Hits: 230

Podo­lí je obec medzi Uher­ským Bro­dom a Kuno­vi­ca­mi. Žije tu 1356 oby­va­te­ľov na plo­che 6.25 km2 (Wiki­pe­dia). Podo­lí leží na ľavej stra­ne rie­ky Olša­vy medzi Uher­ským Hra­diš­ťom a Uher­ským Bro­dem. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1228 pod náz­vom Hor­ní Popo­vi­ce a Dol­ní Popo­vi­ce. Názov Podo­lí je zrej­me z roku 1401. V rokoch 1663, 16831709 bola obec celá, resp. čias­toč­ne vypá­le­ná. V Podo­lí sa cho­val doby­tok, pes­to­va­li sa bež­né plo­di­ny, stál tu vál­co­vý mlyn a stroj­né sto­lár­stvo. V dru­hej polo­vi­ci 17. sto­ro­čia tu stá­lo 30 domov (obec​po​do​li​.cz). 


Podo­lí is a vil­la­ge situ­ated bet­we­en Uher­ský Brod and Kuno­vi­ce. It is inha­bi­ted by 1356 resi­dents on an area of 6.25 km² (Wiki­pe­dia). Podo­lí lies on the left bank of the Olša­va River bet­we­en Uher­ské Hra­diš­tě and Uher­ský Brod. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1228 under the names Hor­ní Popo­vi­ce and Dol­ní Popo­vi­ce. The name Podo­lí like­ly ori­gi­na­tes from the year 1401. In the years 1663, 1683, and 1709, the vil­la­ge was com­ple­te­ly or par­tial­ly des­tro­y­ed by fire. Podo­lí was his­to­ri­cal­ly enga­ged in catt­le far­ming, cul­ti­va­ti­on of com­mon crops, hou­sed a rol­ler mill, and had machi­ne­ry car­pen­try. In the second half of the 17th cen­tu­ry, the­re were 30 hou­ses in Podo­lí (obec​po​do​li​.cz).


Podo­lí je obec mezi Uher­ským Bro­dem a Kuno­vi­ce­mi. Žije zde 1356 oby­va­tel na plo­še 6,25 km² (Wiki­pe­dia). Podo­lí leží na levé stra­ně řeky Olša­vy mezi Uher­ským Hra­diš­těm a Uher­ským Bro­dem. Prv­ní písem­ná zmín­ka je z roku 1228 pod náz­vem Hor­ní Popo­vi­ce a Dol­ní Popo­vi­ce. Název Podo­lí je zřej­mě z roku 1401. V letech 1663, 16831709 byla obec celá, resp. čás­teč­ně vypá­le­ná. V Podo­lí se cho­val doby­tek, pěs­to­va­ly se běž­né plo­di­ny, stál zde vál­co­vý mlýn a stroj­ní sto­la­řs­tví. V dru­hé polo­vi­ně 17. sto­le­tí tu stá­lo 30 domů (obec​po​do​li​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post