Hits: 2231

Obrov­ský vodo­pád sa nachá­dza v Malej Stu­de­nej doli­ne. Neďa­le­ko je Lom­nic­ké sed­lo, Lom­nic­ký štít, Pro­stred­ný hrebeň.

Je vo výš­ke 1330 met­rov nad morom. Dosa­hu­je výš­ku tak­mer 20 met­rov (por​tal​tat​ra​.sk).


The Giant Water­fall is loca­ted in the Malá Stu­de­ná doli­na (Small Cold Val­ley). Near­by, you can find Lom­nic­ké sed­lo, Lom­nic­ký štít, and Pro­stred­ný hre­beň (Midd­le Ridge).

It is situ­ated at an alti­tu­de of 1330 meters abo­ve sea level and rea­ches a height of near­ly 20 meters (por​tal​tat​ra​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post