2009, 2010, 2011, 2012, Časová línia, Krajina, Myjava, TOP

Myjava – kopaničiarsky región

Hits: 3289

Myjav­ský regi­ón sa rozp­res­tie­ra na Myjav­skej pahor­ka­ti­ne a v pod­ho­rí Bie­lych Kar­pát. Hra­ni­ca so Záho­rím je zhru­ba v línii obcí Jab­lo­ni­ca, Prietrž, Turá Lúka, Vrbov­ce (frn​dza​li​ca​fest​.sk). Admi­ni­stra­tív­ne myjav­ský regi­ón zahŕňa okre­sy Myja­va a časť okre­su Nové Mes­to nad Váhom (tren​cin​re​gi​on​.sk). Východ úze­mia bol osíd­le­ný už v dobe slo­van­skej, ale kop­co­vi­tej­ší západ sa kolo­ni­zo­val až od 13. sto­ro­čia. V 16. – 17. sto­ro­čí sa regi­ón pod vplyv valas­kej kolo­ni­zá­cie z Kysúc. Vzni­ka­lo kopa­ni­čiar­ske osíd­le­nie. Osa­dy zís­ka­va­li zvy­čaj­ne pome­no­va­nia pod­ľa mien pôvod­ných oby­va­te­ľov. Typic­kou schop­nos­ťou kopa­ni­čia­rov bolo podo­mo­vé obcho­do­va­nie, ces­to­va­nie za sezón­nou prá­cou, ale aj do zámo­ria (frn​dza​li​ca​fest​.sk). Svá­ko Ragan z Bre­zo­vej bol gar­biar Marián Lac­ko (tren​cin​re​gi​on​.sk).

Na Myja­vu sa sťa­ho­va­li v minu­los­ti ľudia aj pre­to, aby sa boli v men­šom nebez­pe­čen­stve napr. pred Tur­ka­mi. V dneš­nej dobe sa Myja­va vyľud­ňu­je, stá­va sa z nej cha­tár­ska oblasť.


The Myja­va regi­on is situ­ated on the Myja­va Hills and in the foot­hills of the Whi­te Car­pat­hians. The bor­der with Záho­rie is rough­ly in the line of the vil­la­ges Jab­lo­ni­ca, Prietrž, Turá Lúka, Vrbov­ce (frn​dza​li​ca​fest​.sk). Admi­ni­stra­ti­ve­ly, the Myja­va regi­on inc­lu­des the dis­tricts of Myja­va and a part of the Nové Mes­to nad Váhom dis­trict (tren​cin​re​gi​on​.sk). The eas­tern part of the ter­ri­to­ry was sett­led in the Sla­vic era, but the more hil­ly west was colo­ni­zed only from the 13th cen­tu­ry onwards. In the 16th17th cen­tu­ries, the regi­on came under the influ­en­ce of Wala­chian colo­ni­za­ti­on from Kysu­ce. Hill­si­de sett­le­ments were for­med. The sett­le­ments usu­al­ly acqu­ired names based on the names of the ori­gi­nal inha­bi­tants. A typi­cal skill of the hill­si­de dwel­lers was domes­tic tra­de, sea­so­nal work tra­vel, and even over­se­as tra­vel (frn​dza​li​ca​fest​.sk). Svá­ko Ragan from Bre­zo­vá was a potter, and Marián Lac­ko was a fur­rier (tren​cin​re​gi​on​.sk).

In the past, peop­le moved to Myja­va to be in less dan­ger, for exam­ple, from the Turks. Nowa­da­ys, Myja­va is depo­pu­la­ting, tur­ning into a rec­re­a­ti­onal area.


Nie­kto­ré myjav­ské lokality:

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2014, Časová línia, Horné Považie, Krajina, Pasienky, Slovenská krajina, Typ krajiny

Konská

Hits: 1862

Kon­ská sa nachá­dza tak­mer upro­stred Rajec­kej kot­li­ny, v doli­ne Porub­ské­ho poto­ka (obec​kon​ska​.sk), v nad­mor­skej výš­ke 455 met­rov nad morom. Na plo­che 5.31 km2 tu žije 1 542 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Naj­star­šia písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1228 (obec​kon​ska​.sk). Pome­no­va­nie obce pochá­dza od pôvod­né­ho zamest­na­nia svo­jich oby­va­te­ľov (obec​kon​ska​.sk). Po vzni­ku sa vyzna­čo­va­la bohat­stvom pasien­kov, špe­cia­li­zo­va­la sa na chov koní. Koniar­ska tra­dí­cia tu pre­tr­vá­va­la stá­ro­čia. Ešte v 19. sto­ro­čí tu bol žreb­čín Lie­tav­ské­ho hra­du (obec​kon​ska​.sk). Obec bola vo svo­jej his­tó­rii dosíd­ľo­va­ná for­mou šoltýsko-​roľníckej kolo­ni­zá­cie. Kolo­ni­zo­va­li Nemci zo Sliez­ska, osad­ník­mi však boli Slo­vá­ci (obec​kon​ska​.sk). V roku 1598 tu bolo 27 domov, v roku 182840 domoch žilo 725 oby­va­te­ľov. Oby­va­te­lia sa okrem koniar­stvu veno­va­li poľ­no­hos­po­dár­stvu, cho­vu oviec, rybo­lo­vu, vče­lár­stvu, plá­te­níc­tvu. Bola tu výrob­ňa cemen­tár­skych pro­duk­tov a tehel­ňa (obec​kon​ska​.sk).


Kon­ská is situ­ated near­ly in the cen­ter of the Rajec Basin, in the val­ley of the Porub­ský Cre­ek (obec​kon​ska​.sk), at an ele­va­ti­on of 455 meters abo­ve sea level. With an area of 5.31 km², the vil­la­ge is home to 1,542 resi­dents (Wiki­pe­dia). The oldest writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge dates back to 1228 (obec​kon​ska​.sk). The name of the vil­la­ge deri­ves from the ori­gi­nal occu­pa­ti­on of its inha­bi­tants (obec​kon​ska​.sk).

Fol­lo­wing its estab­lish­ment, Kon­ská dis­tin­gu­is­hed itself with the wealth of its pas­tu­res and spe­cia­li­zed in hor­se bre­e­ding. The equ­es­trian tra­di­ti­on endu­red for cen­tu­ries, with a hor­se stud at Lie­ta­va Cast­le in the 19th cen­tu­ry (obec​kon​ska​.sk). Throug­hout its his­to­ry, the vil­la­ge expe­rien­ced resett­le­ment through a form of sol­tys (local admi­ni­stra­tor) and far­mer colo­ni­za­ti­on. Ger­mans from Sile­sia were invol­ved in the colo­ni­za­ti­on, but the sett­lers were Slo­vaks (obec​kon​ska​.sk). In 1598, the­re were 27 hou­ses in the vil­la­ge, and by 1828, 725 inha­bi­tants lived in 40 hou­ses. Besi­des hor­se bre­e­ding, resi­dents were enga­ged in agri­cul­tu­re, she­ep far­ming, fis­hing, bee­ke­e­ping, and wea­ving. The­re was also a pro­duc­ti­on faci­li­ty for cement pro­ducts and a bric­ky­ard (obec​kon​ska​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2012, Časová línia, Krajina, Mestá, Mestá, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské mestá, Typ krajiny

Senec

Hits: 3314

Senec je men­šie mes­to neďa­le­ko od Bra­ti­sla­vy, ale aj od Trna­vy na juho­zá­pad­nom Slo­ven­sku.

Maďar­ské pome­no­va­nie pre Senec je Szenc, nemec­ké Wart­berg. Jeho roz­lo­ha je tak­mer 39 km2, na kto­rých žije tak­mer 17 000 oby­va­te­ľov. Zná­me sú Slneč­né jaze­rá (Senec­ké jaze­rá), kto­ré sú význam­nou rekre­ač­nou des­ti­ná­ci­ou Slo­ven­ska. Are­ál vzni­kol v medzi­voj­no­vom obdo­bí. Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1252, kde sa Senec spo­mí­na ako Zemch. 13. sto­ro­čí bol Senec pod vply­vom nemec­kej kolo­ni­zá­cie. Nemci si udr­ža­li svo­je vedú­ce posta­ve­nie do kon­ca stre­do­ve­ku. Od roku 1439 sa Senec spo­mí­na ako oppi­dum – mes­teč­ko. V roku 1663 napad­li mes­to Tur­ci. V roku 1715 žilo v Sen­ci asi 1032 oby­va­te­ľov, v roku 1869 2837. V roku 1763 bolo v Sen­ci zeme­tra­se­nie, v roku 1775 zasiah­la mes­to povo­deň. Od decem­bra 1850 je v pre­vádz­ke želez­nič­né spo­je­nie Štú­ro­vo – Bra­ti­sla­va. Medzi prvou a dru­hou sve­to­vou voj­nou doš­lo vyvlast­ne­niu majet­ku Ester­há­zi­ov­cov a k ich pri­de­le­niu kolo­nis­tom z Ora­vy, Kysúc a Mora­vy. Vďa­ka repat­riá­cii po 2. sve­to­vej voj­ne doš­lo, okrem iné­ho, k prí­cho­du tak­mer tisíc Slo­vá­kov do Sen­ca. V mes­te od kon­ca stre­do­ve­ku malo veľ­mi sil­né zastú­pe­nie maďar­ské oby­va­teľ­stvo. Dnes tvo­ria cca 22 % (Wiki​pe​dia​.sk).

V lete sa koná v Sen­ci via­ce­ro pra­vi­del­ných podu­ja­tí: Senec­ké leto, Veľ­ký let­ný kar­ne­val, Troj­k­rá­ľo­vé zim­né plá­va­nie, Záchra­nár­sky Medzi­ná­rod­ný deň detí, Potá­pačs­ký kar­ne­val. Osob­nos­ti mes­ta: spi­so­va­teľ Albert Mol­nár Senc­zi, fut­ba­lis­ta Ján Pop­lu­hár (Wiki​pe​dia​.sk).


Senec is a smal­ler town near Bra­ti­sla­va and also Trna­va in sout­hwes­tern Slovakia.

The Hun­ga­rian name for Senec is Szenc, and in Ger­man, it is cal­led Wart­berg. It covers an area of almost 39 km², with a popu­la­ti­on of near­ly 17,000 inha­bi­tants. The Sun Lakes (Senec­ké jaze­rá) are well-​known and ser­ve as a sig­ni­fi­cant rec­re­a­ti­onal des­ti­na­ti­on in Slo­va­kia. The area was estab­lis­hed during the inter­war peri­od. The first writ­ten men­ti­on dates back to 1252, whe­re Senec is refer­red to as Zemch. In the 13th cen­tu­ry, Senec was under the influ­en­ce of Ger­man colo­ni­za­ti­on, main­tai­ning its lea­ding posi­ti­on until the end of the Midd­le Ages. Sin­ce 1439, Senec has been refer­red to as an oppi­dum – a small town. In 1663, the town was attac­ked by the Turks. In 1715, around 1032 inha­bi­tants lived in Senec, and by 1869, the num­ber inc­re­a­sed to 2837. In 1763, an eart­hqu­ake struck Senec, and in 1775, the town was hit by a flo­od. Sin­ce Decem­ber 1850, the­re has been a rai­lway con­nec­ti­on bet­we­en Štú­ro­vo and Bra­ti­sla­va. Bet­we­en the two World Wars, the pro­per­ty of the Ester­há­zy fami­ly was con­fis­ca­ted and assig­ned to sett­lers from Ora­va, Kysú­ce, and Mora­via. Due to repat­ria­ti­on after World War II, near­ly a thou­sand Slo­vaks arri­ved in Senec. The town has had a strong repre­sen­ta­ti­on of the Hun­ga­rian popu­la­ti­on sin­ce the end of the Midd­le Ages, cons­ti­tu­ting app­ro­xi­ma­te­ly 22% today.

During the sum­mer, Senec hosts vari­ous regu­lar events, inc­lu­ding Senec Sum­mer, the Grand Sum­mer Car­ni­val, Three Kings Win­ter Swim­ming, Inter­na­ti­onal Chil­dre­n’s Res­cu­er Day, and the Dive­r’s Car­ni­val. Notab­le per­so­na­li­ties from the town inc­lu­de wri­ter Albert Mol­nár Senc­zi and foot­bal­ler Ján Pop­lu­hár. (Sour­ce: Wiki​pe​dia​.sk)


Szenc egy kisebb város Szlo­vá­kia dél­ny­uga­ti rés­zén, közel Bra­ti­sla­vá­hoz és Trnavához.

Szenc magy­ar neve Szenc, német neve pedig Wart­berg. Majd­nem 39 km² terüle­ten, közel 17 000 lakos él. Ismer­tek a Napfény-​tavak (Senec­ké jaze­rá), mely­ek fon­tos rekre­áci­ós cél­pont­ként szol­gál­nak Szlo­vá­kiá­ban. A terület az első világ­há­bo­rú utá­ni idős­zak­ban jött lét­re. Az első írá­sos emlí­tés 1252-​ből szár­ma­zik, ami­kor Szen­cet Zemch-​ként emlí­tik. A 13. szá­zad­ban Szenc a német tele­pe­sek befo­ly­á­sa alatt állt, ame­ly veze­tő pozí­ci­ó­ját a közép­kor végé­ig meg­tar­tot­ta. 1439 óta Szenc oppi­dum­ként, azaz kis­vá­ros­ként sze­re­pel. 1663-​ban a várost a törökök meg­tá­mad­ták. 1715-​ben Szenc lakos­sá­ga körül­be­lül 1032 fő volt, 1869-​ben pedig már 2837 fő. 1763-​ban Szen­cen föl­dren­gés tör­tént, 1775-​ben pedig az árvíz súj­tot­ta a várost. 1850 decem­be­ré­től van vasú­ti kapc­so­lat Štú­ro­vo és Pozso­ny között. Az első és a máso­dik világ­há­bo­rú között az Ester­há­zy csa­lád vagy­o­nát elko­boz­ták, és az Ora­va, Kysú­ce és Mora­va terüle­té­ről érke­ző tele­pe­sek­nek ítél­ték oda. A máso­dik világ­há­bo­rú utá­ni repat­riá­ció miatt majd­nem ezer szlo­vák érke­zett Szenc­re. A város­nak erős magy­ar lakos­sá­ga volt a közép­kor végé­től, ma körül­be­lül 22%-os ará­ny­ban képviseltetik.

Nyá­ron Szenc szá­mos rends­ze­res ese­mé­ny­nek ad ott­hont, köz­tük a Senec­ké leto (Szen­ci Nyár), a Nagy Nyá­ri Kar­ne­vál, a Három­ki­rá­lyi téli úszás, a Nemzet­közi Gyer­mek­men­tő Nap és a Búvár­ko­dó Kar­ne­vál. A város neves sze­mé­ly­i­sé­gei közé tar­to­zik az író Albert Mol­nár Senc­zi és a lab­da­rú­gó Ján Pop­lu­hár. (For­rás: Wiki​pe​dia​.sk)


Senec je man­ji grad neda­le­ko od Bra­ti­sla­ve, ali i od Trna­ve na jugo­za­pa­du Slovačke.

Mađar­ski naziv za Senec je Szenc, a nemač­ki Wart­berg. Nje­go­va povr­ši­na je goto­vo 39 km², na kojoj živi sko­ro 17 000 sta­nov­ni­ka. Pozna­ta su Sun­ča­na jeze­ra (Senec­ké jaze­rá), koja su zna­čaj­na rekre­a­tiv­na des­ti­na­ci­ja Slo­vač­ke. Ovaj kom­pleks nastao je izme­đu dva svet­ska rata. Prvi pisa­ni spo­men dati­ra iz 1252. godi­ne, kada se Senec pomin­je kao Zemch. Tokom 13. veka, Senec je bio pod uti­ca­jem nemač­ke kolo­ni­za­ci­je, a Nemci su zadr­ža­li svoj vode­ći polo­žaj do kra­ja sredn­jeg veka. Od 1439. godi­ne Senec se spo­min­je kao oppi­dum – grad. Godi­ne 1663, grad je napao Osman­ski car. Godi­ne 1715, Senec je imao oko 1032 sta­nov­ni­ka, a 1869. godi­ne 2837. Godi­ne 1763. Senec je pogo­dio zeml­jot­res, a 1775. grad je zahva­ti­la popla­va. Od decem­bra 1850. godi­ne posto­ji želez­nič­ka veza Štú­ro­vo – Bra­ti­sla­va. Izme­đu Prvog i Dru­gog svet­skog rata doš­lo je do odu­zi­man­ja imo­vi­ne Ester­há­zi­ja i dodel­ji­van­ja dosel­je­ni­ci­ma iz Ora, Kišu­ca i Mora­ve. Zbog repat­ri­ja­ci­je posle Dru­gog svet­skog rata, doš­lo je, izme­đu osta­log, do dolas­ka sko­ro hil­ja­du Slo­va­ka u Senec. Grad je od kra­ja sredn­jeg veka imao snaž­no mađar­sko pred­stavl­jan­je. Danas čine oko 22% sta­nov­ni­štva (Wiki​pe​dia​.sk).

Tokom leta, u Sen­cu se odr­ža­va neko­li­ko redov­nih doga­đan­ja, ukl­ju­ču­ju­ći Senec Sum­mer, Veli­ki letn­ji kar­ne­val, Zim­sko pli­van­je Tro­j­i­ce kral­je­va, Među­na­rod­ni dan spa­ša­van­ja dece, i Pod­vod­ni kar­ne­val. Lič­nos­ti gra­da ukl­ju­ču­ju pis­ca Alber­ta Mol­ná­ra Senc­zi­ja i fud­ba­le­ra Jána Pop­lu­há­ra (Wiki​pe​dia​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, 2011, Časová línia, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské obce, Spiš, Spišské obce

