Hits: 427

Sta­rá Bys­tri­ca je kysuc­ká obec v okre­se Čad­ca. Leží v nad­mor­skej výš­ke 484 met­rov nad morom. Na roz­lo­he 36.91 km2 tu žije 2765 oby­va­te­ľov. Pri rekon­štruk­cii námes­tia bol v roku 2009 v Sta­rej Bys­tri­ci posta­ve­ný orloj (Wiki­pe­dia). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z 15. sto­ro­čia (sta​ra​bys​tri​ca​.com). Slo­ven­ský orloj je naj­väč­šou dre­ve­nou sochou na Slo­ven­sku. Súčas­ťou sú bron­zo­vé plas­ti­ky význam­ných osob­nos­tí našich dejín: knie­ža­ťa Pri­bi­nu, krá­ľa Svä­top­lu­ka, Anto­na Ber­no­lá­ka, Ľudo­ví­ta Štú­ra, Mila­na Ras­ti­sla­va Šte­fá­ni­ka, Andre­ja Hlin­ku a slo­ven­ských apoš­to­lov: svä­té­ho Kon­štan­tí­na, Meto­da, Beňa­di­ka, Goraz­da, Andreja-​Svorada, Bys­trí­ka, Voj­te­cha (Infor­mač­ná tabuľa).


Sta­rá Bys­tri­ca is a vil­la­ge in the Čad­ca Dis­trict of the Kysu­ce regi­on. It is loca­ted at an alti­tu­de of 484 meters abo­ve sea level. With an area of 36.91 squ­are kilo­me­ters, it is home to 2,765 inha­bi­tants. During the recons­truc­ti­on of the squ­are, a clock tower was built in Sta­rá Bys­tri­ca in 2009 (Wiki­pe­dia). The first writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge dates back to the 15th cen­tu­ry (sta​ra​bys​tri​ca​.com). The Slo­vak Orloj is the lar­gest wooden sculp­tu­re in Slo­va­kia. It fea­tu­res bron­ze sculp­tu­res of sig­ni­fi­cant figu­res in our his­to­ry: Prin­ce Pri­bi­na, King Sva­top­luk, Anton Ber­no­lák, Ľudo­vít Štúr, Milan Ras­ti­slav Šte­fá­nik, Andrej Hlin­ka, and Slo­vak apost­les: Saints Cyril and Met­ho­dius, Bene­dict, Gorazd, Andrew-​Svorad, Bys­trík, and Adal­bert (Infor­ma­ti­on Board).


Sta­ra Bys­tr­zy­ca to wios­ka w powie­cie Čad­ca, w regi­onie Kysu­ce. Poło­żo­na jest na wyso­ko­ści 484 met­rów nad pozi­omem mor­za. Na obszar­ze 36,91 km² miesz­ka tu 2765 miesz­ka­ńców. W trak­cie rekons­trukc­ji pla­cu w 2009 roku w Sta­rej Bys­tr­zy­cy wybu­do­wa­no zegar (Wiki­pe­dia). Pier­ws­za pisem­na wzmian­ka o wios­ce pocho­dzi z XV wie­ku (sta​ra​bys​tri​ca​.com). Sło­wac­ki Orloj to naj­wi­ęks­za dre­wnia­na rze­źba na Sło­wac­ji. Zawie­ra ona brązo­we rze­źby znac­zących posta­ci w naszej his­to­rii: Ksi­ęcia Pri­bi­nę, Kró­la Sva­top­lu­ka, Anto­na Ber­no­lá­ka, Ľudo­ví­ta Štú­ra, Mila­na Ras­ti­sla­va Šte­fá­ni­ka, Andre­ja Hlin­kę oraz sło­wac­kich apos­to­łów: Świ­ętych Cyry­la i Meto­de­go, Bene­dyk­ta, Goraz­da, Andrzeja-​Sworada, Bys­trí­ka i Woj­cie­cha (Tab­li­ca Informacyjna).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post