Hits: 2571

Fili­po­vo je dedi­na a Horeh­ro­ní, z kto­rej okrem iné­ho pochá­dza môj otec. Je to krás­ny kraj medzi Níz­ky­mi Tat­ra­mi Murán­skou pla­ni­nou na dru­hej stra­ne. Pod­ľa Ban­ské­ho archí­vu v Ban­skej Štiav­ni­ci boli v roku 1710 vo Fili­po­ve 3 domy. V jed­nom býval Tomáš Faš­ko s rodi­nou, v dru­hom snáď jeho brat Matej s rodi­nou. V tre­ťom býva­li švag­rov­ci Knap­čokRus­nák. Pod­ľa zázna­mov si zrej­me zobra­li ses­try Faš­ko­vé od otca Micha­la Faš­ka. Pod­ľa sčí­ta­nia oby­va­te­ľov z roku 1810 bolo vo Fili­po­ve 12 domov, v kto­rých žilo 106 osôb v 22 rodi­nách. Veľ­kú pre­va­hu majú Faš­kov­ci - 61 osôb v 9 domoch (z toho v 3 domoch aj s iný­mi rodi­na­mi), Dugá­tov­cov bolo 13 a žili tu 2 rodi­ny v jed­nom dome.


Fili­po­vo is a vil­la­ge in Horeh­ro­nie, and it is the birthp­la­ce of my fat­her, among other things. It is a beau­ti­ful regi­on situ­ated bet­we­en the Low Tatras and Murán­ska Pla­ni­na on the other side. Accor­ding to the Mining Archi­ve in Ban­ská Štiav­ni­ca, the­re were three hou­ses in Fili­po­vo in 1710. Tomáš Faš­ko lived with his fami­ly in one, possib­ly his brot­her Matej with his fami­ly in anot­her, and the in-​laws Knap­čok and Rus­nák in the third. Accor­ding to records, the Faš­ko sis­ters like­ly mar­ried Knap­čok and Rus­nák. Accor­ding to the cen­sus of 1810, the­re were 12 hou­ses in Fili­po­vo, with 106 peop­le living in 22 fami­lies. The Faš­ko fami­ly domi­na­ted with 61 indi­vi­du­als in 9 hou­ses (inc­lu­ding 3 hou­ses with other fami­lies), and the­re were 13 mem­bers of the Dugát fami­ly living in 2 houses.


Use Facebook to Comment on this Post