Spišské Podhradie – mesto spod Spišského hradu

Hits: 4063

Spiš­ské pod­hra­die je obec, nad kto­rou sa vypí­na jeden z naj­väč­ších hra­dov na sve­te – Spiš­ský hrad. Ak sa však chce­te na Spiš­ský hrad dostať krat­šou ces­tou, choď­te na hrad z Hod­ko­viec. Naj­star­šie osíd­le­nia na tom­to úze­mí pochá­dza­jú z 5. tisíc­ro­čia pred n.l. Na pre­lo­me 11. – 12. sto­ro­čia sa hrad­ný kopec začal osíd­ľo­vať natrva­lo. V tom­to obdo­bí sa začal sta­vať Spiš­ský hrad. Vte­dy zača­li vzni­kať v jeho oko­lí malé osa­dy. Spo­je­ním takých­to troch vznik­lo aj Spiš­ské Pod­hra­die na súto­ku Jab­lo­nov­ské­ho a Tele­din­ské­ho poto­ka (Uhľo­vé­ho) (Wiki​pe​dia​.sk). Prí­cho­dom osad­ní­kov z Flan­dier, po tatár­skom vpá­de, začal zrod mes­ta (spiss​kyh​rad​.com). V 12. sto­ro­čí bolo pred­hra­dím Spiš­ské­ho hra­du, ale už v polo­vi­ci 13. sto­ro­čia sa sta­lo od hra­du nezá­vis­lým mes­tom (Wiki​pe​dia​.sk). Prvá písom­ná zmien­ka je z roku 1249 (spiss​kyh​rad​.com). V roku 1279 bolo zná­me ako Fanum St. Mariae. Neskôr pat­ri­lo pod Spo­lo­čen­stvo spiš­ských Sasov. Ďal­ším pome­no­va­ním mes­ta bolo Vil­la Saxo­rum (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). His­to­ric­ký nemec­ký názov mes­ta je Kirch­dorf, resp. Kirchd­rauf (Wiki​pe​dia​.sk).

V stre­do­ve­ku bolo význam­ným a pros­pe­ru­jú­cim mes­tom (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). V roku 1677 rich­tá­ro­vi Jaku­bo­vi Günt­he­ro­vi pred­lo­ži­lo cecho­vé arti­ku­ly 16 cechov: deb­nár­sky, hrn­čiar­sky, murár­sky, šev­cov­ský, čiž­már­sky, mäsiar­sky, súken­níc­ky, kraj­čír­sky, kožuš­níc­ky, zámoč­níc­ky, tkáčs­ky, reme­nár­sky, kováčs­ky, puš­kár­sky, pivo­var­níc­ky a sto­lár­sky (Wiki​pe​dia​.sk). Pre­slá­vi­li sa mäsia­ri spiš­ský­mi pár­ka­mi, kto­ré vyni­ka­li mimo­riad­nou kva­li­tou a do roku 1914 sa dodá­va­li den­ne aj do reštau­rá­cií a hote­lov v Buda­peš­ti, kde sa ponú­ka­li ako špe­cia­li­ta. V súvis­los­ti s roz­vi­nu­tou výro­bou plát­na na Spi­ši v mes­te fun­go­va­la aj mod­ro­tla­čia­ren­ská diel­ňa s kon­ským man­gľom (spiss​kyh​rad​.com). V roku 1608 boli pri zakla­da­ní naj­star­šie­ho far­biar­ske­ho cechu v cel­kom Uhor­sku, v Levo­či, aj maj­stri zo Spiš­ské­ho Pod­hra­dia, Michal Her­manJán Tibe­li. V roku 1770 tu bolo 250 reme­sel­níc­kych diel­ní (Wiki​pe​dia​.sk). Roz­voj mes­ta bol úzko spä­tý s obdo­bím sas­kej kolo­ni­zá­cie”. Sil­ná komu­ni­ta ich potom­kov tu žila až do pre­lo­mu 18. – 19. sto­ro­čia (spis​.eu​.sk). Naj­zná­mej­šou čas­ťou dneš­né­ho mes­ta je Spiš­ská Kapi­tu­la, troj­lo­ďo­vý kos­tol s dvoj­ve­žo­vým prie­če­lím, gotic­kým poly­go­nál­nym pre­sby­té­ri­om, sever­nou sak­ris­ti­ou a boč­nou kapl­n­kou (apsi​da​.sk). Spiš­ská kapi­tu­la býva ozna­čo­va­ná aj ako slo­ven­ský Vati­kán. Od kon­ca 12. sto­ro­čia je síd­lo Spiš­ské­ho pre­pošt­stva, od roku 1776 síd­lom Spiš­ské­ho bis­kup­stva. Od spod­nej brá­ny posky­tu­je náv­štev­ní­ko­vi rari­tu – uli­cu s doma­mi kano­ni­kov po oboch stra­nách, čas­to zdo­be­né soš­ka­mi, maľ­ba­mi, erba­mi. Bis­kup­ská kated­rá­la je kle­no­tom, jej archi­tek­tú­ra pri­po­mí­na učeb­ni­cu vývo­ja román­skej a gotic­kej archi­tek­tú­ry (ces​tau​nes​co​.sk). 

Dnes je Spiš­ské Pod­hra­die malým pro­vinč­ným mes­teč­kom, kto­rom žije asi 3800 oby­va­te­ľov. Do roku 1945 bolo mes­tom pre­va­hou rôz­nych reme­siel. Naj­sláv­nej­ší boli výrob­co­via spiš­ských pár­kov, tie vyni­ka­li mimo­riad­nou kva­li­tou. Dodá­va­li sa den­ne do reštau­rá­cii a hote­lov v Buda­peš­ti ako špe­cia­li­ta (ces​tau​nes​co​.sk). Po roku 1945 sa Spiš­ská Kapi­tu­la zme­ni­la na kasár­ne, neskôr na poli­caj­nú ško­lu a archív. Od decem­bra 2003 sa cen­trum Spiš­ské­ho Pod­hra­dia a Spiš­ská Kapi­tu­la sta­li súčas­ťou Sve­to­vé­ho dedič­stva UNESCO. Spiš­ská Kapi­tu­la býva ozna­čo­va­ná aj ako cir­kev­né mes­teč­ko. Jeho deji­ny sia­ha­jú až do 9. sto­ro­čia, kedy sa opro­ti dneš­nej Spiš­skej Kapi­tu­le – na Paži­ci (kapi​tu​la​.sk) nachá­dzal veľ­ký, prav­de­po­dob­ne bene­dik­tín­sky kláš­tor (spiss​ke​podh​ra​die​.sk) svä­té­ho Mar­ti­na (kapi​tu​la​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la je od roku 1956 mest­skou pamiat­ko­vou rezer­vá­ci­ou. Nachá­dza sa tu gotic­ký skvost – kated­rá­la svä­té­ho Mar­ti­na, hodi­no­vá veža (spis​.eu​.sk).


