Hits: 1967

Dol­ný Smo­ko­vec sa nachá­dza dva km od Sta­ré­ho Smo­kov­ca. Posky­tu­je mož­nos­ti uby­to­va­nia, pria­mo v obci sa nachá­dza vlek a lyžiar­sky svah pre začia­toč­ní­kov. V lete posky­tu­je mož­nos­ti cyk­lis­ti­ky (vyso​ke​-tat​ry​.tra​vel). Dol­ný Smo­ko­vec sa počas prvej sve­to­vej voj­ny nazý­val Niž­ný Smo­ko­vec. Maďar­ský názov pre obec je Alsó-​Tátrafüred, nemec­ký Untersch­mecks. Je naj­väč­ším tatrans­kým stre­dis­kom lieč­by det­skej tuber­ku­ló­zyres­pi­rač­ných cho­rôb. Nachá­dza­jú sa tu kúpe­le, kto­ré využí­va­li miest­ne raše­li­no­vé bah­no, koso­dre­vi­no­vé a tep­lé uhli­či­té kúpe­le. Zalo­že­nie obce sa spá­ja s kež­mar­ským uči­te­ľom Joze­fom Bohu­šom v roku 1881. Väč­ši­nu budov v obci pro­jek­to­val archi­tekt Gede­on Majun­ke zo Spiš­skej Sobo­ty. Na začiat­ku 1. sve­to­vej voj­ny sa stal maji­te­ľom Dol­né­ho Smo­kov­ca Kra­jin­ský ústav pre zaopat­ro­va­nie inva­li­dov a zria­dil tu Vojen­skú lie­čeb­ňu tuber­ku­ló­zy. V roku 1919 sa toto zaria­de­nie trans­for­mo­va­lo na Ústav pre lieč­bu det­skej tuber­ku­ló­zy. V medzi­voj­no­vom obdo­bí v Dol­nom Smo­kov­ci vyrást­lo nie­koľ­ko men­ších rodin­ných pen­zi­ó­nov a rodin­ných domov. Od roku 2004 je Šro­bá­rov ústav det­skej tuber­ku­ló­zy a res­pi­rač­ných cho­rôb neštát­nym zdra­vot­níc­kym zaria­de­ním, nezis­ko­vou orga­ni­zá­ci­ou, kto­rá posky­tu­je verej­nop­ros­peš­né služ­by. Posky­tu­je špe­cia­li­zo­va­nú, ústav­nú a ambu­lant­nú lie­čeb­no – pre­ven­tív­nu sta­rost­li­vosť a dife­ren­ciál­nu diag­nos­ti­ku naj­mä v oblas­ti det­skej pne­umof­ti­ze­oló­gie, imu­no­aler­go­ló­gie a cys­tic­kej fib­ró­zy. Od roku 2009 ústav roz­ší­ril svo­ju čin­nosť o posky­to­va­nie jed­no­dňo­vej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti v odbo­re det­ská chi­rur­gia. V roku 2010 pri­bu­dol odbor det­ská oto­ri­no­la­ryn­go­ló­gia (Wiki­pe­dia).

Use Facebook to Comment on this Post