2011-2015, 2013, Časová línia, Horehronie, Krajina, Slovenská krajina

Telgárt

Hits: 1995

Tel­gárt je obec na Slo­ven­sku, nachá­dza­jú­ca sa v Horeh­ro­ní, leží v nad­mor­skej výš­ke 752 met­rov. Obklo­pe­ný je Níz­ky­mi Tat­ra­mi. His­to­ric­ky pat­ri­la obec ku krá­ľov­ské­mu majet­ku, až neskôr sa sta­la cen­trom les­né­ho hos­po­dár­stva. V súčas­nos­ti je Tel­gárt obľú­be­ným mies­tom pre turis­tov, kto­rí sem pri­chá­dza­jú za prí­ro­dou a mož­nos­ťa­mi pre turis­ti­ku, lyžo­va­nie a ďal­šie out­do­oro­vé akti­vi­ty. V zime je Tel­gárt vyhľa­dá­va­ný pre lyžo­va­nie a iné zim­né špor­ty. V lete je oblasť ide­ál­nym výcho­dis­ko­vým bodom napr. na Krá­ľo­vú hoľu. Mož­no tu nájsť tra­dič­né dre­ve­né domy a ľudo­vú archi­tek­tú­ru. Tel­gárt je zná­my aj znač­ným zastú­pe­ním róm­ske­ho oby­va­teľ­stva. Počas sezó­ny čas­to sto­ja pri ces­te a ponú­ka­jú čučo­ried­ky a huby.

Kamen­ný most v Tel­gár­te pat­rí naj­zau­jí­ma­vej­šie mos­ty. Nachá­dza sa pod Krá­ľo­vou hoľou. Via­dukt je celý v oblú­ku, kto­rý ma polo­mer 300 met­rov. Dĺž­ka je 113.6 met­rov (Páte­ček).


Tel­gárt is a vil­la­ge in Slo­va­kia, loca­ted in Horeh­ro­nie, at an alti­tu­de of 752 meters. It is sur­roun­ded by the Low Tatras. His­to­ri­cal­ly, the vil­la­ge belo­n­ged to roy­al pro­per­ty, later beco­ming a cen­ter of fores­try. Today, Tel­gárt is a popu­lar des­ti­na­ti­on for tou­rists who come for natu­re and oppor­tu­ni­ties for hiking, ski­ing, and other out­do­or acti­vi­ties. In win­ter, Tel­gárt is sought after for ski­ing and other win­ter sports. In sum­mer, the area is an ide­al star­ting point, for exam­ple, to Krá­ľo­vá hoľa. Tra­di­ti­onal wooden hou­ses and folk archi­tec­tu­re can be found here. Tel­gárt is also kno­wn for its sig­ni­fi­cant Roma popu­la­ti­on. During the sea­son, they often stand by the road, offe­ring blu­e­ber­ries and mushrooms.

The sto­ne brid­ge in Tel­gárt is one of the most inte­res­ting brid­ges. It is loca­ted below Krá­ľo­vá hoľa. The via­duct is enti­re­ly arched, with a radius of 300 meters. Its length is 113.6 meters (Páte­ček).


Tel­gárt isko nase­lij les Slo­ven­sko, lel o Horeh­ro­nie, les­kir­do an o 752 met­ra ari. O Del andre Níz­ky­mi Tat­ra­mi. His­to­ri­ka­ni than keren tel­jo­vi­pe o nase­lij lel an o kra­lo maja­ri­pe, sar pes­ki dikh­le lač­he maja­rip­nas­ko. Ando drom te dži­vel te kerel turis­tu­ra, save aven ani pri­ro­da thaj avut­ne te dži­vel te kerel drab, ski, thaj aver out­do­oro­ves­t­ke akti­vi­tu­ra. Ande pat­já­no, Tel­gár­ti sas phen­ďo ando drom, bo phe­nen Krá­ľo­vá hoľa. Ando nase­li­ja phen­ďa tra­di­ci­ona dra­ba khe­ra thaj roma­ni archi­tek­tú­ra. Tel­gárt sas agor te phen­ďo sas e roma. O ber­va­ri drom te sika­vel pes te dži­va­vel ando pat­já­no, thaj sas te pha­ga­vel bori­ka­ne thaj kukurikane.

O kamen­ný most ando Tel­gárt sas phen­ďo save oda sas e naj­ča­ča mos­tu­ra. Oda sas kaj­ker­do andre Krá­ľo­vá hoľa. O via­dukt sas sačo andre ola, save phen­ďe 300 met­ra. Oda sas e dži­vi­pen 113.6 met­ra (Páte­ček).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2014, Časová línia, Dokumenty, Neživé, Stavby, Stavby, Stavebné prvky

Hrady nad strechami

Hits: 1836

Občas sa vyskyt­ne, že sa hra­dy zobra­zu­jú v pries­to­re pres­ne nad stre­cha­mi domov, kto­ré k objek­tu hra­du nepat­ria. Doslo­va to vyznie­va, ako­by boli posta­ve­né nad tými­to stavbami.


Occa­si­onal­ly, cast­les are depic­ted in spa­ce exact­ly abo­ve the roofs of homes that do not belo­ng to the cast­le struc­tu­re. It lite­ral­ly appe­ars as if they were built abo­ve the­se buildings.


Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2013, Biotopy, Časová línia, Dokumenty, Krajina, Mokrade, Príroda, Prírodné, Rieky, TOP, Typ krajiny

Záplavy

Hits: 1295

Zápla­vy sú prí­rod­ným javom, pri kto­rom dochá­dza k nad­mer­né­mu zapla­vo­va­niu oblas­tí suchej zeme v dôsled­ku zvý­še­né­ho sta­vu vody. Ten­to jav môže byť spô­so­be­ný rôz­ny­mi fak­tor­mi vrá­ta­ne sil­né­ho daž­ďa, prú­de­nia riek, tope­nia sne­hu, cyk­lón, či dokon­ca tsu­na­mi. Zápla­vy môžu mať znač­ný vplyv na život­né pro­stre­die, spo­loč­nosť a hos­po­dár­stvo. Rie­ky, kto­ré vyj­dú z bre­hov, ale­bo inten­zív­ny dážď, kto­rý pre­kro­čí schop­nosť pôdy absor­bo­vať vodu, môžu spus­tiť zápla­vy v krát­kom čase. Zápla­vy môžu spô­so­biť eró­ziu pôdy, zne­čis­te­nie vôd odpad­mi a che­mi­ká­lia­mi. V dôsled­ku záplav môže dôjsť k hro­ma­de­niu bah­na a odpad­kov, čo spô­so­bu­je envi­ron­men­tál­ne problémy.


Flo­ods are a natu­ral phe­no­me­non in which are­as of dry land beco­me exces­si­ve­ly inun­da­ted due to an inc­re­a­sed water level. This occur­ren­ce can be trig­ge­red by vari­ous fac­tors, inc­lu­ding hea­vy rain­fall, river overf­low, sno­wmelt, cyc­lo­nes, or even tsu­na­mis. Flo­ods can have a sig­ni­fi­cant impact on the envi­ron­ment, socie­ty, and the eco­no­my. Rivers overf­lo­wing the­ir banks or inten­se rain­fall exce­e­ding the soil’s abi­li­ty to absorb water can lead to flo­oding in a short peri­od. Flo­ods can cau­se soil ero­si­on and con­ta­mi­na­te water with deb­ris and che­mi­cals. The accu­mu­la­ti­on of mud and was­te as a result of flo­oding can con­tri­bu­te to envi­ron­men­tal issu­es. In the event of catas­trop­hic flo­ods, coor­di­na­ted huma­ni­ta­rian aid and the res­to­ra­ti­on of affec­ted are­as are cru­cial fac­tors in retur­ning impac­ted com­mu­ni­ties to normalcy.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, TOP, V čase

Stopy

Hits: 1328

Sto­py tvo­rí člo­vek, sú zvy­čaj­ne symet­ric­ké a uspo­ria­da­né s odliš­ným vzo­rom v závis­los­ti od typu obu­vi, čas­to s vidi­teľ­ný­mi detail­mi, ako sú šnúr­ky ale­bo špi­ce. Sto­py ponú­ka­jú jedi­neč­ný pohľad na pohyb a akti­vi­ty na danom mies­te. Ich cha­rak­ter a vidi­teľ­nosť sú ovplyv­ne­né nie­len dru­hom zvie­ra­ťa ale­bo člo­ve­ka, ale aj pove­ter­nost­ný­mi pod­mien­ka­mi a vlast­nos­ťa­mi pod­kla­du. Zvie­ra­tá s kopy­ta­mi tvo­ria výraz­né sto­py v tva­re čia­ry, kto­ré sú šir­šie vza­du a zužu­jú sa dopre­du. Čas­to sú hlbo­ké a zane­chá­va­jú cha­rak­te­ris­tic­ký tvar na zemi. Zvie­ra­tá s lab­ka­mi tvo­ria malé sto­py s prs­ta­mi a výraz­ný­mi poduš­ka­mi. Sú symet­ric­ké a môžu odha­ľo­vať veľ­kosť a hmot­nosť zvie­ra­ťa, ako aj jeho spô­sob pohy­bu. Sto­py sú výraz­né v snehu.


Footp­rints are cre­a­ted by humans, and they are usu­al­ly sym­met­ri­cal and arran­ged with a dis­tinct pat­tern depen­ding on the type of foot­we­ar, often with visib­le details such as laces or spi­kes. Footp­rints offer a uni­que per­spec­ti­ve on move­ment and acti­vi­ties in a par­ti­cu­lar loca­ti­on. The­ir cha­rac­ter and visi­bi­li­ty are influ­en­ced not only by the type of ani­mal or human but also by weat­her con­di­ti­ons and the cha­rac­te­ris­tics of the surface.

Ani­mals with hooves cre­a­te dis­tinct prints in the sha­pe of a line, wider at the back and tape­ring towards the front. The­se prints are often deep and lea­ve a cha­rac­te­ris­tic sha­pe on the ground. Ani­mals with paws make small prints with toes and pro­mi­nent pads. They are sym­met­ri­cal and can reve­al the size and weight of the ani­mal, as well as its mode of move­ment. Footp­rints are espe­cial­ly pro­noun­ced in the snow.


Use Facebook to Comment on this Post

2011, 2011-2015, 2013, Bratislavské, Časová línia, Dokumenty, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské, Slovenské, Typ krajiny, V čase

Zima v Bratislave

Hits: 2269

Use Facebook to Comment on this Post