plant Cell Vol. 5, p. 1401 – 1410 rast­lin­ná embry­o­ló­gia ENG géno­vá expre­sia, feno­ty­pic­ký pre­jav génov, rast­lin­ná embry­o­ge­né­za, klí­če­nie článok

Jan­to­vá Soňa, Horá­ko­vá Kata­rí­na Stu­dy of cyto­to­xic effect of 9‑hydroxybenfluron on V79 B cells 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 261 – 267 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG 9‑hydroxybenfluór, V79 B, dege­ne­rá­cia buniek, cyto­to­xi­ci­ta, pro­duk­cia biel­ko­vín, toxic­ký efekt, nuk­le­ové kyse­li­ny, glu­ta­mín člá­nok 0006 – 3088

Sai­to Kos­hi, Utsu­mi Yos­hi­fu­mi Gly­co­la­te oxi­da­se direc­ted batho-​colour chan­ge in Cart­ha­mus tinc­to­rius flo­wers 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 269 – 271 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG Cart­ham­nus tinc­to­rius, gly­co­li­tic­ká oxi­dá­cia člá­nok 0006 – 3088

Begon Micha­el, Har­per John L., Town­send Colin R. Eko­lo­gie. Jedin­ci, popu­la­ce a spo­le­čen­stva 1997 p. 450 – 466 Uni­ver­zi­ta Palac­ké­ho Olo­mouc eko­ló­gia, evo­luč­ná eko­ló­gia CES vezikulo-​arbuskulárna myko­rí­za, ria­sy – živo­čí­chy, regu­lá­cia mutu­alis­tic­ké­ho vzťa­hu, lišaj­ní­ky, fixá­cia dusí­ka, evo­lú­cia fixá­cie dusí­ka, evo­lú­cia mutu­aliz­mu, evo­lú­cia euka­ry­ot, mode­ly mutu­aliz­mu, typy mutu­aliz­mu, život mutu­alis­tu, eko­ló­gia mutu­aliz­mu kni­ha 80−7067−695−7

Spel­ler­berg Ian F. Stup­ni­ca počet­nos­ti pre eko­lo­gic­ké moni­to­ro­va­nie skal­na­tých pobre­ží 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 146 – 147 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, fau­nis­ti­ka CES lišaj­ní­ky, mor­ské rast­li­ny, Bala­nus, Lit­to­ri­na, Gas­tro­po­da, Patel­la, sláv­ky, Pota­mo­ce­ros tri­qu­e­ter, Spi­ror­bis kni­ha 80−901855−2−5

Bro­dy A.K. Effects of pol­li­na­tors, her­bi­vo­res, and seed pre­da­tors on flo­we­ring phe­no­lo­gy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 1624 – 1631 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, feno­ló­gia ENG ope­ľo­va­če, her­bi­vo­ry, seme­nož­rav­ce, feno­ló­gia kvit­nu­tia článok

Janík Ras­ti­slav, Schie­ber Bra­ni­slav Feno­ló­gia a dyna­mi­ka pro­duk­cie nadzem­nej a pod­zem­nej bio­ma­sy dru­hu Den­ta­ria bil­bi­fe­ra L. 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 125 – 133 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, feno­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG dyna­mi­ka pro­duk­cie, nadzem­ná bio­ma­sa, pod­zem­ná bio­ma­sa, Den­ta­ria bul­bi­fe­ra, rege­ne­rá­cia po rube, spô­sob zales­ňo­va­nia článok

Esau K. Plant ana­to­my 1965 John Wiley and Sons New York rast­lin­ná ana­tó­mia, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG rast­li­na neznámy

Škar­bo­vá Bro­ni­sla­va The 24th annu­al con­fe­ren­ce on yeast 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 272 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG člá­nok 0006 – 3088

Set­low J.K. (ed.) Gene­tic engi­ne­e­ring. Prin­cip­les and met­hods vol. 11 1989 Ple­num Pre­ss New York, Lon­don gene­tic­ké inži­nier­stvo ENG neznámy

Hei­te­fuss R., Wil­liams P.H. (eds.) Encyc­lo­pe­dia of plant phy­si­olo­gy. New Series, Vol. 4 1976 Sprin­ger Ver­lag Ber­lin, Hei­del­berg, New York rast­lin­ná fyzi­oló­gia ENG rast­li­na encyklopédia

Mac­ko Joezef Kazi­mír, Špa­ku­lo­vá Mar­ta Taxo­no­mic stu­dy of some Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tape­worms (Ces­to­da: Aco­le­a­ta) from Plu­via­lis spp. (Cha­rad­ri­for­mes) inc­lu­ding a desc­rip­ti­on of Plu­via­lis tibo­ri sp. n. and a redesc­rip­ti­on of Plu­via­lis dou­gi 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 449 – 455 SAP Bra­ti­sla­va zoota­xo­nó­mia ENG Taxo­no­mic­ká štú­dia, Ces­to­da, Aco­le­a­ta, Plu­via­lis spp., Cha­rad­ri­for­mes, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia tibo­ri, Pro­te­ro­gy­no­ta­e­nia dou­gi, Plu­via­lis squ­ata­ro­la, Plu­via­lis apri­ca­ria, Sen­né člá­nok 0006 – 3088

Valoc­ká Bože­na, Sabo­vá Mar­ta, Liš­ko­vá Mar­ta The viru­len­ce of five dif­fe­rent Hete­ro­de­ra ave­nae (Nema­to­da: Hete­ro­de­ri­dae) popu­la­ti­ons 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 457 – 459 SAP Bra­ti­sla­va viro­ló­gia, ever­teb­ra­to­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG viru­len­cia Hete­ro­de­ra ave­nae, Nema­to­da, Hete­ro­de­ri­dae, odol­nosť cerál­nych kul­ti­va­rov člá­nok 0006 – 3088

Bab­ja­ko­vá Ale­xan­dra Notes on Ori­ba­tei (Aca­ri) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 456 SAP Bra­ti­sla­va aka­ro­ló­gia, ento­mo­ló­gia ENG Ori­ba­tei, Aca­ri, Mala­co­noth­ri­dae, Ere­mo­bel­bi­dae, Gym­no­da­me­i­dae, Bra­chycht­ho­ni­i­dae člá­nok 0006 – 3088

Fri­čo­vá Jana A spe­ci­men of Schi­zopht­hi­rus sicis­tae (Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae) col­lec­ted in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 460 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Schi­zopht­hi­rus sicis­tae, Anop­lu­ra, Hop­lop­le­uri­dae člá­nok 0006 – 3088

Newso­me A.E., Nob­le I.R. Eco­lo­gi­cal and phy­si­olog­hi­cal cha­rac­ters of inva­ding spe­cies 1986 Gro­ves R.H., Bur­don Jere­my J. (eds.): Eco­lo­gy of bio­lo­gi­cal inva­si­ons, p. 1 – 20 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­ló­gia, fyzi­oló­gia ENG inva­zív­ne dru­hy, invá­zia neznámy

Sai­to Kos­hi, Kawa­ba­ta Yoko Varied con­ti­bu­ti­on of ethers and alco­hols to the induc­ti­on of cart­ha­min in tri­tu­ra­ted flo­wers of dyer‘s saff­ron 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 273 – 277 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia ENG éter, alko­hol, kar­ta­mín, Cart­ha­mus tinc­to­rius člá­nok 0006 – 3088

Hole­co­vá Mila­da The first Oti­or­hyn­chus por­ca­tus (Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra) record from Slo­va­kia with notes on its geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­on 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 474 SAP Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia ENG Oti­or­hyn­chus por­ca­tus, Cur­cu­li­oni­dae, Cole­op­te­ra, geo­gra­fic­ká dis­tri­bú­cia člá­nok 0006 – 3088

Sta­no Ján, Nemec Pavel, Káko­ni­ová Danie­la, Kovács Peter, Neubert Klaus, Liš­ko­vá Desa­na Alfa-​galactosidase in immo­bi­li­zed cells of Cucu­mis sati­vus L. 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 279 – 281 SAP Bra­ti­sla­va B mik­ro­bi­oló­gia ENG Cucu­mis sati­vus, galak­tó­za, bun­ko­vá imo­bi­li­zá­cia, bun­ko­vá sus­pen­zia, glu­ta­ral­de­hyd člá­nok 0006 – 3088

Mašán Peter, Kriš­to­fík Ján Mesos­tig­ma­tis mites (Aca­ri­na: Mesos­tig­ma­ta) in the nests of pen­du­li­ne tit (Remiz pen­du­li­nus) 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 481 – 485 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, hniez­da Remiz pen­du­li­nus, hniezd­na fau­na člá­nok 0006 – 3088

Stra­ka Vla­di­mír New records of Hybo­ti­dae and Doli­cho­po­di­dae (Dip­te­ra) from Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 486 SAP Bra­ti­sla­va ento­mo­ló­gia ENG Hybo­ti­dae, Doli­cho­po­di­dae, Dip­te­ra, Pla­ty­pal­pus nanus, Onco­py­gius dis­tans, Her­cos­to­mus cha­ly­be­us člá­nok 0006 – 3088

Kriš­to­fík Ján, Šus­tek Zby­šek, Gaj­doš Peter Arth­ro­pods in the pen­du­li­ne tit (Remiz pen­du­li­nus) nests. Occu­ren­ce and abun­dan­ce in dif­fe­rent bre­e­ding pha­ses 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 487 – 493 SAP Bra­ti­sla­va artro­po­ló­gia ENG Artro­po­da, hniez­da Remiz pen­du­li­nus, abun­dan­cia, fázy dospie­va­nia, pse­udoš­ko­ri­ó­ny, pavú­ky, chro­bá­ky, muchy, blchy člá­nok 0006 – 3088

Olej­ní­ček Jiří, Rohá­ček Jin­dřich New records of Doli­cho­po­di­dae (Dip­te­ra) in Slo­va­kia 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 495 – 496 SAP Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia ENG Doli­cho­po­di­dae, Dip­te­ra, Achal­cus fla­vi­col­lis, Argy­ra auri­col­lis, Argy­ra seti­ma­na, Cam­psic­ne­mus arma­tus, Chry­so­ti­mus fla­vi­ven­tris, Doli­cho­pus atri­pes, Her­cos­to­mus che­ti­fer, Her­cos­to­mus metal­li­cus, Rha­pium auc­tum, Scia­pus fra­ter, Syn­tor­mon fus­ci­pes člá­nok 0006 – 3088

Frouz Jan Desc­rip­ti­on of Fan­nia poly­cha­e­ta (Dip­te­ra: Fan­ni­dae) lar­va 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 497 – 500 SAP Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia, mor­fo­ló­gia ENG Fan­nia poly­cha­e­ta, Dip­te­ra, Fan­ni­dae, Bra­chy­ce­ra, Cyc­lorr­hap­ha Fan­nia poly­cha­e­ta, nedos­pe­lé štá­dium, lar­va člá­nok 0006 – 3088

Baas W.J. Secon­da­ry plant com­punds, the­ir eco­lo­gi­cal sig­ni­fi­can­ce and con­se­qu­en­ces for the car­bon buget. Intro­duc­ti­on of the carbon/​nutrient cyc­le the­ory 1989 Lam­bers H., Cam­brid­ge M.L., Konings H., Pons T.L. (eds.): Cau­ses and con­se­qu­en­ces of varia­ti­on in gro­wth rate and pro­duc­ti­vi­ty of highr plants, p. 323 – 340 SPB Aca­de­mic Pub­lis­hing Tha Hague eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG sekun­dár­ne che­mic­ké zlú­če­ni­ny, eko­lo­gic­ký význam, cyk­lus uhlí­ka, cyk­lus živín článok

Kar­pi­nen E., Mela­mud V.V., Miko L., Kri­vo­lut­sky D.A. Furt­her infor­ma­ti­on on the ori­ba­tid fau­na (Aca­ri­na, Ori­ba­tei) of the nort­hern pale­arc­tic regi­on: Ukrai­ne and Cze­cho­slo­va­kia 1992 Ent. Fenn. Vol. 3, p. 41 – 56 aka­ro­ló­gia ENG Aca­ri­na, Ori­ba­tei, pale­ar­kt, Ukra­ji­na, Čes­ko­slo­ven­sko článok

Evans K., Trud­gill D.L., Web­ster J.M. (eds.) Plant para­si­tic nema­to­des in tem­pe­ra­te agri­cul­tu­re 1993 CAB Inter­na­a­ti­onal Wal­lin­ford Oxon, UK fyto­pa­ra­zi­to­ló­gia, nema­to­ló­gia ENG Nema­to­des, rast­lín­né para­zi­ty, poľ­no­hos­po­dárs­to, mier­ne pás­mo neznámy

Dur­den L.A., Mus­ser G.G. The suc­king lice (Insec­ta, Anop­lu­ra) of the world. A taxo­no­mic check­list records of mam­ma­lian hosts and geog­rap­hi­cal dis­tri­bu­ti­ons 1994 Bul­le­tin of Ame­ri­can Muse­um of Natu­ral His­to­ry Vol. 218 ento­mo­ló­gia, taxo­nó­mia ENG Insect, Anop­lu­ra práca

Beh­ning A. Kla­do­ce­ra Kav­ka­za 1941 Tbi­li­si crus­ta­ce­oló­gia RUS Cla­do­ce­ra, Kau­kaz neznámy

Dumont H.J., Van De Vel­de I. Report on a col­lec­ti­on of Cla­do­ce­ra and Cope­po­da from Nelal 1977 Hyd­ro­bi­olo­gia Vol. 53, p. 55 – 65 Dord­recht crus­ta­ce­oló­gia ENG Cla­do­ce­ra, Cope­po­da, Nepál článok

Cibul­ka et al. Lead, cad­mium and mer­cu­ry move­ment in bio­sp­he­re 1991 Aca­de­mia Pra­ha eko­ló­gia, geobi­oché­mia ENG olo­vo, kad­mium, ortuť, kolo­beh látok, bio­sfé­ra neznámy

Har­ding J.P. Some South Afri­can Cla­do­ce­ra col­lec­ted by Dr. A.D. Har­ri­son 1961 Annu­al of South Afri­can Muse­um Vol. 46, p. 35 – 46 Wyn­berg crus­ta­ce­oló­gia ENG Juž­ná Afri­ka, Cla­do­ce­ra článok

Sars G.O. On the Crus­ta­ce­an­fau­na of Cen­tral Asia. Part II. Cla­do­ce­ra 1903 Annu­al of Muse­um St. Péters­bourgh Vol. 8 St. Peters­bourgh crus­ta­ce­oló­gia ENG Stred­ná Ázia, Crus­ta­cea práca

Šrámek-​Hušek R., Stra­škra­ba M., Brtek J. (eds.) Fau­na ČSSR 16 Lupe­ňo­nož­ci – Bra­chi­opo­da 1962 NČSAV Pra­ha crus­ta­ce­oló­gia, fau­nis­ti­ka SLO Bra­chi­opo­da, lupe­ňo­nož­ci, Cla­do­ce­ra kľúč, monografia

Phi­lips J.R. Mites (Aca­ri­na) from nests of nor­we­gian birds of prey 1981 Fau­na nor­ve­gia Series B, Vol. 28, p. 44 – 47 aka­ro­ló­gia ENG Aca­ri­na článok

Čepe­lák J. (ed.) Dip­te­ra Slo­ven­ska II. 1986 Veda Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­te­ra, Slo­ven­sko monografia

Kirk­ham F.W., Tal­lo­win J.R.B. The influ­en­ce of cut­ting date and pre­vi­ous fer­ti­li­zer tre­at­ment on the pro­duc­ti­vi­ty and bota­ni­cal com­po­si­ti­on of spe­cies – rich hay mea­do­ws on the Some­set levels 1995 Grass and Fora­ge Scien­ce Vol. 50, Iss. 4, p. 365 – 377 Oxford Black­well eko­ló­gia, geobo­ta­ni­ka, mik­ro­bi­oló­gia ENG pro­duk­cia, zlo­že­nie popu­lá­cie, che­mic­ké zlo­že­nie, holo­rub, vplyv holo­ru­bu, holo­rub – lúka, hno­je­nie, vplyv hno­je­nia na zlo­že­nie lúky, živi­ny, N, P, K, neor­ga­nic­ké hno­ji­vá, nit­rá­to­fil­ná vege­tá­cia člá­nok 0142 – 5242 633

Hicks E. Check-​list and bib­li­og­rap­hy on the occu­ren­ce of insects in bird nests 1971 Iowa St. J. Sci. Vol. 46, p. 123 – 338 bib­li­o­gra­fia, ento­mo­ló­gia, para­zi­to­ló­gia ENG hmyz vov vtá­čich hniez­dach článok

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ska Vol. I. 1930 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­sko monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a Pod­kar­pat­ské Rusi Vol. II. 1936 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, Pod­kar­pat­ská Rus monografia

Rou­bal J. Kata­log Cole­op­ter Slo­ven­ska a východ­ních Kar­pat Vol. III. 1939 Bra­ti­sla­va cole­op­te­ro­ló­gia CES Slo­ven­sko, východ­né Kar­pa­ty monografia

Čepe­lák J. (ed.) Dip­te­ra Slo­ven­ska I. 1984 Veda Bra­ti­sla­va dip­te­ro­ló­gia SLO Dip­te­ra, Slo­ven­sko monografia

Höver­my­er K. Res­pon­se of Dip­te­ra popu­la­ti­on tom expe­ri­men­tal­ly modi­fied leaf lit­ter input in beech forest on limes­to­ne 1992 Pedo­bi­olo­gia Vol. 36, p. 35 – 49 dipe­ro­ló­gia, eko­ló­ga hmy­zu ENG Dip­te­ra, lis­to­vá opa­dan­ka, buko­vý porast, vápe­nec, zme­na pod­mie­nok článok

Moria a oce­ány 1995 Slo­vart Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, geo­gra­fia CES more, oce­án kni­ha 80−7145−204−1

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Ursus arc­tos, Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Lut­ra lut­ra, Citel­lus citel­lus, Felis sil­ves­tris kni­ha 2−8317−0323−9

Kon­ček M., Rein F. Kli­ma­tic­ké oblas­ti 0 eko­ló­gia, geo­gra­fia, kli­ma­to­ló­gia SLO kli­ma­tic­ké oblas­ti, klí­ma neznámy

McArt­hur R.H. Geog­rap­hi­cal eco­lo­gy. Pat­terns in the dis­tri­bu­ti­on of spe­cies 1972 Har­per and Row New York eko­ló­gia, geo­gra­fic­ké eko­ló­gia, geo­gra­fia ENG dis­tri­bú­cia dru­hov neznámy

Gol­dwas­ser Llo­yd, Rough­gar­den Jonat­han Sam­pling effects and the esti­ma­ti­on of food-​web pro­per­ties 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 41 – 54 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, geoché­mia ENG vlast­nos­ti kolo­beh látok, hod­no­te­nie, vzor­ka člá­nok 0012 – 9658

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys ano­ma­lus, Cro­ci­du­ra leuco­don, Eri­na­ce­us con­co­lor, Myo­tis mys­ta­ci­nus, Epte­si­cus sero­ti­nus, Pipi­strel­lus pipi­strel­lus, Citel­lus citel­lus, Lut­ra lut­ra, Felis sil­ves­tris, Cas­tor fiber kni­ha 2−8317−0323−9

Karol Csec­sot­ka (ed.) Ant­ho­lo­gia zo slo­ven­ských bás­ni­kov v r. 1847 – 1900 1934 Uhor­sko – kra­jin­ský vzde­lá­va­cí spo­lok slo­ven­ský Buda­pest poé­zia, belet­ria SLO knižka

Banas­zuk Hen­ryk, Wysoc­ka Agniesz­ka Vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu v moča­ris­tej doli­ne – ana­lý­za moča­ris­ka Nerw, SV Poľ­sko 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 327 – 343 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, geoché­mia ENG vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva na geoché­miu, moča­ris­tá doli­na, ana­lý­za moča­ris­ka Nerew, SV Poľ­sko, N, P, K, CA, HCO3‑, Mg, Cl‑, Fe člá­nok 1335 – 342X

Spel­ler­berg Ian F. Mor­ta­li­ta Cran­gon sep­tems­pi­no­sa vysta­ve­né­ho níz­kym kon­cen­trá­ciam kys­lí­ka pri rôz­nej kom­bi­ná­cie tep­lo­ty a sali­ni­ty 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 136 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, ché­mia CES sali­ni­ta, Cran­gon sep­tems­pi­noa, kon­cen­trá­cia kys­lí­ka, tep­lo­ta kni­ha 80−901855−2−5

Supu­ka Ján, Ber­ta Fran­ti­šek Sklad­ba ter­pé­nov v ihli­čí boro­vi­ce hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419 – 433 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG ter­pé­ny v ihli­čí Pinus stro­bus, mest­ské pro­stre­die, zne­čis­te­nie, alfa-​pinén, beta-​pinén, myr­cén, limo­nén, 1.8‑cinoele, cit­ral, alfa-​phelandrén, ter­pi­ne­ol, car­vo­ne, Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, sekun­dár­ne meta­bo­li­ty člá­nok 1335 – 342X

Chmie­le­ws­ká Eva, Med­veď Ján, Kade­ro­vá Eeva Štú­dium aku­mu­lá­cie ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách z imis­nej, juho­vý­chod­nej stra­ny rafi­né­rie Slov­naft 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 440 – 448 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG aku­mu­lá­cia ťaž­kých kovov v dáž­ďov­kách, imi­sie, Slov­naft, Lum­bri­ci­dae, bio­aku­mu­lá­cia, mul­tip­li­ká­cia člá­nok 1335 – 342X

Supu­ka Ján, Ber­ta Fran­ti­šek Sklad­ba ter­pé­nov v ihli­čí boro­vi­ce hlad­kej (Pinus stro­bus L.) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 419 – 433 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia ENG bio­che­mic­ký mar­kér envi­ron­men­tál­ne­ho impak­tu dre­vín, ozna­čo­va­nie, indi­ká­tor člá­nok 1335 – 342X

Peká­ro­vá Pav­la, Pekár Ján Che­mic­ký režim a vzá­jom­ná inte­rak­cia povr­cho­vých a pod­zem­ných vôd v regi­ó­ne Malých Kar­pát 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 391 – 406 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, ché­mia, hyd­ro­ló­gia ENG che­mic­ký režim, inte­rak­cia pod­zem­ných vôd a povr­cho­vých vôd, Trnáv­ka, Malé Kar­pa­ty, nit­rá­ty, fos­fá­ty, sul­fá­ty, zne­čis­te­nie, chlo­ri­dy, ché­mia pod­zem­ných vôd, ché­mia zráž­ko­vej vody člá­nok 1335 – 342X

Zaret T.M., Randt A.S. Com­po­si­ti­on in tro­pi­cal stre­am fis­ches. Sup­port for the com­pe­ti­ti­ve exc­lu­si­on prin­cip­le 1971 Eco­lo­gy Vol. 52, p. 336 – 342 eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG sklad­ba rýb, tro­pic­ký tok, kon­ku­ren­cia, vylú­če­nie, výber článok

Grif­fiths D. Local and regi­onal spe­cies rich­ness in North Ame­ri­can lacus­tri­ne fish 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 1, p. 49 – 56 BES Oxford eko­ló­gia, ich­ty­o­ló­gia ENG dru­ho­vá boha­tosť, Sever­ná Ame­ri­ka, jaze­ro, ryby článok

Wright J.F., Armi­ta­ge M.T., Fur­se M.T., Moss D. Pre­d­ic­ti­on of inver­teb­ra­te com­mu­ni­ties using stre­am mesu­re­ments 1989 Regu­la­ted Rivers: Rese­arch and Mana­ge­ment Vol. 4, p. 147 – 155 eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, Inver­teb­ra­ta článok

Gunin Peter D., Saan­dar M., Vos­to­ko­va A., Baja Ser­gey N. Krajinno-​ekologické prin­cí­py manaž­men­tu prí­ro­dy a ochra­na eko­sys­té­mov v regi­ó­ne cen­trál­nej Ázie a juž­nej Sibí­ri s extrém­ny­mi pod­mien­ka­mi (prí­klad Mon­gol­ska) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 3, p. 265 – 266 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG manaž­ment prí­ro­dy, ochra­na eko­sys­té­mov, cen­trál­na Ázia, juž­ná Sibír, extrém­ne pod­mien­ky, Mon­gol­ska, pra­ho­vé hod­no­ty, antro­po­gén­ny vplyv, muto­va­ný eko­sys­tém, pod­mien­ky Mon­gol­ska, Man­chu­ria, Gobi, Hub­su­gul, Hen­tei, Selen­ga, degra­dá­cia pas­tvísk člá­nok 1335 – 342X

Vos­ko M. Prog­nos­ti­ca­ti­on of eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of forest eco­sys­tems during the pro­duc­ti­on peri­od 1993 Eko­ló­gia, Vol. 12, No. 4, p. 409 – 415 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, les­níc­tvo ENG, SLO eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta článok

Klan­sek Erich, Kali­vo­do­vá Eva, Šimo­no­vič Voj­tech, Kürt­hy Ale­xan­der Krajinno-​ekologické hod­no­te­nie alú­via rie­ky Mora­vy na zákla­de výsky­tu zaja­cov (Lepus euro­pe­us Pal­las) a srn­čej zve­ri (Cap­re­olus cap­re­olus L.) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201 – 207 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia ENG Mora­va, Lepus euro­pe­us, Cap­re­olus cap­re­olus, SR, kon­tro­lo­va­ný odstrel, poľo­va­nie, Rakús­ko, kra­jin­ná štruk­tú­ra, spô­sob obrá­ba­nia, veľ­kop­loš­né poľ­no­hos­po­dár­stvo, ťaž­ká mecha­ni­zá­cia, malop­loš­né obhos­po­da­ro­va­nie, pes­trosť plo­dín článok

Swift M.J., Heal O.W., Ander­son J.M. Decom­po­si­ti­on in ter­res­trial eco­sys­tem 1979 Oxford eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG dekom­po­zí­cia, dekom­po­zi­tor, teres­tric­ký eko­sys­tém neznámy

Ďugo­vá Olí­via Inves­ti­ga­ti­on of mic­ro­my­ce­te bio­mass in three soil types 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 245 – 248 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG bio­ma­sa mik­ro­my­cét, pôd­ny typ, bio­lo­gic­ká akti­vi­ta, pro­duk­cia bio­ma­sy člá­nok 0006 – 3088

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 134 – 135, 138 – 146 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt eko­ló­gia, mor­fo­ló­gia živo­čí­chov CES adap­tá­cia na tep­lo, adap­tá­cia na sucho, adap­tá­cia na vie­tor, srsť, perie, adap­tá­cia na tlak encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Ber­ry­man A., Tur­chin P. Detec­ti­on of dela­y­ed den­si­ty depen­den­ce: com­ment 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 318 – 320 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­to­ty článok

Wil­liams D.W., Lieb­hold A.M. Detec­ti­on of dela­y­ed den­si­ty depen­den­ce: reply 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 320 – 322 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG zis­ťo­va­nie, zni­žo­va­nie hus­to­ty článok

Husár karol Závis­losť reli­é­fu a foriem kra­jin­né­ho kry­tu 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 2, p. 201 – 207 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, porov­ná­va­cia eko­ló­gia, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG reli­éf – kra­jin­ný kryt, nad­mor­ská výš­ka, sklon spá­do­vých kri­viek, azi­mut, ľud­ské akti­vi­ty, Šura­ny, kon­tin­genč­ná mati­ca, Pear­so­nov koefi­cient článok

Lau­ko­vá Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and the­ir use at bio-​degradation of cru­de oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 – 317 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­dukč­ná bio­ló­gia ENG zne­čis­te­nie vody, ropa, komu­nál­na odpa­do­vá voda, mik­ro­or­ga­niz­my, bio­deg­ra­dá­cia rop­ných látok, bak­té­rie, fixá­to­ry uhlíka,Pseudomonas aeru­gi­no­sa, Pse­do­mo­nas flu­ores­cens, Bacil­lus, Vib­rio, Esche­ri­chia, Ente­ro­bac­ter, Sar­ci­na, Acti­no­my­ces, Ace­to­bac­ter článok

Lau­ko­vá Andrea, Terek Jozef, Juriš Peter Mic­ro­or­ga­nisms and the­ir use at bio-​degradation of cru­de oil sus­tan­ces 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 309 – 317 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­dukč­ná bio­ló­gia ENG Aci­ne­to­bac­ter, Alca­li­ge­nes, Cory­ne­bac­te­rium, Fla­vo­bac­te­rium, Nocar­dia, Myco­bac­te­rium, Can­di­da, Lato­ri­ca, Ukra­ji­na, Cryp­to­coc­cus, Han­se­nu­la, Pichia, Rho­do­to­ru­la, Toru­lop­sis, Asper­gil­lus, Peni­cil­lium, Cla­do­spo­ri­dium, Esche­ri­chia coli článok

Pratt J.R., Melen­dez A.E., Bar­re­i­ro R., Bowers N.J. Pre­d­ic­ting the eco­lo­gi­cal effects of her­bi­ci­des 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 4, p. 1117 – 1124 ESA Was­hing­ton eko­ló­gia, prog­nos­ti­ka ENG pred­po­veď, eko­lo­gic­ký efekt her­bi­cí­dov člá­nok 1051 – 0761

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­re and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­si­on, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243 – 252 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Cili­op­ho­ra, suk­ce­sia, vzťah rod – druh, index rod – druh, dru­ho­vá diver­zi­ta, mono­kul­tú­ra, poľ­no­hos­po­dár­ska kra­ji­na, orná pôda, para­dox­ná dru­ho­vá diver­zi­ta, výži­va, nesta­bi­li­ta spo­lo­čens­tiev, osev­ná kul­tú­ra, Ostrov, Pieš­ťa­ny, kul­ti­vá­cia, Col­po­da ste­i­ni článok

Tir­ja­ko­vá E. Struc­tu­re and dyna­mics of com­mu­ni­ties of cilia­ted Pro­to­zoa (Cili­op­ho­ra) in field com­mu­ni­ties. Suc­ce­si­on, genus-​species rela­ti­ons­hips, nut­ri­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 243 – 252 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, pro­to­zo­oló­gia ENG Lep­top­ha­rynx cos­ta­tus, Cyr­to­lop­ho­sis elon­ga­ta, Homa­lo­gas­tra seto­sa, Pla­ty­oph­rya span­ni­co­la, Eup­lo­tes mus­ci­co­la, Gonos­to­ma affi­ne, Hypot­ri­chi­da, CIP index článok

Spel­ler­berg Ian F. Pries­to­ro­vé roz­miest­ne­nie jedin­cov v hypo­te­tic­kej popu­lá­cii 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 153 ČÚOP Brno 1 eko­ló­gia, soci­oló­gia, šta­tis­ti­ka CES rozp­tyl, hod­no­te­nie, inter­pre­tá­cia kni­ha 80−901855−2−5

Cairns J. Mul­tis­pe­cies toxi­ci­ty spe­cies. A new infor­ma­ti­on base for hazard eva­lu­ati­on 1986 Cur­rent Prac­ti­ces in Envi­ron­men­tal Scien­ce and Engi­ne­e­ring Vol. 2 (E3), p. 37 – 49 eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG toxi­ci­ta, indi­ká­tor článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Mic­ro­tus oeco­no­mus, Cas­tor fiber, Lut­ra lut­ra kni­ha 2−8317−0323−9

Iqbal M.Zafar, Sha­fiq M. Toxi­ci­ta cemen­to­vé­ho pra­chu na rast nie­kto­rých seme­ná­či­kov 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 434 – 439 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG vplyv toxi­ci­ty cemen­to­vé­ho pra­chu na rast seme­ná­či­kov, reduk­cia ras­tu člá­nok 1335 – 342X

Kov­riž­nych Jev­ge­nij A., Urban­čí­ko­vá Miro­sla­va Akút­na toxi­ci­ta ace­toch­ló­ru pre danio pási­ko­va­né (Danio rerio) a gup­ku dúho­vú (Poeci­lia reti­cu­la­ta) 1998 Eko­ló­gia, Vol. 17, No. 4, p. 449 – 456 SAP Bra­ti­sla­va eko­ló­gia, toxi­ko­ló­gia ENG akút­na toxi­ci­ta ace­toch­ló­ru, Danio rerio, Poeci­lia reti­cu­la­ta člá­nok 1335 – 342X

Odum Euge­ne P. Fun­da­men­tals of eco­lo­gy 1971 WB Saun­ders Phi­la­delp­hia eko­ló­gia, vše­obec­ná eko­ló­gia ENG eko­sys­tém, spo­lo­čen­stvo, bio­top kniha

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 32 – 39 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 eko­ló­gia, zooló­gia SLO spô­sob exis­ten­cie, šťa­ho­va­nie, luž­né lesy, les­ná pôda, humi­fi­ká­cia, ihlič­na­té lesy, koso­dre­vi­na, polia, lúky, pasien­ky, ste­pi, fyzic­ká lik­vi­dá­cia bio­to­pu, fyzic­ká lik­vi­dá­cia jedin­ca, vody, bre­hy vôd, síd­lis­ká, zákon, ochra­na, chrá­ne­né živo­čí­chy kni­ha 80−07−00584−6

Lar­cher Wal­ter Phy­si­olo­gi­cal plant eco­lo­gy 1995 Sprin­ger Ber­lín, Heil­del­berg, New York eko­lo­gic­ká fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG nezná­my 0−387−58116−2

Hai­ning Robert Spa­tial data ana­ly­sis in the social and envi­ron­men­tal scien­ces 1990 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge eko­lo­gic­ká šta­tis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ana­lý­za kni­ha 0−521−38416−8

Spel­ler­berg Ian F. Význam moni­to­ro­va­nia, bio­lo­gic­ké pre­men­né, pro­ce­sy a eko­sys­té­my 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 61 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, bio­ló­gia, eko­ló­gia CES moni­to­ring kni­ha 80−901855−2−5

Bob­rin­skij N.A. Zví­řa­ta tun­der a ste­pí 1974 Orbis Pra­ha zooló­gia CES živo­čí­chy, tun­dra, step neznámy

Newmark W.D. A land-​bridge island per­spec­ti­ve on mam­ma­lian extinc­ti­ons in wes­tern North Ame­ri­can parks 1987 Natu­re Vol. 325, p. 430 – 432 mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG cicav­ce, Sever­ná Ame­ri­ka článok

Spel­ler­berg Ian F. Efek­tív­na veľ­kosť popu­lá­cie a gene­tic­ká pre­men­li­vosť 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 97 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, gene­ti­ka CES izo­lá­cia, zmen­šo­va­nie, popu­lá­cia, gene­tic­ká pre­men­li­vosť, insu­la­ri­zá­cia, nad­mer­né využí­va­nie, gene­tic­ká varia­bi­li­ta, druh, veľ­ké cicav­ce, veľ­kosť popu­lá­cie, elek­tro­fo­re­tic­ká iden­ti­fi­ká­cia génov, štruk­tu­rál­ny poly­mor­fiz­mus kni­ha 80−901855−2−5

Spel­ler­berg Ian F. Insu­la­ri­zá­cia a ochra­na prí­ro­dy. Stra­ty živej prí­ro­dy, rých­losť a účin­ky insu­la­ri­zá­cie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 80 – 82 ČÚOP Brno 1 eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia CES aty­pic­ké feno­lo­gic­ké javy, odliš­ný pomer pohla­ví, doba výsky­tu motý­ľov, dyna­mic­ka popu­lá­cií, popu­lač­ná gene­ti­ka, prí­bu­zen­ská ple­me­nit­ba, adap­ta­bi­li­ta, gepard, Aci­no­nyx juba­tus, úzky pro­fil, chrá­ne­né úze­mia kni­ha 80−901855−2−5

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO bio­di­ver­zi­ta, Veľ­ká Fat­ra, Hôľ­na Fat­ra, ende­mi­ty, suben­de­mi­ty, pase­nie, Poa alpi­na, Suchý vrch, Bori­šov, masiar­ka, Ant­hus spi­no­let­ta, Lyru­rus tet­rix, Cole­op­te­ra, Upu­pa epops, Čier­ny kameň, Ostré brdo, Pinus cem­bra, Malá Kríž­na, Úplaz, Tva­ro­hy zborník

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO Alnus viri­dis, Veľ­ké Kory­to, zales­ňo­va­nie v rov­ných líniach, stra­ta eko­tó­nu, zales­ňo­va­nie nepô­vod­ný­mi druh­mi, zales­ňo­va­nie celo­ploš­ným spô­so­bom, smrek, javor, buk, čo neza­les­ňo­vať, str­mé hôľ­ne sva­hy, lúč­ne sva­hy, vzác­ne dru­hy, ohro­ze­ní dru­hy zborník

Bohuš Ján, Van­ta­ra P. Otáz­ky bio­di­ver­zi­ty a hos­po­dár­skej čin­nos­ti v hôľ­nom pás­me CHKO Veľ­ká Fat­ra 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 345 – 351 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, les­níc­tvo, eko­ló­gia SLO chrá­ne­né dru­hy, ostrý pre­chod zborník

Brtek Ľubo­mír Vymie­ra­nia cicav­cov a podiel člo­ve­ka na ňom 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 133 – 144 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 eko­so­zo­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO vymie­ra­nie, vplyv člo­ve­ka, nepô­vod­né bio­to­py, his­tó­ria, komerč­né záuj­my, slo­no­vi­na, zne­hod­no­te­nie gene­tic­kej kva­li­ty, zvie­ra­tá bez klov, veľ­ry­by, dugong, nad­mer­ný lov, piž­mo, kabar piž­mo­vý, Mos­chus mos­chi­fe­rus skrip­tá 80−85697−35−1

Šimo­no­vi­čo­vá Ale­xan­dra, Thach Ho Thi Kim Microbiological-​ecological situ­ati­on in selec­ted loca­li­ties of the lowland Záhor­ská níži­na 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 237 – 243 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia, bota­ni­ka ENG Záhor­ská níži­na, Seku­le, Tom­ky, Lak­šár­ska Nová Ves, poško­de­nie pôdy člá­nok 0006 – 3088

Eliáš Pavol Ochra­na bio­di­ver­zi­ty – nová stra­té­gia ochra­ny živej prí­ro­dy 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 11 – 20 KEF – Kated­ra eko­so­zo­ló­gie a fyzi­otak­ti­ky PRIF UK, SRS – Slo­ven­ská rieč­na sieť Bra­ti­sla­va eko­so­zo­ló­gia, ostrov­ná eko­ló­gia, kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, bio­ló­gia ochra­ny prí­ro­dy SLO SCOPE, IUBS, ICSU, Ame­ric­ká eko­lo­gic­ká spo­loč­nosť, ESA, SLOSS, Sin­gle Lar­ge or Seve­ral Small, ostrov­ná eko­ló­gia, meta­po­pu­lá­cia, Spo­loč­nosť pre kon­zer­vač­nú bio­ló­giu, Socie­ty for Con­ser­va­ti­on Bio­lo­gy, kon­cep­cie bio­di­ver­zi­ty, Sta­rá­me sa o Zem zborník

Bar­to­šo­vá Marie, Glo­vi­no­vá Eliš­ka, Povol­ný Dali­bor Use of flesh-​flies (Dip­te­ra, Sar­cop­ha­gi­cae) for eco­to­xi­co­lo­gi­cal bio­in­di­ca­ti­on 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 319 – 322 SAP Bra­ti­sla­va eko­to­xi­ko­ló­gia, eko­ló­gia ENG Sar­cop­ha­gi­dae, Dip­te­ra, bio­in­di­ká­cia, moni­to­ring, mäsiar­ky, ťaž­ké kovy, azbes­to­vé vlák­na, orga­noch­ló­ro­va­né pes­ti­cí­dy, PCB článok

Frank D.A., Evans R.D. Food selec­ti­on in an her­bi­vo­rous rodent. Balan­cing nut­ri­ti­on with ther­mo­re­gu­la­ti­on 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 7, p. 2230 – 2237 ESA Was­hing­ton roden­to­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gie ENG selek­cia potra­vy, her­bi­vor­né hlo­dav­ce, bilan­cia výži­vy, ter­mo­re­gu­lá­cia článok

But­cher G.S., Nie­ring W.A., Bar­ry W.J., Goodwin R.H. Equ­ilib­rium bio­ge­og­rap­hy and the size of natu­re pre­ser­ves 1981 Oeco­lo­gia Vol. 49, p. 29 – 37 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ge­o­gra­fia ENG neznámy

Maň­kov­ská Blan­ka Che­mic­ké zlo­že­nie smre­ko­vé­ho ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 90 – 101 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ché­mia ENG smre­ko­vé ihli­čie, Picea abies, envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor, imi­sie, vymie­ra­nie lesov, zdro­je emi­sií ťaž­kých kovov, Slo­ven­sko, kon­cen­trá­cia ťaž­kých kovov, dvoj­roč­né ihli­čie, Tatrans­ká kot­li­na, kore­lá­cia zne­čis­te­nie – vek článok

Litt­ler D.S., Litt­ler M.M., Bucher K.E., Nor­ris J.N. Mari­ne plants of the Carib­be­an 1989 Smith­so­nian Ins­ti­tu­te Pre­ss marin­ná bota­ni­ka ENG kari­bik neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E11 Sen­né – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E13 Malých Kar­pát – stred – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Glis glis, Felis sives­tris, Neomys fodiens, Neomys ano­ma­lus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Cicav­ce E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, chi­rop­te­ro­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Neomys spp., Mus­car­di­nus avel­la­na­rius, Felis sil­ves­tris kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 179 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum danae, Calop­te­ryx vir­go, Ischnu­ra pumi­lio, Les­tes bar­ba­rus, Les­tes virens, Ischnu­ra ele­gans ssp. pon­ti­ca, Coenag­ri­on has­tu­la­tum, Eryt­hrom­ma najas, Aeschna affi­nis, Aeschna gran­dis kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E4 Pomo­ra­vie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Les­tes mac­ros­tig­ma, Les­tes virens, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Cor­du­lia aenea, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus, Sym­pet­rum danae, Sym­pet­rum fla­ve­olum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­na fus­ca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Soma­toch­lo­ra fla­vo­ma­cu­la­ta, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Les­tes virens, Coenag­ri­on has­tu­la­tum, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Anax impe­ra­tor, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Anax part­he­no­pe, Gomp­hus fla­vi­pes, Cro­cot­he­mis eryth­ra­ea, Sym­pet­rum fun­sco­lom­bei kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E8 Podu­naj­ska – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E6 Záho­rie – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 183 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­na fus­ca, Les­tes virens, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Aeschna mix­ta, Cor­du­le­gas­ter biden­ta­tus, Cor­du­lia aenea, Ort­het­rum brun­ne­um, Soma­toch­lo­ra fla­vo­ma­cu­la­ta, Soma­toch­lo­ra metal­li­ca kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E7 Malé Kar­pa­ty – Devín­ska Koby­la – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 185 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­he­ca bima­cu­la­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Sym­pec­ma fus­ca, Calop­te­ryx vir­go, Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Pyrr­ho­so­ma nymp­hu­la, Sym­pet­rum pede­mon­ta­num, Calop­te­ryx splen­dens, Pla­tyc­ne­mis pen­ni­pes, Cor­du­le­gas­ter annu­la­tus kni­ha 2−8317−0323−9

Brtek Ľubo­mír Effect of his­to­ri­cal 1965 flo­od of the Danu­be on the popu­la­ti­ons of small ter­res­trial mam­mals 1986 Eko­ló­gia, Vol. 5, No. 2, p. 113 – 124 ČSSR mam­ma­li­oló­gia, roden­to­ló­gia ENG his­to­ric­ká povo­deň, Dunaj, drob­né zem­né cicav­ce článok

Maň­kov­ská Blan­ka Che­mic­ké zlo­že­nie smre­ko­vé­ho ihli­čia (Picea abies (L.) Karst.) ako envi­ron­men­tál­ny indi­ká­tor na Slo­ven­sku 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 90 – 101 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bio­ché­mia ENG bio­lo­gic­ký pôvod, mine­rál­ny pôvod, asi­mi­lač­né orgá­ny, spa­ľo­va­nie mazu­tu článok

Jur­ko Anton Pôd­ne eko­lo­gic­ké pome­ry a les­né spo­lo­čen­stvá Podu­naj­skej níži­ny 1958 SAV Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, les­níc­tvo SLO pôd­ne pome­ry, les­né spo­lo­čen­stvá, Podu­naj­ská níži­na neznámy

2000 GeoIn­fo, No. 5, p. 36 – 40 Com­pu­ter Pre­ss Brno geo­gra­fia, GIS, DPZ, letec­ká arche­oló­gia CES vysý­cha­jú­ce pod­lo­žie, pies­ky, štr­ko­pies­ky, spra­še, suché leto, obil­ni­ny, šik­mé svet­lo, výš­ka 200 – 500 met­rov, veľ­ká hus­to­ta nále­získ, prie­me­ro­va­nie geofy­zi­kou – cézi­ovým mag­ne­to­met­rom, Netra­dič­né využi­tie šik­mých letec­kých sním­kov, výho­dy, bez nák­lo­nu člá­nok 1211 – 1082

Kürt­hy Ale­xan­der Hla­vo­vá vŕba – sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­ji­ny 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín, his­tó­ria, náro­do­pis SLO hla­vo­vá vŕba, osíd­le­nie, bio­top rast­lín, bio­top živo­čí­chov, kuvi­ky, odrez­ky, inter­val ore­zá­va­nia, reza­nie po odkvit­nu­tí, vešiak, zosil­ne­ná tvor­ba kore­ňov, vita­li­zá­cia, tvor­ba bio­ma­sy, boč­né výhon­ky, vŕba bie­la, koši­kár­stvo, Salix alba, Sal­lix vimi­na­lis člá­nok 13358 – 2091

Tóth D., Toma­šo­vi­čo­vá D. Mic­ro­bial inte­rac­ti­on with che­mi­cal water pol­lu­ti­on 1989 Ellis Hor­wo­od Ltd. Chi­ches­ter mik­ro­bi­oló­gia, mik­ro­so­zo­ló­gia ENG mik­ro­biál­na reak­cia, che­mic­ké zne­čis­te­nie, zne­čis­te­nie vody neznámy

Fal­vey A.K., Sta­e­he­lin T. Struc­tu­re and func­ti­on of mam­ma­lian ribo­so­mes. Iso­la­ti­on and cha­rac­te­ri­za­ti­on of acti­ve liver ribo­so­mal subu­nits 1970 Jour­nal of Mole­cu­lar Bio­lo­gy Vol. 53, p. 1 – 19 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG ribo­zóm, cicav­ce článok

Ondrej­ka Jozef Bec­kov – Tema­tín 1966 Zápa­do­slo­ven­ské vyda­va­teľ­ské stre­dis­ko Bra­ti­sla­va 4 geo­gra­fia, his­tó­ria SLO bro­žur­ka 07 – 61218

Mar­ko­vá J., Urban Z. A con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of rust fun­gi of the Ďum­bier­ske Tat­ry Mts. (Slo­va­kia) 1987 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 3, p. 25 – 30 Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha myko­ló­gia ENG hrdze, Ďum­bier­ske Tat­ry, Ure­di­na­les článok

Mar­ko­vá J., Urban Z. Con­tri­bu­ti­on to the kno­wled­ge of rust fun­gi (Ure­di­na­les) from the east Slo­va­kian lowland and the sur­roun­dings of Koši­ce 1988 Novit. Bot. Univ. Carol. Vol. 4, p. 13 – 16 Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va Pra­ha myko­ló­gia ENG hrdze, Koši­ce, Výcho­do­slo­ven­ská níži­na, Ure­di­na­les článok

Moesz G. Fun­gi Hun­ga­riae IV. Basi­di­omy­ce­tes – pars. 1. Ure­di­nae 1940 Ann. Hist. of Natu­re Muse­um of Hun­ga­riae, pars. bot. Vol. 33, p. 127 – 200 Natu­re Muse­um of Hun­ga­riae Buda­pešť myko­ló­gia HUN huby, Basi­di­omy­ce­tes, Ure­di­nae článok

Savu­les­cu T. Mono­gra­fia Ure­di­na­le­kor din Repub­li­ca Popu­la­ra Roma­na 1953 Aca­de­mia Repub­li­ca Popu­la­ra Roma­na Buku­rešť 1, 2 myko­ló­gia ROM Ure­di­na­les monografia

Brillová-​Suchá D. Hrdze a sne­ti Čer­gov­ské­ho poho­rie a oko­lia Pre­šo­va 1955 Bio­ló­gia Vol. 10, p. 541 – 555 Bra­ti­sla­va myko­ló­gia SLO Čer­gov, hrdze, Pre­šov článok

Cor­ley M.F.V., Crun­dwell A.C., Düll R., Hill M.O., Smith A.J.E. Mos­ses of Euro­pe and Azo­res. An anno­ta­ted list of spe­cies, with syno­nyms from the recent lite­ra­tu­re 1981 Jour­nal of Bry­o­lo­gy Vol. 11, p. 609 – 689 bry­o­ló­gia, taxo­nó­mia, bib­li­o­gra­fia ENG machy, Euró­pa, Azo­ry, syno­ny­má článok

Kubin­ská A., Jano­vi­co­vá K. A second check­list and bib­li­og­rap­hy of Slo­vak bry­op­hy­tes 1996 Bio­ló­gia Vol. 51, Supp­le­ment 3, p. 81 – 146 SAP Bra­ti­sla­va bib­li­o­gra­fia, bry­o­ló­gia ENG zoznam ohro­ze­ných dru­hov, Slo­ven­sko, Bry­op­hy­ta, machy článok

Ammer Vla­di­mír Čach­ti­ce 0 Vyda­va­teľ­ské stre­dis­ko ZsK­NV pri Kraj­skom peda­go­gic­kom ústa­ve Bra­ti­sla­va 2 geo­gra­fia, his­tó­ria, kul­tú­ra SLO Alž­be­ta Bát­ho­ry­o­vá, Tat­rín, Čach­tic­ký kras neznámy

Tam­pi­on J., Tam­pi­on M.D. Immo­bi­li­zed cells: Prin­cip­les and app­li­ca­ti­ons 1987 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia buniek neznámy

Ri J.D., Hwang H.D. List of plant names 1984 Scien­ti­fic Encyc­lo­pe­dia Pub­li­ca­ti­on Pchoch­jang taxo­nó­mia rast­lín KOR taxo­nó­mia, náz­vy rast­lín encyklopédia

Hulst A.C., Tram­per J. Immo­bi­li­zed plant cells. A lite­ra­tu­re sur­vey 1989 Enzy­me Mic­ro­bi­olo­gi­cal Tech­no­lo­gy Vol. 11, p. 546 – 558 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG imo­bi­li­zá­cia rast­lin­ných buniek článok

Kürt­hy Ale­xan­der Hla­vo­vá vŕba – sym­bol pra­dáv­nej kul­túr­nej kra­ji­ny 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 18 – 21 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín, his­tó­ria, náro­do­pis SLO Salix pur­pu­rea, Salix fra­gi­lis člá­nok 13358 – 2091

Jane­ček Šte­fan First Euro­pe­an Sym­po­sium of the Pro­te­in Socie­ty 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 282 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG pro­te­ín člá­nok 0006 – 3088

Kala­fa­tič Mir­ja­na, Kop­jar Neven­ka Res­pon­se of gre­en hyd­ra to piri­mi­carb 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 289 – 292 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG Hyd­ra, sym­bi­ó­za, pes­ti­cí­dy, mor­fo­lo­gic­ké zme­ny, rege­ne­rá­cia, piri­mi­karb člá­nok 0006 – 3088

Mičie­ta Karol Local flo­ra in bio­in­di­ca­ti­on and geno­to­xic risk asses­ment in emis­si­on ter­ri­to­ries of indus­trial com­ple­xes 1993 Průmys­lo­vá toxi­ko­lo­gie No. 20, p. 29 – 30 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, bota­ni­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia SLO fló­ra, risk asses­ment, emi­sie, prie­mys­lo­vý kom­plex, bio­in­di­ká­cia, geno­to­xi­ci­ta článok

Šom­šák Ladi­slav (ed.) Flo­odp­lain forest influ­en­ced by cons­truc­ti­on of the Gab­čí­ko­vo dam 1993 Ms. depon in PRIF UK Bra­ti­sla­va PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia lesa ENG luž­né lesy, vplyv Gab­čí­ko­va, prieh­ra­da práca

Levitt J. Res­pon­ses of plants to envi­ron­men­tal stres­ses Vol. 1 Chil­ling, fre­e­zing and high tem­pe­ra­tu­res stres­ses 1980 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York 2 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia rast­lín ENG mráz, chlad, vyso­ká tep­lo­ta, envi­ron­men­tál­ny stres neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Les­tes viri­dis, Ischnu­ra pumi­lio, Coenag­ri­on pul­chel­lum, Coenag­ri­on sci­tu­lum, Neha­le­nia spe­ci­osa, Eryt­hrom­ma viri­du­lum, Bra­chyt­ron pra­ten­se, Aeschna mix­ta, Aeschna affi­nis, Ana­cia­a­e­schna isos­ce­les, Gomp­hus fla­vi­pes, Ony­cho­gomp­hus for­ci­pa­tus kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Váž­ky E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 191 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va odo­na­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Epit­he­ca bima­cu­la­ta, Cro­cot­he­mis eryth­ra­e­am, Sym­pet­rum dep­res­sius­cu­lum kni­ha 2−8317−0323−9

Zbor­ník refe­rá­tov. Obhos­po­da­ro­va­nie lesov v nížin­ných oblas­tiach Slo­ven­ska 1992 LVÚ Zvo­len les­níc­tvo SLO obhos­po­da­ro­va­nie lesa, nížin­né oblas­ti zborník

Lacia­ko­vá Anna, Var­go­vá Mila­da, Laciak Vlas­ti­mil Some myco­to­xins cau­sing health prob­lems in farm ani­mals 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 293 – 295 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG myko­to­xic­ký vplyv, zdra­vot­né prob­lé­my, alfa­to­xí­ny, ochra­to­xí­ny člá­nok 0006 – 3088

Araus J.L., Alleg­re L., Tapia L., Cala­fell R., Ser­ret M.D. Rela­ti­ons­hip bet­we­en pho­to­synt­he­tic capa­ci­ty and leaf struc­tu­re in seve­ral sha­de plants 1986 Ame­ri­can Jour­nal of Bota­ny Vol. 73, p. 1760 – 1770 fyzi­oló­gia rast­lín, ana­tó­mia rast­lín ENG foto­syn­te­tic­ká kapa­ci­ta – štruk­tú­ra lis­tu, tie­ňo­mil­né rast­li­ny článok

Krajčovičová-​Kudláčiková Mari­ca, Bobek Pavel, Ozdín ľubo­mír Effect of cad­mium and vita­min E inta­ke on prooxidative/​antioxidative sta­te of rat liver 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 297 – 301 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG kad­mium, vita­mín E, pečeň člá­nok 0006 – 3088

Bidwell R.G.S. Plant phy­si­olo­gy 1974 rast­lin­ná fyzi­oló­gia ENG rast­li­na neznámy

Esau K. Ana­to­my of seed plants 1977 Wiley New York ana­tó­mia rast­lín ENG seme­ná, rast­li­na neznámy

Jaro­lí­mek I., Sch­los­ser G. FYTOPACK – prog­ram pac­ka­ge for pro­ces­sing of phy­to­co­eno­lo­gi­cal tab­les 1994 Ms. depon in Ins­ti­tu­te of SAS Ins­ti­tu­te of SAS Bra­ti­sla­va nume­ric­ká bota­ni­ka ENG FYTOPACK, spra­co­va­nie fyto­ce­no­lo­gic­kých dát neznámy

Bro­oks C.F., Con­nor A.J. a kol. Cli­ma­tic maps of North Ame­ri­ca 1936 Har­vard Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets geo­gra­fia, kli­ma­to­ló­gia ENG Sever­ná Ame­ri­ka mapa

Met­cal­fe C.R., Chalk L. Ana­to­my of dico­ty­le­dons Vol. 2 1950 Cla­ren­don Pre­ss Oxford ana­tó­mia rast­lín ENG dvoj­klíč­no­lis­té rast­li­ny kniha

Ružič­ko­vá Jana, Štef­fek Jozef, Matis Dušan Špe­ci­fi­ká bio­ge­o­gra­fic­ké­ho čle­ne­nia ovplyv­ňu­jú­ce­ho tvor­bu ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 41 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia SLO bio­ge­o­gra­fic­ká dife­ren­ciá­cia, ECONET, panón­ska pro­vin­cia, pro­vin­cia stre­do­európ­skych list­na­tých lesov kni­ha 2−8317−0323−9

Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol. Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET 1996 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bio­ló­gia, fau­nis­ti­ka, flo­ris­ti­ka, bio­ge­o­gra­fia SLO prí­rod­né pome­ry Slo­ven­ska, NECONET, GNRÚSES, bio­cen­trá, roz­ší­re­nie rast­lín, roz­ší­re­nie živo­čí­chov, bio­ge­o­gra­fia, jad­ro­vé úze­mia, eko­lo­gic­ky význam­né úze­mia kni­ha 2−8317−0323−9

Kod­rík M. (ed.) Forest eco­sys­tems in Slo­va­kia 1991 Bul­le­tin. Excur­si­on infor­ma­ti­ons of III-​rd Inter. Soc. of Root Res. Symp. Ins­ti­tu­te of Forest Eco­lo­gy, SAV Zvo­len Zvo­len les­níc­tvo ENG les­né eko­sys­té­my, Slo­ven­sko príručka

Saga­no­vá Kami­la, Mar­ša­la Jozef Effect of a sin­gle dose of MK-​801 on dela­y­ed neuro­pat­ho­lo­gi­cal chan­ges after spi­nal cord ischa­e­mia 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 303 – 307 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG neuro­pa­to­lo­gic­ké zme­ny člá­nok 0006 – 3088

Holo­to­vá Eugé­nia, Jani­šo­vá Moni­ka, Janiš Vla­di­mír, Kürt­hy Ale­xan­der, Kürt­hy­o­vá Mar­ti­na, Noga Michal, Sta­no­vá Vie­ra, Šef­fer Ján, Ško­da Róbert, Vala­cho­vič Dušan, Vice­ní­ko­vá Andrea (eds.) Nivou Mora­vy 1995 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, bota­ni­ka, zooló­gia SLO Mora­va, niva Mora­vy prí­ruč­ka 80 – 967471-​0‑X

Ružič­ko­vá Jana Fyto­ge­o­gra­fic­ké čle­ne­nie Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 41 – 44 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia SLO vege­tač­né stup­ne, Eucar­pa­ti­cum, Inter­car­pa­ti­cum, Bes­chi­di­cum occi­den­ta­le, Bes­chi­di­cum orien­ta­le, Pra­e­car­pa­ti­cum, panón­ska fló­ra, ohro­ze­né dru­hy, vzác­ne dru­hy kni­ha 2−8317−0323−9

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie kva­li­ty vody, tes­to­va­nie toxi­ci­ty 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 75 – 77 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, ché­mia, toxi­ko­ló­gia CES index kva­li­ty vody, indi­ká­to­ro­vé dru­hy, BEWS (Bio­lo­gi­cal Ear­ly War­ning Sys­tem), indi­ká­tor zne­čis­te­nia, roz­siev­ky, toxi­ci­ta, ryby kni­ha 80−901855−2−5

Škva­re­ni­na Jozef, Min­ďáš Jozef, Čaboun Vla­di­mír (eds.) Les­né eko­sys­té­my a glo­bál­ne kli­ma­tic­ké zme­ny 1996 Zbor­ník refe­rá­tov z pra­cov­né­ho semi­ná­ra, Zvo­len, 22. feb­ru­ára 1995 LVÚ Zvo­len envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia SLO eko­sys­tém, zme­na klí­my kniž­ka 80−967140−9−0

Štef­fek Jozef, Ružič­ko­vá Jana, Slo­bo­da Karol a kol. Induk­tív­ny prí­stup pr vypra­co­va­ní NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 116 – 130 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka SLO kri­žo­vat­ka mig­rač­ných ciest, vplyv na les, geno­fon­do­vo význam­né dru­hy, geno­fon­do­vo význam­né spo­lo­čen­stvá, geoeko­di­ver­zi­ta, pries­to­ro­vé syn­té­zy kni­ha 2−8317−0323−9

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. Ana­lý­za a spra­co­va­nie vstup­ných mapo­vých infor­má­cií – deduk­tív­ny prí­stup 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 130 – 135 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, bio­ge­o­gra­fia SLO pôda, geomor­fo­ló­gia, pôvod­né rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, geobo­ta­ni­ka, zooge­o­gra­fia, geoeko­lo­gic­ké typy, SKŠ, chrá­ne­né úze­mia, GNRÚSES, diver­zi­ta spo­lo­čens­tiev, bio­ge­o­gra­fic­ké regi­ó­ny, typic­ké spo­lo­čen­stvá, uni­kát­ne spo­loč­nes­tvá, zacho­va­losť lesa, kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Matis Dušan Zooge­o­gra­fia Slo­ven­ska a ECONET 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 44 – 46 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, zooge­o­gra­fia SLO ari­di­zá­cia, ECONET, ľado­vá doba, mig­rá­cia, mig­rač­né tra­sy kni­ha 2−8317−0323−9

Phi­li­pi Nan­cy S. Flo­odp­lain mana­ge­ment. Eco­lo­gic and eco­no­mic per­spec­ti­ve 1996 Envi­ron­men­tal Intel­li­gen­ce Unit R.G. Lan­des, Aca­de­mic Pre­ss San Die­go San Die­go (Cali­for­nia) envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­nó­mia ENG manaž­ment luž­ných eko­sys­té­mov nezná­my 0−12−554010−8

Spel­ler­berg Ian F. Uda­los­ti a pub­li­ká­cie význam­né pre vývoj bio­lo­gic­ké­ho a envi­ron­men­tál­ne­ho moni­to­ro­va­nia 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 118 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, his­tó­ria CES IUCN, CITES, OSN, IUBS, UNESCO, UNEP kni­ha 80−901855−2−5

Lac­ko­vi­čo­vá Anna Epi­fy­tic­ké lišaj­ní­ky a čis­to­ta ovzdu­šia v juž­nej čas­ti Malých Kar­pát 1981 Ms., Auto­re­fe­rát kan­di­dád­skej dizer­tač­nej prá­ce ÚEBE SAV Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia, liche­no­ló­gia SLO Malé Kar­pa­ty, čis­to­ta ovzdu­šia správa

David Sta­ni­slav Ohro­že­né a vzác­ne dru­hy vážek (Insec­ta: Odo­na­ta) Slo­ven­ské repub­li­ky 1993 Bio­ló­gia No. 48, p. 177 – 182 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ento­mo­ló­gia CES váž­ky, Odo­na­ta člá­nok 0006 – 3088

Hřib J., Rypá­ček V. A sim­ple cal­lus test to deter­mi­ne the agg­re­si­ve­ness of wood-​destroying fun­gi 1981 Eur. J. For. Path. Vol. 11, p. 270 – 274 myko­ló­gia, les­níc­tvo ENG kalu­so­vý test, tes­to­ve­nie agre­sív­nos­ti, dre­vo­kaz­né huby článok

Koneč­ný Jozef Bon­saj 1991 Žive­na Bra­ti­sla­va pes­to­va­teľ­stvo, bota­ni­ka SLO bon­saj prí­ruč­ka 80−85177−19−6

Thor­pe T.A. Orga­no­ge­ne­sis in vit­ro, Struc­tu­ral, phy­si­olo­gi­cal and bio­che­mi­cal aspects 1980 Intl. Review of Cyto­lo­gy Vol. 11A, p. 71 – 111 cyto­ló­gia, fyzi­oló­gia, bio­ché­mia ENG orga­no­ge­né­za in vit­ro článok

Fade­el A.A. Loca­ti­on and pro­per­ties of chlo­rop­lasts and pig­ment deter­mi­na­ti­on in roots 1961 Phy­si­ol. Plant. Vol. 15, p. 130 – 147 fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­rop­last, loká­cia, umiest­ne­nie, deter­mi­ná­cia pig­men­tu, kore­ne článok

Hol­den M. Chlo­rop­hylls 1965 Goodwin T.W. (ed.): Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments, p. 461 – 488 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York fyzi­oló­gia rast­lín ENG chlo­ro­fyl článok

Goodwin T.W. (ed.) Che­mis­try and bio­che­mis­try of plant pig­ments 1965 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York ché­mia rast­lín, bio­ché­mia rast­lín ENG chlo­ro­fyl, rast­lin­né pig­men­ty neznámy

Kirk J.T.O., Tilney-​Bassett R.A.E. The plas­tids. The­ir che­mis­try, struc­tu­re, gro­wth and inhe­ri­tan­ce 1978 Else­vier, North Hol­land Bio­me­di­cal Pre­ss Amster­dam, New York, Oxford rast­lin­ná fyzi­oló­gia, ché­mia rast­lín ENG plas­ti­dy, štruk­tú­ra, rast, dedič­nosť neznámy

Němec B. Bio­che­mis­try of forest tre­es 1948 Pra­ha bio­ché­mia rast­lín CES les­né dre­vi­ny neznámy

Vaněčková-​Skuhravá I. Ery­op­hy­id mites (Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri) on tre­es and shrubs in the Czech Repub­lic 1996 Acta Soc. Zool. Bohem. Vol. 60, p. 223 – 246 aka­ro­ló­gia ENG Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri, stro­my, krí­ky, Čes­ko článok

Braun-​Blanquet J. Pflan­zen­so­zi­olo­gie. Grun­dzüge der Vege­ta­ti­on­skun­de 1964 Springer-​Verlag Wien 3 rast­lin­ná soci­oló­gia, geobo­ta­ni­ka GER rast­li­na neznámy

Pachin­ger K. Mic­ro­mam­mal com­mu­ni­ties in the dry­ing flo­odp­lain forests near Bra­ti­sla­va 1985 p. 88 – 95 Vyda­va­teľ­stvo slo­ven­skej zoolo­gic­kej spo­loč­nos­ti pri SAV Bra­ti­sla­va SLO mic­ro­mam­ma­lia, vysú­šo­va­né luž­né lesy, Bra­ti­sla­va neznámy

Peli­kán J., Zej­da J., Holi­šo­vá V. Stan­ding crop esti­ma­tes of small mam­mals in Mora­vian forests 1974 Zoolo­gic­ké lis­ty Vol. 23, p. 197 – 216 mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, drob­né cicav­ce, Mora­va, les článok

Zej­da J. The small mam­mal com­mu­ni­ty of a lowland forest 1976 Acta Sc. Nat. Brno Vol. 10, p. 1 – 39 Brno mam­ma­li­oló­gia ENG drob­né cicav­ce, nížin­ný les neznámy

Zej­da J. A com­mu­ni­ty of ter­res­trial mam­mals 1991 Pen­ka M., Vyskot M., Kli­mo E., Vaší­ček F.: Flo­odp­lain forest eco­sys­tems II. After Water Mana­ge­ment Mea­su­res Amster­dam, Oxford, New York, Tokio mam­ma­li­oló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, zem­né cicav­ce neznámy

Ber­nát J. Mycof­lo­ra of forest soils 1954 Pre­slia Vol. 26, p. 277 – 284 myko­ló­gia, pedo­ló­gia SLO huby, les­né pôdy článok

Ber­nát J. The muco­ra­les in the soils of spru­ce forests 1976 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na, Mic­ro­bi­oló­gia Vol, II., p. 1 – 12 UK myko­ló­gia, pedo­ló­gia ENG huby, smre­či­ny, les­ná pôda článok

Uher­čí­ko­vá Eva, Haj­dúk Juraj Obsa­hy ťaž­kých kovov As a Se v pôde a v Urti­ca dioica na moni­to­ro­va­cích plo­chách v oblas­ti vod­né­ho die­la Gab­čí­ko­vo 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 62 – 78 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG ťaž­ké kovy, pôda, Urti­ca dioica, Dunaj, VDG, Gab­čí­ko­vo, Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Zn, Mn, Fe, Co, Ni, As, Se, tran­s­fér­ny fak­tor, infil­trá­cia do rast­lín, Cla­dop­ho­ra glo­me­ra­ta, suché bio­to­py, rame­ná, aku­mu­lá­cia článok

Gil­man J.C. The manu­al of soil fun­gi 1957 Iowa Sta­te Col­le­ge, Pre­ss – Ames Iowa Iowa pedo­ló­gia, myko­ló­gia ENG pôd­ne huby neznámy

Gra­ve­sen S. Fun­gi as a cau­se of aller­gic dise­a­se 1979 Aller­gy Vol. 34, p. 135 – 154 aler­go­ló­gia, medi­cí­na ENG huby, aler­gent, aler­gia článok

Häus­le­ro­vá J. Mic­ro­my­ce­tes in water envi­ron­ment 1990 ČSVTVS by MŽP CR Pra­ha myko­ló­gia ENG mik­ro­my­cé­ty, vod­né pro­stre­die neznámy

Nord­vall S.L., Eriks­son M., Rylan­der E., Strömqu­ist L.H. Fun­gal aller­gy in chil­dren 1990 Jour­nal of Pediat­ric Immu­no­lo­gy Vo. 1, p. 68 – 73 myko­ló­gia, aler­go­ló­gia, medi­cí­na ENG aler­gia na huby, deti článok

Tót­ho­vá L. Mic­ro­my­ce­tes in the groun­dwa­ter 1994 Actu­al ques­ti­on of water works bio­lo­gy, p. 81 – 84 Pra­ha SLO neznámy

Foy C.D., Cha­ney R.C., Whi­te M.C. The phy­si­olo­gy of metal toxi­ci­ty in plants 1978 Annu­al Review of Plant Phy­si­olo­gy Vol. 29, p. 511 – 566 fyzi­oló­gia rast­lín ENG toxi­ci­ta kovov, rast­li­na článok

Herian Karol Kla­me­me sa pri kaž­dom daro­va­nom kve­te? 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 40 – 43 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eti­oló­gia, soci­oló­gia SLO ľud­ský duch, zme­na člo­ve­ka, život, bul­vár­ny vplyv, člá­nok 13358 – 2091

Bowen H.J.M. Envi­ron­men­tal che­mis­try of ele­ments 1979 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York, Toron­to, Syd­ney, San Fran­cis­co Lon­don, New York, Toron­to, Syd­ney, San Fran­cis­co envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG che­mic­ký prvok neznámy

Delph L.F., Johann­son M.H., Step­hen­son A.G. How envi­ron­men­tal fac­tors affect pol­len per­for­man­ce. Eco­lo­gi­cal and evo­lu­ti­ona­ry per­spec­ti­ves 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 1632 – 1639 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia, eko­ló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG envi­ron­men­tál­ny fak­tor, klí­či­vosť semien článok

Šom­šák Ladi­slav, Kubí­ček F. Gene­sis of flo­ra and vege­ta­ti­on of the Danu­be lowland in rela­ti­on to the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gabčíkovo-​Nagymaros 1995 Gab­čí­ko­vo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 165 – 173 PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia ENG vznik vege­tá­cie, vznik fló­ry, Dunaj, vplyv vod­né­ho die­la Gabčíkov-​Nagymaros článok

Kaba­ta H., Pen­dias M., Pen­dias H. Tra­ce ele­ments in soils and plants 1984 Boca Raton Flo­ri­da Pre­ss Boca Raton pedo­ló­gia, ché­mia ENG sto­po­vé prv­ky, pôda, rast­li­ny neznámy

Bouš­ka V. Coal geoche­mis­try 1977 Aca­de­mia Pub­li­ca­ti­on Hou­se Pra­ha geoché­mia ENG uhlie neznámy

Mej­střík V. Eco­to­xi­co­lo­gy 1990 Uni­ver­si­ty of Agri­cul­tu­re Čes­ké Bude­jo­vi­ce eko­to­xi­ko­ló­gia CES toxic­ké lát­ky neznámy

Uher­čí­ko­vá Eva The results of moni­to­ring of forest phy­to­co­eno­ses in the area affec­ted by the hyd­ro­elect­ric power struc­tu­res Gab­čí­ko­vo 1995 Gab­čí­ko­vo part of the hyd­ro­elect­ric power pro­ject. Envi­ron­men­tal impact review, p. 145 – 154 PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia lesa ENG moni­to­ring les­ných fyto­ce­nóz, vplyv Gab­čí­ko­va článok

Wilk-​Wozniak E. Late autumn mass deve­lop­ment of woro­ni­chi­nia nae­ge­lia­na (Cyanop­hy­ce­ae) in a dam reser­vo­ir in Sout­hern Poland 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 1 – 5 SAP Bra­ti­sla­va algo­ló­gia ENG Woro­ni­chi­nia nae­ge­lia­na, Cyanop­hy­ce­ae, juž­né Poľ­sko, vod­ná nádrž, jesen­ná masa, sini­ce, Cyano­bak­té­rie, tep­lo­ta vody, PhAR, Dob­zy­ce člá­nok 0006 – 3088

Baci­gá­lo­vá K., Eliáš P., Šro­bá­ro­vá A. Puc­ci­nia koma­ro­wii. A rust fun­gus on Impa­tiens par­vif­lo­ra in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 7 – 13 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia ENG Puc­ci­nia koma­ro­vii, hrdza, Impa­tiens par­vif­lo­ra, cho­ro­ba, Slo­ven­sko, pato­gén­nosť, mor­fo­ló­gia, ana­tó­mia, geo­gra­fic­ké roz­ší­re­nie, popu­lač­ný efekt člá­nok 0006 – 3088

Pau­lech P. Spe­cies of the genus Til­le­tia (Usti­la­gi­na­les). Cha­rac­te­ri­sa­ti­on and dis­tri­bu­ti­on in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 15 – 20 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia ENG Til­le­tia, Usti­la­gi­na­les, roz­ší­re­nie na Slo­ven­sku, Til­le­tia bro­mi, Til­le­tia caries, Til­le­tia con­tra­ver­sa, Til­le­tia lae­vis, Til­le­tia oli­da, Til­le­tia seca­lis, Til­le­tia spha­e­ro­coc­ca člá­nok 0006 – 3088

Nie­uwko­op J.A.W. Pohlia anda­lu­si­ca new to Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 21 – 23 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Pohlia anda­lu­si­ca, Slo­ven­sko, machy, kemp, Níz­ke Tat­ry člá­nok 0006 – 3088

Zlat­ník A. Spe­cial forest bota­ny 1970 SZN Pra­ha špe­ciál­na les­níc­ka bota­ni­ka CES les neznámy

Novák F.A. Vyš­ší rost­li­ny 1972 Aca­de­mia Pra­ha 2 taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka CES kniha

Kol­bek J., Vala­cho­vič M., Jaro­lí­mek I. Plant com­mu­ni­ties of rock habi­tats in North Korea. 2. Com­mu­ni­ties of moist rocks 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 37 – 51 SAP Bra­ti­sla­va fyto­so­ci­oló­gia ENG rast­lin­né spo­lo­čen­stvá, skal­né bio­to­py, sever­ná Kórea, vlh­ké ska­ly, kre­mi­či­ta­ny, Saxif­ra­gi­on for­tu­na­ei, Saxif­ra­ge­ta­lia for­tu­na­ei, Sela­gi­nel­la stau­to­nia­na, chaz­mo­fy­ty, Sela­gi­nel­lo involventis-​Potentilletea dic­kin­sii člá­nok 0006 – 3088

Mráz P. The struc­tu­re and deve­lop­ment of the glan­du­lar tri­cho­mes of Teuc­rium mon­ta­num (Lamia­ce­ae) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 65 – 72 SAP Bra­ti­sla­va mor­fo­ló­gia rast­lín ENG žlaz­na­té tri­chó­my, Teuc­rium mon­ta­num, Lamia­ce­ae člá­nok 0006 – 3088

Uher­čí­ko­vá Eva Sprá­va o moni­to­ro­va­ní les­ných fyto­ce­nóz v roku 1995 v úse­ku Dob­ro­hošť až Číčov 1996 Ms. depon in PRIF UK PRIF UK Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyto­ce­no­ló­gia lesa SLO moni­to­ring les­ných fyto­ce­nóz, Dob­ro­hošť, Číčov práca

Bar­toš P., Hus­zár J. Viru­len­ce of the whe­at leaf rust popu­la­ti­on in Slo­va­kia in 1996 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 99 – 105 SAP Bra­ti­sla­va pato­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG viru­len­cia, pše­ni­ca, hrdze, pše­nič­né hrdze, fyzi­olo­gic­ké tem­po, rezis­ten­cia, kul­ti­var, pato­typ člá­nok 0006 – 3088

Salaj J., Sala­jo­vá T. His­to­lo­gi­cal obser­va­ti­on of adven­ti­ti­ous bud deve­lop­ment in Pinus nig­ra 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 107 – 110 SAP Bra­ti­sla­va his­to­ló­gia rast­lín ENG adven­tív­ne púči­ky, Pinus nig­ra, klí­če­nie člá­nok 0006 – 3088

Hřib J., Vooko­vá B., Haj­duch M. Inhi­bi­ti­on of myce­lial gro­wth of Pha­e­los sch­we­i­nit­zii by hyd­ro­ly­sa­tes dif­fu­sed from cul­tu­red coni­fer mega­ga­me­top­hy­tes 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 111 – 114 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín ENG rast húb, Pha­e­lus sch­we­i­nit­zii, hyd­ro­lý­za, kul­túr­ny mega­ga­me­to­fyt, ihlič­na­ny, biel­ko­vi­ny in vit­ro, obran­ná reak­cia, SDS-​PAGE člá­nok 0006 – 3088

Wogan G.N. Che­mi­cal natu­re and bio­lo­gi­cal effects of the alfa­to­xins 1966 Bact. Rev. No.2, p. 460 – 470 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG alfa­to­xí­ny článok

Rout G.R., Saman­ta­ray S., Mott­ley J., Yoko­ya K., Man­de­ga­ran K., Sara­san V., Kan­da­sa­my K., Roberts A.V., Das P. His­to­lo­gy of in vit­ro orga­no­ge­ne­sis and soma­tic embry­o­ge­ne­sis in cal­lus of Rosa 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 121 – 126 SAP Bra­ti­sla­va his­to­ló­gia rast­lín, embry­o­ló­gia ENG in vit­ro orga­no­ge­né­za, soma­tic­ká embry­o­ge­né­za, kalus, Rosa hyb­ri­da, soma­tic­ké embryo člá­nok 0006 – 3088

Peciar Voj­tech, Čer­ven­ka Mar­tin, Hin­dák Fran­ti­šek Zákla­dy sys­té­mu a evo­lú­cie výtrus­ných ras­lín 1984 SPN Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka SLO kniha

Čiam­po­ro­vá M., Dekán­ko­vá K. Root sys­tem morp­ho­lo­gy and ana­to­my of the sesn­si­ti­ve Pen­ja­li­na­na and tole­rant Z 7 geno­ty­pes 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 133 – 139 SAP Bra­ti­sla­va mor­fo­ló­gia rast­lín, ana­tó­mia rast­lín ENG mor­fo­ló­gia kore­ňo­vé­ho sys­té­mu, Pen­ja­li­na­na, Z 7 geno­ty­py, tole­ran­cia na chlad, záro­doč­né kore­ne člá­nok 0006 – 3088

Šol­tés R. Gla­cial relic moss spe­cies Helo­dium blan­do­wii in Pop­rad basin 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 140 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG gla­ciál­ny relikt, mach, Helo­dium blan­do­wii, Pop­rad­ská kot­li­na člá­nok 0006 – 3088

Jano­vi­co­vá K., Kubin­ská A. Cal­lier­gon tri­fa­rium (F. weber et D. Mohr.) Kind. (Bry­op­hy­ta) in Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 141 – 142 SAP Bra­ti­sla­va bry­o­ló­gia ENG Cal­lier­gon tri­fa­rium, mach člá­nok 0006 – 3088

Bystrek J. Pod­sta­wy liche­no­lo­gii 1997 Wyda­wnict­wo Uni­wer­si­te­tu Marii Curie-​Sklodowskiej Lub­lin liche­no­ló­gia POL lišaj­ník kni­ha 83−227−1057−7

Vaněč­ko­vá – Skuh­ra­vá Iva­na Obsah nie­koľ­kých che­mic­kých prv­kov v tka­ni­vách rast­lín napad­nu­tých vlnov­ník­mi (Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri) 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 3 – 10 SAP Bra­ti­sla­va bio­ché­mia ENG vlnov­ní­ky, Eri­op­hy­o­idea, Aca­ri, Ca, Mg, K, Pb, Eri­op­hy­es ace­ri­co­la, Acer sac­cha­ri­num, aku­mu­lá­cia článok

Pav­li­ca M., Hsiao K.C., Papeš D., Born­man C.H. Obser­va­ti­on on the effects of 2,4‑D and trif­lu­ra­lin on the cell cyc­le and mic­ro­tu­bu­le morp­ho­lo­gy of shal­lot root tip and Chi­ne­se ham­ster fib­rob­last cells 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, No. 1, p. 91 – 98 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia rast­lín, mor­fo­ló­gia rast­lín ENG 2,4‑D trif­lu­ra­lín, bun­ko­vý cyk­lus, mor­fo­ló­gia mik­ro­tu­bu­lov, fib­rop­last, Allium asca­lo­ni­cum, cyto­to­xi­ci­ty, cytos­ke­let, bun­ky V79 člá­nok 0006 – 3088

Zarski Tade­usz Piotr, Zarska Hen­ry­ka, Sokol Jozef, Bese­da Imrich, Váľ­ka Jozef Dis­tri­bú­cia Hg v repro­dukč­ných orgá­noch a sva­lo­vi­ne rýb z rôz­ne kon­ta­mi­no­va­ných pôd 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 443 – 448 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia rýb, pedo­ló­gia ENG dis­tri­bú­cia Hg, repro­dukč­ný orgán, sva­lo­vi­na rýb, kon­ta­mi­no­va­ná pôda, goná­dy, neko­re­lá­cia, repro­duc­kia rýb, článok

Spel­ler­berg Ian F. Sten­čo­va­nie škru­pi­ny vajec Fal­co pereg­ri­nus 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 150 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia živo­čí­chov CES Fal­co pereg­ri­nus, DDT kni­ha 80−901855−2−5

Lubi­na Sta­ni­slav Inter­na­ti­onal con­fe­ren­ce “Was­te water 95” 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 268 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, fyzi­oló­gia, mik­ro­bi­oló­gia ENG odpa­do­vá voda člá­nok 0006 – 3088

Shar­ma C.B.S.R. Che­mi­cal­ly indu­ced ane­up­lo­idy in hig­her plants 1990 Muta­ge­ne­sis Vol. 5, p. 105 – 125 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, gene­ti­ka rast­lín ENG ane­up­lo­idia, vyš­šie rast­li­ny, che­mic­ký vplyv článok

Mar­ko J. (ed.) Moni­to­ring of envi­ron­ment 1993 MŽP SR Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geno­to­xi­ko­ló­gia SLO moni­to­ring neznámy

Jur­ko Anton Vplyv výstav­by vod­ných diel na Duna­ji na vege­tá­ciu Podu­naj­skej níži­ny 1976 Život­né pro­stre­die Vol. 10, No. 5., p. 230 – 238 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geobo­ta­ni­ka SLO Dunaj, Podu­naj­ská níži­na, vege­tá­cia, vod­né die­lo Gab­čí­ko­vo článok

Ško­do­vá Ive­ta Vul­ne­rab­le spe­cies of plants in Drie­tom­ská doli­na val­ley in CHKO Bie­le Kar­pa­ty 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 4, p. 391 – 394 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geo­gra­fia ENG Drie­tom­ská doli­na, CHKO Bie­le Kar­pa­ty, ohro­ze­né rast­li­ny, chrá­ne­né rast­li­ny člá­nok 0006 – 3088

Hudek Vla­di­mír Regi­onál­ne envi­ron­men­tál­ne cen­trum. Akti­vi­ty REC v Bra­ti­sla­ve v súvis­los­ti s povod­ňa­mi 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 12 – 13 Daph­ne Bra­ti­sla­va eni­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO povo­deň, REC, zbier­ka člá­nok 13358 – 2091

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E8 Podu­naj­sko jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 186 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO Dunaj­ské luhy, Ram­sar­ská kon­ven­cia, Číčov­ské mŕt­ve rame­no, Veľ­ké Bla­ho­vo, Zemian­ska Olča, Paríž­ske močia­re, Šúr kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E9 Zem­plín­ske vrchy – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 188 – 189 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO IBA Euro­pe, Vinič­ky kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E12 Bie­le Kar­pa­ty – Chvoj­ni­ca – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 193 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO Pod­branč kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E13 Malé Kar­pa­ty – stred – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 194 – 195 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia SLO kni­ha 2−8317−0323−9

Ves­te­nic­ký Kolo­man, Vološ­čuk Ivan, Ambros Zde­no, Ber­ná­to­vá Dana, Bohuš Ján, Buj­nov­ský Alfonz, Čapu­ta Alojz, Daro­la Ján, Feke­te Šte­fan, Gaj­doš Milan, Gal­vá­nek Juraj, Kad­le­čík Ján, Kli­ment Ján, Kris­tek Igor, Lac­ko Richard, Lazeb­ní­ček Jiří, Ložek Vojen Veľ­ká Fat­ra, chrá­ne­ná kra­jin­ná oblasť 1986 p. 1 – 241 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia, geomor­fo­ló­gia, hyd­ro­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia, bota­ni­ka SLO Veľ­ká Fat­ra, geolo­gic­ká stav­ba, tek­to­ni­ka, reli­éf, kras, hyd­ro­lo­gic­ké pome­ry, klí­ma, pôd­ne pome­ry, chrá­ne­né plo­chy, vývoj prí­ro­dy v štvr­to­ho­rách, vege­tač­né pome­ry, živo­číš­stvo, osíd­le­nie, prie­my­sel, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­né hos­po­dár­stvo, poľov­níc­tvo kniha

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E14 Považ­ský Ino­vec – Tema­tín­ske kop­ce, Úhrad – jad­ro­vé úze­mia NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 196 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, geoló­gia, pedo­ló­gia SLO Sta­rá Leho­ta, Nová Leho­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Spel­ler­berg Ian F. Posu­dzo­va­nie a moni­to­ro­va­nie vply­vov na život­né pro­stre­die. His­tó­ria a pova­ha EIA 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 89 – 91 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria CES EIA, moni­to­ring, toxi­ci­ta, odpa­do­vá voda, bio­mo­ni­to­ring, eko­lo­gic­ký moni­to­ring, legis­la­tí­va, postu­po­vý dia­gram, postu­po­vá sieť, pao­stu­po­vá mati­ca, postu­po­vý kato­lóg kni­ha 80−901855−2−5

Huba Miku­láš, Kováč Karol, Spi­šiak Peter, Volo­šin Jozef NECONET a poľ­no­hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 75 – 76 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria SLO NECONET, poľ­no­hos­po­dár­stvo, poten­ciál kra­ji­ny, prog­nó­zy, alter­na­tí­vy, poľ­no­hos­po­dár­ska sústa­va, vyso­ký podiel zor­ne­nia, pre­sa­dzo­va­nie obil­nín, trva­lé tráv­ne poras­ty (TTP), eró­zia, zhor­še­nie vodo­hos­po­dár­skych pome­rov, združ­stev­ňo­va­nie, pod­hor­ské obce kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Huba Miku­láš, Kováč Karol, Spi­šiak Peter, Volo­šin Jozef NECONET a poľ­no­hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 76 – 77 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, his­tó­ria SLO hor­ské obce, pokles sta­vu dobyt­ka, pokles sta­vu oviec, zni­žo­va­nie krmo­vín, exten­zív­ne hos­po­dá­re­nie, zaras­ta­nie pasien­kov, zní­že­nie bio­di­ver­zi­ty, zne­čist­nie, potra­vi­no­vý reťa­zec, hom­ge­ni­zá­cia, uni­fi­ká­cia, revi­ta­li­zá­cia, sprie­my­seľ­ňo­va­nie kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

De Ser­res F.J. Uti­li­za­ti­on of hig­her plant sys­tem as moni­tors of envi­ron­men­tal muta­gens 1978 Envi­ron­men­tal Health Per­spec­ti­ve­ness Vol. 27, p. 3 – 6 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, humán­na geoché­mia ENG vyš­šie rast­li­ny, moni­to­ring, envi­ron­men­tál­ne muta­gé­ny, indi­ká­tor článok

De Ser­res F.J. Hig­her plants as effec­ti­ve moni­tors of envi­ron­men­tal muta­gens 1992 Mutat. Res. No. 270, p. 1 – 6 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, humán­na geoché­mia ENG vyš­šie rast­li­ny, moni­to­ring, envi­ron­men­tál­ne muta­gé­ny, indi­ká­tor článok

Sák­ra T. Con­tent of sulp­hur in lea­ves of the Krko­no­še Moun­tains deci­du­ous tre­es. Obsah síry v lis­toch krko­noš­ských list­ná­čov 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 99 – 105 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG síra v lis­toch, Krko­no­še článok

Orio A.A. Modern che­mi­cal tech­no­lo­gies for asses­ment and solu­ti­on of envi­ron­men­tal pre­ob­lems 1989 Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio E.E.: Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment, p. 27 – 42 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don, New York Lon­don, New York envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG che­mic­ká tech­no­ló­gia, moni­to­ro­va­nie článok

IUCN, Baker J.M. (Chair­man) Impact of oil pol­lu­ti­on on living resour­ces 1983 Com­mis­si­on on Eco­lo­gy papers No. 4 Wor­king group on oil pol­lu­ti­on of the IUCN Com­mis­si­on on Eco­lo­gy in co-​operation with the WWF envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia ENG zne­čis­te­nie, ropa neznámy

Ben­net G. Con­ser­ving europe‘s natu­ral heri­ta­ge. Towards a euro­pe­an eco­lo­gi­cal network 1994 Proc. Inter­na­ti­onal Con­fe­ren­ce, Maas­tricht 9. – 12. novem­ber 1993 Gra­ham and Tro­ta­man Ltd. Lon­don envi­ron­men­tast­li­ka ENG Euró­pa, prí­rod­né dedič­stvo, eko­lo­gic­ká sieť neznámy

Veran­jan O.A., Vol­ko­va N.A:, Karp­luk I.A. Effect of cad­mium on orga­nism at dif­fe­rent pro­te­in in diet 1989 Vopr. Pitan. Vol. 58, p. 33 – 37 mole­ku­lár­na bio­ló­gia RUS kad­mium, biel­ko­vi­ny, stra­va, vplyv kad­mia na biel­ko­vi­ny článok

Spel­ler­berg Ian F. Detekč­né hra­ni­ce a doba ana­lý­zy nie­kto­rých zne­čis­ťu­jú­cich látok 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 117 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia CES PCB, ťaž­ké kovy, prcha­vé orga­nic­ké lát­ky, feno­ly, dusí­ka­té zlú­če­ni­ny, pes­ti­cí­dy, polych­ló­ro­va­né feno­ly, poly­aro­ma­tic­ké uhľo­vo­dí­ky, halo­gen­vo­dí­ky kni­ha 80−901855−2−5

Ass­mann E. Náuka o výno­se lesa 1968 Bra­ti­sla­va les­níc­tvo SLO les, výnos neznámy

Čiam­po­ro­vá Mila­da, Trgi­ňo­vá Iva­na Ultras­truc­tu­re of chlo­rop­lasts in lea­ves and of plas­tids in root tips of two mai­ze lines dif­fe­ring in chil­ling tole­ran­ce 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 441 – 447 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG ultra­štruk­tú­ra chlo­rop­las­tov, list, plas­tid, kore­ňo­vé vlás­ky, prop­las­tid, Zea mays, tole­ran­cia na chlad člá­nok 0006 – 3088

Vra­na Bra­ni­slav, Tand­lich Roman, Baláž Šte­fan, Der­co­vá Kata­rí­na Aero­bic bio­deg­ra­da­ti­on of polych­lo­ri­na­ted bip­he­nyls by bac­te­ria 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 251 – 266 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG aerób­na degra­dá­cia, PCB, per­zis­tent­né byfe­ny­ly, bio­re­me­dá­cia, bak­té­rie, fak­to­ry článok

Spel­ler­berg Ian F. Výpo­čet Pan­tle­ho a Buc­kov­ho inde­xu 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 131 ČÚOP Brno 1 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ché­mia CES Pen­tle­ho index, Buc­kov index, moni­to­ring kni­ha 80−901855−2−5

Ber­nard H.W. Jr. The gre­en­hou­se effect 1980 Bal­lin­ger Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kli­ma­to­ló­gia ENG sklen­ní­ko­vý efekt, otep­ľo­va­nie neznámy

Supu­ka Ján a kol. Eko­lo­gic­ké prin­cí­py tvor­by a ochra­ny zele­ne 1991 Veda Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná archi­tek­tú­ra SLO kni­ha 80−224−0128−5

Ros­si E., Kuitu­nen M. Ran­king of habi­tats for the assess­ment of eco­lo­gi­cal impact in land – use plan­ning 1996 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 77, Iss. 2 – 3, p. 227 – 234 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG hod­no­te­nie bio­to­pov, eko­lo­gic­ký vplyv, land use, plá­no­va­nie v kra­ji­ne, hod­no­te­nie ochra­ny, kri­té­ria land use, kri­té­ria land plan­ning, GIS, EIA, hod­no­te­nie vply­vov člá­nok 0006 – 3207 57.082

Kriš­tín Anton, Šuš­lík Voj­tech Zria­di­me geno­fon­do­vú plo­chu ale­bo prí­rod­nú rezer­vá­ciu “Hro­choťs­ká Buko­vi­na” pre vzác­ne rov­no­kríd­lov­ce (Ort­hop­te­ra) v CHKO BR Poľa­na 1995 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 26 SAŽP Ban­ská Bys­tri­ca envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia SLO geno­fon­do­vá plo­cha, prí­rod­ná rezer­vá­cia, Hro­choťs­ká Buko­vi­na, rov­no­kríd­lov­ce, Ort­hop­te­ra, CHKO Poľa­na člá­nok 80−85559−13−7

Bun­ce R.G.H., Heal O.W. Lands­ca­pe eva­lu­ati­on and the impact of chan­ging land-​use on the rural envi­ron­ment. The prob­lem and app­ro­ach 1984 Roberts R.D., Roberts T.M. (eds.): Plan­ning and eco­lo­gy, p. 164 – 188 Chap­mann and Hall Lon­don envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG hod­no­te­nie kra­ji­ny, vplyv využi­tia zeme, vidiec­ka kra­ji­na článok

Gus­taf­son E.J., Crow T.R. Simu­la­ting the effects of alter­na­ti­ve forest mana­ge­ment stra­te­gies on lands­ca­pe struc­tu­re 1996 Jour­nal of Envi­ron­men­tal Mana­ge­ment Vol. 46, No. 1, p. 77 – 94 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo ENG alter­na­tív­ne les­né hos­po­dá­re­nie člá­nok 0301 – 4797 614.7

Šin­de­lář Jiří Před­sta­va o dru­ho­vém slo­že­ní původ­ních při­ro­ze­ných lesů na úze­mí Čes­ké repub­li­ky 1996 Živa No. 1, p. 2 – 3 Aca­de­mia Pra­ha envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo CES smrek, buk, jed­ľa, smre­ko­vec, dub člá­nok 0044 – 4812

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo. Poten­ciál les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 44 – 49 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO NECONET, les­né hos­po­dár­stvo, poten­ciál, naru­šo­va­nie kva­li­ty, naru­šo­va­nie sta­bi­li­ty, les, cha­rak­te­ris­ti­ka lesov SR, záso­ba dre­va, roč­ný prí­ras­tok, pries­to­ro­vá diver­zi­ta, slt, vege­tač­né stup­ne, sku­pi­ny fyto­ce­nóz, vege­tač­né výš­ko­vé stup­ne, dre­vin­ná sklad­ba kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 49 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Národ­ná eko­lo­gic­ká sieť a les­né hos­po­dár­stvo 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 49 – 55 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO veko­vá štruk­tú­ra, vlast­ní­ci lesa, funkč­ná kate­go­ri­zá­cia, výš­ko­vá diver­zi­ta, les, les­ný vege­tač­ný stu­peň, NECONET, kon­flik­ty les­né­ho hos­po­dár­stva, his­tó­ria prín­ci­pov les­níc­tva, prin­cíp maxi­mál­nej pro­duk­cie, prin­cíp mini­mál­ne­ho rizi­ka kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na His­to­ric­ký vývoj základ­ných prin­cí­pov les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 55 – 56 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO prin­cíp eko­lo­gic­kej sta­bi­li­ty, súlad ochra­na prí­ro­dy – les­né hos­po­dár­stvo, poras­to­vé hos­po­dár­stvo, prí­ro­de blíz­ke hos­po­dár­stvo, fyto­ce­nó­za, prin­cíp bio­di­ver­zi­ty kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Blac­kith R.E., Rey­ment R.A. Mul­ti­va­ria­te morp­ho­met­rics 1971 Aca­de­mic Pre­ss Lon­don mor­fo­met­ria ENG neznámy

Hraš­ko J. Pôd­na ana­lý­za 1962 SVPL Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia SLO pôda neznámy

Bark­mann J.J., Mora­vec J., Raus­chert S. Code of phy­to­so­ci­olo­gi­cal nomenc­la­tu­re 1976 Vege­ta­tio No. 2, p. 131 – 185 Den Haag fyto­so­ci­oló­gia, taxo­nó­mia ENG nomenk­la­tú­ra článok

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Ťaž­kos­ti les­níc­kej pra­xe. Zdroj roz­po­rov ochra­ny prí­ro­dy a les­né­ho hos­po­dár­stva 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 56 – 57 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO les­né hos­po­dár­stvo, ochra­na prí­ro­dy, kon­flikt, dlhá pro­duk­cia, sys­tém odo­be­ra­nia, hmot­ná sti­mu­lá­cia, sla­bá mecha­ni­zá­cia, holo­rub, kon­cepč­ný prí­stup k lesom, eko­lo­gic­ký prí­stup, auto­re­gu­lá­cia, verej­nop­ros­peš­né fun­kcie, korek­cia, usmer­ne­né les­níc­tvo kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Záho­rov­ská Eri­ka a kol. Sys­tém a evo­lú­cia niž­ších rast­lín 1995 PRIF UK Bra­ti­sla­va taxo­nó­mia rast­lín, bota­ni­ka SLO kni­ha 80−223−0752−1

Hen­drych Rado­van Sys­tém a evo­lu­ce vyš­ších rost­lin 1977 SPN Pra­ha taxo­nó­mia, bota­ni­ka CES kniha

Brin­dzík Marek Poznám­ky k výsky­tu neto­pie­rov na nie­kto­rých zimo­vis­kách Demä­nov­skej doli­ny (zim­né sezó­ny 199596199697) 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 23 – 25 Daph­ne Bra­ti­sla­va chi­rop­te­ro­ló­gia SLO Chi­rop­te­ra, zimo­vis­ká Demä­nov­ská doli­na, jas­ky­ňa Suchá, Demä­nov­ka, Ľado­vá, Bara­nia, Okno, Pus­tá, V Soko­le člá­nok 13358 – 2091

Lys­ter S. Inter­na­ti­onal wild­li­fe law 1985 Gro­tius Puli­ca­ti­ons Ltd. Cam­brid­ge prá­vo, eko­so­zo­ló­gia ENG prá­vo divo­či­ny neznámy

Krip­pel E. Postg­la­ciál­ny vývoj lesov Záhor­skej níži­ny. His­to­ric­ko­ge­obo­ta­nic­ká štú­dia 1965 Bio­lo­gic­ké prá­ce Vol. 11, No. 3 SAV Bra­ti­sla­va vývoj prí­ro­dy, his­to­ric­ká geobo­ta­ni­ka SLO Záhor­ská níži­na neznámy

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Eko­lo­gic­ký, eko­no­mic­ký prí­stup k lesom 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 57 – 58 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO výber­ko­vý hos­po­dár­sky spô­sob, pod­ras­to­vé hos­po­dár­stvo, malop­loš­ný holo­rub, inten­zív­ne poras­ty, rých­lo ras­tú­ce dre­vi­ny, holo­rub, agro­tech­nic­ké opat­re­nia, techi­zá­cia, che­mi­zá­cia, krát­ka rub­ná doba kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Model pôvod­ných lesov 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 58 – 59 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO pôvod­ný les, úpô­vod­ná sklad­ba, pôvod­ná veko­vá sklad­ba, pries­to­ro­vá výstav­ba, les­né vege­tač­né stup­ne (LVS), pôvod­né zakme­ne­nie, poras­to­vá štruk­tú­ra kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Význam uplat­ňo­va­nia pri­ní­pu trva­lo udr­ža­teľ­né­ho roz­vo­ja a násled­ky jeho nedo­dr­žia­va­nia 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 62 – 65 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO 10 roč­ný veko­vý stu­peň, prin­cíp vyrov­na­nos­ti, prin­cíp ply­nu­los­ti, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, hos­po­dá­re­nie v lese, tvar lesa, hos­po­dár­ske opat­re­nia, rub­ná zre­losť, imple­men­tá­cia NECONET, zása­dy, odpo­rú­ča­nia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Pred­sta­vy o lesoch NECONET Slo­ven­ska 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 70 – 72 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo SLO les, NECONET, Slo­ven­sko, LHP, hos­po­dá­re­nie v lese, stra­té­gia IUCN kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Tvor­ba súla­du medzi ochra­nou prí­rod a les­ným hos­po­dár­stvom 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 60 – 62 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo, his­tó­ria SLO ochra­na prí­ro­dy, les­né hos­po­dár­stvo, H‑L, finan­cie, dotá­cie, úhra­da ujmy, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, bio­di­ver­zi­ta, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, opat­re­nia, úze­mia NECONET, valaš­ská kolo­ni­zá­cia, pas­tier­ska kolo­ni­zá­cia, lano­bá sústa­va, dele­nie drev­ných zásob kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Osz­lá­nyi Július, Gre­guš Cti­bor, Kon­triš Jaro­slav, Bub­li­nec Edu­ard, Kon­tri­šo­vá Oľga, Kod­rík Milan, Guzi­ová Zuza­na Pros­tried­ky poli­ti­ky ochra­ny prí­ro­dy v les­nom hos­po­dár­stve 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 65 – 70 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, les­níc­tvo, poli­ti­ka SLO ochra­na prí­ro­dy, les­né hos­po­dár­stvo, bio­di­ver­zi­ta, NECONET, les, pros­tried­ky ochra­ny bio­di­ver­zi­ty, rezo­lú­cie, štát­na les­níc­ka poli­ti­ka, Stra­té­gia a kon­cep­cia roz­vo­ja les­níc­tva kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Baker J.M. (ed.) Mari­ne Eco­lo­gy and Oil Pol­lu­ti­on 1976 App­lied Scien­ce Pub­lis­hers Bar­king envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, marin­ná eko­ló­gia ENG zne­čis­te­nie z rafi­né­rie, zne­čis­te­nie ropou, zne­čis­te­nie mora, more neznámy

Kal­lak H.I., Var­per M.A. Plant tis­sue cul­tu­re as a model sys­tem for muta­ge­ni­ci­ty tes­ting of che­mi­cals 1985 Muta­ti­on Res. Vol. 147, p. 51 – 57 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, medi­cí­na ENG rast­lin­né tka­ni­vá, tes­to­va­nie muta­ge­ni­ty, che­mi­ká­lie článok

Kad­ke S.N., Raman V. Enzym as an index of acti­vi­ty of was­te­wa­ter and the­ir bio­mass 1978 I.A.W.P.C. Tech. Annu­al V, p. 139 – 152 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG enzý­my, index acti­vi­ty odpa­do­vých vôd, index bio­ma­sy článok

Fur­se M.T., Moss D., Wright J.F., Armi­ta­ge P.D., Gunn R.J.M. A prac­ti­cal manu­al for the clas­si­fi­ca­ti­on and pre­d­ic­ti­on of mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ties in run­ning water in Gre­at Bri­tain. Pre­li­mi­na­ry ver­si­on 1986 FBA River Lab. East Sto­ke, Ware­ham envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, nume­ric­ká eko­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG tečú­ca voda, kla­si­fi­ká­cia, ordi­ná­cia, Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, moni­to­ring neznámy

Ste­e­le B.B., Bayn R.L., Grant C.V. Envi­ron­men­tal moni­to­ring using popu­la­ti­ons of birds and small mam­mals. Ana­ly­sis of sam­pling effort 1984 Bio­lo­gi­cal Con­ser­va­ti­on Vol. 30, p. 157 – 172 Bar­king Else­vier Tech­no­lo­gy Else­vier envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, orni­to­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia ENG moni­to­ring článok

Bube­lí­ni­ová Micha­e­la Za hra­ni­ca­mi osnov envi­ron­men­tál­nej výcho­vy 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 43 – 47 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­tál­na výcho­va, psy­cho­ló­gia SLO kul­tú­ra, kultúrno-​antropologický obrat, morál­ka, kog­ni­ti­vis­tic­ké prí­stu­py, trans­for­má­cia cen­triz­mu, ego­cen­triz­mus, decen­trá­cia, antro­po­cen­triz­mus člá­nok 13358 – 2091

Rob­les M.D., Bur­ke I.C. Legu­me, grass, and Con­ser­va­ti­on Reser­ve Prog­ram effects on soil orga­nic mat­ter reco­ve­ry 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 2, p. 345 – 357 ESA Was­hing­ton envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia ENG Con­ser­va­ti­on Reser­ve Prog­ram, pôd­na orga­nic­ká hmo­ta, obno­va orga­nic­kej hmo­ty, trá­va, struk člá­nok 1051 – 0761

Haj­dúk J. The con­tent of Pb, Cd, As, Fe, Cr, Zn, Cu, Ca, Mg and S in the soils of TANAP in rela­ti­on to indus­trial immi­si­on effect 1988 Tre­a­ti­ses con­cer­ning The Tat­ra Nati­onal Park Vol. 28, p. 251 – 261 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia SLO olo­vo, kad­mium, arzén, žele­zo, chróm, zinok, meď, váp­nik, hor­čík, síra, pôda, TANAP, ťaž­ké kovy, prie­my­sel­né imi­sie článok

Baná­so­vá V., Šucha V. Degra­dá­cia lúč­nych poras­tov vply­vom sil­nej aci­di­fi­ká­cie pôd 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 28 – 38 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia, eko­ló­gia ENG degra­dá­cia lúk, aci­di­fi­ká­cia pôdy, pH, toxic­ká voda, dru­ho­vá diver­zi­ta, dru­ho­vá boha­tosť, gra­mi­no­idi, mobi­li­ta hlin­ní­ka, toxi­ci­ta hli­ní­ka, zvý­še­nie podie­lu jed­nok­líč­no­lis­tých rast­lín článok

Klin­da Jozef (ed.) Envi­ron­men­ta­lis­ti­ka a prá­vo 1993 MŽP SR Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO neznámy

Gaš­pa­rí­ko­vá Bože­na, Úrad­ní­ček Šte­fan, Vodzin­ská Mag­da­lé­na Legis­la­tív­ne aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 191 – 204 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO NECONET, legis­la­tí­va, ochra­na prí­ro­dy, kra­ji­na, ‑SES, stu­peň ochra­ny, ochra­na dre­vín, chrá­ne­né stro­my, finanč­ný prís­pe­vok, územ­né plá­no­va­nie, sta­veb­ný poria­dok, ‑PD, územ­né kona­nie, vyvlast­ne­nie, ochra­na lesa, LPF, náh­ra­da, PPF, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Gaš­pa­rí­ko­vá Bože­na, Úrad­ní­ček Šte­fan, Vodzin­ská Mag­da­lé­na Legis­la­tív­ne aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 204 – 238 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO obhos­po­da­ro­va­nie, pozem­ko­vé úpra­vy, ochra­na vody, PHO, tok, povo­die, nerast­né bohat­stvo, ložis­ko, dobý­va­nie, EIA, prax, imple­men­tá­cia NECONET, prá­va a povin­nos­ti, zákon kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Dunaj Jaro­slav Diaľ­ni­ca a ľudia 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 52 – 56 Daph­ne Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, psy­cho­ló­gia SLO diaľ­ni­ca, lob­bo­va­nie, pohľad lai­ka člá­nok 1335 – 2091

Hare L. Aqu­atic insects and tra­ce metals. Bio­avai­la­bi­li­ty, bio­ac­cu­mu­la­ti­on, and toxi­ci­ty 1992 Cri­ti­cal Review of Toxi­co­lo­gy Vol. 22, p. 327 – 369 envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, toxi­ko­ló­gia ENG vod­ný hmyz, sto­po­vé kovy, bio­aku­mu­lá­cia, toxi­ci­ta, bio­lo­gic­ká dostup­nosť článok

Supu­ka J., Ber­ta F. Zlo­že­nie ter­pé­nov v ihli­čí (Pse­udot­su­ga men­zie­sii (Mir­bel) Fran­co) ras­tú­cej v mest­skom pro­stre­dí 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 102 – 116 SAP Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, urba­nis­ti­ka ENG ter­pé­ny, ihli­čie, Pse­udot­su­ga men­zien­sii, mest­ské pro­stre­die, Nit­ra, Arbo­ré­tum Mly­ňa­ny, envi­ron­men­tál­ny vplyv, indi­ká­tor článok

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Vod­né hos­po­dár­stvo a NECONET 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 129 – 136 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO naru­še­nie infil­trá­cie, malé vod­né elek­trár­ne, rybár­stvo, rie­še­nie, prá­vo, náh­rad­ný tok, bio­ko­ri­dor, VD Žili­na, altr­na­tí­va, taj­chy, ryb­ní­ky, jar­ky, oso­bit­ná ochra­na, reci­pient, bari­é­ra, nádrž, hla­do­vá voda, revi­ta­li­zá­cia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Pia­get J. Psy­cho­lo­gie inte­li­gen­ce 1970 SPN Pra­ha psy­cho­ló­gia CES inte­li­gen­cia neznámy

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Roz­voj vod­né­ho hos­po­dár­stva v pod­mien­kach imple­men­tá­cie NECONET 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 136 – 142 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO vod­né hos­po­dár­stvo, NECONET, sani­tár­ny prie­tok, odpa­do­vá voda, reten­cia, rena­tu­rá­cia, revi­ta­li­zá­cia, prie­chod­nosť rybo­cho­du, náh­rad­ný tokp­re­sme­ro­va­nie toku, rekre­ácia, rybo­chov, kon­cep­cia vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky, pro­kla­ma­tí­vy, taj­chy, VE, hrá­dza, hať kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Trn­ka Alf­réd Vplyv ryb­nič­né­ho hos­po­dá­re­nia na výskyt a hniez­de­nie vod­né­ho a pri vode žijú­ce­ho vtávt­va na vybra­ných loka­li­tách západ­né­ho Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 173 – 177 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ryb­né hos­po­dár­stvo, ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO ryb­nič­né hos­po­dá­re­nie, hniez­de­nie, lik­vi­dá­cia pôvod­ných bio­to­pov, Jaku­bov­ké ryb­ní­ky, Trnav­ské ryb­ní­ky, Alek­šin­ské ryb­ní­ky, Levic­ké ryb­ní­ky, Bohe­ľov­ské ryb­ní­ky, Hro­bo­ňov­ské ryb­ní­ky, zme­ny orni­to­ce­nóz, let­ne­nie, kose­nie v pred­ve­ge­tač­nom obdo­bí zborník

Trn­ka Alf­réd Vplyv ryb­nič­né­ho hos­po­dá­re­nia na výskyt a hniez­de­nie vod­né­ho a pri vode žijú­ce­ho vtávt­va na vybra­ných loka­li­tách západ­né­ho Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 173 – 177 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ryb­né hos­po­dár­stvo, ich­ty­o­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vyso­ká úro­veň vody, veľ­mi níz­ka úro­veň vody, vypúš­ťa­nie ryb­ní­kov v zime, sce­po­va­nie zborník

Peter­ken G.F., Back­me­roff C. Long-​term moni­to­ring in unma­na­ged wood­land Natu­re Reser­ves 1988 Rese­arch and Sur­vey in Natu­re Con­ser­va­ti­on No. 2 Natu­re Con­ser­van­cy Coun­cil syne­ko­so­zo­ló­gia ENG nema­na­žo­va­ný luž­ný les, moni­to­ring neznámy

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Kon­cep­cia vodo­hos­po­dár­skej poli­ti­ky Slo­ven­ska 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 142 – 150 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO ochrán­né hrá­dze, odvo­dňo­va­nie, zdrž, vod­né die­lo, splav­ne­nie dol­nej Mora­vy, pit­ná voda, úžit­ko­vá voda, inves­tič­ná výstav­ba, pit­ná voda, záso­bo­va­nie, obec, cena, trva­lo udr­ža­teľ­ný roz­voj, doku­men­ty, doho­dy, ochra­na, tvor­ba legis­la­tí­vy kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Vili­no­vič Kamil, Lehoc­ký Ján, Zacha­ro­vá Jana, Lumo­vá Dag­mar Návrh opat­re­ní vo vod­nom hos­po­dár­stve pre tvor­bu legis­la­tív­nych nástro­jov a impe­men­tá­ciu eko­lo­gic­kej sie­te 1996 IUCN: Aspek­ty imple­men­tá­cie eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska, p. 150 – 154 IUCN Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, vod­né hos­po­dár­stvo SLO imple­men­tá­cia eko­lo­gic­kej sie­te, opat­re­nia kni­ha 2 – 8317-​0359‑X

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Očo­vá – Dúb­ra­vy, les­né hos­po­dár­stvo, les­ná ťaž­ba, výstav­ba les­ných ciest, Tet­rao uro­gal­lus, Bona­sa bona­sia, med­veď, rys, vlk, kal­de­ra Poľa­ny, auto­tu­ris­ti­ka, rekul­ti­vá­cia, Lul­lu­la arbo­rea, Upu­pa epops, Lanius minor, Lanius col­lu­rio, Lanius excu­bi­tor zborník

Prach K. Bio­mo­ni­to­ring – meto­dy a prin­ci­py 0 ČÚOP Brno envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, bota­ni­ka CES bio­mo­ni­to­ring príručka

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO Hyme­nop­te­ra, bla­no­kríd­lov­ce, para­zi­tiz­mus, ekto­pa­ra­zi­tiz­mus, endo­pa­ra­zi­tiz­mus, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, zánik medzí, zánik remí­zok, zánik kro­vín, nad­mér­ná ťaž­ba dre­va, hno­je­nie, zme­ny dru­ho­vej sklad­by lesa zborník

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO apli­ká­cia che­mic­kých príp­rav­kov v poľ­no­hos­po­dár­stve, kon­ta­mi­ná­cia vody, hro­ma­de­nie škod­li­vín v pôde, povr­cho­vá ťaž­ba nerast­ných suro­vín, výstav­ba síd­lisk, výstav­ba, jad­ro­vé elek­trár­ne, vod­né die­la, výskyt pod­ľa bio­to­pov, skal­né lesoste­pi zborník

Belá­ko­vá Ade­la, Lukáš Jozef Súčas­ný stav ohro­ze­ných, zra­ni­teľ­ných a vzác­nych dru­hov bla­no­kríd­lov­cov (Hyme­nop­te­ra) 1994 Zbor­ník Ochra­na bio­di­ver­zi­ty na Slo­ven­sku, Bra­ti­sla­va, p. 127 – 132 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, zooló­gia, eko­ló­gia SLO tep­lo­mil­né dúb­ra­vy, luž­né lesy, jel­ši­ny, skal­né ste­pi, via­te pies­ky, čer­ve­ný zoznam zborník

Var­ga J. Prís­pe­vok k pozna­niu fau­nis­tic­kých pome­rov v CHPV Kra­sín v Dol­nej Súči 1989 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 13, p. 33 – 35 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va fau­nis­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Kra­sín člá­nok 80−85559−13−7

Mia­dok D. Con­tri­bu­ti­on to the phy­to­co­eno­lo­gy of the pro­jec­ted sta­te natu­ral reser­va­ti­on Kre­me­ňo­vo 1993 Bio­ló­gia Vol. 48, No. 1, p. 67 – 71 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Kre­me­ňo­vo člá­nok 0006 – 3088

Hyt­te­born H. (ed.) The use of eco­lo­gi­cal variab­les in envi­ron­men­tal moni­to­ring, Report PM 1151 1979 The Nati­onal Swe­dish Envi­ron­ment Pro­tec­ti­on Board fyto­ce­no­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG moni­to­ring, eko­lo­gic­ké pre­men­né neznámy

Skye E. 1979 Annu­al Review of Phy­to­pat­ho­lo­gy No. 17, p. 325 – 341 fyto­pa­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG indi­ká­tor, moni­to­ro­va­nie, zne­čis­te­nie, lišaj­ní­ky článok

Lewitt J. Res­pon­ses of plants to envi­ron­men­tal stres­ses 1972 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York fyto­so­zo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG reak­cie rast­lín, envi­ron­men­tál­ny stres neznámy

Fran­kel Otto H., Bro­wn Ant­ho­ny H.D., Bur­don Jere­my J. The con­ser­va­ti­on of plant bio­di­ver­si­ty 1995 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge, Mas­sa­chu­sets gene­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG ochra­na rast­lín, bio­di­ver­zi­ta rast­lín, ochra­na ex situ, ochra­na in situ, ohro­ze­né dru­hy nezná­my 0−521−46165, 0−521−46731−4

Stohlg­ren T.J., Chong G.W., Kalk­han M.A., Schell L.D. Mul­tis­ca­le sam­pling of plant diver­si­ty. Effects of mini­mum map­ping unit size 1997 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons Vol. 7, No. 3, p. 1054 – 1063 ESA Was­hing­ton geobo­ta­ni­ka, bota­ni­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG výskum rast­lin­nej diver­zi­ty, mini­mál­na mapo­va­cia jed­not­ka člá­nok 1051 – 0761

1998 Geoin­fo, No. 1, 2 Com­pu­ter Pre­ss Ostra­va geo­gra­fia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES polo­ho­vý sys­tém, GPS, GLONASS, TRANSIT, Loran, Ome­ga, Timo­ti­on, Parus, Cika­da, Cyk­lon, NAVSTAR, pozem­né moni­to­ro­va­nie, kódo­va­nie, frek­ven­cia, GISAT, RADARSAT, poľ­no­hos­po­dár­stvo, les­níc­tvo, EAR­SeL, povo­deň, pro­ti­po­vo­dňo­vá ochra­na, Geoma­ti­ca, DKM člá­nok 1121 – 1082

1998 Geoin­fo, No. 1, 2 Com­pu­ter Pre­ss Ostra­va geo­gra­fia, počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES kata­ster nehnu­teľ­nos­tí, digi­ta­li­zá­cia, pozem­ko­vé úpra­vy, orto­rek­ti­fi­ká­cia, GRASS, Auto­desk, Map­Gu­ide, letec­ké sním­ko­va­nie, Mora­va, DPZ, moni­to­ring vege­tá­cie, Inter­net, eró­zia, ÚHUL, les­né ces­ty, moni­to­ring lesov, ras­tre reli­é­fu, DMR člá­nok 1121 – 1082

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 64 – 86 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt geoché­mia, eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES atmo­sfé­ra, ozó­no­vá die­ra, klí­ma, vie­tor, oblač­nosť, zráž­ky, zme­ny klí­my, sklenn­ní­ko­vý efekt, roč­né obdo­bia encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re (ed.) The encyc­lo­pe­dia of geoche­mis­try and envi­ron­men­tal scien­ces 1972 Van Nostrand Rein­hold New York geoché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG encyklopédia

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E6 Záho­rie – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 181 – 182 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO sedi­men­tár­ne hor­ni­ny, ropa, uhlie, via­te pies­ky kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E10 Lato­ri­ca a Tice – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 189 – 190 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Maďar­sko, IBA, ram­sar­ská loka­li­ta kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E15 Trí­beč – juh (Zobor a Žib­ri­ca) – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­sko 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 197 – 198 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va geoló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Zobor­ské vrchy, lom kni­ha 2−8317−0323−9

Die Tier­welt des Tatras Nati­onal­par­kes. Der west­li­chen Tat­ra und der Pol­nis­chen Tat­ra Nati­onal­par­kes. Die Natur des Öst­li­chen un der West­li­chen Tat­ra 0 TANAP Mar­tin geomor­fo­ló­gia, geoló­gia, hyd­ro­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka GER oro­gra­fia, geoló­gia, hyd­ro­ló­gia, klí­ma, fau­na, fló­ra, zne­čis­te­nie, TANAP spravodaj

Urban Peter Oboj­ži­vel­ní­ky a pla­zy Hor­nej Chrep­ko­vej 1992 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 19, p. 56 – 57 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Hor­ná Chrep­ko­vá člá­nok 80−85559−13−7

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Lut­ra lut­ra, vydra rieč­na, bio­in­di­ká­tor, inten­zi­fi­ká­cia poľ­no­hos­po­dár­stva, indus­tria­li­zá­cia, roéz­voj sídel, nad­mer­ný lov, niče­nie bio­to­pov, frag­me­tá­cia bio­to­pov, zne­čis­te­nie, deštruk­cia, orga­noch­ló­ro­vé deri­vá­ty, ťaž­ké kovy, chló­ro­va­né uhľo­vo­dí­ky, PCB zborník

Bud­ke A. Pre­hľad­né deji­ny lesov na Záhor­skej níži­ne 1959 his­tó­ria, les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia SLO deji­ny lesov neznámy

Kopá­ček J., Stuch­lík E., Vyhná­lek V., Závod­ský D. Con­cet­ra­ti­on of nut­rients in selec­ted lakes in the High Tat­ra Moun­tains, Slo­va­kia – Effekt of sea­son and waters­hed 1996 Hyd­ro­bi­oló­gia Vol. 319, Iss. 1, p. 47 – 55 hyd­ro­bi­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG jaze­rá Tatier, sezo­nál­nosť jazier, P, N, chlo­ro­fyl, aci­di­fi­ká­cia, okys­ľo­va­nie, amo­niak, oxi­dy dusí­ka, hor­ské jaze­rá, orga­nic­ký mate­riál článok

Pošuth P., Kočiš J., Bre­yl I. Pre­hľad súčas­né­ho sta­vu kon­ta­mi­ná­cie rýb polych­ló­ro­va­ný­mi bife­nyl­mi a nie­kto­rý­mi ťaž­ký­mi kov­mi na východ­nom Slo­ven­sku 1992 Zbor­ník refe­rá­tov zo Slo­ven­ské­ho eko­fó­ra ÚV SRZ: Rybár­ska prob­le­ma­ti­ka vodá­ren­ských nádr­ží, Žili­na, p. 7 – 8 ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO kon­ta­mi­ná­cia rýb, PCB, ťaž­ké kovy, východ­né Slo­ven­sko článok

Orio A.A. Modern che­mi­cal tech­no­lo­gies for asses­ment and solu­ti­on envi­ron­men­tal prob­lems 1989 Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.): Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment, p. 169 – 184 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG envi­ron­men­tál­ny prob­lém, envi­ron­men­tál­na tech­no­ló­gia článok

Bot­kin D.B., Caswell M.F., Estes J.E., Orio A.A. (eds.) Chan­ging the glo­bal envi­ron­ment. Per­spec­ti­ve on human invol­ve­ment 1989 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG envi­ron­men­tál­ny prob­lém, envi­ron­men­tál­na tech­no­ló­gia, vplyv člo­ve­ka neznámy

Gab­riš J. Che­mis­try in the agri­cul­tu­ral pro­duc­ti­on and pro­tec­ti­on of the envi­ron­ment 1987 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va ché­mia, poľ­no­hos­po­dár­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO poľ­no­hos­po­dár­ska pro­duk­cia, ochra­na, pro­stre­die neznámy

Pit­tock A.B., Fra­kes L.A., Jens­sen D., Peter­son J.A., Zil­man J.W. The effect of cli­ma­tic chan­ge and varia­bi­li­ty on man­kind 1978 Pit­tock A.B. et al. (eds.): Cli­ma­tic chan­ge and varia­bi­li­ty, p. 294 – 297 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kli­ma­tic­ká zme­na neznámy

Grib­ben J. Cli­ma­tic chan­ge 1978 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge kli­ma­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kli­ma­tic­ká zme­na neznámy

Elí­áš Pavol Kon­zer­vač­ná bio­ló­gia – nový ved­ný odbor 1989 Pamiat­ky a prí­ro­da Vol. 20, No. 4, p. 48 Štát­ny ústav pamiat­ko­vej sta­rost­li­vos­ti, Obzor Bra­ti­sla­va kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO nový ved­ný odbor článok

Pea­se C.M., Fowler N.L. A sys­te­ma­tic app­ro­ach to some aspects of con­ser­va­ti­on bio­lo­gy 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 5, p. 1311 – 1329 ESA Was­hing­ton kon­zer­vač­ná bio­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG sys­te­ma­tic­ký prí­stup, aspek­ty kon­zer­vač­nej bio­ló­gie článok

Peká­ro­vá P., Pekár J. The impact of land – use on stre­am water – quali­ty in Slo­va­kia 1996 Jour­nal of Hyd­ro­lo­gy Vol. 180, Iss. 1 – 4, p. 333 – 350 Else­vier Amster­dam kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG kva­li­ta tokov, využí­va­nie kra­ji­ny, land use, vplyv lené­ho hos­po­dár­tva, vplyv poľ­no­hos­po­dár­stva, vplyv urbán­nych akti­vít, N, sul­fá­ty člá­nok 0022 – 1694 55

Toper­cer Ján Jr. Eco­lo­gi­cal com­ments on ter­ri­to­rial sys­tems of eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty 1995 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 3, p. 303 – 315 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO, ENG ÚSES článok

Buček Anto­nín, Laci­na Ján Sup­ra­re­gi­onal ter­ri­to­rial sys­tem of lands­ca­pe – eco­lo­gi­cal sta­bi­li­ty of the for­mer Cze­cho­slo­va­kia 1996 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 1, p. 71 – 76 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG, CES NRÚSES, ÚSES článok

Seko Lucian Náuka o ochra­ne kra­ji­ny 1992 PRIF UK Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO kra­ji­na, geokom­plex, geotop, fyzi­otop, medzi­ná­rod­né doho­vo­ry skrip­tá 80−223−0439−5

Spel­ler­berg Ian F. Moni­to­ro­va­nie kra­ji­ny a jeho využí­va­nia. Zber ana­lý­za dát, kla­si­fi­ká­cia kra­ji­ny 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 84 – 87 ČÚOP Brno 1 kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES kra­ji­na, CORINE, AONB (Are­as of Outs­tan­ding Natu­ral Beau­ty), ana­lý­za indi­kač­ných prv­kov, pre­d­ik­tív­ne mode­lo­va­nie, zme­na vidiec­kej kra­ji­ny, DOE, NCC kni­ha 80−901855−2−5

ITE Lands­ca­pe chan­ges in Bri­tain 1986 ITE Hun­tig­don kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zme­na kra­ji­ny, Veľ­ká Bri­tá­nia neznámy

Šúri­ová N., Iza­ko­vi­čo­vá Z. Ter­ri­to­rial sys­tem of anth­ro­po­ge­nic stress fac­tors in landscape-​ecological plan­ning 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, p. 181 – 189 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG územ­ný sys­tém stre­so­vých fak­to­rov, kra­jin­no­eko­lo­gic­ké plá­no­va­nie článok

Lehot­ská Blan­ka Kra­jin­no­eko­lo­gic­ký a eko­so­zo­lo­gic­ký význam chi­rop­te­ro­fau­ny Malých Kar­pát 1996 PRIF UK Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­so­zo­ló­gia SLO Chi­rop­te­ra, neto­pie­re, Malé Kar­pa­ty práca

Žilin­čík Pavol EIA. nie­koľ­ko pozná­mok ako úvod ku kom­plex­nej ana­lý­ze 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 44 – 47 Daph­ne Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, prá­vo SLO EIA, občian­ske zdru­že­nie, občian­ska ini­cia­tí­va člá­nok 1335 – 2091

Šte­fan­čík L. Dif­fe­ren­tia­ted forest mana­ge­ment in Slo­va­kia aimed at beech stands 1996 Les­nic­tví Vol. 42, No. 4, p. 185 – 189 Pra­ha les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO, ENG hos­po­dá­re­nie v lese, využi­tie lesa, buči­ny, zne­čis­te­nie ovzdu­šia člá­nok 0024 – 1105

Jaro­lí­mek I. Con­tri­bu­ti­on to kno­wled­ge of forest com­mu­ni­ties along the Mora­va river 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1: 115 – 124 SAP Bra­ti­sla­va les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Mora­va, Záho­rie článok

Par­me­lee R.W., Went­sel R.S., Phil­lips C.T., Simi­ni M., Chec­kai R.T. Soil mic­ro­cosm for tes­ting the effects of che­mi­cal pol­lu­tants on soil fau­na com­mu­ni­ties and trop­hic struc­tu­re 1993 Envi­ron­men­tal Toxi­co­lo­gy and Che­mie Vol. 12, p. 1477 – 1486 envi­ron­men­tál­na toxi­ko­ló­gia, ché­mic­ká pedo­ló­gia, eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG pôd­ny mik­ro­koz­mos, pôd­na mik­ro­štruk­tú­ra, tes­to­va­nie che­mic­kých polu­tan­tov, pôd­ne spo­lo­čen­stvá, pôd­na fau­na, tro­fic­ká štruk­tú­ra článok

Konôp­ka J. a kol. Kon­cep­cia eko­lo­gic­ké­ho obhos­po­da­ro­va­nia lesov 1992 Sbor­ník AZV ČSSR No. 161 Pra­ha les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES les, hos­po­dá­re­nie v lese zborník

Repet­to R., Gil­lis M. Pub­lic poli­cies and the misu­se of forest resour­ces 1988 A world resour­ces Ins­ti­tut Book, CUP les­níc­tvo, poli­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG les neznámy

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO bio­di­ver­zi­ta, sta­vov­ce, Poľa­na, fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu, diver­zi­ta spo­lo­čen­stva, kvan­ti­ta­tív­ne zme­ny spo­lo­čen­stva, zme­na diver­zi­ty vtác­tva, suk­ce­sia lesa, imi­sie, les­né ťaž­by, vod­ná nádrž, ryby, oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, vtá­ky, cicav­ce zborník

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO pro­ti­po­vo­dňo­vé úpra­vy, regu­lá­cia toku, odvod­ne­nie, odles­ňo­va­nie, zavla­žo­va­nie, úpra­va toku, prieh­ra­da, nádrž, teri­tó­tium, mig­rač­ná bari­é­ra, naru­še­nie cyk­lu záplav, zme­ny pod nádr­žou, náh­rad­né bio­to­py, malé vod­né elek­trár­ne, lov vydier, dopra­va zborník

Kad­le­čík Ján Ochra­na vydry rieč­nej (Lut­ra lut­ra) na Slo­ven­sku 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 213 – 221 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO komu­ni­ká­cie, rúro­vé prie­pus­ty, kol­mé ste­ny bez bre­hov, vyru­šo­va­nie, rekre­ácia, rybo­lov, ochra­na, mana­ge­ment, mana­ge­ment povo­dia, kam­paň, odchov v zaja­tí, zborník

Štef­fek Jozef Mäk­ký­še CHN Beňa­dov­ské raše­li­nis­ko a ŠPR Klin­ské raše­li­nis­ko 1990 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 14, p. 66 – 67 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Beňa­dov­ské raše­li­nis­ko, Klin­ské raše­li­nis­ko člá­nok 80−85559−13−7

Štef­fek Jozef Inven­ta­ri­zač­ný výskum mala­ko­fau­ny ŠPR Babia hora 1988 Chrá­ne­né úze­mia Slo­ven­ska No. 11, p. 23 – 25 Eko­ló­gia Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO Babia hora člá­nok 80−85559−13−7

Pachin­ger Karol, Hafer­korn Jörg Porov­na­nie spo­lo­čen­stva mik­ro­mam­má­lií z luž­ných lesov Duana­ja a Labe 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 11 – 19 SAP Bra­ti­sla­va mam­ma­li­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG Mik­ro­mam­ma­lia, luž­né lesy, Dunaj, Labe, Sorex minu­tus, Apo­de­mus syl­va­ti­cus, Mic­ro­tus oeco­no­mus, Apo­de­mus syl­va­ti­cus, zápla­vy článok

Říha Josef Hod­no­ce­ní vli­vu inves­tic na život­ní pros­tře­dí. Vícek­ri­te­riál­ní ana­lý­za a EIA 1995 Aca­de­mia Pra­ha mate­ma­ti­ka, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES viac­kri­te­riál­na ana­lý­za, EIA, inves­tí­cie v život­nom pro­stre­dí kniha

Grun­da B. Met­hod of deter­mi­na­ti­on of cel­lu­lo­se decom­po­si­ti­on in forest soils 1967 Les­nic­ký časo­pis Vol. 13, p. 807 – 813 Pra­ha mik­ro­bi­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES deter­mi­ná­cia roz­kla­du celu­ló­zy, les­ná pôda článok

Fran­ko­vá E., Tót­ho­vá L., Šimo­no­vi­čo­vá A. Moni­to­ro­va­nie myce­tic­ké­ho oži­ve­nia prí­rod­né­ho eko­sys­té­mu 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 20 – 27 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG revi­ta­li­zá­cia, moni­to­ring revi­ta­li­zá­cie, moni­to­ring húb, Dunaj, Cla­do­spo­rium, Dunaj článok

Sut­her­land Wil­liam J. From indi­vi­du­al beha­vi­our to popu­la­ti­on eco­lo­gy 1996 Oxford Series in Eco­lo­gy and Evo­lu­ti­on Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss New York eto­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG indi­vi­du­ál­ne sprá­va­nie nezná­my 0−19−854911−3, 0−19−854910−5

Wil­bur H.M. Expe­ri­man­tal eco­lo­gy of food webs. Com­plex sys­tems in tem­po­ra­ry ponds 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 8, p. 2279 – 2302 ESA Was­hing­ton expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG cyk­lus živín, pre­chod­né ryb­ní­ky článok

Ferá­ko­vá Vie­ra Flo­ris­tic remarks to the lowest part of Mora­va river flo­odp­lain area with spe­cial atten­ti­on to natu­ra­li­za­ti­on of neop­hy­tes 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1: 29 – 35 SAP Bra­ti­sla­va flo­ris­ti­ka, eko­ló­gia rast­lín ENG rast­lin­né neofy­ty, Mora­va, Záho­rie článok

Fry­er G. Func­ti­onal morp­ho­lo­gy and the adap­ti­ve radia­ti­on of Daph­ni­i­dae (Bran­chi­opo­da: Ano­mo­po­da) 1991 Phi­lo­sop­hi­cal Trans­ac­ti­on of Roy­al Socie­ty Vol. B 331 Lon­don funkč­ná mor­fo­ló­gia, eko­ló­gia kôrov­cov ENG tvar tela, adap­tiv­ná radiá­cia, Daph­ni­i­dae, Bran­chi­opo­da, Ano­mo­po­da práca

Zlat­ník A. Forest phy­to­ce­no­lo­gy 1976 SZN Pra­ha les­níc­ka fyto­ce­no­ló­gia CES les, spo­lo­čen­stvo neznámy

Can­tle J.E. Ato­mic absorp­ti­on spect­ro­met­ry 1982 Else­vier Scien­ti­fic Pub­lis­hing Com­pa­ny Amster­dam ató­mo­vá absorpč­ná spek­tro­me­tia, ana­ly­tic­ká ché­mia ENG atóm, absor­pcia, spek­trum neznámy

Rusiec­ki W., Kubi­ko­ws­ki P. Con­tem­po­ra­ry toxi­co­lo­gy 1987 PZWL Var­ša­va toxi­ko­ló­gia ENG toxi­ci­ta neznámy

Dyky­jo­vá D. Selec­ti­ve upta­ke of mine­ral ions and the­ir con­cen­tra­ti­on fac­tors in aqu­atic hig­her plants 1973 Folia Geobot. Phy­to­tax. No. 8, p. 267 – 325 Pra­ha fyzi­oló­gia rast­lín ENG selekč­ná infil­trá­cia, mine­rál­ne ióny, vod­né rast­li­ny článok

Remy H. Anor­ga­nic­ká ché­mia 1961 Pra­ha anor­ga­nic­ká ché­mia CES neznámy

Eliáš Pavol Ver­ti­cal struc­tu­re, bio­mass allo­ca­ti­on and size ine­qu­ali­ty in an eco­to­nal com­mu­ni­ty of inva­si­ve annu­al (Impa­tiens par­vif­lo­ra D C.) on a cle­a­ring in SW Slo­va­kia 1992 Eko­ló­gia, Vol. 11, No. 3, p. 299 – 313 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, eko­ló­gia ENG eko­tón, rast­lin­né spo­lo­čen­stvo, Impa­tiens par­vif­lo­ra, inva­zív­ne dru­hy článok

Uher­čí­ko­vá Eva Fyto­ce­no­lo­gic­ké a eko­lo­gic­ké pome­ry lesov inun­dá­cie Duna­ja 1995 Ms. Kand. diz. pr., Depon in PRIF UK Bra­ti­sla­va PRIF UK Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, eko­ló­gia SLO lesy Duna­ja práca

Bal­ta­sar V. Lim­no­lo­gi­cal rese­arch in Slo­vak waters 1936 Prá­ce Úče­né spo­leč­nos­ti Šafa­ří­ko­vy v Bra­ti­sla­vě Sv. 19 Bra­ti­sla­va lim­no­ló­gia SLO Slo­ven­sko, voda neznámy

Hrba­ček J., Blaž­ka P., Brandl Z., Fott J., Koří­nek F., Lelák J., Pro­chádz­ko­va L., Stra­škra­ba M., Stra­škra­bo­vá V., Zelin­ka M. Lim­no­lo­gi­cal met­hods 1972 ČSAV Pra­ha lim­no­ló­gia, meto­do­ló­gia ENG metó­da neznámy

Šály R. Pedo­ló­gia 1991 VŠLD Zvo­len pedo­ló­gia SLO pôda neznámy

Šom­šák Ladi­slav, Kubí­ček F. Phy­to­co­eno­lo­gi­cal and pro­duc­ti­on eva­lu­ati­on of the ori­gi­nal and secon­da­ry pine forests of Záhor­ská níži­na lowland 1995 Eko­ló­gia, Vol. 14, No. 3, p. 247 – 259 SAP Bra­ti­sla­va fyto­ce­no­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG, SLO boro­vi­co­vé lesy, Záhor­ská níži­na, sekun­dár­ne bori­ny, pôvod­né bori­ny článok

Osbor­no­vá et al. (eds.) Suc­ce­si­on in aban­do­ned fields. Stu­dies in Cen­tral Bohe­mia, Cze­cho­slo­va­kia 1990 Klu­wer Aca­de­mic Pub­lis­hing Dord­recht fyto­ce­no­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG suk­ce­sia, naru­še­né polia, stred­né Čechy neznámy

Šulc G.R. Gene­ral phe­no­lo­gy 1981 Lenin­grad vše­obec­ná feno­ló­gia RUS fázy neznámy

Krum­pál M., Cyp­rich D., Dúha J., Hal­goš Jozef (eds.) Inven­ta­ri­zá­cia fau­ny a fló­ry v záuj­mo­vom úze­mí vod­né­ho die­la Žili­na, časť zooló­gia, Záve­reč­ná sprá­va 1993 KZ PRIF UK (kat. zooló­gie) Bra­ti­sla­va zooló­gia, bota­ni­ka SLO vod­né die­lo Žili­na správa

Baky­to­vá H., Ugron M., Kont­še­ko­vá O. Zákla­dy šta­tis­ti­ky 1975 ALFA Bra­ti­sla­va šta­tis­ti­ka SLO prav­de­po­dob­nosť kniha

Futák Ján Fyto­ge­o­gra­fic­ké čle­ne­nie, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 88 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va fyto­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia, geo­gra­fia SLO fyto­ge­o­gra­fia mapa

Kin­ney K. Karl, Lin­droth Richard L., Jung M. Ste­ven, Nord­he­im V. Erik Effect of CO2 and NO3 avai­la­bi­li­ty on deci­du­ous tre­es. Phy­to­che­mis­try and insect per­for­man­ce 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 1, p. 215 – 230 ESA Was­hing­ton fyto­ché­mia, fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia ENG CO2, NO3, dostup­nosť, list­na­tý les, pro­duk­tív­nosť hmy­zu člá­nok 0012 – 9658

Sen­ge­ro­vá Ger­ti, Hoff­mann Wal­ter Tes­ty osob­nos­ti 1997 IKAR Bra­ti­sla­va 1 psy­cho­ló­gia SLO osob­nosť, emo­ci­onál­ny kvo­cient, inte­li­gen­cia, isto­ta, strach, agre­sia, dep­re­sia, ero­ti­ka, odstup, menej­cen­nosť, seba­ve­do­mie kniž­ka, prí­ruč­ka 80−7118−420−9

Šlégr Jiří Mic­ro­Sta­ti­on 95, refe­renč­ná prí­ruč­ka uži­va­te­ľa 0 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha počí­ta­čo­vá tech­ni­ka CES Mic­ro­Sta­ti­on príručka

Žára Jiří, Beneš Bedřich, Fel­kel Petr Moder­ní počí­ta­čo­vá gra­fi­ka 1998 Com­pu­ter Pre­ss Pra­ha počí­ta­čo­vá tech­ni­ka CES gra­fi­ka neznámy

Tar­buck Edvard J., Lut­gens Fre­de­rick K. Earth Scien­ce 1976 Illi­no­is Cen­tral Col­le­ge Illi­no­is geoché­mia, geo­gra­fia ENG Zem kniha

Tar­buck Edvard J., Lut­gens Fre­de­rick K. Earth Scien­ce 1979 Illi­no­is Cen­tral Col­le­ge Illi­no­is geoché­mia, geo­gra­fia ENG Zem kniha

Tar­buck Edvard J., Lut­gens Fre­de­rick K. Earth Scien­ce 1982 Illi­no­is Cen­tral Col­le­ge Illi­no­is geoché­mia, geo­gra­fia ENG Zem kniha

Tar­buck Edvard J., Lut­gens Fre­de­rick K. Earth Scien­ce 1985 Illi­no­is Cen­tral Col­le­ge Illi­no­is geoché­mia, geo­gra­fia ENG Zem kniha

Tar­buck Edvard J., Lut­gens Fre­de­rick K. Earth Scien­ce 1988 Illi­no­is Cen­tral Col­le­ge Illi­no­is geoché­mia, geo­gra­fia ENG Zem, mine­rá­ly, hor­ni­ny, pôdy, zvet­rá­va­nie, hyd­ro­lo­gic­ký cyk­lus, odvo­dňo­va­nie, tek­to­ni­ka litos­fe­ric­kých dosiek kni­ha 0−675−20748−7

Köh­ler Edu­ard (ed.) Geoló­gia juž­nej a východ­nej Ora­vy 1993 Geolo­gic­ký ústav Dioný­za Štú­ra (GÚDŠ) Bra­ti­sla­va geoló­gia, geo­gra­fia SLO Ora­va nezná­my 80−85314−30−4

Pav­lo­vi­čo­vá Rená­ta Secon­da­ry meta­bo­li­tes of the fun­gus Tri­cho­der­ma viri­de and its bro­wn mutant M‑108 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 267 – 275 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG sekun­dár­ne meta­bo­li­ty, Tri­cho­der­ma viri­de, poly­ke­ti­dy, hne­dý mutant M‑108 článok

Augus­tín Jozef Glu­cans as modu­la­ting poly­sac­cha­ri­des. The­ir chrac­te­ris­tics and iso­la­ti­on from mic­ro­bi­olo­gi­cal sour­ces 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 277 – 282 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG poly­sa­cha­ri­dy, alfa-​glukány, beta-​glukány, Sac­cha­ro­my­ces cere­vi­siae, Ple­uro­tus ostre­a­tus článok

Hoset­ti Basa­va­ling B., Frost Stan­ley Cata­la­se acti­vi­ty in acti­va­ted slud­ge plant eff­lu­ents 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 283 – 289 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG slud­ge plant ?, odpad, bio­che­mic­ká potre­ba kys­lí­ka, akti­vi­ta kata­ly­zá­to­rov článok

Sipicz­ki Matt­hias, Takeo Kan­ji The effect of caf­fe­i­ne on cell cyc­le prog­res­si­on and polar gro­wth in Schi­zo­sac­cha­ro­my­ces pombe 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 291 – 296 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG caf­fe­in, bun­ko­vý cyk­lus, rast, Schi­zo­sac­cha­ro­my­ces pombe, fis­si­on yeast článok

Huš­ťa­vo­vá Hele­na Sen­si­ti­vi­ty of Yer­si­nia kris­ten­se­nii to beta-​lactam anti­bi­otics, H2O2 and pro­duc­ti­on of SH groups in the pre­sen­ce of thia­mi­ne 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 297 – 302 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG cit­li­vosť, Yer­si­nia kris­ten­se­nii, beta-​laktámové ani­bi­oti­ká, H2O2, SH sku­pi­ny, prí­tom­nosť tia­mí­nu článok

Sai­toi Kos­hi Effect of nico­ti­na­mi­de coen­zy­mes and vita­min B2 on the UV‑C light indu­ced meta­bo­lism of cart­ha­min in dyer‘s saff­ron flo­rets 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 303 – 308 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG niko­tí­na­mi­do­vé koen­zý­my, vita­mín B2, UV žia­re­nie, car­ta­mí­no­vý meta­bo­liz­mus, článok

Tamás Ladi­slav, Hut­to­vá Jana Accu­mu­la­ti­on of pathogenesis-​related pro­te­ins in bar­ley indu­ced by powde­ry mil­dew infec­ti­on in the late sta­ge of com­pa­tib­le and incom­pa­tib­le inte­rac­ti­on 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 309 – 313 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG jač­meň, Ery­sip­he gra­mi­nis, IWF, pato­gén­ne pro­te­íny článok

Far­ga­šo­vá Agá­ta Com­pa­ra­ti­ve acu­te toxi­ci­ty of Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+ and V5+ to Chi­ro­no­mus plu­mo­sus lar­vae and Tubi­fex tubi­fex worms 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 315 – 319 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG akút­na toxi­ci­ta, Chi­ro­no­mus plu­mo­sus, Cu2+, Cu2+, Mn2+, Mo6+, Ni2+, V5+, Tubi­fex tubi­fex článok

Kala­fa­tić Mir­ja­na, Tabor­šak Snje­ža­na Effect of chro­mium upon neob­last divi­si­on in the rege­ne­ra­tes of Poly­ce­lis feli­na 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 321 – 325 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG Cr, neob­last, mito­tic­ká akti­vi­ta, chro­mo­zó­my, rege­ne­rátx, Poly­ce­lis feli­na článok

Bazov­ská Syl­via, Špa­le­ko­vá Mar­gi­ta, Lysý Ján, Pali­čo­vá Fran­tiš­ka Inves­ti­ga­ti­on of small ter­res­trial mam­mals for legi­onel­la infec­ti­on 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 327 – 329 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG legi­one­la, drob­né zem­né cicav­ce článok

Kov­riž­nych Jev­ge­nij A., Golais Fran­ti­šek, Wim­me­ro­vá Soňa, Urban­čí­ko­vá Miro­sla­va, Trno­vec Tomáš The effect of pse­udo­ra­bies virus gro­wth fac­tor (PRGF) on embry­o­nic and lar­val deve­lop­ment of zeb­ra­fish (Danio rerio) and juve­nils of gup­py (Poeci­lia reti­cu­la­ta) 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 331 – 341 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG ras­to­vý víru­so­vý fak­tor, ryby, tera­to­ge­ni­ta, toxi­ci­ta, ras­to­vá inhi­bí­cia, ras­to­vá sti­mu­lá­cia, embry­o­nál­ne štá­dium, lar­vál­ne štá­dium, Danio rerio, Poeci­lia reti­cu­la­ta článok

Naka­ta­ni Hiros­hi Ana­ly­sis of sub­sti­tu­ent effect of seve­ral glycosidase-​catalysed reac­ti­ons ba the exten­ded Ham­met equ­ati­on con­tai­ning elect­ro­nic and van der Waals inte­rac­ti­on terms 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 343 – 347 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG kvan­ti­ta­tív­ny štruktúrno-​aktivitný vzťah, QSAR, alfa-​amyláza, lyso­zým, beta-​xylosidáza, alfa-​galaktozidáza, Ham­met law, van der Waal­so­ve sily, sub­sti­tuč­ný efekt, gly­ko­zi­dá­za, core­lač­ná ana­lý­za, kine­ti­ka enzý­mov článok

Ras­han Luay J., Allaf Talal A.K., Hala­seh Wafig, Khu­zaie Rula F. In vit­ro anti­tu­mour acti­vi­ty of pla­ti­num (II) com­ple­xes with vari­ous nit­ro­gen con­tai­ning ligands 1998 Bio­ló­gia Vol. 53, p. 349 – 352 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG pla­ti­na, dusí­ka­té ligan­dy, kom­ple­xy, pro­ti­ná­do­ro­vá akti­vi­ta článok

Hoset­ti B.B., Patil H.S. Enzym acti­vi­ty. An indi­ca­tor of eff­lu­ent quali­ty 1992 Bio­re­sour­ce Tech­no­lo­gy Vol. 39, p. 215 – 220 mole­ku­lár­na bio­ló­gia ENG enzý­mo­vá akti­vi­ta, indi­ká­tor kva­li­ty článok

Rag­ha­van V. Mole­cu­lar embry­o­lo­gy of flo­we­ring plants 1997 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss moeku­lár­na embry­o­ló­gia ENG kvit­nú­ce rast­li­ny neznámy

Deba­bov V.G. The Mole­cu­lar Bio­lo­gy of the Bacil­li 1982 Dub­nan E. (ed.), p. 331 – 369 Aca­de­mic Pre­ss, New York New York mole­ku­lár­na bio­ló­gia baci­lov ENG bacil článok

Clark­son D.T. Ion tran­s­port and cell struc­tu­re in plants 1974 McG­raw Hill New York mole­ku­lár­na bio­ló­gia rast­lín ENG tran­s­port iónov, bun­ko­vá štruk­tú­ra rast­lín neznámy

Ham­met L.P. Phy­si­cal orga­nic che­mis­try 1970 McGraww-​Hill Book Com­pa­ny New York fyzi­kál­na orga­nic­ká ché­mia ENG neznámy

Bon­di A. Phy­si­cal pro­per­ties of mole­cu­lar crys­tals, liqu­ids and gas­ses 1968 Wiley New York fyzi­ka ENG fyzi­kál­ne vlast­nos­ti, kryš­tá­ly, teku­ti­ny, ply­ny neznámy

Arc­Da­ta Pra­ha Geolo­gic­ká mapa ČR, 1 : 500 000 1999 Geoin­fo, No. 3, Supp­le­ment Com­pu­ter Pre­ss Brno geoló­gia, geo­gra­fia CES mapa

Brtek Ľubo­mír, Feriancová-​Masárová Zora, Gulič­ka Ján, Hen­sel Karol, Kie­fer Matej, Kmi­niak Milan, Kor­bel Ladi­slav, Košel Vla­di­mír, Krum­pál Miro­slav, Lisic­ký Miku­láš, Matis Dušan, Rosic­ký Bohu­mír, Vil­ček Fran­ti­šek, Žit­ňan­ská Oľga Veľ­ká kni­ha živo­čí­chov 1993 p. 1 – 17 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 2 zooló­gia SLO zooló­gia, objekt vedy, pred­met vedy, mor­fo­ló­gia, cyto­ló­gia, his­to­ló­gia, živo­čí­chy, Slo­ven­sko, orga­no­ló­gia, embry­o­ló­gia, pro­mor­fo­ló­gia, fyzi­oló­gia, eko­ló­gia, zooge­o­gra­fia, gene­ti­ka, fylo­ge­né­za, taxo­nó­mia kni­ha 80−07−00584−6

Tiner R.W. Using plants as indi­ca­tors of wet­land 1993 Pro­ce­e­dings of the Aca­de­my of Natu­ral Scien­ces of Phi­la­delp­hia Vol. 144, No. 0, p. 240 – 253 Aca­de­my of Natu­ral Scien­ces Phi­la­delp­hia fyto­in­di­ká­cia, eko­ló­gia ENG fyto­in­di­ká­cia, indi­ká­cia mok­ra­dí článok

Raňan­ský Ján, Erdel­ský Karol, Zieg­ler Wal­de­mar, Pav­lov­kin Ján Fun­gal eli­ci­tors – acti­ve bio­lo­gi­cal sub­stan­ces of fun­gi attac­king cells of hig­her plants 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 471 – 477 SAP Bra­ti­sla­va fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG huba – vyš­šia rast­li­na, atak na bun­ku, hubo­vé eli­cí­to­ry, mem­brá­no­vé recep­to­ry, obran­né reak­cie, fyto­ale­xí­ny, hyper­sen­zi­tív­na reak­cia člá­nok 0006 – 3088

Kala­fa­tič Mir­ja­na Rege­ne­ra­ti­on of hypos­to­me and foot of hyd­ras tre­a­ted with Gama­ci­de 20 1995 Bio­ló­gia Vol. 50, p. 283 – 287 SAP Bra­ti­sla­va B mole­ku­lár­na bio­ló­gia, cyto­ló­gia, his­to­ló­gia ENG Hyd­ra vul­ga­ris, cyto­lo­gic­ké zme­ny, his­to­lo­gic­ké zme­ny, zme­na štruk­tú­ry člá­nok 0006 – 3088

Ději­ny zemí Koru­ny čes­ké 1998 FMI, Pase­ka Pra­ha his­tó­ria CES stre­doš­kol­ská učeb­ni­ca, Čes­ko, deji­ny CD-ROM

Ději­ny evrop­ské civi­li­za­ce 1998 FMI, Pase­ka Pra­ha his­tó­ria CES Euró­pa, deji­ny CD-ROM

Lupi­čev N.L. Home­opa­tie a ener­go­in­for­ma­ti­ka 0 alter­na­tív­na medi­cí­na SLO home­opa­tia, ener­go­in­for­ma­ti­ka, lie­če­nie knižka

Dosko­čil J. Mole­ku­lár­ní teorie evo­lu­ce 1984 Mole­ku­lár­ní bio­lo­gie, pra­cov­ní a meto­dic­ké aspek­ty mole­ku­lár­ní bio­lo­gie ČTVS Pra­ha mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES mole­ku­lár­na teória, evo­lú­cia článok

Dubov­ský Ján Mutá­cie na mole­ku­lár­nej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 59 – 60 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO mutá­cia, infor­mač­ný šum, gene­tic­ká varia­bi­li­ty, chro­mo­zó­mo­vé mutá­cie, ane­up­lo­idia, eup­lo­idia, polyp­lo­idia, jad­ro­vé mutá­cie, mimo­jad­ro­vé mutá­cie, plas­ti­do­vé mutá­cie, mito­chon­driál­ne mutá­cie, poru­chy redup­li­ká­cie DNA, pred­čas­ná syn­té­za biel­ko­vín skrip­tá 80−85368−07−02

Dubov­ský Ján Mutá­cie na mole­ku­lár­nej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 60 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO mutá­cia regu­lač­ných génov, gene­tic­ký blok, inak­ti­vá­cia génov, zme­na pro­duk­tu meta­bo­lic­kej drá­hy skrip­tá 80−85368−07−02

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 60 – 61 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO chro­mo­zó­mo­vé abe­rá­cie, živo­ta­chop­nosť homo­zy­go­ta, stra­to­vé mutá­cie, domi­nant­ný feno­typ, rece­sív­ny feno­typ, zme­na väz­bo­vých pome­rov, zme­na frek­ven­cie rekom­bi­ná­cie, crossing-​over, homo­ló­gia chro­mo­zó­mov, stra­ta chro­mo­zó­mu, pri­da­nie chro­mo­zó­mu skrip­tá 80−85368−07−02

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 61 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO zme­na počtu genó­mu, zme­na feno­ty­pu, zme­na fer­ti­li­ty, zme­na živo­ta­schop­nos­ti, zme­na roz­me­rov orgá­nov, polyp­lo­idia, polyp­lo­id­né opti­mu, mor­fo­lo­gic­ké zme­ny, pár­ne zme­ny, nepár­ne zme­ny, ste­ril­ný trip­lo­id, adap­tív­ne zvý­še­nie počtu genó­mov skrip­tá 80−85368−07−02

Dubov­ský Ján Mutá­cie na nad­mo­le­ku­lo­vej úrov­ni 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 61 – 62 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO zme­na diploid-​haploid, plas­ti­do­vé mutá­cie, mimo­jad­ro­vé mutá­cie skrip­tá 80−85368−07−02

Dosko­čil J. Mole­ku­lár­ní teorie evo­lu­ce 1984 Mole­ku­lár­ní bio­lo­gie, pra­cov­ní a meto­dic­ké aspek­ty mole­ku­lár­ní bio­lo­gie ČTVS Pra­ha mole­ku­lár­na bio­ló­gia, evo­luč­ná bio­ló­gia CES mole­ku­lár­na teória, evo­lú­cia článok

