73  /​100
Hits: 1559

Veľ­ký Šariš leží na juho­vý­cho­de Spišsko-​Šarišského medzi­ho­ria, v Šariš­skom podo­lí, na plo­che 35.34 km2 (vel​ky​sa​ris​.sk). Žije tu viac ako 6 000 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1217His­to­ric­kou pamiat­kou mes­ta Veľ­ký Šariš je aj par­ný rušeň, kto­rý Šari­ša­nia fami­liár­ne nazý­va­jú Mlin­ská džur­ka” (vel​ky​sa​ris​.sk). Význam­nou pamiat­kou je Šariš­ský hrad - jeden z naj­väč­ších hra­dov u nás, avšak dnes je je to ruina (Wiki­pe­dia).

Veľ­ký Šariš sa nachá­dza 10 km od Pre­šo­va. Kos­tol svä­té­ho Micha­la je domi­nan­tou obce.


Veľ­ký Šariš is loca­ted in the sout­he­ast of the Spišsko-​Šarišské Medzi­ho­rie, in the Šariš Basin, cove­ring an area of 35.34 km² (vel​ky​sa​ris​.sk). The town is home to more than 6,000 resi­dents (Wiki­pe­dia). The first writ­ten men­ti­on dates back to the year 1217. A his­to­ri­cal land­mark in Veľ­ký Šariš is the ste­am loco­mo­ti­ve affec­ti­ona­te­ly kno­wn as Mlin­ská džur­ka” by the locals (vel​ky​sa​ris​.sk). Anot­her sig­ni­fi­cant monu­ment is Šariš Cast­le, one of the lar­gest cast­les in the coun­try, alt­hough it cur­ren­tly stands in ruins (Wiki­pe­dia).

Veľ­ký Šariš is loca­ted 10 km from Pre­šov. The Church of Saint Micha­el is the domi­nant fea­tu­re of the village.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post