2006, 2006-2010, 2007, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Pseudotropheus williamsi

Hits: 8357

Druh jaze­ra Mala­wi. For­ma blue lips mod­ré pery – okraj úst. Wiliam­sky sú mimo­riad­ne žra­vé. Na roz­diel od iných zebier majú zvy­čaj­ne po kŕme­ní vždy zagu­ľa­te­né bruš­ká. Sú aj mimo­riad­ne pohyb­li­vé, až by som pove­dal že ner­vóz­ne, taký san­gvi­nic­ký špor­to­vý typ ;-). Nepos­to­jí a nepos­to­jí :-). Pomer­ne agre­sív­ny, boja­schop­ný druh, voči sebe aj iným dru­hom. Regis­tru­jem tie­to for­my P. wil­liam­si: blue lips, Makan­ji­la, Male­ri, Man­da, Nakat­hen­ga, Nama­len­je, Nku­dzi, red top.


Spe­cies from Lake Mala­wi. The blue lips” form has blue lips – the edge of the mouth. Wil­liam­si are extre­me­ly vora­ci­ous. Unli­ke other zeb­ras, they usu­al­ly have roun­ded bel­lies after fee­ding. They are also extre­me­ly acti­ve, almost ner­vous, I would say a san­gu­ine spor­ty type ;-). They don’t stand still ;-). A rela­ti­ve­ly agg­res­si­ve, com­ba­ti­ve spe­cies, both towards each other and other spe­cies. I recog­ni­ze the­se forms of P. wil­liam­si: blue lips, Makan­ji­la, Male­ri, Man­da, Nakat­hen­ga, Nama­len­je, Nku­dzi, red top.


Art aus dem Mala­wi­see. Die blue lips”-Form hat blaue Lip­pen – den Rand des Mun­des. Wil­liam­si sind extrem gef­rä­ßig. Im Gegen­satz zu ande­ren Zeb­ras haben sie nor­ma­ler­we­i­se nach dem Füt­tern immer abge­run­de­te Bäu­che. Sie sind auch extrem aktiv, fast ner­vös, ich wür­de sagen, ein san­gu­inis­cher sport­li­cher Typ ;-). Sie ste­hen nicht still ;-). Eine rela­tiv agg­res­si­ve, kämp­fe­ris­che Art, sowohl unte­re­i­nan­der als auch gege­nüber ande­ren Arten. Ich erken­ne die­se For­men von P. wil­liam­si an: blue lips, Makan­ji­la, Male­ri, Man­da, Nakat­hen­ga, Nama­len­je, Nku­dzi, red top.


Spis­hi kuto­ka Ziwa Mala­wi. Aina ya blue lips” ina mido­mo ya bluu – upan­de wa mdo­mo. Wil­liam­si ni wenye njaa sana. Tofau­ti na zeb­ra­fish wen­gi­ne, kawai­da wana tum­bo lenye umbo la mvi­rin­go baa­da ya kulis­hwa. Pia ni wenye hara­ka­ti sana, kari­bu wenye wasi­wa­si, nin­ge­se­ma ni aina ya miche­zo ya kis­hu­jaa ;-). Hawa­si­ma­mi na hawa­si­ma­mi ;-). Spis­hi ina­y­o­we­za kupi­ga­na kido­go, yenye uwe­zo wa kupi­ga­na, kwa wao weny­ewe na spis­hi zin­gi­ne. Nina­tam­bua aina hizi za P. wil­liam­si: blue lips, Makan­ji­la, Male­ri, Man­da, Nakat­hen­ga, Nama­len­je, Nku­dzi, red top.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2004, 2005, Africké cichlidy, Akvaristika, Časová línia, Cichlidy, Do roku 2005, Malawi cichlidy, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Kráľovský druh východoafrického jazera Malawi Cynotilapia pulpican

