2006, 2006-2010, 2011, 2011-2015, 2013, Časová línia, Ľudia, Šport

Šport

Hits: 11726

Šport je úžas­ná vec. Naše sprá­va­nie pri špor­to­vých akti­vi­tách je podob­né ako kedy­si pre­ja­vo­val člo­vek pre­dá­tor v dobe, kedy člo­vek lovil. Vzru­še­nie pri špor­te je veľ­mi podob­né vzru­še­niu, kto­ré prav­de­po­dob­ne poci­ťo­va­li pred­chod­co­via Homo sapiens z obdo­bia pred naším leto­poč­tom. Je to pudo­vá zále­ži­tosť. Pri špor­te – mys­lím tým špor­ty, pri kto­rých sa člo­vek hýbe – poci­ťu­jem jed­no­du­cho radosť z pohy­bu, zís­ka­vam dob­rý pocit. Okrem toho, už mno­ho ľudí šport zme­nil k lep­šie­mu. Aj mňa naučil byť nároč­ný na dru­hých, a čo je dôle­ži­tej­šie aj na seba. Ja sám som aktív­nej­šie lyžo­val a hral bas­ket­bal. Ak by som sa mal dnes začí­nať, roz­ho­do­val by som zo zdra­vot­né­ho hľa­dis­ka skú­siť cyk­lis­ti­ku a plá­va­nie. Plá­va­nie je snáď najv­še­stran­nej­ší šport a cyk­lis­ti­ka je výbor­ná na vytrva­losť a tré­ning pod­po­ru­je srd­ce. Sám dnes už špor­tu­jem menej, ale sna­žím sa :-)).


Sport is an ama­zing thing. Our beha­vi­or during sports acti­vi­ties is simi­lar to how our ances­tors, the pre­da­tors of ancient times, used to express them­sel­ves when hun­ting. The exci­te­ment in sports clo­se­ly resem­bles the thrill that Homo sapiens pre­de­ces­sors like­ly expe­rien­ced in the pre­his­to­ric era. It’s an ins­tinc­tu­al mat­ter. In sports — by which I mean acti­vi­ties invol­ving phy­si­cal move­ment — I sim­ply feel the joy of moti­on, gai­ning a sen­se of well-​being. More­over, sports have posi­ti­ve­ly chan­ged the lives of many peop­le, tea­ching them to be deman­ding not only of others but, more impor­tan­tly, of them­sel­ves. Per­so­nal­ly, I’ve been more acti­ve in ski­ing and bas­ket­ball. If I were to start today, I would con­si­der try­ing cyc­ling and swim­ming from a health per­spec­ti­ve. Swim­ming is per­haps the most ver­sa­ti­le sport, and cyc­ling is excel­lent for endu­ran­ce, pro­mo­ting heart health through trai­ning. I, myself, enga­ge in sports less nowa­da­ys, but I try to stay active :-)).


Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, 2014, Časová línia, Neživé, Stavby, TOP

Fontány

Hits: 3151

Fon­tá­ny sú archi­tek­to­nic­kým prv­kom, kto­rý vytvá­ra vizu­ál­ny a zvu­ko­vý záži­tok vďa­ka vode. Fon­tá­ny pred­sta­vu­jú jedi­neč­nú kom­bi­ná­ciu inži­nier­ske­ho umu, ume­nia a vody. Sú sym­bo­lom krá­sy a ino­vá­cie. Bez ohľa­du na to, či sú his­to­ric­ké ale­bo moder­né, fon­tá­ny nám pri­po­mí­na­jú dôle­ži­tosť vody a ume­nia vo verej­nom živo­te. Od his­to­ric­kých fon­tán až po moder­né inšta­lá­cie sú fon­tá­ny súčas­ťou kul­túr­nych a verej­ných pries­to­rov po celom sve­te. Prvé fon­tá­ny boli prak­tic­ké, slú­ži­li na záso­bo­va­nie vody mes­tám a obciam. Sta­rí Rima­nia mali roz­siah­le sys­té­my vodo­vo­dov, kto­ré napá­ja­li verej­né fon­tá­ny, ako naprí­klad sláv­na Fon­tá­na di Tre­vi. V stre­do­ve­ku boli fon­tá­ny spo­je­né s kres­ťan­skou sym­bo­li­kou a boli umiest­ňo­va­né pred kos­tol­mi ale­bo v kláš­tor­ných záhradách.

