2006-2010, 2008, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Limia melanogaster

Hits: 5490

Divo­ký druh živo­rod­ky pochá­dza­jú­ci z Jamaj­ky. Je to veľ­mi živý, neus­tá­le sa pohy­bu­jú­ci zjav v akvá­riu. Zná­ma aj ako Black­bel­ly Limia”. Jej cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kom je čier­na far­ba bru­cha, pre­to mela­no­gas­ter – čier­no­bru­chá.” Sam­če­ky majú čas­to inten­zív­nej­šie far­by. Je pomer­ne mie­ru­mi­lov­ná, potre­bu­je tep­lo­tu vody medzi 24 – 28°C. Repro­duk­cie maxi­mál­ne schop­ný druh. Pri­jí­ma snáď akú­koľ­vek potravu.


Wild spe­cies of live­be­a­rer ori­gi­na­ting from Jamai­ca. It is a very live­ly, cons­tan­tly moving pre­sen­ce in the aqu­arium. Also kno­wn as the Black­bel­ly Limia.” Its cha­rac­te­ris­tic fea­tu­re is the black color of the bel­ly, hen­ce mela­no­gas­ter – black-​bellied.” Males often have more inten­se colors. It is rela­ti­ve­ly pea­ce­ful, requ­iring a water tem­pe­ra­tu­re bet­we­en 24 – 28°C. A high­ly pro­li­fic spe­cies in terms of repro­duc­ti­on. Accepts almost any food.


Wil­de Art der Lebend­ge­bä­ren­den aus Jamai­ka. Es ist eine sehr leben­di­ge, stän­dig sich bewe­gen­de Ers­che­i­nung im Aqu­arium. Auch bekannt als Black­bel­ly Limia”. Ihr cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal ist die sch­war­ze Far­be des Bau­ches, daher mela­no­gas­ter – sch­warz­bä­u­chig”. Männ­chen haben oft inten­si­ve­re Far­ben. Es ist rela­tiv fried­lich und benötigt eine Was­ser­tem­pe­ra­tur zwis­chen 24 – 28°C. Eine hoch­pro­duk­ti­ve Art in Bez­ug auf Fortpf­lan­zung. Akzep­tiert prak­tisch jedes Futter.


Vay­ati wa kia­si­li wa kuzaa moja kwa moja wana­ko­to­ka Jamai­ca. Ni kivu­tio sana, kina­cho­ji­so­ge­za mara kwa mara kati­ka bwa­wa la maji. Pia ina­ju­li­ka­na kama Black­bel­ly Limia.” Sifa yake ni ran­gi nyeusi ya tum­bo, hivyo mela­no­gas­ter – mwe­nye tum­bo jeusi.” Wanau­me mara nyin­gi huwa na ran­gi zenye ngu­vu. Ni kwa ujum­la mwe­nye ama­ni, ina­hi­ta­ji joto la maji kati ya 24 – 28°C. Ni spis­hi yenye uza­zi mwin­gi. Ina­ku­ba­li cha­ku­la kari­bu chochote.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Formosky Heterandria formosa

Hits: 7505

For­mos­ky Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859 divo­kým dru­hom živo­ro­diek. Ich pôvod je Flo­ri­da, Juž­ná Karo­lí­na, Sever­ná Karo­lí­na, Geor­gia (Lito­mis­ký). Sú veľ­mi malých roz­me­rov, vyzna­ču­jú sa super­fe­tá­ci­ou. To zna­me­ná, že rodia mla­dé po malých dáv­kach, jed­no – dve za deň. Lito­mis­ký uvá­dza, že Hete­ran­dria for­mo­sa je naj­men­ší sta­vo­vec, kto­rí rodí živé mlá­ďa­tá. Roman Sla­boch spo­mí­na vo svo­jom člán­ku for­mos­ky, kto­ré sa vyzna­čo­va­li iným sfar­be­ním ako bež­ne cho­va­né akvá­ri­ové for­my. Ich kres­ba je nevý­raz­ná, na svet­lej­šom pod­kla­de. Uvá­dza, že u namno­že­ných mlá­ďat sa vyskyt­li xant­ho­ric­ké jedin­ce, kto­ré boli lep­šie sta­va­né, menej vitál­ne a krátkoveké.


The Least Kil­li­fish (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) is a wild spe­cies of live­be­a­rers. Its ori­gin is Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). They are very small in size and are cha­rac­te­ri­zed by super­fe­ta­ti­on. This means that they give birth to young in small doses, one or two a day. Lito­mis­ky sta­tes that Hete­ran­dria for­mo­sa is the smal­lest ver­teb­ra­te that gives birth to live offs­pring. Roman Sla­boch men­ti­ons in his artic­le the Least Kil­li­fish, which had a dif­fe­rent colo­ra­ti­on than com­mon­ly kept aqu­arium forms. The­ir pat­tern is indis­tinct on a ligh­ter backg­round. He notes that among the bred offs­pring, xant­ho­ric indi­vi­du­als occur­red, which were bet­ter built, less vital, and short-lived.


Die For­mos­kys (Hete­ran­dria for­mo­sa Girard, 1859) sind eine wil­de Art lebend­ge­bä­ren­der Fis­che. Ihr Urs­prung liegt in Flo­ri­da, South Caro­li­na, North Caro­li­na, Geor­gia (Lito­mis­ky). Sie sind sehr kle­in und zeich­nen sich durch Super­fe­ta­ti­on aus. Das bede­utet, dass sie ihre Jun­gen in kle­i­nen Dosen gebä­ren, ein oder zwei pro Tag. Lito­mis­ky gibt an, dass Hete­ran­dria for­mo­sa das kle­ins­te Wir­bel­tier ist, das leben­de Nach­kom­men gebärt. Roman Sla­boch erwähnt in sei­nem Arti­kel die For­mos­kys, die sich durch eine ande­re Fär­bung als übli­cher­we­i­se in Aqu­arien gehal­te­ne For­men aus­ze­ich­ne­ten. Ihr Mus­ter ist auf einem hel­le­ren Hin­ter­grund unde­ut­lich. Er bemer­kt, dass bei den gezüch­te­ten Nach­kom­men xant­ho­ris­che Indi­vi­du­en auft­ra­ten, die bes­ser gebaut, weni­ger vital und kurz­le­bi­ger waren.


Odka­zy

Heterandria formosa

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Divoké živorodky

Hits: 10452

Čle­no­via KDŽ – Klu­bu divo­kých živo­ro­diek (13)

Cho­va­né dru­hy prí­tom­nos­ti a minu­los­ti (87):

