2006-2010, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Kostoly, Krajina, Neživé, Obce, Slovenská krajina, Slovenské, Stavby, Topoľčianske

Lipovník – obec pod Marhátom

Hits: 3175

Obec v okre­se čany medzi obca­mi Vozo­ka­ny. Nad dedi­nou sa čnie hrad­ba Považ­ské­ho Inov­ca. Prvá písom­ná zmien­ka o obci ležia­cej v nad­mor­skej výš­ke 262 met­rov nad morom (Wiki­pe­dia) v seve­ro­zá­pad­nej čas­ti Nit­rian­skej pahor­ka­ti­ny (lipov​nik​.eu), je z roku 1283 (Wiki­pe­dia). Prvá zmien­ka vra­ví o obci s náz­vom . Až od roku 1808 ma obec súčas­né pome­no­va­nie . V roku 1715 tu žilo 23 domác­nos­tí. V súčas­nos­ti má obec 330 oby­va­te­ľov. V minu­los­ti mala obec pri poto­ku tri (Ladi­slav Paškr­ta). Rím­sko­ka­to­líc­ky je z roku 1771 (Wiki­pe­dia). V obci sa nachá­dza z roku 1960 (Ladi­slav Paškr­ta).


The vil­la­ge is loca­ted in the dis­trict bet­we­en the vil­la­ges of and Boj­ná. Abo­ve the vil­la­ge rises the hill of . The writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge, situ­ated at an alti­tu­de of 262 meters abo­ve sea level () in the nort­hwest part of the High­lands (lipov​nik​.eu), dates back to the year 1283 (Wiki­pe­dia). The ini­tial refe­ren­ce spe­aks of a vil­la­ge named Lipol­nuk. It was only sin­ce 1808 that the vil­la­ge has been kno­wn by its cur­rent name, Lipov­ník. In 1715, the­re were 23 hou­se­holds in the vil­la­ge. Cur­ren­tly, the vil­la­ge has 330 inha­bi­tants. In the past, the vil­la­ge had three mills along the Hla­vin­ka stre­am (Ladi­slav Paškr­ta). The Roman Cat­ho­lic Church of Saint Imrich dates back to 1771 (Wiki­pe­dia). The vil­la­ge also fea­tu­res a  Grot­to built in 1960 (Ladi­slav Paškrta).


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Obce, Slovenská krajina, Slovenské, Topoľčianske

Vozokany – dedina pod Marhátom

Hits: 4177

pri čanoch sú najb­liž­šia dedi­na pod Mar­há­tom, na úpä­tí Považ­ské­ho Inov­ca (Peter ). Z infor­mač­nej tabu­le som sa dozve­del, že prvý krát je obec spo­mí­na­ná v roku 1318 ako , obec vozia­rov Nit­rian­ske­ho hra­du. Za svo­ju his­tó­riu pat­ri­la Ostri­hom­skej kapi­tu­le, Ester­há­zy­ov­com, Méry­ov­com, Ocs­ka­y­ov­com. Erb pochá­dza z 18. sto­ro­čia a zná­zor­ňu­je úce­ho Per­mo­ní­ka v žele­zo­rud­ných baniach pod Mar­há­tom. Spi­so­va­teľ nazval ten­to kraj Kra­jom mlie­ka a medu”. Neďa­le­ko od je ryb­ník v Krtov­ciach (Infor­mač­ná tabu­ľa obce). Kedy­si tu boli . Oby­va­te­lia sa zaobe­ra­li poľ­no­hos­po­dár­stvom. V roku 18341866 pos­tih­la obec (vozo​ka​ny​.eu).


Vozo­ka­ny near is the clo­sest vil­la­ge under , at the foot­hills of the Považ­ský (). From an infor­ma­ti­on board, I lear­ned that the vil­la­ge is men­ti­oned in 1318 as Weze­ken, a vil­la­ge of car­ters from . Throug­hout its his­to­ry, it belo­n­ged to the Chap­ter, fami­ly, Méry fami­ly, and Ocs­kay fami­ly. The coat of arms dates back to the 18th cen­tu­ry and depicts a dig­ging in the iron ore mines under Mar­hát. Wri­ter Fran­ti­šek Heč­ko cal­led this regi­on the Land of Milk and Honey.” Not far from the vil­la­ge is a pond in (Infor­ma­ti­on board of the vil­la­ge). Once, the­re were vine­y­ards here, and the inha­bi­tants were invol­ved in agri­cul­tu­re. In 1834 and 1866, the vil­la­ge was hit by cho­le­ra (vozo​ka​ny​.eu).


