Hits: 2825

Podo­lie s roz­lo­hou 17.24 kmleží 11 km od Nové­ho Mes­ta nad Váhom v nad­mor­skej výš­ke 173 met­rov nad morom. V roku 1957 bola k Podo­liu pri­po­je­ná obec Koryt­né (podo​lie​.sk). Žije tu 2016 oby­va­te­ľov (podo​lie​.sk) Obec sa spo­mí­na v roku 1332 ako Les­sak, Lesa­te, neskôr ako Les­set­he, Les­ze­te, Podo­la, Podo­lia. Maďar­ský názov obce je Podo­la, Fel­sőles­zé­te. V roku 1392 sa obec sta­la vlast­níc­tvom Sti­bo­ra a pan­stva Čach­ti­ce. Neskor­šie pat­ri­la rodi­nám Ors­zág­hov­cov, Nádas­dy­ov­cov, od roku 1695 Erdődy­ov­cov. V roku 1787 tu v 116 domoch žilo 968 oby­va­te­ľov. Zaobe­ra­li sa poľ­no­hos­po­dár­stvom a cho­vom dobyt­ka. Po roku 1918 sa zaobe­ra­li aj zho­to­vo­va­ním ľudo­vých vyší­va­ných kožu­chov a žen­ských i muž­ských kro­jov. Počas SNP pôso­bi­li v Koryt­nan­ských a Podol­ských kopa­ni­ciach par­ti­zán­ske sku­pi­ny (e‑obce.sk). 

Obec Koryt­né sa spo­mí­na od roku 1392. Rov­na­ko pat­ri­la pan­stvu Čach­ti­ce. V roku 1787 v 78 domoch žilo 603 oby­va­te­ľov (e‑obce.sk).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post