2016, 2016-2020, Časová línia, Dokumenty, Krajina, Mlyny, Neživé, Podunajské, Podunajsko, Slovenská krajina, Slovenské, Stavby, Stavby, Technika, Technika

Vodný mlyn v Jelke

Hits: 155

Vod­ný mlyn sa dnes nachá­dza na bre­hu Malé­ho Duna­ja, v jeho blíz­kos­ti sa nachá­dza skan­zen zame­ra­ný na poľ­no­hos­po­dár­sku minu­losť obce Jel­ka. Pôvod­ný cha­rak­ter mly­nu bol lod­ný, na kolo­vý bol pre­sta­va­ný v roku 1905 (muze​um​.sk). Je pozo­ru­hod­nou tech­nic­kou pamiat­kou juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska. Zre­kon­štru­ova­ný je od 18. mája 2019. V minu­los­ti boli v Jel­ke mly­ny šty­ri. Je sprí­stup­ne­ný verej­nos­ti, pôvod­ne pat­ril Joze­fo­vi Német­ho­vi, neskôr jeho syno­vi Vin­cen­to­vi a do roku 1973 vnu­ko­vi Ernes­to­vi. V mly­ne mle­li pre­važ­ne raž. Mlyn fun­go­val do aprí­la 1951 (jel​ka​.sk). Jeho mlyn­ské kole­so je funkč­né, pohá­ňa­né je však elek­tro­mo­to­rom (ces​tuj​za​me​nej​.sk). 

V are­áli mly­nu sa nachá­dza­jú ukáž­ky rôz­nych poľ­no­hos­po­dár­skych stro­jov a zaria­de­ní. Napr. sekač­ku na repu, plu­hy, lis na ľan, sane, váhy, sed­liac­ky voz, raj­tár (ces​tuj​za​me​nej​.sk). 

Vod­ný mlyn slú­žil na výro­bu múky. Jeho archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie spá­ja funkč­nosť s este­ti­kou. Tra­dič­né prv­ky mlyn­ské­ho kole­sa, dre­ve­ná kon­štruk­cia a kamen­né ste­ny vytvá­ra­jú har­mó­niu, kto­rá kon­tras­tu­je s oko­li­tou kra­ji­nou. Kaž­dý detail, kaž­dá časť, roz­prá­va prí­beh o dáv­nych časoch, cez kto­ré pre­šiel. Miest­ni oby­va­te­lia chrá­nia a udr­žia­va­jú ten­to uni­kát­ny mlyn ako pamäť pre budú­ce gene­rá­cie. Dnes je vod­ný mlyn turis­tic­kou atrak­ci­ou aj pre mno­hých bra­ti­slav­ča­nov. Občas­ne sa tu kona­jú kul­túr­ne uda­los­ti, fes­ti­va­ly a koncerty.


The water mill is loca­ted on the bank of the Small Danu­be, near which the­re is a muse­um focu­sing on the agri­cul­tu­ral his­to­ry of the vil­la­ge of Jel­ka. The ori­gi­nal cha­rac­ter of the mill was mari­ti­me, con­ver­ted to a whe­el mill in 1905 (muze​um​.sk). It is a remar­kab­le tech­ni­cal monu­ment of sout­hwes­tern Slo­va­kia. It has been recons­truc­ted sin­ce May 18, 2019. In the past, the­re were four mills in Jel­ka. It is open to the pub­lic, ori­gi­nal­ly owned by Jozef Németh, later his son Vin­cent, and until 1973 his grand­son Ernest. The mill main­ly ground rye. The mill ope­ra­ted until April 1951 (jel​ka​.sk). Its mill whe­el is func­ti­onal, but it is powe­red by an elect­ric motor (ces​tuj​za​me​nej​.sk).

In the mill com­plex, the­re are demon­stra­ti­ons of vari­ous agri­cul­tu­ral machi­nes and equ­ip­ment. For exam­ple, a sugar beet mower, plo­ws, flax pre­ss, sled­ges, sca­les, a far­me­r’s cart, a car­ter (ces​tuj​za​me​nej​.sk).

The water mill ser­ved for flour pro­duc­ti­on. Its archi­tec­tu­ral solu­ti­on com­bi­nes func­ti­ona­li­ty with aest­he­tics. Tra­di­ti­onal ele­ments of the mill whe­el, wooden cons­truc­ti­on, and sto­ne walls cre­a­te har­mo­ny that con­trasts with the sur­roun­ding lands­ca­pe. Eve­ry detail, eve­ry part, tells a sto­ry of ancient times through which it has pas­sed. Local resi­dents pro­tect and main­tain this uni­que mill as a memo­ry for futu­re gene­ra­ti­ons. Today, the water mill is a tou­rist att­rac­ti­on even for many resi­dents of Bra­ti­sla­va. Occa­si­onal­ly, cul­tu­ral events, fes­ti­vals, and con­certs are held here.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, 2009, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, Technika, TOP

Odrazy

Hits: 2728

Odra­zy nás spre­vá­dza­jú, môžu to byť jed­no­du­ché fyzi­kál­ne javy odrá­ža­jú­ce svet­lo. Avšak záro­veň môžu vyjad­ro­vať hlbo­ký sym­bo­lic­ký význam. Umel­ci využí­va­jú odra­zy ako moc­ný nástroj na vyjad­re­nie hĺb­ky a kon­tem­plá­cie. V maľ­be, foto­gra­fii a sochár­stve odra­ze­ný obraz čas­to posky­tu­je alter­na­tív­ny pohľad na objekt, či už je to kra­ji­nár­sky motív, por­trét ale­bo abs­trakt­ný kon­cept. Ume­lec­ké die­la zame­ra­né na odra­zy môžu vytvá­rať ilú­zie, kto­ré ohro­mu­jú divá­ka a spúš­ťa­jú dis­ku­siu o vní­ma­ní rea­li­ty. Odra­zy môžu sym­bo­li­zo­vať ove­ľa viac než len fyzi­kál­ny jav. V mno­hých kul­tú­rach sú odra­zy pova­žo­va­né za okno do duše. Zrkad­lá sú spo­je­né s intros­pek­ci­ou a schop­nos­ťou vidieť samé­ho seba bez závo­ja klam­stva. V lite­ra­tú­re a filo­zo­fii sa čas­to hovo­rí o odra­ze ako meta­fo­re pre intros­pek­ciu a hľa­da­nie skry­tých právd. Odra­zy pred­sta­vu­jú roz­ma­ni­tú tému, kto­rá nám umož­ňu­je pre­skú­mať spo­je­nie medzi fyzi­kou, ume­ním, filo­zo­fi­ou a tech­no­ló­gi­ou. Sú to viac než len obra­zy odrá­ža­jú­ce svet­lo. Odra­zy nám posky­tu­jú nástroj na hlb­šie pocho­pe­nie seba, sve­ta oko­lo nás a našej inte­rak­cie s ním. Je to téma, kto­rá nám stá­le ponú­ka nové pohľa­dy a otvá­ra pries­tor na kre­a­ti­vi­tu a zázra­ky v našom neus­tá­le sa menia­com sve­te. V našom bež­nom živo­te sme obklo­pe­ní odraz­mi. Od odra­zu v zrkad­le pri odra­zy v oknách v moder­ných mra­ko­dra­poch. Voda na hla­di­ne jaze­ra nám pri­ná­ša zrkad­lo­vý obraz oblo­hy a stro­mov. Aj naša medzi­ľud­ská inte­rak­cia môže byť for­mou odra­zu, keď sa odzr­kad­ľu­je­me v poci­toch a reak­ciách druhých.

Fyzi­kál­ny odraz je pro­ces, kto­rým svet­lo, zvuk ale­bo iný druh vlne­nia mení smer, keď nara­zí na povrch. Zrkad­lá, voda a iné hlad­ké povr­chy majú schop­nosť vytvá­rať jas­né a pres­né odra­zy oko­li­té­ho pro­stre­dia. Ten­to jav, pozo­ro­va­ný už od pra­dáv­nych čias, našiel svo­je mies­to v roz­vo­ji opti­ky a ďal­ších ved­ných dis­cip­lín. V súčas­nom sve­te hra­jú odra­zy kľú­čo­vú úlo­hu v tech­no­lo­gic­kých ino­vá­ciách. Odra­ze­né svet­lo v optic­kých vlák­nach, odra­zy v obra­zo­vých sen­zo­roch a odraz v obvo­doch umož­ňu­jú fun­kciu mno­hých moder­ných zaria­de­ní. Okrem toho sa odra­zy čas­to využí­va­jú v dizaj­ne uží­va­teľ­ských roz­hra­ní a her­nom prie­mys­le na dosia­hnu­tie vizu­ál­nych efek­tov a pôso­bi­vých interakcií.


Ref­lec­ti­ons accom­pa­ny us; they can be sim­ple phy­si­cal phe­no­me­na ref­lec­ting light. Howe­ver, they can also express a deep sym­bo­lic mea­ning. Artists use ref­lec­ti­ons as a power­ful tool to con­vey depth and con­tem­pla­ti­on. In pain­ting, pho­tog­rap­hy, and sculp­tu­re, a ref­lec­ted ima­ge often pro­vi­des an alter­na­ti­ve view of the sub­ject, whet­her it’s a lands­ca­pe, por­trait, or abs­tract con­cept. Art­works focu­sed on ref­lec­ti­ons can cre­a­te illu­si­ons that ama­ze vie­wers and spark dis­cus­si­ons about the per­cep­ti­on of rea­li­ty. Ref­lec­ti­ons can sym­bo­li­ze much more than just a phy­si­cal phe­no­me­non. In many cul­tu­res, ref­lec­ti­ons are con­si­de­red a win­dow to the soul. Mir­rors are asso­cia­ted with intros­pec­ti­on and the abi­li­ty to see one­self wit­hout the veil of decep­ti­on. In lite­ra­tu­re and phi­lo­sop­hy, ref­lec­ti­ons are often spo­ken of as a metap­hor for intros­pec­ti­on and the search for hid­den truths.

Ref­lec­ti­ons repre­sent a diver­se topic that allo­ws us to explo­re the con­nec­ti­on bet­we­en phy­sics, art, phi­lo­sop­hy, and tech­no­lo­gy. They are more than just ima­ges ref­lec­ting light. Ref­lec­ti­ons pro­vi­de us with a tool for a dee­per unders­tan­ding of our­sel­ves, the world around us, and our inte­rac­ti­on with it. It is a the­me that con­ti­nu­al­ly offers new per­spec­ti­ves and opens up spa­ce for cre­a­ti­vi­ty and won­ders in our ever-​changing world. In our eve­ry­day lives, we are sur­roun­ded by ref­lec­ti­ons. From the ref­lec­ti­on in the mir­ror to ref­lec­ti­ons in the win­do­ws of modern skysc­ra­pers. The water on the sur­fa­ce of a lake brings us a mir­ro­red ima­ge of the sky and tre­es. Even our inter­per­so­nal inte­rac­ti­on can be a form of ref­lec­ti­on as we mir­ror our­sel­ves in the fee­lings and reac­ti­ons of others.

Phy­si­cal ref­lec­ti­on is the pro­cess by which light, sound, or other types of waves chan­ge direc­ti­on when they encoun­ter a sur­fa­ce. Mir­rors, water, and other smo­oth sur­fa­ces have the abi­li­ty to cre­a­te cle­ar and pre­ci­se ref­lec­ti­ons of the sur­roun­ding envi­ron­ment. This phe­no­me­non, obser­ved sin­ce ancient times, has found its pla­ce in the deve­lop­ment of optics and other scien­ti­fic dis­cip­li­nes. In the modern world, ref­lec­ti­ons play a cru­cial role in tech­no­lo­gi­cal inno­va­ti­ons. Ref­lec­ted light in opti­cal fibers, ref­lec­ti­ons in ima­ge sen­sors, and ref­lec­ti­ons in cir­cu­its enab­le the func­ti­oning of many modern devi­ces. More­over, ref­lec­ti­ons are often used in user inter­fa­ce design and the gaming indus­try to achie­ve visu­al effects and impres­si­ve interactions.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2007, 2010, 2011, 2011-2015, 2012, 2014, Časová línia, Dokumenty, Technika, TOP

Svetlo

Hits: 5532

Svet­lo je magic­ké médium, plné farieb a tie­ňov. V rukách foto­gra­fa sa svet­lo stá­va far­bou, tva­rom a emó­ci­ou. Od jed­no­du­chých prí­rod­ných sce­né­rií po pul­zu­jú­ce mest­ské noč­né živo­ty, svet­lo pri­ná­ša do foto­gra­fie neko­neč­né mož­nos­ti. Jed­ným zo spô­so­bov, ako foto­gra­fo­vať svet­lo, je pra­co­vať s kon­tras­tom. Sil­né kon­tras­ty medzi svet­lom a tie­ňom vytvá­ra­jú dra­ma­tic­ké scé­ny a zdô­raz­ňu­jú detai­ly. Prí­kla­dom môže byť foto­gra­fo­va­nie osvet­le­ných ulíc v noci ale­bo por­trét so sil­ným slneč­ným žia­re­ním. Foto­gra­fo­va­nie svi­ta­nia a zápa­du sln­ka môže tvo­riť sním­ky s poetic­kým až melan­cho­lic­kým nády­chom. Stmie­va­jú­ce sa svet­lo vytvá­ra nád­her­né odtie­ne a jem­né pre­cho­dy, kto­ré sú ide­ál­ne pre zachy­te­nie krá­sy kaž­do­den­ných okamihov.

