Hits: 2264

Kos­tol­ná veža v Bob­rov­ní­ku sa nachá­dza na bre­hu Lip­tov­skej Mary. Rea­li­tu, kto­rú som tam videl by som opí­sal tak­to. Pôvod­ný kos­tol slú­ži snob­sky. Tes­ne ved­ľa neho sú v lete nasta­va­né autá a vnút­ri je na prvý pohľad kli­en­te­la, kto­rá nezod­po­ve­dá môj­mu výbe­ru ani len pasív­nej spo­loč­nos­ti. Nepo­va­žu­jem za nor­mál­ne, z pries­to­rov kos­to­la vytvo­riť bar, bufet, reštau­rá­ciu, krč­mu, ale­bo čo to chce byť. Je to kul­túr­ne bar­bar­stvo. Napra­vo od “kos­to­la” je čosi ako pláž, kde sa už kúpu ľudia, kto­rých môžem.

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post