2006-2010, 2008, Časová línia, Mäkkýše, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Marisa cornuarietis – kombajn na rastliny

Hits: 6082

Veľ­mi žra­vý druh pat­ria­ci do čeľa­de Ampul­la­ri­i­dae. Je úpl­ne nevhod­ný do rast­lin­ných akvá­rií. Obľu­bu­je rast­li­ny a doká­že ich skon­zu­mo­vať veľ­ké množ­stvo v krát­kej dobe. Živí sa aj ria­sa­mi, pre­to sa hodí do kamen­ných” nádr­ží bez vod­ných rast­lín, v kto­rých žerie zvyš­ky potra­vy a ria­sy. Aj šte­tin­ko­vé ria­sy. Napr. do akvá­rií s afric­ký­mi cich­li­da­mi. Kla­die vajíč­ka v rôso­lo­vi­tom sli­ze. Bola náj­de­ná v Bra­zí­lii, v Hon­du­ra­se, vo Vene­zu­e­le, v Pana­me, v Kos­ta­ri­ke, na Flo­ri­de, v Texa­se (Ale­xan­dra Beh­rendt).


A high­ly vora­ci­ous spe­cies belo­n­ging to the Ampul­la­ri­i­dae fami­ly. It is enti­re­ly unsu­itab­le for plan­ted aqu­ariums. It favors plants and can con­su­me a lar­ge amount of them in a short peri­od. It also feeds on algae, making it suitab­le for roc­ky” tanks wit­hout aqu­atic plants, whe­re it con­su­mes lef­to­ver food and algae, inc­lu­ding fila­men­tous algae. For exam­ple, in aqu­ariums with Afri­can cich­lids. It lays eggs in a gela­ti­nous sli­me. It has been found in Bra­zil, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da, and Texas (Ale­xan­dra Behrendt).


Eine sehr gef­rä­ßi­ge Art, die zur Fami­lie der Ampul­la­ri­i­dae gehört. Sie eig­net sich über­haupt nicht für bepf­lanz­te Aqu­arien. Sie bevor­zugt Pflan­zen und kann in kur­zer Zeit eine gro­ße Men­ge davon ver­zeh­ren. Sie ernä­hrt sich auch von Algen, was sie für ste­i­ni­ge” Bec­ken ohne Was­serpf­lan­zen gee­ig­net macht, in denen sie Rest­fut­ter und Algen, ein­sch­lie­ßlich faden­för­mi­ger Algen, frisst. Zum Beis­piel in Aqu­arien mit afri­ka­nis­chen Bunt­bars­chen. Sie legt Eier in sch­le­i­mi­ger Gela­ti­ne. Sie wur­de in Bra­si­lien, Hon­du­ras, Vene­zu­e­la, Pana­ma, Cos­ta Rica, Flo­ri­da und Texas gefun­den (Ale­xan­dra Behrendt).


Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Inštitúcie, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Rybí dům v Chotěbuzi

Hits: 2652

Na akva­ris­tic­kom puto­va­ní som sa rad dostal aj do Rybí­ho důmu v Cho­těbu­zi. Vnút­ri sú okrem veľ­kých nádr­ží aj men­šie akvá­ria, obchod, reštau­rá­cia a von­ku vod­ná nádrž, kde sa dá za popla­tok chy­tať ryby. Videl som, že sem cho­dí naozaj dosť ľudí, napriek tomu, že neďa­le­ko je len malá obec.

V pia­tich obrích akvá­riách o kapa­ci­te 300 000 lit­rov vody sa nachá­dza domá­ca ich­ty­o­fau­na – kapor, štu­ka, sumec, jese­ter, lieň atď. V men­ších nádr­žiach, 150700 lit­ro­vých sú tro­pic­ké a subt­ro­pic­ké dru­hy rýb (rybi​dum​.cz). V rám­ci are­álu sa nachá­dza reštau­rá­cia, pre­daj­ňa rýb a dá sa tu aj uby­to­vať (rybi​dum​.cz).


