Hits: 4069

Považ­ská les­ná želez­nič­ka je súčas­ťou expo­zí­cie Lip­tov­ské­ho múzea – Lip­tov­skej dedi­nyPri­by­li­ne. Samot­ný skan­zen” sa nachá­dza v obci a želez­nič­ka je len asi kilo­me­ter od kon­ca expo­zí­cie lip­tov­skej dedi­ny. Okrem iné­ho expo­zí­ciu tvo­rí han­gár”, v kto­rom je okrem vla­kov aj zopár áut. Pred­tým bola les­ná želez­nič­ka umiest­ne­ná v Lip­tov­skom Hrád­ku. Ide o expo­zí­ciu his­to­ric­ké­ho vozo­vé­ho par­ku úzko­roz­chod­nej želez­ni­ce, kto­rá pre­má­va­la v doli­ne Čier­ne­ho Váhu od 1. sve­to­vej voj­ny do roku 1972. Je sprí­stup­ne­ná od 13.6. 2004 (vir​tu​al​ne​.sk). V časoch naj­väč­šej slá­vy mala viac ako 100 km. Z Lip­tov­ské­ho Hrád­ku sme­ro­va­la až po úpä­tie Krá­ľo­vej hole (les​me​dium​.sk). Naj­zau­jí­ma­vej­ší je moto­ro­vý vozeň M210006 a par­ný rušeň 4 (Kače­na). Naj­star­šia loko­mo­tí­va je z roku 1912 (Kra­ma­ro­vi­čo­vá). Želez­ni­ca slú­ži­la pre­dov­šet­kým na odvoz dre­va. Po jej odsta­ve­ní chát­ra­la, aj znač­ná časť tra­te bola rozk­rad­nu­tá. Vďa­ka sna­hám zväč­ša nad­šen­cov dnes želez­nič­ka exis­tu­je. Štát opäť raz uká­zal svo­ju pra­vú, zlú tvár. Napo­kon, urob­te si obraz sami – plz​.sk.


The Považ­ská Forest Rai­lway is part of the exhi­bi­ti­on of the Lip­tov Muse­um – Lip­tov Vil­la­ge in Pri­by­li­na. The skan­zen” itself is loca­ted in the vil­la­ge, and the rai­lway is only about a kilo­me­ter from the end of the Lip­tov Vil­la­ge exhi­bi­ti­on. Among other things, the exhi­bi­ti­on inc­lu­des a han­gar” that hou­ses not only trains but also a few cars. Pre­vi­ous­ly, the forest rai­lway was loca­ted in Lip­tov­ský Hrá­dok. It is an exhi­bi­ti­on of the his­to­ri­cal rol­ling stock of a narrow-​gauge rai­lway that ope­ra­ted in the Čier­ny Váh val­ley from World War I until 1972. It has been acces­sib­le sin­ce June 13, 2004 (vir​tu​al​ne​.sk). In its hey­day, it had over 100 km. It ran from Lip­tov­ský Hrá­dok to the foot­hills of Krá­ľo­va hoľa (les​me​dium​.sk). The most inte­res­ting are the motor car M210006 and the ste­am loco­mo­ti­ve 4 (Kače­na). The oldest loco­mo­ti­ve dates back to 1912 (Kra­ma­ro­vi­čo­vá). The rai­lway ser­ved pri­ma­ri­ly for tran­s­por­ting wood. After its decom­mis­si­oning, it fell into dis­re­pair, and a con­si­de­rab­le part of the track was sto­len. Thanks to the efforts of most­ly ent­hu­siasts, the rai­lway exists today. Once again, the sta­te sho­wed its true, unfor­tu­na­te face. In the end, make your own judg­ment – plz​.sk.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post