2006, 2006-2010, 2008, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Divoké živorodky, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Xiphophorus variatus

Hits: 3205

Varia­tus­ky pat­ria medzi živo­rod­ky. Sú veľ­mi podob­né Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Ich slo­ven­ský názov je pla­ta pes­trá. Pochá­dza­jú z juž­né­ho Mexi­ka. Xip­hop­ho­rus varia­tus je pes­trá a živá ryba, kto­rá sa vyzna­ču­je svo­jou fareb­nou roz­ma­ni­tos­ťou, žije v jaze­rách až po poma­lé rie­ky s buj­nou vod­nou vege­tá­ci­ou. Ich telo je kom­pakt­né. telom, môže dorásť do veľ­kos­ti pri­bliž­ne 6 cm. Samec sa od sami­ce odli­šu­je pre­dĺže­nou spod­nou plut­vou, kto­rá pri­po­mí­na meč. Pova­hou sú to pomer­ne pokoj­né ryby, vhod­né do spo­lo­čen­ských akvá­rií. Má mno­ho fareb­ných variá­cií, od žlto-​oranžovej po mod­rú a zelenú.


Varia­tus are among live­be­a­rers. They are very simi­lar to Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. The­ir Slo­vak name is pla­ta pes­trá” (varie­ga­ted pla­ty). They ori­gi­na­te from sout­hern Mexi­co. *Xip­hop­ho­rus varia­tus* is a color­ful and live­ly fish that stands out for its diver­si­ty of colors, inha­bi­ting envi­ron­ments ran­ging from lakes to slow rivers with lush aqu­atic vege­ta­ti­on. The­ir body is com­pact, rea­ching a size of app­ro­xi­ma­te­ly 6 cm. The male is dis­tin­gu­is­hed from the fema­le by an elon­ga­ted lower fin resem­bling a sword. They have a rela­ti­ve­ly calm tem­pe­ra­ment, making them suitab­le for com­mu­ni­ty aqu­ariums. They exhi­bit a wide ran­ge of colors, from yellow-​orange to blue and green.


Varia­tus gehören zu den Lebend­ge­bä­ren­den. Sie ähneln sehr den Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Ihr slo­wa­kis­cher Name lau­tet pla­ta pes­trá” (bun­te Pla­tys). Sie stam­men aus Süd­me­xi­ko. *Xip­hop­ho­rus varia­tus* ist ein bun­ter und leb­haf­ter Fisch, der sich durch sei­ne Viel­falt an Far­ben aus­ze­ich­net und in Umge­bun­gen von Seen bis zu lang­sam flie­ßen­den Flüs­sen mit üppi­ger Was­ser­ve­ge­ta­ti­on lebt. Ihr Kör­per ist kom­pakt und kann eine Größe von etwa 6 cm erre­i­chen. Das Männ­chen unters­che­i­det sich von dem Weib­chen durch eine ver­län­ger­te unte­re Flos­se, die einem Sch­wert ähnelt. Ihr Tem­pe­ra­ment ist rela­tiv ruhig, was sie für Gesells­chaft­sa­qu­arien gee­ig­net macht. Sie zei­gen eine Viel­zahl von Far­ben, von Gelb-​Orange bis Blau und Grün.


Los varia­tus per­te­ne­cen a los viví­pa­ros. Son muy simi­la­res a los Xip­hop­ho­rus macu­la­tus. Su nom­bre eslo­va­co es pla­ta pes­trá” (pla­ty varie­ga­do). Pro­ce­den del sur de Méxi­co. *Xip­hop­ho­rus varia­tus* es un pez colo­ri­do y vivaz que se des­ta­ca por su diver­si­dad de colo­res, habi­tan­do des­de lagos has­ta ríos len­tos con exu­be­ran­te vege­ta­ci­ón acu­áti­ca. Su cuer­po es com­pac­to y alcan­za un tama­ño de apro­xi­ma­da­men­te 6 cm. El macho se dis­tin­gue de la hem­bra por una ale­ta infe­ri­or alar­ga­da que se ase­me­ja a una espa­da. Tie­nen un tem­pe­ra­men­to rela­ti­va­men­te tra­nqu­ilo, lo que los hace ade­cu­ados para acu­ari­os comu­ni­ta­ri­os. Exhi­ben una amplia gama de colo­res, des­de amarillo-​naranja has­ta azul y verde.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2008, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Mexický krásavec Xiphophorus helleri

Hits: 17729

Mečov­ky pat­ria medzi živo­rod­ky. Ich pre­chá­dza­jú­ce slo­ven­ské syno­ny­mum bolo mečúň mexic­ký. Dnes je to mečov­ka zele­ná. Ako už napo­ve­dá pome­no­va­nie dru­hu, pochá­dza z Mexi­ka. Roz­ší­re­ný je od sever­né­ho Mexi­ka do cen­trál­nej a západ­nej čas­ti Guate­ma­ly a Hon­du­ra­su (Axel­rod, Wischnath, 1991). Je to jed­na z naj­zná­mej­ších rybiek vôbec. Jeho chov je jed­no­du­chý, ale tre­ba mys­lieť na to, že mečov­ky veľ­mi zaťa­žu­jú pro­stre­die svo­ji­mi exkre­men­ta­mi. Je to doslo­va stroj na pre­me­nu ener­giu. V akva­ris­tic­kom slan­gu sa mu pejo­ra­tív­ne vra­ví kom­bajn”. Jeho lát­ko­vá pre­me­na je obdi­vu­hod­ná. Zavďa­čí­me sa mu niten­ka­mi, patent­ka­mi, pri­jí­ma aj suše­nú potra­vu, ale nesmie­me zabú­dať spes­tro­vať mu jedál­ni­ček aj spa­re­ným šalá­tom, špe­ná­tom, prí­pad­ne inou zele­ni­nou. Mečov­ky vytvá­ra­jú hie­rar­chiu alfa sam­ca a beta sam­ca. Pohlav­ný dimor­fiz­mu je zjav­ný. Sam­ček sa líši od samič­ky von­kaj­ším pohlav­ným orgá­nom – gono­pó­di­om. Okrem toho je štíh­lej­ší. Ako pre­dĺže­nie chvos­to­vej plut­vy mu ras­tie mečík. Sam­ce sa nie­ke­dy medzi sebou bijú.

