Hits: 1512

Šíp­ko­vé leží v nad­mor­skej výš­ke 216 met­rov nad morom, neďa­le­ko od Pieš­ťan. Na plo­che 8.3 km2 tu žije 330 oby­va­te­ľov (sip​ko​ve​.sk). V rokoch 1975 – 1992 bola obec miest­nou čas­ťou Vrbo­vé­ho. Naj­star­šie osíd­le­nie cho­tá­ra Šíp­ko­vé­ho pochá­dza z neoli­tu, zis­ti­lo sa na loka­li­te Diel­ce. Z obdo­bia mlad­šej a nesko­rej doby bron­zo­vej sa našli nále­zy v Zahu­me­ni­ciach. V intra­vi­lá­ne obce sú nále­zy zo stre­do­ve­ku, z 14. – 16. sto­ro­čia. Prvá písom­ná zmien­ka o Šíp­ko­vom (Sip­kow, Syp­ko) pochá­dza z roku 1349. Ďal­šie his­to­ric­ké náz­vy obce: Syp­kuo, Siko, Sib­ko, Sip­ko­we, Sip­ko, Syp­ko­we, Schip­ko, Csip­kés. V roku 1598 bolo v obci 48 domov. Rodi­na Apo­ni­ov­cov vlast­ni­la majet­ky v obci až do roku 1874 (Marián Klčo).

Use Facebook to Comment on this Post