I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Octové mikry - veľmi drobné krmivo vhodné aj pre najmenšie ryby

- bio­lo­gicky patrí medzi a medzi . Pri izbo­vej tep­lote sa doží­vajú prie­merne 55 dní, pri níz­kych tep­lo­tách až 10 mesia­cov. Za dob­rých pod­mie­nok sa kul­túra octo­viek za 8 - 10 dní zdvad­sať­ná­sobí (Petr Novák). Roz­mno­žuje sa v pomerne veľ­kých množ­stvách, aj keď ich veľ­kosť ich pre­dur­čuje ku kŕme­niu poteru a men­ších rýb, napr. bojov­níc, neóniek. Cho­váme ich napr. v PET fľa­šiach, kde je s vodou v pomere 1:1. Pou­žiť môžeme aj , prí­padne kvasný . Do octu vlo­žíme malé množ­stvo jabĺčka, alebo iného ovo­cia. Ide­álne je, ak toto roz­mi­xu­jeme na kašu v mixéri. Takého sub­strátu nesmie byť veľa, inak začne fľaša kva­siť. Mikry nesmú byť zatvo­rené, do uzá­ve­rov odpo­rú­čam vyvŕ­tať malé otvory.

Časom sa tekutý obsah vyčíri a my môžeme pozo­ro­vať oblaky mikier vzná­ša­jú­cich sa vo fľaši. Mikry sú dobre vidi­teľné, keď do poze­ráme proti svetlu. Prí­padne ak na ne svie­time bodo­vým svet­lom baterky. Octové , ešte ten­šie ako “oby­čajné” mikry. Nie sú vhodné ani naj­jem­nej­šie sitá dostupné pre , cyk­lopy apod. Na úspešné pre­ce­de­nie je potrebná veľ­kosť ôk 5 μm.

Skr­mo­va­nie octo­vých mikier je prob­lém. Robím to tak, že zle­jem do , ktorá má hrdlo, ktoré sa dá utes­niť zvnútra. Napr. vatou, han­drič­kou, fil­trač­nou hmo­tou. Pre sú ide­álne oby­čajné vínové , kde hrdlo je viac­me­nej rovné, úzke. Nale­jem do tejto po zúžené miesto, utes­ním a dole­jem čerstvou stu­de­nou vodou. Mikry sú antig­ra­vi­tačné, navyše majú ten­den­ciu ísť do čis­tej­šej vody. Za 24 hodín sa väč­šina týchto malých živo­čí­chov pre­pa­sí­ruje do čis­tej vody. Z tejto ich strie­kač­kou vytiah­nem alebo jed­no­du­cho zle­jem a skŕ­mim rybám. Sub­strát, ktorý bol pod utes­ne­ním znovu vle­jem do PET s kul­tú­rou. Obsah kul­túry vydrží veľmi dlho, aj 2 - 3 roky. Občas vyme­ním PET flašu. Podobný, ale rých­lejší postup je, ak máme tzv. U-​skúmavku.

Odkazy:

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech