Hits: 121

Pod­hrad­ní Lho­ta sa nachá­dza neda­ľe­ko od Bys­tři­ce pod Hos­tý­nem a Valaš­ským Mezi­ří­čím, na úpä­tí Kelčs­ké­ho Javor­ní­ka. Na mies­tach, kde sto­ro­čia boli dva sta­ro­by­lé hra­dy: Šaum­burk a Nový Šaum­burk – nespráv­ne nazý­va­ný Zubříč. Žije tu 495 oby­va­te­ľov (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz). Nový Šaum­burk je nazý­va­ný ľudo­vo aj Baš­ta. Obec vznik­la v roku 1272. Pred­chod­com obce bola zrej­me obec Zubři­ce, s his­to­ric­kým náz­vom Zuber­sko (pod​hrad​nil​ho​ta​.cz).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post