Dubov­ský Ján Molekulárno-​biologické a gene­tic­ké dôka­zy evo­lú­cie 1989 Dubov­ský Ján: Evo­luč­ná bio­ló­gia, p. 56 – 58 UK Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na bio­ló­gia, gene­ti­ka, evo­luč­ná bio­ló­gia SLO štruk­tú­ra mole­kúl, gene­tic­ká infor­má­cia, spô­sob zápi­su infor­má­cie, vyso­ký stu­peň zho­dy, hemog­lo­bín, hemo­cy­anín, chlo­ro­fyl, podob­nosť foriem meta­bo­li­tov, cytoch­róm c, dedič­nosť, hyb­ri­di­zá­cia nuk­le­ových kyse­lín, sero­lo­gic­ké metó­dy skrip­tá 80−85368−07−02

Hal­li­well B., Gut­te­rid­ge M.C. Free radi­cals in bio­lo­gy and mede­ci­ne 1989 Cla­ren­don Pre­ss Oxford mole­ku­lár­na bio­ló­gia, medi­cí­na ENG voľ­né radi­ká­ly neznámy

Spel­ler­berg Ian F. Nomo­gram k urče­niu inde­xov diver­zi­ty z počtu dru­hov a počtu jedin­cov v náhod­nej vzor­ke 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 158 ČÚOP Brno 1 nume­ric­ká bio­ló­gia CES nomo­gram, index diver­zi­ty, počet dru­hov, počet jedin­cov kni­ha 80−901855−2−5

Nusch E.A. Com­pa­ri­son of dif­fe­rent met­hods for chlo­rop­hyl and pha­e­opig­ment deter­mi­na­ti­on 1980 Arch. Hyd­ro­bi­ol. Beith. Ergebn. Lim­nol. Vol. 14, p. 14 – 36 nume­ric­ká bio­ló­gia ENG deter­mi­ná­cia chlo­ro­fy­lom, deter­mi­ná­cia pha­e­opig­men­ta­mi, porov­ná­va­nie metód článok

Rott E. Some results from phy­top­lank­ton coun­ting inter­ca­lib­ra­ti­ons. Swe­iz 1981 Z. Hyd­rol. Vol. 43, p. 34 – 62 nume­ric­ká bio­ló­gia ENG fytop­lant­kón, inter­ka­lib­rá­cia článok

Ter Bra­ak C.J.F. CANOCO. A FORTRAN prog­ram for cano­ni­cal com­mu­ni­ty ordi­na­ti­on by [par­tial] [det­ren­ted] [cano­ni­cal] cor­res­po­den­ce ana­ly­sis, prin­ci­pal com­po­nents ana­ly­sis and redun­dan­cy ana­ly­sis (ver­si­on 2.1) 1988 Agri­cul­tu­ral Mat­he­ma­tics Group Wage­nin­gen nume­ric­ká bio­ló­gia ENG CANOCO, FORTRAN, spo­lo­čen­stvo, kano­nic­ká koreš­po­denč­ná ana­lý­za príručka

Poda­nyi J. SYN-​TAX 5.0. User‘s manu­al 1993 Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Hun­ga­ry nume­ric­ká bio­ló­gia ENG SYN-​TAX 5.0 príručka

Šmel­ko Š. Šta­tis­tic­ké metó­dy v les­níc­tve 1988 VŠLD Zvo­len nume­ric­ká bio­ló­gia, les­níc­tvo SLO šta­tis­ti­ka neznámy

Peumans W.J., Van Dam­me E.J.M. The role of lec­tins in plant defen­ce 1995 His­to­che­mi­cal Jour­nal Vol. 27, p. 253 – 271 fyzi­oló­gia rast­lín, eko­ló­gia rast­lín ENG lek­tín, obra­na rast­li­ny článok

Bold H., Wyn­ne M.J. Intro­duc­ti­on to the algae 1978 Pren­ti­ce Hall Inc. Enge­lwo­od, New Jer­sey algo­ló­gia ENG ria­sy neznámy

O‘Connor R.J. Long-​term moni­to­ring in Bri­tish bird popu­la­ti­ons 1985 Ornis Fen­ni­ca Vol. 62, p. 73 – 79 orni­to­ló­gia, popu­lač­ná bio­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG dlho­do­bý moni­to­ring, Aves, popu­lá­cia článok

Tajem­ství Pří­ro­dy – Vel­ká rodin­ná encyk­lo­pe­die 1993 p. 182 – 206 Blesk, Grap­hia Ostra­va, Kla­gen­furt fyzi­oló­gia rast­lín, potrav­ná eko­ló­gia CES foto­syn­té­za, výži­va rast­lín, para­zi­tiz­mus, ekto­pa­ra­zi­ty, endo­pa­ra­zi­ty, sym­bi­ó­za, fil­trá­to­ry, byli­nož­rav­ci, mäsož­rav­ci, redu­cen­ti, bio­lo­gic­ké cyk­ly encyk­lo­pé­dia 80−85606−21−6

Har­per J.L. Popu­la­ti­on bio­lo­gy of plants 1977 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don popu­lač­ná bio­ló­gia ENG neznámy

Hoek C. van den, Mann D.G., Jahns H.M. Algae, an into­duc­ti­on to phy­co­lo­gy 1995 Georg Thie­me Stutt­gart algo­ló­gia ENG ria­sy neznámy

Fritsch F.E. The struc­tu­re and repro­duc­ti­on of the algae. Vol. 1 1956 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge algo­ló­gia ENG ria­sy, štruk­tú­ra, repro­duk­cia neznámy

War­wick S.J. Her­bi­ci­de resis­ten­ce in wee­dy plants. Phy­si­olo­gy and popu­la­ti­on bio­lo­gy 1991 Annu­al Review of Eco­lo­gi­cal Sys­te­ma­tic No. 22, p. 95 – 114 fyzi­oló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG rezis­ten­cia na her­bi­cí­dy, buri­ny, popu­lá­cia článok

Ber­nát J., Dubov­ská A., Brau­no­vá O. Mic­ro­my­ce­tes in agri­cul­tu­red soils in Slo­va­kia 1984 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nia­na, Mic­ro­bi­oló­gia Vol, 13., p. 3 – 21 UK myko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, pedo­ló­gia ENG mik­ro­my­cé­ty, poľ­no­hos­po­dár­ska pôda, Slo­ven­sko článok

Spel­ler­berg Ian F. Podob­nosť, pou­ži­tie ide­xov podob­nos­ti spo­lo­čens­tiev, trie­de­nie rade­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 53 – 55 ČÚOP Brno 1 nume­ric­ká eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka CES zne­čis­te­nie, zhlu­ko­vá ana­lý­za, veľ­kosť vzor­ky, dru­ho­vá pes­trosť, kolí­sa­nie domi­nan­cie, Ken­dal­lov koefi­cient pora­do­vej kore­lá­cie, Spe­ar­ma­nov kore­lač­ný koefi­cient, Mout­for­do­va metó­da, metó­da pre­imer­ných väzieb, ANOVA, ordi­ná­cia, mul­ti­va­riač­ná ana­lý­za kni­ha 80−901855−2−5

Fis­her R. The gene­ti­cal the­ory of natu­ral selec­ti­on 1958 Dover New York gene­ti­ka, eko­ló­gia ENG prí­rod­ný výber neznámy

Maň­kov­ská Blan­ka, Ste­in­nes Eiliv Mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis of ele­ment data from need­les of Pinus syl­ves­tris L. and Picea abies (L.) Karst sam­ples used to moni­tor atmo­sp­he­ric depo­si­ti­on in area of alu­mi­nium plant 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 213 – 223 SAP Bra­ti­sla­va nume­ric­ká eko­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, envi­ron­men­tál­na ché­mia ENG mul­ti­va­riač­ná ana­lý­za, Pinus syl­ves­tris, Picea abies, indi­ká­tor, moni­to­ring, depo­zí­cia hli­ní­ka, rast­lin­ná depo­zí­cia článok

Hora Jan, Kaňuch Pavol a kol. Ochra­na a výzkum ptac­tva v Čes­ko­slo­ven­sku 1990 – 1991 1992 Čes­ko­slo­ven­ská sek­ce ICBP, ČÚOP, Čes­ká spo­leč­nost orni­to­lo­gic­ká, Slo­ven­ská orni­to­lo­gic­ká spo­loč­nosť Pra­ha orni­to­ló­gia, bib­li­o­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia CES Aves zborník

Kali­vo­do­vá Eva, Feriancová-​Masárová Zora Bird com­mu­ni­ties of the water reser­vo­irs in wes­tern Slo­va­kia 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 163 – 175 SAP Bra­ti­sla­va orni­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ceno­ló­gia ENG vtá­čie spo­lo­čen­stvá, vod­ná nádrž, západ­né Slo­ven­sko, Aves, dru­ho­vá diver­zi­ta, abun­dan­cia, domi­nan­cia, frek­ven­cia, Podi­ceps cris­ta­tus, Gavia stel­la­ta, Gavia arc­ti­ca, Mer­gus albel­lus, Ayt­hya nyro­ca, Cha­rad­rius dubius, Phi­lo­ma­chus pug­nax, Limo­sa limo­sa článok

Kali­vo­do­vá Eva, Feriancová-​Masárová Zora Bird com­mu­ni­ties of the water reser­vo­irs in wes­tern Slo­va­kia 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 163 – 175 SAP Bra­ti­sla­va orni­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, ceno­ló­gia ENG Mer­gus cep­ha­lus, Plu­via­lis apri­ca­ria, Trin­ga nebu­la­ria, Ris­sa tri­dac­ty­la, Net­ta ruf­fi­na, Trin­ga gla­re­ola, Anas plat­hy­ryn­chos, Chvoj­mic­ká pahor­ka­ti­na, Bor­ská níži­na, Malé Kar­pa­ty, Trnav­ská pahor­ka­ti­na, vod­ná vege­tá­cia, pobrež­ná vege­tá­cia článok

Slat­kin M. Gene flow and selec­ti­on a cli­ne 1973 Gene­tics No. 75, p 733 – 756 Bet­he­sin Gene­tics socie­ty of Ame­ri­ca gene­ti­ka, evo­luč­ná eko­ló­gia ENG tok génov, prí­rod­ný výber člá­nok 0016 – 6731 575

Mašán Peter, Orság­ho­vá Zla­ti­ca Infe­sta­ti­on and age struc­tu­re of Ornit­ho­nys­sus syl­via­rum (Aca­ri­na: Mesos­tig­ma­ta) and other mites occu­ren­ce in the Hirun­do rus­ti­ca nests 1995 Bio­ló­gia, Vol. 50, p. 475 – 479 SAP Bra­ti­sla­va popu­lač­ná bio­ló­gia ENG náka­za, veko­vá štruk­tú­ra, Ornit­ho­nys­sus syl­via­rum, Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, hniez­da Hirun­do rus­ti­ca, Der­ma­nys­sus hirun­di­nis, šíre­nie člá­nok 0006 – 3088

Var­ley G.C., Gra­dwell G.R., Has­sel M.P. Insect popu­la­ti­on bio­lo­gy 1973 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford popu­lač­ná bio­ló­gia hmy­zu ENG hmyz neznámy

Cole­man A.W., Goff L.J. DNA ana­ly­sis of euka­ry­o­te algal spe­cies 1991 Jour­nal of Phy­co­lo­gy Vol. 27, p. 463 – 473 algo­ló­gia ENG DNA ana­lý­za euka­ry­o­tic­kých rias článok

Mis­trík Jozef Gra­fo­ló­gia. Syn­kri­tic­ká ana­lý­za v moder­nej gra­fo­ló­gii 1982 Obzor Bra­ti­sla­va gra­fo­ló­gia SLO pís­mo, his­tó­ria pís­ma, zis­ťo­va­nie autor­stva, syn­kri­tic­ká ana­lý­za knižka

Whi­te P.S. Pat­tern, pro­cess, and natu­ral dis­tur­ban­ce in vege­ta­ti­on 1979 Bota­ni­cal Review No. 4, p. 229 – 299 New York Bota­ni­cal Gar­den Bronx geobo­ta­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín ENG rast­lin­né spo­lo­čen­stvo, dis­tur­ban­cia, naru­še­nie člá­nok 0006 – 8101 58

Watt A.S. Pat­tern and pro­cess in the plant com­mu­ni­ty 1947 Jour­nal of Eco­lo­gy No. 35, p. 1 – 22 Oxford geobo­ta­ni­ka, eko­ló­gia rast­lín, syne­ko­ló­gia ENG rast­lin­né spo­lo­čen­stvo článok

Mazúr Emil, Krip­pel E., Porub­ský A., Tará­bek K. Geoeko­lo­gic­ké (prí­rod­né), kra­jin­né typy, 1: 500 000 1980 Atlas SSR, p. 98 – 99 SAV, Slo­ven­ský ústav geodé­zie a kar­to­gra­fie (SÚGK) Bra­ti­sla­va geoeko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia SLO bio­ge­o­gra­fic­ká regi­ona­li­zá­cia, typi­zá­cia, regi­ona­li­zá­cia mapa

MacArt­hur R.H. Geog­rap­hi­cal eco­lo­gy 1972 Har­per and Row New York geo­gra­fic­ká eko­ló­gia ENG geo­gra­fic­ká dis­tri­bú­cia dru­hov neznámy

Bohuš Mir­ko Com­pa­ri­son of two dif­fe­rent forest stands bird com­mu­ni­ties in Danu­be river inun­da­ti­on 1993 Tichod­ro­ma No. 5, p. 87 – 94 Bra­ti­sla­va orni­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia SLO topo­ľo­vá mono­kul­tú­ra článok

Var­ša­vo­vá Mária Selec­ted natu­ral abi­otic stress fac­tors of the cadas­ter Svä­tý Jur and Lip­tov­ská Tep­lič­ka 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 2, p. 177 – 191 SAP Bra­ti­sla­va geoló­gia, kra­jin­ná eko­ló­gia ENG Svä­tý Jur, Lip­tov­ská Tep­lič­ka, pri­ro­dze­ný stre­so­vý fak­tor, seiz­mi­ci­ta, sva­ho­vé pohy­by, sta­bi­li­ta, Per­nek, článok

Jones R.H., Loc­ka­by B.G., Somers G.L. Effects of mic­ro­to­pog­rap­hy and dis­tur­ban­ce on fine-​root dyna­mics in wet­land forests of low-​order stre­am flo­odp­lains 1996 Ame­ri­can Mid­land Natu­ra­lists Vol. 136, Iss. 1, p.: 55 – 71 Not­re Dame Uni­ver­si­ty Not­re Dame geomor­fo­ló­gia, eko­ló­gia ENG pri­már­na pro­duk­cia, wet­land, kore­ne, vplyv holo­ru­bu, holo­rub, sever­ský ihlič­na­tý les, využi­teľ­nosť dusí­ka, orga­nic­ká hmo­ta, swamp forest, bio­ma­sa, tur­no­ver, mik­ro­re­li­éf, dis­tur­ban­cia člá­nok 502

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Oenat­he oenat­he, Hut­ná doli­na, Chrap­ko­vá, pese­nie, Crex crex, Cotur­nix cotur­nix, Vrch­det­va, Sih­lič­ka, vče­lár­stvo, kose­nie, vypa­ľo­va­nie, zne­čis­te­nie vôd, regu­lá­cia toku, vysu­šo­va­nie mok­ra­dí, Lut­ra lut­ra, Cico­nia nig­ra, poľov­níc­tvo, rybár­stvo, pyt­liac­tvo zborník

Bot­kin D.B. Life from a pla­ne­ta­ry per­spec­ti­ve. Fun­da­men­tal issu­es in glo­bal eco­lo­gy 1980 NASA Sym­po­sium on Glo­bal Eco­lo­gy. Final report NASA glo­bál­na eko­ló­gia ENG správa

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO geno­fond, Amp­hi­bia, oboj­ži­vel­ní­ky, Spiš­ská Magu­ra, Slo­ven­ský raj, Malá Fat­ra, Veľ­ká Fat­ra, Orav­ská Magu­ra, Slo­ven­ské Rudo­ho­rie, Pop­rad­ská kot­li­na, Lip­tov­ká kot­li­na, Zvo­len­ská kot­li­na, Det­vian­ska kot­li­na, Orav­ská kot­li­na, Horeh­ron­ské podo­lie zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO Hor­no­nit­rian­ska kot­li­na, Žilin­ská kot­li­na, Žitav­ská pahor­ka­ti­na, Dol­no­váž­sky úval, Podu­naj­ská níži­na, Záhor­ská níži­na, kot­li­ny, hory, níži­ny, pahor­ka­ti­ny, les, step, kul­túr­na step, urbán­ny kom­lex, poľ­no­hos­po­dár­sky kom­plex, okra­je poto­kov zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO peri­odic­ké mlá­ky, moča­ri­ny, raše­li­nis­ký, trva­lé vod­né plo­chy, ume­lé vod­né plo­chy, vlh­ké pasien­ky, vyvie­rač­ky, sle­pé rame­ná, kaná­ly, štr­ko­vis­ká, ryb­ní­ky, lúč­ne moča­ri­ny, mŕt­ve rame­ná, dyna­mic­ké zme­ny vod­né­ho pro­stre­dia, mecha­nic­ké zása­hy, pre­dá­cia zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO zabí­ja­nie člo­ve­kom, zabí­ja­nie dopra­vou, mak­ro­kli­ma­tic­ké zme­ny, nedos­ta­tok vody počas vývi­nu lariev, obme­dzo­va­nie vod­né­ho pries­to­ru pre roz­mno­žo­va­nie, spla­vo­va­nie miest s roz­mno­žo­va­ním, che­mic­ké zne­čis­te­nie vôd, naru­še­nie mig­rač­ných kori­do­rov orbou zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO naru­še­nie mig­rač­ných kori­do­rov tech­nic­ký­mi úpra­va­mi, bio­ko­ri­dor, ťaž­ba zemi­ny, ťaž­ba štr­ku, zasý­pa­nie dep­re­sií, spla­vo­va­nie zemi­ny vo vod­ných nádr­žiach s oboj­ži­vel­ník­mi, spla­vo­va­nie sedi­men­tá­cie vo vod­ných nádr­žiach s oboj­ži­vel­ník­mi, vod­né vtá­ky zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO vod­ná nádrž, meli­orá­cia, stav­ba doprav­ných komu­ni­ká­cií, tvor­ba ume­lých mig­rač­ných bari­ér, hydi­na, vod­né lar­vy, cicav­ce, pla­zy, dra­vé vtá­ky, dopra­va, zošľa­po­va­nie peri­odic­kých vôd, člo­vek v urba­ni­zo­va­nom kom­ple­xe, člo­vek v prie­my­sel­nom kom­ple­xe zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO alter­na­tív­ne bio­to­py, pre­ih­rad­né nádr­že v kot­li­nách, oko­lie prieh­rad­ných nádr­ží v kot­li­nách, ume­lé chov­né ryb­ní­ky, vod­né nádr­že na poto­koch, mly­ny, malé vod­né elek­trár­ne, par­kov­né okras­né ryb­ní­ky, fon­tá­ny, vod­né nádr­že z pro­ti­po­žiar­nou vodou zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO regu­lač­né kaná­ly s poma­lým prie­to­kom, regu­lač­né rigo­ly pri ces­tách, prie­sa­ko­vé kaná­ly pri prieh­ra­dách, neza­sy­pa­né meli­orač­né rigo­ly, ťažob­né jamy, zem­ní­ky na spra­ši, zem­ní­ky na hli­ne, štr­ko­vis­ká (aj opus­te­né), vod­né tel­my pri vrtoch pre pod­zem­nú vodu zborník

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO ume­lé napá­jad­lá s plyt­ký­mi stud­ňa­mi, bari­é­ro­vé prie­ko­py pri stav­be ciest, revi­ta­li­zá­cie, bari­é­ro­vé prie­ko­py pri stav­be diaľ­níc, bari­é­ro­vé prie­ko­py pri stav­be tra­tí, ume­lé hate na poto­koch so záto­či­na­mi, novo­vznik­nu­té terén­ne výmo­le pri povod­niach zborník

Koz­lo­ws­ki T.T., Kra­mer P.J., Pal­lar­dy S.G. The phy­si­olo­gi­cal eco­lo­gy of woody plants 1991 Aca­de­mia Pre­ss Lon­don, Tokio eko­fy­zi­oló­gia rast­lín ENG les­né dre­vi­ny neznámy

Blair R.B. Land use and avian spe­cies diver­si­ty along an urban gra­dient 1996 Eco­lo­gi­cal App­li­ca­ti­ons No. 6, p. 506 – 519 orni­to­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia ENG land use, Aves, dru­ho­vá diver­zi­ta, urbán­ny gra­dient článok

Mej­střík Vác­lav, Tichý Richard Obsa­hy As, Cd, Pb, Cu a Zn v les­ných pôdach Čer­né­ho tro­j­ú­hel­ní­ka – Kruš­ných hôr 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 79 – 89 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ché­mia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG As, Cd, Pb, Cu, Zn, les­ná pôda, Čer­ný tro­j­ú­hel­ník, Kruš­né hory, ťaž­ké kovy, ťaž­ba uhlia, spa­ľo­va­nie uhlia, les, aku­mu­lá­cia kovov, uvoľ­ňo­va­nia kovov, expe­ri­men­tál­na ana­lý­za Cd článok

Zajonc I. Oli­go­cha­e­ta, Lum­bri­ci­dae Slo­ven­ska 1981 Veda Bra­ti­sla­va zooló­gia, sys­te­ma­ti­ka SLO Oli­go­cha­e­ta, Lum­bri­ci­dae, Slo­ven­sko neznámy

Háněl Ladi­slav Dis­tri­bu­ti­on of nema­to­des in soil, mycorr­hi­zal soil, mycorr­hi­zae and roots of spru­ce forests at the Bou­bín Moun, Czech repub­lic, dis­tri­bú­cia pôd­nych name­tód, myko­rí­za pôdy, Bou­bín, smre­ko­vý les, popu­lač­ná hus­to­ta, tro­fic­ké sku­pi­ny 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 593 – 603 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG pôd­ne nema­tó­dy, smre­ko­vý les, popu­lač­ná hus­to­ta, tro­fic­ké sku­pi­ny, myko­rí­za, dis­tri­bú­cia nema­tód v pôde, kore­ne, Bou­bín člá­nok 0006 – 3088

Tóth Peter, Vráb­lo­vá Moni­ka, Cagáň Ľudo­vít First records of Mela­nag­ro­my­za albo­ci­lia (Agro­my­zi­dae, Dip­te­ra) from Slo­va­kia, Sea­so­nal abun­dan­ce of zoop­lank­ton in Hrhov­ské ryb­ní­ky fish­ponds, sezón­na dyna­mi­ka zoop­lant­kó­nu, živi­ny 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 604 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Mela­nag­ro­my­za albo­ci­lia, Aro­my­zi­dae, Dip­te­ra člá­nok 0006 – 3088

Ondrí­ko­vá Jar­mi­la Sea­so­nal abun­dan­ce of zoop­lantk­ton in Hrhov­ské ryb­ní­ky fish­ponds 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 605 – 610 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG sezón­na dyna­mi­ka, zoop­lantk­tón, Hrhov­ské ryb­ní­ky, množ­stvo chlo­ro­fy­lu a, mak­ro­fy­ty, alter­na­tív­ne rybár­stvo, extrém­ne kli­ma­tic­ké pod­mien­ky, živi­ny člá­nok 0006 – 3088

Mihal­je­vič Zlat­ko, Kero­vec Mla­den, Tav­čar Vla­di­mi­ra, Buk­vič Ivan­či­ca Mac­ro­in­ver­teb­ra­te com­mu­ni­ty on an arti­fi­cial sub­stra­te in the Sava river: long term chan­ges in the com­mu­ni­ty struc­tu­re and water quali­ty, ume­lý sub­strát, kva­li­ta vody, rie­ka Sava, Chor­vát­sko 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 611 – 620 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG spo­lo­čen­stvo Mac­ro­in­ver­teb­ra­ta, ume­lý sub­strát, kva­li­ta vody, rie­ka Sáva, Chor­vát­sko, dlho­do­bé zme­ny, zme­na štruk­tú­ry spo­lo­čen­stva člá­nok 0006 – 3088

Ele­xo­vá Emí­lia Inte­rac­ti­on of the Danu­be river and its left side side tri­bu­ta­ries in Slo­vak stretch from bent­hic fau­na point of view, Te mac­ro­zo­obent­hos of parapotamon-​type side arms of the Danu­be river in Slo­va­kia and its res­pon­se to flo­wing con­di­ti­ons 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 621 – 632 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG ben­tic­ká fau­na, Epho­ron vir­go, Ephe­me­ra line­a­ta, diver­zi­ta, ohro­ze­né dru­hy, rie­ka Dunaj člá­nok 0006 – 3088

Špor­ka Fer­di­nand, Nagy Šte­fan The mac­ro­zo­obent­hos of parapotamon-​type side arms of the Danu­be river in Slo­va­kia and its res­pon­se to flo­wing con­di­ti­ons 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 633 – 643 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG ben­tic­ké spo­lo­čen­stvá, dru­ho­vá sklad­ba, Oli­go­cha­e­ta, Chi­ro­no­mi­dae, Dre­is­se­na poly­morp­ha, bio­ma­sa, dis­tur­ban­cia, zápla­va, luž­né lesy, stred­ný Dunaj, para­po­ta­mon člá­nok 0006 – 3088

Bitu­šík Peter, Hra­bi­no­vá Soňa Ura­no­ta­e­nia ungu­icu­la­ta (Dip­te­ra, Culi­ci­dae) – first record from Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 644 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Ura­no­ta­e­nia ungu­icu­la­ta, Dip­te­ra, Culi­ci­dae člá­nok 0006 – 3088

Mašán Peter Ame­ro­se­ius fun­gi­co­lis sp. N. And Ame­ro­se­ius cal­lo­sus sp. N., two new ame­ro­se­i­id spe­cies (Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta) asso­cia­ted with wood-​destroying fun­gi, Desc­rip­ti­on of the fema­le of Uro­po­da cop­ri­dis (Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, Uro­po­di­na) 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 645 – 649 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, taxo­nó­mia, Ame­ro­se­ius fun­gi­co­lis, Ame­ro­se­ius cal­lo­sus, Mesos­tig­ma­ta, dre­vo roz­kla­da­jú­ce huby člá­nok 0006 – 3088

Mašán Peter First record of Siro car­pa­ti­cus (Opi­li­ones, Cyp­hoph­tal­mi, Siro­ni­dae) from Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 650 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Siro car­pa­ti­cus, Opi­li­ones, Cyp­hoph­tal­mi, Siro­ni­dae člá­nok 0006 – 3088

Kalúz Sta­ni­slav New record of soil mites (Aca­ri­na) from Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 655 – 656 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aca­ri­na, taxo­nó­mia člá­nok 0006 – 3088

Mašán Peter Des­rip­ti­on of the fema­le of Uro­po­da cop­ri­dis (Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, Uro­pi­di­na) 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 651 – 653 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Uro­po­da cop­ri­dis, Aca­ri­na, Mesos­tig­ma­ta, Uro­po­di­na, taxo­nó­mia člá­nok 0006 – 3088

Caml­li­tep­pe Yil­maz, Strad­ling David J. Do red wood and For­mi­ca rufa use group spe­ci­fic phe­ro­mo­nes for rou­te fide­li­ty ? A pre­li­mi­na­ry seur­vey, Occu­ren­ce and dis­tri­bu­ti­on of three gobi­id spe­cies (Pis­ces, Gobi­i­dae) in the midd­le and upp­re Danu­be regi­on – exam­ples of dif­fe­rent dis­per­sal pat­terns 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 657 – 662 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG For­mi­ca rufa, fero­mó­ny, orien­tá­cia člá­nok 0006 – 3088

Bou­kal Milan, Tráv­ní­ček Dušan New records of Cole­op­te­ra (Halip­li­dae, Hyd­ro­p­hi­li­dae, Byrr­hi­dae) from Slo­va­kia and Mora­via 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 663 – 664 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Cole­op­te­ra, Halip­li­dae, Hyd­ro­p­hi­li­dae, Byrr­hi­dae člá­nok 0006 – 3088

Ahnelt Harald, Bana­res­cu Pet­ru, Spo­lwind Robert, Har­ka Ákos, Waid­ba­cher Her­wig Occu­ren­ce and dis­tri­bu­ti­on of three gobi­id spe­cies (Pis­ces, Gobi­i­dae) in the midd­le and upper Danu­be regi­on – exam­ples of dif­fe­rent dis­per­sal pat­terns ? 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 665 – 678 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Gobi­i­dae, Neogo­bius flu­via­ti­lis, Neogo­bius kess­le­ri, Pro­te­or­hi­nus mar­mo­ra­tus, fau­nis­ti­ka, šíre­nie, rie­ka Dunaj člá­nok 0006 – 3088

Dob­ro­ta Mar­tin, Toper­cer Ján Jr. Cit­ri­ne wag­tail Mota­cil­la cit­re­ola bre­e­ding in Slo­va­kia, Bre­e­ding bio­lo­gy and mig­ra­ti­on of the gre­at reed warb­ler Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us in the Czech Sile­sia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 679 – 684 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Aves, bio­ló­gia krí­že­nia, bio­top, sprá­va­nie, Mota­cil­la cit­re­ola člá­nok 0006 – 3088

Jed­lič­ko­vá Joze­fí­na First record of Typh­lod­ro­mus cor­ti­cis (Aca­ri, Phy­to­se­i­i­dae) from Slo­va­kia, New records of Cole­op­te­ra (Hap­li­dae, Hyd­ro­p­hi­li­dae, Byrr­hi­dae) from Slo­va­kia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 655 – 656 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG Typh­lod­ro­mus cor­ti­cis, Aca­ri, Phy­to­se­i­i­dae člá­nok 0006 – 3088

Pet­ro Radim, Lite­rák Ivan, Hon­za Mar­cel Bre­e­ding bio­lo­gy and mig­ra­ti­on of the gre­at reed warb­ler Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us in the Czech Sile­sia 1998 Bio­ló­gia, Vol. 53, No.5, p. 685 – 694 SAP Bra­ti­sla­va zooló­gia ENG bio­ló­gia krí­že­nia, Acro­cep­ha­lus arun­di­na­ce­us, mig­rá­cia, Slez­sko člá­nok 0006 – 3088

Kmi­niak Milan Geno­fond oboj­ži­vel­ní­kov (Amp­hi­bia) význam­ných regi­ó­nov Slo­ven­ska 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 203 – 213 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va her­pe­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO novo­vznik­nu­té terén­ne výmo­le pri zosu­voch, pri­ro­dze­né sedi­men­tač­né nádr­že pri čis­tiar­ňach, opus­te­né siláž­ne jamy zborník

Puer­to A., Rico M. Soil depth as deter­mi­nant of struc­tu­ral trends in Medi­ter­ra­ne­an grass­lands with abun­dant sla­ty outc­rops. Hĺb­ka pôdy ako fak­tor štruk­tu­rál­nych tren­dov pas­tvín s počet­ný­mi brid­li­co­vý­mi výcho­zy v Stre­do­mo­rí 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 1, p. 3 – 16 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG hĺb­ka pôdy, pas­tvi­ny článok

McKa­ne R.B., Ras­tet­ter E.B., Sha­ver G.R., Nadel­hof­fer K.J., Gib­lin E., Laun­dre J.A., Cha­pin F.S. III. Recons­truc­ti­on and ana­ly­sis of his­to­ri­cal chan­ges in car­bon sto­ra­ge in arc­tic tun­dra 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 4, p. 1188 – 1198 ESA Was­hing­ton his­to­ric­ká geoló­gia, his­to­ric­ká eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG rekon­štruk­cia, his­to­ric­ké zme­ny, aku­mu­lá­cia uhlí­ka, ener­gia, arktic­ká tun­dra článok

