Hits: 2301

V kata­stri Tatrans­kej Kot­li­ny sa nachá­dza Belian­ska jas­ky­ňa. Obec s ňou pria­mo bytost­ne súvi­sí. Už rok po obja­ve­ní jas­ky­ne v roku 1881 zača­la výstav­ba. Tatrans­ká kot­li­na je naj­niž­šie polo­že­ná tatrans­ká osa­da na úpä­tí Koby­lie­ho Buja­čie­ho vrchu. Osa­du zalo­ži­lo mes­to Spiš­ská Belá. Do kon­ca 19. sto­ro­čia bolo posta­ve­ných 31 budov. Počas 1. sve­to­vej voj­ny sa tu lie­či­li fron­to­ví voja­ci. Po voj­ne sa osa­da dosta­la do rúk pod­ni­ka­te­ľo­vi Ondři­cho­vi a neskôr lekár­ni­ko­vi Cti­bo­ro­vi Zele­né­mu. Ten zria­dil lie­čeb­ňu tuber­ku­ló­zy pre menej nároč­nú kli­en­te­lu. V medzi­voj­no­vom obdo­bí ten­to ústav neofi­ciál­ne nazý­va­li aj želez­ni­čiar­skym sana­tó­ri­om. Od roku 1948 sú všet­ky kúpeľ­né objek­ty súčas­ťou Odbor­né­ho Lie­čeb­né­ho ústa­vu res­pi­rač­ných cho­rôb (vyso​ke​tat​ry​.sk). Lie­čia sa v nich nešpe­ci­fic­ké ocho­re­nia dýcha­cie­ho ústro­jen­stva. Využí­va sa aj spe­le­ote­ra­pia (Terem). Tatrans­ká Kot­li­na leží vo výš­ke 760 met­rov nad morom (vyso​ke​-tat​ry​.info).


In the cadas­tral area of Tatrans­ká Kot­li­na, you will find the Belian­ska Cave. The vil­la­ge is inti­ma­te­ly con­nec­ted with it. Just a year after the dis­co­ve­ry of the cave in 1881, cons­truc­ti­on began. Tatrans­ká Kot­li­na is the lowest-​lying Tat­ra sett­le­ment at the foot of Koby­lí Buja­cí vrch. The sett­le­ment was foun­ded by the town of Spiš­ská Belá. By the end of the 19th cen­tu­ry, 31 buil­dings had been cons­truc­ted. During World War I, fron­tli­ne sol­diers were tre­a­ted here. After the war, the sett­le­ment came into the hands of entrep­re­ne­ur Ondřich and later phar­ma­cist Cti­bor Zele­ný. He estab­lis­hed a tuber­cu­lo­sis sana­to­rium for a less deman­ding clien­te­le. In the inter­war peri­od, this faci­li­ty was unof­fi­cial­ly cal­led the rai­lway sana­to­rium. Sin­ce 1948, all spa faci­li­ties have been part of the Spe­cia­list Ins­ti­tu­te for the Tre­at­ment of Res­pi­ra­to­ry Dise­a­ses (vyso​ke​tat​ry​.sk). They tre­at non-​specific dise­a­ses of the res­pi­ra­to­ry sys­tem and also uti­li­ze spe­le­ot­he­ra­py (Terem). Tatrans­ká Kot­li­na is loca­ted at an alti­tu­de of 760 meters abo­ve sea level (vyso​ke​-tat​ry​.info).


W kata­str­ze Tatrans­kiej Kot­li­ny znaj­du­je się Jas­ki­nia Belia­ńs­ka. Wios­ka jest z nią ści­śle zwi­ąza­na. Już rok po odkry­ciu jas­ki­ni w 1881 roku roz­poc­zęła się budo­wa. Tatrans­ká Kot­li­na to naj­ni­żej poło­żo­na osa­da tatr­za­ńs­ka u pod­nó­ża Koby­lí Buja­cí vrch. Osa­dę zało­ży­ło mias­to Spiš­ská Belá. Do końca XIX wie­ku wybu­do­wa­no tu 31 budyn­ków. W cza­sie I woj­ny świa­to­wej lec­zo­no tutaj żołnier­zy fron­to­wych. Po woj­nie osa­da tra­fi­ła w ręce przed­si­ębi­or­cy Ondři­cha, a później far­ma­ce­uty Cti­bo­ra Zele­ne­go. Ten zało­żył sana­to­rium gru­źlic­ze dla mniej wyma­ga­jącej kli­en­te­li. W okre­sie między­wo­jen­nym to miejs­ce nie­ofic­jal­nie nazy­wa­no także sana­to­rium kole­jo­wym. Od 1948 roku wszys­tkie obiek­ty uzdro­wis­ko­we są częścią Spec­ja­lis­tycz­ne­go Ins­ty­tu­tu Lec­ze­nia Cho­rób Odde­cho­wych (vyso​ke​tat​ry​.sk). Lec­zo­ne są tu cho­ro­by nie­ok­re­ślo­ne ukła­du odde­cho­we­go, sto­su­je się także spe­le­ote­ra­pię (Terem). Tatrans­ká Kot­li­na leży na wyso­ko­ści 760 met­rów nad pozi­omem mor­za (vyso​ke​-tat​ry​.info).


Use Facebook to Comment on this Post