Hits: 3265

Kune­rád­ský zámok slú­žil ako lovec­ký zámok a prí­le­ži­tost­né síd­lo grófs­kej rodi­ny Bal­les­tré­mov­cov (Wiki­pe­dia). Nachá­dza sa neďa­le­ko od Rajec­kých Tep­líc (kas​tiel​.org), 2 km od obce Kune­rád (tra​vel​-to​-zili​na​.biz). Posta­vi­li ho v roku 1916 v seces­nom štý­le (Wiki­pe­dia). Pôso­bil roma­tic­ky, vyba­ve­ný bol kom­for­tne s naj­mo­der­nej­ším zaria­de­ním. Mal vlast­nú elek­trá­reň na vod­ný pohon. Vo svo­jich počiat­koch mal slú­žiť aj ako cisár­ske leto­vis­ko, čomu zabrá­ni­la 1. sve­to­vá voj­na (kas​tiel​.org). Počas SNP tu síd­lil štáb par­ti­zán­skej bri­gá­dy. 25.9.1944 ho Nemci vypá­li­li (Wiki­pe­dia). Obno­ve­ný bol v roku 1959, násled­ne slú­žil ako lie­čeb­ný ústav (kas​tiel​.org). V roku 2010 bola jeho stre­cha zni­če­ná požia­rom a zámok poško­di­la voda pri hase­ní (Wiki­pe­dia).


Kune­rád Cast­le ser­ved as a hun­ting lod­ge and occa­si­onal resi­den­ce for the Bal­les­trém fami­ly (Wiki­pe­dia). It is loca­ted near Rajec­ké Tep­li­ce (kas​tiel​.org), 2 km from the vil­la­ge of Kune­rád (tra​vel​-to​-zili​na​.biz). Built in 1916 in the Art Nou­ve­au sty­le (Wiki­pe­dia), the cast­le exu­ded a roman­tic atmo­sp­he­re and was equ­ip­ped with modern com­forts. It even had its own hyd­ro­elect­ric power plant. In its ear­ly days, it was inten­ded to ser­ve as an impe­rial resort, a plan thwar­ted by World War I (kas​tiel​.org). During the Slo­vak Nati­onal Upri­sing (SNP), the cast­le hou­sed the hea­dqu­ar­ters of a par­ti­san bri­ga­de. On Sep­tem­ber 25, 1944, it was set abla­ze by the Ger­mans (Wiki­pe­dia). It was res­to­red in 1959 and sub­se­qu­en­tly ser­ved as a medi­cal ins­ti­tu­te (kas​tiel​.org). In 2010, a fire des­tro­y­ed its roof, and the cast­le suf­fe­red water dama­ge during fire­figh­ting efforts (Wiki­pe­dia).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post