Akvaristika, Biológia

Správna výslovnosť latinčiny vo vedeckých pomenovaniach

Hits: 11629

Autor prís­pev­ku: Ján Iskra

Vedec­ké náz­vy živých orga­niz­mov sú písa­né výluč­ne v latin­skom jazy­ku a iba vo výni­moč­ných prí­pa­doch je to latinsko-​grécke pomenovanie

1 c:

 • ak sa v slo­ve nachá­dza pred samoh­lás­ka­mi a, o, u a pred všet­ký­mi spo­lu­hlás­ka­mi a na kon­ci slo­va sa vyslo­vu­je ako k Prí­klad: Caras­sius – kara­sius;  – kryp­to­ko­ry­ne;  – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum atď.
 • pred samoh­lás­ka­mi e, i a y a pred dvoj­hlás­ka­mi ae, oe a eu sa vyslo­vu­je ako c. Prí­klad: ; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us ; ceu – ceu; pau­ci­per­fo­ra­ta – pau­ci­per­fo­ra­ta; cilia­ta – cilia­ta atď.

2. samoh­lás­ka i, ak sa vyskytuje:

 • na začiat­ku slo­va pred samoh­lás­kou a vo vnút­ri slo­va medzi dvo­ma samoh­lás­ka­mi sa vyslo­vu­je ako j. Prí­klad: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um atď.;
 • na začiat­ku slo­va pred spo­lu­hlás­kou sa vyslo­vu­je ako i. Prí­klad: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes atď.

3 s, ak sa vysky­tu­je medzi dvo­ma samoh­lás­ka­mi a dvoj­hlás­ka­mi; a medzi spo­lu­hlás­ka­mi n, l, r a samoh­lás­kou sa vyslo­vu­je ako z. Prí­klad:  – Koli­za; fal­sus – fal­zus atď.

4. dvoj­hlás­ka ae a oe sa vyslo­vu­je ako é. Prí­klad:  – Ékvuj­dens  – cich­li­dé;  – cha­ra­ci­dé;  – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon atď.

5. dvoj­hlás­ka ea a eo sa vyslo­vu­je ako ea a eo. Prí­klad: area – area;  . ; eos – eos atď.

6. dvoj­hlás­ka ph sa vyslo­vu­je ako f. Prí­klad: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus;  – Ksi­fo­fo­rus atď.

7. pís­me­na ti sa vyslovujú:

 • pred všet­ký­mi samoh­lás­ka­mi a dvoj­hlás­kou ae ako ci. Prí­klad:  – Bocia atď.
 • po spo­lu­hlás­kach s, t a x sa vždy vyslo­vu­jú ko ty a to aj v tom prí­pa­de, ak nasle­du­je , ale­bo ak je i dlhé ale­bo prí­zvuč­né. Prí­klad:  – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus. atď

8. pís­me­na di a ni sa vyslo­vu­jú ako dy a ny. Prí­klad: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca atď.

9. pís­me­na gu, qu a su sa pred dvo­ma samoh­lás­ka­mi vyslo­vu­jú ako gv, kv a sv. Prí­klad: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svávis

10dve pís­me­na, sa vyslo­vu­jú ako jed­no. Prí­kla­dy: ll – ocel­la­tus –oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta atď.

11sch vždy vyslo­vu­je­me ako sch. Prí­klad: schu­ber­ti – schu­ber­ty atď.

12sh vždy vyslo­vu­je­me ako sh. Prí­klad: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi atď.

13. pís­me­na ngu sa pred dvo­ma samoh­lás­ka­mi vyslo­vu­jú ako ngv. Prí­klad: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us atď.

14. pís­me­na ex sa pred samoh­lás­kou vyslo­vu­jú ako egz. Prí­klad: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum atď.

15. pís­me­na th vyslo­vu­je­me ako t. Prí­klad: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis atď.


Aut­hor of the post: Ján Iskra

Scien­ti­fic names of living orga­nisms are writ­ten exc­lu­si­ve­ly in the Latin lan­gu­age, and only in excep­ti­onal cases is it Latin-​Greek nomenclature.

1. Con­so­nant c:

- When it occurs befo­re vowels a, o, u, and befo­re all con­so­nants and at the end of a word, it is pro­noun­ced as k. Exam­ple: Caras­sius – kara­sius; Cryp­to­co­ry­ne – kryp­to­ko­ry­ne; Cory­do­ras – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum, etc.
– Befo­re vowels e, i, and y, and befo­re dipht­hongs ae, oe, and eu, it is pro­noun­ced as c. Exam­ple: Cic­hla­so­ma – Cic­hla­so­ma; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us Cyno­le­bias – Cyno­le­bias; ceu – ceu; pau­ci­per­fo­ra­ta – pau­ci­per­fo­ra­ta; cilia­ta – cilia­ta, etc.

2. Vowel i, when it occurs:

- At the begin­ning of a word befo­re a vowel and insi­de a word bet­we­en two vowels, it is pro­noun­ced as j. Exam­ple: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um, etc.
– At the begin­ning of a word befo­re a con­so­nant, it is pro­noun­ced as i. Exam­ple: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes, etc.

3. Con­so­nant s, when it occurs bet­we­en two vowels and dipht­hongs, and bet­we­en con­so­nants n, l, r, and a vowel, it is pro­noun­ced as z. Exam­ple: Coli­sa – Koli­za; fal­sus – fal­zus, etc.

4. Dipht­hongs ae and oe are pro­noun­ced as é. Exam­ple: Aequ­idens – Ékvuj­dens Cich­li­dae – cich­li­dé; Cha­ra­ci­dae – cha­ra­ci­dé; Cyp­ri­ni­dae – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon, etc.

5. Dipht­hongs ea and eo are pro­noun­ced as ea and eo. Exam­ple: area – area; Labeo . Labeo; eos – eos, etc.

6. Dipht­hong ph is pro­noun­ced as f. Exam­ple: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus; Xip­hop­ho­rus – Ksi­fo­fo­rus, etc.

7. The let­ters ti are pronounced:

- Befo­re all vowels and the dipht­hong ae as ci. Exam­ple: Botia – Bocia, etc.
– After con­so­nants s, t, and x, they are alwa­ys pro­noun­ced as ty, even if a con­so­nant fol­lo­ws or if i is long or stres­sed. Exam­ple: Pis­tia – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus, etc.

8. The let­ters di and ni are pro­noun­ced as dy and ny. Exam­ple: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca, etc.

9. The let­ters gu, qu, and su are pro­noun­ced as gv, kv, and sv befo­re two vowels. Exam­ple: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svávis

10. Com­bi­na­ti­ons of two let­ters are pro­noun­ced as one. Exam­ples: ll – ocel­la­tus – oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta, etc.

11. Sch is alwa­ys pro­noun­ced as sch. Exam­ple: schu­ber­ti – schu­ber­ty, etc.

12. Sh is alwa­ys pro­noun­ced as sh. Exam­ple: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi, etc.

13. The let­ters ngu are pro­noun­ced as ngv befo­re two vowels. Exam­ple: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us, etc.

14. The let­ters ex are pro­noun­ced as egz befo­re a vowel. Exam­ple: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum, etc.

15. The let­ters th are pro­noun­ced as t. Exam­ple: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis, etc.


Ver­fas­ser des Beit­rags: Ján Iskra

Wis­sen­schaft­li­che Namen von Lebe­we­sen wer­den aussch­lie­ßlich in late­i­nis­cher Spra­che gesch­rie­ben, und nur in Aus­nah­me­fäl­len han­delt es sich um lateinisch-​griechische Benennungen.

1. Kon­so­nant c:

- Wenn es sich im Wort vor den Voka­len a, o, u und vor allen Kon­so­nan­ten befin­det und am Ende eines Wor­tes aus­ges­pro­chen wird, klingt es wie k. Beis­piel: Caras­sius – kara­sius; Cryp­to­co­ry­ne – kryp­to­ko­ry­ne; Cory­do­ras – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum usw.
– Vor den Voka­len e, i und y sowie vor den Dipht­hon­gen ae, oe und eu wird es wie c aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Cic­hla­so­ma – Cic­hla­so­ma; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us Cyno­le­bias – Cyno­le­bias; ceu – ceu; pau­ci­per­fo­ra­ta – pau­ci­per­fo­ra­ta; cilia­ta – cilia­ta usw.

2. Vokal i, wenn es vorkommt:

- Am Anfang eines Wor­tes vor einem Vokal und inner­halb eines Wor­tes zwis­chen zwei Voka­len wird es wie j aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um usw.
– Am Anfang eines Wor­tes vor einem Kon­so­nan­ten wird es wie i aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes usw.

3. Kon­so­nant s, wenn es zwis­chen zwei Voka­len und Dipht­hon­gen sowie zwis­chen den Kon­so­nan­ten n, l, r und einem Vokal vor­kommt, wird wie z aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Coli­sa – Koli­za; fal­sus – fal­zus usw.

4. Dipht­hongs ae und oe wer­den wie é aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Aequ­idens – Ékvuj­dens Cich­li­dae – cich­li­dé; Cha­ra­ci­dae – cha­ra­ci­dé; Cyp­ri­ni­dae – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon usw.

5. Dipht­hongs ea und eo wer­den wie ea und eo aus­ges­pro­chen. Beis­piel: area – area; Labeo . Labeo; eos – eos usw.

6. Dipht­hong ph wird wie f aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus; Xip­hop­ho­rus – Ksi­fo­fo­rus usw.

7. Die Buchs­ta­ben ti wer­den wie folgt ausgesprochen:

- Vor allen Voka­len und dem Dipht­hong ae wird es wie ci aus­ges­pro­chen. Beis­piel: Botia – Bocia usw.
– Nach den Kon­so­nan­ten s, t und x wird es immer wie ty aus­ges­pro­chen, auch wenn ein Kon­so­nant folgt oder wenn i lang oder betont ist. Beis­piel: Pis­tia – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus usw.

8. Die Buchs­ta­ben di und ni wer­den wie dy und ny aus­ges­pro­chen. Beis­piel: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca usw.

9. Die Buchs­ta­ben gu, qu und su wer­den vor zwei Voka­len wie gv, kv und sv aus­ges­pro­chen. Beis­piel: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svávis

10. Kom­bi­na­ti­onen von zwei Buchs­ta­ben wer­den wie eins aus­ges­pro­chen. Beis­pie­le: ll – ocel­la­tus – oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta usw.

11. Sch wird immer wie sch aus­ges­pro­chen. Beis­piel: schu­ber­ti – schu­ber­ty usw.

12. Sh wird immer wie sh aus­ges­pro­chen. Beis­piel: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi usw.

13. Die Buchs­ta­ben ngu wer­den vor zwei Voka­len wie ngv aus­ges­pro­chen. Beis­piel: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us usw.

14. Die Buchs­ta­ben ex wer­den vor einem Vokal wie egz aus­ges­pro­chen. Beis­piel: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum usw.

15. Die Buchs­ta­ben th wer­den wie t aus­ges­pro­chen. Beis­piel: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis usw.


Autor wpi­su: Ján Iskra

Nauko­we nazwy orga­niz­mów żywych są zaws­ze pisa­ne wyłącz­nie w języ­ku łaci­ńs­kim, a jedy­nie w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach są to nazwy łacińsko-greckie.

1. Spó­łgłos­ka c:

- Jeśli wys­tępu­je w sło­wie przed samo­głos­ka­mi a, o, u oraz przed wszys­tki­mi spó­łgłos­ka­mi i na końcu sło­wa, wyma­wia­na jest jak k. Przy­kład: Caras­sius – kara­sius; Cryp­to­co­ry­ne – kryp­to­ko­ry­ne; Cory­do­ras – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum itp.
– Przed samo­głos­ka­mi e, i i y oraz przed dwu­głos­ka­mi ae, oe i eu wyma­wia­na jest jak c. Przy­kład: Cic­hla­so­ma – Cic­hla­so­ma; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us Cyno­le­bias – Cyno­le­bias; ceu – ceu; pau­ci­per­fo­ra­ta – pau­ci­per­fo­ra­ta; cilia­ta – cilia­ta itp.

2. Samo­głos­ka i, gdy występuje:

- Na poc­ząt­ku sło­wa przed samo­głos­ką oraz wewnątrz sło­wa między dwie­ma samo­głos­ka­mi, wyma­wia­na jest jak j. Przy­kład: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um itp.
– Na poc­ząt­ku sło­wa przed spó­łgłos­ką wyma­wia­na jest jak i. Przy­kład: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes itp.

3. Spó­łgłos­ka s, gdy wys­tępu­je między dwie­ma samo­głos­ka­mi i dwu­głos­ka­mi oraz między spó­łgłos­ka­mi n, l, r a samo­głos­ką, wyma­wia­na jest jak z. Przy­kład: Coli­sa – Koli­za; fal­sus – fal­zus itp.

4. Dwu­głos­ki ae i oe są wyma­wia­ne jak é. Przy­kład: Aequ­idens – Ékvuj­dens Cich­li­dae – cich­li­dé; Cha­ra­ci­dae – cha­ra­ci­dé; Cyp­ri­ni­dae – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon itp.

5. Dwu­głos­ki ea i eo są wyma­wia­ne jak ea i eo. Przy­kład: area – area; Labeo . Labeo; eos – eos itp.

6. Dwu­głos­ka ph jest wyma­wia­na jak f. Przy­kład: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus; Xip­hop­ho­rus – Ksi­fo­fo­rus itp.

7. Lite­ry ti są wyma­wia­ne jak:

- Przed wszys­tki­mi samo­głos­ka­mi oraz dwu­głos­ką ae są wyma­wia­ne jak ci. Przy­kład: Botia – Bocia itp.
– Po spó­łgłos­kach s, t i x zaws­ze są wyma­wia­ne jak ty, nawet jeśli następu­je spó­łgłos­ka, lub jeśli i jest dłu­gie lub akcen­to­wa­ne. Przy­kład: Pis­tia – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus itp.

8. Lite­ry di i ni są wyma­wia­ne jak dy i ny. Przy­kład: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca itp.

9. Lite­ry gu, qu i su przed dwie­ma samo­głos­ka­mi są wyma­wia­ne jak gv, kv i sv. Przy­kład: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svávis

10. Dwa zna­ki są zaws­ze wyma­wia­ne jak jeden. Przy­kła­dy: ll – ocel­la­tus – oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta itp.

11. Kom­bi­nac­ja liter sch zaws­ze jest wyma­wia­na jak sch. Przy­kład: schu­ber­ti – schu­ber­ty itp.

12. Lite­ra sh zaws­ze jest wyma­wia­na jak sh. Przy­kład: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi itp.

13. Lite­ry ngu przed dwie­ma samo­głos­ka­mi są wyma­wia­ne jak ngv. Przy­kład: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us itp.

14. Lite­ry ex przed samo­głos­ką są wyma­wia­ne jak egz. Przy­kład: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum itp.

15. Lite­ry th są zaws­ze wyma­wia­ne jak t. Przy­kład: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis itp.


Az üze­net író­ja: Ján Iskra

Az élő szer­ve­ze­tek tudo­má­ny­os neve­it kizá­ró­lag latin nyel­ven írják, és csak kivé­te­les ese­tek­ben for­dul elő latin-​görög elnevezés.

1. c hang:

- Ha a szó magán­hang­zók a, o, u előtt és min­den más­sal előfor­dul, és a szó végén k hang­ként hang­zik, pél­da: Caras­sius – kara­sius; Cryp­to­co­ry­ne – kryp­to­ko­ry­ne; Cory­do­ras – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum stb.
– Az e, i és y magán­hang­zók előtt és az ae, oe és eu két más­sal­hang­zó előtt c‑ként hang­zik. Pél­da: Cic­hla­so­ma – Cic­hla­so­ma; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us Cyno­le­bias – Cyno­le­bias; ceu – ceu; pau­ci­per­fo­ra­ta – pau­ci­per­fo­ra­ta; cilia­ta – cilia­ta stb.

