Hits: 2005

Obec sa nachá­dza na úpä­tí vrchu Choč (jase​no​va​.sk), v nad­mor­skej výš­ke 537 met­rov nad morom. Na plo­che 11.93 km2 žije 416 oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia). Od 14. do 16. sto­ro­čia sa spo­mí­na Jase­no­va lúka. V roku 1608 už osa­da Jase­no­vá mala 10 domov. V roku 1897 tu vzni­kol Gazdovsko-​potravný spo­lok, kto­ré­ho čle­no­via si posta­vi­li prvý obec­ný obchod a prvý val­co­vý mlyn na Ora­ve (Ame­ri­kán) (jase​no​va​.sk). Z Jase­no­vej pochá­dza spi­so­va­teľ Mar­tin Kuku­čín – pôvod­ne Matej Ben­cúr (jase​no​va​.sk). Naro­dil sa tu aj herec, reži­sér a sce­ná­ris­ta Ján Jam­nic­ký (Wiki­pe­dia).

Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post