Prí­ro­da ponú­ka jedi­neč­né sve­tel­né prí­be­hy. Ran­ná rosa na pavu­či­nách, hra slneč­ných lúčov v hus­tom lese, ale­bo odles­ky na hla­di­ne jaze­ra. Foto­gra­fo­va­nie prí­rod­né­ho svet­la vyža­du­je cit­li­vý prí­stup k oko­li­té­mu pro­stre­diu a jeho jedi­neč­ným sve­tel­ným pod­mien­kam. Expe­ri­men­to­va­nie s tech­ni­ka­mi doká­že vytvo­riť abs­trakt­né obra­zy. Pri por­trét­nom foto­gra­fo­va­ní sa svet­lo stá­va kľú­čo­vým nástro­jom na zdô­raz­ne­nie rysov tvá­re a vyjad­re­nie nála­dy. Hra so svet­lom, ako naprí­klad vytvá­ra­nie tie­ňov, môže vytvo­riť por­tré­ty s hlbo­kým emo­ci­onál­nym posolstvom.


Light is a magi­cal medium, brim­ming with colors and sha­do­ws. In the hands of a pho­tog­rap­her, light trans­forms into color, form, and emo­ti­on. From sim­ple natu­ral lands­ca­pes to pul­sa­ting urban nights­ca­pes, light brings end­less possi­bi­li­ties to pho­tog­rap­hy. One way to cap­tu­re light is by wor­king with con­trast. Strong con­trasts bet­we­en light and sha­dow cre­a­te dra­ma­tic sce­nes, emp­ha­si­zing details. Exam­ples inc­lu­de pho­tog­rap­hing illu­mi­na­ted city stre­ets at night or cap­tu­ring a por­trait in inten­se sun­light. Pho­tog­rap­hing the dawn and dusk can pro­du­ce ima­ges with a poetic and some­ti­mes melan­cho­lic touch. The fading light cre­a­tes beau­ti­ful sha­des and subt­le trans­i­ti­ons, ide­al for cap­tu­ring the beau­ty of eve­ry­day moments.

Natu­re offers uni­que light sto­ries – mor­ning dew on spi­der­webs, the play of sun­be­ams in a den­se forest, or ref­lec­ti­ons on the sur­fa­ce of a lake. Pho­tog­rap­hing natu­ral light requ­ires a sen­si­ti­ve app­ro­ach to the sur­roun­ding envi­ron­ment and its uni­que ligh­ting con­di­ti­ons. Expe­ri­men­ting with tech­ni­qu­es can cre­a­te abs­tract ima­ges. In por­trait pho­tog­rap­hy, light beco­mes a key tool for high­ligh­ting facial fea­tu­res and expres­sing mood. Pla­y­ing with light, such as cre­a­ting sha­do­ws, can craft por­traits with a pro­found emo­ti­onal mes­sa­ge. Light, in its vari­ous forms, invi­tes pho­tog­rap­hers to explo­re and cap­tu­re the essen­ce of moments, whet­her in the sere­ne lands­ca­pes of natu­re or the dyna­mic nar­ra­ti­ves of human faces.

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2012, Časová línia, Dokumenty, Neživé, Oravské, Slovenské, Technika, Technika

Výstava kočiarov v Oravskom Podzámku

Hits: 1697

Výsta­va kočia­rov v Orav­skom Podzám­ku pred­sta­vu­je zau­jí­ma­vú zbier­ku kočia­rov, ponú­ka­júc náv­štev­ní­kom pohľad do his­tó­rie tej­to dopra­vy. Roz­ma­ni­tá šká­la kočia­rov na výsta­ve zahŕňa prí­kla­dy z rôz­nych ér, pri­čom kaž­dý odrá­ža štýl a fun­kci­ona­li­tu svo­jej doby. Výsta­va nie­len zdô­raz­ňu­je tech­no­lo­gic­ký pokrok v návrhu kočia­rov, ale aj pre­skú­ma kul­túr­ne a spo­lo­čen­ské aspek­ty spo­je­né s tými­to dru­hom dopra­vy. Slú­ži aj ako cen­ný vzde­lá­va­cí zdroj, zacho­vá­va­jú­ci remes­lo výro­by kočia­rov a jeho význam pri for­mo­va­ní spô­so­bu, akým sa ľudia pohy­bo­va­li v minulosti.


