2006-2010, 2010, Časová línia, Chorvátske, Chorvátsko, Európske, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Zahraničie

Jelsa – obľúbené miesto mnohých v minulosti aj dnes

Hits: 4235

Jel­sa je men­šie mes­to. Leží medzi dvo­ma naj­vyš­ší­mi ostrov­ný­mi vrchol­mi – na zápa­de Sv. Niko­la a na výcho­de Hum. Na juhu sa týči Vrh, Samo­to­racGozd. Jel­sa bola nav­šte­vo­va­ná čas­to už v stre­do­ve­ku mno­hý­mi dob­ro­druh­mi, prí­ro­do­ved­ca­mi, etno­lóg­mi a arche­ológ­mi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa vznik­la v 13. sto­ro­čí (islandh​var​.com). Jel­sa je pokoj­né prí­stav­né mes­to, his­to­ric­ké­ho cha­rak­te­ru. Leží na sever­nom pobre­ží ostro­va Hvar. Cen­trum si zacho­va­lo his­to­ric­ký cha­rak­ter s úzky­mi ulič­ka­mi. Kos­tol svä­té­ho Iva­na je v rene­sanč­nom slo­hu. Nachá­dza­jú sa tu aj veľ­mi pek­né pláže.


Jel­sa is a smal­ler town situ­ated bet­we­en two of the hig­hest island peaks – St. Niko­la to the west and Hum to the east. To the south, it is bor­de­red by Vrh, Samo­to­rac, and Gozd. Jel­sa has been fre­qu­en­ted sin­ce medie­val times by many adven­tu­rers, natu­ra­lists, eth­no­lo­gists, and archa­e­olo­gists (hva​rin​fo​.com). The town of Jel­sa was estab­lis­hed in the 13th cen­tu­ry (islandh​var​.com). Jel­sa is a pea­ce­ful har­bor town with a his­to­ri­cal cha­rac­ter situ­ated on the nort­hern coast of the island of Hvar. The cen­ter has pre­ser­ved it.s his­to­ri­cal charm with nar­row stre­ets. The Church of St. John is in the Renais­san­ce sty­le. The­re are also very beau­ti­ful bea­ches in the area.


Jel­sa je man­je mjes­to. Smješ­te­no je izme­đu dva naj­vi­ša otoč­na vrha – na zapa­du Sv. Niko­la i na isto­ku Hum. Na jugu se uzdi­žu Vrh, Samo­to­rac i Gozd. Jel­su su čes­to posje­ći­va­li još u sredn­jem vije­ku mno­gi istra­ži­va­či, pri­ro­dos­lov­ci, etno­lo­zi i arhe­olo­zi (hva​rin​fo​.com). Jel­sa je nasta­la u 13. stol­je­ću (islandh​var​.com). Jel­sa je mir­no lukaš­ko mjes­to s povi­jes­nim karak­te­rom. Smješ­te­no je na sje­ver­noj oba­li oto­ka Hva­ra. Nje­zi­no sre­diš­te zadr­ža­lo je povi­jes­ni šarm s uskim uli­ca­ma. Crkva sv. Iva­na je u rene­sans­nom sti­lu. U oko­li­ci se nala­ze i vrlo lije­pe plaže.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post