Hits: 10904

Sku­toč­ne krá­ľov­ský druh výcho­do­af­ric­ké­ho jaze­ra Mala­wi, kto­rý je krás­ne sfar­be­ný, sam­ček o nie­čo výraz­nej­šie. Pomer­ne žra­vý a odváž­ny. Dosa­hu­je 10 cm. Sam­ček doká­že byť neuve­ri­teľ­ne nebo­jác­ny a bojov­ný. Pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti jeden sna­ži­vec aktív­ne úto­čil na moju ruku ale­bo hadi­cu, kto­rá bola v akvá­riu. Až je to mies­ta­mi neprí­jem­né. King­sájz neub­lí­ži, ale ruka by moh­la jemu, keď sa tak blíz­ko odva­žu­je. Už som ho zopár krát rukou nahá­ňal a až vte­dy dosta­ne strach a zale­zie. Časom, ale začne vykú­kať a zabud­ne” na výstra­hu. Voči ostat­ným dru­hom je tiež teri­to­riál­ny a odváž­ny. Je to zau­jí­ma­vé, pre­to­že viac mu vadí iný druh ako sam­ci vlast­né­ho dru­hu. Čas­to krát bol samec ner­vóz­ny, rých­lo sa pohy­bo­val po rov­na­kej tra­se hore dole, ako zmys­lov zba­ve­ný. Nerad­no rad­šej vte­dy inej rybe vojsť mu do ces­ty. Cho­val som ich spo­lu v nádr­ži s Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri a zopár krát som už videl, ako buše­ráč­ka otvo­ri­la papu­ľu a šla sa zahnať. Našťas­tie k tomu nikdy nedoš­lo, pre­to­že výba­va zubov oboch dru­hov je veľ­mi odliš­ná, king­si­zei by dopa­dol zle. Buše­rá­ky sú voči iným rybám v tom­to tole­rant­né, ale cho­le­ric­ké sprá­va­nie kin­ga už zopár krát pre­siah­lo mie­ru ich trpez­li­vos­ti. King­si­zei si je asi vedo­mý svoj­ho pod­ria­de­né­ho posta­ve­nia a časom vždy pre­sta­ne pokú­šať. King­si­zei sa cel­kom ochot­ne netrú, chce to trpez­li­vosť. Regis­tru­jem tie­to for­my: Chi­ca­ne, Lon­do, Lupin­gu, Man­da, Mbu­zi, Mem­be, north, oran­ge, Pon­ta Mes­su­li, Tumbi.


A tru­ly roy­al spe­cies from the East Afri­can Lake Mala­wi, beau­ti­ful­ly colo­red, with males exhi­bi­ting more vib­ran­cy. Rela­ti­ve­ly vora­ci­ous and bold, rea­ching up to 10 cm. The male can be inc­re­dib­ly fear­less and com­ba­ti­ve, acti­ve­ly attac­king my hand or the hose in the aqu­arium on mul­tip­le occa­si­ons, which can be some­what unsett­ling. The King­si­zei won’t cau­se harm, but the hand might unin­ten­ti­onal­ly pose a thre­at to him when it ven­tu­res so clo­se. I’ve cha­sed him with my hand a few times, and only then does he beco­me frigh­te­ned and retre­at. Howe­ver, over time, he starts pee­king out again and for­gets” about the war­ning. He is ter­ri­to­rial and bold towards other spe­cies, espe­cial­ly dis­li­king dif­fe­rent spe­cies more than males of his own. Often, the male seems ner­vous, swift­ly moving up and down the same path as if devo­id of sen­ses. It’s bet­ter not to let anot­her fish get in his way during such moments. I kept them toget­her with Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri, and a few times I wit­nes­sed the bues­che­ri ope­ning its papil­la, rea­dy to con­front. For­tu­na­te­ly, it never came to that, as the den­tal equ­ip­ment of both spe­cies is vast­ly dif­fe­rent, and King­si­zei would have been at a disad­van­ta­ge. Bues­che­ri are tole­rant towards other fish in this regard, but the cho­le­ric beha­vi­or of the king has tes­ted the­ir patien­ce a few times. King­si­zei seems awa­re of his subor­di­na­te posi­ti­on and even­tu­al­ly stops attemp­ting. King­si­zei are rela­ti­ve­ly wil­ling not to fight; it just requ­ires patience.