Roz­mno­žo­va­nie je jed­no­du­ché. Samič­ky kto­ré čaka­jú mla­dé spo­zná­me pod­ľa plné­ho bruš­ka, tma­vej škvr­ny v bruš­nej duti­ne. Samič­ky sú kani­bal­ky, čiže ak chce­me mla­dý plô­dik odcho­vať, bude­me musieť zame­dziť jej sty­ku s potom­stvom. Komerč­ne sa na ten­to účel ponú­ka­jú pôrod­nič­ky. V nich umiest­ne­ná samič­ka rodí mla­dé, a tie buď uni­ka­jú do uzav­re­té­ho pries­to­ru cez pries­tor úzkych štr­bín, ale­bo pre­ni­ka­jú cez tie­to štr­bi­ny do voľ­né­ho akvá­ria. Zále­ží od toho, čo nám viac vyho­vu­je. Pôrod­nič­ku si môže­te zho­to­viť z ume­lo­hmot­né­ho ple­ti­va, ale­bo iné­ho vhod­né­ho mate­riá­lu. Sta­čí si zohnať v záh­rad­níc­tve, žele­ziar­stve, sta­veb­níc­tve ple­ti­vo, kto­ré zoši­je­me, a zabez­pe­čí­me aby pri­me­ra­ne drža­lo na hla­di­ne. V chov­niach sa podob­né sie­te pou­ží­va­jú aj v dlh­šom časo­vom obdo­bí. Podob­né vlast­no­ruč­ne vyro­be­né pôrod­nič­ky využi­je­me aj pri odcho­ve iných živo­ro­diek ako napr. Poeci­lia reti­cu­la­ta, Xip­hop­ho­rus macu­la­tus, Xip­hop­ho­rus neza­hu­al­co­ytl atď. Pri pôro­de dbá­me na to, aby sme samič­ku neumiest­ni­li do tep­lej­šej vody ako bola zvyk­nu­tá v pred­chá­dza­jú­com pro­stre­dí. V opač­nom prí­pa­de sa môže­me stret­núť s pred­čas­ným vrhom nevy­vi­nu­tých, ale­bo mŕt­vych mlá­ďat. Plô­dik mečo­viek je veľ­ký, v prvom mesia­ci ras­tie dosť poma­ly, neskôr sa roz­ras­tie rých­lej­šie. Vra­ví sa, že sam­ci, kto­rým naras­tá mečík skôr, nebu­dú mať takú veľ­kú poten­ciu, ako sam­ce, kto­rým začne rásť neskôr.

U mečo­viek je zná­ma zme­na pohla­via, kedy sa pri nedos­tat­ku sam­cov v popu­lá­cii samič­ky zme­nia na sam­ca. Naras­tie im gono­pó­dium, mečík. Mečík je zvy­čaj­ne men­ší. Čo sa však nezme­ní je robust­ný sami­čí vzrast. Je ško­da, že táto úžas­ná zme­na veľa­krát k úspe­chu neve­die – tak­to vyvi­nu­tý sam­ci sú oby­čaj­ne neplod­ní.

Mečov­ky sú zdro­jom mno­hých šľach­ti­teľ­ských poku­sov. Exis­tu­je nepre­ber­né množ­stvo foriem. Zná­me sú napr. vie­den­ské mečov­ky, kto­ré sú z tých štan­dard­ných asi najv­zác­nej­šie. Vyzna­ču­jú sa jem­nej­šou čer­ve­nou – ble­do­čer­ve­nou far­bou s čer­ve­ný­mi oča­mi. Sú o dosť chú­los­ti­vej­šie ako iné for­my. Sam­ce sú tak­mer všet­ky neplod­né, mož­no jeden z 200 je fer­til­ný. Pre­to sa mno­žia – pri­pra­vu­jú krí­že­ním. Ďal­šie zná­me for­my: ber­lín­ska, zele­ná mečov­ka, atď. Exis­tu­jú aj tva­ro­vé varian­ty: lýro­vé, závo­jo­vé, wag­tail, del­ta atď. V mečov­kách sa uspo­ra­dú­va­jú aj súťa­že, kde sa posu­dzu­jú pod­ľa štandardu.

Regis­tru­jem tie­to for­my: albi­no, beli­ze, ber­lín, black, black Hi-​fin, black lyre­tail, blac­ktail vel­vet sword, bx, cali­co Hi-​fin, cali­co lyre­tail, cd, del­ta, hx, gold & black, gold lyre­tail, gol­den, gol­den comet, gol­den Hi-​fin, gol­den wag­tail, gre­en, gre­en wag­tail, jala­pa, lan­ce­til­la, lemon, li, lyra, lyre­tail, lyre­tail sword, marb­le, mixed color, mixed color Hi-​fin, mixed color lyre­tail, mys­tic blue, neon, neon Hi-​fin, neon lyre­tail, neon wag­tail, pain­ted sword, pine­app­le, pine­app­le Hi-​fin, pine­app­le lyre­tail, red & whi­te, red albi­no, red cali­co, red comet, red eye, red tuxe­do, red vel­vet, red vel­vet Hi-​fin, red vel­vet lyre­tail, red wag, red wag Hi-​fin, red wag lyre­tail, ros­sa, sara­bia, sch­wertt­ra­e­ger, sun­set, tuxe­do, tuxe­do Hi-​fin, tuxe­do lyre­tail, vel­vet sword, vel­vet wag sword, ver­de masc, whi­te, wien, wagtail.


Sword­tails belo­ng to the live­be­a­rer cate­go­ry. The­ir pre­vi­ous Slo­vak syno­nym was Mexi­can sword­tail, but today it is kno­wn as the gre­en sword­tail. As the spe­cies name sug­gests, it ori­gi­na­tes from Mexi­co. Its dis­tri­bu­ti­on extends from nort­hern Mexi­co to the cen­tral and wes­tern parts of Guate­ma­la and Hon­du­ras (Axel­rod, Wischnath, 1991). It is one of the most well-​known fis­hes ove­rall. Kee­ping them is straight­for­ward, but it’s essen­tial to con­si­der that sword­tails hea­vi­ly impact the­ir envi­ron­ment with the­ir exc­re­ment. They are lite­ral­ly ener­gy con­ver­si­on machi­nes, pejo­ra­ti­ve­ly refer­red to as com­bi­nes” in aqu­arium slang. The­ir meta­bo­lic trans­for­ma­ti­on is remar­kab­le. They accept vari­ous foods like fla­kes and pel­lets but should also be pro­vi­ded with a varied diet, inc­lu­ding blan­ched let­tu­ce, spi­nach, or other vege­tab­les. Sword­tails estab­lish an alp­ha and beta male hie­rar­chy. Sexu­al dimorp­hism is evi­dent, with males dis­tin­gu­is­hed by the­ir exter­nal geni­tal organ, the gono­po­dium. Addi­ti­onal­ly, males are gene­ral­ly slim­mer, and they grow a sword-​like exten­si­on from the­ir cau­dal fin. Males may enga­ge in occa­si­onal fights.