 1. Alfa­ro cultratus
 2. Allo­don­ticht­hys zonistius
 3. Allo­to­ca catarinae
 4. Allo­to­ca dugesii
 5. Allo­to­ca goslinei
 6. Ame­ca splendens
 7. Ata­e­ni­obus toweri
 8. Belo­ne­sox belizanus
 9. Bra­chyr­ha­pis rhabdophora
 10. Cha­pa­licht­hys peraticus
 11. Cnes­te­ro­don decemmaculatus
 12. Cnes­te­ro­don raddai
 13. Der­mo­ge­nys pusillus
 14. Fle­xi­pe­nis vittatus
 15. Gam­bu­sia affinis
 16. Gam­bu­sia holbrooki
 17. Gam­bu­sia krumholzi
 18. Gam­bu­sia sexradiata
 19. Gam­bu­sia sp.
 20. Girar­di­nicht­hys multiradiatus
 21. Girar­di­nus denticulatus
 22. Girar­di­nus falcatus
 23. Girar­di­nus metallicus
 24. Goodea atri­pin­nis
 25. Hete­ran­dria formosa
 26. Cha­ra­co­don audax
 27. Cha­ra­co­don lateralis
 28. Illy­o­don furcidens
 29. Illy­o­don whitei
 30. Illy­o­don xantusi
 1. Jenyn­sia multidentata
 2. Jenyn­sia sp.
 3. Limia domi­ni­cen­sis
 4. Limia mela­no­gas­ter
 5. Limia nig­ro­fas­cia­tus
 6. Limia peru­giae
 7. Limia tri­dens
 8. Limia vit­ta­ta
 9. Mic­ro­po­eci­lia bifurca
 10. Mic­ro­po­eci­lia picta
 11. Neohe­te­ran­dria cana
 12. Neohe­te­ran­dria elegans
 13. Nomorp­hamp­hus lie­mi liemi
 14. Pha­licht­hys pittieri
 15. Pha­licht­hys tico
 16. Phal­licht­hys amates
 17. Phal­licht­hys quadripunctatus
 18. Phal­lo­ce­ros caudimaculatus
 19. Phal­lo­ce­ros cau­di­ma­cu­la­tus reticulatus
 20. Phal­lop­ty­chus januarius
 21. Poeci­lia caucana
 22. Poeci­lia cf. but­le­ri /​sphe­nops
 23. Poeci­lia dauli
 24. Poeci­lia gilli
 25. Poeci­lia heterandria
 26. Poeci­lia chica
 27. Poeci­lia kl. formosa
 28. Poeci­lia mexicana
 29. Poeci­lia reticulata
 30. Poeci­lia velifera
 1. Poeci­lia vivipara
 2. Poeci­lia wingei
 3. Poeci­lia win­gei silver
 4. Poeci­li­op­sis prolifica
 5. Poeci­li­op­sis viriosa
 6. Pria­pel­la compressa
 7. Pria­pel­la intermedia
 8. Pria­pel­la olmecae
 9. Skif­fia bilineata
 10. Skif­fia multipunctata
 11. Xeno­op­ho­rus captivus
 12. Xeno­ta­e­nia resolanae
 13. Xeno­to­ca eiseni
 14. Xeno­to­ca eise­ni San Marcos”
 15. Xeno­to­ca variata
 16. Xip­hop­ho­rus cortezi
 17. Xip­hop­ho­rus evelynae
 18. Xip­hop­ho­rus maculatus
 19. Xip­hop­ho­rus meyeri
 20. Xip­hop­ho­rus montezumae
 21. Xip­hop­ho­rus nezahualcoyotl
 22. Xip­hop­ho­rus pygmaeus
 23. Xip­hop­ho­rus signum
 24. Xip­hop­ho­rus variatus
 25. Xip­hop­ho­rus xiphidium
 26. Zoogo­ne­ti­cus quitzeoensis
 27. Zoogo­ne­ti­cus tequila

Odka­zy

 • Divo­ké živo­rod­ky v Poľsku

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Malí indiáni Poecilia wingei

Hits: 15887

Divo­ký druh živo­rod­ky. John A. End­ler obja­vil ten­to druh v roku 1975Lagu­na de Patos pri mes­te Puer­to La Cruz v seve­ro­vý­chod­nej Vene­zu­e­le. Pred ním sa to v roku 1930 poda­ri­lo Frank­ly­no­vi F. Bon­do­vi. Lagu­na de Patos je jedi­ná zná­ma loka­li­ta end­le­riek (Roman Sla­boch). Pôvod­né pome­no­va­nie bolo pome­no­va­né po páno­vi End­le­ro­vi – Poeci­lia sp. end­le­ri. Doras­tá do 22.5 cm, sam­ček je men­ší ako samič­ka. Fareb­né vzo­ry sam­če­kov sú úžas­né. Samič­ky sú prak­tic­ky bez­fa­reb­né, podob­né Poeci­lia reti­cu­la­ta. Nie je veľa cho­va­te­ľov, kto­rý cho­va­jú ten­to druh. Pre udr­ža­nie správ­nej kon­dí­cie je nut­né zacho­vať pes­trú stra­vu: mik­ry, žiab­ro­nôž­ky, patent­ky, niten­ky, grin­dal. Ryb­ky sú to veľ­mi krát­ko­ve­ké, jeden rok živo­ta je rari­ta, doží­va­jú sa 89 mesia­cov. Inak sú to ryb­ky, kto­ré sú kľud­né, vhod­né aj do malých akvá­rií, dob­re sa budú cítiť v zaras­te­nom akvá­riu. Roz­mno­žo­va­nie pre­bie­ha ochot­ne, počet mla­dých je men­ší ako u gupiek, 20 kusov z vrhu je sluš­ný počet. Ak chce­me zacho­vať čis­tý chov, je nut­né zabrá­niť pre­krí­že­niu s Poeci­li­ou reti­cu­la­ta, s kto­rou sa end­ler­ky veľ­mi ľah­ko spá­ria. Vraj nie­kto­ré mečí­ka­té gup­ky boli dosia­hnu­té prá­ve vďa­ka krí­že­niu s P. win­gei. Zele­ná far­ba end­le­riek sa naj­skôr vytrá­ca v odchovoch.


Wild type of live­be­a­rer. Dis­co­ve­red by John A. End­ler in 1975 at Lagu­na de Patos near the city of Puer­to La Cruz in nort­he­as­tern Vene­zu­e­la. Befo­re him, Frank­lyn F. Bond suc­ce­e­ded in 1930. Lagu­na de Patos is the only kno­wn loca­ti­on of end­lers (Roman Sla­boch). The ori­gi­nal name was given after Mr. End­ler – Poeci­lia sp. end­le­ri. It gro­ws to 22.5 cm, with males being smal­ler than fema­les. The color pat­terns of males are ama­zing. Fema­les are prac­ti­cal­ly color­less, simi­lar to Poeci­lia reti­cu­la­ta. The­re are­n’t many bre­e­ders who keep this spe­cies. To main­tain the right con­di­ti­on, it is neces­sa­ry to pro­vi­de a varied diet: mic­ro­or­ga­nisms, bri­ne shrimp, fla­kes, small worms, grin­dal. They are very short-​lived fish; rea­ching one year of age is rare, and they live for 89 months. Other­wi­se, they are pea­ce­ful fish suitab­le even for small aqu­ariums, thri­ving in a plan­ted envi­ron­ment. Bre­e­ding occurs wil­lin­gly, and the num­ber of offs­pring is smal­ler than in gup­pies; 20 fry per batch is a decent num­ber. If we want to pre­ser­ve a pure bre­ed, it is neces­sa­ry to pre­vent crossb­re­e­ding with Poeci­lia reti­cu­la­ta, with which end­lers easi­ly mate. Alle­ged­ly, some sword­tail gup­pies were achie­ved through cros­sing with P. win­gei. The gre­en color of end­lers tends to fade in offspring.


Wild­form von Lebend­ge­bä­ren­den. Ent­dec­kt von John A. End­ler im Jahr 1975 in der Lagu­na de Patos in der Nähe der Stadt Puer­to La Cruz im Nor­dos­ten Vene­zu­e­las. Vor ihm gelang dies bere­its Frank­lyn F. Bond im Jahr 1930. Die Lagu­na de Patos ist der ein­zi­ge bekann­te Ort für End­ler (Roman Sla­boch). Die urs­prün­gli­che Bez­e­ich­nung wur­de nach Herrn End­ler benannt – Poeci­lia sp. end­le­ri. Sie erre­icht eine Größe von 22,5 cm, wobei die Männ­chen kle­i­ner als die Weib­chen sind. Die Farb­mus­ter der Männ­chen sind ers­taun­lich. Weib­chen sind prak­tisch farb­los und ähneln Poeci­lia reti­cu­la­ta. Es gibt nicht vie­le Züch­ter, die die­se Art hal­ten. Um den rich­ti­gen Zus­tand zu erhal­ten, ist es not­wen­dig, eine abwechs­lungs­re­i­che Ernäh­rung zu bie­ten: Mik­ro­or­ga­nis­men, Arte­mia, Floc­ken­fut­ter, kle­i­ne Wür­mer, Grin­dal. Sie sind sehr kurz­le­bi­ge Fis­che; ein Jahr zu erre­i­chen ist sel­ten, und sie leben 89 Mona­te. Ansons­ten sind es fried­li­che Fis­che, die sich auch für kle­i­ne Aqu­arien eig­nen und sich in einer bepf­lanz­ten Umge­bung wohl­füh­len. Die Zucht erfolgt bere­it­wil­lig, und die Anzahl der Nach­kom­men ist gerin­ger als bei Gup­pys; 20 Jung­tie­re pro Wurf sind eine ans­tän­di­ge Anzahl. Wenn wir eine rei­ne Zucht bewah­ren wol­len, ist es not­wen­dig, eine Kre­uzung mit Poeci­lia reti­cu­la­ta zu ver­hin­dern, mit der End­ler leicht paa­ren. Angeb­lich wur­den eini­ge Schwertträger-​Guppys durch Kre­uzung mit P. win­gei erre­icht. Die grüne Far­be der End­ler neigt dazu, in der Nach­kom­men­schaft zu verblassen.


Espe­cie sal­va­je de viví­pa­ro. Des­cu­bier­ta por John A. End­ler en 1975 en la Lagu­na de Patos cer­ca de la ciu­dad de Puer­to La Cruz en el nores­te de Vene­zu­e­la. Antes de él, Frank­lyn F. Bond tuvo éxi­to en 1930. La Lagu­na de Patos es el úni­co lugar cono­ci­do de end­lers (Roman Sla­boch). El nom­bre ori­gi­nal fue dado en honor al Sr. End­ler – Poeci­lia sp. end­le­ri. Alcan­za un tama­ño de 22.5 cm, sien­do los machos más pequ­e­ños que las hem­bras. Los pat­ro­nes de color de los machos son sor­pren­den­tes. Las hem­bras son prác­ti­ca­men­te inco­lo­ras, simi­la­res a Poeci­lia reti­cu­la­ta. No hay muchos cria­do­res que man­ten­gan esta espe­cie. Para man­te­ner la con­di­ci­ón ade­cu­ada, es nece­sa­rio pro­por­ci­onar una die­ta varia­da: mic­ro­or­ga­nis­mos, cama­ro­nes de sal­mu­e­ra, esca­mas, gusa­nos pequ­e­ños, grin­dal. Son peces de vida muy cor­ta; alcan­zar un año de edad es raro, y viven 89 meses. De lo con­tra­rio, son peces pací­fi­cos ade­cu­ados inc­lu­so para acu­ari­os pequ­e­ños, que pros­pe­ran en un entor­no plan­ta­do. La repro­duc­ci­ón ocur­re de mane­ra volun­ta­ria, y el núme­ro de crí­as es menor que en los gup­pies; 20 crí­as por cama­da es una can­ti­dad decen­te. Si que­re­mos pre­ser­var una raza pura, es nece­sa­rio evi­tar el cru­za­mien­to con Poeci­lia reti­cu­la­ta, con la cual los end­lers se apa­re­an fácil­men­te. Supu­es­ta­men­te, algu­nos gup­pies de espa­da se log­ra­ron median­te el cru­ce con P. win­gei. El color ver­de de los end­lers tien­de a des­va­ne­cer­se en la descendencia.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2008, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Xiphophorus nezahualcoyotl

