Hits: 1852

Spiš­ská Magu­ra je fly­šo­vé poho­rie na sever­nom Slo­ven­sku. Naj­vyš­ším vrchom poho­ria ja Repis­ko – 1259 met­rov nad morom. V čas­ti Ostur­nian­ska bráz­da a na pri­ľah­lých sva­hoch sa zacho­va­li via­ce­ré jazier­ka zosuv­né­ho cha­rak­te­ru. Na sty­ku poho­ria s kot­li­na­mi vyvie­ra­jú mine­rál­ne pra­me­ne (wiki​pe​dia​.sk). Spiš­ská Magu­ra má viac ako 30 kilo­met­rov dlhý hre­beň. V minu­los­ti to bola dre­vo­ru­bačs­ká a pas­tier­ska kra­ji­na (pie​ni​ny​.sk). 

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post