2. i magánhangzó:

- A szó ele­jén magán­hang­zó előtt és a szó bel­se­jé­ben két magán­hang­zó között j‑ként hang­zik. Pél­da: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um stb.
– A szó ele­jén egy más­sal­hang­zó előtt i‑ként hang­zik. Pél­da: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes stb.

3. s hang:

- Ha két magán­hang­zó és két magán­hang­zó között és két más­sal­hang­zó között és a más­sal­hang­zók n, l, r és a magán­hang­zó között hang­zik, z‑ként hang­zik. Pél­da: Coli­sa – Koli­za; fal­sus – fal­zus stb.

4. ae és oe két mássalhangzó:

- é‑ként hang­zik. Pél­da: Aequ­idens – Ékvuj­dens Cich­li­dae – cich­li­dé; Cha­ra­ci­dae – cha­ra­ci­dé; Cyp­ri­ni­dae – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon stb.

5. ea és eo két mássalhangzó:

- ea és eo-​ként hang­zik. Pél­da: area – area; Labeo . Labeo; eos – eos stb.

6. ph két mássalhangzó:

- f‑ként hang­zik. Pél­da: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus; Xip­hop­ho­rus – Ksi­fo­fo­rus stb.

7. ti betűk:

- Min­den magán­hang­zó előtt és az ae két más­sal­hang­zó­ja előtt ci-​ként hang­zik. Pél­da: Botia – Bocia stb.
– Az s, t és x más­sal­hang­zók után min­dig ty-​ként hang­za­nak, még akkor is, ha egy másik más­sal­hang­zó követ­ke­zik, vagy az i hoss­zú vagy hang­sú­ly­os. Pél­da: Pis­tia – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus stb.

8. di és ni betűk:

- dy és ny-​ként hang­za­nak. Pél­da: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca stb.

9. gu, qu és su két magán­hang­zó előtt:

- gv, kv és sv-​ként hang­za­nak. Pél­da: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svávis

10. Két karak­ter min­dig egy­ként hang­zik. Pél­dák: ll – ocel­la­tus – oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta stb.

11. sch kom­bi­ná­ció min­dig sch-​ként hang­zik. Pél­da: schu­ber­ti – schu­ber­ty stb.

12. sh betű min­dig sh-​ként hang­zik. Pél­da: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi stb.

13. ngu betűk két magán­hang­zó előtt min­dig ngv-​ként hang­za­nak. Pél­da: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us stb.

14. ex betűk egy magán­hang­zó előtt min­dig egz-​ként hang­za­nak. Pél­da: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum stb.

15. th betűk min­dig t‑ként hang­za­nak. Pél­da: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis stb.


Auc­tor con­tri­bu­ti­onis: Ján Iskra

Nomenc­la­tu­ra scien­ti­fi­ca viven­tium orga­nis­mo­rum exc­lu­si­ve in lin­gua Lati­na scri­bi­tur et solum in casi­bus extra­or­di­na­ri­is est appel­la­tio Latina-Graeca.

1. Con­so­nans c:

a. Si in ver­bo ante voca­les a, o, u, et ante omnes con­so­nan­tes, et in fine ver­bi est, pro­fe­ri­tur ut k. Exem­plum: Caras­sius – kara­sius; Cryp­to­co­ry­ne – kryp­to­ko­ry­ne; Cory­do­ras – kory­do­ras; Cuba­nicht­hys – Kuba­nych­tys; Octo­fas­cia­tum – Okto­fas­ci­ja­tum, etc.
b. Ante voca­les e, i, et y, et ante dipht­hon­gos ae, oe, et eu, pro­fe­ri­tur ut c. Exem­plum: Cic­hla­so­ma – Cic­hla­so­ma; Cera­top­te­ris – Cera­top­te­ris; cer­nu­us – cer­nu­us; cae­ru­le­us – céru­le­us, et cetera.

2. Voca­lis i, si occurrat:

a. In prin­ci­pio ver­bi ante voca­lem a et intra ver­bum inter duas voca­les pro­fe­ri­tur ut j. Exem­plum: Iotab­ry­con – Jotab­ry­kon; mai­or – major; iubi­le­um – jubi­lé­um, et cetera.
b. In prin­ci­pio ver­bi ante con­so­nan­tem pro­fe­ri­tur ut i. Exem­plum: Iguanodec-​tes – Ikva­no­dek­tes, et cetera.

3. Con­so­nans s, si occur­rat inter duas voca­les et dipht­hon­gos; et inter con­so­nan­tes n, l, r et voca­lem, pro­fe­ri­tur ut z. Exem­plum: Coli­sa – Koli­za; fal­sus – fal­zus, et cetera.

4. Dipht­hon­gus ae et oe pro­fe­ri­tur ut é. Exem­plum: Aequ­idens – Ékvuj­dens; Cich­li­dae – cich­li­dé; Cha­ra­ci­dae – cha­ra­ci­dé; Cyp­ri­ni­dae – Cyp­ri­ni­dé; Poeci­lia – Péci­lia; E‑xocoetidae – Ekso­cé­ty­dé; lore­to­en­sis – lore­tén­zis; Poeci­lob­ry­con – Péci­lob­ry­kon, et cetera.

5. Dipht­hon­gus ea et eo pro­fe­ri­tur ut ea et eo. Exem­plum: area – area; Labeo – Labeo; eos – eos, et cetera.

6. Dipht­hon­gus ph pro­fe­ri­tur ut f. Exem­plum: Spha­e­richt­hys – sfé­rich­tys; Sca­top­ha­gus – Ska­to­fa­gus; Xip­hop­ho­rus – Ksi­fo­fo­rus, et cetera.

7. Lit­te­rae ti proferuntur:

a. Ante omnes voca­les et dipht­hon­gum ae ut ci. Exem­plum: Botia – Bocia, et cetera.
b. Post con­so­nan­tes s, t et x sem­per pro­fe­run­tur ut ty, et hoc etiam si sequ­atur con­so­nans, vel si i sit lon­gum vel accen­to nota­tum. Exem­plum: Pis­tia – Pis­ty­ja; Tila­pia – Tyla­pi­ja; mix­tio – miks­ty­jo; Titus – Tytus, et cetera.

8. Lit­te­rae di et ni pro­fe­run­tur ut dy et ny. Exem­plum: bri­char­di – bri­char­dy; nilo­ti­ca – nylo­ty­ca, et cetera.

9. Lit­te­rae gu, qu et su ante duas voca­les pro­fe­run­tur ut gv, kv et sv. Exem­plum: quidam – kvuj­dam; Pana­que – panak­ve; equ­es – ekves; guate­ma­len­sis – gva­te­ma­len­zis; suavis – svá­vis, et cetera.

10. Duas lit­te­ras pro­fe­run­tur ut unum. Exem­pla: ll – ocel­la­tus – oce­la­tus; nn – Nan­nob­ry­con – Nanob­ry­kon; ss – Colos­so­ma – Colo­so­ma; tt – gut­ta – guta, et cetera.

11. Sch sem­per pro­fe­ri­tur ut sch. Exem­plum: schu­ber­ti – schu­ber­ty, et cetera.

12. Sh sem­per pro­fe­ri­tur ut sh. Exem­plum: brash­ni­ko­vi – brash­ni­ko­vi, et cetera.

13. Lit­te­rae ngu ante duas voca­les pro­fe­run­tur ut ngv. Exem­plum: san­gu­ine­us – san­gvi­ne­us, et cetera.

14. Lit­te­rae ex ante voca­lem pro­fe­run­tur ut egz. Exem­plum: exem­plar – egzem­plar; exc­re­men­tum – egs­kre­men­tum, et cetera.

15. Lit­te­rae th pro­fe­run­tur ut t. Exem­plum: tho­ra­ca­tum – tora­ka­tum; isth­men­sis – istmen­zis, et cetera.


Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia

Ekológia v akvaristike

Hits: 22209

Spo­lo­čen­stvo rýb, teda aj rast­li­ny, mik­ro­or­ga­niz­my, všet­ko živé v nádr­ži pova­žu­je­me za bio­ce­nó­zu. Cenó­za je spo­lo­čen­stvo. Nemož­no jed­no­znač­ne odde­liť jed­not­li­vé čas­ti, fak­to­ry, kto­ré tvo­ria bio­ce­nó­zu. Bio­ce­nó­za, spo­lu z neži­vý­mi súčas­ťa­mi nádr­že tvo­ria eko­sys­tém. Avšak mož­no hovo­riť o eko­sys­té­me akvá­ria, ale aj o eko­sys­té­me fil­tra, či kvap­ky vody. V akva­ris­ti­ke sa tie­to poj­my veľ­mi nepou­ží­va­jú, iste aj pre­to lebo ide ume­lé eko­sys­té­my, kto­ré sú úzko závis­lé od ener­ge­tic­kých vstu­pov člo­ve­ka. Spo­mí­nam ich, pre­to­že sa s nimi napriek môže­me v akva­ris­ti­ke stret­núť. Napo­kon aj pri opi­se prí­rod­ných loka­lít. Naj­mä v prí­rod­ných loka­li­tách je jas­ne vidieť vplyv bio­tic­kých (živých) a abi­otic­kých (neži­vých) fak­to­rov živo­ta rýb a rast­lín. Len keď vez­mem do úva­hy geolo­gic­ké pome­ry – tie sú v akvá­riu zväč­ša abso­lút­ne popierané.

Z hľa­dis­ka pris­pô­so­be­nia na kolí­sa­nie eko­lo­gic­kých fak­to­rov roz­li­šu­je­me dru­hy ste­no­ek­né a dru­hy eury­ek­né. Ste­no­ek­né dru­hy zná­ša­jú malé kolí­sa­nie a eury­ek­né dru­hy veľ­ké kolí­sa­nie hod­nôt. Zná­me pan­cier­níč­ky Cory­do­ras sa pris­pô­so­bi­li svoj­mu pro­stre­diu natoľ­ko, že dýcha­jú atmo­sfé­ric­ký vzduch črev­nou sliz­ni­cou. Obdob­ne laby­rin­ky dýcha­jú laby­rin­tom atmo­sfé­ric­ký kys­lík atď..

Pod­ľa tro­fic­kých para­met­rov sú rast­li­ny pro­du­cen­ti hmo­ty, živo­čí­chy (teda aj ryby) sú kon­zu­ment­mi. Mik­ro­or­ga­niz­my spra­co­vá­va­jú­ce hmo­tu sú roz­kla­dač­mi – dekom­po­zi­tor­mi. Pod­ľa zdro­ja ener­gie roz­li­šu­je­me orga­niz­my na auto­t­rof­né – pri­jí­ma­jú­ce ener­giu za pomo­ci svet­la a hete­rot­rof­né – spra­cú­va­jú­ce orga­nic­kú, a neor­ga­nic­kú hmo­tu. Aj medzi ryba­mi exis­tu­jú rôz­ne vzťa­hy s ich oko­lím. Ten­to vzťah a ich uspo­ria­da­nie skú­ma prá­ve eko­ló­gia. Pre akva­ris­tu je samoz­rej­me naj­zau­jí­ma­vej­ší vzťah ryba – ryba. Prí­pad­ne ryba – sub­strát dna – voda.

Tech­ni­ka výraz­ne v akvá­riu napo­má­ha, až zabez­pe­ču­je život v akvá­riu. Tre­ba si uve­do­miť, že akvá­ri­um je ume­lý sys­tém, kto­rý je bez vstu­pov člo­ve­ka len veľ­mi ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­ný. Medzi základ­né fak­to­ry ovplyv­ňu­jú­ce rast vod­ných rast­lín pat­rí svet­lo, dostup­nosť živín, samot­ná voda, sub­strát, v prí­ro­de aj pôda. Vzťah exis­tu­je aj medzi ryba­mi a rast­li­na­mi, vzá­jom­ne medzi na seba vplý­va­jú. Rast­li­ny doká­žu tvo­riť správ­nu mik­ro­klí­mu pre ryby, posky­tu­jú neraz mož­nosť úkry­tov, no nie­ke­dy aj potra­vy. Fak­tor svet­la roz­de­ľu­je rast­li­ny na tie­ňo­mil­né a svet­lo­mil­né. Situ­ácia je podob­ná ako v lese, kde zohrá­va svo­ju úlo­hu zápoj korún stro­mov, resp. kry v tró­poch, epi­fi­ty pre­púš­ťa­jú na spod­nú vrstvu nad hra­ban­kou neraz iba 1% svet­la. V prí­pa­de vod­ných rast­lín, zápoj“ tvo­ria rast­li­ny na hla­di­ne, kto­ré sú vyslo­ve­ne svet­lo­mil­né. Svet­lo pohl­cu­jú aj plá­va­jú­ce rast­li­ny, vyš­šie rast­li­ny a na koniec sa dosta­ne aj na níz­ke rast­li­ny dna, kto­ré sú však tiež čas­to svet­lo­mil­né. V prí­ro­de je síce pri­már­nym zdro­jom svet­la sln­ko, kto­ré­ho svet­lo je ove­ľa kva­lit­nej­šie a inten­zív­nej­šie, ale je pohl­co­va­né aj nad vodou čas­to lesom, pobrež­nou vege­tá­ci­ou. A samoz­rej­me nemož­no zabud­núť na pohl­co­va­nie svet­la ria­sa­mi, auto­t­rof­ný­mi mik­ro­or­ga­niz­ma­mi a samot­nou vodou. Medzi tie­ňo­mil­né rast­li­ny pat­ria: Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne, Vesi­cu­la­ria dubayana.

Za urči­tých okol­nos­tí môže dôjsť v akvá­riu ku otra­ve. Zvy­čaj­ne ide o otra­vu amo­nia­kom napr. spô­so­be­nú vyso­kou hla­di­nou orga­nic­ké­ho odpa­du, ale­bo o otra­vu neja­ký­mi kov­mi z deko­rá­cie. No zau­jí­ma­vým spô­so­bom môže dôjsť k otra­ve aj vply­vom iné­ho spra­co­va­nia potra­vy trá­via­cim trak­tom iný­mi druh­mi rýb. Zná­me sú v tom­to kara­sy, kto­rých exkre­men­ty sú pre iné dru­hy rýb jedovaté.

Kon­ku­ren­cia je zná­my ter­mín. Kon­ku­ren­cia je hyb­nou silou vývo­ja. Jej pre­ja­vy sú pozo­ro­va­teľ­né v nespo­čet­nom množ­stve podôb aj u rýb a rast­lín a ostat­ných orga­niz­mov v našich akvá­riách. Nemož­no hovo­riť v nie­kto­rých prí­pa­doch o cel­kom nor­mál­nych pre­ja­voch, pre­to­že akva­ris­ti zväč­ša iba napo­dob­ňu­jú prí­ro­du. Vzor­ce pla­tia­ce v prí­ro­de sú čas­to pozme­ne­né. Jeden z prí­pa­dom, kde v plnej mie­re oby­čaj­ne nemô­že­me vidieť kon­ku­ren­ciu je potrav­ná kon­ku­ren­cia. V akvá­riu si naši cho­van­ci potra­vu vyhľa­dá­va­jú len málo a na malom pries­to­re. Pre­to nevzni­ka­jú také sil­né kon­ku­renč­né javy ako vo voľ­nej prí­ro­de. Kon­ku­ren­cia u rýb v akvá­riu sa pre­ja­vu­je naj­mä pri zau­ja­tí teri­tó­ria a pri roz­mno­žo­va­cích akti­vi­tách. Kon­ku­ren­cia sa viac pre­ja­vu­je u rast­lín. Agre­si­vi­tou sa medzi sebou vyzna­ču­jú sam­ce bojov­níc, kto­ré zvá­dza­jú medzi sebou neľú­tost­né súbo­je. Naj­mä v prí­ro­de, keď­že sa táto kom­bi­ná­cia v akvá­riu neod­po­rú­ča. Na to, aby sme si to ove­ri­li, môže­me pou­žiť zrkadlo.