Hits: 7927

Nád­her­ný divo­ký druh živo­rod­ky. Syno­ny­má: Xip­hop­ho­rus mon­te­zu­mae. Pochá­dza z Mexi­ka – Rio Tama­si, San Luis Poto­si (Fish Base). Sprá­va­jú sa podob­ne ako mečov­ky, sam­ci medzi sebou súpe­ria, ale sú o dosť pokoj­nej­šie ako Xip­hop­ho­rus hel­le­ri. Ich chov je troš­ku nároč­nej­ší, ide pred­sa o taxón nepreš­ľach­te­ný. Nema­jú ani taký veľ­ký ape­tít, čiže ani odpa­du toľ­ko netvo­ria. Sam­ce majú pre­dĺže­nú dol­nú plut­vu, pri­po­mí­na­jú­cu meč, čo je cha­rak­te­ris­tic­ký znak toh­to dru­hu. Sú vhod­né pre spo­lo­čen­ské akvá­ri­um aj pre svo­ju pomer­ne pokoj­nú pova­hu. Regis­tru­jem tie­to for­my: El Sal­to, Ocampo.


A beau­ti­ful wild live­be­a­rer spe­cies. Syno­nyms: Xip­hop­ho­rus mon­te­zu­mae. Ori­gi­na­ting from Mexi­co – Rio Tama­si, San Luis Poto­si (Fish Base). They beha­ve simi­lar­ly to sword­tails; males com­pe­te among them­sel­ves but are con­si­de­rab­ly more pea­ce­ful than Xip­hop­ho­rus hel­le­ri. The­ir bre­e­ding requ­ires a bit more atten­ti­on, as they belo­ng to an unal­te­red taxon. They don’t have as big of an appe­ti­te, so they pro­du­ce less was­te. Males have an elon­ga­ted lower fin resem­bling a sword, which is a cha­rac­te­ris­tic fea­tu­re of this spe­cies. They are suitab­le for a com­mu­ni­ty aqu­arium due to the­ir rela­ti­ve­ly calm natu­re. I regis­ter the­se forms: El Sal­to, Ocampo.


Eine wun­ders­chöne wil­de lebend­ge­bä­ren­de Art. Syno­ny­me: Xip­hop­ho­rus mon­te­zu­mae. Stammt aus Mexi­ko – Rio Tama­si, San Luis Poto­si (Fish Base). Ihr Ver­hal­ten ähnelt dem der Sch­wertt­rä­ger; Männ­chen kon­kur­rie­ren unte­re­i­nan­der, sind aber deut­lich fried­li­cher als Xip­hop­ho­rus hel­le­ri. Ihre Zucht erfor­dert etwas mehr Auf­merk­sam­ke­it, da sie zu einem unve­rän­der­ten Taxon gehören. Sie haben nicht so gro­ßen Appe­tit, pro­du­zie­ren also weni­ger Abfall. Männ­chen haben eine ver­län­ger­te unte­re Flos­se, die an ein Sch­wert erin­nert, was ein cha­rak­te­ris­tis­ches Merk­mal die­ser Art ist. Sie eig­nen sich aufg­rund ihrer rela­tiv ruhi­gen Natur gut für ein Gesells­chaft­sa­qu­arium. Ich regis­trie­re die­se For­men: El Sal­to, Ocampo.


Una her­mo­sa espe­cie sal­va­je de peces viví­pa­ros. Sinó­ni­mos: Xip­hop­ho­rus mon­te­zu­mae. Ori­gi­na­ria de Méxi­co – Rio Tama­si, San Luis Poto­sí (Fish Base). Se com­por­tan de mane­ra simi­lar a las espa­das; los machos com­pi­ten entre sí, pero son con­si­de­rab­le­men­te más pací­fi­cos que Xip­hop­ho­rus hel­le­ri. Su cría requ­ie­re un poco más de aten­ci­ón, ya que per­te­ne­cen a un taxón no alte­ra­do. No tie­nen tan­to ape­ti­to, por lo que pro­du­cen menos dese­chos. Los machos tie­nen una ale­ta infe­ri­or alar­ga­da que se ase­me­ja a una espa­da, que es una carac­te­rís­ti­ca dis­tin­ti­va de esta espe­cie. Son ade­cu­ados para un acu­ario comu­ni­ta­rio debi­do a su natu­ra­le­za rela­ti­va­men­te tra­nqu­ila. Regis­tro estas for­mas: El Sal­to, Ocampo.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post