Postu­pom času sa vývoj fon­tán posu­nul od jed­no­du­chých pra­me­ňov k sofis­ti­ko­va­nej­ším ume­lec­kým die­lam. Fon­tá­ny majú rôz­ne archi­tek­to­nic­ké a dizaj­no­vé štý­ly. Nie­kto­ré sú zdo­be­né socha­mi a reli­éf­mi, iné sú abs­trakt­nej­šie a moder­né. Kaž­dá fon­tá­na má svoj prí­beh a cha­rak­ter. Moder­né fon­tá­ny využí­va­jú pokro­či­lú tech­no­ló­giu, aby vytvo­ri­li zlo­ži­té vzo­ry a ani­má­cie vody. Nie­ke­dy sú súčas­ťou námes­tí ale­bo par­kov, posky­tu­júc miest­nym oby­va­te­ľom a náv­štev­ní­kom prí­jem­né pro­stre­die. Okrem este­tic­ké­ho prí­no­su môžu slú­žiť aj ako mies­to stret­nu­tí, oddy­chu a kul­túr­nych podu­ja­tí. Nie­kto­ré fon­tá­ny majú inte­rak­tív­ny cha­rak­ter, kde ľudia môžu vstú­piť do vod­né­ho prú­du ale­bo sle­do­vať sve­tel­né a zvu­ko­vé efek­ty. Súčas­né tren­dy sme­ru­jú k eko­lo­gic­kej­ším fon­tá­nam, kto­ré využí­va­jú obno­vi­teľ­né zdro­je ener­gie a sú navr­hnu­té s ohľa­dom na život­né pro­stre­die. Také­to fon­tá­ny môžu fun­go­vať na solár­nu ener­giu, recyk­lo­vať vodu a mini­ma­li­zo­vať svoj eko­lo­gic­ký odtlačok.


Over time, the evo­lu­ti­on of foun­tains has shif­ted from sim­ple springs to more sop­his­ti­ca­ted works of art. Foun­tains sho­wca­se vari­ous archi­tec­tu­ral and design sty­les. Some are ador­ned with sculp­tu­res and reliefs, whi­le others are more abs­tract and modern. Each foun­tain has its own sto­ry and cha­rac­ter. Modern foun­tains har­ness advan­ced tech­no­lo­gy to cre­a­te intri­ca­te water pat­terns and ani­ma­ti­ons. They are some­ti­mes integ­ra­ted into squ­ares or parks, pro­vi­ding a ple­a­sant envi­ron­ment for local resi­dents and visi­tors. Besi­des the­ir aest­he­tic con­tri­bu­ti­on, they can also ser­ve as mee­ting pla­ces, rela­xa­ti­on spots, and venu­es for cul­tu­ral events.

Some foun­tains boast inte­rac­ti­ve fea­tu­res, allo­wing peop­le to step into the water flow or wit­ness cap­ti­va­ting light and sound effects. Cur­rent trends emp­ha­si­ze more eco-​friendly foun­tains that leve­ra­ge rene­wab­le ener­gy sour­ces and are desig­ned with envi­ron­men­tal con­si­de­ra­ti­ons. Such foun­tains may ope­ra­te on solar ener­gy, recyc­le water, and mini­mi­ze the­ir eco­lo­gi­cal footprint.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Interiéry, Neživé, TOP

Interiéry

Hits: 2312

V dneš­nej dobe, kedy čas trá­vi­me vo vnút­ri viac než kedy­koľ­vek pred­tým, sa stá­va vytvá­ra­nie prí­jem­né­ho a este­tic­ky prí­ťaž­li­vé­ho domá­ce­ho pro­stre­dia čoraz dôle­ži­tej­ším. Vytvá­ra­nie har­mo­nic­kých inte­ri­é­rov nie je len o dizaj­ne, ale aj o vytvá­ra­ní mies­ta, kde sa cíti­me pohodl­ne a šťast­ne. Kom­bi­ná­cia farieb, osvet­le­nia, nábyt­ku a osob­ných prv­kov môže vytvo­riť uni­kát­ne a prí­jem­né domá­ce pro­stre­die. Nech je váš domov odra­zom váš­ho jedi­neč­né­ho štý­lu a mies­ta, kde sa vždy radi vrá­ti­te. Inte­ri­é­ro­vý dizajn nie je len o aran­žo­va­ní nábyt­ku, ide o ume­nie vytvá­ra­nia har­mó­nie, pohod­lia a vizu­ál­nej este­ti­ky v pries­to­re, kto­rý nazý­va­me domov. Far­by majú hlbo­ký vplyv na naše poci­ty a náladu.