On my aqu­arium jour­ney, I also had the oppor­tu­ni­ty to visit the Rybí dům in Cho­těbuz. Insi­de, along with lar­ge tanks, the­re are smal­ler aqu­ariums, a shop, a res­tau­rant, and out­si­de, the­re is a water reser­vo­ir whe­re you can fish for a fee. I noti­ced that quite a few peop­le come here, des­pi­te the fact that the­re is only a small vil­la­ge nearby.

In the five giant tanks with a capa­ci­ty of 300,000 liters of water, the­re is a col­lec­ti­on of local icht­hy­o­fau­na, inc­lu­ding carp, pike, cat­fish, stur­ge­on, and tench, among others. In smal­ler tanks ran­ging from 150 to 700 liters, you can find tro­pi­cal and subt­ro­pi­cal fish spe­cies (rybi​dum​.cz). Wit­hin the pre­mi­ses, the­re is a res­tau­rant, a fish shop, and accom­mo­da­ti­ons are also avai­lab­le (rybi​dum​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

Botanické záhrady, Organizmy, Príroda, Rastliny, Živočíchy, Zoologické záhrady

Zoologické a botanické záhrady

Hits: 19464

Kon­tak­ty na zoolo­gic­ké záh­ra­dy, zoopar­ky, safa­ri, bota­nic­ké záh­ra­dy, arbo­ré­ta a iné podob­né inšti­tú­cie. Sú samoz­rej­me zo Slo­ven­ska, z Čes­ka, a z iné­ho sveta.


Con­tacts for zoos, wild­li­fe parks, safa­ris, bota­ni­cal gar­dens, arbo­re­tums, and simi­lar ins­ti­tu­ti­ons are avai­lab­le from Slo­va­kia, the Czech Repub­lic, and around the world.


Slo­ven­sko

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2013, 2014, Časová línia, Krajina, Organizmy, Príroda, Rakúsko, Rastliny, Zahraničie, Živočíchy

Fauna a flóra na Braunsbergu

Hits: 2092

Fló­ra

TOP

Všet­ky

Fau­na

Ved­ľa par­ko­vis­ka sta­čí prejsť kúsok po trá­ve a ste pri koňoch.

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, Časová línia, Neživé, Stavby, Stavebné prvky, TOP

Okná

Hits: 3119

Okná sú tichý­mi sved­ka­mi času a spro­stred­ko­va­te­lia medzi vnú­tor­ným a von­kaj­ším sve­tom. Majú v našich živo­toch výni­moč­né mies­to. Sú to nie­len fyzic­ké otvo­ry v ste­nách, ale aj este­tic­ké, funkč­né a his­to­ric­ké prv­ky, kto­ré nám posky­tu­jú pohľad na svet a záro­veň nám umož­ňu­jú poznať minu­losť. Dizajn okien a ich umiest­ne­nie tvo­ria jedi­neč­ný cha­rak­ter domu. Okná s rôz­ny­mi tvar­mi a ozdo­ba­mi čas­to odha­ľu­jú archi­tek­to­nic­ké tren­dy ich doby. Záro­veň vytvá­ra­jú pre­po­je­nie medzi exte­ri­é­rom a inte­ri­é­rom, dopl­ňu­júc pries­tor svet­lom a vzdu­chom. Fun­kcia okien pre­sa­hu­je posky­to­va­nie výhľa­du. Sú to zdro­je svet­la, kto­ré ovplyv­ňu­jú naše nála­dy a poci­ty poho­dy. Okná zabez­pe­ču­jú vet­ra­nie a cir­ku­lá­ciu vzdu­chu, vytvá­ra­júc zdra­vé pro­stre­die v inte­ri­é­ri. Moder­né tech­no­ló­gie umož­ňu­jú aj ener­ge­tic­ky efek­tív­ne okná, kto­ré pris­pie­va­jú k udr­ža­teľ­nos­ti domov.