Repro­duc­ti­on is straight­for­ward. Preg­nant fema­les can be iden­ti­fied by the­ir full abdo­men and a dark spot in the abdo­mi­nal cavi­ty. Fema­les are can­ni­ba­lis­tic, so to rai­se the fry, pre­ven­ting direct con­tact with the mot­her is neces­sa­ry. Com­mer­cial­ly avai­lab­le bre­e­ding traps can ser­ve this pur­po­se. The­se traps allow the fema­le to give birth, and the fry eit­her esca­pe to a clo­sed com­part­ment through nar­row slots or penet­ra­te through the­se slots into the main tank. The cho­ice depends on per­so­nal pre­fe­ren­ce. Simi­lar handc­raf­ted bre­e­ding traps can be used for rai­sing other live­be­a­rers like Poeci­lia reti­cu­la­ta, Xip­hop­ho­rus macu­la­tus, Xip­hop­ho­rus neza­hu­al­co­ytl, etc. During birth, it’s cru­cial to pla­ce the fema­le in water with a tem­pe­ra­tu­re simi­lar to her accus­to­med envi­ron­ment. Other­wi­se, pre­ma­tu­re births of under­de­ve­lo­ped or dead fry may occur. Sword­tail fry are rela­ti­ve­ly lar­ge; they grow slo­wly in the first month and later exhi­bit fas­ter gro­wth. It is said that males who­se swords grow later tend to have more sig­ni­fi­cant poten­cy than tho­se who­se swords deve­lop earlier.

Sword­tails are kno­wn for the­ir abi­li­ty to chan­ge gen­der when the­re is a lack of males in the popu­la­ti­on. Fema­les trans­form into males, gro­wing a gono­po­dium, alt­hough it is usu­al­ly smal­ler. Howe­ver, the­ir robust fema­le appe­a­ran­ce remains unchan­ged. Unfor­tu­na­te­ly, this remar­kab­le chan­ge often does not lead to suc­cess – trans­for­med males are typi­cal­ly infertile.

Sword­tails ser­ve as the basis for nume­rous bre­e­ding expe­ri­ments, resul­ting in coun­tless forms. Notab­le exam­ples inc­lu­de Vien­na sword­tails, con­si­de­red among the rarest of stan­dard sword­tails. They are cha­rac­te­ri­zed by a ligh­ter, pale red color with red eyes and are more deli­ca­te than other forms. Almost all males are infer­ti­le, with per­haps one in 200 being fer­ti­le. The­re­fo­re, they are pro­pa­ga­ted through plan­ned crossb­re­e­ding. Other well-​known forms inc­lu­de Ber­lin sword­tail, gre­en sword­tail, etc. The­re are also morp­ho­lo­gi­cal variants like lyre-​shaped, veil-​shaped, wag­tail, del­ta, etc. Sword­tail com­pe­ti­ti­ons are orga­ni­zed whe­re they are jud­ged based on estab­lis­hed standards.

I regis­ter the­se forms: albi­no, Beli­ze, Ber­lin, black, black Hi-​fin, black lyre­tail, blac­ktail vel­vet sword, bx, cali­co Hi-​fin, cali­co lyre­tail, cd, del­ta, hx, gold & black, gold lyre­tail, gol­den, gol­den comet, gol­den Hi-​fin, gol­den wag­tail, gre­en, gre­en wag­tail, jala­pa, lan­ce­til­la, lemon, li, lyra, lyre­tail, lyre­tail sword, marb­le, mixed color, mixed color Hi-​fin, mixed color lyre­tail, mys­tic blue, neon, neon Hi-​fin, neon lyre­tail, neon wag­tail, pain­ted sword, pine­app­le, pine­app­le Hi-​fin, pine­app­le lyre­tail, red & whi­te, red albi­no, red cali­co, red comet, red eye, red tuxe­do, red vel­vet, red vel­vet Hi-​fin, red vel­vet lyre­tail, red wag, red wag Hi-​fin, red wag lyre­tail, ros­sa, sara­bia, Sch­wertt­ra­e­ger, sun­set, tuxe­do, tuxe­do Hi-​fin, tuxe­do lyre­tail, vel­vet sword, vel­vet wag sword, ver­de masc, whi­te, Wien, wagtail.


Sch­wertt­rä­ger gehören zur Grup­pe der Lebend­ge­bä­ren­den. Ihr frühe­res slo­wa­kis­ches Syno­nym war der mexi­ka­nis­che Sch­wertt­rä­ger, heute ist er jedoch als der grüne Sch­wertt­rä­ger bekannt. Wie der Arten­na­me ver­mu­ten lässt, stammt er aus Mexi­ko. Sein Verb­re­i­tungs­ge­biet ers­trec­kt sich von Nord­me­xi­ko bis in die zen­tra­len und west­li­chen Tei­le von Guate­ma­la und Hon­du­ras (Axel­rod, Wischnath, 1991). Es ist einer der bekann­tes­ten Fis­che über­haupt. Die Hal­tung ist unkom­pli­ziert, aber es ist wich­tig zu beach­ten, dass Sch­wertt­rä­ger die Umge­bung stark mit ihrem Kot belas­ten. Sie sind buchs­täb­lich Ener­gie­umwand­lungs­mas­chi­nen und wer­den im aqu­aris­tis­chen Slang abwer­tend als Kom­bajn” bez­e­ich­net. Ihre Stof­fwech­sel­trans­for­ma­ti­on ist bemer­ken­swert. Sie akzep­tie­ren vers­chie­de­ne Lebens­mit­tel wie Floc­ken und Pel­lets, soll­ten aber auch mit einer abwechs­lungs­re­i­chen Ernäh­rung, ein­sch­lie­ßlich gekoch­tem Salat, Spi­nat oder ande­ren Gemüse­sor­ten, ver­sorgt wer­den. Sch­wertt­rä­ger etab­lie­ren eine Hie­rar­chie von Alpha- und Beta­männ­chen. Der Gesch­lechts­di­morp­his­mus ist offen­sicht­lich, wobei sich die Männ­chen durch ihr äuße­res Gesch­lecht­sor­gan, das Gono­po­dium, aus­ze­ich­nen. Darüber hinaus sind Männ­chen im All­ge­me­i­nen sch­lan­ker und wach­sen eine sch­wer­tar­ti­ge Ver­län­ge­rung ihrer Sch­wanzf­los­se. Männ­chen kön­nen gele­gen­tlich kämpfen.

Die Fortpf­lan­zung ist unkom­pli­ziert. Sch­wan­ge­re Weib­chen kön­nen anhand ihres vol­len Bau­ches und eines dunk­len Flecks in der Bauch­höh­le iden­ti­fi­ziert wer­den. Weib­chen sind kan­ni­ba­lis­tisch, daher ist es not­wen­dig, den direk­ten Kon­takt mit der Mut­ter zu ver­hin­dern, um die Jung­fis­che auf­zu­zie­hen. Hier­für gibt es han­del­süb­li­che Zucht­bo­xen. Die­se ermög­li­chen es der Mut­ter, zu gebä­ren, und die Jung­fis­che ent­we­der ent­kom­men in einen abgesch­los­se­nen Bere­ich durch sch­ma­le Sch­lit­ze oder gelan­gen durch die­se Sch­lit­ze ins Haupt­bec­ken. Die Wahl hängt von per­sön­li­chen Vor­lie­ben ab. Ähn­li­che hand­ge­fer­tig­te Zucht­bo­xen kön­nen auch für die Auf­zucht ande­rer Lebend­ge­bä­ren­der wie Poeci­lia reti­cu­la­ta, Xip­hop­ho­rus macu­la­tus, Xip­hop­ho­rus neza­hu­al­co­ytl usw. ver­wen­det wer­den. Bei der Geburt ist es wich­tig, das Weib­chen in Was­ser mit einer ähn­li­chen Tem­pe­ra­tur wie ihrer ver­trau­ten Umge­bung zu plat­zie­ren. Andern­falls kann es zu vor­ze­i­ti­gen Gebur­ten von unte­rent­wic­kel­ten oder toten Jung­fis­chen kom­men. Sch­wertt­rä­ger­jung­fis­che sind rela­tiv groß, wach­sen im ers­ten Monat jedoch lang­sam und zei­gen spä­ter ein schnel­le­res Wachs­tum. Es wird gesagt, dass Männ­chen, deren Sch­wert spä­ter wächst, in der Regel eine größe­re Potenz haben als sol­che, deren Sch­wert früher wächst.

