2011-2015, 2012, Biotopy, Časová línia, Hory, Hory, Krajina, Orava, Príroda, Slovenská krajina, TOP, Typ krajiny

Roháče

Hits: 2575

Rohá­če sú naj­vyš­šou čas­ťou hre­be­ňa západ­ných Tatier. Svo­je meno dosta­li pod­ľa silu­e­ty v podo­be ostré­ho rohu, čne­jú­ce­ho z vrcho­lo­vé­ho skal­na­té­ho hre­be­ňa Ostré­ho Rohá­ča (aktu​ali​ty​.sk).

Rohá­če sú poho­rie nachá­dza­jú­ce sa v Západ­ných Tat­rách. Baní­kov dosa­hu­je nad­mor­skú výš­ku 2 178 met­rov nad morom. Ďal­šie význam­né vrcho­ly sú: Volo­vec, Ostrý Roháč a Plač­li­vé. Regi­ón je cha­rak­te­ri­zo­va­ný boha­tou bio­di­ver­zi­tou s alp­ský­mi lúka­mi, smre­ko­vý­mi les­mi a ple­sa­mi. Ten­to regi­ón je súčas­ťou Tatrans­ké­ho národ­né­ho par­ku, čo pris­pie­va k jeho ochra­ne a zachovaniu.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Biotopy, Hory, Hory, Krajina, Príroda, Slovenská krajina, Tatry, Typ krajiny

Najzobrazovanejšie fotografie z Vysokých Tatier

Hits: 170

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2012, Biotopy, Časová línia, Doliny, Doliny, Hory, Hory, Krajina, Orava, Príroda, Slovenská krajina, Typ krajiny

Spálená dolina

Hits: 2527

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2011-2015, 2012, 2015, Biotopy, Časová línia, Hory, Hory, Krajina, Príroda, TOP, Typ krajiny

Hory

Hits: 2315

Hory sú obrov­ské kolo­sy vzne­še­nos­ti, kto­ré náš doká­žu zdvi­hnúť nad hla­di­nu kaž­do­den­né­ho živo­ta a ponúk­nu nám pohľad na svet z výš­ky. Sú to iko­ny nesmr­teľ­nej prí­ro­dy. S roz­vo­jom turiz­mu a envi­ron­men­tál­nym pove­do­mím sa tiež zvy­šu­je dôle­ži­tosť udr­ža­teľ­né­ho prí­stu­pu k hor­ským oblas­tiam. Ochra­na prí­ro­dy, udr­žia­va­nie čis­to­ty a zacho­vá­va­nie bio­di­ver­zi­ty sú kľú­čo­vý­mi otáz­ka­mi pre zacho­va­nie krá­sy hôr pre budú­ce gene­rá­cie. Jed­ným z fas­ci­nu­jú­cich aspek­tov hôr je ich rôz­no­ro­dosť. Kaž­dé poho­rie má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké čaro. Hory sú domo­vom množ­stva dru­hov fló­ry a fau­ny, kto­ré sa adap­to­va­li na tie­to pod­mien­ky. Pre mno­hých sú hory mies­tom hľa­da­nia dob­ro­druž­stva. Horo­lez­ci, turis­ti a lyžia­ri sa vydá­va­jú na ich sva­hy s odhod­la­ním zdo­lať ich výzvy a zažiť ten neopa­ko­va­teľ­ný pocit slo­bo­dy na ich vrcho­le. Turis­tic­ké tra­sy a hor­ské chod­ní­ky nám umož­ňu­jú pre­skú­mať ich. Mno­hé hor­ské oblas­ti sú posvät­ný­mi mies­ta­mi, kde sa ľudia mod­lia, hľa­da­jú pokoj a cítia spo­je­nie s prírodou.


Moun­tains are colos­sal sym­bols of gran­de­ur that have the power to lift us abo­ve the sur­fa­ce of eve­ry­day life and offer a per­spec­ti­ve on the world from a gre­at height. They stand as immor­tal icons of natu­re. With the deve­lop­ment of tou­rism and envi­ron­men­tal awa­re­ness, the impor­tan­ce of a sus­tai­nab­le app­ro­ach to moun­tai­nous regi­ons is inc­re­a­sing. Natu­re con­ser­va­ti­on, main­tai­ning cle­an­li­ness, and pre­ser­ving bio­di­ver­si­ty are cru­cial issu­es for pre­ser­ving the beau­ty of moun­tains for futu­re generations.

One of the fas­ci­na­ting aspects of moun­tains is the­ir diver­si­ty. Each moun­tain ran­ge has its own dis­tinc­ti­ve charm. Moun­tains are home to a myriad of flo­ra and fau­na that have adap­ted to the­se con­di­ti­ons. For many, moun­tains are a pla­ce of adventure-​seeking. Clim­bers, tou­rists, and skiers embark on the­ir slo­pes with the deter­mi­na­ti­on to conqu­er the­ir chal­len­ges and expe­rien­ce the incom­pa­rab­le fee­ling of fre­e­dom at the­ir peaks. Hiking trails and moun­tain paths allow us to explo­re the­ir wonders.

Many moun­tai­nous are­as are sac­red pla­ces whe­re peop­le pray, seek pea­ce, and feel a con­nec­ti­on with natu­re. The spi­ri­tu­al dimen­si­on adds anot­her lay­er to the alre­a­dy impres­si­ve moun­tains. In essen­ce, moun­tains are more than just geog­rap­hi­cal for­ma­ti­ons; they are guar­dians of natu­re, tea­chers of cou­ra­ge and won­ders, and a sour­ce of ins­pi­ra­ti­on for tho­se who dare to ascend to the­ir peaks and del­ve into the­ir coun­tless mysteries.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Hory, Krajina, Polia, TOP, Typ krajiny

Línie

Hits: 2158

Use Facebook to Comment on this Post