Sta­ro­by­lé okná s mohut­ný­mi dre­ve­ný­mi ráma­mi ale­bo kova­ný­mi mriež­ka­mi nám pre­zrá­dza­jú prí­be­hy minu­los­ti. Ich cha­rak­te­ris­tic­ké rysy a pou­ži­té mate­riá­ly odrá­ža­jú dobo­vé tech­ni­ky a vkus. Pre nie­kto­rých maji­te­ľov domov je výhľad z okna neoce­ni­teľ­ný. Nie­kto­ré okná posky­tu­jú pohľa­dy na prí­ro­du, mest­ské pano­rá­my ale­bo his­to­ric­ké pamiat­ky. Umož­ňu­jú nám sle­do­vať zme­nu roč­ných obdo­bí a sle­do­vať, ako svet oko­lo nás žije a mení sa. S postu­pom tech­no­ló­gií sa menia aj okná. Moder­né oken­né tech­no­ló­gie zahŕňa­jú inte­li­gent­né okná, kto­ré môžu byť ovlá­da­né z mobil­né­ho zariadenia.


Win­do­ws ser­ve as silent wit­nes­ses of time and media­tors bet­we­en our inner sanc­tu­aries and the exter­nal world. They hold a remar­kab­le pla­ce in our lives, trans­cen­ding the­ir role as mere phy­si­cal ope­nings in walls. Win­do­ws embo­dy aest­he­tic, func­ti­onal, and his­to­ri­cal ele­ments, pro­vi­ding us with a view of the world whi­le offe­ring glim­pses into the past. The design and pla­ce­ment of win­do­ws con­tri­bu­te to the uni­que cha­rac­ter of a home. Win­do­ws, with the­ir diver­se sha­pes and deco­ra­ti­ons, often unve­il the archi­tec­tu­ral trends of the­ir res­pec­ti­ve eras. Simul­ta­ne­ous­ly, they estab­lish a con­nec­ti­on bet­we­en the exte­ri­or and inte­ri­or, infu­sing spa­ces with light and air.

Bey­ond pro­vi­ding a pic­tu­re­sque view, the func­ti­on of win­do­ws extends to influ­en­cing our moods and fee­lings of com­fort through the pro­vi­si­on of light. Win­do­ws also play a cru­cial role in ensu­ring ven­ti­la­ti­on and air cir­cu­la­ti­on, cre­a­ting a healt­hy envi­ron­ment wit­hin inte­ri­ors. Modern tech­no­lo­gies have ushe­red in energy-​efficient win­do­ws that con­tri­bu­te to the sus­tai­na­bi­li­ty of homes. Ancient win­do­ws, ador­ned with robust wooden fra­mes or wrought-​iron gril­les, reve­al tales of the past. The­ir dis­tinc­ti­ve fea­tu­res and mate­rials ref­lect the tech­ni­qu­es and tas­tes pre­va­lent in the­ir res­pec­ti­ve his­to­ri­cal peri­ods. For some home­owners, the view from a win­dow is inva­lu­ab­le, offe­ring glim­pses of natu­re, citys­ca­pes, or his­to­ri­cal land­marks. Win­do­ws allow us to wit­ness the chan­ging sea­sons and obser­ve how the world around us lives and evol­ves. As tech­no­lo­gy advan­ces, win­do­ws evol­ve. Modern win­dow tech­no­lo­gies inc­lu­de intel­li­gent win­do­ws that can be con­trol­led from mobi­le devi­ces, adding con­ve­nien­ce and ener­gy effi­cien­cy to homes. In essen­ce, win­do­ws are not just por­tals to the out­si­de world; they are por­tals to his­to­ry, cul­tu­re, and the ever-​changing tapes­try of our surroundings.


Use Facebook to Comment on this Post