Dewall B., Ses­si­ons G. Deep eco­lo­gy. Living as if natu­re mat­te­red 1985 Gibbs Smith Salt Lake City hlbin­ná eko­ló­gia ENG neznámy

Kol. The prob­lem of pat­tern and sca­le in eco­lo­gy 1992 Eco­lo­gy No. 73, p. 1943 – 1967 ESA Was­hing­ton hĺbin­ná eko­ló­gia ENG model, roz­sah člá­nok 0012 – 9658

Zať­ko M. Hyd­ro­ge­o­gra­fic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka Záhor­skej níži­ny 1971 Geo­gra­fic­ký časo­pis Vol. 23, No. 2, p. 137 – 141 hyd­ro­ge­o­gra­fia SLO Záhor­ská níži­na článok

Bulán­ko­vá Eva, Tir­ja­ko­vá E. Ochra­na bio­di­ver­zi­ty hyd­ro­ce­nóz povo­dia Tur­ca 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 159 – 165 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va hyd­ro­bi­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO bio­di­ver­zi­ta, hyf­ro­ce­nó­zy, Turiec, Cyanop­hy­ta, Algae, Cili­op­ho­ra, Tur­bel­la­ria, Mol­lus­ca, Oli­go­cha­e­ta, Hiru­di­nea, Amp­hi­po­da, Cole­op­te­ra, Mega­lop­te­ra, Chi­ro­no­mi­dae, Tri­chop­te­ra, odber pit­nej vody, zavla­žo­va­nie, holo­ru­by, ces­ty, jel­ša, sve­tel­ný režim zborník

Bulán­ko­vá Eva, Tir­ja­ko­vá E. Ochra­na bio­di­ver­zi­ty hyd­ro­ce­nóz povo­dia Tur­ca 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 159 – 165 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va hyd­ro­bi­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO vod­ná nádrž, čer­ve­ný zoznam, zborník

Van­no­te R.L., Mins­hall G.W., Cum­mins K.W., Sedell J.R., Cus­hing C.E. The river con­ti­nu­um con­cept 1980 Cana­dian Jour­nal of Fis­he­ries and Aqu­atic Scien­ces No. 37, p. 130 – 137 hyd­ro­eko­ló­gia SLO rieč­na spo­ji­tosť neznámy

Rich­ter B.D., Baum­gar­tner J.V., Powell J., Braun D.P. A met­hod for asse­sing hyd­ro­lo­gic alte­ra­ti­on wit­hin eco­sys­tems 1996 Con­ser­va­ti­on Bio­lo­gy Vol. 10, Iss. 4., p. 1163 – 1174 Cam­brid­ge Black­well Cam­brid­ge hyd­ro­ló­gia, eko­ló­gia ENG hyd­ro­lo­gic­ký režim, zlo­že­nie bio­ty, štruk­tú­ra bio­ty, indi­ká­to­ry hyd­ro­lo­gic­kých zmien, tok po prú­de, štruk­tú­ra spo­lo­čen­stva, tok, bio­top, pse­udo­rep­li­ká­cia člá­nok 0888 – 8892 57

Beti­na V. Che­mis­try, bio­lo­gy and eco­lo­gy myco­to­xins 1990 Alfa Bra­ti­sla­va ché­mia, bio­ló­gia, eko­ló­gia ENG myko­to­xí­ny neznámy

Allen S.E., Grims­haw H.M., Par­kin­son J.A., Quarm­by C. Che­mi­cal ana­ly­ses of eco­lo­gi­cal mate­rials 1974 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford ché­mia, eko­ló­gia ENG che­mic­ká ana­lý­za, eko­lo­gic­ký mate­riál neznámy

Eis­ner Tho­mas, Mein­wald Jer­rold (eds.) Che­mi­cal eco­lo­gy. The che­mis­try of bio­tic inte­rac­ti­on 1995 Nati­onal Aca­de­my Pre­ss Was­hing­ton che­mic­ká eko­ló­gia ENG bio­tic­ké vzťa­hy nezná­my 0−309−05281−5

Koreň Milan Kar­to­gra­fic­ké trans­for­má­cie pre geo­gra­fic­ké infor­mač­né sys­té­my 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 24 – 27 Geofó­rum Bra­ti­sla­va kar­to­gra­fia, geo­gra­fia SLO kar­to­gra­fic­ká trans­or­má­cia, GIS článok

Peňáz M., Kože­ná I., Urban Peter Ich­ty­ce­no­ses of the water bodies of the Poľa­na Pro­tec­ted lands­ca­pe inha­bi­ted by the otter, Lut­ra lut­ra 0 Folia Zoolo­gi­ca No. 3, p. 259 – 268 Ústav eko­lo­gie kra­ji­ny Aka­de­mie věd ČR Brno ich­ty­o­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG Lut­ra lut­ra, vydra, rybie spo­lo­čen­stvá, Poľa­na článok

Thom­pson B.W. The cli­ma­te of Afri­ca 1965 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford, Lon­don kli­ma­to­ló­gia, geo­gra­fia ENG Afri­ka neznámy

Flohn H., Fan­te­chi R. The cli­ma­te of the Euro­pe. Past, pre­sent and futu­re 1982 Rei­del Dord­recht kli­ma­to­ló­gia, geo­gra­fia ENG Euró­pa neznámy

Hoff­mann J.A.J. Cli­ma­tic atlas of South Ame­ri­ca 1975 World Mete­oro­lo­gi­cal orga­ni­za­ti­on Gene­va kli­ma­to­ló­gia, geo­gra­fia ENG Juž­ná Ame­ri­ka mapa

Lands­berg H.E., Lip­mann, Paf­fen Ch., Troll C. World maps of cli­ma­to­lo­gy 1969 Sprin­ger Ver­lag New York 2 kli­ma­to­ló­gia, geo­gra­fia ENG mapa

Ken­drew W.G. The cli­ma­tes of the con­ti­nents 1961 Cla­ren­don Pre­ss Oxford 5 kli­ma­to­ló­gia, geo­gra­fia ENG Juž­ná Ame­ri­ka, Sever­ná Ame­ri­ka, Antar­ktí­da, Arktí­da, Euró­pa, Ázia, Aus­trá­lia mapa

Gut­to­vá Anna New loca­li­ties of ele­ven note­wort­hy lichens in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 369 – 371 SAP Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia ENG lišaj­ní­ky, Lep­to­gium sch­ra­de­ri, Col­le­ma coc­cop­ho­rum, Col­le­ma flac­ci­dum, Col­le­ma par­vum, Cla­do­nia tur­gi­da, Gyalec­ta ulmi, Lep­to­gium sch­ra­de­ri, Lep­to­gium tur­gi­dum, Mene­gaz­zia tereb­ra­ta, Pso­ra val­le­sia­ca, Pso­ra tes­ta­cea, Squ­ama­ri­na car­ta­la­gi­nea člá­nok 0006 – 3088

Wal­ter H., Har­nic­kell E., Mueller-​Dombois D. Cli­ma­tic dia­gram maps of the indi­vi­du­al con­ti­nents and the eco­lo­gi­cal cli­ma­tic regi­ons of the earth 1975 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín kli­ma­to­ló­gia, eko­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG Juž­ná Ame­ri­ka, Sever­ná Ame­ri­ka, Antar­ktí­da, Arktí­da, Euró­pa, Ázia, Aus­trá­lia mapa

1999 Watt, Vol. 2, No. 4, p. 61 – 90 Watt spol. s.r.o. Bra­ti­sla­va mul­ti­mé­dia SLO O živo­te Geor­ga Simo­na Ohma, pre­hľad tes­to­va­ných výrob­kov článok

1999 Watt, Vol. 2, No. 4, p. 1 – 60 Watt spol. s.r.o. Bra­ti­sla­va mul­ti­mé­dia SLO video­ka­me­ra DVD, DVD pre­hrá­vač tech­nics, Marantz, pre­hrá­va­če mini­dis­kov, Pionerr VSX-​708 RDS, NAD 522, integ­ro­va­né zosi­lo­va­čem, Denon PMA-​250SE, Pla­tan Audio, stĺp­co­vé repro­sú­sta­vy, kame­ry JVC, živo­to­pis Ger­gea Gers­hwi­na, Kodak Digi­tal Scien­ce 260 článok

Oli­ver John E. (ed.), Fairb­rid­ge Rho­des Whi­te­mo­re The encyc­lo­pe­dia of cli­ma­to­lo­gy – Encyc­lo­pe­dia of Earth scien­ce, Volu­me XI. 1987 p. 1 – 508 Van Nostrand Rein­hold Com­pa­ny New York kli­ma­to­ló­gia, mete­oro­ló­gia, eko­ló­gia, bio­kli­ma­to­ló­gia, bio­me­te­oro­ló­gia, hyd­ro­k­li­ma­to­ló­gia ENG obla­ky, oblač­nosť, kon­ti­nen­ta­li­ta, cori­oli­so­va sila, dezer­ti­fi­ká­cia, sucho, pohyb Zeme, atmo­sfé­ra, pre­nos ener­gie v atmo­sfé­re, eva­po­rá­cia, trans­pi­rá­cia, eva­po­trans­pi­rá­cia, zdra­vie, huri­kán, povr­cho­vý odtok, pod­zem­ná voda, pôd­na vlh­kosť, ľado­vá doba encyk­lo­pé­dia 0−87933−009−0 551.5.03.21

For­man Richard T.T., God­ron Michel Lands­ca­pe eco­lo­gy 1986 John Wiley and Sons Chi­ches­ter, Bris­ba­ne, Toron­to, Sin­ga­po­re kra­jin­ná eko­ló­gia ENG kniha

Haines-​Young R., Gre­en D. Lands­ca­pe eco­lo­gy and GIS 1993 Tay­lor and Fran­cis kra­jin­ná eko­ló­gia ENG GIS neznámy

Novot­ný Milan Eko­lo­gie kra­ji­ny 1995 Janál Rudolf, Zb. Aktu­ál­ní otáz­ky sou­čas­né­ho zeměděls­tví z pohle­du eko­lo­gic­ké prob­le­ma­ti­ky, p. 18 – 19 Čes­ká spo­leč­nost pro vědy zemědel­ské, les­nic­ké, vete­ri­nár­ní a potra­vi­ná­řs­ké kra­jin­ná eko­ló­gia CES les, eko­no­mi­ka nezná­my 630

Vos Clai­re C., Opdam Paul (eds.) Lands­ca­pe eco­lo­gy of stres­sed envi­ron­ment 1993 Chap­mann and Hall Lon­don, Glas­gow, New York, Tokyo, Mel­bour­ne, Mad­ras kra­jin­ná eko­ló­gia ENG kra­ji­na a stress neznámy

Van der Zee D. GIS and the land unit in land eva­lu­ati­on 1996 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 1, p. 129 – 137 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia ENG, CES GIS, hod­no­te­nie kra­ji­ny článok

Meder­ly P., Hala­da Ľuboš, Toper­cer Ján Kra­jin­no­eko­lo­gic­ké hod­no­te­nie rie­ky Turiec a vybra­ných prí­to­kov 1992 Ms. kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Turiec neznámy

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Poiplie-​Stred E2 – cha­rak­te­ris­ti­ka jad­ro­vých úze­mí NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 173 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Seča­ny, Šahy kni­ha 2−8317−0323−9

Šály Rudolf, Pet­rák M. Výskum abi­otic­ké­ho pro­stre­dia prí­rod­ných a pri­ro­dze­ných lesov. Záve­reč­ná sprá­va výskum­nej úlo­hy VI‑5 – 51. 1975 VŠLD Zvo­len kra­jin­ná eko­ló­gia SLO práca

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 174 – 175 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Šomoš­ka, Med­ve­dia pla­ni­na, Rimav­ská kot­li­na, sloj­ky uhlia, Haj­nač­ka, Ragáč, Pohan­ský hrad kni­ha 2−8317−0323−9

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. E4 Slo­ven­ský kras (Koniar, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Silic­ká pla­ni­na) – jad­ro­vé úze­mie NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 176 – 177 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia SLO Ostrov­ný efekt, Sla­ná, Štít­nik, Muráň, Tur­nian­ska kot­li­na, Silic­ká pla­ni­na, Ple­ši­vec­ká pla­ni­na, Koniar, Hor­ný vrch, Dol­ný vrch, Zádiel­ská ties­ňa­va, doli­na Mig­linc, doli­na Štít­nic­ké­ho poto­ka kni­ha 2−8317−0323−9

Gut­to­vá Anna New loca­li­ties of ele­ven note­wort­hy lichens in Slo­va­kia 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 369 – 371 SAP Bra­ti­sla­va liche­no­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia ENG Squ­ama­ri­na lamarc­kii, Ste­re­ocau­lon pile­a­tum člá­nok 0006 – 3088

Smith R.S. The use of land clas­si­fi­ca­ti­on in resour­ce asses­ment and rural plan­ning 1982 Ins­ti­tut of Ter­res­trial Eco­lo­gy Cam­brid­ge kra­jin­ná eko­ló­gia ENG kla­si­fi­ká­cia kra­ji­ny, vidiec­ka kra­ji­na neznámy

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO vybe­ra­nie hniezd, chrá­ne­ná poľov­ná oblasť, Čier­ny Hron, prs­tuh potoč­ný, rekre­ač­né akti­vi­ty, sklad­ky, sme­tis­ká, zne­čis­ťo­va­nie, Kala­már­ka, Rat­tus nor­ve­gi­cus, ener­ge­tic­ké stav­by, Cico­nia spp., drav­ce, sovy, sto­žia­re smr­ti, Vrchs­la­ti­na, Lom nad Rima­vi­cou zborník

Mar­tin F.W., Pospa­ha­la R.S., Nichols J.P. Asses­ment and popu­la­ti­on moni­to­ring of North Ame­ri­can mig­ra­to­ry birds 1979 Cairns J., Patil G.P., Waters W.E. (eds.): Envi­ron­men­tal moni­to­ring asses­ment, pre­d­ic­ti­on and mana­ge­ment. Cer­tain case stu­dies and rela­ted quan­ti­ta­ti­ve issu­es p. 187 – 239 Inter­na­ti­onal Coope­ra­ti­ve Pub­lis­hing Hou­se Fair­land orni­to­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG mig­rá­cia, Aves článok

Wil­liam­son M. Island popu­la­ti­ons 1981 Oxford Uni­ver­si­ty Pre­ss Oxford ostrov­ná bio­ge­o­gra­fia ENG ostrov­ná popu­lá­cia článok

Ben­čať F. Atlas roz­ší­re­nia cudzo­kraj­ných dre­vín na Slo­ven­sku a rajo­ni­zá­cia ich pes­to­va­nia 1982 Veda Bra­ti­sla­va pes­to­va­teľ­stvo, fyto­ge­o­gra­fia SLO cudzo­kraj­né dre­vi­ny atlas

Spel­ler­berg Ian F. Mapo­vé cha­rak­te­ris­ti­ky 16 kra­jin­ných tried v Cum­brii 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 144 ČÚOP Brno 1 kra­jin­ná eko­ló­gia CES kla­si­fi­ká­cia kra­ji­ny, kra­jin­né trie­dy, Cum­bria, mapo­vé cha­rak­te­ris­ti­ky, pozem­ko­vé trie­dy kni­ha 80−901855−2−5

Hauf M. a kol. Geodé­zie 1989 SNTL – nakla­da­tels­tví tech­nic­ké lite­ra­tú­ry Pra­ha geodé­zia CES neznámy

Skytt­ner L. Gene­ral sys­tem the­ory. An intro­duc­ti­on 1996 Mac­mil­lan Pre­ss Ltd. Lon­don gno­ze­oló­gia, logi­ka ENG teória sys­té­mov neznámy

For­man Richard T.T., God­ron Michel Pat­ches and struc­tu­ral com­po­nents for a lands­ca­pe eco­lo­gy 1981 Bio­Scien­ce Vol. 31, p. 733 – 740 Ame­ri­can Ins­ti­tu­te of Bio­lo­gi­cal Scien­ces kra­jin­ná eko­ló­gia ENG ploš­ky, pat­ches, štruk­tú­ra kra­ji­ny článok

Kau­le G., Bruns D., Cunin­gham D.F. Lands­ca­pe eva­lu­ati­on of natu­ral vege­ta­ti­on and habi­tat for vari­ous plan­ning pur­po­ses in Ger­ma­ny 1991 Amherst Vol. 18, p. 25 – 30 LaLUP Mas­sa­chu­chets kra­jin­ná eko­ló­gia ENG hod­no­te­nie kra­ji­ny, pri­ro­dze­ná vege­tá­cia, pôvod­né bio­to­py, plá­no­va­nie, Nemec­ko článok

Bas­tian Olaf Kra­jin­no­eko­lo­gic­ké cie­le ako zása­dy zacho­va­nie bio­di­ver­zi­ty v rôz­nych stup­ňoch plá­no­va­nia 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia ENG bio­di­ver­zi­ta, kra­jin­né plá­no­va­nie, manaž­ment kra­ji­ny, ochra­na dru­hov, ochra­na bio­to­pov, nevý­kon­nosť ochra­ny prí­ro­dy, envi­ron­men­tál­ne cie­le, štan­dar­dy, indi­ká­tor, hod­no­ta, envi­ron­men­tál­ne limi­ty, envi­ron­men­tál­na kva­li­ta, poli­ti­ka, eko­no­mic­ké kate­gó­ria článok

Ružič­ka M., Mik­lós L. Lands­ca­pe eco­lo­gi­cal plan­ning (LANDEP) in the pro­cess of ter­ri­to­rial plan­ning 1982 Eko­ló­gia, Vol. 1, No. 3, p. 297 – 312 kra­jin­ná eko­ló­gia ENG LANDEP, územ­né plá­no­va­nie článok

Mik­lós Ladi­slav Spa­tial orga­ni­za­ti­on of the lands­ca­pe 1994 Pub­li­ca­ti­ons from the Depart­ment of Geog­rap­hy and Inter­na­ti­onal Deve­lop­ment Stu­dies, Rese­arch Report No. 103 Ros­kil­de Uni­ver­si­ty Ros­kil­de kra­jin­ná eko­ló­gia ENG pries­to­ro­vá orga­ni­zá­cia, kra­ji­na neznámy

Naveh Z., Lie­ber­mann A. Lands­ca­pe eco­lo­gy. The­ory and app­li­ca­ti­on 1993 Sprin­ger Ver­lag kra­jin­ná eko­ló­gia ENG kra­ji­na neznámy

Oťa­hel Ján, Lehot­ský Milan, Ira Vla­di­mír Envi­ron­men­tál­ne plá­no­va­nie. Návrh postu­pov (prí­pa­do­vé štú­die) 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 403 – 420 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia ENG plá­no­va­nie, hod­no­te­nie, LANDEP článok

Bas­tian Olaf Kra­jin­no­eko­lo­gic­ké cie­le ako zása­dy zacho­va­nie bio­di­ver­zi­ty v rôz­nych stup­ňoch plá­no­va­nia 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia ENG požia­dav­ky rast­lín, požia­dav­ky živo­čí­chov, mini­mál­na ochra­na, poško­de­nie, eko­lo­gic­ký pohľad, medzi­ná­rod­ná úro­veň, bio­ge­o­gra­fic­ký regi­ón, eko­re­gi­ón, pries­to­ro­vá jed­not­ka, peri­ó­dy medzi cieľ­mi, obdo­bie plat­nos­ti idey, vývoj kra­ji­ny, kra­jin­ný fak­tor článok

Bas­tian Olaf Kra­jin­no­eko­lo­gic­ké cie­le ako zása­dy zacho­va­nie bio­di­ver­zi­ty v rôz­nych stup­ňoch plá­no­va­nia 1998 Eco­lo­gy Vol. 17, No. 1, p. 49 – 61 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia ENG bio­di­ver­zi­ta, indi­ká­tor, spon­tán­ny eko­lo­gic­ký stav, kra­jin­ná prog­nó­za, vypra­co­va­nie kon­cep­cie vývo­ja kra­ji­ny, ochra­na bio­di­ver­zi­ty, krát­ko­do­bý pro­fit, meta­po­pu­lá­cie článok

Boháč J., Kubeš J. Eco­lo­gi­cal struc­tu­re of inver­teb­ra­te com­mu­ni­ties in agri­cul­tu­ral sett­le­ments as indi­ca­tor of the envi­ron­men­tal quali­ty 1992 Boháč J. (ed.): Bio­in­di­ca­tors dete­ri­ori­sa­ti­ons regi­onis, p. 202 – 210 Inšti­tút kra­jin­nej eko­ló­gia CAS Čes­ké Bude­jo­vi­ce kra­jin­ná eko­ló­gia ENG eko­lo­gic­ká štruk­tú­ra, spo­lo­čen­stvá bez­sta­vov­cov, poľ­no­hos­po­dár­ske oblas­ti, indi­ká­tor envi­ron­men­tál­nej kva­li­ty článok

Vala­cho­vič Dušan Veľ­kop­loš­ná degra­dá­cia les­nej pôdy na Záhor­skej níži­ne 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 1, p. 28 – Daph­ne Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO les­ná pôda, Záhor­ská níži­na, via­te pies­ky člá­nok 1335 – 2091

Bul­lock P., Gre­go­ry P.J. Soil in the urban envi­ron­ment 1991 Black­well Scien­ti­fic Pub­li­ca­ti­ons Oxford pedo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG pôda, urbán­ne pro­stre­die neznámy

Kuk­la Ján Tren­dy aci­di­fi­ká­cie pôdy a ich vzťah k zme­ne edaficko-​trofického cha­rak­te­ru les­ných geobi­oce­nóz 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 421 – 431 SAP Bra­ti­sla­va pedo­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia ENG aci­di­fi­ká­cia pôdy, eda­fic­ký cha­rak­ter, tro­fic­ký cha­rak­ter, les­ná geobi­oce­nó­za, stro­mo­vý indi­ká­tor, pH, tro­fi­ka, článok

Vože­ní­lek Vít Envi­ron­men­tál­ní data­bá­ze v pros­tře­dí GIS 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 42 – 43 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, výpoč­to­vá tech­ni­ka CES GIS, envi­ron­men­tál­na data­bá­za článok

Koreň Milan st., Koreň Milan ml. GIS v pro­jek­te ECONET SR 1996 Geoin­fo, No. 1, p. 33 – 35 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO GIS, ECONET článok

Jen­čo Marián TopoL Help Ser­vi­ce Group 1994 Geoin­fo, No. 1, p. 17 – 19 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, geo­gra­fia, les­níc­tvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­ló­gia, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO TopoL for DOS, TopoL for Win­do­ws článok

Tóth Milan Pou­ži­tie Topo­Lu v les­níc­tve a v pozem­ko­vých úpra­vách na východ­nom Slo­ven­sku 1995 Geoin­fo, No. 1, p. 38 Geofó­rum Bra­ti­sla­va počí­ta­čo­vá gra­fi­ka, les­níc­tvo, geo­gra­fia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, výpoč­to­vá tech­ni­ka SLO TopoL článok

Cairns J. Poli­tic, eco­no­mics, scien­ce – going bey­ond dis­cip­li­na­ry boun­da­ries to pro­tect aqu­atic eco­sys­tems 1988 Evans M.S. (ed.): Toxic con­ta­mi­nants and eco­sys­tems health. A gre­at lakes focus, p. 1 – 16 John Wiley and Sons poli­ti­ka, eko­nó­mia, gno­ze­oló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG vod­né eko­sys­té­my článok

Bedr­na Zol­tán, Vybí­ra­lo­vá J., Pav­lič­ko­vá K. Alter­na­tív­ne hos­po­dá­re­nie na pôde 1997 p. 1 – 17 WEP Bra­ti­sla­va poľ­no­hos­po­dár­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO kon­venč­né hos­po­dá­re­nie, alter­na­tív­ne hos­po­dá­re­nie, IFOAM, bio­lo­gic­ký smer, orga­nic­ký smer, eko­lo­gic­ký smer, udr­žia­va­cí smer, sel­tár­sky smer, ANOG, MAZDAZNAN, mak­ro­bi­otic­ké poľ­no­hos­po­dár­stvo, vega­nic­ké poľ­no­hos­po­dár­stvo, agro­tech­ni­ka, obrá­ba­nie pôdy skrip­tá 80−967682−1−2

Zlat­ník A. Eko­lo­gie kra­ji­ny a geobi­oce­no­lo­gie 1975 Vyso­ká ško­la zemědel­ská Brno kra­jin­ná eko­ló­gia, geobi­oce­no­ló­gia SLO kra­ji­na učebnica

Oťa­hel J., Fera­nec J., Šúri M. Land cover map­ping of the Mora­va flo­odp­lain (by app­li­ca­ti­on of colour infra­red aerial pho­tog­raphs and GIS SPANS) 1994 Eko­ló­gia, Vol. 13, Supp­le­ment 1, p. 21 – 17 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, kar­to­gra­fia ENG mapo­va­nie vege­tá­cie, Mora­va, Morav­ské lúhy, infra­čer­ve­ná foto­gra­fia, GIS, SPANS článok

Beau­ches­ne P., Duc­ruc J.P., Gerar­din V. Eco­lo­gi­cal map­ping. A fra­me­work for deli­mi­ting forest mana­ge­ment units 1996 Envi­ron­men­tal Moni­to­ring and Assess­ment Vol. 39, No. 1 – 3, p. 173 – 186 Klu­ver Dord­recht kra­jin­ná eko­ló­gia, les­níc­tvo ENG mapo­va­nie, les­né typy člá­nok 0167 – 6369 641.7

Kali­vo­do­vá Eva, Feriancová-​Masárová Zita, Daro­lo­vá A., Kürt­hy Ale­xan­der Orni­to­lo­gi­cal eva­lu­ati­on of the lower stre­am part of the allu­vium of the River Mora­va (Slo­vak – Aus­trian fron­tier) 1996 Eko­ló­gia, Vol. 15, No. 2, p. 189 – 205 SAP Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, orni­to­ló­gia ENG alú­vium Mora­vy, Mora­va článok

Kmi­niak Milan Quali­ta­ti­ve cha­rak­te­ris­tic of amp­hi­bians and repti­les under con­di­ti­on pre­vai­ling in sout­hwes­tern Slo­va­kia 1993 Acta Zoolo­gi­ca Univ. Comen. No. 35, p. 45 – 54 PRIF UK Bra­ti­sla­va kra­jin­ná eko­ló­gia, zooló­gia ENG oboj­ži­vel­ní­ky, pla­zy, Amp­hi­bia, Repti­le neznámy

Berns­te­in I.S., Bal­ca­en P., Dres­da­le L., Gou­zou­les H., Kava­nagh M., Pat­ter­son T. Dif­fe­ren­tial effects of forest degra­da­ti­on on pri­ma­te popu­la­ti­ons 1976 Pri­ma­tes Vol. 17, p. 401 – 411 les­né hos­po­dár­stvo, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia cicav­cov, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG degra­dá­cia lesa, cicav­ce, popu­lá­cia článok

Ambros Zděnek Les­níc­ka bota­ni­ka se zákla­dy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa, 2 zv. Zákla­dy eko­lo­gie a typo­lo­gie lesa 0 les­níc­ka bota­ni­ka, eko­ló­gia, typo­ló­gia lesa CES les, typo­ló­gia nezná­my 630.17(075.8)

Vol­ný S. Fil­trač­ní poten­ciál lesa 1986 Folia Uni­ver­si­ta­tis Agri­gul­tu­rae Facul­tas sil­vi­cul­ta­rae Brno les­níc­tvo, eko­ló­gia lesa CES fil­trač­ný poten­ciál, les neznámy

Míchal Igor Štruk­tú­ra a prí­ras­tko­vé pome­ry pri­ro­dze­ných poras­tov na Poľa­ne v závis­los­ti od sku­pín les­ných typov 1964 Les­nic­ký časo­pis No. 11, p. 127 – 148 les­níc­tvo, eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia SLO štruk­tú­ra les­né­ho poras­tu, prí­ras­tok drev­nej hmo­ty, Poľa­na, SLT článok

Suza J. Meri­di­onál­ne vply­vy v lišaj­ní­ko­vej fló­re Západ­ných Kar­pát 1942 Věst­ník Krá­lov­ské Čes­ké Spo­leč­nos­ti Nauk, Tř. II., p. 1 – 47 liche­no­ló­gia, fyto­ge­o­gra­fia, eko­ló­gia CES meri­di­onál­ny vplyv, kišaj­ní­ky, Západ­né Kar­pa­ty článok

Cum­mins K.W., Wuy­check J.C. Calo­ric equ­iva­lents for inves­ti­ga­ti­on in eco­lo­gi­cal ener­ge­tics 1971 Inter. Vere­i­ni­gung für the­ory un ange­wan. Lim­no­bi­olo­gie No. 18 Stutt­gart lim­no­bi­oló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG eko­lo­gic­ká ener­ge­ti­ca, odhad, kalo­ric­ký ekvi­va­lent neznámy

Sil­va M., Bro­wn J.H., Downing J.A. Dif­fe­ren­ces in popu­la­ti­on den­si­ty and ener­gy use bet­we­en birds and mam­mals. A mac­ro­eco­lo­gi­cal per­spec­ti­ve 1997 Jour­nal of Ani­mal Eco­lo­gy Vol. 66, No. 3, p. 327 – 340 BES Oxford mak­ro­eko­ló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia, popu­lač­ná eko­ló­gia ENG roz­die­ly popu­lač­nej hus­to­ty, využi­tie ener­gie, vtá­ky, cicav­ce, mak­ro­eko­lo­gic­ká per­spek­tí­va článok

Štef­fek Jozef, Mag­loc­ký Šte­fan, Stra­ka Peter, Ružič­ko­vá Jana, Šol­tés Rudolf, Lac­ko­vi­čo­vá Anna, Gaj­doš Peter, Kriš­tín Anton, Sme­ta­na Vla­di­mír a kol. Mäk­ký­še E3 Cero­vá vrcho­vi­na – jad­ro­vé­ho úze­mia NECONET Slo­ven­ska 1996 Sabo Peter (ed.), Koreň Milan, Štef­fek Jozef a kol.: Návrh národ­nej eko­lo­gic­kej sie­te Slo­ven­ska – NECONET, p. 175 – 176 Nadá­cia IUCN Bra­ti­sla­va mala­ko­zo­oló­gia, eko­so­zo­ló­gia, eko­ló­gia SLO Hyg­ro­mia trans­syl­va­ni­ca, Gyrau­lus lae­vis, Ver­ti­go mou­lun­sia­na, Balea per­ver­sa, Helix lutes­cens, Coch­lo­di­na cera­ta, Tri­chia lubo­mir­skij, mig­rá­cia zápa­do­kar­pat­ských ende­mi­tov kni­ha 2−8317−0323−9

