2011-2015, 2012, Časová línia, České, Česko, Južná Morava, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Zahraničie

Strážnice

Hits: 2447

Stráž­ni­ce sú malým mes­tom pri hra­ni­ciach zo Slo­ven­skom na juhu Mora­vy. Tak­po­ve­diac na skok od Ska­li­ce.

Nemec­ky názov je Strass­nitz. Žije tu viac tak­mer 6 tisíc oby­va­te­ľov (Wiki­pe­dia CZ). V 5. sto­ro­čí na mies­te dneš­ných Stráž­nic posta­vi­li Slo­va­nia osa­du. Pred nimi tu žili 4 sto­ro­čie pred n. l. Kel­ti a od kon­ca 1. sto­ro­čia Ger­má­ni (Ská­cel). Počiat­ky Stráž­nic sú spo­jo­va­né s upev­ňo­va­ním hra­níc čes­ké­ho štá­tu v dobe vlá­dy Pře­mys­la Ota­ka­ra II., v dru­hej polo­vi­ci 13. sto­ro­čia. Aj meno mes­ta je odvo­dzo­va­né od stráž­nej fun­kcie. Stráž­nic­ký hrad bol posta­ve­ný v roku 1260. O veľ­ký roz­mach mes­ta sa zaslú­žil hej­tman Petr Stráž­nic­ký. Začiat­kom 15. sto­ro­čia kúpi­li mes­to Žero­tí­nov­ci, kto­rí pod­po­ro­va­li brat­ríc­ke škols­tvo. Takú­to ško­lu v rokoch 16045 nav­šte­vo­val Ján Ámos Komen­ský, kto­rý tu mal tetu. V máji 1605 bolo mes­to vypá­le­né (Vra­ti­slav­ský).

Domi­nan­tou mes­ta je Stráž­ní bílá věž z roku 1615 (straz​ni​ce​-mes​to​.cz). O vybu­do­va­ní náro­do­pis­né­ho múzea v prí­ro­de sa zača­lo uva­žo­vať počiat­kom 20. sto­ro­čia. Avšak až v roku 1973 sa zača­lo z jeho výstav­bou (skan​zens​traz​ni​ce​.cz). Na pre­lo­me júna a júla sa tu koná­va­jú folk­lór­ne fes­ti­va­ly (Vra­ti­slav­ský).


Stráž­ni­ce is a small town loca­ted near the bor­ders with Slo­va­kia in sout­hern Mora­via, prac­ti­cal­ly a sto­ne­’s throw from Skalica.

In Ger­man, it is cal­led Strass­nitz. App­ro­xi­ma­te­ly 6,000 inha­bi­tants live here (Wiki­pe­dia CZ). In the 5th cen­tu­ry, Slavs built a sett­le­ment in the area that is now Stráž­ni­ce. Pri­or to them, Celts inha­bi­ted the regi­on four cen­tu­ries befo­re Christ, fol­lo­wed by Ger­mans from the end of the 1st cen­tu­ry (Ská­cel). The begin­nings of Stráž­ni­ce are asso­cia­ted with the for­ti­fi­ca­ti­on of the Czech sta­te bor­ders during the rule of Pře­mysl Ota­kar II in the second half of the 13th cen­tu­ry. The city­’s name itself is deri­ved from its guar­ding func­ti­on. Stráž­ni­ce Cast­le was built in 1260. Cap­tain Petr Stráž­nic­ký pla­y­ed a sig­ni­fi­cant role in the city­’s deve­lop­ment. In the ear­ly 15th cen­tu­ry, the Žero­tín fami­ly pur­cha­sed the city, sup­por­ting fra­ter­nal edu­ca­ti­on. In 1604 – 1605, Ján Ámos Komen­ský, who had an aunt in the city, atten­ded such a scho­ol. In May 1605, the city was bur­ned down (Vra­ti­slav­ský).

The town’s domi­nant fea­tu­re is the Whi­te Tower of Stráž­ni­ce, built in 1615 (straz​ni​ce​-mes​to​.cz). Con­si­de­ra­ti­on for the estab­lish­ment of an eth­nog­rap­hic open-​air muse­um began in the ear­ly 20th cen­tu­ry. Howe­ver, it was only in 1973 that cons­truc­ti­on com­men­ced (skan​zens​traz​ni​ce​.cz). Folk­lo­re fes­ti­vals take pla­ce here at the turn of June and July (Vra­ti­slav­ský).


