2009, Časová línia, Hontianske reportáže, Ľudia, Oslavné reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže, Vystúpenia

Salamandrové slávnosti v Banskej Štiavnici

Hits: 4341

V Ban­skej Štiav­ni­ci sa kaž­do­roč­ne kona­jú osla­vy mes­ta – tzv. Sala­man­dro­vé dni. V roku 2009 som bol prí­tom­ný počas posled­né­ho dňa také­ho­to podu­ja­tia. Bol som sved­kom okrem iné­ho divad­la pre deti, čoho­si ako jar­mo­ku a via­ce­rých vystú­pe­ní hudob­ní­kov. Na foto­gra­fiách je ľudo­vá hud­ba z maďar­ské­ho Sop­ro­nu, s kto­rým ma mes­to Ban­ská Štiav­ni­ca dlho­roč­nú spo­lu­prá­cu. Pote­ši­li ma svo­jou vese­los­ťou. Na jar­mo­ku bola aj časť, kde sa pre­zen­to­va­la Sop­ron. Neskôr ma upú­ta­la čes­ká sku­pi­na Ter­ne Čhave.

Sala­man­der bol pôvod­ne sláv­nost­ný sprie­vod poslu­chá­čov ban­skoš­tiav­nic­kej aka­dé­mie. Konal sa vždy po zotme­ní, vo svet­le baníc­kych kaha­novfakieľ. Po roku 1919, kedy sa odsťa­ho­va­la Vyso­ká ško­la baníc­ka a les­níc­ka do Šop­ro­nu, boha­tý spo­lo­čen­ský život pre­stal. K obno­ve­niu doš­lo po roku 1935. Po 2. sve­to­vej voj­ne sa tra­dí­cia sala­man­dro­vých sprie­vo­dov obno­vi­la 10.9.1949. Do roku 1993 sa však usku­toč­nil iba 8 krát. Od roku 1993 sa koná kaž­do­roč­ne v dru­hý sep­tem­bro­vý týž­deň. Názov je odvo­de­ný pod pohy­bu sala­man­dry škvr­ni­tej. Napo­dob­ňu­júc jej pohyb pre­chá­dza sprie­vod z jed­nej stra­ny uli­ce na dru­hú, čo pri osvet­ľo­va­ní dobo­vý­mi svie­tid­la­mi vytvá­ra pôso­bi­vé divad­lo. V sprie­vo­de sa pohy­bu­je 580 postáv, kto­ré zná­zor­ňu­jú hlav­ne prá­cu a život oby­va­te­ľov mes­ta. Sprie­vod sa pohy­bu­je poma­ly a dôs­toj­ne, vlní sa z jed­nej stra­ny uli­ce na dru­hú (ban​skas​tiav​ni​ca​.sk).

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2007, 2009, 2012, 2013, Časová línia, Ľudia, TOP

Muži

Hits: 10155

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Reportáže, Slovenské reportáže

Oslavy oslobodenia Bratislavy

Hits: 1745

V máji, ku výro­čiu oslo­bo­de­nia Bra­ti­sla­vy v 2. sve­to­vej voj­ne, sa zvyk­ne už neja­ký čas uspo­ra­dú­vať osla­vy spo­je­né aj s ukáž­kou bojov. Najprv sa kona­li v kata­stri Vaj­nor, mys­lím že od roku 2011 sa tie­to vojen­ské bojo­vé ukáž­ky pre­su­nu­li do cen­tra Bra­ti­sla­vy. K podu­ja­tiu sa v roku 2012 via­za­la aj ukáž­ka his­to­ric­kých elek­tri­čiek, na jed­nej z nich som sa aj na čas­ti odvie­zol domov a výsta­va vojen­skej tech­ni­ky na Pri­ma­ciál­nom námes­tí.

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Bratislavské reportáže, Časová línia, Oslavné reportáže, Reportáže

Príchod slovenských hokejistov po zisku striebornej medaily

Hits: 1589

V roku 2012 naši hoke­jis­ti neča­ka­ne donies­li na Slo­ven­sko strie­bor­né medai­ly z Maj­strovs­tiev sve­ta. Foto­gra­fo­val som ako bež­ný občan, nemal som prí­stup do “pri­vi­le­go­va­nej zóny”.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post