2014, 2015, 2016, Časová línia, Jazerá, Jazerá, Krajina, Príroda, Slovenská krajina, Záhorie, Živočíchy

Významné vtáčie územie Adamovské jazerá

Hits: 3393

Ada­mov­ské jaze­rá sa nachá­dza­jú na 85-​om rieč­nom kilo­met­ri rie­ky Mora­va. Posky­tu­jú mož­nos­ti pre rybo­lov, let­nú rekre­áciu, kúpa­nie. Sú tu tri prí­sta­vy, pre­má­va­jú tu dve lode. Z prí­sta­vu Gbe­ly Ada­mov sa dá pre­pla­viť do Čes­kých Tvrdo­níc. Ada­mov­ské jaze­rá tvo­ria dve štr­ko­vis­ká, sú teda ume­lo vytvo­re­ný­mi vod­ný­mi plo­cha­mi (Infor­mač­ná tabu­ľa). Od roku 1969. Na sever­nom, ploš­ne väč­šom štr­ko­vis­ku, pre­bie­ha ťaž­ba štr­ku na západ­nej stra­ne aj v súčas­nos­ti. Na juž­nom sa nachá­dza 13 ostro­vov, hniez­di tu viac ako 80 dru­hov vtá­kov (eza​ho​rie​.sk). Kedy­si tu boli mok­ra­de, vďa­ka úpra­ve rie­ky Mora­va zanik­li (Infor­mač­ná tabu­ľa). Mes­to Gbe­ly upra­vi­lo pred časom plá­že, par­ko­va­cie plo­chy, vysa­di­lo stro­my a krí­ky, vybu­do­va­lo spr­chy, umy­vá­reň, sociál­ne zaria­de­nia. Ada­mov je mest­skou čas­ťou mes­ta Gbe­ly (gbe​ly​.sk). Ada­mov­ské jaze­rá sú oje­di­ne­lým prí­kla­dom spo­lu­ži­tia prí­ro­da a člo­ve­ka. Je len málo mies­te, kde môže­te nahliad­nuť do sve­ta vtác­tva z takej bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti. Desať­ro­čia tu člo­vek a vtá­ky žijú ved­ľa seba (Infor­mač­ná tabuľa). 

Ada­mov­ské jaze­rá pat­ria medzi naj­výz­nam­nej­šie orni­to­lo­gic­ké loka­li­ty na Záho­rí. Sú význam­nou mig­rač­nou zastáv­kou a noco­vis­kom pre husi. Ada­mov­ské jaze­rá sú súčas­ťou Chrá­ne­né­ho vtá­čie­ho úze­mia Mora­va. Hniez­di tu tak­mer polo­vi­ca hniezd­nej popu­lá­cie na Slo­ven­sku husi divej – Anser anser. Zdr­žu­jú sa tu od feb­ru­ára do júla. Čaj­ka sme­ji­vá Larus ridi­bun­dus tu má naj­väč­šiu koló­niu na Záho­rí. Aj rybár rieč­ny Ster­na hirun­do tu osíd­ľu­je ostro­vy bez vyso­kej vege­tá­cie. V mar­ci a aprí­li tu vrcho­lí jar­ná mig­rá­cia kačíc. Tak­mer celé čier­ne sú lys­ky čier­ne – Fuli­ca atra. Pre hrdzav­ku potá­pa­vú – Net­ta rufi­na sú jaze­rá jed­ným z naj­se­ver­nej­ších hniezd­nych loka­lít. Ďal­šie dru­hy: potáp­ka choch­la­tá Podi­ceps cris­ta­tus, bre­hu­ľa rieč­na Ripa­ria ripa­ria, tra­so­chvost bie­ly Mota­cil­la alba. Zazna­me­na­né tu boli: orliak mor­ský Helia­e­e­tus albi­cil­la, kači­ca ostro­chvos­tá Anas acu­ta, kači­ca divá Anas pla­tyr­hyn­chos, potá­pač bie­ly Mer­gus albel­lus, hla­hol­ka sever­ská Bucep­ha­la clan­gul­la, trs­te­nia­rik, dudok choch­la­tý Upu­pa epops, volav­ka popo­la­vá Ardea cine­rea, chav­koš noč­ný Nyc­ti­co­rax nyc­ti­co­rax, fúzat­ka trs­ti­no­vá Panu­rus biar­mi­cus, slá­vik mod­rák Lus­ci­nia sve­ci­ca, bah­nia­ky, bro­div­ce. V polo­vi­ci novem­bra sem pri­lie­ta­jú veľ­ké kŕd­le husí. Zo seve­ru hus bie­lo­če­lá Anser albif­rons a hus sia­tin­ná Anser faba­lis. V oko­lí jazier hniez­di cíbik choch­la­tý Vanel­lus vanel­lus (Infor­mač­ná tabuľa).

V roku 2009 tu posta­vi­lo mes­to Gbe­ly osem met­rov vyso­kú dre­ve­nú roz­hľad­ňu. Domá­ci je vra­via ávé­háč­ka, čiže Ada­mov­ská vtá­čí hle­dzír­ňa (infog​lo​be​.sk). Z roz­hľad­ne je veľ­mi dob­rý výhľad nie­len na vtá­čie koló­nie a blíz­ke oko­lie, ale hlav­ne v zim­ných mesia­coch aj na vzdia­le­né Malé Kar­pa­ty, Bie­le Kar­pa­ty a Pav­lov­ské vrchy (Pála­va) (uby​tu​jem​sa​.sk). Ja cho­dím na Ada­mov­ské jaze­rá pomer­ne čas­to, okrem iné­ho aj sa kúpať. Občas sa tu zasta­vím aj ces­tou z Mora­vy. Zau­jí­ma­vý je aj bufet – občerstvo­va­cie zaria­de­nie, kto­ré som si rých­lo obľú­bil. V lete tu býva pomer­ne dosť ľudí, ale je to ešte zne­si­teľ­né a s par­ko­va­ním som tu ešte nemal prob­lém (Peter Kaclík).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Rastliny

Pestované rastliny

Hits: 26917

Pes­to­val som pes­tu­jem (539)

Agapanthus (5)

 1. Aga­pant­hus africanus
 2. Aga­pant­hus afri­ca­nus ‘Fire­works‘
 3. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Blue‘
 4. Aga­pant­hus umbel­la­tum ‘Whi­te‘
 5. Aga­pant­hus ‘Black Magic‘

Achillea (3)

 1. Achil­lea fili­pen­du­li­na ‘Cloth of Gold‘
 2. Achil­lea millefolium
 3. Achil­lea mil­le­fo­lium ‘Rose‘

Allium (13)

 1. Allium ampe­lop­ra­sum ‘Ping Pong‘
 2. Allium bul­ga­ri­cum
 3. Allium gigan­te­um
 4. Allium hol­lan­di­cum ‘Purp­le Sensation‘
 5. Allium ore­op­hi­lum
 6. Allium sati­vum ‘Hanác­ky paličák‘
 7. Allium scho­enop­ra­sum
 8. Allium scho­enop­ra­sum ‘Erec­ta
 9. Allium scho­enop­ra­sum ‘Pra­ga
 10. Allium sp. ‘Gla­dia­tor‘
 11. Allium spha­e­ro­cep­ha­lon ‘Drum­stick‘
 12. Allium vine­a­le ‘Hair‘
 13. Allium ‘Gra­ce­ful Beauty‘

Anemone (5)

 1. Ane­mo­ne ‘Anna­be­la Deep Rose‘
 2. Ane­mo­ne blanda
 3. Ane­mo­ne blan­da ‘Char­mer‘
 4. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Mr. Fokker‘
 5. Ane­mo­ne coro­na­ria sin­gle ‘Sylp­hi­de‘