Brtek Ľubo­mír Roz­ší­re­nie a aerá­ly cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 6 – 10 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO are­ál, roz­ší­re­nie, zeme­pis­né pás­ma, ľadov­co­vý tieň, polo­ha kon­ti­nen­tov, kata­kliz­ma, geolo­gic­ká éra, kli­ma­tic­ký režim, zme­ny medzid­ru­ho­vých vzťa­hov, člo­vek, his­tó­ria for­mo­va­nia, prí­či­na záni­ku are­álu skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Epi­te­res­tric­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 12 – 13 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO eto­lo­gic­ké pris­pô­so­be­nie, mož­nosť pitia sla­nej vody, zvý­še­nie vlh­kos­ti v nore, vyso­ko­kon­cen­tro­va­ný moč, pev­ná kon­zis­ten­cia, nedos­ta­tok vody, vyso­ká teles­ná tep­lo­ta, kolí­saie teles­nej tep­lo­ty, veľ­ká rezer­va vody v čer­ve­ných krvin­kách, sociál­ny život skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Epi­te­res­tric­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 13 – 16 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO sklon ku veľ­kým črie­dam, vytvá­ra­nie koló­nií, agre­gá­tív­nosť, step, medzid­ru­ho­vé vzťa­hy, teles­ná tep­lo­ta, teles­ná regu­lá­cia, vyso­ký obsah tukov v mlie­ku, tun­dra, vyso­ko­hor­ské alpín­ske lúky, tro­pic­ké dru­hy vo vyso­kých polo­hách skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Epi­te­res­tric­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 16 – 18 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO tro­pic­ké dru­hy vo več­nom sne­hu, nezos­ku­po­va­nie, pris­pô­so­be­nie kon­ča­tín, skla­ly, vyso­ko­hor­ské dru­hy skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Sub­te­rá­ne cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 19 – 22 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO sub­te­rán­ne cicav­ce, pôda, jas­ky­ne, mor­fo­lo­gic­ké pris­pô­so­be­nie, fyzi­olo­gic­ká adap­tá­cia, ana­e­rób­ne dýcha­nie, srd­ce, skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Lito­rál­ne cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 23 – 25 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO lito­rál­ne cicav­ce, pobrež­ná čia­ra skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Neri­tic­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 25 – 28 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO neri­tic­ké cicav­ce, veľ­kosť tela, zosku­po­va­nie, zrak, schop­nosť via­zať kys­lík, potá­pačs­ká cho­ro­ba, keso­no­va cho­ro­ba skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Akva­tic­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 29 – 31 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO akva­tic­ké cicav­ce, srsť, chl­py, oko, echo­lo­kač­né orgá­ny, samov­raž­dy veľ­rýb, geomag­ne­tic­ké búr­ky, pohyb, slad­ká voda, relikt, eko­lo­gic­ká kon­ver­gen­cia skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Arbo­ri­kol­né cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 32 – 36 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO arbo­ri­kol­né cicav­ce, prs­ty, dlaň, patá­giá skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Volu­ce­ris­tic­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 37 – 40 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO volu­ce­ris­tic­ké cicav­ce, let skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Synan­trop­né a hemi­sy­nan­trop­né cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 40 – 43 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO synan­trop­né cicav­ce, hemi­sy­nan­trop­né cicav­ce, synan­tro­pi­zá­cia, Čukot­ka, geo­gra­fic­ké roz­ší­re­nie, ťaž­ké život­né pod­mien­ky, pre­dá­tor­ský vzťah, gene­tic­ká rezer­va, nesy­nan­tro­pi­zá­cia, envi­ron­men­tál­ny para­dox, úhyn zo stre­su, úhyn zo šoku skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Synan­trop­né a hemi­sy­nan­trop­né cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 43 – 44 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO zne­hod­no­te­nie popu­lá­cie, vyha­sí­na­nie inštink­tu, vytrá­ca­nie inštink­tu, defek­ty teri­to­riál­ne­ho sprá­va­nia, zme­na popu­lač­nej dyna­mi­ky skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Tvor­ba zásob 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 44 – 48 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO záso­by, ekologicko- kli­ma­tic­ká adap­tá­cia, spo­lu­prá­ca, tep­lo­ta, množ­stvo zásob, líc­ne tor­by, záhy­by gámb, zimo­va­nie, ochro­me­nie skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Zim­ný spá­nok 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 48 – 52 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO zim­ný spá­nok, letar­gic­ký spá­nok, zhor­še­nie život­ných pod­mie­nok, let­ný spá­nok, zme­na sprá­va­nia, pokles tepu, teles­ná tep­lo­ta, frek­ven­cia dýcha­nia, hro­ma­de­nie gly­ko­gé­nu, pokles glu­kó­zy, zosla­be­nie čin­nos­ti endok­rin­ných žliaz, záso­by tuku, hne­dý tuk skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Cicav­ce a pries­tor 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 64 – 73 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO pries­tor, potrav­né teri­tó­rium, pohyb­li­vá roz­lo­ha potrav­né­ho teri­tó­ria, znač­ko­va­nie, inter­se­xu­ál­ny teri­to­ria­liz­mus, hla­so­vé pre­ja­vy, neut­rál­na zóna skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Cicav­ce a rast­li­ny 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 74 – 79 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO rast­li­ny, cibu­ľo­vi­té, vytvo­re­nie eko­lo­gic­ké­ho pries­to­ru, huby, rytie divia­kov, byli­nož­rav­ce, jed skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Roz­mno­žo­va­nie cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 88 – 97 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO roz­mno­žo­va­nie, sexu­ál­ny dimor­fiz­mus, pat­riar­chát, mat­riar­chát, obdo­bie poko­ja, ano­es­trum, oes­trum, ruja, kori­da, pre­gu­ľo­va­nie sa, mate­rin­ský vzťah, mast, odliš­né sprá­va­nie, rozp­lo­dzo­va­cie tak­ti­ky, tak­ti­ka blo­ko­va­nia, tak­ti­ka pre­na­sle­do­va­nia skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Roz­mno­žo­va­nie cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 97 – 99 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO tak­ti­ka sta­rost­li­vos­ti, hárem, poly­ga­mic­ká jed­not­ka, zní­že­nie agre­si­vi­ty, tak­ti­ka orga­nic­kej poly­ga­mie, zní­že­nie ostra­ži­tos­ti, nevní­ma­nie nebez­pe­čen­stva, dĺž­ka kopu­lá­cie, kopu­lá­cia, poš­vo­vá zát­ka, tur­na­je skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Vývoj zárod­ku cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 100 – 102 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO záro­dok, embry­o­nál­ny vývoj, žlté telies­ko, lute­íno­vá fáza, embry­ot­rof, latent­né štá­dium, pla­ná ruje, super­fe­tá­cia, poly­em­bry­o­nia, pla­cen­ta, hor­mo­nál­ne pro­ce­sy skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Pôrod cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 103 – 108 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO pôrod, pôrod­ni­ce, regu­lá­cia počtu mlá­ďat, pred­ví­da­nie úrod­nos­ti roka, inštinkt, náh­le zhorš­nie pod­mie­nok, kori­gá­cia mlá­ďat, absorb­cia nad­po­čet­ných potom­kov, potrat, úhyn mlá­ďat, zadr­ža­nie pôro­du skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Odchov mlá­ďat cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 108 – 118 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO odchov, mle­dzi­vo, pot, mlie­ko, lak­tá­cia, natrá­ve­ná potra­va, nácvik lovu, domes­ti­ká­cia, zde­ge­ne­ro­va­né typy zvie­rat, sami­ca a samec, par­tner­ské vzťa­hy, cudzie mla­dé, cudzie dru­hy skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Roz­pad rodi­ny cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 119 – 120 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO roz­pad rodi­ny, rodi­na, rpzp­lo­dzo­va­cie cyk­ly, fak­to­ry roz­pa­du rodi­ny skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Stav­ba hniezd cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 121 – 132 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO stav­ba hniezd, nora, hniez­do, koru­ny stro­mov, čer­ve­ná cho­ro­ba lesov, bob­ria cho­ro­ba lesov skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Člo­vek a ochra­na cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 145 – 149 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO člo­vek, ochra­na cicav­cov, gene­rál She­ri­don, Buf­fa­lo Bill, Túla­vý Kojot, vyhu­be­nie koris­ti, ľudo­žrút­stvo, exis­ten­cia člo­vek – zvie­ra, pas­tier­stvo, pred­ho­de­nie obe­te drav­co­vi skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Akli­ma­ti­zá­cia cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 150 – 153 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO akli­ma­ti­zá­cia, intro­duc­kia, vysa­de­nie, rešti­tú­cia skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Domes­ti­ká­cia cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 153 – 156 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO domes­ti­ká­cia, kas­trá­cia, zme­na eto­ló­gie pas­tvy, zme­na stra­té­gie pas­tvy, sociál­na štruk­tú­ra, selek­cia, zadr­ža­nie juve­nil­ných zna­kov sprá­va­nia, fixo­va­nie juve­nil­ných zna­kov sprá­va­nia, zme­na teles­nej stav­by, zme­na fyzi­olo­gic­kých vlast­nos­tí skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Domes­ti­ká­cia cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 156 – 158 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO domes­ti­ká­cia budúc­nos­ti, maso­vý úhyn krá­li­kov, spot­re­ba biel­ko­vín skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Zoolo­gic­ké záh­ra­dy a ochra­na cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 159 – 161 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO ZOO, ochra­na, park pozna­nia, prí­bu­zen­ská ple­me­nit­ba, kôn Prze­wal­ský, jeleň Dávi­dov, živel­ný lov, zme­na rast­lin­né­ho spo­lo­čen­stva, seba­mr­za­če­nie, mas­tur­bá­cis, kliet­ko­vé ste­re­oty­py, ryt­mic­ké kýva­vé pohy­by, pobe­ho­va­nie, hlbo­ký stres skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Zoolo­gic­ké záh­ra­dy a ochra­na cicav­cov 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 161 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO sekun­dár­na – pato­lo­gic­ká cekot­ro­fia, zli­zo­va­ni moču, nad­mer­né pitie, hla­do­va­nie, utia­hnu­tie, pre­žie­ra­nie, strach pred sexu­ál­nym par­tne­rom, zvý­še­nie agre­si­vi­ty, zabí­ja­nie vlast­ných mlá­ďat, tele­víz­ne seriá­ly skrip­tá 80−85697−35−1

Brtek Ľubo­mír Cicav­ce a ich vplyv na pro­stre­die 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 162 – 163 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia SLO vplyv cicav­cov na pro­stre­die, hra­boš skrip­tá 80−85697−35−1

Pen­ka M., Vyskot M., Kli­mo E., Vaší­ček F. Flo­odp­lain forest eco­sys­tems II. 1991 After Water Mana­ge­ment Mea­su­res Amster­dam, Oxford, New York, Tokio mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia ENG spo­lo­čen­stvo, zem­né cicav­ce, luž­né lesy, eko­sys­tém neznámy

Cra­wley M.J. The popu­la­ti­on dyna­mics of plants 1990 Phi­lo­sop­hi­cal trans­ac­ti­on of the Roy­al Socie­ty of Lon­don, Series B, No. 330, p. 125 – 140 popu­lač­ná bio­ló­gia rast­lín ENG popu­lač­ná dyna­mi­ka rast­lín článok

Brtek Ľubo­mír Epi­te­res­tric­ké cicav­ce 1996 Brtek Ľubo­mír: Vybra­né kapi­to­ly z eko­ló­gie cicav­cov, p. 11 – 12 PRIF UK Bra­ti­sla­va 1 mam­ma­li­oló­gia, eko­ló­gia, mam­ma­li­oló­gia SLO epi­te­res­tric­ké cicav­ce, pris­pô­so­be­nie, step­né dru­hy, púšt­ne dru­hy, miha­jú­ci sa koniec chvos­ta, mor­fo­lo­gic­ká adap­tá­cia pred pre­dá­to­rom, rých­ly pohyb, pris­pô­so­be­nie povr­chu, syp­ké pies­ky púš­tí, zväč­še­nie našľa­po­va­cej plo­chy, fyzi­olo­gic­ké pris­pô­so­be­nie skrip­tá 80−85697−35−1

Mah­dy Hes­ham M. Pse­udo­mo­nads role in the trans­for­ma­ti­ons of cer­tain hea­vy metals in Dead lake 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 323 – 330 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia, eko­ló­gia ENG Mŕt­ve jaze­ro, Menon­fia, Pse­udo­mo­nas cicho­rii, Pse­udo­mo­nas men­do­ci­na, Pse­udo­mo­nas tes­tos­te­ro­ni, Pse­udo­mo­nas pse­udo­mal­lei, Pse­udo­mo­nas flu­ores­cens, Pse­udo­mo­nas aeru­gi­no­sa, Pse­udo­mo­nas sola­na­ce­a­rum, Pse­udo­mo­nas puti­da, trans­for­má­cia, meď, dusík, telúr článok

Mah­dy Hes­ham M. Pse­udo­mo­nads role in the trans­for­ma­ti­ons of cer­tain hea­vy metals in Dead lake 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 3, p. 323 – 330 SAP Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia, eko­ló­gia ENG zinok, man­gán, trans­for­má­cia ťaž­kých kovov, mety­lá­cia, toxi­ci­ta, zne­čis­te­nie, bak­té­rie, deti­xá­cia článok

Úleh­lo­vá B. Nit­ro­gen cyc­ling in mea­dow eco­sys­tems 1989 Stu­die ČSAV 2089 Aca­de­mia Pra­ha mik­ro­bi­oló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG cyk­lus N, lúč­ne spo­lo­čen­stvo neznámy

Ber­nát J., Brau­no­vá O., Mir­čink T.G. Deter­mi­na­ti­on of the mic­ro­fun­gal bio­mass 0 Acta Facul­ta­tis Rerum Natu­re Uni­ver­si­tas Come­nius Mic­ro­bi­olo­gia Vol. 11, p. 1 – 6 PRIF UK Bra­ti­sla­va mik­ro­bi­oló­gia, pro­dukč­ná eko­ló­gia ENG deter­mi­ná­cia, mik­ro­sko­pic­ké huby, bio­ma­sa článok

Gaš­pa­rí­ko­vá Otí­lia, Čiam­po­ro­vá Mila­da, Tamás Ladi­slav, Trgi­ňo­vá Iva­na, Luxo­vá Miro­sla­va Cold-​induced chan­ges in pro­te­in pat­terns and ultras­truc­tu­re of root cells of mai­ze seed­lings 1996 Bio­ló­gia, Vol. 51, No.4, p. 449 – 456 SAP Bra­ti­sla­va mole­ku­lár­na eko­ló­gia, mole­ku­lár­na bota­ni­ka ENG zme­na biel­ko­vi­no­vých pome­rov, chlad, pri­már­ne kore­ne, biel­ko­vi­ny, bun­ko­vá ultra­štruk­tú­ra, Zea mays, vyc­hla­dzo­va­nie člá­nok 0006 – 3088

Gáper Ján, Lizoň Pavel Kolo­ni­zá­cia kul­túr­nych smre­čín ekto­my­ko­ríz­ny­mi huba­mi 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 337 – 344 SAP Bra­ti­sla­va myko­ló­gia, eko­ló­gia ENG kolo­ni­zá­cia, kul­túr­na smre­či­na, ekto­my­ko­ríz­ne huby, metó­da pre­poč­tu plod­níc na jeden strom, plod článok

Levin Simon A., Hal­lam Tho­mas G., Gross Lomis (eds.) App­lied mat­he­ma­ti­cal eco­lo­gy 1989 Sprin­ger Ver­lag Ber­lín, Hei­del­berg, New York, Lon­don, Paris, Tokyo nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ana­lý­za kni­ha 3−540−19465−7, 0−387−19465−7 574, 519.86

Shan­non C.E., Wea­ver W. The mat­he­ma­ti­cal the­ory of com­mu­ni­ca­ti­on 1949 Uni­ver­si­ty of Illi­no­is Pre­ss Urba­na nume­ric­ká eko­ló­gia ENG komu­ni­ká­cia neznámy

Adams Wim Sup­por­ting deci­si­on – Making pro­ces­ses. A grap­hi­cal and inte­rac­ti­ve ana­ly­sis of mul­ti­va­ria­te data 1991 Facul­te­it Bouk­wen­de Tech­nis­che Uni­ver­si­te­it Eind­ho­ven nume­ric­ká eko­ló­gia ENG kniž­ka 90−6814−519−3

Pre­ston F.W. The can­no­ni­cal dis­tri­bu­ti­on of com­mon­nes and rari­ty. Part 1 1962 Eco­lo­gy Vol. 93, p. 185 – 215 ESA Was­hing­ton nume­ric­ká eko­ló­gia ENG vzác­nosť, bež­nosť, hoj­nosť, kano­nic­ká ana­lý­za, kano­nic­ké roz­de­le­nie článok

Tay­lor L.R. Agg­re­ga­ti­on, varian­ce and the mean 1961 Natu­re Vol. 189, p. 732 – 735 nume­ric­ká eko­ló­gia ENG zosku­po­va­nie, varian­tnosť, prie­mer článok

Spel­ler­berg Ian F. Podob­nosť, pou­ži­tie ide­xov podob­nos­ti spo­lo­čens­tiev, trie­de­nie rade­nie 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 55 ČÚOP Brno 1 nume­ric­ká eko­ló­gia CES TWINSPAN – pod­voj­ná ana­lý­za indi­ká­to­ro­vých dru­hov – two way indi­ca­tor spe­cies ana­ly­sis, DECORANA – Det­ren­ded Cor­res­po­den­ce Ana­ly­sis kni­ha 80−901855−2−5

Emlen J.M. Popu­la­ti­on bio­lo­gy. The coevo­lu­ti­on of popu­la­ti­on dyna­mics and beha­vi­our 1984 Mac­Mil­lan New York popu­lač­ná bio­ló­gia, eto­ló­gia ENG popu­lač­ná dyna­mi­ka neznámy

Clif­ford H.T., Step­hen­son W. An intro­duc­ti­on to nume­ri­cal clas­si­fi­ca­ti­on 1975 Aca­de­mic Pre­ss, Lon­don Lon­don nume­ric­ká eko­ló­gia ENG nume­ric­ká kla­si­fi­ká­cia článok

Wol­da H. Simi­la­ri­ty inde­ces, sam­ple size and diver­si­ty 1981 Oeco­lo­gia Vol. 50, p. 296 – 302 Ber­lin Inter­nat asso­cia­ti­on for Eco­lo­gy Ber­lín nume­ric­ká eko­ló­gia ENG index podob­nos­ti, veľ­kosť vzor­ky, diver­zi­ta článok

Luff M.L., Eyre M.B., Rush­ton S.P. Clas­si­fi­ca­ti­on and ordi­na­ti­on of habits of ground beet­les (Cole­op­te­ra, Cara­bi­dae) in north-​east England 1989 Jour­nal of Bio­ge­og­rap­hy Vol. 16, p. 121 – 130 nume­ric­ká eko­ló­gia ENG ordi­ná­cia, kla­si­fi­ká­cia, Cole­op­te­ra, Cara­bi­dae článok

Ludwig J.A., Rei­nolds F. Sta­tis­ti­cal eco­lo­gy 1988 Whil­ley – Inters­cien­ce Pub­li­ca­ti­ons New York nume­ric­ká eko­ló­gia ENG neznámy

Gömöry Dušan, Gömöry­o­vá Eri­ka Porov­na­nie nie­kto­rých viac­roz­mer­ných metód na určo­va­nie vzťa­hov medzi pôd­ny­mi vlast­nos­ťa­mi a výš­ko­vým ras­tom les­ných poras­tov 1997 Eko­ló­gia, Vol. 16, No. 4, p. 359 – 370 SAP Bra­ti­sla­va nume­ric­ká eko­ló­gia ENG porov­na­nie, viac­roz­mer­né metó­dy, hod­no­te­nie, pôd­ne vlast­nos­ti, výš­ko­vý rast les­né­ho poras­tu, fyzi­kál­na cha­rak­te­ris­ti­ka, che­mic­ká cha­rak­te­ris­ti­ka, pre­d­ik­cia, viac­ná­sob­ná regre­sia článok

Spel­ler­berg Ian F. Závis­losť počtu náj­de­ných dru­hov od veľ­kos­ti skú­ma­nej plo­chy pri kumu­la­tív­nom odo­be­ra­ní vzo­riek 1995 Spel­ler­berg Ian F.: Moni­to­ro­vá­ní eko­lo­gic­kých změn, p. 155 ČÚOP Brno 1 nume­ric­ká eko­ló­gia, bio­ló­gia, soci­oló­gia CES počet dru­hov, odber vzo­riek, veľ­kosť skú­ma­nej plo­chy kni­ha 80−901855−2−5

Kli­meš L. Explo­iti­on of tabu­la­ted indi­ca­tor valu­es in the gra­dient ana­ly­sis of vege­ta­ti­on 1987 Pre­slia Vol. 59, p. 15 – 24 Pra­ha nume­ric­ká eko­ló­gia, bota­ni­ka ENG indi­kač­ná hod­no­ta, gra­dien­to­vá ana­lý­za článok

Čej­ka T., Pišút Ivan, Uher­čí­ko­vá Eva Cha­rac­te­ris­tic of the moni­to­ring plots 1995 Pro­ce­e­dings “Results and expe­rien­ces of the bio­ta in the ter­ri­to­ry influ­en­ced by the hyd­ro­po­wer plant Gab­čí­ko­vo p. 29 – 60 Ins­ti­tut of Zoolo­gy and Eco­so­zo­lo­gy Bra­ti­sla­va nume­ric­ká eko­ló­gia, eko­ló­gia SLO moni­to­ro­va­cie vzor­ky, moni­to­ring článok

Moss D. Some sta­tis­ti­cal check on the BTO Com­mon Bird Cen­sus – 20 years on 1985 Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. (eds.): Bird Cen­sus and Atlas stu­dies p. 175 – 179 Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring nume­ric­ká eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia ENG CBC, BTO, Aves článok

Tay­lor K., Ful­ler R.J., Lack P.C. (eds.) Bird Cen­sus and Atlas stu­dies p. 175 – 179 1985 Bri­tish Trust for Ornit­ho­lo­gy Tring nume­ric­ká eko­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, bio­ge­o­gra­fia ENG roz­ší­re­nie vtá­kov, CBC, Aves neznámy

Bedr­na Zol­tán, Vybí­ra­lo­vá J., Pav­lič­ko­vá K. Alter­na­tív­ne hos­po­dá­re­nie na pôde 1997 p. 17 – 34 WEP Bra­ti­sla­va poľ­no­hos­po­dár­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­nó­mia SLO výži­va, hno­je­nie, cho­ro­by, škod­ce, regu­lá­cia burín, plo­di­ny, osev­ný postup, úro­da, oší­pa­né, hydi­na, kva­li­ta, zdra­vé stra­vo­va­nie, bio­pro­duk­cia, suro­vá stra­va, raci­onál­na výži­va, vege­ta­rián­stvo, jogín­ska stra­va, nezdra­vá výži­va, zdra­vá výži­va, eko­no­mi­ka skrip­tá 80−967682−1−2

Bedr­na Zol­tán, Vybí­ra­lo­vá J., Pav­lič­ko­vá K. Alter­na­tív­ne hos­po­dá­re­nie na pôde 1997 p. 34 – 60 WEP Bra­ti­sla­va poľ­no­hos­po­dár­stvo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka, eko­nó­mia, eko­ló­gia, les­níc­tvo SLO sub­ven­cie, legis­la­tí­va, bio­lo­gic­ké záh­rad­ká­re­nie, ale­lo­pa­tia, les, veľ­ká far­ma, veľ­ko­vý­ro­ba, eko­lo­gic­ká sta­bi­li­ta, les­né hos­po­dá­re­nie skrip­tá 80−967682−1−2

Dig­by P.G.N., Kemp­ton R.A. Mul­ti­va­ria­te ana­ly­sis of eco­lo­gi­cal com­mu­ni­ties 1987 Chap­mann and Hall Lon­don, New York nume­ric­ká eko­ló­gia, šta­tis­ti­ka ENG mno­ho­ná­sob­ná ana­lý­za, spo­lo­čen­stvá neznámy

Cox R.M. Air pol­lu­ti­on effects on plant repro­duc­ti­ve pro­ces­ses and possib­le con­se­qu­en­ces to the­ir popu­la­ti­on bio­lo­gy. 1992 Bar­ker R.J., Tin­gey T.D.: Air pol­lu­ti­on effects on bio­di­ver­si­ty, p. 131 – 151 New York popu­lač­ná bio­ló­gia rast­lín, pro­dukč­ná eko­ló­gia, fyzi­oló­gia rast­lín, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka ENG zne­čis­te­nie ovzdu­šia, repro­duk­cia rast­lín, článok

Stotz D.F., Fitz­pat­rick J.W., Par­ker T.A., Mos­ko­vits D.K. Neot­ro­pi­cal birds. Eco­lo­gy and con­ser­va­ti­on 1996 Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Pre­ss Chi­ca­go, Illi­no­is orni­to­ló­gia, eko­ló­gia vtá­kov ENG neot­ró­py, ochra­na vtá­kov nezná­my 0−226−77629−8, 0−226−77630−1

Geodé­zie ČS Čes­ká repb­li­ka, admi­ni­stra­tív­ne čle­ne­nie, 1 : 850 000 1999 Geoin­fo, No. 6 Com­pu­ter Pre­ss Brno kar­to­gra­fia CES kra­je, okre­sy mapa

Pokor­ný Jaro­slav SQL v troch lek­ciach 2000 Geoin­fo, No. 3, Supp­le­ment, p. 1 – 14 Com­pu­ter Pre­ss Brno prog­ra­mo­va­nie CES pre­d­i­ká­ty pre prá­cu s mno­ži­na­mi, pri­di­kát IN, ANY, ALL, SOME, LIKE, UNIQUE, IS, komu­ni­ká­cia v SQL, mno­ži­no­vé ope­rá­cie, riad­ko­vé výra­zy, spo­je­nie tabu­liek, pou­ží­va­nie prázd­nych hod­nôt, séman­ti­ka prí­ka­zov SELECT, redun­dan­cia kons­truk­tov člá­nok 1211 – 1082

Pokor­ný Jaro­slav SQL v troch lek­ciach 2000 Geoin­fo, No. 3, Supp­le­ment, p. 14 – 24 Com­pu­ter Pre­ss Brno prog­ra­mo­va­nie CES obme­dze­nie prí­ka­zu SELECT, aktu­áli­zá­cia v SQL, INSERT, DELETE, UPDATE, integ­rit­né obme­dze­nie v SQL, IO stĺp­cov, refe­renč­ná integ­ri­ta, IO tabu­liek, CREATE DOMAIN, defi­ní­cia relač­nej data­bá­zy, data­bá­zy člá­nok 1211 – 1082

Žilin­čík Pavol Prá­vo pre ochra­ná­rov 1 – 2 0 prá­vo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO prá­vo, zákon príručka

Záko­ny o ŽP (komen­to­va­né) 0 ŠEVT Bra­ti­sla­va prá­vo, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO zákon o život­nom pro­stre­dí, zákon o ovzdu­ší, zákon o odpa­doch, odpa­dy, ovzdu­šie príručka

Cody M.L. Habi­tat selec­ti­on in birds 1985 Aca­de­mic Pre­ss Orlan­do orni­to­ló­gia, eko­ló­gia vtá­kov ENG výber bio­to­pu, habi­tat neznámy

Sch­mie­ge­low F.K.A., Mach­tans C.S., Han­non S.J. Are bore­al birds resi­lient to forest frag­men­ta­ti­on ? An expe­ri­man­tal stu­dy of short-​term com­mu­ni­ty res­pon­ses 1997 Eco­lo­gy Vol. 78, No. 6, p. 1914 – 1932 ESA Was­hing­ton orni­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia, expe­ri­men­tál­na eko­ló­gia ENG bore­ál­ne vtá­ky, frag­men­tá­cia lesa článok

Daph­ne Vo sve­te júlo­vých povod­ní 1997 Daph­ne No. 2, p. 1 Daph­ne Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO povo­deň 1997 člá­nok 13358 – 2091

Šťast­ný K., Ran­dík Ala­dár, Hudec K. Atlas hníz­dní­ho roz­ší­ře­ní ptá­ků ČSSR 197377 1987 Aca­de­mia Pra­ha orni­to­ló­gia, cho­ro­ló­gia SLO, CES hniez­da atlas

Ambruš B., Stra­ka M. Cho­vá­me zeb­rič­ky, pes­tún­ky a ryžov­ní­ky 1987 Prí­ro­da Bra­ti­sla­va 1 orni­to­ló­gia, cho­va­teľ­stvo, eto­ló­gia SLO zeb­rič­ka, pes­tún­ka, ryžov­ník príručka

O‘Connor R.J., Hicks R.K. The influ­en­ce of weat­her con­di­ti­ons on the detec­ti­on of birds during com­mon bird cen­sus fiel­dwork 1980 Bird Stu­dy Vol. 27, p. 137 – 151 orni­to­ló­gia, kli­ma­to­ló­gia ENG poča­sie, CBC, Aves článok

Urban Peter, Kriš­tín Anton Fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce bio­di­ver­zi­tu sta­vov­cov v oblas­ti Poľa­ny 1994 Zbor­ník refe­rá­tov zo semi­ná­ra v Záhor­skej Bys­tri­ci 6. – 8. apríl 1993, p. 251 – 261 KEF PRIF UK, SRS Bra­ti­sla­va ver­teb­ra­to­ló­gia, eko­so­zo­ló­gia SLO Záne­mec­ká, Huk­lo­vá, malé vod­né elek­trár­ne, ťah rýb, neres, pas­ce pre oboj­ži­vel­ní­ky, exha­lá­ty, defo­liá­cie, S, Mn, Zn, Cu, Hg, Ips typog­rap­hus, Fal­co pereg­ri­nus, Aqu­ila spp., Cor­vus corax, Pred­ná Poľa­na, zborník

Daph­ne Vo sve­te júlo­vých povod­ní 1997 Daph­ne Vol. 4, No. 2, p. 1 Daph­ne Bra­ti­sla­va psy­cho­ló­gia, envi­ron­men­ta­lis­ti­ka SLO povo­deň 1997 člá­nok 13358 – 2091

Feriancová-​Masárová Zita Význam Orav­skej prieh­ra­dy pre ťah a hniez­de­nie vod­né­ho vtác­tva 1962 Bio­ló­gia Vol. 17, No. 5, p. 340 – 354 orni­to­ló­gia, eto­ló­gia, eko­ló­gia SLO ťah, hniez­de­nie, Orav­ská prieh­ra­da, vod­né vtác­tvo článok

Wiens J.A. The eco­lo­gy of bird com­mu­ni­ties Vol. 1 1989 Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Pre­ss Cam­brid­ge orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia ENG orni­to­ce­nó­zy neznámy

Kriš­tín Anton Orni­to­ce­nó­zy vybra­ných vet­ro­la­mov Žit­né­ho ostro­va a poznat­ky k pro­duk­cii potom­stva nie­kto­rých dru­hov vtá­kov 1987 Bio­ló­gia Vol. 42, No 2, p. 163 – 173 Bra­ti­sla­va orni­to­ló­gia, syne­ko­ló­gia SLO Žit­ný ostrov, pro­duk­cia potom­stva, repro­dukč­ná schop­nosť článok

Lack D. Popu­la­ti­on stu­dies of birds 1966 Cla­ren­don Pre­ss Oxford popu­lač­ná bio­ló­gia, orni­to­ló­gia ENG Aves, popu­lač­ná štú­dia neznámy

Eddy S., Hod­son A.C. Taxo­no­mic keys to the com­mon ani­mals of the north cen­tral sta­tes exe­cu­ti­ve of the para­si­tic worms, insects and birds 1961 Min­ne­so­ta Bur­gess Pub­li­ca­ti­ons Com­pa­ny Min­ne­so­ta taxo­nó­mia, fau­nis­ti­ka, para­zi­to­ló­gia, ento­mo­ló­gia, orni­to­ló­gia, inver­teb­ra­to­ló­gia ENG čer­vy, hmyz, vtá­ky, para­zit kľúč

Čepe­lák J. Živo­číš­ne regi­ó­ny, 1: 1 000 000 1980 Atlas SSR, p. 93 SAV, SÚGK Bra­ti­sla­va zooge­o­gra­fia SLO mapa

Use Facebook to Comment on this Post