Spiš­ské Pod­hra­die is a vil­la­ge domi­na­ted by one of the lar­gest cast­les in the world – Spiš Cast­le. Howe­ver, if you want to reach Spiš Cast­le by a shor­ter rou­te, go to the cast­le from Hod­kov­ce. The oldest sett­le­ments in this area date back to the 5th mil­len­nium BCE. At the turn of the 11th-​12th cen­tu­ry, the cast­le hill began to be per­ma­nen­tly inha­bi­ted, mar­king the begin­ning of the cons­truc­ti­on of Spiš Cast­le. Small sett­le­ments star­ted emer­ging in its vici­ni­ty during this peri­od. The mer­ger of the­se led to the for­ma­ti­on of Spiš­ské Pod­hra­die at the con­flu­en­ce of the Jab­lo­nov­ský and Tele­din­ský stre­ams (Uhľo­vý) (Wiki​pe​dia​.sk). With the arri­val of sett­lers from Flan­ders after the Tatar inva­si­on, the town began to take sha­pe (spiss​kyh​rad​.com). In the 12th cen­tu­ry, it ser­ved as the fore­court of Spiš Cast­le, but by the mid-​13th cen­tu­ry, it beca­me an inde­pen­dent town (Wiki​pe​dia​.sk). The first writ­ten men­ti­on is from the year 1249 (spiss​kyh​rad​.com). In 1279, it was kno­wn as Fanum St. Mariae. Later, it belo­n­ged to the Spiš Saxons Com­mu­ni­ty, and anot­her name for the town was Vil­la Saxo­rum (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). The his­to­ri­cal Ger­man name of the town is Kirch­dorf, or Kirchd­rauf (Wiki​pe​dia​.sk).

In the medie­val peri­od, Spiš­ské Pod­hra­die was a sig­ni­fi­cant and pros­pe­rous town (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). In 1677, the may­or Jakub Günt­her pre­sen­ted guild artic­les to 16 guilds, inc­lu­ding coopers, potters, masons, sho­ema­kers, but­chers, wea­vers, tai­lors, fur­riers, locks­miths, guns­miths, blacks­miths, wea­vers, belt makers, gun makers, bre­wers, and car­pen­ters (Wiki​pe​dia​.sk). The town beca­me famous for Spiš sau­sa­ges, kno­wn for the­ir excep­ti­onal quali­ty, supp­lied dai­ly to res­tau­rants and hotels in Buda­pest as a spe­cial­ty until 1914. The town also had an indi­go prin­ting works­hop with a horse-​powered man­gle con­nec­ted to the thri­ving linen pro­duc­ti­on in Spiš (spiss​kyh​rad​.com). In 1608, Spiš­ské Pod­hra­die mas­ters, Michal Her­man and Ján Tibe­li, were invol­ved in the foun­ding of the oldest dyers’ guild in the King­dom of Hun­ga­ry in Levo­ča. In 1770, the­re were 250 arti­san works­hops in the town (Wiki​pe​dia​.sk). The town’s deve­lop­ment was clo­se­ly lin­ked to the peri­od of Saxon colo­ni­za­ti­on.” A strong com­mu­ni­ty of the­ir des­cen­dants lived here until the late 18th-​19th cen­tu­ry (spis​.eu​.sk). The most famous part of toda­y­’s town is Spiš­ská Kapi­tu­la, fea­tu­ring a three-​naved church with a two-​tower faça­de, Got­hic poly­go­nal pre­sby­te­ry, nort­hern sac­ris­ty, and a side cha­pel (apsi​da​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la is often refer­red to as the Slo­vak Vati­can, ser­ving as the seat of the Spiš pro­vos­try sin­ce the late 12th cen­tu­ry and the Spiš Bis­hop­ric sin­ce 1776. From the lower gate, visi­tors are tre­a­ted to a rari­ty – a stre­et with canon hou­ses on both sides, often ador­ned with sculp­tu­res, pain­tings, and coats of arms. The Bis­ho­p’s Cat­hed­ral is a gem, sho­wca­sing archi­tec­tu­re resem­bling a text­bo­ok on the deve­lop­ment of Roma­ne­sque and Got­hic archi­tec­tu­re (ces​tau​nes​co​.sk).

Today, Spiš­ské Pod­hra­die is a small pro­vin­cial town with around 3,800 inha­bi­tants. Until 1945, the town was pri­ma­ri­ly cha­rac­te­ri­zed by vari­ous crafts. The most reno­wned were the pro­du­cers of Spiš sau­sa­ges, kno­wn for the­ir excep­ti­onal quali­ty, supp­lied dai­ly to res­tau­rants and hotels in Buda­pest as a spe­cial­ty (ces​tau​nes​co​.sk). After 1945, Spiš­ská Kapi­tu­la trans­for­med into bar­racks, later a poli­ce scho­ol and archi­ve. Sin­ce Decem­ber 2003, the cen­ter of Spiš­ské Pod­hra­die and Spiš­ská Kapi­tu­la have been part of the UNESCO World Heri­ta­ge. Spiš­ská Kapi­tu­la is also refer­red to as a church town, with its his­to­ry dating back to the 9th cen­tu­ry when a lar­ge, like­ly Bene­dic­ti­ne monas­te­ry dedi­ca­ted to Saint Mar­tin was loca­ted oppo­si­te toda­y­’s Spiš­ská Kapi­tu­la – on Paži­ca (kapi​tu​la​.sk) (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la has been a muni­ci­pal monu­ment reser­ve sin­ce 1956. It hou­ses the Got­hic tre­a­su­re – the Cat­hed­ral of Saint Mar­tin, and a clock tower (spis​.eu​.sk).