Pri navrho­va­ní inte­ri­é­ru je dôle­ži­té vybrať vhod­né far­by, kto­ré odrá­ža­jú našu osob­nosť a záro­veň vytvá­ra­jú prí­jem­nú atmo­sfé­ru. Tóny mod­rej môžu pôso­biť upo­ko­ju­jú­co, zatiaľ čo tep­lej­šie far­by, ako sú odtie­ne oran­žo­vej a hne­dé, môžu vytvá­rať útul­ný a tep­lý dojem. Osvet­le­nie je ďal­ším kľú­čo­vým fak­to­rom. Pri­ro­dze­né svet­lo vytvá­ra otvo­re­ný a pria­teľ­ský dojem. Stra­te­gic­ky umiest­ne­né ume­lé svet­lá môžu zlep­šiť nála­du a zdô­raz­niť urči­té prv­ky v inte­ri­é­ri. Náby­tok je nie­len o fun­kci­ona­li­te, ale aj o dizaj­ne. Vybrať si správ­ny náby­tok zna­me­ná hľa­dať rov­no­vá­hu medzi prak­tic­kos­ťou a este­ti­kou. Čis­té a jed­no­du­ché línie môžu vytvá­rať moder­ný vzhľad, zatiaľ čo kla­sic­kej­šie tva­ry môžu pri­dá­vať dotyk ele­gan­cie. Inte­ri­ér by mal odrá­žať našu osob­nú iden­ti­tu. Foto­gra­fie, ume­nie a deko­rá­cie môžu pro­stre­diu dodá­vať cha­rak­ter. Pri per­so­na­li­zá­cii pries­to­ru by sme mali byť kre­a­tív­ni a vyjad­riť svoj jedi­neč­ný štýl. Roz­miest­ne­nie nábyt­ku a prv­kov v miest­nos­ti je roz­ho­du­jú­ce pre cel­ko­vý dojem a funkč­nosť. Správ­ne uspo­ria­da­nie pries­to­ru môže zväč­šiť pohod­lie a uľah­čiť kaž­do­den­ný život. Je dôle­ži­té vziať do úva­hy tok svet­la, pohyb v miest­nos­ti a vytvo­riť pries­tor, kto­rý je nie­len vizu­ál­ne prí­ťaž­li­vý, ale aj praktický.


In toda­y­’s era, when we spend more time indo­ors than ever befo­re, cre­a­ting a ple­a­sant and aest­he­ti­cal­ly appe­a­ling home envi­ron­ment beco­mes inc­re­a­sin­gly impor­tant. Desig­ning har­mo­ni­ous inte­ri­ors is not just about aest­he­tics; it’s about cre­a­ting a pla­ce whe­re we feel com­for­tab­le and hap­py. The com­bi­na­ti­on of colors, ligh­ting, fur­ni­tu­re, and per­so­nal ele­ments can cre­a­te a uni­que and enjo­y­ab­le home envi­ron­ment. May your home be a ref­lec­ti­on of your uni­que sty­le and a pla­ce you alwa­ys love to return to. Inte­ri­or design is not just about arran­ging fur­ni­tu­re; it’s about the art of cre­a­ting har­mo­ny, com­fort, and visu­al aest­he­tics in the spa­ce we call home. Colors have a pro­found impact on our emo­ti­ons and mood.

When desig­ning the inte­ri­or, it’s cru­cial to cho­ose suitab­le colors that ref­lect our per­so­na­li­ty and, at the same time, cre­a­te a ple­a­sant atmo­sp­he­re. Sha­des of blue can have a cal­ming effect, whi­le war­mer colors like sha­des of oran­ge and bro­wn can cre­a­te a cozy and warm impres­si­on. Ligh­ting is anot­her key fac­tor. Natu­ral light cre­a­tes an open and friend­ly atmo­sp­he­re. Stra­te­gi­cal­ly pla­ced arti­fi­cial lights can enhan­ce the mood and high­light spe­ci­fic ele­ments in the inte­ri­or. Fur­ni­tu­re is not only about func­ti­ona­li­ty but also about design. Cho­osing the right fur­ni­tu­re means fin­ding a balan­ce bet­we­en prac­ti­ca­li­ty and aest­he­tics. Cle­an and sim­ple lines can cre­a­te a modern look, whi­le more clas­si­cal sha­pes can add a touch of elegance.