  • Vozo­ka­ny na Facebooku

Use to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2009, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Jelenie Jamy

Hits: 8249

sa nachá­dza­jú v Považ­skom Inov­ci. Voľa­ke­dy tu bola vraj aj ško­la. Pomer­ne nedáv­no som tu videl poľov­ní­kov a nové ako nové

Na Jele­nie Jamy vied­la kedy­si o dĺž­ke 12 kilo­met­rov z Mora­van nad Váhom. Posta­ve­ná bola v roku 1900 a slú­ži­la na dopra­vu ľudí a dre­va.  vytiah­li želez­nič­né vozí­ky na mies­to urče­nia, tam ich les­ní robot­ní­ci nalo­ži­li dre­vom, kto­ré k želez­nič­ke pri­bli­žo­va­li kon­ské a vol­ské záp­ra­hy a samos­pá­dom, za pomo­ci brz­dá­ra, spúš­ťa­li do mora­van­ské­ho depa (lesy​.sk).


Jele­nie Jamy are loca­ted in Považ­ský . The­re was repor­ted­ly a scho­ol here once. Quite recen­tly, I saw solar col­lec­tors, signs of hun­ters, and new fen­ces, indi­ca­ting new activities.

A narrow-​gauge rai­lway once led to Jele­nie Jamy from Mora­van nad Váhom. Built in 1900, it ser­ved to peop­le and wood. Horse-​drawn wagons pul­led the rai­lway cars to the­ir des­ti­na­ti­on, whe­re fores­try wor­kers loaded them with wood. The wagons were then brought back to the Mora­van depot by hor­se and ox teams and a bra­ke ope­ra­tor using a self-​acting inc­li­ne (.sk).


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Slovenská krajina

Gonove lazy

Hits: 5535

Gono­ve sa nachá­dza­jú v Považ­skom Inov­ci. Kedy­si tu stá­li , v kto­rých sa býva­lo. Časom v 80-​tych a 90-​tych rokoch tie­to defi­ni­tív­ne zbú­ra­li. Pod tými­to budo­va­mi je ráz­ces­tie – sú tu z Výto­kov, z Mar­há­tu a z Mod­ro­vej horár­ne. V blíz­kos­ti je lyžiar­sky vlek, kde sa ešte nie tak dáv­no v lete kona­li na tráve.


are loca­ted in . In the past, the­re were hou­ses whe­re peop­le used to live. Over time, in the 80s and 90s, the­se buil­dings were per­ma­nen­tly demo­lis­hed. Bene­ath the­se buil­dings is a cross­ro­ads – the­re are roads from , , and Mod­rá horár­na. Near­by is a ski lift whe­re, not so long ago, grass ski­ing com­pe­ti­ti­ons were held in the summer.


Use to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2010, Časová línia, Dolné Považie, Krajina, Obce, Považské, Slovenská krajina, Slovenské

Moravany nad Váhom – lokalita mnohých archeologických vykopávok

Hits: 5722

sa nachá­dza­jú pri ústí poto­ka , asi 5 km od Pieš­ťan. Roz­lo­ha Mora­vian je nece­lých 11 km2, na kto­rých žije 2041 oby­va­te­ľov. Obec bola pod­ľa nále­zov síd­lom lov­cov mamu­tov a neskôr síd­lis­kom volú­to­vej a len­gy­el­skej . Našli sa tu boha­té nále­zy štie­pa­ných kamen­ných nástro­jov, zbra­ní, šper­kov a pla­tík. V roku 1938 sa tu našla soš­ka vyre­zá­va­ná z mamu­tie­ho kla, , kto­rej vek sa odha­du­je na 22 800 rokov. Je to naj­star­ší doklad výtvar­né­ho pre­ja­vu na Slo­ven­sku (wiki​pe​dia​.sk). Má len 7.5 cm. Pred rokom 1967 bola v Nemec­ku. Po smr­ti nemec­ké­ho arche­oló­ga Lot­ha­ra Zotza ju na donies­la jeho asis­tent­ka . Bola náj­de­ná medzi rok­mi 19251937. Uvá­dza sa, že bola náj­de­ná pri orbe v loka­li­te pri Pieš­ťa­noch (nit​ra​.sme​.sk). Do rúk Lot­ha­ra Zotza sa vraj dosta­la od kúpeľ­né­ho hos­ťa. Zotz tvr­dil, že v Mora­va­noch našiel úžas­né , napr. aj ďal­šiu Venu­šu, vyso­kú viac ako 30 cm. Nále­zy posie­lal do sa vo vir­va­re 2. sve­to­vej stra­ti­li (Anton Štev­ko). vyda­la 20.10.2006 prí­le­ži­tost­nú poš­to­vú znám­ku . Gra­fic­kú úpra­vu znám­ky a rytec­kú trans­krip­ciu vytvo­ril (tele​com​.gov​.sk). Prvá písom­ná zmien­ka o obci je z roku 1348 – pod náz­vom . V 18. sto­ro­čí bola v Mora­va­noch . V obci sa nachá­dza pôvod­ne rene­sanč­ný kaš­tieľ zo 16. sto­ro­čia. Neskôr bol zba­ro­ki­zo­va­ný. V doli­ne Strie­bor­ni­ce je malá vod­ná , oko­lo kto­rej je rekre­ač­ná oblasť. Na kon­ci Výtoc­kej je malé kra­so­vé úze­mie –  (wiki​pe​dia​.sk).