Spiš­ské Pod­hra­die ist ein Dorf, das von einer der größten Bur­gen der Welt – der Spiš­ský hrad (Zip­ser Burg) – über­ragt wird. Wenn Sie jedoch einen kür­ze­ren Weg zur Spiš­ský hrad neh­men möch­ten, gehen Sie von Hod­kov­ce aus zur Burg. Die ältes­ten Sied­lun­gen in die­ser Gegend stam­men aus dem 5. Jahr­tau­send v. Chr. Um die Wen­de vom 11. zum 12. Jahr­hun­dert begann der Burg­hügel, dau­er­haft besie­delt zu wer­den. In die­ser Zeit begann der Bau der Spiš­ský hrad. Kle­i­ne­re Sied­lun­gen ents­tan­den in die­ser Zeit in sei­ner Umge­bung. Die Vere­i­ni­gung von drei die­ser Sied­lun­gen führ­te zur Ents­te­hung von Spiš­ské Pod­hra­die an der Mün­dung der Bäche Jab­lo­nov­ský und Tele­din­ský (Uhľo­vý) (Wiki​pe​dia​.sk). Mit der Ankunft von Sied­lern aus Flan­dern nach dem Tata­re­ne­in­fall begann die Stadt zu ents­te­hen (spiss​kyh​rad​.com). Im 12. Jahr­hun­dert dien­te es als Vor­burg der Spiš­ský hrad, wur­de aber bis Mit­te des 13. Jahr­hun­derts eine unab­hän­gi­ge Stadt (Wiki​pe​dia​.sk). Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung stammt aus dem Jahr 1249 (spiss​kyh​rad​.com). Im Jahr 1279 war es als Fanum St. Mariae bekannt. Spä­ter gehör­te es zur Geme­in­schaft der Zip­ser Sach­sen, und ein wei­te­rer Name für die Stadt war Vil­la Saxo­rum (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). Der his­to­ris­che deuts­che Name der Stadt ist Kirch­dorf bzw. Kirchd­rauf (Wiki​pe​dia​.sk).

Im Mit­te­lal­ter war Spiš­ské Pod­hra­die eine bede­uten­de und wohl­ha­ben­de Stadt (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). Im Jahr 1677 leg­te der Bür­ger­me­is­ter Jakub Günt­her 16 Zunf­tar­ti­kel vor, darun­ter für die Fass­bin­der, Töp­fer, Mau­rer, Schuh­ma­cher, Fle­is­cher, Weber, Schne­i­der, Kür­schner, Sch­los­ser, Büch­sen­ma­cher, Sch­mie­de, Weber, Gür­tel­ma­cher, Büch­sen­ma­cher, Brau­er und Tisch­ler (Wiki​pe​dia​.sk). Die Stadt wur­de für die Spi­šer Würst­chen bekannt, die bis 1914 täg­lich als Spe­zia­li­tät an Res­tau­rants und Hotels in Buda­pest gelie­fert wur­den. Die Stadt beher­berg­te auch eine Indi­god­ruc­ke­rei mit einem von Pfer­den bet­rie­be­nen Man­gel, die mit der flo­rie­ren­den Lei­nen­pro­duk­ti­on in der Spiš ver­bun­den war (spiss​kyh​rad​.com). Im Jahr 1608 waren bei der Grün­dung der ältes­ten Fär­ber­zunft im König­re­ich Ungarn in Levo­ča auch Meis­ter aus Spiš­ské Pod­hra­die bete­i­ligt, näm­lich Michal Her­man und Ján Tibe­li. Im Jahr 1770 gab es 250 Han­dwerks­bet­rie­be in der Stadt (Wiki​pe​dia​.sk). Die Ent­wick­lung der Stadt war eng mit der Peri­ode der säch­sis­chen Kolo­ni­sie­rung” ver­bun­den. Eine star­ke Geme­in­schaft ihrer Nach­kom­men leb­te hier bis zum Ende des 18. und Anfang des 19. Jahr­hun­derts (spis​.eu​.sk). Der bekann­tes­te Teil der heuti­gen Stadt ist Spiš­ská Kapi­tu­la mit einer dre­is­chif­fi­gen Kir­che mit zwe­i­tur­mi­ger Fas­sa­de, gotis­chem poly­go­na­lem Chor, nörd­li­cher Sak­ris­tei und einer Sei­ten­ka­pel­le (apsi​da​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la wird oft als das slo­wa­kis­che Vati­kan bez­e­ich­net. Es ist seit dem spä­ten 12. Jahr­hun­dert Sitz der Zip­ser Props­tei und seit 1776 Sitz des Zip­ser Bis­tums. Vom unte­ren Tor aus bie­tet es dem Besu­cher eine Rari­tät – eine Stra­ße mit Kano­ni­ker­hä­u­sern auf bei­den Sei­ten, oft gesch­müc­kt mit Skulp­tu­ren, Gemäl­den und Wap­pen. Die Bis­chofs­kat­hed­ra­le ist ein Juwel, ihre Archi­tek­tur erin­nert an ein Lehr­buch zur Ent­wick­lung der roma­nis­chen und gotis­chen Archi­tek­tur (ces​tau​nes​co​.sk).

Heute ist Spiš­ské Pod­hra­die eine kle­i­ne Pro­vinzs­tadt mit etwa 3.800 Ein­woh­nern. Bis 1945 war die Stadt haupt­säch­lich von vers­chie­de­nen Han­dwer­ken gep­rägt. Die bekann­tes­ten waren die Hers­tel­ler von Spi­šer Würst­chen, die bis 1914 täg­lich als Spe­zia­li­tät an Res­tau­rants und Hotels in Buda­pest gelie­fert wur­den (ces​tau​nes​co​.sk). Nach 1945 ver­wan­del­te sich Spiš­ská Kapi­tu­la in Kaser­nen, spä­ter in eine Pol­ize­is­chu­le und ein Archiv. Seit Dezem­ber 2003 sind das Zen­trum von Spiš­ské Pod­hra­die und Spiš­ská Kapi­tu­la Teil des UNESCO-​Welterbes. Spiš­ská Kapi­tu­la wird auch als Kir­chens­tadt bez­e­ich­net, deren Ges­chich­te bis ins 9. Jahr­hun­dert zurück­re­icht, als sich gege­nüber der heuti­gen Spiš­ská Kapi­tu­la – auf Paži­ca (kapi​tu​la​.sk) – ein gro­ßes, wahrs­che­in­lich bene­dik­ti­nis­ches Klos­ter des Hei­li­gen Mar­tin befand (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la ist seit 1956 ein städ­tis­ches Denk­mal­re­ser­vat. Hier befin­det sich der gotis­che Schatz – die Kat­hed­ra­le des Hei­li­gen Mar­tin und ein Uhren­turm (spis​.eu​.sk).