Stráž­ni­ce ist eine kle­i­ne Stadt in der Nähe der Gren­ze zur Slo­wa­kei im Süden von Mäh­ren, prak­tisch einen Kat­zens­prung von Ska­li­ca entfernt.

Auf Deutsch wird es Strass­nitz genannt. Etwa 6.000 Ein­woh­ner leben hier (Wiki­pe­dia CZ). Im 5. Jahr­hun­dert errich­te­ten Sla­wen eine Sied­lung an der Stel­le des heuti­gen Stráž­ni­ce. Vor ihnen leb­ten Kel­ten in der Regi­on vier Jahr­hun­der­te vor Chris­tus, gefolgt von Ger­ma­nen ab Ende des 1. Jahr­hun­derts (Ská­cel). Die Anfän­ge von Stráž­ni­ce sind mit der Befes­ti­gung der tsche­chis­chen Sta­atsg­ren­zen wäh­rend der Herrs­chaft von Pře­mysl Ota­kar II. in der zwe­i­ten Hälf­te des 13. Jahr­hun­derts ver­bun­den. Der Name der Stadt selbst lei­tet sich von ihrer Schutz­funk­ti­on ab. Die Stráž­ni­ce Burg wur­de 1260 erbaut. Haupt­mann Petr Stráž­nic­ký spiel­te eine bede­uten­de Rol­le in der Ent­wick­lung der Stadt. Anfang des 15. Jahr­hun­derts erwarb die Fami­lie Žero­tín die Stadt, die die Bru­ders­chafts­bil­dung unters­tütz­te. In den Jah­ren 1604 – 1605 besuch­te Ján Ámos Komen­ský, der hier eine Tan­te hat­te, eine sol­che Schu­le. Im Mai 1605 wur­de die Stadt nie­der­geb­rannt (Vra­ti­slav­ský).

Das domi­nie­ren­de Merk­mal der Stadt ist der Wei­ße Turm von Stráž­ni­ce, der 1615 erbaut wur­de (straz​ni​ce​-mes​to​.cz). Über­le­gun­gen zur Grün­dung eines eth­no­gra­fis­chen Fre­i­licht­mu­se­ums began­nen zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts. Die Bau­ar­be­i­ten began­nen jedoch erst im Jahr 1973 (skan​zens​traz​ni​ce​.cz). Folk­lo­re­fes­ti­vals fin­den hier zur Wen­de von Juni und Juli statt (Vra­ti­slav­ský).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006, 2006-2010, Časová línia, České, Česko, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Východné Čechy, Zahraničie

Rychnov nad Kněžnou – malé mestečko vo východných Čechách

Hits: 1682

Rych­nov nad Kněž­nou sa nachá­dza na východ od Hrad­ca Krá­lo­vé a neďa­le­ko od poľ­ských hra­níc. Bol som v ňom viac­krát, vždy na mňa pôso­bi­lo ako prí­jem­né, pokoj­né mes­teč­ko. Mes­to Rych­nov je zná­me aj vďa­ka zám­ku, his­to­ric­kej pamiat­ke. Pred­sta­vu­je význam­nú turis­tic­kú atrak­ciu, sym­bo­li­zu­je bohat­stvo a pre­stíž mes­ta. V zámoc­kom are­áli sa nachá­dza­jú pek­né záh­ra­dy a expozície.

Nemec­ký názov pre Rych­nov je Rei­che­nau and der Knie­schna. Jeho roz­lo­ha je nece­lých 35 km2. His­to­ric­ké jad­ro je mes­t­kou pamiat­ko­vou zónou (wikipedia.cs). Prvá písom­ná zmien­ka o Rych­no­ve je z 1.2.1258 v lis­ti­ne Pře­mys­la Ota­ka­ra II., kde je uve­de­ný ako jeden zo sved­kov Her­mann de Riche­na­we – Heřman z Rych­no­va (rych​nov​-city​.cz). S mes­teč­kom bol zalo­že­ný aj kos­tol svä­té­ho Hav­la. Rych­nov­skí páni až do začiat­ku 15. sto­ro­čia boli potom­ko­via Heřma­na (wikipedia.cs). V roku 1783 bol v Rych­no­ve zria­de­ný vrch­nos­ten­ský súd. V roku 1950 doš­lo k pri­po­je­niu nie­kto­rých oko­li­tých obcí. Neskôr k ich osa­mos­tat­ne­niu a od 1.1.1981 opäť k pri­po­je­niu Dlo­hé Vsi, Jaho­do­va, Jam, Jed­li­ny, Lipov­ky, Litoh­ra­du, Luka­víc, Nové­ho a Sta­ré­ho Loko­ta, Rov­ně, Sle­me­na a Syn­ko­va. Po roku 1989 doš­lo k osa­mos­tat­ne­niu obcí Jaho­dov, Luka­vi­ce, Sle­me­no a Syn­kov. V súčas­nos­ti má Rych­nov tie­to čas­ti: Dlou­há Ves, Jámy, Lipov­ka, Litoh­ra­dy, Lokot, Pan­ská Hab­ro­vá, Roveň, Rych­nov. Leží vo východ­ných Čechách, v pod­ho­rí Orlic­kých hôr, pre­te­ká ním rie­ka Kněž­na (rych​nov​-city​.cz).

V mes­te žije tak­mer 12000 oby­va­te­ľov (rych​nov​-city​.cz). Zná­my je Kolo­wrat­ský zámok, počiat­ky výstav­by tej­to baro­ko­vej stav­by spa­da­jú do roku 1670. Cca v roku 1722 bol roz­ší­re­ný, autor­stvo je pri­pi­so­va­né Giovan­ni­mu San­ti­ni­mu (rych​nov​-city​.cz). Pôvod­nú stav­bu má na sve­do­mí prav­de­po­dob­ne Dome­ni­co Orsi (kolo​wrat​.com). Zná­me osob­nos­ti Rych­no­va: herec a dra­ma­tik Jiří Šlitr.


Rych­nov nad Kněž­nou is loca­ted to the east of Hra­dec Krá­lo­vé and near the Polish bor­der. I have visi­ted it seve­ral times, and it alwa­ys struck me as a ple­a­sant, pea­ce­ful town.

The Ger­man name for Rych­nov is Rei­che­nau an der Knie­schna. Its area is just under 35 km². The his­to­ri­cal cen­ter is a muni­ci­pal heri­ta­ge zone (wikipedia.cs). The first writ­ten men­ti­on of Rych­nov is from Feb­ru­ary 1, 1258, in a char­ter of Pře­mysl Ota­kar II, whe­re it is men­ti­oned as one of the wit­nes­ses, Her­mann de Riche­na­we – Heřman from Rych­nov (rych​nov​-city​.cz). The town was foun­ded with the cons­truc­ti­on of the church of St. Gall. The lords of Rych­nov, des­cen­dants of Heřman, ruled until the ear­ly 15th cen­tu­ry (wikipedia.cs).

In 1783, a mano­rial court was estab­lis­hed in Rych­nov. In 1950, some sur­roun­ding vil­la­ges were anne­xed, later gai­ning inde­pen­den­ce, and from Janu­ary 1, 1981, they were again anne­xed: Dlo­há Ves, Jaho­do­va, Jam, Jed­li­ny, Lipov­ky, Litoh­rad, Luka­vi­ce, Nové a Sta­ré Loko­ta, Rov­ně, Sle­me­no, and Syn­kov. After 1989, the vil­la­ges Jaho­dov, Luka­vi­ce, Sle­me­no, and Syn­kov gai­ned inde­pen­den­ce. Cur­ren­tly, Rych­nov con­sists of the fol­lo­wing parts: Dlou­há Ves, Jámy, Lipov­ka, Litoh­ra­dy, Lokot, Pan­ská Hab­ro­vá, Roveň, and Rych­nov. It lies in eas­tern Bohe­mia, in the foot­hills of the Orlic­ké Moun­tains, with the Kněž­na River flo­wing through it (rych​nov​-city​.cz).

The town has a popu­la­ti­on of near­ly 12,000 (rych​nov​-city​.cz). The Kolo­wrat Cast­le is well-​known, with cons­truc­ti­on begin­ning around 1670. It was expan­ded around 1722, with Giovan­ni San­ti­ni att­ri­bu­ted to the exten­si­on, and the ori­gi­nal cons­truc­ti­on is like­ly cre­di­ted to Dome­ni­co Orsi (kolo​wrat​.com). Notab­le per­so­na­li­ties from Rych­nov inc­lu­de actor and pla­y­wright Jiří Šlitr.

The town of Rych­nov is also kno­wn for its cast­le, a his­to­ri­cal monu­ment. It repre­sents a sig­ni­fi­cant tou­rist att­rac­ti­on, sym­bo­li­zing the wealth and pre­sti­ge of the city. In the cast­le grounds, the­re are beau­ti­ful gar­dens and exhibits.


Rych­nov nad Kněž­nou befin­det sich öst­lich von Hra­dec Krá­lo­vé und in der Nähe der pol­nis­chen Gren­ze. Ich war mehr­mals dort, es wir­kte immer auf mich wie eine ange­neh­me, ruhi­ge Kleinstadt.

Der deuts­che Name für Rych­nov ist Rei­che­nau an der Knie­schna. Die Flä­che bet­rägt knapp 35 km². Die his­to­ris­che Alts­tadt ist ein städ­tis­ches Denk­mal­ge­biet (wikipedia.cs). Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung von Rych­nov stammt aus dem 1.2.1258 in der Urkun­de von Pře­mysl Ota­kar II., in der Her­mann de Riche­na­we als einer der Zeugen genannt wird – Her­mann von Rych­nov (rych​nov​-city​.cz). Mit der Stadt wur­de auch die Kir­che des Hei­li­gen Havel geg­rün­det. Die Her­ren von Rych­nov waren bis zum Anfang des 15. Jahr­hun­derts Nach­kom­men von Her­mann (wikipedia.cs). Im Jahr 1783 wur­de in Rych­nov ein Gericht ein­ge­rich­tet. Im Jahr 1950 kam es zur Ein­glie­de­rung eini­ger umlie­gen­der Geme­in­den. Spä­ter zu ihrer Selb­stän­dig­ke­it und ab dem 1.1.1981 erne­ut zur Ein­glie­de­rung von Dlo­hé Vsi, Jaho­do­va, Jam, Jed­li­ny, Lipov­ky, Litoh­rad, Luka­víc, Nové­ho a Sta­ré­ho Loko­ta, Rov­ně, Sle­me­na und Syn­ko­va. Nach 1989 kam es zur Selb­stän­dig­ke­it der Geme­in­den Jaho­dov, Luka­vi­ce, Sle­me­no und Syn­kov. Der­ze­it hat Rych­nov die­se Tei­le: Dlou­há Ves, Jámy, Lipov­ka, Litoh­ra­dy, Lokot, Pan­ská Hab­ro­vá, Roveň, Rych­nov. Es liegt in Ost­böh­men, am Fuße des Adler­ge­bir­ges, durch das der Fluss Kněž­na flie­ßt (rych​nov​-city​.cz).

In der Stadt leben fast 12.000 Ein­woh­ner (rych​nov​-city​.cz). Bekannt ist das Kolowrat-​Schloss, des­sen Bau­be­ginn auf das Jahr 1670 zurück­geht. Es wur­de etwa im Jahr 1722 erwe­i­tert und Giovan­ni San­ti­ni wird als Autor zugesch­rie­ben (rych​nov​-city​.cz). Die urs­prün­gli­che Struk­tur wird wahrs­che­in­lich Dome­ni­co Orsi zugesch­rie­ben (kolo​wrat​.com). Bekann­te Per­sön­lich­ke­i­ten aus Rych­nov: der Schaus­pie­ler und Dra­ma­ti­ker Jiří Šlitr.


Rych­nov nad Kněž­nou znaj­du­je się na wschód od Hra­dec Krá­lo­vé i nie­da­le­ko od gra­ni­cy z Pol­ską. Byłem tam kil­ka razy, zaws­ze spra­wia­ło na mnie wra­że­nie przy­jem­ne­go, spo­koj­ne­go miasteczka.

