Hits: 2028

Z Tatrans­kej Les­nej je výhľad na Slav­kov­skýLom­nic­ký štít, neďa­le­ko je Veľ­ká Stu­de­ná doli­na Malá Stu­de­ná dolina.

Leží v nad­mor­skej výš­ke 915 m. Väč­ši­na pen­zi­ó­nov, kto­ré tu od roku 1927 vyras­ta­li, posta­vi­li a pre­vádz­ko­va­li čes­kí pod­ni­ka­te­lia, kto­rí si kupo­va­li pozem­ky od obce Sta­rá Les­ná (vyso​ke​-tat​ry​.info).

Use Facebook to Comment on this Post