Argyranthemum (3)

 1. Argy­rant­he­mum ‘Magen­ta‘
 2. Argy­rant­he­mum ‘Red‘
 3. Argy­rant­he­mum ‘Tof­fee‘

Astilbe (3)

 1. Astil­be ‘Whi­te‘
 2. Astil­be ‘Pumi­la‘
 3. Astil­be x arend­sii ‘Weis­se Gloria‘

A (23)

 1. Achil­lea ‘Pomeg­ra­na­te‘
 2. Ado­nis vernalis
 3. Aet­hi­one­ma grandiflorum
 4. Alo­pe­cu­rus pra­ten­sis aureovariegatus
 5. Als­tro­eme­ria spp.
 6. Amarc­ri­num howardii
 7. Ama­ryl­lis belladonna
 8. Ame­lan­chier ‘Mar­tin‘
 9. Ame­lan­chier alni­fo­lia ‘Hone­y­wo­od‘
 10. Ana­cyc­lus depressus
 11. Andro­sa­ce sevicea
 12. Anet­hum gra­ve­olens ‘Tet­ra‘
 13. Ant­hu­rium andraeanum
 14. Are­na­ria montana
 15. Arme­ria ‘Aman­da White‘
 16. Aro­nia mela­no­car­pa ‘Viking‘
 17. Aro­nia mela­no­car­pa ‘Rubi­na‘
 18. Asp­le­nium ‘Angus­ti­fo­lia‘
 19. Aster amel­lus ‘Rudolf Goethe‘
 20. Aster Weis­se Schöne‘
 21. Astran­tia ‘Star of Treasure‘
 22. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Leicht­li­nii‘
 23. Aub­rie­ta hyb­ri­da ‘Roy­al Blue‘

B (10)

 1. Belam­can­da chinensis
 2. Bel­lis peren­nis ‘Pink‘
 3. Ber­ge­nia ‘Rotb­lum‘
 4. Bidens ‘2Teeth Oly Star‘
 5. Bis­tor­ta officinalis
 6. Brac­te­ant­ha helia­na ‘Gold‘
 7. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy Blue‘
 8. Bra­chys­co­me ‘Sur­dai­sy White‘
 9. Budd­le­ja ‘Flo­wer Power‘
 10. Bur­ra­ge­a­ra ‘Nel­ly Isler‘

Callistephus (8)

 1. Cal­lis­tep­hus chinensis
 2. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Aniel­ka‘
 3. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Elect­ric Alba‘
 4. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Nel‘
 5. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Prin­cess Alba‘
 6. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘San­dra‘
 7. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Blue‘
 8. Cal­lis­tep­hus chi­nen­sis ‘Sil­ve­ry Rose‘

Campanula (4)

 1. Cam­pa­nu­la car­pa­ti­ca ‘Pearl White‘
 2. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Baby White‘
 3. Cam­pa­nu­la coch­le­a­ri­i­fo­lia ‘Blue Baby‘
 4. Cam­pa­nu­la portenschlagiana

Capsicum (5)

 1. Cap­si­cum annum ‘Lie­be­sap­fel‘
 2. Cap­si­cum annum ‘Lips­tick‘
 3. Cap­si­cum annum ‘Dumas‘
 4. Cap­si­cum annum ‘Yolo Won­der B‘
 5. Cap­si­cum chi­nen­se ‘Pepe­ron­ci­no Pic­can­te Naga Morich Chocolate‘

Clematis (23)

 1. Cle­ma­tis ‘Andro­me­da‘
 2. Cle­ma­tis ‘Asao‘
 3. Cle­ma­tis ‘Dr. Ruppel‘
 4. Cle­ma­tis ‘Duchess of Edinburgh‘
 5. Cle­ma­tis ‘Ernest Markham‘
 6. Cle­ma­tis ‘Gol­den Dream‘
 7. Cle­ma­tis ‘Ivan Olsson‘
 8. Cle­ma­tis ‘Litt­le Mermaid‘
 9. Cle­ma­tis ‘Mul­ti Blue‘
 10. Cle­ma­tis ‘My Darling‘
 11. Cle­ma­tis ‘Niobe‘
 12. Cle­ma­tis ‘Omos­hi­ro‘
 13. Cle­ma­tis ‘Pat­ri­cia Ann Fretwell‘
 14. Cle­ma­tis ‘Pat­ri­cia Ann Fret­well ‘Pafar“
 15. Cle­ma­tis ‘Prin­cess Kate‘
 16. Cle­ma­tis ‘Gol­den Dream‘
 17. Cle­ma­tis ‘Sarah Elisabeth‘
 18. Cle­ma­tis ‘Rou­ge Cardinal‘
 19. Cle­ma­tis ‘The President‘
 20. Cle­ma­tis ‘Vil­le de Lyon‘
 21. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Fre­da‘
 22. Cle­ma­tis mon­ta­na ‘Rubens‘
 23. Cle­ma­tis ‘Litt­le Mermaid‘

Coreopsis (5)

 1. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Moon­be­am‘
 2. Core­op­sis ver­ti­ci­lia­ta ‘Red Ruby‘
 3. Core­op­sis ver­ti­cil­la­ta ‘Li‘l Bang Daybreak‘
 4. Core­op­sis ‘Ben­gal Tiger‘
 5. Core­op­sis ‘Ruby Frost‘

Crinum (3)

 1. Cri­num ‘Cint­ho Alpha‘
 2. Cri­num powellii
 3. Cri­num powel­lii ‘Alba‘

Crocus (11)

 1. Cro­cus fuscotinctus
 2. Cro­cus chry­sant­hus ‘Ard Schenk‘
 3. Cro­cus chry­sant­hus ‘Blue pearl‘
 4. Cro­cus chry­sant­hus ‘Oran­ge Monarch‘
 5. Cro­cus chry­sant­hus ‘Prins Claus‘
 6. Cro­cus chry­sant­hus ‘Roman­ce‘
 7. Cro­cus sie­be­ri ‘Firef­ly‘
 8. Cro­cus spe­ci­osus ‘Oxo­nian‘
 9. Cro­cus ver­nus ‘Jean­ne D‘Arc‘
 10. Cro­cus ver­nus ‘King of Striped‘
 11. Cro­cus sativus

Cucumis (4)

 1. Cucu­mis melo ‘Bana­na‘
 2. Cucu­mis melo ‘Kazakh‘
 3. Cucu­mis melo var. flexuosus‘
 4. Cucu­mis sati­vus ‘Aikon F1‘

Cucurbita (4)

 1. Cucur­bi­ta pepo ‘Cos­ta­tes Romanesco‘
 2. Cucur­bi­ta pepo ‘Ore­lia‘
 3. Cucur­bi­ta pepo ‘Sun­se­an­ce‘

Cyclamen (4)

 1. Cyc­la­men cilicicum
 2. Cyc­la­men coum
 3. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Album‘
 4. Cyc­la­men hede­ri­fo­lium ‘Rosea‘

C (17)

 1. Calat­hea makoyana
 2. Calen­du­la officinalis
 3. Calib­ra­choa ‘Beau­ti­cal French Vanilla‘
 4. Calib­ra­choa hyb­ri­da ‘Eyeco­nic Cher­ry Blossom‘
 5. Calt­ha palus­tris ‘Alba‘
 6. Calt­ha palus­tris ‘Mul­tip­lex‘
 7. Cam­bria catatante
 8. Can­na indi­ca ‘Luci­fer‘
 9. Carex bucha­na­nii
 10. Carex mor­ro­wii ‘Ice Dance‘
 11. Celo­sia argenta
 12. Cit­rul­lus lanatus‘Early Moonbeam‘
 13. Cory­da­lis ‘Por­ce­lain Blue‘
 14. Cos­mos bipinnatus
 15. Cras­su­la ovata
 16. Cro­cos­mia ‘Emi­ly McKenzie‘
 17. Cyc­lant­he­ra pedata

Dahlia (9)

 1. Dah­lia cac­tus ‘Hap­py Days Bico­lour Yel­low Red‘
 2. Dah­lia cac­tus ‘Holyp­hill Spiderwoman‘
 3. Dah­lia cac­tus ‘Sprark­ler‘
 4. Dah­lia cac­tus ‘Vuur­vo­gel‘
 5. Dah­lia deco­ra­ti­ve ‘Pro­cy­on‘
 6. Dah­lia din­ner­pla­te ‘Lady Darlene‘
 7. Dah­lia sp. ‘Wines­me‘
 8. Dah­lia ‘Cra­zy Love‘
 9. Dah­lia ‘Pea­ches and Cream‘

Delosperma (7)

 1. Delos­per­ma ‘Fire Spinner‘
 2. Delos­per­ma acant­ho­des ‘Beau­fort West‘
 3. Delos­per­ma coope­ri ‘Jewel of Desert Peridott‘
 4. Delos­per­ma dyeri ‘Red Mountain‘
 5. Delos­per­ma nubi­ge­um ‘Gold Nugget‘
 6. Delos­per­ma obtu­sum ‘Safa­ri‘
 7. Delos­per­ma sp. ‘Stron­gred‘

Delphinium (5)

 1. Delp­hi­nium ‘Asto­lat‘
 2. Delp­hi­nium ‘Gala­had‘
 3. Delp­hi­nium ‘Rose‘
 4. Delp­hi­nium ‘Sum­mer Skies‘
 5. Delp­hi­nium Bel­la­don­na ‘Völ­kerf­rie­den‘

Echinacea (13)

 1. Echi­na­cea ‘Big Kahuna‘
 2. Echi­na­cea ‘Gol­den Skipper‘
 3. Echi­na­cea ‘Gre­en Twister
 4. Echi­na­cea ‘Hot Lava‘
 5. Echi­na­cea ‘Inno­cent Mea­dow Mama‘
 6. Echi­na­cea ‘Lemon Drop‘
 7. Echi­na­cea ‘Mar­ma­la­de‘
 8. Echi­na­cea ‘Milks­ha­ke‘
 9. Echi­na­cea ‘Now Cheesier‘
 10. Echi­na­cea ‘Stra­wber­ry and Cream‘
 11. Echi­na­cea ‘Sun­se­e­kers Magenta‘
 12. Echi­na­cea purpurea
 13. Echi­na­cea pur­pu­rea ‘Sout­hern Belle‘

Erigeron (3)

 1. Eri­ge­ron flelltii
 2. Eri­ge­ron linearis
 3. Eri­ge­ron scopulinus

E (3)

 1. Echi­nops ritro
 2. Ere­mu­rus x isa­bel­li­nus ‘Cle­opat­ra‘
 3. Ero­dium ‘Bishop‘s Form‘

Fritillaria (8)

 1. Fri­til­la­ria persica
 2. Fri­til­la­ria per­si­ca ‘Adi­y­aman‘
 3. Fri­til­la­ria imperialis
 4. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Auro­ra‘
 5. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Lutea‘
 6. Fri­til­la­ria impe­ria­lis ‘Rub­ra‘
 7. Fri­til­la­ria meleagris
 8. Fri­til­la­ria uva-vulpis

F (7)

 1. Fer­ra­ria crispa
 2. Fes­tu­ca glau­ca ‘Ins­ten­se Blue‘
 3. Ficus cari­ca ‘Fran­cu­es­co‘
 4. Fit­to­nia verschaffeltii
 5. Fra­ga­ria ves­ca ‘Yel­low Wonder‘
 6. Fuch­sia ‘Sha­dow Dan­cer Helena‘

G (7)

 1. Gail­lar­dia ‘Red Sun‘
 2. Gen­tia­na acualis
 3. Gen­tia­na angustifolia
 4. Glo­bu­la­ria cordifolia
 5. Glo­ri­osa rothschildiana
 6. Guz­ma­nia lingulata
 7. Gyp­sop­hi­la cerastoides

Helianthemum (3)

 1. Heliant­he­mum ‘Apri­cot Queen‘
 2. Heliant­he­mum ‘Fire Dragon‘
 3. Heliant­he­mum nummularium

Helleborus (5)

 1. Hel­le­bo­rus ‘Doub­le Gre­en Spotted‘
 2. Hel­le­bo­rus ‘Whi­te Spotted‘
 3. Hel­le­bo­rus ‘Win­ter Sunshine‘
 4. Hel­le­bo­rus niger ‘Chris­tmas Carol‘
 5. Hel­le­bo­rus orien­ta­lis ‘Bal­lard Hybrids‘

Hemerocallis (5)

 1. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Stel­la de Oro‘
 2. Heme­ro­cal­lis sp. ‘Arc­tic Snow‘
 3. Heme­ro­cal­lis ‘Bonan­za‘
 4. Heme­ro­cal­lis ‘Crim­son Pirate‘
 5. Heme­ro­cal­lis ‘Frans Hals‘

Heuchera (15)

 1. Heuche­ra ‘Amber Waves‘
 2. Heuche­ra ‘Black Pearl‘
 3. Heuche­ra ‘Blon­die‘
 4. Heuche­ra ‘Fore­ver Purple‘
 5. Heuche­ra ‘Cham­pag­ne‘
 6. Heuche­ra ‘Cher­ry Truffles‘
 7. Heuche­ra ‘Lime Marmelade‘
 8. Heuche­ra ‘Not­hern Expo­su­re Amber‘
 9. Heuche­ra ‘Not­hern Expo­su­re Red‘
 10. Heuche­ra ‘Peach Flambe‘
 11. Heuche­ra ‘Rex Purple‘
 12. Heuche­ra ‘Sil­ver Scrolls‘
 13. Heuche­ra ‘Peach Flambe‘
 14. Heuche­ra ‘Mas­ter Pain­ter Picasso‘
 15. Heuche­ra ‘Sugar Plum‘

Heucherella (3)

 1. Heuche­rel­la ‘Cit­rus Shock‘
 2. Heuche­rel­la ‘Red Rover‘
 3. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘

Hibiscus (3)

 1. Hibis­cus mos­che­utos XXL
 2. Hibis­cus rosa sinensis
 3. Hibis­cus syria­cus ‘Duc de Brabant‘

Hippophae (3)

 1. Hip­pop­hae rhamnoides
 2. Hip­pop­hae rham­no­ides ‘Aro­mat‘
 3. Hip­pop­hae rham­no­ides ‘Slnieč­ko‘

Hyacinthus (4)

 1. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Blue Jacket‘
 2. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Car­ne­gie‘
 3. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Gip­sy Queen‘
 4. Hyacint­hus orien­ta­lis ‘Jan Bos‘

Hydrangea (3)

 1. Hyd­ran­gea mac­rop­hyl­la ‘Pep­per­mint‘
 2. Hyd­ran­gea ser­ra­ta ‘Blu­e­bird‘
 3. Hyd­ran­gea petiolaris

H (10)

 1. Hab­rant­hus robustus
 2. Hawort­hia kraussiana
 3. Heliant­hus annu­us – slneč­ni­ca ročná
 4. Heliant­hus tuberosus
 5. Helich­ry­sum bracteatum
 6. Heli­op­sis helianthoides
 7. Hepa­ti­ca nobilis
 8. Heuche­rel­la ‘Swe­et Tea‘
 9. Hip­pe­as­trum ‘Flo­ra Magica‘
 10. Hyme­no­cal­lis ‘Sulp­hur Queen‘

Iberis (3)