Eine wirk­lich könig­li­che Art des Ostaf­ri­ka­nis­chen Mala­wi­se­es, wun­ders­chön gefärbt, wobei die Männ­chen noch auf­fäl­li­ger sind. Rela­tiv gef­rä­ßig und mutig, erre­icht bis zu 10 cm. Das Männ­chen kann unglaub­lich furcht­los und kämp­fe­risch sein, griff mehr­mals aktiv mei­ne Hand oder den Sch­lauch im Aqu­arium an, was etwas beun­ru­hi­gend sein kann. Der King­si­zei wird kei­nen Scha­den anrich­ten, aber die Hand könn­te ihm unbe­ab­sich­tigt eine Bed­ro­hung dars­tel­len, wenn sie sich so nahe wagt. Ein paar Mal habe ich ihn mit mei­ner Hand ver­folgt, und erst dann bekommt er Angst und zieht sich zurück. Im Lau­fe der Zeit beginnt er jedoch wie­der heraus­zus­chau­en und ver­gisst” die War­nung. Er ist ter­ri­to­rial und mutig gege­nüber ande­ren Arten, wobei er vers­chie­de­ne Arten mehr als Männ­chen sei­ner eige­nen Art ablehnt. Oft wir­kt das Männ­chen ner­vös, bewegt sich schnell auf und ab, als ob es aller Sin­ne beraubt wäre. Es ist bes­ser, einer ande­ren Fis­chart wäh­rend sol­cher Momen­te nicht in den Weg zu gera­ten. Ich habe sie zusam­men mit Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri gehal­ten, und ein paar Mal habe ich beobach­tet, wie der Bues­che­ri sei­ne Papil­la öff­ne­te, bere­it für die Kon­fron­ta­ti­on. Glück­li­cher­we­i­se kam es nie dazu, da die Zahn­me­di­zin bei­der Arten sehr unters­chied­lich ist und King­si­zei im Nach­te­il gewe­sen wäre. Bues­che­ri sind in die­ser Hin­sicht tole­rant gege­nüber ande­ren Fis­chen, aber das cho­le­ri­che Ver­hal­ten des Königs hat ihre Geduld ein paar Mal auf die Pro­be ges­tellt. King­si­zei sche­int sich sei­ner unter­ge­ord­ne­ten Posi­ti­on bewusst zu sein und hört sch­lie­ßlich auf, es zu ver­su­chen. King­si­zei sind rela­tiv bere­it, nicht zu kämp­fen; es erfor­dert nur Geduld.


Spis­hi ya kwe­li kuto­ka Ziwa Mala­wi huko Mas­ha­ri­ki mwa Afri­ka, ili­y­o­pamb­wa vizu­ri, na wanau­me waki­ony­es­ha ran­gi zai­di. Ina­ku­la kwa kia­si na jasi­ri, iki­fi­kia hadi sen­ti­mi­ta 10. Kiu­me ana­we­za kuwa na uja­si­ri na kuwa na mapam­ba­no, mara nyin­gi akis­ham­bu­lia mko­no wan­gu au hose nda­ni ya bwa­wa, jam­bo amba­lo lina­we­za kuwa la kutis­ha kido­go. King­si­zei hata­le­ta mad­ha­ra, laki­ni mko­no una­we­za kwa baha­ti mba­ya kuwa tis­hio kwa­ke ana­po­ji­so­ge­za sana. Mara kad­haa nimem­kim­bi­za kwa mko­no wan­gu, na waka­ti huo ndi­po ana­po­chu­kua woga na kuon­do­ka. Hata hivyo, kwa muda, ana­an­za kuta­za­ma tena na kusa­hau” onyo. Ana­chu­kua eneo lake na ni hoda­ri mbe­le ya spis­hi nyin­gi­ne, hasa kuchu­kia spis­hi nyin­gi­ne zai­di kuli­ko wanau­me wa spis­hi yake. Mara nyin­gi, kiu­me huone­ka­na na wasi­wa­si, aki­son­ga hara­ka juu na chi­ni kama vile hana hisia. Ni bora kuto­we­za kum­ru­hu­su sama­ki mwin­gi­ne kuin­gia njia­ni mwa­ke waka­ti wa nyaka­ti kama hizo. Nili­ku­wa nawas­hi­ki­lia pamo­ja na Neolam­pro­lo­gus bues­che­ri, na mara kad­haa nilis­hu­hu­dia bues­che­ri aki­fun­gua papil­la, tay­ari kwa kuka­bi­lia­na. Baha­ti nzu­ri, hau­ku­to­kea hivyo, kwa­ni vifaa vya meno vya spis­hi zote mbi­li ni tofau­ti sana, na King­si­zei ange­ku­wa kati­ka hasa­ra. Bues­che­ri wana­ku­ba­li wen­zao wa aina nyin­gi­ne kati­ka suala hili, laki­ni tabia ya kichaa ya mfal­me ime­wa­ja­ri­bu subi­ra mara kad­haa. King­si­zei ana­one­ka­na kufa­ha­mu nafa­si yake ya chi­ni na hati­ma­ye ana­si­ma­mis­ha majaribio.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Akvaristika, Časová línia, Cicavce, Organizmy, Príroda, Výstavy zvierat, Živočíchy