The car­ria­ge exhi­bi­ti­on in Orav­ský Podzá­mok pre­sents an intri­gu­ing col­lec­ti­on of car­ria­ges, pro­vi­ding visi­tors with a glim­pse into the his­to­ry of this mode of tran­s­por­ta­ti­on. The diver­se ran­ge of car­ria­ges on disp­lay inc­lu­des exam­ples from dif­fe­rent eras, each ref­lec­ting the sty­le and func­ti­ona­li­ty of its time. The exhi­bi­ti­on not only high­lights tech­no­lo­gi­cal advan­ce­ments in car­ria­ge design but also explo­res the cul­tu­ral and socie­tal aspects asso­cia­ted with this form of tran­s­por­ta­ti­on. It ser­ves as a valu­ab­le edu­ca­ti­onal resour­ce, pre­ser­ving the craft of car­ria­ge manu­fac­tu­ring and its sig­ni­fi­can­ce in sha­ping the way peop­le moved in the past.


Wys­ta­wa powo­zów w Orav­ský Podzá­mok pre­zen­tu­je fas­cy­nu­jącą kolekc­ję powo­zów, ofe­ru­jąc odwie­dza­jącym spojr­ze­nie w his­to­rię tego środ­ka tran­s­por­tu. Różno­rod­na gama powo­zów na wys­ta­wie obej­mu­je przy­kła­dy z różnych epok, z każdym odzwier­cied­la­jącym styl i fun­kc­jo­nal­no­ść swo­jej epo­ki. Wys­ta­wa nie tyl­ko pod­kre­śla postępy tech­no­lo­gicz­ne w pro­jek­to­wa­niu powo­zów, ale także bada aspek­ty kul­tu­ro­we i spo­łecz­ne zwi­ąza­ne z tym rodza­jem tran­s­por­tu. Pełni również rolę cen­ne­go źró­dła edu­ka­cyj­ne­go, zacho­wu­jąc rze­mi­osło pro­dukc­ji powo­zów i jego znac­ze­nie w ksz­ta­łto­wa­niu spo­so­bu, w jaki ludzie porus­za­li się w przeszłości.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, 2011-2015, 2013, Časová línia, Technika, TOP

Lode

Hits: 1898

Lode sú majes­tát­ne pla­vid­lá, kto­ré so sebou nesú svo­je vlast­né prí­be­hy. Od prvých dre­ve­ných lodí až po moder­né výlet­né lode nás pri­ťa­hu­jú svo­jou roz­ma­ni­tos­ťou a his­tó­ri­ou. V pra­ve­ku sa vyre­zá­va­li lode s kme­ňov stro­mov. Prvot­né dre­vá­ky a kanoe sa postup­ne meni­li na par­ní­ky, ele­gant­né jach­ty plné rôz­nych tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií. Lode vždy boli spo­je­né s obja­vo­va­ním nových sve­tov. Obja­vi­teľ­ské výpra­vy umož­ni­li pre­skú­mať a pocho­piť rôz­ne kul­tú­ry. Výraz­ne dopo­moh­li ku obcho­du. Majú aj roz­mer slo­bo­dy, dob­ro­druž­stva, stá­va­li sa čas­to meta­fo­rou snov a žela­ní. Dneš­né lode posky­tu­jú luxus­ný pries­tor pre rekre­ač­né plav­by, pohod­lie a samoz­rej­me zážitky.


Ships are majes­tic ves­sels that car­ry the­ir own sto­ries. From the first wooden boats to modern cru­ise ships, they cap­ti­va­te us with the­ir diver­si­ty and his­to­ry. In pre­his­to­ric times, ships were car­ved from tree trunks. Pri­mi­ti­ve dugout cano­es gra­du­al­ly evol­ved into ste­ams­hips, ele­gant yachts fil­led with vari­ous tech­no­lo­gi­cal inno­va­ti­ons. Ships have alwa­ys been lin­ked to the explo­ra­ti­on of new worlds. Explo­ra­to­ry expe­di­ti­ons allo­wed the exa­mi­na­ti­on and unders­tan­ding of vari­ous cul­tu­res, sig­ni­fi­can­tly con­tri­bu­ting to tra­de. They also sym­bo­li­ze fre­e­dom and adven­tu­re, often beco­ming metap­hors for dre­ams and desi­res. Toda­y­’s ships pro­vi­de luxu­ri­ous spa­ces for rec­re­a­ti­onal voy­ages, offe­ring com­fort and, of cour­se, unfor­get­tab­le experiences.

Use Facebook to Comment on this Post