Hits: 1329

Sto­py tvo­rí člo­vek, sú zvy­čaj­ne symet­ric­ké a uspo­ria­da­né s odliš­ným vzo­rom v závis­los­ti od typu obu­vi, čas­to s vidi­teľ­ný­mi detail­mi, ako sú šnúr­ky ale­bo špi­ce. Sto­py ponú­ka­jú jedi­neč­ný pohľad na pohyb a akti­vi­ty na danom mies­te. Ich cha­rak­ter a vidi­teľ­nosť sú ovplyv­ne­né nie­len dru­hom zvie­ra­ťa ale­bo člo­ve­ka, ale aj pove­ter­nost­ný­mi pod­mien­ka­mi a vlast­nos­ťa­mi pod­kla­du. Zvie­ra­tá s kopy­ta­mi tvo­ria výraz­né sto­py v tva­re čia­ry, kto­ré sú šir­šie vza­du a zužu­jú sa dopre­du. Čas­to sú hlbo­ké a zane­chá­va­jú cha­rak­te­ris­tic­ký tvar na zemi. Zvie­ra­tá s lab­ka­mi tvo­ria malé sto­py s prs­ta­mi a výraz­ný­mi poduš­ka­mi. Sú symet­ric­ké a môžu odha­ľo­vať veľ­kosť a hmot­nosť zvie­ra­ťa, ako aj jeho spô­sob pohy­bu. Sto­py sú výraz­né v snehu.


Footp­rints are cre­a­ted by humans, and they are usu­al­ly sym­met­ri­cal and arran­ged with a dis­tinct pat­tern depen­ding on the type of foot­we­ar, often with visib­le details such as laces or spi­kes. Footp­rints offer a uni­que per­spec­ti­ve on move­ment and acti­vi­ties in a par­ti­cu­lar loca­ti­on. The­ir cha­rac­ter and visi­bi­li­ty are influ­en­ced not only by the type of ani­mal or human but also by weat­her con­di­ti­ons and the cha­rac­te­ris­tics of the surface.

Ani­mals with hooves cre­a­te dis­tinct prints in the sha­pe of a line, wider at the back and tape­ring towards the front. The­se prints are often deep and lea­ve a cha­rac­te­ris­tic sha­pe on the ground. Ani­mals with paws make small prints with toes and pro­mi­nent pads. They are sym­met­ri­cal and can reve­al the size and weight of the ani­mal, as well as its mode of move­ment. Footp­rints are espe­cial­ly pro­noun­ced in the snow.


Use Facebook to Comment on this Post