 1. Ibe­ris sem­per­vi­rens ‘Pink Ice‘
 2. Ibe­ris umbellata
 3. Ibe­ris umbel­la­ta amara

Iris (11)

 1. Iris ensa­ta
 2. Iris pse­uda­co­rus
 3. Iris pumi­la
 4. Iris pumi­la ‘Peti­te Polka‘
 5. Iris sibi­ri­ca ‘Blue King‘
 6. Iris sibi­ri­ca ‘Snow Queen‘
 7. Iris sibi­ri­ca ‘Spark­ling Rose‘
 8. Iris sibi­ri­ca ‘Tif­fed in Blue‘
 9. Iris ver­si­co­lor
 10. Iris ver­si­co­lor ‘Ker­me­si­na‘
 11. Iris ‘But­ter and Sugar‘

I (1)

 1. Ixia spp.

J (1)

 1. Jasi­one ‘Blue Light‘

Lactuca (5)

 1. Lac­tu­ca sati­va ‘Kame­lot‘
 2. Lac­tu­ca sati­va crispa
 3. Lac­tu­ca sati­va var. capitata
 4. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Cit­rin‘
 5. Lac­tu­ca sati­va var. capi­ta­ta ‘Mars‘

Lilium (12)

 1. Lilium ‘Fore­ver Susan‘
 2. Lilium ‘Lan­di­ni‘
 3. Lilium ‘Lotus Elegance‘
 4. Lilium ‘Magic Star‘
 5. Lilium ‘Mount Aspiring‘
 6. Lilium asia­tic ‘Mapi­ra‘
 7. Lilium asia­tic ‘Must See‘
 8. Lilium lancifolium‘Flore Pleno‘
 9. Lilium mar­ta­gon
 10. Lilium orien­tal
 11. Lilium orien­tal ‘Star­ga­zer‘
 12. Lilium par­da­li­num x lon­gif­lo­rum fusion

Liatris (4)

 1. Liat­ris spi­ca­ta ‘Alba‘
 2. Liat­ris spi­ca­ta ‘Flo­ris­tan White‘
 3. Liat­ris spi­ca­ta ‘Kobold‘
 4. Liat­ris spi­ca­ta ‘Pur­pur‘

Lobelia (4)

 1. Lobe­lia cardinalis
 2. Lobe­lia hyb­rid ‘Hot Waterblue‘
 3. Lobe­lia hyb­rid ‘Fri­co Shine‘
 4. Lobe­lia speciosa

Lycopersicon (75)

 1. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Altai Whiteg‘
 2. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ama­nia Orange‘
 3. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Baba Sura‘
 4. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ber­ke­ley Tie Dye‘
 5. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Rainbow‘
 6. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Big Yel­low Zebra‘
 7. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black from Tula‘
 8. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Giant‘
 9. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Iccicle‘
 10. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Black Strawberry‘
 11. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Blue Smoke‘
 12. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bodr­jat­sok‘
 13. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Bro­wn Berry‘
 14. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Crus­hed Heart‘
 15. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cur­ran­to F1‘
 16. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čoko­lá­do­vý zajac‘
 17. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Čudo Altaja‘
 18. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dark Galaxy‘
 19. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Dwarf Freds Tie Dye‘
 20. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eag­le Beak‘
 21. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Egyp­tian‘
 22. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Eme­rald Apple‘
 23. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gol­den Queen‘
 24. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Gre­en Zebra‘
 25. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Har­vard Square‘
 26. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hill­bil­ly‘
 27. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Him­ber Alt‘
 28. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hip­pie Zebra‘
 29. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Hviez­da Taškentu‘
 30. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Che­ro­kee Purple‘
 31. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Miracle‘
 32. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Cho­co­la­te Stripes‘
 33. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Indi­go Apple‘
 34. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ispo­lin‘
 35. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Koso­vo‘
 36. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Kozu­la 186‘
 37. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Le Sirop Derable‘
 38. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Líš­kin nos‘
 39. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Long Tal Sally‘
 40. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Love­ly Lush‘
 41. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Luc­ky Tiger‘
 42. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Med­ve­dia labka‘
 43. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mint Julep‘
 44. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mil­le Forries‘
 45. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Mone­y­ma­ker‘
 46. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Oran­ge Banana‘
 47. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pin­ne­ap­le Heart‘
 48. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Fig‘
 49. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ping Tiger‘
 50. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Bull‘
 51. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Pink Helmet‘
 52. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Purp­le Calabash‘
 53. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Puza­la Khata‘
 54. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Que­en of the Night‘
 55. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rebel Star­figh­ter VT 16‘
 56. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Red Dra­gon Heart‘
 57. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Roma Striee‘
 58. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosa‘
 59. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rose Honei‘
 60. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rosij­skij Koralowy‘
 61. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Purple‘
 62. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Rus­sian Rose‘
 63. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Snow Whi­te Cherry‘
 64. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibe­rian Shangy‘
 65. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sibír­ska Olečka‘
 66. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Sumo‘
 67. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Taj­ga‘
 68. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Tla­co­lu­la‘
 69. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Ussu­ri Tigger‘
 70. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Valen­cia‘
 71. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaj­ce vtá­ka Ohniváka‘
 72. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vaň­ka‘
 73. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Vese­lý sused‘
 74. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Yel­low Grape‘
 75. Lyco­per­si­con lyco­per­si­cum ‘Zapo­tec Bro­wn Flesh‘

L (12)

 1. Lavan­du­la angustifolia
 2. Lavan­du­la angus­ti­fo­lia ‘Hid­co­te Blue‘
 3. Leucant­he­mum ‘Real Galaxy‘
 4. Leuco­jum aestivum
 5. Lewi­sia coty­le­don ‘Eli­se‘
 6. Linum peren­ne
 7. Linum peren­ne ‘Sap­hir‘
 8. Loni­ce­ra japo­ni­ca ‘Red World‘
 9. Ludi­sia discolor
 10. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Gal­le­ry Blue‘
 11. Lupi­nus polyp­hyl­lus ‘Kron­le­uch­ter‘
 12. Lych­nis coronaria

Muscari (4)

 1. Mus­ca­ri arme­nia­cum ‘Touch of Snow‘
 2. Mus­ca­ri auche­ri ‘Whi­te Magic‘
 3. Mus­ca­ri botryoides
 4. Mus­ca­ri bot­ry­o­ides ‘Pink Sunrise

Mentha (5)

 1. Ment­ha spi­ca­ta ‘Marok­ko‘
 2. Ment­ha suaveolens
 3. Ment­ha suave­olens ´Varie­ga­ta´
 4. Ment­ha x pipe­ri­ta ‘Gla­cia­le‘
 5. Ment­ha x pipe­ri­ta var. citrata

Monarda (3)

 1. Monar­da ‘Bee Bright‘
 2. Monar­da ‘Bee-​Merry Imp.‘
 3. Monar­da ‘Cam­brid­ge Scarlet‘

Morus (3)

 1. Morus alba pendula
 2. Morus nig­ra ‘Mila­nó­wek‘
 3. Morus rotun­di­lo­ba ‘Mojo Berry‘

M (4)

 1. Mal­va mauritiana
 2. Malus domes­ti­ca
 3. Malus domes­ti­ca ‘Pidi Merlin‘
 4. Myo­so­tis alpestris

N (3)

 1. Nar­cis­sus acropolis
 2. Nar­cis­sus hybrid
 3. Nymp­ha­ea ‘Rot‘

Ocimum (4)

 1. Oci­mum basil­li­cum ‘Cin­na­mo­net­te‘
 2. Oci­mum basil­li­cum ‘Dark Green‘
 3. Oci­mum basil­li­cum ‘Limo­ne‘
 4. Oci­mum basil­li­cum ‘Purp­le Opaal‘

O (3)

 1. Oenot­he­ra ‘Sis­ky­ou Pink‘
 2. Ori­ga­num majorana
 3. Oste­os­per­mum spp.

Phlox (19)

 1. Phlox ‘Dai­sy Hill‘
 2. Phlox ‘Dorot­ka‘
 3. Phlox ‘Joawis Bloom‘
 4. Phlox doug­la­sii ‘Ochsenb­lut‘
 5. Phlox doug­las­si ‘Crac­ker­jack‘
 6. Phlox drum­mon­dii stellaris
 7. Phlox pani­cu­la­ta
 8. Phlox pani­cu­la­ta ‘Blue Moon‘
 9. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Laven­der Pop‘
 10. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Pink‘
 11. Phlox pani­cu­la­ta ‘Ear­ly Red‘
 12. Phlox pani­cu­la­ta ‘Laris­sa‘
 13. Phlox pani­cu­la­ta ‘Oaking­to­wn Blue Eyes‘
 14. Phlox pani­cu­la­ta ‘Oran­ge Perfection‘
 15. Phlox pani­cu­la­ta ‘Red Wings‘
 16. Phlox pani­cu­la­ta ‘Scar­let Flame‘
 17. Phlox subu­la­ta ‘Can­dy Stripes‘
 18. Phlox subu­la­ta ‘McDaniel‘s Cushion‘
 19. Phlox subu­la­ta ‘Net­t­le­ton Variation‘

Primula (10)

 1. Pri­mu­la ‘Bal­tic Blue‘
 2. Pri­mu­la acau­lis ‘Zeb­ra‘
 3. Pri­mu­la bela­ri­na ‘Delft Blue‘
 4. Pri­mu­la bulleyana
 5. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Alba‘
 6. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Blue‘
 7. Pri­mu­la den­ti­cu­la­ta ‘Rosa‘
 8. Pri­mu­la ela­ti­or ‘Gold Lace‘
 9. Pri­mu­la japo­ni­ca ‘Alba‘
 10. Pri­mu­la rosea

Prunus (10)

 1. Pru­nus arme­nia­cus ‘Gar­den Aprigold‘
 2. Pru­nus avium ‘Kasan­dra‘
 3. Pru­nus avium ‘Sum­mit‘
 4. Pru­nus avium ‘Syl­via‘
 5. Pru­nus cera­sus ‘Car­mi­ne Jewel‘
 6. Pru­nus domestica
 7. Pru­nus domes­ti­ca ‘Gol­dust‘
 8. Pru­nus per­si­ca ´Crest­ha­ven´
 9. Pru­nus per­si­ca ‘Stark Red Gold‘
 10. Pru­nus per­si­ca ‘Venus‘

Pulsatilla (8)

 1. Pul­sa­til­la albana
 2. Pul­sa­til­la slavica
 3. Pul­sa­til­la vulgaris
 4. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blaue Glocke‘
 5. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Blue Violet‘
 6. Pul­sa­til­la vul­ga­ris ‘Dark Red‘
 7. Pul­sa­ti­la vul­ga­ris ‘Röde Klökke‘
 8. Pul­sa­til­la vul­ga­ris alba

P (16)

 1. Pap­hi­ope­di­lum philippinense
 2. Pas­sif­lo­ra edulis
 3. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Lila‘
 4. Pelar­go­nium pel­ta­tum ‘Red‘
 5. Pelar­go­nium zona­le ‘Fire­works Pink˙‘
 6. Pen­ni­se­tum alopecuroides
 7. Peri­cal­lis x hyb­ri­da ‘Oran­ge Field‘
 8. Per­si­ca­ria affinis 
 9. Per­si­ca­ria ampexicaulis ‘
 10. Pet­ro­ca­lis pyrenaica
 11. Petu­nia ‘Cra­zy­tu­nia Pink Flamingo‘
 12. Pha­la­e­nop­sis lueddemanniana
 13. Pha­la­e­nop­sis spp.
 14. Phy­te­uma scheuchzeri
 15. Pisum sati­vum ‘Nor­li‘
 16. Ple­i­one bulbocodium

Rhododendron (5)

 1. Rho­do­den­dron ‘Dun­kel­vi­olett‘
 2. Rho­do­den­dron ‘Impe­di­tum Select‘
 3. Rho­do­den­dron ‘Saint Merryn‘
 4. Rho­do­den­dron Impe­di­tum ‘Azu­ri­ka‘
 5. Rho­do­den­dron obtu­sum azalea

Rubus (4)

 1. Rubus fru­ti­co­sus ‘Tay­ber­ry Buckingham‘
 2. Rubus ida­e­us ‘Fall­gold‘
 3. Rubus ida­e­us ‘Tula­me­en‘
 4. Rubus ille­ceb­ro­sus

R (10)

 1. Rap­ha­nus sati­vus ‘Yel­low Radish‘
 2. Rho­do­xis ‘Fai­ry Kisses‘
 3. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Olivia‘
 4. Rhud­bec­kia ‘Sun­bec­kia Ophelia‘
 5. Ribes rub­rum “Wit­te Hollander‘
 6. Ribes ‘Whi­te Hollander‘
 7. Rosa ‘Augus­ta Luise‘
 8. Rosa ‘Nos­tal­gie‘
 9. Rud­bec­kia fulgida
 10. Rud­bec­kia hirta

Saxifraga (18)

 1. Saxif­ra­ga ‘Allen­da­le Ina‘
 2. Saxif­ra­ga ‘Beroun­ka‘
 3. Saxif­ra­ga ‘Brno‘
 4. Saxif­ra­ga ‘Cleo‘
 5. Saxif­ra­ga ‘Dej­vi­ce‘
 6. Saxif­ra­ga ‘Giu­sep­pe Verdi‘
 7. Saxif­ra­ga ‘Gott­hen­burg‘
 8. Saxif­ra­ga ‘L. G. Godseff‘
 9. Saxif­ra­ga ‘Lis­mo­re Carmine‘
 10. Saxif­ra­ga ‘Miluj­ma‘
 11. Saxif­ra­ga ‘Pech Melba‘
 12. Saxif­ra­ga arend­sii ‘Pur­pur­tep­pich‘
 13. Saxif­ra­ga ferdinandi-​coburgii ‘Wech­ten‘
 14. Saxif­ra­ga kole­na­tia­na rosea
 15. Saxif­ra­ga oppositifolia
 16. Saxif­ra­ga sancta
 17. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Rosen­zwerg‘
 18. Saxif­ra­ga x arend­sii ‘Tou­ran Deep Red‘

Solanum (3)

 1. Sola­num melon­ge­na ‘Cas­per‘
 2. Sola­num melon­ge­na ‘Fal­con F1‘
 3. Sola­num melon­ge­na ‘Lau­ra‘

S (18)

 1. Saint­pau­lia ionant­ha – afric­ká fial­ka – paulínka
 2. Sal­via greg­gii ‘Roy­al Bumble‘
 3. Sal­via officinalis
 4. Sal­via offi­ci­na­lis ‘Tri­co­lor‘
 5. Sapo­na­ria ocymoides
 6. Sapo­na­ria ocy­mo­ides ‘Jabo­ra‘
 7. Scir­pus cernuus
 8. Sem­per­vi­vum ‘Crim­son Velvet‘
 9. Sem­per­vi­vum ‘Red Papaver‘
 10. Sile­nia trifoliata
 11. Sile­ne acaulis
 12. Sisy­rin­chium sp. ‘Devon Skies‘
 13. Sole­nos­te­mon scu­tal­la­ri­oides ‘Rain­bow‘
 14. Spa­ra­xis spp.
 15. Spi­rea japo­ni­ca ‘Litt­le Princess’
 16. Spi­ra­ea arguta
 17. Sto­ma­tium mustellinum
 18. Szi­zos­ty­lis coc­ci­nea ‘Major‘

Tagetes (3)

 1. Tage­tes erec­ta ‘Kili­man­ja­ro White‘
 2. Tage­tes patula
 3. Tage­tes patu­la ‘Mr. Majestic‘

Thymus (3)

 1. Thy­mus serpyllum
 2. Thy­mus serpyllum‘Magic Carpet‘
 3. Thy­mus vulgaris

Tulipa (17)

 1. Tuli­pa bake­ri ‘Lilac Wonder‘
 2. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 3. Tuli­pa clu­sia­na ‘Cynt­hia‘
 4. Tuli­pa clu­sia­na ‘Eas­tern Star‘
 5. Tuli­pa clu­sia­na chrysantha
 6. Tuli­pa hage­ri ‘Litt­le Beauty‘
 7. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 8. Tuli­pa humi­lis ‘Alba Cae­ru­lea Oculata‘
 9. Tuli­pa humi­lis ‘Lil­li­put‘
 10. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 11. Tuli­pa humi­lis ‘Viola­cea Yel­low Base‘
 12. Tuli­pa linifolia
 13. Tuli­pa polychroma
 14. Tuli­pa schrenkii
 15. Tuli­pa tarda
 16. Tuli­pa ‘Mas­cot­te‘
 17. Tuli­pa ‘Paul Scherer‘

T (7)

 1. Tha­lict­rum kuisianum
 2. Thun­ber­gia ala­ta ‘ Afri­can Sunset‘
 3. Tig­ri­dia pavonia
 4. Tri­cyr­tis ‘Blue Wonder‘
 5. Tri­cyr­tis hirta
 6. Tro­lius pumilus
 7. Tro­pa­e­olum majus

V (2)

 1. Vero­ni­ca ‘Tis­sing­ton White‘
 2. Vita­lia­na primuliflora

W (1)

 1. Wis­te­ria flo­ri­bun­da ‘Mul­ti­ju­ga‘

Z (4)

 1. Zin­nia elegans
 2. Zin­nia marylandica
 3. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Star­light Rose‘
 4. Zin­nia mary­lan­di­ca ‘Sun­burst‘

Plán pes­to­vať: Arme­ria juni­pe­ri­fo­lia Lele­ko­vi­ce, Dry­as octo­pe­ta­la var. minor, Saxif­ra­ga ‘Yel­low Rock‘, Lilium michi­ga­nen­se, Tuli­pa ‘Tiny Timo‘

Orchi­de­je a bromélie

Lek­ná

Ruže

Tuli­pá­ny

Kosat­ce

Kober­cov­ky

Skal­nič­ky

Sirôt­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, TOP

Slovensko – krajina v srdci Európy

Hits: 10521

Slo­ven­sko leží v srd­ci Euró­py. Hra­ni­čí s Poľ­skom, Čes­kom, Rakús­kom, Maďar­skom a Ukra­ji­nou. Je to hor­na­tá kra­ji­na, na Slo­ven­sku sú krás­ne hory, napr. Malá Fat­ra, Níz­ke Tat­ry, Vyso­ké Tat­ry. Tak­mer celým úze­mím pre­chá­dza časť Kar­pat­ské­ho oblú­ka. Z geolo­gic­ké­ho a geoter­mál­ne­ho hľa­dis­ka je Slo­ven­sko veľ­mi boha­tá krajina. 

Slo­ven­sko dis­po­nu­je 1200 obja­ve­ný­mi jas­ky­ňa­mi, prí­stup­ných verej­nos­ti je len 14. Naj­dl­h­šou je Demä­nov­ský jas­kyn­ný sys­tém, kto­rý má viac ako 30 km. Naj­hl­b­šou je Sta­rý hrad v Níz­kych Tat­rách, s hĺb­kou 432 met­rov. Naj­dl­h­šou rie­kou je Váh, kto­rý tečie 406 km. 80 met­rov má naj­vyš­ší Kme­ťov vodo­pád vo Vyso­kých Tat­rách. Naj­ve­ter­nej­ším mies­tom je Cho­pok. Naj­daž­di­vej­ším mies­tom je Zboj­níc­ka cha­ta. Naj­roz­siah­lej­ším poho­rím je Ondav­ská vrcho­vi­na, kto­rá sa rozp­res­tie­ra na plo­che 1 320 km2 (slo​va​kia​.eu​.sk). Na Slo­ven­sku sa nachá­dza naj­väč­ší dre­ve­ných oltár na sve­te – Kos­tol svä­té­ho Jaku­ba v Levo­či, geo­gra­fic­ký stred Euró­py v Krem­nic­kých vrchoch, jedi­ný stu­de­ný artéz­sky pra­meň v Euró­pe – Her­lian­sky gej­zír pri Koši­ciach, naj­roz­siah­lej­ší hrad­ný kom­plex v stred­nej Euró­pe – Spiš­ský hrad, naj­vyš­ší vrch v Kar­pa­toch – Ger­la­chov­ský štít, naj­star­ší verej­ný park v stred­nej Euró­pe – Sad Jan­ka Krá­ľa v Bra­ti­sla­ve (visit​slo​va​kia​.com). Na Slo­ven­sku sa nachá­dza naj­väč­ší počet hra­dov a zám­kov v Euró­pe. 425 kaš­tie­ľov, 180 hra­dov, zám­kov a zrú­ca­nín (slo​va​kia​.eu​.sk). Ku 21.5.2011 tu žilo 5 397 036 oby­va­te­ľov (sta​tis​tics​.sk). V mes­tách žije viac ako 57 % z nich (slo​va​kia​.eu​.sk).

Na Slo­ven­sku žijú pre­važ­ne Slo­vá­ci. Z men­šín sú zastú­pe­ní Maďa­rí, Rómo­via, Ukra­jin­ci, Češi, Nemci. Na Slo­ven­sku sa nachá­dza­jú rôz­ne špe­ci­fic­ké oblas­ti, kto­ré majú svoj pôvod v minu­los­ti: Hont, Gemer, Tekov, Turiec, Lip­tov, Spiš, Šariš, Abov, Zem­plín, Uh, Novoh­rad, Ora­va. Nie­ke­dy v 5. sto­ro­čí sem priš­li Slo­va­nia, kto­rí boli neskôr napá­da­ní okrem iné­ho Avar­mi, kto­rých sme neskôr vyhna­li. Cca z tohto úze­mia. Kaž­do­pád­ne mno­ho Ava­rov sa asi­mi­lo­va­lo. Pod­ľa nov­ších pra­me­ňov je otáz­ne kam až sia­ha­lo v istom obdo­bí rím­ske osíd­le­nie. Kaž­do­pád­ne aj na Slo­ven­sku sa našli pozos­tat­ky rím­ske­ho osíd­le­nia na via­ce­rých miestach.

Prvé osíd­le­nie Slo­ven­ska pochá­dza z kon­ca pale­oli­tu, spred 250 tisíc rokov, s loka­li­ty Gánov­ce, kde sa našla leb­ka nean­der­tál­ca a z Mora­vian, kde sa našla soš­ka Venu­še – tzv. Mora­vian­ska Venu­ša. Prví roľ­ní­ci sa tu obja­vi­li asi 5 000 – 4 000 rokov pred Kris­tom. Od kon­ca 4. sto­ro­čia pred Kris­tom sem pri­chá­dza­jú Kel­ti. V 1. sto­ro­čí pre Kris­tom Dáko­via. Od začiat­ku 1. sto­ro­čia sem priš­li Ger­má­ni – Van­ni­ove krá­ľov­stvo. Prví slo­va­nia osíd­ľo­va­li naše úze­mie zrej­me v 5. sto­ro­čí (Wiki­pe­dia).

