I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice view photos. Landscapes, nature, still life, and many others. Powered By GSpeech

Spišská Sobota - unikátna súčasť Popradu

je dnes súčas­ťou Pop­radu. Je to veľmi pekné miesto, neveľké, ale o to . Na nie­kto­rých domoch sú zacho­vané typické .

V 12. sto­ročí vznikla trhová osada , zrejme na mieste star­šieho hra­diska. Od posled­nej tre­tiny 13. sto­ro­čia pat­rila k Spo­lo­čen­stvu spiš­ských Sasov. His­to­rické názvy: , , , (spso​bota​.szm​.com). Prí­cho­dom sas­kých Nemcov sa stala význam­ným mes­tom. Mest­ské práva má ude­lené od roku 1271 od kráľa Šte­fana V.. Bola hos­po­dár­skym, admi­ni­stra­tív­nym stre­dis­kom, síd­lom cechov, obcho­dov, kul­túry. Tak­mer celý tu žilo 750 - 900 oby­va­te­ľov. V roku 1545 požiar zni­čil tak­mer polo­vicu a vežu kos­tola. V roku 1775 zho­relo celé mesto, ale znovu sa posta­vilo. V 20. sto­ročí naras­tala výstavba aj počet oby­va­te­ľov. Od roku 1950 je Mest­skou pamiat­ko­vou rezer­vá­ciou. Archi­tek­to­nický a urba­nis­tický ráz Spiš­skej Soboty je rene­sančný od roku 1775. Hlavný oltár Kos­tola svä­tého Juraja je die­lom maj­stra Pavla z Levoče. Známi rodáci: , , (spso​bota​.szm​.com). V 17. sto­ročí tu žila rez­bár­ska Gros­sov­cov, sochári Frid­rich a . Medzi ďal­ších pat­ria: his­to­rik a špe­cia­lista na gotiku Anton Glatz, ces­to­va­teľ (spso​bota​.szm​.com), herec (Wiki​pe​dia​.sk). Od roku 1946 je mest­skou čas­ťou mesta (Wiki​pe​dia​.sk).

Odkazy:

novypopular.eu

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech