Hits: 7416

His­tó­ria stret­nu­tí sa zača­la písať v lete 2001 na vte­daj­šej www​.akva​rium​.sk. Pre­bie­ha­li v Pre­špor­skej kúrii v Bra­ti­sla­ve. 11.06.2003 jeden z čle­nov fóra akva​.sk – azet ini­ci­oval myš­lien­ke dis­ku­to­vať aj zoči voči a nie­len na fóre pro­stred­níc­tvo Inter­ne­tu. Medzi­tým pre­tiek­lo v Duna­ji veľa vody a Bra­ti­sla­va sa sta­la mies­tom mno­hých stret­nu­tí. Do 1.1.2008 ich bolo snáď už aj 200. Na väč­ši­ne z nich som sa aj zúčast­nil. Po istom čase som začal evi­do­vať, aby som zhru­ba vedel koľ­ko ľudí cho­dí na tie­to stret­nu­tia. Zúčast­ni­lo sa ich cel­ko­vo mož­no až dve­sto akva­ris­tov a iných cho­va­te­ľov, man­že­liek apod. Pre­dov­šet­kým z Bra­ti­sla­vy, ale aj z oko­lia, nie­koľ­ko­krát dokon­ca z Nit­ry. Výbor­né je, že k nám neus­tá­le pri­chá­dza­li noví a noví a to ako z radov mla­dých akva­ris­tov, tak aj z tých skú­se­ných. Dúfam, že sa nám poda­ri­lo naozaj oslo­viť veľa ľudí, o čom sved­čí aj sklad­ba cho­va­te­ľov a akva­ris­tov na stret­nu­tiach. Stre­tá­va­li sme sa naj­mä v Smi­chov­skej per­le na Špi­tál­skej, v Rake­te pri Draž­dia­ku a na kon­ci môj­ho pôso­be­nia v Pre­špor­skej kúrii.

Aj v súčas­nos­ti sa stret­nu­tia robia, momen­tál­ne U Očka”. Dôle­ži­tou vecou je, že sme neos­lo­vi­li len Bra­ti­sla­vu, že sa nestre­tá­va­me len v Bra­ti­sla­ve, ale aj Koši­ce, kde sa stret­nu­tia kona­jú tak­mer tak dlho ako v Bra­ti­sla­ve. Okrem toho sa tie­to akti­vi­ty mno­žia v Bánov­ciach nad Beb­ra­vou, v Nit­re, v Levi­ciach, v Pop­ra­de, v Žili­ne, v Dub­ni­ci nad Váhom, v Tren­čí­ne, v Ban­skej Bys­tri­ci.


The his­to­ry of mee­tings began to be writ­ten in the sum­mer of 2001 on the then www​.akva​rium​.sk. They took pla­ce at the Pre­špo­rá­ček Pala­ce in Bra­ti­sla­va. On June 11, 2003, one of the forum mem­bers on akva​.sk – azet ini­tia­ted the idea of dis­cus­sing face-​to-​face, not just on the forum via the Inter­net. Sin­ce then, a lot of water has flo­wed in the Danu­be, and Bra­ti­sla­va has beco­me the venue for many mee­tings. By Janu­ary 1, 2008, the­re were pro­bab­ly alre­a­dy around 200 of them. I par­ti­ci­pa­ted in most of them. After a whi­le, I star­ted kee­ping records to have a rough idea of how many peop­le attend the­se mee­tings. A total of may­be two hun­dred aqu­arists and other bre­e­ders, spou­ses, etc., atten­ded them, main­ly from Bra­ti­sla­va but also from the sur­roun­ding are­as, and seve­ral times even from Nit­ra. It’s excel­lent that new peop­le kept coming, both young and expe­rien­ced aqu­arists. I hope we mana­ged to reach many peop­le, as evi­den­ced by the diver­se com­po­si­ti­on of bre­e­ders and aqu­arists at the mee­tings. We met main­ly at Smi­chov­ska Per­la on Špi­tál­ska, at Rake­ta near Draž­diak, and towards the end of my time, at Pre­špo­rá­ček Palace.

Mee­tings are still hap­pe­ning today, cur­ren­tly at U Očka.” Impor­tan­tly, we did­n’t only enga­ge Bra­ti­sla­va; we don’t only meet the­re but also in Koši­ce, whe­re mee­tings have been taking pla­ce for almost as long as in Bra­ti­sla­va. Besi­des, the­se acti­vi­ties are gro­wing in Bánov­ce nad Beb­ra­vou, Nit­ra, Levi­ce, Pop­rad, Žili­na, Dub­ni­ca nad Váhom, Tren­čín, and Ban­ská Bystrica.


Klub​.akva​.sk

Bol som neja­ký čas čle­nom akva­ris­tic­ké­ho klu­bu, kto­rý nesie meno KLUB​.AKVA​.SK. Neskôr som sa nez­ho­dol s prak­ti­ka­mi v klu­be a roz­ho­dol som sa s tým ďalej nebo­jo­vať. Avšak styk s mno­hý­mi akva­ris­ta­mi z tej doby stá­le mám.


I was a mem­ber of an aqu­arium club cal­led KLUB​.AKVA​.SK for some time. Later, I disag­re­ed with the prac­ti­ces in the club and deci­ded not to con­ti­nue figh­ting against them. Howe­ver, I still main­tain con­tact with many aqu­arists from that time.


Pred­náš­ka Nor­ber­ta Dokoupila

KLUB​.AKVA​.SK zor­ga­ni­zo­val 6.9.2006 v Dome kul­tú­ry Ruži­nov akva­ris­tic­kú pred­náš­ku Nor­ber­ta Dokou­pi­la Nie­len o živo­rod­kách“. Zúčast­ni­lo sa jej 50 – 60 ľudí. Pán Dokou­pil roz­prá­val o sfar­be­ní rýb, o tom aký­mi far­bi­va­mi ryby dis­po­nu­jú. Po pred­náš­ke pre­beh­la dis­ku­sia, kde sme sa napr. pýta­li, pre­čo ryby nebý­va­jú zele­né. Polo­ži­li sme páno­vi Dokou­pi­lo­vi asi päť otá­zok, jed­nu z nich aj prí­tom­ný Miro Rus­ko. Aj mimo ofi­ciál­ne­ho prog­ra­mu sa živo dis­ku­to­va­lo a verím, že mno­hí z nás využi­li prí­le­ži­tosť pre­ho­diť zopár viet so svo­ji­mi kole­ga­mi. Po pred­náš­ke sa usku­toč­ni­la usta­no­vu­jú­ca schô­dza, na kto­rej sa volil výbor klu­bu a revíz­na komi­sia. Zvo­le­ný výbor: Bra­ni­slav Bar­čin, Nor­man Dur­ný, Mar­ké­ta Rejl­ko­vá, Vla­di­mír Volf, Mar­tin Haláč, Peter Kac­lík, Ivan Vyslú­žil. Revíz­na komi­sia: Milo Pešek, Ľubo­mír Holub­čík. Prie­beh pred­náš­ky máme zazna­me­na­ný pro­stred­níc­tvom kame­ry a ja som zachy­tá­val dej foto­apa­rá­tom, aby som vám pri­blí­žil atmo­sfé­ru, kto­rá v DK Ruži­nov 6.9.2006 vládla.


Lec­tu­re by Nor­bert Dokoupil

On Sep­tem­ber 6, 2006, the CLUB​.AKVA​.SK orga­ni­zed an aqu­arium lec­tu­re at the Ruži­nov Cul­tu­ral Cen­ter by Nor­bert Dokou­pil tit­led Not Only About Live­be­a­rers.” App­ro­xi­ma­te­ly 50 – 60 peop­le atten­ded the event. Mr. Dokou­pil dis­cus­sed the colo­ring of fish and the pig­ments that fish possess. Fol­lo­wing the lec­tu­re, the­re was a dis­cus­si­on whe­re ques­ti­ons were rai­sed, such as why fish are not gre­en. About five ques­ti­ons were posed to Mr. Dokou­pil, inc­lu­ding one from Miro Rus­ko. Even out­si­de the offi­cial prog­ram, live­ly dis­cus­si­ons took pla­ce, and many of us took the oppor­tu­ni­ty to exchan­ge thoughts with our col­le­a­gu­es. After the lec­tu­re, the inau­gu­ral mee­ting was held, during which the club com­mit­tee and audit com­mis­si­on were elec­ted. The elec­ted com­mit­tee mem­bers were Bra­ni­slav Bar­čin, Nor­man Dur­ný, Mar­ké­ta Rejl­ko­vá, Vla­di­mír Volf, Mar­tin Haláč, Peter Kac­lík, and Ivan Vyslú­žil. The audit com­mis­si­on con­sis­ted of Milo Pešek and Ľubo­mír Holub­čík. The cour­se of the lec­tu­re was recor­ded via came­ra, and I cap­tu­red the events with a came­ra to pro­vi­de you with a glim­pse of the atmo­sp­he­re at the Ruži­nov Cul­tu­ral Cen­ter on Sep­tem­ber 62006.


Use Facebook to Comment on this Post