Prvým štát­nym útva­rom Slo­va­nov na úze­mí dneš­né­ho Slo­ven­ska bola Samo­va ríša v 7. sto­ro­čí. Neskôr Nit­rian­ske knie­žat­stvo, kto­ré­ho spo­je­ním s Morav­ským knie­žat­stvom vnik­la v roku 833 Veľ­ká Mora­va (Wiki­pe­dia). Čo bola veľ­mi význam­ná epi­zó­da v deji­nách v tom obdo­bí to bol pomer­ne sil­ný štát. Zhru­ba do toh­to obdo­bia pat­rí aj náv­šte­va Solún­skych bra­tov Cyri­la a Meto­da v 9. sto­ro­čí, kto­rí hlá­sa­li kres­ťan­skú vie­ru na našom úze­mí. Z hľa­dis­ka kul­túr­ne­ho šlo o veľ­mi význam­ný posun. Dosiah­li, že pop­ri latin­či­ne sa sta­ros­lo­vien­či­na sta­la litur­gic­kým jazy­kom, čo uznal aj pápež. Za zvá­že­nie sto­jí fakt, že to boli vte­dy jedi­né dva jazy­ky, v kto­rých sa moh­li viesť omše. Zhru­ba v 10. sto­ro­čí sem priš­li Maďa­ri, kto­rí podob­ne ako Ava­ri v 5. sto­ro­čí kočo­va­li. Nara­zi­li však na odpor Slo­va­nov, ale aj Rima­nov a Ger­má­nov. Viac­me­nej nema­li kam ísť, tak sa tu usa­di­li a nauči­li sa obhos­po­da­ro­vať pôdu. Od 10. sto­ro­čia bolo Slo­ven­sko súčas­ťou Uhor­ska, od 19. sto­ro­čia Rakúsko-​Uhorska. Bra­ti­sla­va, dneš­né hlav­né mes­to, bola veľ­mi dlho koru­no­vač­ným mes­tom. Od roku 1918 bolo Slo­ven­sko súčas­ťou Čes­ko­slo­ven­ska, s krát­kou pre­stáv­kou samos­tat­né­ho Slo­ven­ské­ho štá­tu počas dru­hej sve­to­vej voj­ny. Od 1.1.1993 je Slo­ven­ská repub­li­ka samos­tat­ným štá­tom. Od 1. mája 2004 sme člen­mi Európ­skej únie, od 29.3.2004 sme člen­mi NATO, od 1.1.2009 sme člen­mi Euro­zó­ny – Európ­skej meno­vej únie, ofi­ciál­nou menou sa sta­lo euro

Počas celej his­tó­rie bolo Slo­ven­sko mno­ho­krát napá­da­né Tatár­mi, Tur­ka­mi, ale z hľa­dis­ka celis­tvos­ti úze­mia odo­lá­va­lo. Je prav­da, že Tur­ci aj Tatá­ri mali aj iné cie­le, kto­ré ich mno­ho­krát donú­ti­li odísť z úze­mia Slo­ven­ska. Kaž­do­pád­ne ani ger­mán­ske, ale­bo rím­ske úto­ky nebo­li pri­veľ­ké. Hra­dy, kto­ré na Slo­ven­sku boli v minu­los­ti boli pomer­ne dob­re opev­ne­né a v minu­los­ti doká­za­li úspeš­ne odo­lá­vať nepria­te­ľom. Neraz našim pro­tiv­ní­kom pomoh­la zra­da na ich obsa­de­nie. Do stre­do­ve­ku boli napr. hra­dy v Deví­ne, vo Fiľa­ko­ve veľ­kou pre­káž­kou pre nepria­te­ľov. Napo­kon aj Bra­ti­slav­ský hrad. Veď Bra­ti­sla­va bola dlho nazý­va­ná aj ako kamen­né mes­to. Zlé obdo­bie obdo­bie pre jed­no­du­chý ľud bolo po roku 1526 a trva­lo zhru­ba do roku 1868. Je zau­jí­ma­vé, že nie­kto­ré rea­li­ty z vte­daj­šie­ho obdo­bia sa dosta­lo aj do slov­ní­ka – pojem turec­ké hos­po­dár­stvo pochá­dza prá­ve zo stre­do­ve­ku. Ide o to, že Turek len bral a nesta­ral sa. Tur­kom nezá­le­ža­lo na tom, čo bude, keď oni využi­jú úro­du, nesta­ra­li sa o budúc­nosť, jed­no­du­cho šli ďalej, zdie­ra­li nie­ko­ho iného.

Z hľa­dis­ka kul­tú­ry bola význam­ná exis­ten­cia Aca­de­mie Istro­po­li­ta­ny – jed­nej z naj­star­ších uni­ver­zít v Euró­pe. Zalo­žil je Matej Kor­vín v Bra­ti­sla­ve oko­lo roku 1466. V roku 1787 bola prvý krát kodi­fi­ko­va­ná spi­sov­ná slo­ven­či­na Anto­nom Ber­no­lá­kom na zákla­de zápa­do­slo­ven­ské­ho náre­čia – ber­no­lá­kov­či­na. Od roku 1843 je vďa­ka Ľudo­ví­to­vi Štú­ro­vi spi­sov­ná slo­ven­či­na kodi­fi­ko­va­ná na zákla­de stre­do­slo­ven­ské­ho nárečia. 

Naj­viac ľudí žije v mes­tách Bra­ti­sla­va, Koši­ce, Pre­šov, Nit­ra, Žili­na, Ban­ská Bys­tri­ca, Trna­va, Mar­tin, Tren­čín, Pop­rad, Prie­vi­dza, Zvo­len (slo​va​kia​si​te​.com). Národ­né par­ky: TANAP – Tatrans­ký národ­ný park, NAPANT – Národ­ný park Níz­ke Tat­ry, Veľ­ká Fat­ra, Malá Fat­ra, Pie­ni­ny (PIENAP), Polo­ni­ny, Slo­ven­ský raj, Slo­ven­ský kras, Murán­ska pla­ni­na (slo​va​kia​si​te​.com). Naj­výz­nam­nej­šie sviat­ky: Via­no­ce, Veľ­ká noc, Miku­láš, Svä­tá Lucia, Sil­ves­ter, Nový rok, Deň detí, Deň matiek, Pamiat­ka zosnu­lých, Fašian­gy (slo​va​kia​si​te​.com). Význam­né osob­nos­ti: Juraj Jáno­šík – zboj­ník a ľudo­vý hrdi­na, kto­rý boha­tým bral a chu­dob­ným dával, Ľudo­vít Štúr – kodi­fi­ká­tor spi­sov­nej slo­ven­či­ny, Milan Ras­ti­slav Šte­fá­nik – vedec, poli­tik, vojak, zakla­da­teľ čes­ko­slo­ven­ské­ho štá­tu, Ale­xan­der Dub­ček – štát­nik, osob­nosť Praž­skej jari 1968 (slo​va​kia​si​te​.com). Gas­tro­no­mic­ké cha­rak­te­ris­tic­ké jed­lá: pare­ni­ca, ovčí syr, syro­vé kor­bá­či­ky, oštie­pok, bryn­dra, ska­lic­ký trdel­ník, bra­ti­slav­ské rož­ky (mpsr​.sk), tokaj­ské víno, kapust­ni­ca, piro­hy, lok­še, tla­čen­ka, jater­ni­ce, pagá­če a napo­kon aj kofo­la. Z tvr­dé­ho alko­ho­lu sú zná­me: boro­vič­ka, sli­vo­vi­ca, demä­nov­ka. Slo­ven­sko je veľ­mi boha­té na mine­rál­ne pra­me­ne – mine­rál­ky: Budiš, Gemer­ka, Fat­ra, San­tov­ka, Sal­va­tor, Rajec, Ľubov­nian­ka, Mitic­ká, Luc­ka a mno­ho iných.

