Hits: 1259

Wyso­ki Wierch sa nachá­dza v Pie­ni­nách, jeho slo­ven­ský názov je Šla­chov­ský vrch, resp. Šla­chov­ky. Neďa­le­ko od Les­ni­ce.

Jeho nad­mor­ská výš­ka je 898 met­rov nad morom. Posky­tu­je jeden z najk­raj­ších výhľa­dov na Pie­ni­ny, Vyso­ké Tat­ry, Bes­ky­dy (Wiki­pe­dia PL). His­to­ric­ké náz­vy: Rabsz­ty­ńs­ki, Gro­ńa­le­bo, Kogu­ci Wierch (Nyka, 2006).

Lite­ra­tú­ra

  • Józef Nyka, 2006: Pie­ni­ny. Sprie­vod­ca. Ed. IX . Lat­chor­zew: Wyd. Tra­vers, ISBN 83−915859−4−8

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post