Sch­wertt­rä­ger sind dafür bekannt, das Gesch­lecht zu wech­seln, wenn es an Männ­chen in der Popu­la­ti­on man­gelt. Weib­chen ver­wan­deln sich in Männ­chen und ent­wic­keln ein Gono­po­dium, obwohl es in der Regel kle­i­ner ist. Ihr robus­tes weib­li­ches Ers­che­i­nungs­bild ble­ibt jedoch unve­rän­dert. Lei­der führt die­se bemer­ken­swer­te Verän­de­rung oft nicht zum Erfolg – trans­for­mier­te Männ­chen sind in der Regel unfruchtbar.

Sch­wertt­rä­ger die­nen als Grund­la­ge für zahl­re­i­che Zuch­te­xpe­ri­men­te, die zu unzäh­li­gen For­men füh­ren. Bekann­te Beis­pie­le sind Wie­ner Sch­wertt­rä­ger, die als die sel­tens­ten unter den Standard-​Schwertträgern gel­ten. Sie zeich­nen sich durch eine hel­le­re, blass­ro­te Far­be mit roten Augen aus und sind emp­find­li­cher als ande­re For­men. Fast alle Männ­chen sind unfrucht­bar, viel­le­icht ist eines von 200 frucht­bar. Daher wer­den sie durch gep­lan­te Kre­uzun­gen ver­me­hrt. Ande­re bekann­te For­men sind Ber­li­ner Sch­wertt­rä­ger, Grüner Sch­wertt­rä­ger usw. Es gibt auch morp­ho­lo­gis­che Varian­ten wie lyra-​förmige, schleier-​förmige, wedeln­de, delta-​förmige usw. Sch­wertt­rä­ger­wett­be­wer­be wer­den orga­ni­siert, bei denen sie nach etab­lier­ten Stan­dards bewer­tet werden.

Ich mel­de die­se For­men: Albi­no, Beli­ze, Ber­lin, Sch­warz, Sch­warz Hi-​Fin, Sch­warz­ly­ra, Sch­warzsch­wertsch­wanz, Bx, Cali­co Hi-​Fin, Calico-​Lyra, Cd, Del­ta, Hx, Gold & Sch­warz, Gold­ly­ra, Gol­den, Gol­de­ner Komet, Gol­de­ner Wedel, Grün, Grüner Wedel, Jala­pa, Lan­ce­til­la, Zit­ro­ne, Li, Lyra, Lyra-​Schwert, Mar­mor, Mehr­far­big, Mehr­far­big Hi-​Fin, Mehr­far­big lyra, Mys­tic Blue, Neon, Neon Hi-​Fin, Neon-​Lyra, Neon-​Wedel, Gemal­tes Sch­wert, Ana­nas, Ana­nas Hi-​Fin, Ana­nas­ly­ra, Rot & Weiß, Rotal­bi­no, Rot­ca­li­co, Rot­ko­met, Rotes Auge, Roter Frack, Rotes Samt, Rotes Samt Hi-​Fin, Rote Lyra, Roter Wedel, Roter Wedel Hi-​Fin, Roter Wedel lyra, Ros­sa, Sara­bia, Sch­wertt­rä­ger, Son­ne­nun­ter­gang, Frack, Frack Hi-​Fin, Frack­ly­ra, Samtsch­wert, Samt-​Wedelschwert, Ver­de Masc, Weiß, Wien, Wedel.


Los Sword­tails per­te­ne­cen al gru­po de los viví­pa­ros. Su sinó­ni­mo eslo­va­co ante­ri­or era el sword­tail mexi­ca­no, pero hoy en día se cono­ce como el sword­tail ver­de. Como sugie­re el nom­bre de la espe­cie, es ori­gi­na­rio de Méxi­co. Su dis­tri­bu­ci­ón se extien­de des­de el nor­te de Méxi­co has­ta las par­tes cen­tra­les y occi­den­ta­les de Guate­ma­la y Hon­du­ras (Axel­rod, Wischnath, 1991). Es uno de los peces más cono­ci­dos en gene­ral. Su cuida­do es sen­cil­lo, pero es impor­tan­te tener en cuen­ta que los sword­tails impac­tan fuer­te­men­te su entor­no con sus exc­re­men­tos. Son lite­ral­men­te máqu­inas de con­ver­si­ón de ener­gía, pey­o­ra­ti­va­men­te lla­ma­das com­bi­nes” en la jer­ga de acu­aris­tas. Su trans­for­ma­ci­ón meta­bó­li­ca es admi­rab­le. Acep­tan vari­os ali­men­tos como esca­mas y pel­lets, pero tam­bi­én se les debe pro­por­ci­onar una die­ta varia­da, inc­lu­y­en­do lechu­ga, espi­na­cas u otras ver­du­ras. Los sword­tails estab­le­cen una jera­rqu­ía de macho alfa y macho beta. El dimor­fis­mo sexu­al es evi­den­te, con machos dis­tin­gu­ib­les por su órga­no geni­tal exter­no, el gono­po­dio. Ade­más, los machos sue­len ser más del­ga­dos y les cre­ce una exten­si­ón simi­lar a una espa­da de su ale­ta cau­dal. Los machos a veces pue­den pele­ar entre ellos.

