Hits: 183

Rými­ce sa nachá­dza­jú 5 km od Hole­šo­va Zlín­skom kra­ji. Ležia v nad­mor­skej výš­ke 214 met­rov nad morom. Na plo­che 5,52 km2 tu žije 605 oby­va­te­ľov. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1353. Od polo­vi­ce 19. sto­ro­čia bol v obci cuk­ro­var (rymi​ce​.cz). V obci sa nachá­dza tvrz z dru­hej polo­vi­ci 16. sto­ro­čia, kos­tol svä­té­ho Bar­to­lo­me­ja za roku 1786. Prí­tom­ná je ľudo­vá archi­tek­tú­ra s veter­ným mly­nom (rymi​ce​.cz), are­ál pamia­tok ľudo­vé­ho sta­vi­teľ­stva východ­nej Hanej. V 90-​tych rokoch bol z Boře­no­vic pre­ne­se­ný a rekon­štru­ova­ný veter­ný mlyn holand­ské­ho typu. Rých­losť otá­ča­nie sa regu­lu­je pomo­cou tzv. pla­chiet, dre­ve­ných dosiek zave­se­ných na rame­nách. Všet­ky domy sú posta­ve­né tra­dič­ne ako dre­ve­ný zrub s hli­ne­nou omiet­kou, ale­bo z nepá­le­ných tehiel. Stre­chy majú kry­ti­nu so sla­men­ných doš­kov (rymi​ce​.cz).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post