World Dog Show Bratislava

Hits: 3051

V Bra­ti­sla­ve v Inche­be sa kona­la 8. až 11.10.2009 Sve­to­vá výsta­va psov. Mrzí ma, že som si našiel málo času na to, aby som si vychut­nal túto výsta­vu. Našiel som si iba hodin­ku a to som musel dávať pozor na čas, aby som sti­hol vlak. Nabu­dú­ce urči­te pôj­dem od rána. Veľ­mi ma pote­ši­lo aj to, že počas akcie som stre­tol Iva­na Čani­gu, kto­rý sa tiež zjav­ne bavil vďa­ka štvor­no­hým stvo­re­niam vša­ko­va­kých tvarov.

Svoj­ho času som už nav­ští­vil via­ce­ré výsta­vy psov. Táto bola naozaj obrov­ská. Samot­né pries­to­ry Inche­by, kde zvyk­nú byť výsta­vy psov nesta­či­li a pre­to sa súťa­ži­lo a vysta­vo­va­lo aj pred hlav­ný­mi hala­mi pod veli­kán­skym sta­nom. Napo­kon, je to vid­no na úvod­ných foto­gra­fiách. Už teraz sa teším na nasle­du­jú­cu výstavu.


In Bra­ti­sla­va at Inche­ba, the World Dog Show took pla­ce from Octo­ber 8th to 11th, 2009. I regret that I did­n’t mana­ge to find enough time to ful­ly enjoy the exhi­bi­ti­on. I only had an hour, and I had to keep an eye on the time to catch my train. Next time, I’ll defi­ni­te­ly go ear­ly in the mor­ning. It was also a gre­at ple­a­su­re to meet Ivan Čani­ga during the event, who see­med to be enjo­y­ing him­self among the vari­ous four-​legged cre­a­tu­res of all sha­pes and sizes.

Over time, I’ve atten­ded seve­ral dog sho­ws, but this one was tru­ly mas­si­ve. The Inche­ba pre­mi­ses, whe­re dog sho­ws are usu­al­ly held, pro­ved insuf­fi­cient, lea­ding to com­pe­ti­ti­ons and disp­la­ys taking pla­ce even out­si­de the main halls under a gigan­tic tent, as evi­dent in the intro­duc­to­ry pho­tos. I’m alre­a­dy looking for­ward to the next exhibition.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2003, 2004, 2005, 2006, 2006-2010, 2008, Časová línia, Do roku 2005, Organizmy, Príroda, Živočíchy

Morské organizmy

Hits: 19687

Medzi mor­ské orga­niz­my pat­ria napríklad:

 • V mor­ských vodách náj­de­me obrov­ské množ­stvo rôz­nych dru­hov rýb.
 • Kora­ly tvo­ria úžas­né korá­lo­vé úte­sy, sú základ­ný­mi sta­veb­ný­mi kameň­mi mno­hých mor­ských ekosystémov.
 • Medú­zy pat­ria medzi pŕh­liv­ce, majú cha­rak­te­ris­tic­ký zvo­no­vi­tý tvar, nie­kto­ré z nich sú jedovaté.
 • Hviez­di­ce a ježov­ky pat­ria do sku­pi­ny echi­no­der­mát, obý­va­jú mor­ské dno.
 • Las­túr­ni­ky a ulit­ní­ky.
 • Kôrov­ce sú rôz­no­ro­dá sku­pi­na, kto­rá zahŕňa rôz­ne dru­hy ako raky, kra­by, homáre.
 • Vod­né ria­sy tvo­ria dôle­ži­tú časť mor­ských eko­sys­té­mov, posky­tu­júc potra­vu a kys­lík pre mor­ský život.
 • Del­fí­ny a veľ­ry­by obý­va­jú mor­ské pro­stre­die pat­ria medzi naj­väč­ších a najin­te­li­gen­tnej­ších mor­ských živočíchov.
 • Mor­ské vtá­ky ako naprí­klad albat­ro­sy a pelikány.

Among mari­ne orga­nisms, we can find:

1. In mari­ne waters, the­re is an enor­mous varie­ty of dif­fe­rent fish species.
2. Corals form ama­zing coral reefs and ser­ve as the fun­da­men­tal buil­ding blocks of many mari­ne ecosystems.
3. Jel­ly­fish belo­ng to the cni­da­rian group, fea­tu­ring a dis­tinc­ti­ve bell-​shaped form, with some spe­cies being venomous.
4. Star­fish and sea urchins are part of the echi­no­derm group, inha­bi­ting the seabed.
5. Mol­lusks and snails.
6. Crus­ta­ce­ans form a diver­se group, inc­lu­ding vari­ous spe­cies such as crabs, lob­sters, and crayfish.
7. Sea­we­eds play a cru­cial role in mari­ne eco­sys­tems, pro­vi­ding food and oxy­gen for mari­ne life.
8. Dolp­hins and wha­les, which inha­bit the mari­ne envi­ron­ment, are among the lar­gest and most intel­li­gent mari­ne animals.
9. Mari­ne birds, such as albat­ros­ses and pelicans.


Dru­hy (13):

 • Amp­hip­ri­on bicinctus
 • Amp­hip­ri­on ocellaris
 • Amp­hip­ri­on per­cu­la var. black
 • Dia­de­ma setosum
 • Eup­hyl­lia parancora
 • Goni­opo­ra stokesi
 • Heli­ofun­gia actiniformis
 • Lys­ma­ta amboniensis
 • Mes­pil­lia globulus
 • Pachyc­la­vu­la­ria violacea
 • Para­cant­hu­rus hepatus
 • Sala­rias fasciatus
 • Zeb­ra­so­ma flavescens

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Kaprozúbky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy

Aphyosemion poliaki

Hits: 2181

Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 pat­rí do čeľa­de Not­hob­ran­chi­i­de (fish​ba​se​.org). Pochá­dza z východ­ných sva­hov Mount Kame­ru­nu, v poto­koch plných orga­nic­ké­ho mate­riá­lu, v mäk­kej vode boha­tej na rast­lin­né výlu­hy a humí­no­vé lát­ky. Živia sa hmy­zom. Voda pre chov je vhod­ná s ph 5.56.8, 3 dH. Doras­tá do 5 cm (mis​tec​ko​.cz). V nádr­ži sa zdr­žu­je naj­mä v hor­nej a stred­nej čas­ti nádr­že (rybic​ky​.net). Zná­ma je aj pod pome­no­va­ním Mount Kame­run Pan­chax. Je to malá, fareb­ná ryba, jej pri­ro­dze­ným pro­stre­dím sú poto­ky. Doras­tá do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 5 cm. Jej telo je pes­tro sfar­be­né, čas­to zdo­be­né kon­trast­ný­mi pruh­mi a škvr­na­mi. Tie­to ryby majú navy­še schop­nosť meniť svo­je sfar­be­nie, naj­mä počas obdo­bia roz­mno­žo­va­nia. Samec je obvyk­le nápad­nej­ší, s inten­zív­nej­ší­mi far­ba­mi a výraz­ný­mi vzor­mi. Samič­ky sú obvyk­le men­šie a menej výraz­ne zafarbené. 

Pre­fe­ru­je mäk­kú vodu s níz­kym obsa­hom mine­rá­lov. Tep­lo­ta vody je vhod­ná od 22 do 26 °C. Osvet­le­nie akvá­ria by malo byť stred­né a vhod­né úkry­ty a rast­li­ny poskyt­nú rybám mies­ta na úkryt a hniez­de­nie. Tie­to ryby sú vhod­né do spo­lo­čen­ských akvá­rií, avšak pri výbe­re spo­lu­bý­va­jú­cich dru­hov tre­ba dbať na ich pokoj­nú pova­hu. Akvá­ri­um by malo byť dob­re fil­tro­va­né a pra­vi­del­ne udr­žia­va­né, aby sa zabez­pe­či­la opti­mál­na kva­li­ta vody. Roz­mno­žo­va­nie môže byť nároč­né. Samec počas pyta­čiek pre­zen­tu­je svo­je fareb­né plut­vy a vyko­ná­va taneč­né pohy­by oko­lo samič­ky. Po páre­ní sami­ca kla­de vajíč­ka na rast­li­ny ale­bo do sub­strá­tu. Počas inku­bá­cie samec dohlia­da na vajíč­ka a chrá­ni ich pred mož­ný­mi hrozbami.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 belo­ngs to the Not­hob­ran­chi­i­dae fami­ly (fish​ba​se​.org). It ori­gi­na­tes from the eas­tern slo­pes of Mount Came­ro­on, whe­re it inha­bits stre­ams fil­led with orga­nic mate­rial, in soft water rich in plant resi­du­es and humic sub­stan­ces. They feed on insects. Suitab­le water con­di­ti­ons for the­ir main­te­nan­ce inc­lu­de a pH ran­ge of 5.56.8 and 3 dH. The­se fish grow up to 5 cm in size (mis​tec​ko​.cz) and are often found in the upper and midd­le parts of the tank (rybic​ky​.net). It is also kno­wn as Mount Came­ro­on Pan­chax. This small, color­ful fis­h’s natu­ral habi­tat con­sists of stre­ams. They reach a size of app­ro­xi­ma­te­ly 5 cm, and the­ir bodies are vivid­ly colo­red, often ador­ned with con­tras­ting stri­pes and spots. Addi­ti­onal­ly, the­se fish have the abi­li­ty to chan­ge the­ir color, espe­cial­ly during the bre­e­ding sea­son. The male is typi­cal­ly more cons­pi­cu­ous, disp­la­y­ing more inten­se colors and dis­tinc­ti­ve pat­terns, whi­le fema­les are gene­ral­ly smal­ler and less vivid­ly colored.

It pre­fers soft water with low mine­ral con­tent. The water tem­pe­ra­tu­re should be suitab­le, ran­ging from 22 to 26 °C. Aqu­arium ligh­ting should be mode­ra­te, and suitab­le hiding pla­ces and plants pro­vi­de fish with pla­ces to hide and spa­wn. The­se fish are suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums, but when selec­ting com­pa­ni­on spe­cies, care should be taken to ensu­re the­ir pea­ce­ful natu­re. The aqu­arium should be well-​filtered and regu­lar­ly main­tai­ned to ensu­re opti­mal water quali­ty. Bre­e­ding can be chal­len­ging. During courts­hip, the male disp­la­ys its color­ful fins and per­forms dance-​like move­ments around the fema­le. After mating, the fema­le lays eggs on plants or in the sub­stra­te. During incu­ba­ti­on, the male wat­ches over the eggs and pro­tects them from poten­tial threats.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 gehört zur Fami­lie Not­hob­ran­chi­i­dae (fish​ba​se​.org). Urs­prün­glich stammt sie von den öst­li­chen Hän­gen des Mount Kame­run, wo sie in Bächen mit orga­nis­chem Mate­rial in wei­chem Was­ser mit reich­lich pflanz­li­chen Rücks­tän­den und humin­sä­u­re­hal­ti­gen Sub­stan­zen vor­kommt. Sie ernäh­ren sich von Insek­ten. Gee­ig­ne­te Was­ser­be­din­gun­gen für ihre Hal­tung umfas­sen einen pH-​Wert von 5,56,8 und 3 dH. Die­se Fis­che erre­i­chen eine Größe von bis zu 5 cm (mis​tec​ko​.cz) und wer­den häu­fig im obe­ren und mitt­le­ren Bere­ich des Bec­kens gefun­den (rybic​ky​.net). Sie ist auch als Mount Came­ro­on Pan­chax bekannt. Der natür­li­che Lebens­raum die­ses kle­i­nen, far­ben­fro­hen Fis­ches bes­teht aus Bächen. Sie erre­i­chen eine Größe von etwa 5 cm, und ihre Kör­per sind leb­haft gefärbt, oft gesch­müc­kt mit kon­tras­tie­ren­den Stre­i­fen und Flec­ken. Darüber hinaus haben die­se Fis­che die Fähig­ke­it, ihre Far­be zu ändern, ins­be­son­de­re wäh­rend der Paa­rungs­ze­it. Das Männ­chen ist in der Regel auf­fäl­li­ger, zeigt inten­si­ve­re Far­ben und mar­kan­te Mus­ter, wäh­rend Weib­chen im All­ge­me­i­nen kle­i­ner und weni­ger auf­fäl­lig gefärbt sind.

Es bevor­zugt wei­ches Was­ser mit gerin­gem Mine­ral­ge­halt. Die Was­ser­tem­pe­ra­tur soll­te zwis­chen 22 und 26 °C lie­gen. Die Bele­uch­tung des Aqu­ariums soll­te mode­rat sein, und gee­ig­ne­te Vers­tec­ke und Pflan­zen bie­ten den Fis­chen Orte zum Vers­tec­ken und Lai­chen. Die­se Fis­che eig­nen sich für Geme­in­schaft­sa­qu­arien, aber bei der Auswahl von Beg­le­i­tar­ten soll­te darauf geach­tet wer­den, dass sie fried­lich sind. Das Aqu­arium soll­te gut gefil­tert und regel­mä­ßig gewar­tet wer­den, um eine opti­ma­le Was­se­rqu­ali­tät zu gewähr­le­is­ten. Die Zucht kann heraus­for­dernd sein. Wäh­rend der Wer­bung zeigt das Männ­chen sei­ne bun­ten Flos­sen und führt tän­ze­ris­che Bewe­gun­gen um das Weib­chen herum auf. Nach der Paa­rung legt das Weib­chen Eier auf Pflan­zen oder im Sub­strat ab. Wäh­rend der Inku­ba­ti­on über­wacht das Männ­chen die Eier und schützt sie vor mög­li­chen Bedrohungen.


Aphy­o­se­mi­on polia­ki Amiet, 1991 e fes­he ya sen­gi­yi kwa Not­hob­ran­chi­i­de (fish​ba​se​.org). Eya evan a mbe­le evan ya nlo­koo ya Mount Kame­ru­nu, feve ya bison­go na mve ma kum­na, na boma ya mve na ndo­ke ya mabe­le mawon­do. Bayi na mikun­gu. Nama ya boma ya mpem­be ya bom­be ya mikun­gu e kwe­yi na pH 5.56.8, 3 dH. Ba fes­he bale ba yibi na mbo­ta­ma ya bison­go (mis​tec​ko​.cz), na yam­be­le ya bom­be ya mbo­ta­ma na ya nto­lo (rybic​ky​.net). Eya ya pole pole ko a fenye kwa yiya Mbo­ta­ma ya Mount Kame­ru­nu. Nama ya fes­he e bwe­yi ya bison­go. Ba fes­he bale ba tana­ka feve na mbo­ta­ma ya leyi bale ba lem­be. Ba ba fes­he ba pita na maso­lo ya 5 cm, na mikun­gu ya bison­go, e bele na pru pru ya liso­so na na bizam­be. Bifon­da, ba fes­he bale ba niti ya kola na yo, na mabe­le ya miko­lo. Mokon­zi aye na ye a lon­go kom­be na leyi. Nama ya fes­he bale ba nde na miko­lo ya miko­lo, bale ba ba lon­ga na mabe­le na koy­eba mabele.

Em i laek lik­lik wota we i gat lik­lik mine­ral. Tem­pre­tua blong wota i mas stap long 22 go 26 °C. Lait long akwa­rim i mas stap moa lik­lik, na ples blong hai­dim we i save stap long na wota we i save putim lik­lik plant. Dif­ren fis­ka i save stap long akwa­rim blong olge­ta, tasol, oli save lukaut long olsem oli save lik­lik lik­lik. Akwa­rim i mas stap gud long fil­ta, na oli save lai­kim olsem oli save putim sam­ting long wota. Gro i save olsem hara­pim. Insait long taim blong katem, male em i save soim kolos blong em na mekim hap­sait blong em raon raon long femel. Afta bae femel em i save pulim kle­va long plant o long gra­on. Insait long taim blong hat­chim, male em i save lukaut long kle­va na lukaut long em oli save no drongim.Use Facebook to Comment on this Post