La repro­duc­ci­ón es sen­cil­la. Las hem­bras pre­ña­das se pue­den iden­ti­fi­car por su abdo­men lle­no y una man­cha oscu­ra en la cavi­dad abdo­mi­nal. Las hem­bras son caní­ba­les, así que para criar a las crí­as, es nece­sa­rio evi­tar el con­tac­to direc­to con la mad­re. Para este pro­pó­si­to, exis­ten tram­pas de cría dis­po­nib­les comer­cial­men­te. En estas tram­pas, la hem­bra da a luz, y las crí­as esca­pan a un com­par­ti­men­to cer­ra­do a tra­vés de ranu­ras estre­chas o penet­ran a tra­vés de estas ranu­ras en el acu­ario prin­ci­pal. La elec­ci­ón depen­de de las pre­fe­ren­cias per­so­na­les. Tram­pas de cría simi­la­res hechas a mano tam­bi­én se pue­den uti­li­zar para criar otros viví­pa­ros como Poeci­lia reti­cu­la­ta, Xip­hop­ho­rus macu­la­tus, Xip­hop­ho­rus neza­hu­al­co­ytl, etc. Duran­te el par­to, es cru­cial colo­car a la hem­bra en agua con una tem­pe­ra­tu­ra simi­lar a la de su entor­no habi­tu­al. De lo con­tra­rio, pue­den ocur­rir par­tos pre­ma­tu­ros de crí­as sub­de­sar­rol­la­das o muer­tas. Las crí­as de sword­tail son rela­ti­va­men­te gran­des; cre­cen len­ta­men­te en el pri­mer mes y lue­go mue­stran un cre­ci­mien­to más rápi­do. Se dice que los machos cuy­as espa­das cre­cen más tar­de tien­den a tener una poten­cia más sig­ni­fi­ca­ti­va que aqu­el­los cuy­as espa­das se desar­rol­lan antes.

Los sword­tails son cono­ci­dos por su capa­ci­dad para cam­biar de géne­ro cuan­do hay esca­sez de machos en la pobla­ci­ón. Las hem­bras se trans­for­man en machos, desar­rol­lan­do un gono­po­dio, aunque gene­ral­men­te es más pequ­e­ño. Sin embar­go, su robus­ta apa­rien­cia feme­ni­na per­ma­ne­ce inal­te­ra­da. Lamen­tab­le­men­te, este cam­bio notab­le a menu­do no con­du­ce al éxi­to; los machos trans­for­ma­dos sue­len ser estériles.

Los sword­tails sir­ven como base para nume­ro­sos expe­ri­men­tos de cría, lo que resul­ta en incon­tab­les for­mas. Ejem­plos notab­les inc­lu­y­en los sword­tails de Vie­na, con­si­de­ra­dos entre los más raros de los sword­tails están­dar. Se carac­te­ri­zan por un color rojo más cla­ro con ojos rojos y son más deli­ca­dos que otras for­mas. Casi todos los machos son esté­ri­les, con quizás uno de cada 200 sien­do fér­til. Por lo tan­to, se pro­pa­gan a tra­vés de cru­za­mien­tos pla­ni­fi­ca­dos. Otras for­mas cono­ci­das inc­lu­y­en sword­tail de Ber­lín, sword­tail ver­de, etc. Tam­bi­én exis­ten varian­tes mor­fo­ló­gi­cas como las de for­ma de lira, for­ma de velo, for­ma de cola de golon­dri­na, del­ta, etc. Se orga­ni­zan com­pe­ti­ci­ones de sword­tail en las que se juz­gan según están­da­res establecidos.

Regis­tro estas for­mas: albi­no, Beli­ze, Ber­lín, neg­ro, neg­ro Hi-​fin, cola de lira neg­ra, blac­ktail vel­vet sword, bx, cali­co Hi-​fin, cola de lira cali­co, cd, del­ta, hx, dora­do y neg­ro, cola de lira dora­da, dora­do, come­ta dora­da, dora­do Hi-​fin, cola de golon­dri­na dora­da, ver­de, cola de golon­dri­na ver­de, jala­pa, lan­ce­til­la, limón, li, lira, cola de lira, cola de lira sword, már­mol, color mix­to, cola de lira de color mix­to, mys­tic blue, neón, neón Hi-​fin, cola de lira neón, cola de golon­dri­na neón, sword­tail pin­ta­do, piña, piña Hi-​fin, cola de lira piña, rojo y blan­co, albi­no rojo, cali­co rojo, come­ta rojo, ojo rojo, esmo­qu­in rojo, ter­ci­ope­lo rojo, ter­ci­ope­lo rojo Hi-​fin, cola de lira ter­ci­ope­lo rojo, cola de golon­dri­na roja, cola de golon­dri­na roja Hi-​fin, cola de golon­dri­na roja lira, ros­sa, sara­bia, sch­wertt­ra­e­ger, atar­de­cer, esmo­qu­in, esmo­qu­in Hi-​fin, cola de lira esmo­qu­in, espa­da de ter­ci­ope­lo, cola de lira espa­da de ter­ci­ope­lo, ver­de masc, blan­co, Wien, cola de golondrina.


Lite­ra­tú­ra

  • Axel­rod H.R., Wischnath L., 1991: Sword­tails and pla­ties. T.H.F. Pub­li­ca­ti­ons, Inc., Neptu­ne City, NJUSA

Odka­zyUse Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2011, 2011-2015, 2013, Akvaristika, Časová línia, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Poecilia velifera

Hits: 4272

Poeci­lia veli­fe­ra (Regan, 1914) je krás­ny druh živo­rod­ky rodu Poeci­lia. Je preň vypra­co­va­ný aj štan­dard a poria­da­jú sa pre ne súťa­že v rám­ci kate­gó­rie Mol­ly. Ostat­né moli­né­zie pre túto kate­gó­riu sú: Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia lati­pin­na. Prá­ve lati­pi­ny sú veľ­mi podob­né veli­fe­rám. Druh má množ­stvo foriem: assor­ted, cali­co, gold­le­opard, gre­en, red gold, sil­ver. Dosa­hu­je 15 cm, žije v pH 8, dH 1319, pri tep­lo­te 2528°C, žije v Stred­nej Ame­ri­ke – v Mexi­ku (Fish Base), doží­va sa 35 rokov (rybic​ky​.net). Poeci­lia veli­fe­ra je zná­ma aj ako Mari­gold sword­tail” ale­bo Vel­vet sword­tail”. Samec Poeci­lia veli­fe­ra má veľ­mi dlhý a zakri­ve­ný chvost, kto­rý mu dodá­va šab­ľo­vi­tý vzhľad. Je vhod­ná do spo­lo­čen­ských nádr­ží, chov je pomer­ne nená­roč­ný, a pre­to je vhod­ná pre menej skú­se­ných akvaristov.


Poeci­lia veli­fe­ra (Regan, 1914) is a beau­ti­ful spe­cies of live­be­a­rer from the genus Poeci­lia. The­re are even stan­dards deve­lo­ped for them, and com­pe­ti­ti­ons are held wit­hin the Mol­ly cate­go­ry. Other mol­lies in this cate­go­ry inc­lu­de Poeci­lia sphe­nops and Poeci­lia lati­pin­na. Lati­pins, in par­ti­cu­lar, bear a strong resem­blan­ce to veli­fe­ras. The spe­cies has vari­ous forms: assor­ted, cali­co, gold leopard, gre­en, red gold, and sil­ver. It rea­ches a size of 15 cm, thri­ves in pH 8, dH 13 – 19, at tem­pe­ra­tu­res of 25 – 28°C, and is nati­ve to Cen­tral Ame­ri­ca – spe­ci­fi­cal­ly Mexi­co (Fish Base). Its lifes­pan ran­ges from 3 to 5 years (rybic​ky​.net). Poeci­lia veli­fe­ra is also kno­wn as the Mari­gold sword­tail” or Vel­vet sword­tail.” The male Poeci­lia veli­fe­ra fea­tu­res a very long and cur­ved tail, giving it a sword-​like appe­a­ran­ce. Suitab­le for com­mu­ni­ty tanks, its care is rela­ti­ve­ly unde­man­ding, making it suitab­le for less expe­rien­ced aquarists.


Poeci­lia veli­fe­ra (Regan, 1914) ist eine wun­ders­chöne Art von lebend­ge­bä­ren­den Zahn­karp­fen aus der Gat­tung Poeci­lia. Es gibt sogar Stan­dards für sie, und Wett­be­wer­be wer­den in der Molly-​Kategorie abge­hal­ten. Ande­re Molly-​Arten in die­ser Kate­go­rie sind Poeci­lia sphe­nops und Poeci­lia lati­pin­na. Ins­be­son­de­re Lati­pins ähneln Veli­fe­ras stark. Die Art hat vers­chie­de­ne For­men: assor­tiert, cali­co, gold­le­opard, grün, rot­gold und sil­ber. Sie erre­icht eine Größe von 15 cm, gede­iht bei einem pH-​Wert von 8, dH 13 – 19 und Tem­pe­ra­tu­ren von 25 – 28°C. Sie ist in Zen­tra­la­me­ri­ka hei­misch, ins­be­son­de­re in Mexi­ko (Fish Base). Die Lebens­dau­er bet­rägt 3 – 5 Jah­re (rybic​ky​.net). Poeci­lia veli­fe­ra ist auch als Mari­gold sword­tail” oder Vel­vet sword­tail” bekannt. Das Männ­chen von Poeci­lia veli­fe­ra hat einen sehr lan­gen und gebo­ge­nen Sch­wanz, was ihm ein sch­wer­tähn­li­ches Aus­se­hen ver­le­iht. Gee­ig­net für Gesells­chafts­bec­ken, ist ihre Pfle­ge rela­tiv ans­pruchs­los und daher für weni­ger erfah­re­ne Aqu­aria­ner geeignet.


Poeci­lia veli­fe­ra (Regan, 1914) es una her­mo­sa espe­cie de viví­pa­ro del géne­ro Poeci­lia. Inc­lu­so hay están­da­res desar­rol­la­dos para ellos, y se lle­van a cabo com­pe­ti­ci­ones den­tro de la cate­go­ría Mol­ly. Otros mol­lys en esta cate­go­ría inc­lu­y­en Poeci­lia sphe­nops y Poeci­lia lati­pin­na. Los lati­pi­nes, en par­ti­cu­lar, se ase­me­jan mucho a los velí­fe­ros. La espe­cie tie­ne varias for­mas: assor­ted, cali­co, gold leopard, gre­en, red gold y sil­ver. Alcan­za un tama­ño de 15 cm, pros­pe­ra en un pH de 8, dH 13 – 19, a tem­pe­ra­tu­ras de 25 – 28°C, y es ori­gi­na­ria de Amé­ri­ca Cen­tral, espe­cí­fi­ca­men­te Méxi­co (Fish Base). Su espe­ran­za de vida varía de 3 a 5 años (rybic​ky​.net). Poeci­lia veli­fe­ra tam­bi­én se cono­ce como Mari­gold sword­tail” o Vel­vet sword­tail”. El macho de Poeci­lia veli­fe­ra tie­ne una cola muy lar­ga y cur­va, dán­do­le un aspec­to simi­lar a una espa­da. Ade­cu­ada para acu­ari­os comu­ni­ta­ri­os, su cuida­do es rela­ti­va­men­te sen­cil­lo, lo que la hace apta para acu­aris­tas menos experimentados.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2008, 2011, 2011-2015, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Xiphophorus maculatus – plata škvrnitá

Hits: 13082

Pla­ty sú rybič­ky Mexi­ka, Guate­ma­ly, sever­né­ho Beli­ze. Zne­sú vyš­šie zaso­le­nie, jed­nu poliev­ko­vú lyži­ca na 20 lit­rov vody. Pla­ty sú podob­né mečov­kám, sú však o nie­čo men­šie. Cel­ko­vo pôso­bia než­nej­šie. Vzá­jom­ne sa dru­hy macu­la­tus hel­le­ri krí­žia, ale je to zried­ka­vé. Sú opro­ti mečov­kám pokoj­nej­šie, samič­ka zvy­čaj­ne nie je kani­bal­ka voči vlast­né­mu potom­stvu, ale aj tak je efek­tív­nej­šie pou­ži­tie pôrod­nič­ky. Aj u tej­to nád­her­nej živo­rod­ky sa uspo­ra­dú­va­jú súťa­že pod­ľa štan­dar­du. Exis­tu­je veľ­mi veľa fareb­ných aj tva­ro­vých variet. Tuxe­do, cali­co, krva­vá, kométa…

Regis­tru­jem tie­to for­my: albi­no per­te, aran­cio masc, baby, black, black coral, black leopard, black mir­ror, blo­oded hear (krvá­ca­jú­ce srd­ce), blue coral, bp p_​9, cali­co whi­te, cal­ler, cali­co, coat­za­co­al­cos, comet sun­set, comet, coral, glo­wlight, glo­wlight blue tuxe­do, glo­wlight cali­co, glo­wlight gre­en moon, glo­wlight oran­ge, glo­wlight spot­ted gre­en, glo­wlight sun­set, gol­den dusk, gol­den tuxe­do, hawaii, jp y, koral, koral­len, lune, mafi­gold, metal­lic oran­ge tuxe­do, mic­key mou­se, nig­ra, p_​6 y‑linked, papa­ge­ien, papa­lo­apan, pin­sel, rain­bow, red coral, red mic­key mou­se, red, red tail cali­co, red top, red wag­tail, rio jama­pa wild type, rio jama­pa, selv, sil­ver, sil­ver mic­key mou­se, sim­pson, snow coral, sol­skins, spot­ted blue, tri colour, tuxe­do, usu­ma­cin­tal, wag­tail, wbr, wild form, yel­low comet, yel­low tuxedo.


Pla­ties are small fish nati­ve to Mexi­co, Guate­ma­la, and nort­hern Beli­ze. They tole­ra­te hig­her sali­ni­ty levels, with one tab­les­po­on per 20 liters of water. Pla­ties resem­ble sword­tails but are slight­ly smal­ler, giving an ove­rall more deli­ca­te appe­a­ran­ce. The spe­cies Macu­la­tus and Hel­le­ri occa­si­onal­ly crossb­re­ed, alt­hough it is rare. They are cal­mer com­pa­red to sword­tails, and fema­les usu­al­ly are­n’t can­ni­ba­lis­tic towards the­ir own offs­pring, alt­hough using a bre­e­ding box can be more effec­ti­ve. Com­pe­ti­ti­ons for stan­dards are orga­ni­zed for this beau­ti­ful live­be­a­rer as well. The­re are nume­rous color and sha­pe varie­ties, such as Tuxe­do, Cali­co, Blo­od­fin, Comet…

I regis­ter the­se forms: Albi­no Per­te, Aran­cio Masc, Baby, Black, Black Coral, Black Leopard, Black Mir­ror, Blo­oded Heart, Blue Coral, BP P_​9, Cali­co Whi­te, Cal­ler, Cali­co, Coat­za­co­al­cos, Comet Sun­set, Comet, Coral, Glo­wlight, Glo­wlight Blue Tuxe­do, Glo­wlight Cali­co, Glo­wlight Gre­en Moon, Glo­wlight Oran­ge, Glo­wlight Spot­ted Gre­en, Glo­wlight Sun­set, Gol­den Dusk, Gol­den Tuxe­do, Hawaii, JP Y, Koral, Koral­len, Lune, Mafi­gold, Metal­lic Oran­ge Tuxe­do, Mic­key Mou­se, Nig­ra, P_​6 Y‑linked, Papa­ge­ien, Papa­lo­apan, Pin­sel, Rain­bow, Red Coral, Red Mic­key Mou­se, Red, Red Tail Cali­co, Red Top, Red Wag­tail, Rio Jama­pa Wild Type, Rio Jama­pa, Selv, Sil­ver, Sil­ver Mic­key Mou­se, Sim­pson, Snow Coral, Sol­skins, Spot­ted Blue, Tri-​Color, Tuxe­do, Usu­ma­cin­tal, Wag­tail, WBR, Wild Form, Yel­low Comet, Yel­low Tuxedo.


Pla­tys sind kle­i­ne Fis­che, die in Mexi­ko, Guate­ma­la und im nörd­li­chen Beli­ze hei­misch sind. Sie tole­rie­ren höhe­re Salz­ge­hal­te, etwa ein Ess­löf­fel pro 20 Liter Was­ser. Pla­tys ähneln Sch­wertt­rä­gern, sind jedoch etwas kle­i­ner und wir­ken ins­ge­samt zarter. Die Arten Macu­la­tus und Hel­le­ri kre­uzen sich gele­gen­tlich, obwohl dies sel­ten ist. Im Verg­le­ich zu Sch­wertt­rä­gern sind sie ruhi­ger, und Weib­chen sind nor­ma­ler­we­i­se nicht kan­ni­ba­lisch gege­nüber ihrem eige­nen Nach­wuchs, obwohl die Ver­wen­dung eines Auf­zucht­bec­kens effek­ti­ver sein kann. Auch für die­se schöne Lebend­ge­bä­ren­de wer­den Wett­be­wer­be nach Stan­dards orga­ni­siert. Es gibt zahl­re­i­che Farb- und Form­va­rian­ten wie Tuxe­do, Cali­co, Blut­fisch, Komet…

Ich regis­trie­re die­se For­men: Albi­no Per­te, Aran­cio Masc, Baby, Sch­warz, Sch­war­zes Koral­len­mus­ter, Sch­war­zer Leopard, Sch­war­zer Spie­gel, Blu­ten­des Herz, Blau­es Koral­len­mus­ter, BP P_​9, Cali­co Weiß, Anru­fer, Cali­co, Coat­za­co­al­cos, Kometen-​Sonnenuntergang, Komet, Koral­len­mus­ter, Glo­wlight, Glo­wlight Blue Tuxe­do, Glo­wlight Cali­co, Glo­wlight Gre­en Moon, Glo­wlight Oran­ge, Glo­wlight Spot­ted Gre­en, Glo­wlight Sun­set, Gol­den Dusk, Gol­den Tuxe­do, Hawaii, JP Y, Koral, Koral­len, Lune, Mafi­gold, Metal­lic Oran­ge Tuxe­do, Mic­key Mou­se, Nig­ra, P_​6 Y‑linked, Papa­ge­ien, Papa­lo­apan, Pin­sel, Regen­bo­gen, Rotes Koral­len­mus­ter, Rote Mic­key Mou­se, Rot, Roter Sch­wanz Cali­co, Roter Top, Rote Wag­tail, Rio Jama­pa Wild­typ, Rio Jama­pa, Selv, Sil­ber, Sil­ber­ne Mic­key Mou­se, Sim­pson, Schne­e­ko­ral­len­mus­ter, Sol­skins, Gef­lec­ktes Blau, Dre­i­far­big, Tuxe­do, Usu­ma­cin­tal, Wag­tail, WBR, Wild­form, Gel­ber Komet, Gel­bes Tuxedo.


Los pla­tys son pequ­e­ños peces nati­vos de Méxi­co, Guate­ma­la y el nor­te de Beli­ce. Tole­ran nive­les más altos de sali­ni­dad, con una cucha­ra­da por cada 20 lit­ros de agua. Los pla­tys se ase­me­jan a las pla­ti­jas, pero son lige­ra­men­te más pequ­e­ños, dan­do una apa­rien­cia gene­ral más deli­ca­da. Las espe­cies Macu­la­tus y Hel­le­ri oca­si­onal­men­te se cru­zan, aunque es raro. Son más tra­nqu­ilos en com­pa­ra­ci­ón con las pla­ti­jas, y las hem­bras gene­ral­men­te no son caní­ba­les hacia su pro­pia des­cen­den­cia, aunque el uso de una caja de cría pue­de ser más efec­ti­vo. Tam­bi­én se orga­ni­zan com­pe­ti­ci­ones según están­da­res para este her­mo­so pez viví­pa­ro. Hay nume­ro­sas varie­da­des de color y for­ma, como Tuxe­do, Cali­co, Blo­od­fin, Comet…

Regis­tro estas for­mas: Albi­no Per­te, Aran­cio Masc, Baby, Neg­ro, Coral Neg­ro, Leopar­do Neg­ro, Espe­jo Neg­ro, Cora­zón San­gran­te, Coral Azul, BP P_​9, Cali­co Blan­co, Cal­ler, Cali­co, Coat­za­co­al­cos, Comet Sun­set, Comet, Coral, Glo­wlight, Glo­wlight Blue Tuxe­do, Glo­wlight Cali­co, Glo­wlight Gre­en Moon, Glo­wlight Oran­ge, Glo­wlight Spot­ted Gre­en, Glo­wlight Sun­set, Gol­den Dusk, Gol­den Tuxe­do, Hawaii, JP Y, Koral, Koral­len, Lune, Mafi­gold, Metal­lic Oran­ge Tuxe­do, Mic­key Mou­se, Nig­ra, P_​6 Y‑linked, Papa­ge­ien, Papa­lo­apan, Pin­sel, Rain­bow, Coral Rojo, Mic­key Mou­se Rojo, Rojo, Cola Roja Cali­co, Tope Rojo, Red Wag­tail, Rio Jama­pa Wild Type, Rio Jama­pa, Selv, Pla­ta, Mic­key Mou­se Pla­ta, Sim­pson, Coral de Nie­ve, Sol­skins, Azul Man­cha­do, Tri­co­lor, Tuxe­do, Usu­ma­cin­tal, Wag­tail, WBR, For­ma Sal­va­je, Come­ta Ama­ril­la, Tuxe­do Amarillo.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2007, 2008, 2009, Akvaristika, Časová línia, Farebné živorodky, Organizmy, Príroda, Ryby, Živočíchy, Živorodky

Poecilia sphenops

Hits: 14934

Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly je vypes­to­va­ná for­ma zná­ma u nás ako black­mol­la, mol­la, moli­né­zia pra­ved­po­dob­ne z pôvod­nej for­my Poeci­la sphe­nops, Poeci­la veli­fe­ra a Poeci­lia lati­pin­na. Pôvod­ný druh Poeci­lia sphe­nops je prak­tic­ky bez­fa­re­ný. Pris­pô­so­be­ná je živo­tu v bra­kic­kej vode, tak­že zná­ša vyš­ší obsah solí. Pris­pô­so­be­nie veľ­ké­mu zaso­le­niu je zjav­né napr. úspeš­ným roz­mno­žo­va­ním v popu­lá­cii ter­mál­nych jazie­rok v Pieš­ťa­noch, kto­ré sú obo­ha­te­né okrem iné­ho o síru. Odpo­rú­ča­ná dáv­ka je poliev­ko­vá lyži­ca na 10 lit­rov vody. P. shpe­nops je to živo­rod­ka. Medzi potom­ka­mi sa vždy náj­du jedin­ce, kto­rí sú fľa­ka­té. Čier­ne­ho far­bi­va je na začiat­ku vývi­nu menej, ryby vyze­ra­jú to ako for­my cali­co, prí­pad­ne tuxe­do. Asi 50 % tých­to sa neskor­šie celo­ploš­ne pre­far­bí na čier­no. Mie­ra závi­sí od gene­tic­kej výba­vy popu­lá­cie. Menej čier­ne­ho mela­ní­nu je návrat k pôvod­nej for­me, kto­rá je viac-​menej bez­fa­reb­ná. Chov tých­to rýb je nená­roč­ný, vyža­du­jú však veľa rast­lin­nej zlož­ky v potra­ve, šalát, špe­nát. Zau­jí­ma­vé je, že doslo­va sa vedia pobiť o špa­ge­ty. Black­mol­ly sú živé stvo­re­nia, ak ich cho­vá­me spo­lu s gup­ka­mi, mečov­ka­mi, tak pôso­bia tro­chu sil­nej­šie, mohut­nej­šie. Exis­tu­jú rôz­ne tva­ro­vé varie­ty Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops for­ma black mol­ly is a cul­ti­va­ted variant kno­wn here as black mol­ly, mol­ly, or mol­ly fish, like­ly deri­ved from the ori­gi­nal forms of Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra, and Poeci­lia lati­pin­na. The ori­gi­nal spe­cies Poeci­lia sphe­nops is prac­ti­cal­ly color­less. It is adap­ted to brac­kish water life, tole­ra­ting hig­her salt con­tent. Adap­ta­ti­on to high sali­ni­ty is evi­dent, for exam­ple, through suc­cess­ful repro­duc­ti­on in the popu­la­ti­on of ther­mal lakes in Pieš­ťa­ny, which are enri­ched, among other things, with sul­fur. The recom­men­ded dosa­ge is a tab­les­po­on per 10 liters of water. P. sphe­nops is a live­be­a­rer. Among the offs­pring, the­re are alwa­ys indi­vi­du­als with spots. Ini­tial­ly, the­re is less black pig­ment, and the fish look like cali­co or tuxe­do forms. About 50% of them later chan­ge color to black enti­re­ly. The degree depends on the gene­tic make­up of the popu­la­ti­on. Less black mela­nin results in a return to the ori­gi­nal form, which is more or less color­less. The bre­e­ding of the­se fish is unde­man­ding, but they requ­ire a lot of plant-​based com­po­nents in the­ir diet, such as let­tu­ce and spi­nach. Inte­res­tin­gly, they lite­ral­ly know how to fight over spag­het­ti. Black mol­ly fish, when kept toget­her with gup­pies or sword­tails, appe­ar a bit stron­ger and more robust. The­re are vari­ous morp­ho­lo­gi­cal varie­ties of Poeci­lia sphe­nops: black mol­ly, sail­fin mol­ly, gold molly.


Poeci­lia sphe­nops in der Form als Black Mol­ly ist eine kul­ti­vier­te Varian­te, die hier als Black­mol­ly, Mol­ly oder Mol­li­né­sie bekannt ist und wahrs­che­in­lich von den urs­prün­gli­chen For­men von Poeci­lia sphe­nops, Poeci­lia veli­fe­ra und Poeci­lia lati­pin­na abge­le­i­tet ist. Die urs­prün­gli­che Art Poeci­lia sphe­nops ist prak­tisch farb­los. Sie ist an das Leben in Brack­was­ser ange­passt und tole­riert einen höhe­ren Salz­ge­halt. Die Anpas­sung an hohe Sali­ni­tät zeigt sich beis­piel­swe­i­se durch erfolg­re­i­che Repro­duk­ti­on in der Bevöl­ke­rung von Ther­mal­se­en in Pieš­ťa­ny, die unter ande­rem mit Sch­we­fel ange­re­i­chert sind. Die emp­foh­le­ne Dosie­rung bet­rägt ein Ess­löf­fel pro 10 Liter Was­ser. P. sphe­nops ist lebend­ge­bä­rend. Unter dem Nach­wuchs gibt es immer Indi­vi­du­en mit Flec­ken. Anfangs gibt es weni­ger sch­war­zes Pig­ment, und die Fis­che sehen aus wie Calico- oder Smoking-​Formen. Etwa 50% von ihnen ändern spä­ter die Far­be kom­plett zu Sch­warz. Der Grad hängt von der gene­tis­chen Zusam­men­set­zung der Popu­la­ti­on ab. Weni­ger sch­war­zes Mela­nin führt zu einer Rück­kehr zur urs­prün­gli­chen Form, die mehr oder weni­ger farb­los ist. Die Zucht die­ser Fis­che ist ans­pruchs­los, sie benöti­gen jedoch viel pflanz­li­che Nahrung, wie Salat und Spi­nat. Inte­res­san­ter­we­i­se kön­nen sie regel­recht um Spag­het­ti kämp­fen. Black­mol­lys, wenn sie zusam­men mit Gup­pys oder Sch­wertt­rä­gern gehal­ten wer­den, wir­ken etwas kräf­ti­ger und robus­ter. Es gibt vers­chie­de­ne morp­ho­lo­gis­che Varian­ten von Poeci­lia sphe­nops: Black Mol­ly, Sail­fin Mol­ly, Gold Molly.


Odka­zy


Use Facebook to Comment on this Post