I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Považská lesná železnička v Pribyline

je súčas­ťou Lip­tov­ského múzea - Lip­tov­skej dediny v Pri­by­line. Samotný “skan­zen” sa nachá­dza v obci a želez­nička je len asi kilo­me­ter od konca lip­tov­skej . Okrem iného expo­zí­ciu tvorí “han­gár”, v kto­rom je okrem vla­kov aj zopár áut. Pred­tým bola lesná želez­nička umiest­nená v Lip­tov­skom Hrádku. Ide o expo­zí­ciu his­to­ric­kého vozo­vého parku úzko­roz­chod­nej želez­nice, ktorá pre­má­vala v doline Čier­neho Váhu od 1. sve­to­vej do roku 1972. Je sprí­stup­nená od 13.6. 2004 (vir​tu​alne​.sk). V časoch naj­väč­šej slávy mala viac ako 100 km. Z Lip­tov­ského Hrádku sme­ro­vala až po úpä­tie Krá­ľo­vej hole (les​me​dium​.sk). Naj­zau­jí­ma­vejší je moto­rový vozeň a parný rušeň KČ 4 (). Naj­star­šia loko­mo­tíva je z roku 1912 (Kra­ma­ro­vi­čová). Želez­nica slú­žila pre­dov­šet­kým na odvoz dreva. Po jej odsta­vení chát­rala, aj značná časť trate bola rozk­rad­nutá. Vďaka sna­hám zväčša nad­šen­cov dnes želez­nička exis­tuje. Štát opäť raz uká­zal svoju pravú, zlú tvár. Napo­kon, urobte si obraz sami - plz​.sk.

Odkazy:

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech