Hits: 3658

Jaze­ro je dlhé 16.5 kilo­met­rov, šíro­ké 1.7 km. Roz­lo­ha je 19.39 km2 (Wiki­pe­dia DE), v lete dosa­hu­je tep­lo­tu 27 °C (aus​tria​.sk) vďa­ka pod­zem­ným pra­me­ňom (Wiki­pe­dia CZ). Vlád­ne tu stre­do­mor­ská klí­ma (aus​tria​.sk). Breh je dlhý 42 kilo­met­rov (Gün­ter Kaindls­tor­fer). Jaze­ro je ľadov­co­vé­ho pôvo­du. V západ­nej čas­ti sa zva­žu­je do hĺb­ky 85 met­rov (ces​ka​te​le​vi​ze​.cz). Čes­ký názov pre jaze­ro je Vrb­ské jaze­ro (Wiki­pe­dia CZ). Názov jaze­ra je odvo­de­ný od obce Maria Wörth. V roku 1143 je jaze­ro spo­mí­na­né ako Werd­see (Wiki­pe­dia DE). Je pre­po­je­né s Kla­gen­fur­tom vod­ným kaná­lom, po kto­rom sa pla­via výlet­né lode. Na západ­nom bre­hu sto­jí zámok Vel­den s prí­sta­vom. Na skal­na­tom polo­os­tro­ve vybie­ha­jú­com z juž­né­ho bre­hu sa nachá­dza mes­teč­ko Maria Wörth, kto­ré je naj­star­šou kres­ťan­skou osa­dou v Koru­tán­sku, v kto­rej sa nachá­dza marián­sky kos­tol z 9. sto­ro­čia (Wiki­pe­dia CZ).

Sú tú via­ce­ré mož­nos­ti špor­to­vé­ho vyži­tia (zoznam​.sk). Ponú­ka pries­tor pre vod­né špor­ty, turis­ti­ku, plá­va­nie, nor­dic wal­king, plach­te­nie, sur­fo­va­nie, golf, cyk­lis­ti­ku (aus​tria​.sk). Fas­ci­nu­jú­ca je Klan­gwel­le – Zvu­ko­vá vlna, vodno-​hudobná lase­ro­vá šou, kto­rá sa tri­krát za týž­deň pro­du­ku­je o 22-​ej hodi­ne na vel­den­skej pro­me­ná­de (zoznam​.sk). Na východ­nom bre­hu je vod­ná šmyk­ľav­ka dlhá 114 met­rov. Vyhliad­ko­vá veža Pyra­mi­den­ko­gel (Pyra­mi­do­vý vrch) je 54 met­rov vyso­ká, sto­jí 400 met­rov nad hla­di­nou jaze­ra. Na zám­ku Rosegg sa nachá­dza zoolo­gic­ká záh­ra­da s naj­väč­ším rakús­kym záh­rad­ným laby­rin­tom (aus​tria​.sk). Veľ­mi pek­né sú malé prí­sta­vy na východ­nom bre­hu Krum­pen­dorf a Pörts­chach (hory​do​ly​.cz). Neďa­le­ko od jaze­ra je park Mini­mun­dus so 150 minia­túr­ny­mi model­mi zná­mych sta­vieb (aktu​ali​ty​.sk).

V jaze­re žijú tie­to tie­to pôvod­né dru­hy rýb: Leucis­cus cep­ha­lus, Ctenop­ha­ryn­go­don idel­la, Per­ca flu­via­ti­lis, Rho­de­us seri­ce­us ama­rus, Abra­mis bra­ma, Angu­il­la angu­il­la, Mic­rop­te­rus sal­mo­ides, Lepo­mis gib­bo­sus, Abra­mis björk­na, Esox lucius, Cyp­ri­nus car­pio, Albur­nus albur­nus, Chal­cal­bur­nus chal­co­ides men­to, Core­go­nus lava­re­tus, Ruti­lus ruti­lus, Scar­di­nius eryth­ropht­hal­mus, Tin­ca tin­ca, Sal­mo trut­ta lacus­tris, Hypopht­hal­micht­hys molit­rix, Silu­rus gla­nis, San­der luci­oper­ca (gv​.at) Jaze­ro využí­va­jú via­ce­ré dru­hy vtá­kov ako svo­je zimo­vis­ko (Wiki­pe­dia DE).


The lake is 16.5 kilo­me­ters long and 1.7 kilo­me­ters wide, cove­ring an area of 19.39 km² (Wiki­pe­dia DE). In the sum­mer, it rea­ches a tem­pe­ra­tu­re of 27 °C, thanks to under­ground springs (aus​tria​.sk), and is influ­en­ced by a Medi­ter­ra­ne­an cli­ma­te (aus​tria​.sk). The sho­re­li­ne stret­ches for 42 kilo­me­ters (Gün­ter Kaindls­tor­fer). The lake has a gla­cial ori­gin, with the wes­tern part des­cen­ding to a depth of 85 meters (ces​ka​te​le​vi​ze​.cz). In Czech, the lake is kno­wn as Vrb­ské jaze­ro (Wiki­pe­dia CZ). The name is deri­ved from the vil­la­ge of Maria Wörth. In 1143, the lake was men­ti­oned as Werd­see (Wiki­pe­dia DE). It is con­nec­ted to Kla­gen­furt by a water chan­nel, whe­re excur­si­on boats sail. On the wes­tern sho­re stands Vel­den Cast­le with a har­bor. The town of Maria Wörth is loca­ted on a roc­ky penin­su­la exten­ding from the sout­hern sho­re, hou­sing the oldest Chris­tian sett­le­ment in Carint­hia with a Marian church from the 9th cen­tu­ry (Wiki­pe­dia CZ).

The­re are vari­ous opti­ons for sports and rec­re­a­ti­onal acti­vi­ties (zoznam​.sk), inc­lu­ding water sports, hiking, swim­ming, Nor­dic wal­king, sai­ling, sur­fing, golf, and cyc­ling (aus​tria​.sk). The Klan­gwel­le – Sound Wave, a water-​music laser show, is fas­ci­na­ting and is per­for­med three times a week at 10 PM on the Vel­den pro­me­na­de (zoznam​.sk). On the eas­tern sho­re, the­re is a waters­li­de that is 114 meters long. The Pyra­mi­den­ko­gel (Pyra­mid Hill) obser­va­ti­on tower is 54 meters high and stands 400 meters abo­ve the lake­’s sur­fa­ce. The Rosegg Cast­le fea­tu­res a zoo with Aus­tria­’s lar­gest gar­den laby­rinth (aus​tria​.sk). Small ports on the eas­tern sho­re, Krum­pen­dorf and Pörts­chach, are very char­ming (hory​do​ly​.cz). Near the lake is the Mini­mun­dus park with 150 minia­tu­re models of famous buil­dings (aktu​ali​ty​.sk).

The lake is home to vari­ous nati­ve fish spe­cies: Leucis­cus cep­ha­lus, Cte­nop­ha­ryn­go­don idel­la, Per­ca flu­via­ti­lis, Rho­de­us seri­ce­us ama­rus, Abra­mis bra­ma, Angu­il­la angu­il­la, Mic­rop­te­rus sal­mo­ides, Lepo­mis gib­bo­sus, Abra­mis björk­na, Esox lucius, Cyp­ri­nus car­pio, Albur­nus albur­nus, Chal­cal­bur­nus chal­co­ides men­to, Core­go­nus lava­re­tus, Ruti­lus ruti­lus, Scar­di­nius eryth­ropht­hal­mus, Tin­ca tin­ca, Sal­mo trut­ta lacus­tris, Hypopht­hal­micht­hys molit­rix, Silu­rus gla­nis, San­der luci­oper­ca (gv​.at). Seve­ral bird spe­cies use the lake as the­ir win­te­ring ground (Wiki­pe­dia DE).