The inte­ri­or should ref­lect our per­so­nal iden­ti­ty. Pho­tog­raphs, art, and deco­ra­ti­ons can add cha­rac­ter to the envi­ron­ment. When per­so­na­li­zing the spa­ce, we should be cre­a­ti­ve and express our uni­que sty­le. The arran­ge­ment of fur­ni­tu­re and ele­ments in the room is cru­cial for the ove­rall impres­si­on and func­ti­ona­li­ty. Pro­per spa­tial orga­ni­za­ti­on can inc­re­a­se com­fort and faci­li­ta­te eve­ry­day life. It’s essen­tial to con­si­der the flow of light, move­ment in the room, and cre­a­te a spa­ce that is not only visu­al­ly appe­a­ling but also practical.”


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011-2015, 2012, Časová línia, Reportáže, TOP, V čase

Dvojičky – reportáže v čase

Hits: 2100

Repor­tá­že v čase - foto­gra­fie uka­zu­jú ako sa mení pries­tor v čase.

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2013, Časová línia, Gemer, Krajina, Slovenská krajina

Hrhov a jeho rybníky

Hits: 2235

Hrhov sa nachá­dza v gemersko-​turnianskom kra­se, v doli­ne Tur­nian­ske­ho poto­ka. kto­rý domá­ci nazý­va­jú Derék (hrhov​.sk). Pri obci sa nachá­dza­jú Hrhov­ské ryb­ní­ky. Boli vybu­do­va­né v 50-​tych rokoch 20. sto­ro­čia na mies­te moča­rísk, sú využí­va­né na chov rýb. Jaze­rá zarást­li pál­kou a iný­mi vod­ný­mi rast­li­na­mi a sta­li sa tak hniez­dis­kom vod­ných vtá­kov. Loka­li­ta je Význam­ným vtá­čím úze­mím. Vysky­tu­jú sa tu kači­ce, potáp­ky, volav­ky, dru­hy Podi­ceps cris­ta­tus, Tachy­babp­tus rufi­co­lis, Anas pla­tyr­hyn­chos, Ayt­hya feri­na, Ayt­hya fuli­gu­la, Ardea cine­rea, Egret­ta alba, Ixob­ry­chus minu­tus, Botau­rus stel­la­ris, Cir­cus aeru­gi­no­sus (Sla­vo­mír Sza­bó).


Hrhov is situ­ated in the Gemer-​Turniansky Karst, in the val­ley of the Tur­nian­sky Cre­ek, local­ly kno­wn as Derék (hrhov​.sk). Near the vil­la­ge, you can find the Hrhov ponds. Cons­truc­ted in the 1950s on marsh­land, the­se ponds are uti­li­zed for fish far­ming. Over time, the lakes have beco­me over­gro­wn with reeds and other aqu­atic plants, tur­ning them into nesting grounds for water birds. The area is a Sig­ni­fi­cant Bird Area, hos­ting a varie­ty of spe­cies inc­lu­ding ducks, diving ducks, herons, and other birds such as Podi­ceps cris­ta­tus, Tachy­bap­tus rufi­col­lis, Anas pla­tyr­hyn­chos, Ayt­hya feri­na, Ayt­hya fuli­gu­la, Ardea cine­rea, Egret­ta alba, Ixob­ry­chus minu­tus, Botau­rus stel­la­ris, Cir­cus aeru­gi­no­sus (Sla­vo­mír Szabó).


Hrhov a Gemer-​Turna Karszt­ban talál­ha­tó, a Turna-​patak völ­gy­é­ben, ame­ly­et a hely­iek Derék­nek hív­nak (hrhov​.sk). A falu köze­lé­ben talál­ha­tók a Hrhov-​tavak. Az 1950-​es évek­ben moča­ris­ként kia­la­kult tava­kat hal­gaz­dál­ko­dás­ra hasz­nál­ják. Az évek során a tavak nád­dal és más vízi­növé­ny­ek­kel nőt­tek be, így a vízi­ma­da­rak fész­ke­lőhel­lyé vál­tak. A terület Jelen­tős Madár­vé­del­mi Terület, ahol külön­fé­le fajok élnek, bele­ér­tve a kac­sá­kat, búvár­ma­da­ra­kat, góly­á­kat és más mada­ra­kat, mint pél­dá­ul a Podi­ceps cris­ta­tus, Tachy­bap­tus rufi­col­lis, Anas pla­tyr­hyn­chos, Ayt­hya feri­na, Ayt­hya fuli­gu­la, Ardea cine­rea, Egret­ta alba, Ixob­ry­chus minu­tus, Botau­rus stel­la­ris, Cir­cus aeru­gi­no­sus (Sla­vo­mír Szabó).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post