Hits: 2290

Hin­cov potok sa nachá­dza v Men­gu­sov­skej doli­ne (Peter Kac­lík). Meria 4.9 km, vyte­ká z Veľ­ké­ho Hin­cov­ho ple­sa, z nad­mor­skej výš­ky 1940 met­rov. Spo­lu s ľavo­stran­nou Kru­pou vytvá­ra rie­ku Pop­rad (wiki​pe​dia​.sk).


The Hin­cov Stre­am is loca­ted in the Men­gu­sov­ská Val­ley (Peter Kac­lík). It is 4.9 km long and ori­gi­na­tes from the Gre­at Hin­cov Lake at an alti­tu­de of 1940 meters abo­ve sea level. Toget­her with the left tri­bu­ta­ry Kru­pa, it forms the Pop­rad River (wiki​pe​dia​.sk).


Hin­cov potok znaj­du­je się w Doli­nie Men­gus­zo­ws­kiej (Peter Kac­lík). Mier­zy 4,9 km i wypły­wa z Wiel­kie­go Hin­co­we­go Sta­wu, z wyso­ko­ści 1940 met­rów nad pozi­omem mor­za. Razem z lewym dopły­wem Kru­pa twor­zy rze­kę Pop­rad (wiki​pe​dia​.sk).


Odka­zy

  • Bog­dan Kaleta

Use Facebook to Comment on this Post