Der See ist 16,5 Kilo­me­ter lang und 1,7 Kilo­me­ter bre­it, mit einer Flä­che von 19,39 km² (Wiki­pe­dia DE). Im Som­mer erre­icht er dank unte­rir­dis­cher Quel­len (aus​tria​.sk) eine Tem­pe­ra­tur von 27 °C und unter­liegt einem medi­ter­ra­nen Kli­ma (aus​tria​.sk). Das Ufer ers­trec­kt sich über 42 Kilo­me­ter (Gün­ter Kaindls­tor­fer). Der See hat einen gla­zia­len Urs­prung, und der west­li­che Teil erre­icht eine Tie­fe von 85 Metern (ces​ka​te​le​vi​ze​.cz). In Tsche­chien wird der See als Vrb­ské jaze­ro bez­e­ich­net (Wiki­pe­dia CZ). Der Name lei­tet sich von der Orts­chaft Maria Wörth ab. Im Jahr 1143 wur­de der See als Werd­see erwähnt (Wiki­pe­dia DE). Er ist durch einen Was­ser­ka­nal mit Kla­gen­furt ver­bun­den, auf dem Ausf­lugs­bo­ote fah­ren. Am west­li­chen Ufer befin­det sich das Sch­loss Vel­den mit einem Hafen. Auf der fel­si­gen Hal­bin­sel am süd­li­chen Ufer liegt das Städt­chen Maria Wörth, die ältes­te christ­li­che Sied­lung in Kärn­ten mit einer Marien­kir­che aus dem 9. Jahr­hun­dert (Wiki­pe­dia CZ).

Es gibt zahl­re­i­che Mög­lich­ke­i­ten für sport­li­che Akti­vi­tä­ten (zoznam​.sk), darun­ter Was­ser­sport, Wan­dern, Sch­wim­men, Nor­dic Wal­king, Segeln, Sur­fen, Golf und Rad­fah­ren (aus​tria​.sk). Die Klan­gwel­le – Sound Wave, eine Wasser-​Musik-​Lasershow, ist fas­zi­nie­rend und wird dre­i­mal wöchen­tlich um 22 Uhr auf der Vel­de­ner Pro­me­na­de auf­ge­fü­hrt (zoznam​.sk). Am öst­li­chen Ufer befin­det sich eine 114 Meter lan­ge Was­ser­ruts­che. Der Aus­sichts­turm Pyra­mi­den­ko­gel ist 54 Meter hoch und steht 400 Meter über der Was­se­ro­berf­lä­che. Das Sch­loss Rosegg beher­bergt einen Zoo mit dem größten Gar­ten­la­by­rinth Öster­re­ichs (aus​tria​.sk). Kle­i­ne Häfen am öst­li­chen Ufer, Krum­pen­dorf und Pörts­chach, sind sehr char­mant (hory​do​ly​.cz). In der Nähe des Sees liegt der Park Mini­mun­dus mit 150 Minia­tur­mo­del­len berühm­ter Gebä­u­de (aktu​ali​ty​.sk).

Im See leben vers­chie­de­ne hei­mis­che Fis­char­ten: Leucis­cus cep­ha­lus, Cte­nop­ha­ryn­go­don idel­la, Per­ca flu­via­ti­lis, Rho­de­us seri­ce­us ama­rus, Abra­mis bra­ma, Angu­il­la angu­il­la, Mic­rop­te­rus sal­mo­ides, Lepo­mis gib­bo­sus, Abra­mis björk­na, Esox lucius, Cyp­ri­nus car­pio, Albur­nus albur­nus, Chal­cal­bur­nus chal­co­ides men­to, Core­go­nus lava­re­tus, Ruti­lus ruti­lus, Scar­di­nius eryth­ropht­hal­mus, Tin­ca tin­ca, Sal­mo trut­ta lacus­tris, Hypopht­hal­micht­hys molit­rix, Silu­rus gla­nis, San­der luci­oper­ca (gv​.at). Meh­re­re Voge­lar­ten nut­zen den See als Win­te­rqu­ar­tier (Wiki­pe­dia DE).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post