Hits: 5163

Je otáz­ne kedy mož­no dato­vať vznik akva­ris­ti­ky. Kaž­do­pád­ne deji­ny hovo­ria o cho­va­ní malých pek­ných rýb už zo sta­ro­ve­ké­ho Egyp­ta. Mini­mál­ne tisíc­roč­nú minu­losť má chov na ázij­skom kon­ti­nen­te v Číne, kde chov kara­sov má veľ­mi boha­tú tra­dí­ciu. Pred­me­ty, v kto­rých sa cho­va­li ryby a pes­to­va­li rast­li­ny boli úpl­ne iné ako ich pozná­me dnes. Aj u nás si nie­kto­rí pamä­ta­jú gup­ky v päť lit­ro­vých fľa­šiach od uho­riek. V 19. sto­ro­čí akvá­ri­um bolo vlast­ne atrak­ci­ou, zaria­di­li si ich bio­ló­go­via, leká­ri, vzde­la­ní ľudia na uni­ver­zi­tách, vo verej­ných záh­ra­dách. Medzi jed­ny z naj­star­ších klu­bov pat­ria tu v našom regi­ó­ne napr. Cype­rus, 1899. U nás je naj­star­ší prav­de­po­dob­ne klub v Ban­skej Bys­tri­ci. Dá sa pove­dať, že Euró­pa sa sta­la kolís­kou akva­ris­ti­ky a trú­fam si pove­dať, že je ňou dodnes. Už od spo­mí­na­né­ho 19. sto­ro­čia sa v nej zača­la akva­ris­ti­ka vzmá­hať. Je zau­jí­ma­vé, že aj naša kra­ji­na pat­rí medzi vyspe­lé štá­ty, kto­ré posky­tu­jú akva­ris­tov, kto­rí pat­ria medzi špič­ku. Nemec­ko, Poľ­sko, Čes­koSlo­ven­sko sú aj his­to­ric­ky aj v súčas­nos­ti špič­kou na poli cho­vu rýb a pes­to­va­nie rast­lín.

Use Facebook to Comment on this Post