Spiš­ské Pod­hra­die to miejs­co­wo­ść, nad któ­rą wzno­si się jed­na z naj­wi­ęks­zych zamków na świe­cie – Zamek Spiš­ski. Jeśli jed­nak chcesz dostać się na Zamek Spiš­ski króts­zą dro­gą, udaj się na zamek z Hod­ko­viec. Naj­stars­ze osad­nict­wo na tym obszar­ze pocho­dzi z V tysi­ąc­le­cia p.n.e. Na prze­ło­mie XI-​XII wie­ku wzgór­ze zamko­we zaczęło być zamiesz­ka­ne na sta­łe. W tym okre­sie roz­poc­zęła się budo­wa Zamku Spiš­skie­go. Wte­dy pows­ta­wa­ły też małe osa­dy w jego oko­li­cy. Połąc­ze­nie trzech z nich dopro­wa­dzi­ło do pows­ta­nia Spiš­ské Pod­hra­die na skr­zy­żo­wa­niu poto­ków Jab­lo­nov­skie­go i Tele­din­skie­go (Uhľo­vé­ho) (Wiki​pe​dia​.sk). Przy­by­cie osad­ni­ków z Flan­drii po najaz­dach tatar­skich roz­poc­zęło pro­ces twor­ze­nia mias­ta (spiss​kyh​rad​.com). W XII wie­ku było prze­dzamc­zem Zamku Spiš­skie­go, ale już w poło­wie XIII wie­ku sta­ło się nie­za­le­żnym mias­tem od zamku (Wiki​pe​dia​.sk). Pier­ws­za wzmian­ka pisem­na pocho­dzi z roku 1249 (spiss​kyh​rad​.com). W 1279 roku było zna­ne jako Fanum St. Mariae. Później nale­ża­ło do Zwi­ąz­ku spiš­skich Sasów. Inną nazwą mias­ta było Vil­la Saxo­rum (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). His­to­rycz­na nie­miec­ka nazwa mias­ta to Kirch­dorf, resp. Kirchd­rauf (Wiki​pe​dia​.sk).

W śred­ni­owiec­zu było ważnym i pros­pe­ru­jącym mias­tem (spiss​ke​podh​ra​die​.sk). W 1677 roku bur­mis­tr­zo­wi Jaku­bo­wi Günt­he­ro­wi przed­sta­wi­ono 16 cechów: cie­siel­ski, garn­car­ski, murar­ski, sze­ws­ki, sze­wco­ws­ki, mięs­ny, suk­no, kra­wiec­ki, kuśnier­ski, ślu­sar­ski, tkac­ki, rymiar­ski, kowal­ski, rusz­ni­kar­ski, bro­war­nic­zy i sto­lar­ski (Wiki​pe​dia​.sk). Rze­źni­cy z Spiš­ské Pod­hra­die sły­nęli z spiš­skich kie­łba­sek, któ­re wyró­żnia­ły się wyjąt­ko­wą jako­ścią i do roku 1914 dostarc­za­ne były codzien­nie do res­tau­rac­ji i hote­li w Buda­pesz­cie jako spec­jał. W zwi­ąz­ku z rozwi­ni­ętą pro­dukc­ją płót­na na Spi­ši w mie­ście dzia­ła­ła także pra­co­wnia błęki­tod­ru­ku z końs­kim pra­słem (spiss​kyh​rad​.com). W 1608 roku przy zakła­da­niu naj­stars­zej cechu far­biar­zy na Węgr­zech, w Lewoc­zy, uczest­nic­zy­li także mis­tr­zo­wie z Spiš­ské Pod­hra­die, Michal Her­man i Ján Tibe­li. W 1770 roku było tu 250 warsz­ta­tów rze­mie­śl­nic­zych (Wiki​pe​dia​.sk). Rozwój mias­ta był ści­śle zwi­ąza­ny z okre­sem sas­kiej kolo­ni­zac­ji”. Sil­na spo­łecz­no­ść ich potom­ków miesz­ka­ła tutaj aż do prze­ło­mu XVIII-​XIX wie­ku (spis​.eu​.sk). Naj­bar­dziej zna­ną częścią dzi­siejs­ze­go mias­ta jest Spiš­ská Kapi­tu­la, trój­na­wo­wy kości­ół z dwu­wie­żo­wym fron­to­nem, gotyc­kim pre­zbi­te­rium w ksz­ta­łcie wie­lo­bo­ku, północ­ną zakrys­tią i bocz­ną kap­licz­ką (apsi​da​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la jest nazy­wa­na również sło­wac­kim Waty­ka­nem. Od końca XII wie­ku jest sie­dzi­bą Pre­po­zy­tu­ry Spiš­skej, od roku 1776 sie­dzi­bą die­cez­ji Spiš­skej. Od dol­nej bra­my ofe­ru­je zwie­dza­jącym uni­kal­no­ść – uli­cę z doma­mi kano­ni­ków po obu stro­nach, częs­to ozdo­bi­ony­mi figur­ka­mi, malo­wi­dła­mi, her­ba­mi. Kated­ra bis­ku­pia jest klej­no­tem, jej archi­tek­tu­ra przy­po­mi­na pod­ręcz­nik rozwo­ju archi­tek­tu­ry roma­ńs­kiej i gotyc­kiej (ces​tau​nes​co​.sk).

Dziś Spiš­ské Pod­hra­die to małe pro­winc­jo­nal­ne mias­tecz­ko zamiesz­ki­wa­ne przez oko­ło 3800 miesz­ka­ńców. Do roku 1945 mias­to było prze­wa­żnie ośrod­kiem różnych rze­mi­osł. Naj­bar­dziej zna­ny­mi byli pro­du­cen­ci spiš­skich kie­łba­sek, któ­re wyró­żnia­ły się wyjąt­ko­wą jako­ścią. Codzien­nie dostarc­za­no je do res­tau­rac­ji i hote­li w Buda­pesz­cie jako spec­jał (ces​tau​nes​co​.sk). Po roku 1945 Spiš­ská Kapi­tu­la przeksz­ta­łci­ła się w kos­za­ry, później w szko­łę poli­cyj­ną i archi­wum. Od grud­nia 2003 roku cen­trum Spiš­ské­ho Pod­hra­dia i Spiš­ská Kapi­tu­la sta­ły się częścią Świa­to­we­go Dzie­dzict­wa UNESCO. Spiš­ská Kapi­tu­la jest również nazy­wa­na mias­tem kościel­nym. Jego dzie­je sięga­ją aż do IX wie­ku, gdy napr­ze­ci­wko dzi­siejs­zej Spiš­skiej Kapi­tu­li – na Paži­ci (kapi​tu​la​.sk) ist­niał duży, pra­wdo­po­dob­nie bene­dyk­ty­ńs­ki klasz­tor (spiss​ke​podh​ra​die​.sk) św. Mar­ci­na (kapi​tu​la​.sk). Spiš­ská Kapi­tu­la jest od roku 1956 mias­tem zabyt­ko­wym. Znaj­du­je się tutaj gotyc­ki skarb – kated­ra św. Mar­ci­na, wie­ża zega­ro­wa (spis​.eu​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2010, Časová línia, Chorvátske mestá, Chorvátsko, Európske mestá, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny

Stari Grad – mesto zo Zoznamu Unesco

Hits: 3674

His­to­ric­ký názov mes­ta je Pha­ros (Faros). Bol kolo­ni­zo­va­ný Grék­mi (cro​atia​.hr). Je to zau­jí­ma­vé a pek­né mes­teč­ko. Sta­rig­rad­ské pole, kto­ré sa nachá­dza pri mes­te, je na Zozna­me UNESCO. Tamoj­šie výsad­by vinoh­ra­dov a olív zosta­li prak­tic­ky nezme­ne­né” od prvej kolo­ni­zá­cie sta­rých Gré­kov (cro​atia​.hr). Pre Sta­ri Grad sú typic­ké úzke ulič­ky a samoz­rej­me prí­stav, na mno­hých mies­tach doslo­va dýcha his­tó­ria.

Je obľú­be­ným leto­vis­kom, na seve­ro­zá­pa­de Hva­ru. V mes­te žije cca 1900 oby­va­te­ľov. Je pre­slá­ve­ný pes­to­va­ním levan­du­le. Hlav­ným odvet­vím je ces­tov­ný ruch a pop­ri to vinár­stvo. Vini­ce sa tiah­nu až k Jel­seVrbos­ke. Mimo­riad­nou his­to­ric­kou pamiat­kou je, že sa tu zacho­val tzv. gréc­ky ager – roz­par­ce­lo­va­nie poľ­no­hos­po­dár­skej pôdy pri­sťa­ho­val­com po kolo­ni­zá­cii ostro­va Grék­mi spred 2500 rokov (chor​vat​sko​.cz).


The his­to­ri­cal name of the town is Pha­ros (Faros). It was colo­ni­zed by the Gre­eks (cro​atia​.hr). It is an inte­res­ting and beau­ti­ful litt­le town. The Sta­ri Grad Plain, loca­ted near the town, is on the UNESCO List. The local vine­y­ard and oli­ve gro­ve plan­ta­ti­ons have remai­ned prac­ti­cal­ly unchan­ged” sin­ce the first colo­ni­za­ti­on by the ancient Gre­eks (cro​atia​.hr). Sta­ri Grad is cha­rac­te­ri­zed by nar­row stre­ets, and of cour­se, the har­bor, whe­re his­to­ry lite­ral­ly bre­at­hes in many places.

It is a popu­lar resort on the nort­hwest of Hvar. The town has about 1900 inha­bi­tants. It is reno­wned for laven­der cul­ti­va­ti­on. The main indus­tries are tou­rism and, along­si­de that, wine­ma­king. Vine­y­ards stretch all the way to Jel­sa and Vrbos­ka. An excep­ti­onal his­to­ri­cal land­mark is the pre­ser­va­ti­on of the so-​called Gre­ek ager – the divi­si­on of agri­cul­tu­ral land by immig­rants after the Gre­ek colo­ni­za­ti­on of the island 2500 years ago (chor​vat​sko​.cz).


Povi­jes­no ime gra­da je Pha­ros (Faros). Bio je kolo­ni­zi­ran od stra­ne Grka (cro​atia​.hr). To je zaniml­jiv i lijep gra­dić. Sta­rig­rad­sko pol­je, koje se nala­zi bli­zu gra­da, nala­zi se na UNESCO-​ovu popi­su. Tamošn­ji vinog­ra­dar­ski i mas­li­nič­ki nasa­di osta­li su prak­tič­ki nepro­mi­jen­je­ni” od prvog nasel­ja­van­ja sta­rih Grka (cro​atia​.hr). Za Sta­ri Grad su karak­te­ris­tič­ne uske uli­ce i narav­no, luka, gdje povi­jest doslov­no diše na mno­gim mjestima.

To je popu­lar­no lje­to­va­liš­te na sje­ve­ro­za­pa­du Hva­ra. U gra­du živi oko 1900 sta­nov­ni­ka. Poznat je po uzgo­ju lavan­de. Glav­ne dje­lat­nos­ti su turi­zam i, uz to, vinog­ra­dar­stvo. Vinog­ra­di se pro­te­žu sve do Jel­se i Vrbos­ke. Izu­ze­tan povi­jes­ni spo­me­nik je saču­va­ni takoz­va­ni grč­ki ager – pod­je­la pol­jop­riv­red­nog zeml­jiš­ta dosel­je­ni­ci­ma nakon grč­ke kolo­ni­za­ci­je oto­ka pri­je 2500 godi­na (chor​vat​sko​.cz).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post