Hits: 2466

Hod­kov­ce sa nachá­dza­jú pod Spiš­ským hra­dom. Z inej stra­ny ako Spiš­ské Pod­hra­die. Na náv­šte­vu Spiš­ské­ho hra­du sú pre blíz­kosť vhod­nej­šie. Sú miest­nou čas­ťou Žeh­ry (Peter Kac­lík). Nachá­dza sa tu kaš­tieľ gró­fa Csá­ky­ho (ter​rain​cog​ni​ta​.sk).


Hod­kov­ce are situ­ated bene­ath Spiš Cast­le, on the oppo­si­te side from Spiš­ské Pod­hra­die. Due to the­ir pro­xi­mi­ty, they are more con­ve­nient for visi­ting Spiš Cast­le. They are a local part of Žeh­ra (Peter Kac­lík). In this area, you can find the man­si­on of Count Csá­ky (ter​rain​cog​ni​ta​.sk).


Use Facebook to Comment on this Post