Nie­kto­ré príspevky

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia, Príroda, Ryby, Technika, Živočíchy

Vzduchovanie a kyslík vo vode

Hits: 34853

Kys­lík je plyn, kto­rý sa v našich mys­liach spá­ja so živo­tom. Pri­már­nym zdro­jom kys­lí­ka sú rast­li­ny. Vo vode je ho ove­ľa menej ako vo vzdu­chu. Kon­cen­trá­cia kys­lí­ka vo vode je závis­lá od tep­lo­ty vody. Čím je tep­lo­ta v akvá­riu vyš­šia, tým je kon­cen­trá­cia O2 niž­šia. Pri tep­lo­te 10°C pri bež­nom tla­ku je vo vode roz­pus­te­ných asi 11.3 mg O2 v lit­ri, pri tep­lo­te 25°C – 8.3 mg/​l a pri 30°C – 7.6 mg/​l. Do vody sa kys­lík okrem pôso­be­nia vod­ných rast­lín dostá­va aj difú­zi­ou zo vzdu­chu, pre­mie­ša­va­ním, čere­ním hla­di­ny. Kys­lík sa spot­re­bú­va v akvá­riu hlav­ne roz­klad­nou čin­nos­ťou mik­ro­or­ga­niz­mov – v sub­strá­te dna. Ak je dno málo pre­vzduš­ne­né, môže dôjsť k jeho defi­ci­tu a tým k jeho vyčer­pa­niu pre ryby a rast­li­ny. Kys­lík napo­má­ha roz­kla­du hmo­ty. Čis­tý, 100 % kon­cen­tro­va­ný kys­lík je pre ľud­ský orga­niz­mus jedo­va­tý, tak­že ak hovo­rím o kys­lí­ku v súvis­los­ti so vzdu­cho­va­ním, ide samoz­rej­me o vzduch. Vzduch obsa­hu­je aj veľa dusí­ka a CO2. Rast­li­nám kys­lík až tak veľ­mi “nevo­nia”, naj­mä nie cez deň a za dosta­toč­né­ho prí­su­nu sve­tel­nej ener­gie. Aj ak spô­so­bu­je vzdu­cho­va­nie veľ­ký pohyb vody, rast­li­nám to nepro­spie­va. Naopak cez noc, kedy rast­li­ny kys­lík pri­jí­ma­jú by bol pre ne kys­lík víta­ný. Cez deň rast­li­ny pri­jí­ma­jú oxid uhli­či­tý – ide o pro­ces foto­syn­té­zy a z nej vyplý­va­jú­cich pro­ce­sov ako napr. Kreb­sov cyk­lus, cyk­lus C, N, apod. Vzdu­cho­va­nie homo­ge­ni­zu­je vodu v akvá­riu, zabez­pe­ču­je pohyb vody, mie­ša­nie jed­not­li­vých vrs­tiev, naj­mä ver­ti­kál­nym sme­rom. Množ­stvo kys­lí­ka, kto­ré doká­že vzdu­cho­va­nie odo­vzdať akvá­riu je pomer­ne níz­ke – difú­zia ply­nov vo vode je rádo­vo šty­ri krát niž­šia ako vo vzdu­chu. Dar­mo bude­me vytvá­rať veľ­ké bub­lin­ky, tie síce viac rozp­rú­dia vodu, ale množ­stvo pri­ja­té­ho kys­lí­ka vodou bude niž­šie ako keby sme pro­du­ko­va­li men­šie bub­lin­ky. Množ­stvo tak­to pri­ja­té­ho kys­lí­ka závi­sí na povr­chu bub­li­niek, kto­rý je vyš­ší pri men­ších bublinkách.

Vzdu­cho­va­cí kameň môže mať rôz­ny tvar. Môže to byť valec, gulič­ka, môže byť podl­ho­vas­tý, až 105 cm dlhý. Exis­tu­jú kame­ne tva­ru obvo­du kru­hu. Podob­ne ako vzdu­cho­va­cí kameň je mož­né pou­žiť lipo­vé driev­ko, kto­ré tvo­rí malé bub­lin­ky. Jeho nevý­ho­da je vtom, že sa póry v ňom rých­lo uzav­rú. Pou­ží­va sa skôr pri difú­zii CO2 – pri hno­je­ní rast­lín. Navy­še sa lipo­vé driev­ko roz­kla­dá a obras­tá ria­sa­mi. Urči­te neopo­me­nu­teľ­ným spô­so­bom tran­s­por­tu kys­lí­ka do vody je čere­nie hla­di­ny, kto­ré spô­so­bu­je buď vzdu­cho­va­nie cez kameň, ale­bo fil­ter. Väč­ši­na návo­dov na pou­ží­va­nie fil­tra odpo­rú­ča umiest­niť fil­ter tak, aby vývod vody bol na hla­di­nou ale­bo tes­ne pod ňou. Aj tak­to sa dostá­va kys­lík do vody. Na vzdu­cho­va­nie sa v akva­ris­ti­ke pou­ží­va­jú dmy­chad­lá, z kto­rých je vzduch pohá­ňa­ný vzduch do hadi­čiek buď do vzdu­cho­va­cích kame­ňov, ale­bo do fil­trov. Ja pou­ží­vam nie­koľ­ko typov motor­če­kov o rôz­nej sile. Dmy­chad­lo by malo byť umiest­ne­né nad všet­ký­mi hla­di­na­mi, do kto­rých vhá­ňa vzduch, aby sa pre­d­iš­lo pri výpad­ku prú­du samos­pá­do­vé­mu vnik­nu­tiu vody do kom­pre­so­ra. V prí­pa­de, že nie je mož­né kom­pre­sor tak­to umiest­niť, hadič­ku na jej ces­te od kom­pre­so­ra ku akvá­riám najprv vedie­me meter nad úro­veň naj­vyš­šej hla­di­ny, ale­bo zabez­pe­čí­me iné tech­nic­ké rie­še­nie, kto­ré zabrá­ni nasá­va­niu vody, napr. pou­ži­jem spät­ný ven­til. Ak sa nie­ke­dy stret­ne­te s poj­mom koryt­nač­ka, tak vedz­te že mož­no pôj­de o väč­šie dmy­chad­lo, kto­ré je pre väč­ší prie­mer trub­ky, resp. hadi­ce (napr. záh­rad­nej). Čas­to sa pou­ží­va tam, kde je via­cej nádr­ží. Dru­há mož­nosť je vzdu­cho­vať cez fil­ter. Nie­kto­ré fil­tre doká­žu otvo­rom vo vrch­nej čas­ti fil­tra nasá­vať cez pri­po­je­nú hadič­ku vzduch. Ja to využí­vam, a pova­žu­jem ten­to spô­sob sa lep­ší, funkč­nej­ší. Hadič­ka sa dá pri­škr­tiť pod­ľa potre­by, aby posky­to­va­la vzduch ako vám vyho­vu­je. Tak­to pris­pô­so­be­né vzdu­cho­va­nie má lep­ší efekt, pre­to­že bub­lin­ky sú vhá­ňa­né do vody vodo­rov­ne a sú men­šie ak to potre­bu­je­me. Zrej­me aj tým, že majú istú zotr­vač­nosť a malý objem, ich pre­sun na hla­di­nu a teda vypa­re­nie trvá ove­ľa dlh­šie než pri vzdu­cho­va­ní kame­ňom. Difú­zia ply­nov do vody je účin­nej­šia, pre­to­že trvá dlh­šie a pre­bie­ha na väč­šom povrchu.

Use Facebook to Comment on this Post