Vzťah koris­ti a drav­ca (pre­dá­to­ra) je pozo­ro­va­teľ­ný aj v akvá­riu, nie­ke­dy to nezna­lé­ho až šoku­je. Keď cyk­lop, malý kôro­vec doká­že vytvo­riť na ryby tak sil­ný pre­dač­ný tlak, že mu plô­dik rýb doká­že pod­ľa­hnúť. Cyk­lop doká­že poter doslo­va uští­pať. Typic­ké drav­ce sú napr. šťuč­ky lovia­ce vod­ný hmyz, men­šie ryby, nie­kto­ré cich­li­dy lovia­ce ryby ako napr. juho­ame­ric­ký Astro­no­tus ocel­la­tus, afric­ké dru­hy rodu Nim­boc­hro­mis. Tie­to rela­tív­ne väč­šie dru­hy rýb doras­ta­jú­ce viac ako 20 cm, pou­ží­va­jú zau­jí­ma­vú tech­ni­ku, kedy simu­lu­jú mŕt­vo­lu nahnu­tú na dne. No ak sa do ich blíz­kos­ti pri­blí­ži men­šia ryba, kali­go­no, ako nazý­va tie­to ryby domo­ro­dé oby­va­teľ­stvo oko­lia jaze­ra Mala­wi, zra­zu oži­jú“ a bles­ko­vo sa sna­žia zmoc­niť svo­jej koris­ti. Ak zúžim tému na fakt, že korisť aj dra­vec sú ryby, pod­ľa tech­ni­ky lovu sa dajú roz­lí­šiť rôz­ne tech­ni­ky lovu, kto­ré ryby dodr­žu­jú. Nie­kto­ré ryby napá­da­jú dru­hú odpre­du, od hla­vy, nie­kto­ré odza­du od chvos­tu, iné napá­da­jú bok. Prav­da, nie­kto­rým to je jed­no. Dra­vá ryba je schop­ná viac-​menej skon­zu­mo­vať tak vyso­kú rybu, ako veľ­ký je prie­mer jej oka. Samoz­rej­me exis­tu­jú výnimky.

Medzi sucho­zem­ský­mi rast­li­na­mi exis­tu­je jav zná­my ako ale­lo­pa­tia. Nie­kto­ré orga­niz­my, resp. rast­li­ny sa nezná­ša­jú do takej mie­ry, že sú schop­né sa lik­vi­do­vať. Zná­my je tým orech, agát. Medzi vod­ný­mi rast­li­na­mi nebol vraj ten­to jav vedec­ky popí­sa­ný, osob­ne si mys­lím, že pri­ro­dze­né vlast­nos­ti vody pria­mo nahrá­va­jú tomu, aby bol che­mic­ký boj medzi rast­li­na­mi inten­zív­nej­ší. Napr. zná­my čes­ký pes­to­va­teľ rast­lín ale­lo­pa­tiu popi­so­val a neskôr tvr­dil opak. Tak­mer v kaž­dej základ­nej akva­ris­tic­kej lite­ra­tú­re sa mož­no dočí­tať, že do jed­né­ho akvá­ria si zado­váž­te rad­šej zopár dru­hov rast­lín, ako z kaž­dé­ho dostup­né­ho dru­hu 1 – 2 jedin­ce. Samoz­rej­me to nie je len otáz­ka boja medzi rast­li­na­mi, ale aj otáz­ka vhod­né­ho sub­strá­tu pre ten kto­rý druh, vhod­né­ho zlo­že­nia vody, pou­ži­tej fil­trá­cie, atď. V kaž­dom prí­pa­de bio­lo­gic­ké pro­ce­sy jed­not­li­vých rast­lín a eko­sys­té­mu akvá­ria, prí­pad­ne vod­ných tokov, jazier či morí je stud­ňa plná otá­zok (aj nevy­po­ve­da­ných samoz­rej­me) a prek­va­pi­vých odpo­ve­dí. Nie je to vôbec také jed­no­du­ché, že by sme vza­li neja­kú rast­li­nu, zasa­di­li a čaka­li že bude rásť ako z vody“. Mož­nos­ti nádr­že akva­ris­tu sú obme­dze­né, napo­kon aj mož­nos­ti odbú­ra­va­nia látok v akvá­ria sú pries­to­ro­vo obmedzenejšie.

Voda posky­tu­je ply­nu­lej­ší pre­chod, väč­šie rozp­tý­le­nie látok do pries­to­ru, pre­to si mys­lím, že ale­lo­pa­tic­ké pre­ja­vy sa musia pre­ja­viť čas­tej­šie ako u rast­lín na suchej zemi. Pova­žu­jem to za eko­lo­gic­kú ana­ló­giu ku obran­ným mecha­niz­mom, ku ver­bál­nym pre­ja­vom nevô­le, ku kon­ku­renč­ným pre­ja­vom živo­čí­chov. Je však mož­né, že sub­strát v nádr­ži nepos­ky­tu­je toľ­ko mož­nos­tí ako sub­strát v prí­ro­de a pre­to sa ale­lo­pa­tia ľah­šie popí­še prá­ve v ume­lej nádr­ži. Pre­to­že v akvá­riu skôr prí­de k pre­ja­vu náh­le­ho sta­vu, naj­mä pre obme­dze­ný pries­tor. Vo svo­jej pra­xi som sa stre­tol s prí­pa­dom, kedy som pes­to­val Cryp­to­co­ry­ne affi­nis v počte asi osem jedin­cov a pomer­ne veľ­ký Echi­no­do­rus. Iné rast­li­ny tam nebo­li. Pomer­ne uspo­ko­ji­vo rást­li aspoň dva roky. Avšak raz, behom dvoch dní sa doslo­va všet­ky kryp­to­ko­ry­ny roz­pad­li. Nezos­ta­lo z nich tak­mer nič, ston­ka sa odde­li­la od kore­ňa. Jedi­né čo z kryp­to­ko­rýn zosta­lo, bol kore­ňo­vý sys­tém, z kto­ré­ho som násled­ne kryp­to­ko­ry­ny ďalej pes­to­val. Echi­no­do­rus rás­tol pokoj­ne ďalej. Podob­ná situ­ácia sa mi neskôr zopa­ko­va­la zno­vu, v kom­bi­ná­cii s inou rast­li­nou. Neve­rím, žeby šlo o zná­mu kryp­to­ko­ry­no­vú cho­ro­bu, pre­to­že neviem o tom, že by sa iné pod­mien­ky sa meni­li. Šlo o pre­jav che­mic­ké­ho boja, kto­rý sa vie­dol zrej­me naj­mä boha­to roz­vet­ve­ný­mi koreň­mi oboch dru­hov rastlín.

Pod­ľa prí­tom­nos­ti kys­lí­ka roz­li­šu­je­me dva základ­né pro­ce­sy – ana­e­rób­ne a aerób­neAna­e­rób­ne pro­ce­sy pre­bie­ha­jú bez prí­stu­pu kys­lí­ka, naopak aerób­ne za prí­stu­pu kys­lí­ka. S tým­to popi­som sa stre­tá­va­me naj­mä pri roz­kla­de hmo­ty. Aerób­ne pro­ce­sy aj ana­e­rób­ne na kon­ci potrav­né­ho reťaz­ca zabez­pe­ču­jú bak­té­rie. Z tro­fic­ké­ho hľa­dis­ka roz­li­šu­je­me auto­t­rof­né bak­té­rie, kto­ré menia hmo­tu – zväč­ša anor­ga­nic­ké lát­ky za prí­stu­pu svet­la a hete­rot­rof­né bak­té­rie využí­va­jú ener­giu zlo­ži­tých orga­nic­kých zlú­če­ním bez prí­stu­pu svet­la tak. Pri ana­e­rób­nom spra­co­va­ní dochá­dza aj ku štie­pe­niu na alko­hol, metán, sul­fán, na pro­duk­ty jedo­va­té a teda nežia­du­ce pre život rast­lín a rýb v akvá­riu. Pre­to je nut­né dbať o dosta­tok nevia­za­né­ho kys­lí­ka v našom akvá­riu. Bak­té­rie hmo­tu mine­ra­li­zu­jú, táto ener­gia je opäť trans­for­mo­va­ná do vody, do kore­ňo­vej sústa­vy rast­lín, kde sa opäť stá­va prí­pad­ným začiat­kom kolo­be­hu látok.


The com­mu­ni­ty of fish, inc­lu­ding plants, mic­ro­or­ga­nisms, and all living orga­nisms in the tank, is con­si­de­red a bio­ce­no­sis. A ceno­sis is a com­mu­ni­ty. It is not possib­le to cle­ar­ly sepa­ra­te indi­vi­du­al parts, fac­tors that make up the bio­ce­no­sis. The bio­ce­no­sis, toget­her with the ina­ni­ma­te com­po­nents of the tank, forms an eco­sys­tem. Howe­ver, it is possib­le to talk about the aqu­arium eco­sys­tem, as well as the fil­ter or water drop­lets. In aqu­arium hob­by, the­se terms are not wide­ly used, per­haps becau­se they repre­sent arti­fi­cial eco­sys­tems that are clo­se­ly depen­dent on human ener­gy inputs. I men­ti­on them becau­se we can encoun­ter them in the con­text of desc­ri­bing natu­ral habi­tats. Espe­cial­ly in natu­ral habi­tats, the influ­en­ce of bio­tic (living) and abi­otic (non-​living) fac­tors on the life of fish and plants is cle­ar­ly visib­le. Only when taking into account geolo­gi­cal con­di­ti­ons – which are most­ly com­ple­te­ly nega­ted in the aquarium.

From the per­spec­ti­ve of adap­ta­ti­on to the fluc­tu­ati­on of eco­lo­gi­cal fac­tors, we dis­tin­gu­ish bet­we­en ste­no­eci­ous and eury­eci­ous spe­cies. Ste­no­eci­ous spe­cies tole­ra­te small fluc­tu­ati­ons, whi­le eury­eci­ous spe­cies tole­ra­te lar­ge fluc­tu­ati­ons in valu­es. Well-​known armo­red cat­fish Cory­do­ras have adap­ted to the­ir envi­ron­ment to the extent that they bre­at­he atmo­sp­he­ric air through the­ir intes­ti­nal muco­sa. Simi­lar­ly, laby­rinth fish bre­at­he atmo­sp­he­ric oxy­gen using the­ir laby­rinth organ, etc.

Accor­ding to trop­hic para­me­ters, plants are bio­mass pro­du­cers, ani­mals (inc­lu­ding fish) are con­su­mers. Mic­ro­or­ga­nisms pro­ces­sing mat­ter are decom­po­sers. Based on the sour­ce of ener­gy, orga­nisms are clas­si­fied as auto­t­rop­hic – obtai­ning ener­gy using light, and hete­rot­rop­hic – pro­ces­sing orga­nic and inor­ga­nic mat­ter. Among fish, the­re are vari­ous rela­ti­ons­hips with the­ir envi­ron­ment. The stu­dy of the­se rela­ti­ons­hips and the­ir orga­ni­za­ti­on is the focus of eco­lo­gy. For the aqu­arium hob­by­ist, the most inte­res­ting rela­ti­ons­hip is, of cour­se, the inte­rac­ti­on bet­we­en fish or bet­we­en fish, the sub­stra­te, and water.

Tech­no­lo­gy sig­ni­fi­can­tly con­tri­bu­tes to the func­ti­oning of the aqu­arium and ensu­res life wit­hin it. It’s essen­tial to rea­li­ze that an aqu­arium is an arti­fi­cial sys­tem that is chal­len­ging to con­ce­i­ve wit­hout human inputs. Among the fun­da­men­tal fac­tors influ­en­cing the gro­wth of aqu­atic plants are light, nut­rient avai­la­bi­li­ty, water itself, sub­stra­te, and, in natu­re, soil. The­re is also a rela­ti­ons­hip bet­we­en fish and plants, and they mutu­al­ly influ­en­ce each other. Plants can cre­a­te the right mic­roc­li­ma­te for fish, pro­vi­ding hiding pla­ces and some­ti­mes even food.

The fac­tor of light divi­des plants into shade-​tolerant and light-​loving. The situ­ati­on is simi­lar to a forest whe­re the cano­py of tree cro­wns pla­ys a role, or in tro­pi­cal are­as, epip­hy­tes allow only about 1% of light to reach the lower lay­er abo­ve the ground. In the case of aqu­atic plants, the cano­py” inc­lu­des plants at the water sur­fa­ce, which are expli­cit­ly light-​loving. Light is also absor­bed by flo­ating plants, tal­ler plants, and even­tu­al­ly rea­ches the lower plants on the sub­stra­te, which are often also light-​loving. Alt­hough sun­light is the pri­ma­ry sour­ce of light in natu­re, and its light is much hig­her in quali­ty and inten­si­ty, it is often absor­bed abo­ve the water by forests or coas­tal vege­ta­ti­on. And, of cour­se, light is absor­bed by algae, auto­t­rop­hic mic­ro­or­ga­nisms, and the water itself. Shade-​tolerant plants inc­lu­de Anu­bias, Cryp­to­co­ry­ne, Vesi­cu­la­ria dubayana.

Under cer­tain cir­cum­stan­ces, aqu­ariums can expe­rien­ce poiso­ning. It typi­cal­ly invol­ves ammo­nia poiso­ning, for exam­ple, cau­sed by a high level of orga­nic was­te, or poiso­ning by cer­tain metals from deco­ra­ti­ons. Inte­res­tin­gly, poiso­ning can also occur due to the influ­en­ce of the diges­ti­ve tracts of other fish pro­ces­sing food dif­fe­ren­tly. Carps are kno­wn for the­ir exc­re­ments being toxic to other fish spe­cies in this regard.

Com­pe­ti­ti­on is a well-​known term and a dri­ving for­ce in evo­lu­ti­on. Its mani­fe­sta­ti­ons are obser­vab­le in coun­tless forms among fish, plants, and other orga­nisms in our aqu­ariums. In some cases, we can’t spe­ak of enti­re­ly nor­mal beha­vi­ors, as aqu­arium ent­hu­siasts gene­ral­ly mimic natu­re, often with alte­red pat­terns. One case whe­re we might not ful­ly obser­ve com­pe­ti­ti­on is in food com­pe­ti­ti­on. In the aqu­arium, our inha­bi­tants seek food in a limi­ted spa­ce. Con­se­qu­en­tly, strong com­pe­ti­ti­ve beha­vi­ors do not emer­ge as in the wild. Fish com­pe­ti­ti­on in the aqu­arium is main­ly evi­dent in ter­ri­to­rial dis­pu­tes and during repro­duc­ti­ve acti­vi­ties. Howe­ver, com­pe­ti­ti­on is more pro­noun­ced among plants. Males of bet­ta fish, for exam­ple, disp­lay agg­res­si­on by enga­ging in fier­ce batt­les. This is espe­cial­ly obser­ved in natu­re, as such a com­bi­na­ti­on is not recom­men­ded in aqu­ariums. To con­firm this, one can use a mirror.

The rela­ti­ons­hip bet­we­en prey and pre­da­tor is obser­vab­le in the aqu­arium, some­ti­mes shoc­king to the unin­for­med. For ins­tan­ce, a small cope­pod can cre­a­te such a strong pre­da­to­ry pre­ssu­re on fish that the fry of the fish can suc­cumb. Cope­pods can lite­ral­ly nip at fish fry. Typi­cal pre­da­tors inc­lu­de pike hun­ting aqu­atic insects, smal­ler fish, and cer­tain cich­lids that prey on other fish, such as the South Ame­ri­can Astro­no­tus ocel­la­tus or Afri­can spe­cies of the genus Nim­boc­hro­mis. The­se rela­ti­ve­ly lar­ger fish, gro­wing over 20 cm, use an inte­res­ting tech­ni­que of simu­la­ting a dead fish lying on the bot­tom. Howe­ver, if a smal­ler fish, a kali­go­no” as the nati­ve popu­la­ti­on around Lake Mala­wi calls the­se fish, app­ro­aches them, they sud­den­ly come to life” and swift­ly try to sei­ze the­ir prey. Nar­ro­wing down the topic to the fact that both prey and pre­da­tor are fish, vari­ous hun­ting tech­ni­qu­es can be dis­tin­gu­is­hed based on the fis­h’s beha­vi­or. Some attack from the front, from the head, some from behind, from the tail, and others attack from the side. Of cour­se, some fish are indif­fe­rent to the­se dis­tinc­ti­ons. A pre­da­to­ry fish can con­su­me a fish who­se dia­me­ter is rough­ly the size of its eye. Natu­ral­ly, the­re are exceptions.

Among ter­res­trial plants, the­re is a phe­no­me­non kno­wn as alle­lo­pat­hy, whe­re cer­tain orga­nisms or plants exhi­bit into­le­ran­ce to each other to the extent of being capab­le of self-​destruction. Whi­le this phe­no­me­non has been scien­ti­fi­cal­ly desc­ri­bed among land plants, it is belie­ved that simi­lar che­mi­cal war­fa­re might occur more inten­si­ve­ly among aqu­atic plants due to the natu­ral pro­per­ties of water. Some aqu­arists recom­mend having a varie­ty of plant spe­cies in an aqu­arium rat­her than a few indi­vi­du­als of each spe­cies to avo­id poten­tial con­flicts. Howe­ver, this is not just a mat­ter of plant com­pe­ti­ti­on but also invol­ves con­si­de­ra­ti­ons like suitab­le sub­stra­te, water com­po­si­ti­on, fil­tra­ti­on met­hods, and more. The bio­lo­gi­cal pro­ces­ses of indi­vi­du­al plants and the aqu­arium eco­sys­tem, as well as water­cour­ses, lakes, or seas, are a wells­pring of ques­ti­ons, some of which remain unan­swe­red, and sur­pri­sing answers.

Water pro­vi­des a smo­ot­her trans­i­ti­on and gre­a­ter dis­per­si­on of sub­stan­ces into spa­ce. The­re­fo­re, alle­lo­pat­hic effects may occur more fre­qu­en­tly among aqu­atic plants than the­ir ter­res­trial coun­ter­parts. This can be vie­wed as an eco­lo­gi­cal ana­lo­gy to defen­se mecha­nisms, ver­bal expres­si­ons of dis­con­tent, or com­pe­ti­ti­ve beha­vi­ors among ani­mals. Howe­ver, it is possib­le that the aqu­arium sub­stra­te does­n’t pro­vi­de as many opti­ons as natu­ral sub­stra­tes, making alle­lo­pat­hy easier to obser­ve in arti­fi­cial tanks. In aqu­ariums, sud­den situ­ati­ons can ari­se, espe­cial­ly due to limi­ted space.

The pre­sen­ce of oxy­gen dis­tin­gu­is­hes two fun­da­men­tal pro­ces­ses — ana­e­ro­bic and aero­bic. Ana­e­ro­bic pro­ces­ses occur wit­hout oxy­gen, whi­le aero­bic pro­ces­ses occur in the pre­sen­ce of oxy­gen. The­se desc­rip­ti­ons are often encoun­te­red in the decom­po­si­ti­on of mat­ter. Both aero­bic and ana­e­ro­bic pro­ces­ses are hand­led by bac­te­ria at the end of the food chain. From a trop­hic per­spec­ti­ve, auto­t­rop­hic bac­te­ria trans­form mat­ter, usu­al­ly inor­ga­nic sub­stan­ces, in the pre­sen­ce of light, whi­le hete­rot­rop­hic bac­te­ria uti­li­ze ener­gy from com­plex orga­nic com­pounds wit­hout light. During ana­e­ro­bic pro­ces­sing, sub­stan­ces can be bro­ken down into alco­hol, met­ha­ne, sul­fi­des, and toxic byp­ro­ducts, unde­si­rab­le for the life of plants and fish in the aqu­arium. The­re­fo­re, it is essen­tial to ensu­re an ade­qu­ate supp­ly of free oxy­gen in our aqu­ariums. Bac­te­ria mine­ra­li­ze mat­ter, and this ener­gy is trans­for­med back into water and the root sys­tems of plants, beco­ming a poten­tial star­ting point for the cyc­le of sub­stan­ces once again.

Use Facebook to Comment on this Post

Akvaristika, Biológia

Parametre vody

Hits: 39814

Voda – H2O je spo­lu zo sln­kom asi naj­dô­le­ži­tej­šia pod­mien­ka živo­ta. Je to zlú­če­ni­na vodí­ka a kys­lí­ka. Ak v ché­mii povie­me roz­to­ky bez ďal­šie­ho prí­vlas­t­ku, je jas­né že ide o roz­tok vo vode. Voda sa nachá­dza v živých sústa­vách, v tka­ni­vách živo­čí­chov, ple­ti­vách rast­lín, v pro­ka­ry­o­tic­kých orga­niz­moch, v bak­té­riách, v orga­ne­lách buniek. Vo vode vzni­kol aj život, voda dáva pries­tor vzni­ku. Medzi vodí­kom a kys­lí­kom je špe­ci­fic­ká väz­ba, takz­va­ná vodí­ko­vá väz­ba, pre­to­že inak by bola voda za nor­mál­nych fyzi­kál­nych pod­mie­nok pri izbo­vej tep­lo­te plyn. Navy­še voda má tú vlast­nosť, že je naj­ťaž­šia“ pre tep­lo­te 4°C. Vďa­ka tomu, rie­ky, jaze­rá, poto­ky v zime neza­mŕ­za­jú od dna, čo by malo fatál­ne dôsled­ky. Vodí­ko­vá väz­ba spô­so­bu­je aj ďal­šiu ano­má­liu – pev­né sku­pen­stvo vody je red­šie ako v sta­ve kva­pa­li­ny. To zaprí­či­ňu­je trha­nie fliaš, narú­ša­nie väzieb v bun­kách orga­niz­mov pri tep­lo­tách pod bodom mra­zu. Voda v prí­ro­de však nie je nikdy čis­tá. Vždy obsa­hu­je čosi v sebe. V nej sa roz­púš­ťa mno­ho látok ako som už naz­na­čil vyš­šie. More zamŕ­za pri niž­šej tep­lo­te ako slad­ká voda, pre­to­že obsa­hu­je rela­tív­ne vyš­šie per­cen­to prí­me­sí, naj­mä solí. Prie­mer­ne 3.5%. Bod mra­zu mor­skej vode je oko­lo ‑1.7 °C. Che­mic­ky čis­tá voda je voda ste­ril­ná. Sku­pen­stvá vody takis­to vie snáď kaž­dý pome­no­vať – ľad, voda, vod­ná para.

Voda sa vyzna­ču­je puf­rač­nou schop­nos­ťou v závis­los­ti od roz­pus­te­ných látok v nej. To zna­me­ná, že doká­že pomer­ne účin­ne tlmiť rôz­ne vply­vy. Pre akva­ris­tu je táto vlast­nosť tak­mer vždy výho­dou. Voda má vyš­šiu puf­rač­nú schop­nosť ak je boha­tá na mine­rá­ly. Lát­ky v prí­ro­de sa sko­ro vždy vysky­tu­jú vo for­me iónov – sú teda diso­ci­ova­né. Vo vode obzvlášť. V akej podo­be, závi­sí od veľ­ké­ho množ­stva fak­to­rov. Voda je jed­no­du­cho poklad. My ako akva­ris­ti pou­ží­va­me oby­čaj­ne vodu pit­nú z vodo­vod­nej sie­te. Táto voda je pre akva­ris­ti­ku vhod­ná, ale zďa­le­ka nie ide­ál­na. Úpra­vy, kto­ré vodu zasiah­li počas jej tran­s­por­tu k nám sú naklo­ne­né nezá­vad­nos­ti pre nás ľudí, ako zdroj základ­nej teku­ti­ny na poží­va­nie, ale nie pre život v akvá­riu. Dnes sa už v ove­ľa men­šej mie­re v čis­tič­kách pou­ží­va na dez­in­fek­ciu chlór, ale kaž­do­pád­ne čerstvá voda obsa­hu­je mno­ho ply­nov, kto­ré nie sú žia­du­ce pre naše ryby. Máme dve mož­nos­ti ako sa toho zba­viť – buď príp­rav­ka­mi na to urče­ný­mi z obcho­du, ale­bo odstá­tím. Chlór vypr­chá behom 2 hodín – zále­ží od toho aká veľ­ká je plo­cha hla­di­ny a či je umož­ne­ný jej voľ­ný prie­chod. Ostat­né ply­ny vypr­cha­jú do 2 až 4 dní. Nie­kto­ré dru­hy sú chú­los­ti­vej­šie viac, iné menej, ale­bo prak­tic­ky vôbec.

Sprá­va­nie rýb nám čas­to napo­vie. Čias­toč­ne pomô­že napúš­ťa­nie vody poma­lým tokom v dlhej hadi­ci. To má napo­kon aj súvis so zvý­še­ním tep­lo­ty napúš­ťa­nej vody. Vhod­nej­šia je voda stu­de­ná ako tep­lá. Ak nemá­me vodu ohrie­va­nú boj­le­rom. Voda vo vodo­vod­nej sie­ti sa jed­no­znač­ne pou­ží­va naj­čas­tej­šie. Keď­že sa táto voda pou­ží­va ako voda pit­ná, moh­li by sme pred­po­kla­dať, že jej para­met­re by mali zod­po­ve­dať požia­dav­kám akva­ris­ti­ky. Veď pred­sa pit­ná voda dodr­žia­va nor­mu, hygie­nic­ké požia­dav­ky. Nie je tomu cel­kom tak, to čo vyho­vu­je nám, nie vždy je ide­ál­ne pre ryby. Vodo­vod­ná voda obsa­hu­je naj­čas­tej­šie tie­to nežia­du­ce zložky:

 • chlór (oby­čaj­ne 0.10.2 mg/​l) – zabí­ja (dez­in­fi­ku­je) mik­ro­or­ga­niz­my kto­ré tvo­ria dôle­ži­tú časť spo­lo­čen­stva v akváriu,
 • dusič­na­ny – nor­ma dovo­ľu­je veľ­mi vyso­ký obsah z hľa­dis­ka cho­vu nie­kto­rých dru­hov rýb ako sú napr. Trop­he­us, Apis­to­gram­ma, plô­dik Cory­do­ras sterbai,
 • fos­fo­reč­na­ny – spô­so­bu­jú napr. roz­mach siníc,
 • ťaž­ké kovy – naj­mä z potru­bia, v mor­skej akva­ris­ti­ke je ten­to prob­lém veľ­mi vypuklý,
 • flu­ori­dy,
 • ochran­né pros­tried­ky voči hmy­zuškod­com atď. Tie­to zlož­ky je mož­né eli­mi­no­vať napr. selek­tív­ny­mi ion­to­me­nič­mi, pomo­cou reverz­nej osmózy.

Voda z vodo­vo­du ma zvy­čaj­ne pH vyš­šie ako 7.5. Je to kvô­li tomu, aby neroz­púš­ťa­la a nena­lep­tá­va­la potru­bie. Má rôz­nu tvrdo­sť. Jej pres­né hod­no­ty vám ozná­mi prí­sluš­ná vodá­reň (vply­vom potru­bia, jej pre­no­su na ces­te do vašej domác­nos­ti vy sa nema­la prí­liš meniť), ale­bo si ju môže­te zme­rať. V akva­ris­tic­kých obcho­doch je pre ten­to účel dostať kúpiť rôz­ne pro­duk­ty. Ryby jed­not­li­vých oblas­tí sú pris­pô­so­be­né na urči­tú tvrdo­sť. Doká­žu exis­to­vať aj v inej vode, ale mali by sme sa im sna­žiť pris­pô­so­biť. Napr. oblasť Ama­zo­nu vyka­zu­je veľ­mi níz­ku tvrdo­sť, oblasť Mexi­ka naopak pomer­ne vyso­kú tvrdo­sť. IndiaSumat­ra posky­tu­je oby­čaj­ne vodu mäk­kú až stred­ne tvr­dú, naopak afric­ká Tan­ga­ni­ka vodu tvr­d­šiu. Je to ana­ló­giu ku moriam. Aj v nich exis­tu­je diver­zi­ta v obsa­hu solí. Balt­ské more obsa­hu­je iné množ­stvo ako Atlan­tik, a úpl­ne inú ako Mŕt­ve moreVoda hor­ských oblas­tí je oby­čaj­ne mäk­ká – žulo­vý pod­klad jad­ro­vých poho­rí, nížin­ných oblas­tí naopak tvr­d­šia – vyš­ší obsah vápen­cu blíz­kych hor­nín a pôd – sad­rov­ca, tra­ver­tí­nu. Úzko to súvi­sí z geolo­gic­kým pod­lo­žím a pedo­lo­gic­ký­mi pomer­mi. Tvrdo­sť u nás na Slo­ven­sku sa pohy­bu­je od zvy­čaj­ne od 5°N po 35°N.

Nie­kto však má vlast­nú stud­ňu. Táto voda môže byť veľ­mi dob­rá, avšak nechaj­te si rad­šej uro­biť roz­bor.. V prí­pa­de, že nie je pit­ná, zrej­me nebu­de vhod­ná ani pre akva­ris­ti­ku. Ide­ál­na je voda z artéz­skej stud­ne – takých je naozaj málo, posky­tu­jú mäk­kú vodu vyso­kej kva­li­ty. Nemu­sím zdô­raz­ňo­vať, že stud­nič­ná voda je voda bez úprav, tak­že nie je nut­né vodu nechať odstáť, snáď len v prí­pa­de vyš­šie­ho obsa­hu CO2. Ak sa nebo­jí­te expe­ri­men­to­vať, skôr by som pou­žil vodu pochá­dza­jú­cu z pra­me­ňov, resp. z hor­ných oblas­tí hor­ských oblas­tí, ale kaž­do­pád­ne blíz­ko pri pra­me­ni, a tam kde ešte neži­jú ryby. Táto voda je v zása­de veľ­mi vhod­ná, naj­mä v oblas­tiach, kde sú rašeliniská. 

Daž­ďo­vá voda je teore­tic­ky najv­hod­nej­ší zdroj vody. Ale v dneš­nej dobe v stred­nej Euró­pe by som veľ­mi neod­po­rú­čal pou­ží­vať daž­ďo­vú vodu. Zne­čis­ťo­va­nie je takých roz­me­rov, že to čo na nás padá často­krát z neba chu­tí skôr ako cit­rón ako voda. V atmo­sfé­re sa voda aku­mu­lu­je, obsa­hu­je mno­ho nežia­du­cich, až toxic­kých prí­me­sí. Neza­bú­daj­te, že prí­ro­da hra­ni­ce nepoz­ná. V nija­kom prí­pa­de, ak necho­vá­te jazier­ko­vé dru­hy, ale­bo stu­de­no­vod­né, neod­po­rú­čam pou­ží­vať vodu z ryb­ní­kov, poto­kov, riek.

Jeden zo základ­ných para­met­rov vody zau­jí­ma­vých a dôle­ži­tých pre akva­ris­tov je jej tvrdo­sť. Deter­mi­nu­je mož­nos­ti, kto­ré nám posky­tu­je pri úspeš­nom cho­ve, a odcho­ve rýb a pes­to­va­ní rast­lín. Tvrdo­sť urču­je obsah vápe­na­tých a horeč­na­tých solí (Ca + Mg). Defi­ní­cia stá­lej tvrdo­s­ti je urče­ná pre­dov­šet­kým síran­mi – SO42-, chlo­rid­mi – Cl dusič­nan­mi – NO32-Uhli­či­ta­no­vú tvrdo­sť (ozna­čo­va­nej nie­ke­dy aj pre­chod­nej) obsa­hom uhli­či­ta­nov – CO32– a hyd­ro­gé­nuh­li­či­ta­nov – HCO3. Tie­to však môžu byť navia­za­né aj na iné kati­ó­ny ako váp­nik resp. hor­čík – naj­čas­tej­šie na sodík – Na. Cel­ko­vá tvrdo­sť je súč­tom uhli­či­ta­no­vej a stá­lej tvrdo­s­ti. V pra­xi, aj mera­nia mera­jú zvy­čaj­ne cel­ko­vú tvrdo­sť a uhli­či­ta­no­vú tvrdo­sť. Vďa­ka tomu, že hyd­ro­gé­nuh­li­či­ta­ny sa môžu nachá­dzať aj v inej väz­be ako s Ca, Mg, ako to uvá­dzam v pred­chá­dza­jú­com odstav­ci, súčet uhli­či­ta­no­vej a stá­lej tvrdo­s­ti nemu­sí dávať rov­na­kú hod­no­tu ako je cel­ko­vá tvrdo­sť. Aj z toh­to dôvo­du sa čas­to uvá­dza iba tvrdo­sť uhli­či­ta­no­vá, ale­bo ako para­me­ter vody sa uvá­dza jej vodi­vosť. Jed­not­kou tvrdo­s­ti je mg.l-1 – čo sa však tak­mer vždy pre­rá­ta­va pria­mo­ú­mer­ne na dKH a dGH, ale­bo na stup­ne nemec­ké – °N. Akva­ris­ti mera­jú tvrdo­sť zväč­ša pomo­cou komerč­ne pre­dá­va­ných pro­duk­tov, kto­ré sú zalo­že­né na tit­rá­cii. Dochá­dza pri­tom ku zme­ne far­by roz­to­ku pomo­cou orga­nic­ké­ho far­bi­va, napr. mety­lo­ran­že, metyl­čer­ve­ne. Meria sa pomo­cou kva­piek – kto­ré pred­sta­vu­jú napr. 1 °N. Oso­bit­ne uhli­či­ta­no­vá a cel­ko­vá tvrdo­sť. Pre­poč­ty tvrdosti:

 • dKH – uhli­či­ta­no­vá tvrdosť
 • dNKH – stá­la tvrdosť
 • dGH – cel­ko­vá tvrdo­sť; 1°dGH = 10 mg/​l CaO ale­bo 14 mg MgO = 7.143 mg/​l Ca = 17.8575 mg/​l CaCO3 = 0.179 mol/​l CaCO3, inak 1 mmol/​l = 56.08 mg CaO/​l

Ioni­zá­cia – vodi­vosť – mineralizácia

Na diver­zi­fi­ko­va­nej­šiu kva­li­tu jed­not­li­vých prv­kov by som chcel nad­via­zať v tej­to čas­ti. Tvrdo­sť totiž vyjad­ru­je len to čo jej posky­tu­je defi­ní­cia. Avšak rea­li­ta nie je taká čier­no­bie­la. Voda v prí­ro­de, a aj vo vašom akvá­riu obsa­hu­je aj iné prv­ky, kto­ré sú hod­né pozor­nos­ti. Nej­de len o Ca a Mg. Je tu aj P, Na, K, Fe, S, orga­nic­ké che­lá­ty, humí­no­vé kyse­li­ny, atď. Nie­kto­ré z nich sa dajú merať – špe­ci­fi­ko­vať vodi­vos­ťou. Je to kom­plex­nej­šie vyjad­re­nie rea­li­ty ako v prí­pa­de mera­nia tvrdo­s­ti. Názor­ným prí­kla­dom roz­die­lom medzi tvrdo­s­ťou a vodi­vos­ťou je voda rie­ky Ama­zon. Táto obsa­hu­je len sto­po­vé množ­stvá Ca a Mg, pri­čom obsa­hu­je pomer­ne veľa iónov. Čiže aj keď je to voda prak­tic­ky nulo­vej tvrdo­s­ti, nej­de ani zďa­le­ka o vodu demi­ne­ra­li­zo­va­nú. Pre­to je chy­ba ak pre urči­tý druh pri­pra­ví­me vodu nulo­vej tvrdo­s­ti, kto­rá neob­sa­hu­je žiad­ne ióny – napr. des­ti­lá­ci­ou. Taká­to voda je prak­tic­ky ste­ril­ná. Aj ioni­zá­ciu vie­me upra­viť. Naše ryby sú nie­ke­dy vysta­ve­né šoku, kto­rý by sa dal popí­sať aj zme­nou vodi­vos­ti. Ak napr. vymie­ňa­me väč­šie množ­stvo vody – vte­dy môže dôjsť za urči­tých okol­nos­tí dôjsť ku výraz­nej­šie­mu pokle­su ale­bo k náras­tu kon­cen­trá­cie látok vo for­me iónov. Ale­bo ak napr. apli­ku­je­me NaCl – môže dôjsť až ku lep­ta­niu pokož­ky rýb – naru­še­niu sli­zo­vi­té­ho ochran­né­ho povla­ku rýb. Nie­ke­dy je to žia­du­ce, napr. je na tom zalo­že­ný lie­čeb­ný postup tzv. soľ­né­ho kúpe­ľu

Vodi­vosť je udá­va­ná v µS – mik­ro­sie­men­soch, je mera­teľ­ná kon­duk­to­me­rom. Slo­vo vodi­vosť nám hovo­rí že ide o vyjad­re­nie obsa­hu iónov. Syno­ny­mom je v tej­to súvis­los­ti aj slo­vo mine­ra­li­zá­cia, aj keď do dôsled­kov vyjad­ru­jú tie­to tri ter­mí­ny rôz­ne veci. Voda sama o sebe vyka­zu­je diso­ciá­ciu na ióny – H3OOH, opi­su­je to diso­ciač­ná kon­štan­ta – jav sa nazý­va pro­to­lý­za vody – vďa­ka nemu je che­mic­ky čis­tá voda elek­tric­kým vodi­čom. Avšak voda v prí­ro­de obsa­hu­je množ­stvo iónov, čím sa jej elek­tric­ké vlast­nos­ti dosť zme­nia. Na to sú mimo­cho­dom cit­li­vé naj­mä orga­niz­my žijú­ce vo vode, teda aj ryby. Roz­diel medzi obsa­hom mine­rá­lov a iónov sa dá vysvet­liť elek­tric­ký­mi vlast­nos­ťa­mi súčas­tí. Mine­rá­ly sú totiž aj vo for­me neut­rál­nej roz­pus­te­né vo vode, síce men­šie množ­stvo, ale pred­sa. Väč­ši­na zlo­žiek živých sústav vôbec a čas­to aj v prí­rod­ných sub­strá­toch diso­ci­ova­ná na iónypH – pon­dus hyd­ro­ge­nii pH je para­me­ter, kto­rý je defi­no­va­ný ako zápor­ný deka­dic­ký loga­rit­mus kon­cen­trá­cie vodí­ko­vej H3O+. Pohy­bu­je sa v inter­va­le 014. Jeho vyjad­re­nie je loga­rit­mic­ké, na čo je tre­ba brať zre­teľ – voda s pH 6 a pH 8 je voda dia­met­rál­ne roz­diel­na. Kon­cen­trá­cia zása­di­tej sku­pi­ny OH je v loga­rit­mic­kom vyjad­re­ní dopl­n­kom do čís­la 14, čiže ak má voda pH 6, kon­cen­trá­cia H3Oje 10-6 mol​.dm-3 a OH ja 10-8 mol.m-3. Ak má voda pH 7 hovo­rí­me, že je to voda neut­rál­na, pH pod 7 je voda kys­lá, nad 7 je voda zása­di­tá (alka­lic­ká). pH 8 napr. zna­me­ná, že voda o tep­lo­te 25 °C má kon­cen­trá­ciu H3O10-8 mol​.dm-3 OH 10-6 mol.m-3.

Väč­ši­na rýb potre­bu­je vodu kys­lú, pH sa pohy­bu­je v inter­va­le od 6.2 do 6.8. No sú dru­hy, kto­rým sa darí a nor­mál­ne sa roz­mno­žu­jú pri pH 5, ale­bo naopak nad pH 8. Z pH úzko súvi­sí aj kon­cen­trá­cia amo­nia­ku, cyk­lus dusí­ka. Pri vyso­kom ph je amo­niak vo vode vo for­me ove­ľa nebez­peč­nej­šej ako v kys­lom pro­stre­dí. pH stú­pa v noci vply­vom dýcha­nia rast­lín. pH kolí­še naj­mä v mäk­kých vodách, kde je puf­rač­ná schop­nosť vody niž­šia. Hod­no­ta pH úzko súvi­sí aj s foto­syn­té­zou dýcha­ním vod­ných rast­lín. To má na sve­do­mí kolí­sa­nie hla­di­ny CO2 vo vode – rast­li­ny via­žu CO2 a tie­to zme­ny majú za násle­dok kolí­sa­nie pH počas dňa, resp. kolí­sa­nie v závis­los­ti od dostup­né­ho svet­la, keď­že máme na mys­li pod­mien­ky v akvá­riu a nie v prírode. 

Oxid uhli­či­tý vplý­va na pH – pri reak­cii s H2O vzni­ká sla­bá kyse­li­na uhli­či­tá – H2CO3, ale­bo naopak sa kyse­li­na diso­ciu­je v zása­di­tom pro­stre­dí. Cyk­lus kyse­li­ny uhli­či­tej je veľ­mi zná­my v bio­ló­gii a pat­rí ku základ­ným pro­ce­som živo­ta. Je to ukáž­ka puf­rač­nej schop­nos­ti. Toto kolí­sa­nie sa vyzna­ču­je pomer­ne veľ­kou ampli­tú­dou, zme­na závi­sí od puf­rač­nej schop­nos­ti vody – prak­tic­ky čím je vode viac mine­rá­lov a látok schop­ných via­zať CO2 – čím je vyš­šia vodi­vosť, tým men­šie kolí­sa­nie. Hla­di­na CO2 je počas dňa (dostat­ku svet­la) niž­šia ako počas noci (nedos­tat­ku svet­la) – pH je v cez deň vyš­šie (alka­lic­ká fáza) ako v noci (kys­lej­šia fáza). Podob­né cyk­ly sú aj počas roč­ných obdo­bí – v lete dochá­dza pri inten­zív­nom ras­te ku nedos­tat­ku CO2 a tým ku zvý­še­niu hla­di­ny pH – tie­to zme­ny sú však pozo­ro­va­teľ­né skôr v prírode.

pH sa meria buď elek­tro­nic­ky, ale­bo pomo­cou reak­cie vo fareb­nej šká­le, čo je samoz­rej­me ove­ľa lac­nej­ší, avšak nepres­nej­ší nástroj – tit­rá­ci­ou. Obsah CO2 – oxi­du uhli­či­té­ho je závis­lý naj­mä od obsa­hu Ca a Mg – od tvrdo­s­ti vody a od pH vody, od kyse­li­ny uhli­či­tej a teda aj od puf­rač­nej schop­nos­ti vody. Súhr­n­ne môžem pove­dať, že závi­sí od bio­che­mic­kých vlast­nos­tí vody. Obsah CO2 je naj­mä pre rast rast­lín. Za nor­mál­nych okol­nos­tí totiž obsah oxi­du uhli­či­té­ho nie je tak vyso­ký, aby ohro­zo­val život rýb. Výnim­kou môže byť pou­ži­tie vody z mine­rál­nych pra­me­ňov prí­pad­ne z neove­re­nej stud­ne, z mine­rál­ky, ale­bo apli­ká­cia CO2. Hla­di­na CO2 stú­pa s množ­stvom uhli­či­ta­nov – s alka­li­tou vody a kle­sá s tep­lo­tou vody. V prí­ro­de – kde samoz­rej­me nie je che­mic­ky čis­tá voda – dochá­dza naj­mä v hlbo­kých jaze­rách a v sto­ja­tých vodách so sla­bým prú­de­ním k javu, kedy od urči­tej hĺb­ky je vode voľ­ný kys­lík (O2) vo veľ­kom defi­ci­te – to je pre ryby a pre vyš­šie rast­li­ny mŕt­va zóna. Ak sa obme­dzím na obsah kys­lí­ka v čis­tej vode, tak jeho kon­cen­trá­cia je závis­lá od tla­ku a tep­lo­ty. Keď­že pred­po­kla­dám, že tlak sa v akva­ris­tic­kej pra­xi veľ­mi neme­ní, osta­ne pre nás zau­jí­ma­vá len tep­lo­ta.

V závis­los­ti od tep­lo­ty je kon­cen­trá­cia kys­lí­ka vo vode v nepria­mej úme­re. Čím je voda tep­lej­šia, tým menej je v nej obsia­hnu­tý aj voľ­ný kys­lík. Mož­no ste si to už aj nie­ke­dy všim­li, že ryby vám počas horú­cich let­ných dní naj­mä v men­ších nádr­žiach zača­li pri zvý­še­ných tep­lo­tách stú­pať vyš­šie k hla­di­ne a rých­lej­šie dýchať. Nemož­no to však zjed­no­du­šo­vať, pre­to­že ak naozaj je v akvá­riu defi­cit kys­lí­ka, prí­či­nou nemu­sí a čas­to ani nie je len zvý­še­ná tep­lo­ta – prí­či­nu tre­ba hľa­dať inde. Skôr vo zvý­še­nom meta­bo­liz­me. Dochá­dza ku vyš­šej spot­re­be kys­lí­ka roz­klad­ný­mi pro­ces­mi. Ale aj vďa­ka sla­bej, resp. neúčin­nou fil­trá­cii. Čis­tá voda o tep­lo­te 0°C obsa­hu­je 14.16 mg kys­lí­ka, pri tep­lo­te 30°C tak­mer iba polo­vič­ku – 7.53 mg.

Z hľa­dis­ka meta­bo­liz­mu naj­mä rast­lín je žele­zo – Fe veľ­mi potreb­né. Jeho obsah závi­sí od oxi­dač­nej schop­nos­ti, od redox­né­ho poten­ciá­lu. Fe veľ­mi rých­lo doká­že oxi­do­vať na rast­li­nám neprí­stup­nú for­mu. Pla­tí to, čo som spo­mí­nal v úvo­de. Žele­zo je v akvá­riu, ale v akej for­me závi­sí od toho, či a kde je via­za­né. Exis­tu­jú aj pre potre­by akva­ris­tu tes­ty obsa­hu Fe zalo­že­né na podob­nom prin­cí­pe ako tes­ty na pH.


Water – H2O is pro­bab­ly the most cru­cial con­di­ti­on for life, along with the sun. It is a com­pound of hyd­ro­gen and oxy­gen. When we talk about solu­ti­ons in che­mis­try wit­hout furt­her spe­ci­fi­ca­ti­on, it is cle­ar that it is a solu­ti­on in water. Water is pre­sent in living sys­tems, in the tis­su­es of ani­mals, in plant tis­su­es, in pro­ka­ry­o­tic orga­nisms, in bac­te­ria, in cell orga­nel­les. Life itself ori­gi­na­ted in water; water pro­vi­des spa­ce for its emer­gen­ce. The­re is a spe­ci­fic bond bet­we­en hyd­ro­gen and oxy­gen cal­led a hyd­ro­gen bond, wit­hout which, under nor­mal phy­si­cal con­di­ti­ons at room tem­pe­ra­tu­re, water would be a gas. Addi­ti­onal­ly, water has the pro­per­ty that it is hea­viest” at 4°C. This cha­rac­te­ris­tic pre­vents rivers, lakes, and stre­ams from fre­e­zing from the bot­tom in win­ter, avo­iding fatal con­se­qu­en­ces. The hyd­ro­gen bond also cau­ses anot­her ano­ma­ly – the solid sta­te of water is less den­se than in the liqu­id sta­te. This leads to the burs­ting of bott­les and dis­rup­ti­on of bonds in cell orga­nisms at tem­pe­ra­tu­res below fre­e­zing. Howe­ver, water in natu­re is never pure; it alwa­ys con­tains somet­hing wit­hin it. Many sub­stan­ces dis­sol­ve in it, as men­ti­oned ear­lier. The sea fre­e­zes at a lower tem­pe­ra­tu­re than fresh water becau­se it con­tains a rela­ti­ve­ly hig­her per­cen­ta­ge of impu­ri­ties, espe­cial­ly salts, ave­ra­ging 3.5%. The fre­e­zing point of sea­wa­ter is around ‑1.7 °C. Che­mi­cal­ly pure water is ste­ri­le water. Almost eve­ry­o­ne can name the sta­tes of water – ice, water, water vapor.

Water is cha­rac­te­ri­zed by its buf­fe­ring capa­ci­ty, depen­ding on the dis­sol­ved sub­stan­ces in it. This means that it can effec­ti­ve­ly dam­pen vari­ous influ­en­ces. This pro­per­ty is almost alwa­ys an advan­ta­ge for aqu­arium ent­hu­siasts. Water has a hig­her buf­fe­ring capa­ci­ty when rich in mine­rals. Sub­stan­ces in natu­re almost alwa­ys occur in the form of ions, so they are dis­so­cia­ted. This is espe­cial­ly true in water. The form they take depends on a lar­ge num­ber of fac­tors. Water is sim­ply a tre­a­su­re. As aqu­arium ent­hu­siasts, we usu­al­ly use tap water from the muni­ci­pal supp­ly. This water is suitab­le for aqu­ariums but far from ide­al. Tre­at­ments that the water under­go­es during tran­s­port to us are inc­li­ned towards safe­ty for us humans, as a sour­ce of basic drin­king flu­id, but not neces­sa­ri­ly suitab­le for aqu­arium life. Today, chlo­ri­na­ti­on is used to a much les­ser extent in water tre­at­ment plants, but fresh water still con­tains many gases that are unde­si­rab­le for our fish. We have two opti­ons to get rid of them – eit­her with com­mer­cial­ly avai­lab­le pro­ducts or by let­ting the water stand. Chlo­ri­ne eva­po­ra­tes wit­hin 2 hours – it depends on the size of the water sur­fa­ce and whet­her the­re is free pas­sa­ge. Other gases will dis­si­pa­te wit­hin 2 to 4 days. Some spe­cies are more sen­si­ti­ve, others less so, or prac­ti­cal­ly not at all.

The beha­vi­or of fish often pro­vi­des us with clu­es. Par­tial­ly, fil­ling the tank with water through a long hose at a slow rate can help. This is also rela­ted to rai­sing the tem­pe­ra­tu­re of the added water. Cold water is more suitab­le than warm water if we don’t have water hea­ted by a boiler. Water from the muni­ci­pal water supp­ly is unqu­es­ti­onab­ly the most com­mon­ly used. Alt­hough this water is desig­na­ted as potab­le, its para­me­ters may not alwa­ys meet the requ­ire­ments of aqu­ariums. Stan­dards and hygie­nic requ­ire­ments app­li­cab­le to drin­king water do not neces­sa­ri­ly mean ide­al con­di­ti­ons for fish. Muni­ci­pal water often con­tains the­se unde­si­rab­le components:

 • Chlo­ri­ne (usu­al­ly 0.10.2 mg/​l) – kills (disin­fects) mic­ro­or­ga­nisms that cons­ti­tu­te an impor­tant part of the aqu­arium community.
 • Nit­ra­tes – per­mis­sib­le levels allow for a high con­tent suitab­le for the bre­e­ding of cer­tain fish spe­cies such as Trop­he­us, Apis­to­gram­ma, and the fry of Cory­do­ras sterbai.
 • Phosp­ha­tes – con­tri­bu­te to the gro­wth of algae, such as cyanobacteria.
 • Hea­vy metals – pri­ma­ri­ly from pipes; this issue is par­ti­cu­lar­ly pro­noun­ced in mari­ne aquariums.
 • Flu­ori­des.
 • Pes­ti­ci­des, insec­ti­ci­des, and other pro­tec­ti­ve agents – the­se com­po­nents can be eli­mi­na­ted, for exam­ple, through the use of selec­ti­ve ion exchan­gers or rever­se osmosis.

Water from the tap usu­al­ly has a pH hig­her than 7.5. This is to pre­vent the water from dis­sol­ving and cor­ro­ding the pipes. It also has vary­ing hard­ness. The spe­ci­fic valu­es can be obtai­ned from the rele­vant water supp­ly aut­ho­ri­ty (it should­n’t chan­ge sig­ni­fi­can­tly during tran­s­port to your hou­se­hold), or you can mea­su­re it your­self. Vari­ous pro­ducts for this pur­po­se are avai­lab­le in aqu­arium sto­res. Fish from dif­fe­rent regi­ons are adap­ted to a cer­tain hard­ness. Whi­le they can sur­vi­ve in dif­fe­rent water con­di­ti­ons, it is advi­sab­le to try to adapt the water to the­ir natu­ral habi­tat. For exam­ple, the Ama­zon regi­on exhi­bits very low hard­ness, whi­le the Mexi­can regi­on, on the other hand, has rela­ti­ve­ly high hard­ness. India and Sumat­ra typi­cal­ly pro­vi­de soft to mode­ra­te­ly hard water, whe­re­as the Afri­can Tan­ga­ni­ka regi­on has har­der water. This is ana­lo­gous to the diver­si­ty in salt con­tent in seas. The Bal­tic Sea has a dif­fe­rent salt con­cen­tra­ti­on than the Atlan­tic, and both dif­fer from the Dead Sea. Water from moun­tai­nous are­as is usu­al­ly soft due to the gra­ni­te base of nuc­le­ar moun­tain ran­ges, whi­le in lowland are­as, the water tends to be har­der due to a hig­her con­tent of limes­to­ne in near­by rocks and soils, such as gyp­sum and tra­ver­ti­ne. This is clo­se­ly rela­ted to geolo­gi­cal and pedo­lo­gi­cal con­di­ti­ons. Hard­ness in Slo­va­kia typi­cal­ly ran­ges from 5°N to 35°N.

Some­one, howe­ver, has the­ir own well. This water can be very good, but it’s bet­ter to have it ana­ly­zed. If it’s not drin­kab­le, it pro­bab­ly won’t be suitab­le for aqu­ariums eit­her. Ide­al is water from an arte­sian well – the­re are very few of them, pro­vi­ding soft, high-​quality water. I don’t need to emp­ha­si­ze that well water is untre­a­ted, so the­re­’s no need to let it stand, per­haps only in the case of hig­her CO2 con­tent. If you­’re not afraid to expe­ri­ment, I would rat­her use water from springs, or from the upper are­as of moun­tain regi­ons, but in any case, clo­se to the sour­ce, whe­re fish do not inha­bit yet. This water is gene­ral­ly very suitab­le, espe­cial­ly in are­as with peat bogs.

Rain­wa­ter is the­ore­ti­cal­ly the most suitab­le sour­ce of water. Howe­ver, in toda­y­’s Cen­tral Euro­pe, I would not recom­mend using rain­wa­ter. Pol­lu­ti­on has rea­ched such pro­por­ti­ons that what falls from the sky often tas­tes more like lemon than water. In the atmo­sp­he­re, water accu­mu­la­tes, con­tai­ning many unde­si­rab­le, even toxic impu­ri­ties. Remem­ber that natu­re kno­ws no boun­da­ries. In no case, unless you keep spe­cies adap­ted to pond con­di­ti­ons or cold-​water spe­cies, do I recom­mend using water from ponds, stre­ams, or rivers.

One of the fun­da­men­tal and impor­tant para­me­ters of water for aqu­arium ent­hu­siasts is its hard­ness. It deter­mi­nes the possi­bi­li­ties we have for suc­cess­ful bre­e­ding, fish rea­ring, and plant cul­ti­va­ti­on. Hard­ness deter­mi­nes the con­tent of cal­cium and mag­ne­sium salts (Ca + Mg). The defi­ni­ti­on of per­ma­nent hard­ness is pri­ma­ri­ly deter­mi­ned by sul­fa­tes – SO42‑, chlo­ri­des – Cl – , and nit­ra­tes – NO32-. Car­bo­na­te hard­ness (some­ti­mes also cal­led tem­po­ra­ry hard­ness) is deter­mi­ned by the con­tent of car­bo­na­tes – CO32- and bicar­bo­na­tes – HCO3 – . Howe­ver, the­se can also be bound to other cati­ons than cal­cium or mag­ne­sium – most com­mon­ly to sodium – Na. Total hard­ness is the sum of car­bo­na­te hard­ness and per­ma­nent hard­ness. In prac­ti­ce, mea­su­re­ments usu­al­ly mea­su­re total hard­ness and car­bo­na­te hard­ness. Becau­se bicar­bo­na­tes can be found in a dif­fe­rent bin­ding than with Ca, Mg, as men­ti­oned in the pre­vi­ous parag­raph, the sum of car­bo­na­te and per­ma­nent hard­ness may not give the same value as the total hard­ness. For this rea­son, only car­bo­na­te hard­ness is often repor­ted, or the water con­duc­ti­vi­ty is given as a para­me­ter. The unit of hard­ness is mg.l‑1 – which is almost alwa­ys con­ver­ted direct­ly to dKH and dGH or degre­es Ger­man – °N. Aqu­arium hob­by­ists usu­al­ly mea­su­re hard­ness using com­mer­cial­ly avai­lab­le pro­ducts based on tit­ra­ti­on. This invol­ves chan­ging the color of the solu­ti­on using an orga­nic dye, such as met­hyl oran­ge or met­hyl red. It is mea­su­red using drops – which repre­sent, for exam­ple, 1 °N. Espe­cial­ly car­bo­na­te and total hard­ness. Hard­ness conversions:

 • dKH – Car­bo­na­te hardness
 • dNKH – Per­ma­nent hardness
 • dGH – Total hard­ness; 1°dGH = 10 mg/​l CaO or 14 mg MgO = 7.143 mg/​l Ca = 17.8575 mg/​l CaCO3 = 0.179 mol/​l CaCO3, other­wi­se 1 mmol/​l = 56.08 mg CaO/​l

Ioni­za­ti­on – Con­duc­ti­vi­ty – Mineralization

To furt­her diver­si­fy the quali­ty of indi­vi­du­al ele­ments, I would like to add­ress this aspect in this sec­ti­on. Hard­ness expres­ses only what its defi­ni­ti­on pro­vi­des. Howe­ver, rea­li­ty is not as black and whi­te. Water in natu­re, and also in your aqu­arium, con­tains other ele­ments that are worth atten­ti­on. It’s not just about Ca and Mg. The­re are also P, Na, K, Fe, S, orga­nic che­la­tes, humic acids, etc. Some of them can be mea­su­red – spe­ci­fied by con­duc­ti­vi­ty. It is a more com­plex expres­si­on of rea­li­ty than in the case of mea­su­ring hard­ness. A illu­stra­ti­ve exam­ple of the dif­fe­ren­ce bet­we­en hard­ness and con­duc­ti­vi­ty is the water of the Ama­zon River. This water con­tains only tra­ce amounts of Ca and Mg, whi­le it con­tains a rela­ti­ve­ly lar­ge amount of ions. So even though it is water with prac­ti­cal­ly zero hard­ness, it is by no means demi­ne­ra­li­zed water. The­re­fo­re, it is a mis­ta­ke to pre­pa­re water of zero hard­ness for a cer­tain spe­cies, which does not con­tain any ions – for exam­ple, by dis­til­la­ti­on. Such water is prac­ti­cal­ly ste­ri­le. Ioni­za­ti­on can also be adjus­ted. Our fish are some­ti­mes expo­sed to shock, which could also be desc­ri­bed as a chan­ge in con­duc­ti­vi­ty. For exam­ple, if we exchan­ge a lar­ge amount of water – then, under cer­tain cir­cum­stan­ces, the­re may be a sig­ni­fi­cant dec­re­a­se or inc­re­a­se in the con­cen­tra­ti­on of sub­stan­ces in the form of ions. Or if, for exam­ple, we app­ly NaCl – it can lead to the ero­si­on of the fis­h’s skin – dis­rup­ting the sli­my pro­tec­ti­ve coating of the fish. Some­ti­mes this is desi­rab­le, for exam­ple, it is the basis for the tre­at­ment pro­ce­du­re of the so-​called salt bath.

Con­duc­ti­vi­ty is expres­sed in µS – mic­ro­sie­mens, and it can be mea­su­red with a con­duc­ti­vi­ty meter. The term con­duc­ti­vi­ty tells us that it expres­ses the con­tent of ions. In this con­text, the syno­nym is also the word mine­ra­li­za­ti­on, alt­hough the­se three terms express dif­fe­rent things in the con­se­qu­en­ces. Water itself exhi­bits dis­so­cia­ti­on into ions – H3O+ and OH – ; this is desc­ri­bed by the dis­so­cia­ti­on cons­tant – the phe­no­me­non is cal­led water pro­to­ly­sis – thanks to it, che­mi­cal­ly pure water beco­mes an elect­ri­cal con­duc­tor. Howe­ver, water in natu­re con­tains a mul­ti­tu­de of ions, which sig­ni­fi­can­tly chan­ges its elect­ri­cal pro­per­ties. By the way, orga­nisms living in water, inc­lu­ding fish, are par­ti­cu­lar­ly sen­si­ti­ve to this. The dif­fe­ren­ce bet­we­en the con­tent of mine­rals and ions can be explai­ned by the elect­ri­cal pro­per­ties of the com­po­nents. Mine­rals are also in the form of neut­ral­ly dis­sol­ved in water, alt­hough in smal­ler quan­ti­ties. Most com­po­nents of living sys­tems are not dis­so­cia­ted into ions in natu­ral sub­stra­tes. pH – pon­dus hyd­ro­ge­nii pH is a para­me­ter defi­ned as the nega­ti­ve deci­mal loga­rithm of the con­cen­tra­ti­on of hyd­ro­gen ions H3O+. It ran­ges from 0 to 14. Its expres­si­on is loga­rith­mic, so it should be taken into account – water with pH 6 and pH 8 is dras­ti­cal­ly dif­fe­rent. The con­cen­tra­ti­on of the basic group OH– is loga­rith­mi­cal­ly expres­sed as a com­ple­ment to the num­ber 14, so if the water has a pH of 6, the con­cen­tra­ti­on of H3O+ is 10 – 6 mol.dm‑3 and OH– is 10 – 8 mol.m‑3. If the water has a pH of 7, it is said to be neut­ral, below 7 is aci­dic water, abo­ve 7 is alka­li­ne (basic) water. For exam­ple, pH 8 means that water at a tem­pe­ra­tu­re of 25 °C has a con­cen­tra­ti­on of H3O+ 10 – 8 mol.dm‑3 and OH10 – 6 mol.m‑3.

Most fish requ­ire aci­dic water, with a pH ran­ging from 6.2 to 6.8. Howe­ver, the­re are spe­cies that thri­ve and repro­du­ce nor­mal­ly at pH 5 or, con­ver­se­ly, abo­ve pH 8. pH is clo­se­ly rela­ted to the con­cen­tra­ti­on of ammo­nia and the nit­ro­gen cyc­le. At high pH, ammo­nia in water is in a much more dan­ge­rous form than in an aci­dic envi­ron­ment. pH rises at night due to the res­pi­ra­ti­on of plants. pH fluc­tu­ates main­ly in soft waters, whe­re the buf­fe­ring capa­ci­ty of water is lower. The pH value is also clo­se­ly rela­ted to pho­to­synt­he­sis and res­pi­ra­ti­on of aqu­atic plants. This is due to the fluc­tu­ati­on of CO2 levels in the water – plants bind CO2, and the­se chan­ges result in pH fluc­tu­ati­ons during the day, depen­ding on the avai­lab­le light, as we are refer­ring to con­di­ti­ons in the aqu­arium and not in nature.

Car­bon dioxi­de affects pH – when reac­ting with H2O, weak car­bo­nic acid is for­med – H2CO3, or con­ver­se­ly, the acid dis­so­cia­tes in an alka­li­ne envi­ron­ment. The car­bo­nic acid cyc­le is well-​known in bio­lo­gy and is one of the fun­da­men­tal pro­ces­ses of life. It is an exam­ple of buf­fe­ring capa­ci­ty. This fluc­tu­ati­on is cha­rac­te­ri­zed by a rela­ti­ve­ly lar­ge ampli­tu­de, and the chan­ge depends on the buf­fe­ring capa­ci­ty of water – prac­ti­cal­ly, the more mine­rals and sub­stan­ces capab­le of bin­ding CO2 in the water (hig­her con­duc­ti­vi­ty), the smal­ler the fluc­tu­ati­on. The level of CO2 is lower during the day (with suf­fi­cient light) than at night (with insuf­fi­cient light) – pH is hig­her during the day (alka­li­ne pha­se) than at night (more aci­dic pha­se). Simi­lar cyc­les also occur during the sea­sons – in sum­mer, during inten­se gro­wth, the­re is a lack of CO2, lea­ding to an inc­re­a­se in pH – the­se chan­ges are more obser­vab­le in nature.

pH is mea­su­red eit­her elect­ro­ni­cal­ly or through a reac­ti­on on a color sca­le, which is obvi­ous­ly much che­a­per but less accu­ra­te – tit­ra­ti­on. The con­tent of CO2 – car­bon dioxi­de – depends main­ly on the con­tent of Ca and Mg – water hard­ness and water pH, on car­bo­nic acid, and thus also on the buf­fe­ring capa­ci­ty of water. In sum­ma­ry, it depends on the bio­che­mi­cal pro­per­ties of water. The con­tent of CO2 is par­ti­cu­lar­ly impor­tant for plant gro­wth. Under nor­mal cir­cum­stan­ces, the level of car­bon dioxi­de is not so high as to thre­a­ten the life of fish. Excep­ti­ons may occur when using water from mine­ral springs, unve­ri­fied wells, mine­ral water, or app­ly­ing CO2. The level of CO2 rises with the amount of bicar­bo­na­tes – with water alka­li­ni­ty – and dec­re­a­ses with water tem­pe­ra­tu­re. In natu­re – whe­re water is not che­mi­cal­ly pure – in deep lakes and stag­nant waters with weak flow, the­re is a phe­no­me­non whe­re, from a cer­tain depth, the water has a lar­ge defi­cit of free oxy­gen (O2) – this is the dead zone for fish and hig­her plants. If I limit myself to the oxy­gen con­tent in pure water, its con­cen­tra­ti­on depends on pre­ssu­re and tem­pe­ra­tu­re. Sin­ce I assu­me that pre­ssu­re does not chan­ge much in aqu­arium prac­ti­ce, only tem­pe­ra­tu­re remains inte­res­ting for us.

Depen­ding on the tem­pe­ra­tu­re, the con­cen­tra­ti­on of oxy­gen in water is inver­se­ly pro­por­ti­onal. The war­mer the water, the less free oxy­gen it con­tains. You may have noti­ced that fish in smal­ler tanks tend to rise hig­her and bre­at­he fas­ter during hot sum­mer days. Howe­ver, this can­not be sim­pli­fied becau­se if the­re is a real oxy­gen defi­cit in the aqu­arium, the cau­se is not neces­sa­ri­ly or often just the inc­re­a­sed tem­pe­ra­tu­re – the cau­se must be sought else­whe­re, per­haps in inc­re­a­sed meta­bo­lism. The­re is a hig­her oxy­gen con­sump­ti­on due to decom­po­si­ti­on pro­ces­ses but also due to weak or inef­fi­cient fil­tra­ti­on. Pure water at 0°C con­tains 14.16 mg of oxy­gen, whi­le at a tem­pe­ra­tu­re of 30°C, it con­tains almost half – 7.53 mg.

From the per­spec­ti­ve of meta­bo­lism, espe­cial­ly for plants, iron – Fe, is essen­tial. Its con­tent depends on the oxi­da­ti­ve capa­ci­ty, the redox poten­tial. Iron can quick­ly oxi­di­ze to a form inac­ces­sib­le to plants. The form of iron in the aqu­arium depends on whet­her and whe­re it is bound. The­re are tests for Fe con­tent for the aqu­arium ent­hu­siast based on a simi­lar prin­cip­le to pH tests.


Was­ser – H2O ist neben der Son­ne wohl die wich­tigs­te Voraus­set­zung für das Leben. Es ist eine Ver­bin­dung von Was­sers­toff und Sau­ers­toff. Wenn wir in der Che­mie von Lösun­gen ohne wei­te­re Quali­fi­ka­ti­on spre­chen, ist klar, dass es sich um eine Lösung in Was­ser han­delt. Was­ser befin­det sich in leben­den Sys­te­men, in den Gewe­ben von Tie­ren, in Pflan­zen­ge­we­ben, in pro­ka­ry­o­tis­chen Orga­nis­men, in Bak­te­rien, in Zel­lor­ga­nel­len. In Was­ser ents­tand auch das Leben, Was­ser bie­tet Raum für Ents­te­hung. Zwis­chen Was­sers­toff und Sau­ers­toff bes­teht eine spe­zi­fis­che Bin­dung, die soge­nann­te Was­sers­toffb­rüc­ke, da Was­ser unter nor­ma­len phy­si­ka­lis­chen Bedin­gun­gen bei Raum­tem­pe­ra­tur sonst ein Gas wäre. Darüber hinaus hat Was­ser die Eigen­schaft, dass es bei einer Tem­pe­ra­tur von 4°C am dich­tes­ten” ist. Dadurch frie­ren Flüs­se, Seen und Bäche im Win­ter nicht vom Boden aus, was fata­le Fol­gen haben könn­te. Die Was­sers­toffb­rüc­ke verur­sacht auch eine wei­te­re Ano­ma­lie – der fes­te Zus­tand des Was­sers ist weni­ger dicht als im flüs­si­gen Zus­tand. Dies führt zum Rei­ßen von Flas­chen, zum Stören von Bin­dun­gen in Zel­len orga­nis­cher Mate­ria­lien bei Tem­pe­ra­tu­ren unter dem Gef­rier­punkt. Was­ser in der Natur ist jedoch nie rein. Es ent­hält immer etwas in sich. In ihr lösen sich vie­le Sub­stan­zen auf, wie ich bere­its oben ange­de­utet habe. Das Meer gef­riert bei nied­ri­ge­ren Tem­pe­ra­tu­ren als Süßwas­ser, weil es einen rela­tiv höhe­ren Ante­il an Verun­re­i­ni­gun­gen ent­hält, ins­be­son­de­re Sal­ze. Durch­schnitt­lich 3,5%. Der Gef­rier­punkt des Meer­was­sers liegt bei etwa ‑1,7°C. Che­misch rei­nes Was­ser ist ste­ril. Die Zus­tän­de des Was­sers kann auch jeder benen­nen – Eis, Was­ser, Wasserdampf.

Was­ser zeich­net sich durch sei­ne Puf­fer­ka­pa­zi­tät in Abhän­gig­ke­it von den darin gelös­ten Sub­stan­zen aus. Das bede­utet, dass es vers­chie­de­ne Ein­flüs­se rela­tiv effek­tiv dämp­fen kann. Für Aqu­aria­ner ist die­se Eigen­schaft fast immer von Vor­te­il. Was­ser hat eine höhe­re Puf­fer­ka­pa­zi­tät, wenn es reich an Mine­ra­lien ist. Sub­stan­zen in der Natur lie­gen fast immer in Form von Ionen vor – sie sind also dis­so­zi­iert. Ins­be­son­de­re im Was­ser. In wel­cher Form das ges­chieht, hängt von einer Viel­zahl von Fak­to­ren ab. Was­ser ist ein­fach ein Schatz. Wir als Aqu­aria­ner ver­wen­den in der Regel Trink­was­ser aus dem Lei­tung­swas­ser. Die­ses Was­ser ist für die Aqu­aris­tik gee­ig­net, aber bei wei­tem nicht ide­al. Die wäh­rend ihres Tran­s­ports zu uns vor­ge­nom­me­nen Ände­run­gen sind für uns Men­schen unbe­denk­lich, da sie als Quel­le für die Grundf­lüs­sig­ke­it zum Trin­ken die­nen, jedoch nicht für das Leben im Aqu­arium. Heut­zu­ta­ge wird in Klä­ran­la­gen bere­its in viel gerin­ge­rem Maße Chlor zur Desin­fek­ti­on ver­wen­det, aber fris­ches Was­ser ent­hält den­noch vie­le Gase, die für unse­re Fis­che uner­wün­scht sind. Wir haben zwei Mög­lich­ke­i­ten, damit umzu­ge­hen – ent­we­der mit spe­ziel­len, im Han­del erhält­li­chen Pro­duk­ten oder durch Abset­zen las­sen. Chlor ver­duns­tet inner­halb von 2 Stun­den – abhän­gig von der Größe der Was­se­ro­berf­lä­che und ob ihr fre­ier Durch­gang ermög­licht ist. Ande­re Gase ver­duns­ten inner­halb von 2 bis 4 Tagen. Eini­ge Arten sind emp­find­li­cher, ande­re weni­ger oder prak­tisch gar nicht.

Das Ver­hal­ten der Fis­che gibt uns oft Hin­we­i­se. Tei­lwe­i­se hilft das Ein­fül­len des Was­sers mit einem lang­sa­men Strom in einem lan­gen Sch­lauch. Das hängt sch­lie­ßlich auch mit der Erhöhung der Tem­pe­ra­tur des ein­ge­füll­ten Was­sers zusam­men. Küh­le­res Was­ser ist bes­ser gee­ig­net als war­mes, wenn wir kein Was­ser haben, das durch einen Boiler erwärmt wird. Was­ser aus der Lei­tung wird ein­de­utig am häu­figs­ten ver­wen­det. Da die­ses Was­ser als Trink­was­ser ver­wen­det wird, könn­ten wir anneh­men, dass sei­ne Para­me­ter den Anfor­de­run­gen der Aqu­aris­tik ents­pre­chen soll­ten. Sch­lie­ßlich erfüllt Trink­was­ser Stan­dards, hygie­nis­che Anfor­de­run­gen. Das ist jedoch nicht ganz rich­tig, was uns passt, ist nicht immer ide­al für Fis­che. Lei­tung­swas­ser ent­hält in der Regel die­se uner­wün­sch­ten Bestandteile:

 • Chlor (gewöhn­lich 0,10,2 mg/​l) – tötet (desin­fi­ziert) Mik­ro­or­ga­nis­men ab, die einen wich­ti­gen Teil der Geme­in­schaft im Aqu­arium ausmachen,
 • Nit­ra­te – der Stan­dard erlaubt einen sehr hohen Gehalt für die Zucht eini­ger Fis­char­ten wie z.B. Trop­he­us, Apis­to­gram­ma, Ster­bai Panzerwelse,
 • Phosp­ha­te – verur­sa­chen z.B. das Wachs­tum von Algen,
 • Sch­wer­me­tal­le – haupt­säch­lich aus Roh­ren, in der Meer­was­se­ra­qu­aris­tik ist die­ses Prob­lem sehr akut,
 • Flu­ori­de,
 • Insek­ti­zi­de, Schäd­lings­be­kämp­fungs­mit­tel usw. Die­se Bes­tand­te­i­le kön­nen z.B. durch selek­ti­ve Ione­naus­taus­cher, mit­tels Umkeh­ros­mo­se eli­mi­niert werden.

Das Lei­tung­swas­ser hat in der Regel einen pH-​Wert über 7,5. Dies liegt daran, dass es kei­ne Roh­re auf­lösen oder angre­i­fen soll. Es hat unters­chied­li­che Här­teg­ra­de. Die genau­en Wer­te teilt Ihnen das ents­pre­chen­de Was­ser­werk mit (durch Roh­re und den Tran­s­port zu Ihnen nach Hau­se soll­te sich die Quali­tät nicht zu stark ändern), oder Sie kön­nen sie selbst mes­sen. In Zoohand­lun­gen gibt es vers­chie­de­ne Pro­duk­te für die­sen Zweck zu kau­fen. Fis­che aus vers­chie­de­nen Regi­onen sind an unters­chied­li­che Här­teg­ra­de ange­passt. Sie kön­nen auch in ande­ren Gewäs­sern exis­tie­ren, aber wir soll­ten ver­su­chen, uns ihnen anzu­pas­sen. Zum Beis­piel zeigt das Amazonas-​Gebiet eine sehr gerin­ge Här­te, wäh­rend das Gebiet Mexi­kos im Gegen­satz dazu rela­tiv har­tes Was­ser aufwe­ist. Indien und Sumat­ra lie­fern in der Regel wei­ches bis mit­tel­har­tes Was­ser, wäh­rend das afri­ka­nis­che Tan­gan­ji­ka har­tes Was­ser bie­tet. Dies steht im Zusam­men­hang mit den Mee­ren. Auch in ihnen gibt es eine Viel­falt an Salz­ge­hal­ten. Die Ost­see ent­hält eine ande­re Men­ge als der Atlan­tik und eine voll­kom­men ande­re als das Tote Meer. Das Was­ser in Gebir­gs­ge­bie­ten ist in der Regel weich – Gra­ni­tun­ter­grund der Kern­ge­bir­ge, wäh­rend es in Tie­fe­be­nen im Gegen­te­il här­ter ist – höhe­rer Gehalt an Kalks­te­in in den nahe­ge­le­ge­nen Ges­te­i­nen und Böden – Gips, Tra­ver­tin. Dies hängt eng mit dem geolo­gis­chen Unter­grund und den pedo­lo­gis­chen Bedin­gun­gen zusam­men. Die Här­te in der Slo­wa­kei liegt in der Regel zwis­chen 5°dH und 35°dH.

Jemand hat jedoch mög­li­cher­we­i­se einen eige­nen Brun­nen. Die­ses Was­ser kann sehr gut sein, aber las­sen Sie lie­ber eine Ana­ly­se durch­füh­ren. Wenn es nicht trink­bar ist, ist es wahrs­che­in­lich auch nicht für die Aqu­aris­tik gee­ig­net. Ide­a­les Was­ser kommt aus arte­sis­chen Brun­nen – es gibt nur sehr weni­ge davon und sie lie­fern wei­ches Was­ser von hoher Quali­tät. Ich muss nicht beto­nen, dass Brun­nen­was­ser unbe­han­del­tes Was­ser ist, daher ist es nicht not­wen­dig, es abzus­te­hen, außer viel­le­icht bei einem höhe­ren CO2-​Gehalt. Wenn Sie kei­ne Angst haben zu expe­ri­men­tie­ren, wür­de ich eher Was­ser aus Quel­len ver­wen­den, bzw. aus den obe­ren Bere­i­chen der Berg­ge­bie­te, aber auf jeden Fall in der Nähe der Quel­le und dort, wo noch kei­ne Fis­che leben. Die­ses Was­ser ist im All­ge­me­i­nen sehr gee­ig­net, beson­ders in Gebie­ten, wo Torf­mo­ore vor­han­den sind.

Regen­was­ser ist the­ore­tisch die bes­te Was­se­rqu­el­le. Aber heut­zu­ta­ge wür­de ich in Mit­te­le­uro­pa nicht emp­feh­len, Regen­was­ser zu ver­wen­den. Die Versch­mut­zung ist so groß, dass das, was auf uns fällt, oft eher nach Zit­ro­ne als nach Was­ser sch­mec­kt. In der Atmo­sp­hä­re sam­melt sich Was­ser an und ent­hält vie­le uner­wün­sch­te bis gif­ti­ge Verun­re­i­ni­gun­gen. Ver­ges­sen Sie nicht, dass die Natur kei­ne Gren­zen kennt. Auf kei­nen Fall wür­de ich, wenn Sie kei­ne Arten aus Tei­chen oder kal­ten Gewäs­sern hal­ten, emp­feh­len, Was­ser aus Tei­chen, Bächen oder Flüs­sen zu verwenden.

Einer der grund­le­gen­den und wich­ti­gen Para­me­ter für Aqu­aria­ner ist die Was­ser­här­te. Sie bes­timmt die Mög­lich­ke­i­ten, die uns bei erfolg­re­i­cher Fisch- und Pflan­zen­zucht zur Ver­fügung ste­hen. Die Här­te bes­timmt den Gehalt an Calcium- und Mag­ne­sium­sal­zen (Ca + Mg). Die Defi­ni­ti­on der per­ma­nen­ten Här­te wird haupt­säch­lich durch Sul­fa­te – SO42‑, Chlo­ri­de – Cl– und Nit­ra­te – NO32- bes­timmt. Die Car­bo­nat­här­te (manch­mal auch als tem­po­rä­re bez­e­ich­net) wird durch den Gehalt an Car­bo­na­ten – CO32- und Hyd­ro­gen­car­bo­na­ten – HCO3– bes­timmt. Die­se kön­nen jedoch auch an ande­re Kati­onen als Cal­cium oder Mag­ne­sium gebun­den sein – am häu­figs­ten an Natrium – Na. Die Gesamt­här­te ist die Sum­me aus Car­bo­nat­här­te und per­ma­nen­ter Här­te. In der Pra­xis mes­sen Mes­sun­gen in der Regel die Gesamt­här­te und die Car­bo­nat­här­te. Da Hyd­ro­gen­car­bo­na­te auch in einer ande­ren Ver­bin­dung als mit Ca, Mg vor­lie­gen kön­nen, wie ich im vor­he­ri­gen Absatz erwähnt habe, ergibt die Sum­me aus Car­bo­nat­här­te und per­ma­nen­ter Här­te nicht immer den gle­i­chen Wert wie die Gesamt­här­te. Aus die­sem Grund wird oft nur die Car­bo­nat­här­te ange­ge­ben oder die Leit­fä­hig­ke­it des Was­sers als Para­me­ter ver­wen­det. Die Ein­he­it der Här­te ist mg/​l – was jedoch fast immer direkt in dKH und dGH oder in deuts­che Här­teg­ra­de – °N umge­rech­net wird. Aqu­aria­ner mes­sen die Här­te in der Regel mit kom­mer­ziell erhält­li­chen Pro­duk­ten, die auf Tit­ra­ti­on basie­ren. Dabei kommt es zu einer Far­bän­de­rung der Lösung durch orga­nis­che Farb­stof­fe wie Met­hy­lo­ran­ge oder Met­hyl­rot. Gemes­sen wird in Trop­fen – die z.B. 1 °N reprä­sen­tie­ren. Ins­be­son­de­re Car­bo­nat­här­te und Gesamt­här­te. Berech­nung der Härte:

 • dKH – Carbonathärte
 • dNKH – per­ma­nen­te Härte
 • dGH – Gesamt­här­te; 1°dGH = 10 mg/​l CaO oder 14 mg MgO = 7.143 mg/​l Ca = 17.8575 mg/​l CaCO3 = 0.179 mol/​l CaCO3, ansons­ten 1 mmol/​l = 56.08 mg CaO/​l

Ioni­sie­rung – Leit­fä­hig­ke­it – Mineralisierung

Um die viel­fäl­ti­ge­re Quali­tät der ein­zel­nen Ele­men­te anzus­pre­chen, möch­te ich in die­sem Abschnitt anknüp­fen. Die Här­te drüc­kt nur das aus, was ihre Defi­ni­ti­on bie­tet. Die Rea­li­tät ist jedoch nicht so schwarz-​weiß. Was­ser in der Natur und auch in Ihrem Aqu­arium ent­hält auch ande­re Ele­men­te, die es wert sind, beach­tet zu wer­den. Es geht nicht nur um Ca und Mg. Es gibt auch P, Na, K, Fe, S, orga­nis­che Che­la­te, Humin­sä­u­ren, usw. Eini­ge von ihnen kön­nen durch die Leit­fä­hig­ke­it gemes­sen und spe­zi­fi­ziert wer­den. Dies ist eine kom­ple­xe­re Dars­tel­lung der Rea­li­tät als beim Mes­sen der Här­te. Ein anschau­li­ches Beis­piel für den Unters­chied zwis­chen Här­te und Leit­fä­hig­ke­it ist das Was­ser des Ama­zo­nas. Die­ses ent­hält nur Spu­ren von Ca und Mg, ent­hält jedoch rela­tiv vie­le Ionen. Auch wenn es sich um Was­ser mit prak­tisch null Här­te han­delt, han­delt es sich bei wei­tem nicht um demi­ne­ra­li­sier­tes Was­ser. Es ist daher ein Feh­ler, wenn wir für eine bes­timm­te Art Was­ser mit null Här­te vor­be­re­i­ten, das kei­ne Ionen ent­hält – zum Beis­piel durch Des­til­la­ti­on. Ein sol­ches Was­ser ist prak­tisch ste­ril. Auch die Ioni­sie­rung kön­nen wir bee­in­flus­sen. Unse­re Fis­che sind manch­mal einem Schock aus­ge­setzt, der auch durch eine Ände­rung der Leit­fä­hig­ke­it besch­rie­ben wer­den könn­te. Wenn wir zum Beis­piel eine größe­re Men­ge Was­ser aus­taus­chen – kann es unter bes­timm­ten Umstän­den zu einem deut­li­chen Rück­gang oder Ans­tieg der Kon­zen­tra­ti­on von Stof­fen in Form von Ionen kom­men. Oder wenn wir zum Beis­piel NaCl anwen­den – kann dies zu einer Bes­chä­di­gung der Haut der Fis­che füh­ren – zur Störung des sch­le­i­mi­gen Schut­züber­zugs der Fis­che. Manch­mal ist dies erwün­scht, z. B. basie­rend auf dem Hei­lungs­pro­zess eines soge­nann­ten Salzbades.

Die Leit­fä­hig­ke­it wird in µS – Mik­ro­sie­mens ange­ge­ben und kann mit einem Leit­fä­hig­ke­its­mess­ge­rät gemes­sen wer­den. Das Wort Leit­fä­hig­ke­it sagt uns, dass es sich um eine Dars­tel­lung des Ionen­ge­halts han­delt. Ein Syno­nym in die­sem Zusam­men­hang ist das Wort Mine­ra­li­sie­rung, obwohl die­se drei Beg­rif­fe unters­chied­li­che Din­ge ausd­rüc­ken. Was­ser zeigt von Natur aus eine Dis­so­zia­ti­on in Ionen – H3O+ und OH- – dies wird durch die Dis­so­zia­ti­on­skons­tan­te besch­rie­ben – der Vor­gang wird als Was­ser­pro­to­ly­se bez­e­ich­net – durch die che­misch rei­ne Was­ser ein elek­tris­cher Lei­ter wird. Aber Was­ser in der Natur ent­hält vie­le Ionen, was sei­ne elek­tris­chen Eigen­schaf­ten erheb­lich verän­dert. Ins­be­son­de­re Orga­nis­men, die im Was­ser leben, ein­sch­lie­ßlich Fis­che, rea­gie­ren darauf sehr emp­find­lich. Der Unters­chied zwis­chen dem Gehalt an Mine­ra­lien und Ionen kann durch die elek­tris­chen Eigen­schaf­ten der Kom­po­nen­ten erk­lärt wer­den. Mine­ra­lien sind auch in neut­ra­ler Form im Was­ser gelöst, wenn auch in gerin­ge­rer Men­ge. Die meis­ten Bes­tand­te­i­le leben­der Sys­te­me sind volls­tän­dig oder oft in natür­li­chen Sub­stra­ten in Ionen dis­so­zi­iert. Der pH-​Wert – der pon­dus hyd­ro­ge­nii – ist ein Para­me­ter, der als nega­ti­ver deka­dis­cher Loga­rith­mus der Kon­zen­tra­ti­on von Was­sers­toff H3O+ defi­niert ist. Er bewegt sich im Bere­ich von 0 bis 14. Sei­ne Dars­tel­lung ist loga­rith­misch, was berück­sich­tigt wer­den muss – Was­ser mit einem pH-​Wert von 6 und einem pH-​Wert von 8 ist sehr unters­chied­lich. Die Kon­zen­tra­ti­on der basis­chen Grup­pe OH- ist im loga­rith­mis­chen Ausd­ruck eine Ergän­zung zur Zahl 14, dh wenn das Was­ser einen pH-​Wert von 6 hat, bet­rägt die Kon­zen­tra­ti­on von H3O+ 10 – 6 mol.dm‑3 und die von OH- bet­rägt 10 – 8 mol.m‑3. Wenn das Was­ser einen pH-​Wert von 7 hat, sagen wir, dass es neut­ra­les Was­ser ist, ein pH-​Wert unter 7 ist sau­res Was­ser, über 7 ist alka­lis­ches Was­ser (alka­lisch). Ein pH-​Wert von 8 bede­utet beis­piel­swe­i­se, dass Was­ser bei 25 °C eine H3O+-Konzentration von 10 – 8 mol.dm‑3 und eine OH – Kon­zen­tra­ti­on von 10 – 6 mol.m‑3 hat.

Die meis­ten Fis­che benöti­gen sau­res Was­ser, der pH-​Wert liegt im Bere­ich von 6,2 bis 6,8. Es gibt jedoch Arten, die sich bei einem pH-​Wert von 5 oder sogar über 8 nor­mal ver­meh­ren kön­nen. Der pH-​Wert ist eng mit der Ammo­niak­kon­zen­tra­ti­on und dem Sticks­toffk­re­is­lauf ver­bun­den. Bei hohem pH-​Wert ist Ammo­niak im Was­ser in einer viel gefähr­li­che­ren Form als in sau­rer Umge­bung. Der pH-​Wert ste­igt nachts aufg­rund der Atmung der Pflan­zen. Der pH-​Wert sch­wankt haupt­säch­lich in wei­chen Gewäs­sern, wo die Puf­fer­ka­pa­zi­tät des Was­sers gerin­ger ist. Der pH-​Wert steht auch im Zusam­men­hang mit der Pho­to­synt­he­se und der Atmung von Was­serpf­lan­zen. Dies wird durch die Sch­wan­kung des CO2-​Gehalts im Was­ser verur­sacht – Pflan­zen bin­den CO2, und die­se Verän­de­run­gen füh­ren zu pH-​Schwankungen im Lau­fe des Tages bzw. zu Sch­wan­kun­gen abhän­gig vom ver­füg­ba­ren Licht, da wir die Bedin­gun­gen im Aqu­arium und nicht in der Natur meinen.

Koh­len­di­oxid wir­kt sich auf den pH-​Wert aus – bei der Reak­ti­on mit H2O ents­teht sch­wa­che Koh­len­sä­u­re – H2CO3, oder umge­ke­hrt dis­so­zi­iert die Säu­re in einer basis­chen Umge­bung. Der Koh­len­sä­u­re­zyk­lus ist in der Bio­lo­gie sehr bekannt und gehört zu den grund­le­gen­den Lebens­pro­zes­sen. Es ist ein Beis­piel für die Puf­fer­ka­pa­zi­tät. Die­se Sch­wan­kung zeich­net sich durch eine ziem­lich gro­ße Ampli­tu­de aus, und die Ände­rung hängt von der Puf­fer­ka­pa­zi­tät des Was­sers ab – prak­tisch, je mehr Mine­ra­le und Stof­fe in der Lage sind, CO2 zu bin­den, des­to gerin­ger ist die Sch­wan­kung. Der CO2-​Gehalt ist tag­süber (bei aus­re­i­chen­dem Licht) nied­ri­ger als nachts (bei Licht­man­gel) – der pH-​Wert ist tag­süber höher (alka­lis­che Pha­se) als nachts (säu­re­re Pha­se). Ähn­li­che Zyk­len tre­ten auch wäh­rend der Jah­res­ze­i­ten auf – im Som­mer kommt es bei inten­si­vem Wachs­tum zu einem CO2-​Mangel und damit zu einem Ans­tieg des pH-​Werts – die­se Ände­run­gen sind jedoch eher in der Natur zu beobachten.

Der pH-​Wert wird ent­we­der elek­tro­nisch gemes­sen oder durch eine Reak­ti­on in einer Farb­ska­la bes­timmt, was natür­lich ein viel bil­li­ge­res, aber unge­nau­e­res Werk­ze­ug ist – die Tit­ra­ti­on. Der Gehalt an Koh­len­di­oxid – Koh­len­di­oxid – hängt haupt­säch­lich vom Gehalt an Ca und Mg ab – von der Was­ser­här­te und vom pH-​Wert des Was­sers, von der Koh­len­sä­u­re und damit auch von der Puf­fer­ka­pa­zi­tät des Was­sers. Zusam­men­fas­send kann gesagt wer­den, dass es von den bio­che­mis­chen Eigen­schaf­ten des Was­sers abhängt. Der CO2-​Gehalt ist beson­ders wich­tig für das Pflan­zen­wachs­tum. Unter nor­ma­len Umstän­den ist der Gehalt an Koh­len­di­oxid nicht so hoch, dass er das Leben der Fis­che gefä­hr­det. Eine Aus­nah­me kann die Ver­wen­dung von Was­ser aus Mine­ra­lqu­el­len oder nicht über­prüf­ten Brun­nen, Mine­ra­lwas­ser oder die Anwen­dung von CO2 sein. Der CO2-​Gehalt ste­igt mit der Men­ge an Car­bo­na­ten – mit der Alka­li­tät des Was­sers – und sinkt mit der Was­ser­tem­pe­ra­tur. In der Natur – wo das Was­ser natür­lich nicht che­misch rein ist – kommt es ins­be­son­de­re in tie­fen Seen und ste­hen­den Gewäs­sern mit sch­wa­cher Strömung zu einem Phä­no­men, bei dem ab einer bes­timm­ten Tie­fe Sau­ers­toff (O2) im Was­ser in gro­ßen Men­gen fehlt – dies ist eine tote Zone für Fis­che und höhe­re Pflan­zen. Wenn wir uns auf den Sau­ers­toff­ge­halt in rei­nem Was­ser besch­rän­ken, hängt sei­ne Kon­zen­tra­ti­on vom Druck und von der Tem­pe­ra­tur ab. Da ich anneh­me, dass sich der Druck in der Aqu­aris­tikp­ra­xis kaum ändert, ble­ibt die Tem­pe­ra­tur für uns interessant.

Die Sau­ers­toff­kon­zen­tra­ti­on in Was­ser nimmt indi­rekt mit der Tem­pe­ra­tur ab. Je wär­mer das Was­ser ist, des­to weni­ger fre­ier Sau­ers­toff ist ent­hal­ten. Mög­li­cher­we­i­se haben Sie bere­its bemer­kt, dass Fis­che wäh­rend hei­ßer Som­mer­ta­ge, ins­be­son­de­re in kle­i­ne­ren Tanks, bei erhöh­ten Tem­pe­ra­tu­ren höher an die Oberf­lä­che ste­i­gen und schnel­ler atmen. Es ist jedoch nicht mög­lich, dies zu vere­in­fa­chen, da ein Sau­ers­toff­man­gel im Aqu­arium nicht nur auf eine erhöh­te Tem­pe­ra­tur zurück­zu­füh­ren ist – die Ursa­che muss ander­swo gesucht wer­den. Eher im erhöh­ten Stof­fwech­sel. Es kommt zu einem höhe­ren Sau­ers­toff­verb­rauch durch Zer­set­zungs­pro­zes­se. Aber auch aufg­rund einer sch­wa­chen oder inef­fi­zien­ten Fil­tra­ti­on. Rei­nes Was­ser bei 0°C ent­hält 14,16 mg Sau­ers­toff, bei 30°C nur etwa die Hälf­te – 7,53 mg.

In Bez­ug auf den Stof­fwech­sel, ins­be­son­de­re von Pflan­zen, ist Eisen – Fe sehr wich­tig. Sein Gehalt hängt von der Oxi­da­ti­ons­fä­hig­ke­it und dem Redo­xpo­ten­zial ab. Eisen kann sehr schnell in eine für Pflan­zen unzu­gän­gli­che Form oxi­diert wer­den. Es gilt, was ich zu Beginn erwähnt habe. Eisen ist im Aqu­arium, aber in wel­cher Form es vor­liegt, hängt davon ab, ob und wo es gebun­den ist. Es gibt auch Tests für den Eisen­ge­halt, die auf einem ähn­li­chen Prin­zip wie pH-​Tests basie­ren, die für die Bedürf­nis­se von Aqu­aria­nern ent­wic­kelt wurden.

Use Facebook to Comment on this Post