Zná­ma je loka­li­ta Vý, kto­rá sa nachá­dza za Striebornicou.

Vedie k nej aj náuč­ný chod­ník, kto­rý vedie chod­ník popod Soko­lie so zacho­va­nou pôvod­nou tep­lo­mil­nou fau­nou a fló­rou. V tých­to ska­lách sú osíd­le­né už v mlad­šej dobe kamen­nej (mora​va​ny​.sk).


Mora­va­ny is loca­ted near the mouth of the Strie­bor­ni­ca stre­am, about 5 km from . Mora­va­ny covers an area of just under 11 km² and is home to 2,041 inha­bi­tants. Accor­ding to fin­dings, the vil­la­ge was once the sett­le­ment of mam­moth hun­ters and later a sett­le­ment of the Line­ar Potte­ry and Len­gy­el cul­tu­res. Rich finds of chip­ped sto­ne tools, wea­pons, , and clay figu­res have been dis­co­ve­red. In 1938, a sculp­tu­re of a woman car­ved from mam­moth ivo­ry, kno­wn as the Mora­vian Venus, was found here, esti­ma­ted to be 22,800 years old. It is the oldest evi­den­ce of artis­tic expres­si­on in Slo­va­kia (.sk). The sculp­tu­re is only 7.5 cm tall. It was found in befo­re 1967 and brought to Slo­va­kia after the death of Ger­man archa­e­olo­gist by his assis­tant Gise­la Fre­un­do­vá. The arti­fact was alle­ged­ly dis­co­ve­red bet­we­en 1925 and 1937, possib­ly during plo­wing in the Pod­ko­vi­ca loca­li­ty near Pieš­ťa­ny (.). Lot­har Zotz clai­med to have found ama­zing things in Mora­va­ny, inc­lu­ding anot­her Venus sta­tue over 30 cm tall. The fin­dings were sent to and were lost in the cha­os of World War II (Anton Štev­ko). The Slo­vak Post issu­ed a com­me­mo­ra­ti­ve posta­ge stamp for Mora­vian Venus on Octo­ber 20, 2006. The grap­hic design of the stamp and the engra­ving trans­c­rip­ti­on of the work were cre­a­ted by Arnold Feke (tele​com​.gov​.sk). The writ­ten men­ti­on of the vil­la­ge is from 1348 under the name Mar­wan.” In the 18th cen­tu­ry, the­re was a kom­pa (a kind of com­mu­nal agri­cul­tu­ral esta­te) in Mora­va­ny. The vil­la­ge is home to a ori­gi­nal­ly Renais­san­ce cast­le from the 16th cen­tu­ry, later Baroque-​style. In the Strie­bor­ni­ca val­ley, the­re is a small water reser­vo­ir sur­roun­ded by a rec­re­a­ti­onal area. At the end of the Výtoc­ká val­ley, the­re is a small karst area cal­led Soko­lie ska­ly (wiki​pe​dia​.sk).

A well-​known site in Mora­va­ny is , loca­ted bey­ond Striebornica.

The­re is an edu­ca­ti­onal trail lea­ding to it, pas­sing bene­ath Soko­lie ska­ly, pre­ser­ving the ori­gi­nal ther­mop­hi­lic and flo­ra. The­se rocks have caves that were inha­bi­ted in the youn­ger Sto­ne Age (mora​va​ny​.sk).

Use to Comment on this Post