69  /​100
Hits: 221

sú naj­výz­nam­nej­ším a naj­nav­šte­vo­va­nej­ším stre­dis­kom Bes­kýd, ležia­cim medzi Rad­hoš­ťom a Taneč­ni­cou v nad­mor­skej výš­ke 1018 met­rov nad morom. Meno pochá­dza od pus­tov­ní­kov, kto­rí tu žili do roku 1874. Archi­tek­tú­ru tvo­ria hlav­ne posta­ve­né v ľudo­vom slo­hu Duša­na Jur­ko­vi­ča, kto­ré dopĺňa­jú dre­ve­né koli­by Valaš­ska. V zime sú Pus­tev­ny vyhľa­dá­va­ným lyžiar­skym stre­dis­kom (ces​ke​ho​ry​.cz).


Pus­tev­ny is the most sig­ni­fi­cant and visi­ted resort in the Bes­kids, situ­ated bet­we­en Rad­hošť and at an alti­tu­de of 1018 meters abo­ve sea level. The name deri­ves from the her­mits who lived here until 1874. The archi­tec­tu­re main­ly con­sists of wooden buil­dings built in the sty­le of , com­ple­men­ted by wooden cot­ta­ges typi­cal of the regi­on. In , Pus­tev­ny is a popu­lar ski­ing des­ti­na­ti­on (ces​ke​ho​ry​.cz).


Pus­tev­ny jsou nej­výz­nam­něj­ším a nej­navš­těvo­va­něj­ším stře­dis­kem , leží­cím mezi Rad­hoš­těm a Taneč­ni­cí v nad­mo­řs­ké výš­ce 1018 met­rů nad mořem. Jmé­no pochá­zí od pus­tov­ní­ků, kte­ří zde žili do roku 1874. Archi­tek­tu­ru tvo­ří hlav­ně dře­věné posta­ve­né v lido­vém slo­hu Duša­na Jur­ko­vi­če, kte­ré dopl­ňu­jí dře­věné Valaš­ska. V zimě jsou Pus­tev­ny vyhle­dá­va­ným lyža­řs­kým stře­dis­kem (ces​ke​ho​ry​.cz).


Use to Comment on this Post