Hits: 1893

Engel­harts­tet­ten je obec Dol­né­ho Rakús­ka, neďa­le­ko od Bra­ti­sla­vy (Wiki­pe­dia). Leží v naj­niž­šie polo­že­nom mies­te Morav­ské­ho poľa. Naprieč ním pre­te­ka­jú poto­ky Rußbach a Stemp­fel­bach (Wiki­pe­dia CZ). Slo­ven­ský názov je Potur­no. Žije tu 1909 oby­va­te­ľov. Leží v nad­mor­skej výš­ke 143 met­rov nad morom. Nachá­dza­jú sa tu zám­ky Hof a Nie­der­we­i­den. S Bra­ti­sla­vou ju spá­ja Cyk­lo­most Slo­bo­dy (Wiki­pe­dia). Delí sa na via­ce­ro kata­strál­nych úze­mí: Engel­harts­tet­ten, Gro­ißenb­runn, Loimers­dorf, Mar­kt­hof, Stop­fen­re­uth. V obci Engel­harts­tet­ten je via­ce­ro koló­nií Char­vá­tov. V kata­strál­nom úze­mí Loimers­dorf žila ešte v polo­vi­ci 20. sto­ro­čia sil­ná sku­pi­na oby­va­te­ľov chor­vát­ské­ho pôvo­du. Aj dnes sú bež­né chor­vát­ske priez­vis­ká (Wiki­pe­dia CZ).


Engel­harts­tet­ten is a muni­ci­pa­li­ty in Lower Aus­tria, near Bra­ti­sla­va (Wiki­pe­dia). It is situ­ated in the lowest part of the Mora­vian Field. The stre­ams Rußbach and Stemp­fel­bach run through it (Wiki­pe­dia CZ). The Slo­vak name for the vil­la­ge is Potur­no. It has a popu­la­ti­on of 1,909 resi­dents and is loca­ted at an ele­va­ti­on of 143 meters abo­ve sea level. The cast­les Hof and Nie­der­we­i­den are situ­ated in the area. The Cyc­le Brid­ge of Fre­e­dom con­nects Engel­harts­tet­ten with Bra­ti­sla­va (Wiki­pe­dia). The muni­ci­pa­li­ty is divi­ded into seve­ral cadas­tral ter­ri­to­ries: Engel­harts­tet­ten, Gro­ißenb­runn, Loimers­dorf, Mar­kt­hof, Stop­fen­re­uth. In the vil­la­ge of Engel­harts­tet­ten, the­re are seve­ral colo­nies of Char­vát (Cro­atian) fami­lies. In the cadas­tral ter­ri­to­ry of Loimers­dorf, the­re was a strong group of resi­dents of Cro­atian ori­gin in the mid-​20th cen­tu­ry. Even today, Cro­atian sur­na­mes are com­mon (Wiki­pe­dia CZ).


Engel­harts­tet­ten ist eine Geme­in­de in Nie­de­rös­ter­re­ich, in der Nähe von Bra­ti­sla­va (Wiki­pe­dia). Sie liegt im nied­rigs­ten Teil des March­felds. Die Bäche Rußbach und Stemp­fel­bach dur­ch­zie­hen das Gebiet (Wiki­pe­dia CZ). Der slo­wa­kis­che Name des Dor­fes lau­tet Potur­no. Es hat eine Bevöl­ke­rung von 1.909 Ein­woh­nern und liegt auf einer Höhe von 143 Metern über dem Mee­ress­pie­gel. Die Sch­lös­ser Hof und Nie­der­we­i­den befin­den sich in der Umge­bung. Die Radb­rüc­ke der Fre­i­he­it ver­bin­det Engel­harts­tet­ten mit Bra­ti­sla­va (Wiki­pe­dia). Die Geme­in­de ist in meh­re­re Kata­stral­ge­me­in­den unter­te­ilt: Engel­harts­tet­ten, Gro­ißenb­runn, Loimers­dorf, Mar­kt­hof, Stop­fen­re­uth. Im Dorf Engel­harts­tet­ten gibt es meh­re­re Kolo­nien kro­atis­cher Fami­lien mit dem Nach­na­men Char­vát. Im Kata­stral­ge­biet Loimers­dorf gab es Mit­te des 20. Jahr­hun­derts eine star­ke Grup­pe von Bewoh­nern kro­atis­cher Her­kunft. Auch heute sind kro­atis­che Nach­na­men üblich (Wiki­pe­dia CZ).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post