Nie­miec­ka nazwa Rych­no­va to Rei­che­nau an der Knie­schna. Jego powierzch­nia wyno­si nie­ca­łe 35 km². His­to­rycz­ne cen­trum jest obsza­rem zabyt­ko­wym (wikipedia.cs). Pier­ws­za pisem­na wzmian­ka o Rych­no­vie pocho­dzi z 1.2.1258 roku w doku­men­cie Pře­mys­la Ota­ka­ra II., gdzie Her­mann de Riche­na­we jest wymie­ni­ony jako jeden z świad­ków – Her­mann z Rych­no­va (rych​nov​-city​.cz). Z mias­tem zwi­ąza­ny jest również kości­ół św. Hav­la. Pana Rych­nov do poc­ząt­ku XV wie­ku byli potom­ka­mi Her­ma­na (wikipedia.cs). W 1783 roku w Rych­no­vie pows­tał sąd panie­ńs­ki. W 1950 roku doszło do przy­łąc­ze­nia kil­ku oko­licz­nych wsi. Później do ich uzys­ka­nia nie­pod­le­gło­ści i od 1.1.1981 pono­wnie dołąc­ze­nia Dlo­hé Vsi, Jaho­do­va, Jam, Jed­li­ny, Lipov­ky, Litoh­ra­du, Luka­víc, Nové­ho a Sta­ré­ho Loko­ta, Rov­ně, Sle­me­na a Syn­ko­va. Po 1989 roku doszło do uzys­ka­nia nie­pod­le­gło­ści przez miejs­co­wo­ści Jaho­dov, Luka­vi­ce, Sle­me­no i Syn­kov. Obe­cnie Rych­nov ma te części: Dlou­há Ves, Jámy, Lipov­ka, Litoh­ra­dy, Lokot, Pan­ská Hab­ro­vá, Roveň, Rych­nov. Leży w Wschod­nich Cze­chach, w pod­gó­rach Gór Orlic­kich, prze­pły­wa przez nie­go rze­ka Kněž­na (rych​nov​-city​.cz).

W mie­ście miesz­ka nie­mal 12 000 miesz­ka­ńców (rych​nov​-city​.cz). Zna­ne jest zamek Kolo­wrat, któ­re­go poc­ząt­ki budo­wy sięga­ją roku 1670. Oko­ło roku 1722 został roz­bu­do­wa­ny, autorst­wo przy­pi­sy­wa­ne jest Giovan­nie­mu San­ti­nie­mu (rych​nov​-city​.cz). Ory­gi­nal­ną kons­trukc­ję przy­pi­su­je się pra­wdo­po­dob­nie Dome­ni­co Orsi (kolo​wrat​.com). Zna­ne posta­cie z Rych­no­va: aktor i dra­ma­to­pi­sarz Jiří Šlitr.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

České, Česko, Južná Morava, Krajina, Mestá, Mestá, Typ krajiny, Zahraničie

Lednice – súčasť svetového kultúrneho dedičstva

Hits: 12858

Led­ni­ce sa nachá­dza­jú na juž­nej Mora­ve, neďa­le­ko od Břec­la­vi. Pat­ria do tzv. Led­nic­ko – val­tic­ké­ho are­álu. Súčas­ťou are­álu sú Akvá­ri­um Mala­wi, Zámoc­ký skle­ník, Lovec­ký zámo­ček, Mina­ret, Apol­ló­nov chrám, Ryb­nič­ný zámo­ček, Nový dvor, Hra­nič­ný zámo­ček, Chrám troch grá­cií, Janov hrad, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­ta – ume­lá jas­ky­ňa, Akva­dukt a roman­tic­ká jas­ky­ňa, hos­po­dár­ska stav­ba Nový dvor, súso­šie gréc­kych bohýň Tri Grá­cie, Kapl­n­ka svä­té­ho Huber­ta, Dia­nin chrám (Ren­dez­vous), Bel­ve­der, 8 km vzdia­le­ný zámok Val­ti­ce, Salón vín, Kolo­ná­da – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Prvá písom­ná zmien­ka o Led­ni­ciach (Izg­ru­obi) je z roku 1222 (unes​co​-czech​.cz). Od roku 1996 sú Led­ni­ce v Zozna­me sve­to­vé­ho prí­rod­né­ho a kul­túr­ne­ho dedič­stva UNESCO (led​ni​ce​.cz). Súčas­nú podo­bu dala zám­ku novo­go­tic­ká pre­stav­ba v štý­le goti­ky v rokoch 18461858. Časť baro­ko­vých stien zosta­la zacho­va­ná. Za pozor­nosť sto­jí vre­te­no­vi­té scho­dis­ko v kniž­ni­ci, kaze­to­vý strop z lipo­vé­ho dre­va v mod­rom sále, reli­éf stro­mu živo­ta zo slo­no­vej kos­ti ale­bo mra­mo­ro­vé krby (unes​co​-czech​.cz). Akvá­ri­um Mala­wi bol súčas­ťou zám­ku od roku 1993. Cel­ko­vý objem akvá­rií a terá­rií je 40 000 lit­rov (wzd​.cz).

Led­nic­ký zámok je skvos­tom archi­tek­tú­ry, menil sa v prie­be­hu sto­ro­čí. Pôvod­ne to bol gotic­ký hrad, v 17. sto­ro­čí bol pre­sta­va­ný do baro­ko­vej podo­by. Násled­ne bol nie­koľ­ko krát upra­vo­va­ný. V 19. sto­ro­čí bol pre­sta­va­ný do roman­tic­ké­ho štý­lu. Zámok je sym­bo­lom luxu­su a ele­gan­cie. Inte­ri­é­ry ponú­ka­jú honos­né sály, nád­her­ný náby­tok, ume­lec­ké zbier­ky. Uni­kát­ny je mina­ret, na tom­to úze­mí exo­tic­ká vežo­vi­tá stav­ba pri­dá­va­jú­ca orien­tál­ny nádych. Celý are­ál tvo­rí aj roz­ľah­lý park na viac ako 200 hek­tá­roch. Pat­rí k naj­roz­siah­lej­ším kra­ji­nár­skym par­kom v Euró­pe. Inšpi­ru­je aj rôz­no­ro­dým štý­lom, od anglic­ké­ho par­ku až po roman­tic­kú záh­ra­du. Nachá­dza­jú sa tu ume­lé aj pri­ro­dze­né jaze­rá, mos­ty, pavi­ló­ny. Celý are­ál je uni­kát­na kolek­cia his­tó­rie, kul­tú­ry a prí­ro­dy. Mes­to Led­ni­ce ponú­ka rôz­ne kul­túr­ne akcie. Ponú­ka aj dob­ré jed­lo a ochot­nú obsluhu.


Led­ni­ce is loca­ted in sout­hern Mora­via, near Břec­lav. It belo­ngs to the Lednice-​Valtice Cul­tu­ral Lands­ca­pe. The com­plex inc­lu­des the Mala­wi Aqu­arium, Cast­le Gre­en­hou­se, Hun­ting Lod­ge, Mina­ret, Apol­lo­’s Tem­ple, Fis­her­ma­n’s Lod­ge, New Court, Bor­der Cast­le, Tem­ple of the Three Gra­ces, Jan’s Cast­le, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­to – arti­fi­cial cave, Aqu­e­duct and roman­tic cave, eco­no­mic buil­ding New Court, the sculp­tu­re of the Gre­ek god­des­ses Three Gra­ces, Cha­pel of St. Hubert, Dia­na­’s Tem­ple (Ren­dez­vous), Bel­ve­de­re, and the Val­ti­ce Cast­le loca­ted 8 km away, Wine Salon, Colon­na­de – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

The first writ­ten men­ti­on of Led­ni­ce (Izg­ru­obi) dates back to the year 1222 (unes​co​-czech​.cz). Sin­ce 1996, Led­ni­ce has been lis­ted as a UNESCO World Natu­ral and Cul­tu­ral Heri­ta­ge Site (led​ni​ce​.cz). The cur­rent appe­a­ran­ce of the cast­le is a result of its neo-​Gothic recons­truc­ti­on in the Got­hic sty­le from 1846 to 1858. Some Baro­que walls have been pre­ser­ved. Note­wort­hy fea­tu­res inc­lu­de the spi­ral stair­ca­se in the lib­ra­ry, cof­fe­red cei­ling of lime wood in the blue hall, relief of the tree of life from ivo­ry, and marb­le firep­la­ces (unes​co​-czech​.cz). The Mala­wi Aqu­arium has been part of the cast­le sin­ce 1993. The total volu­me of aqu­ariums and ter­ra­riums is 40,000 liters (wzd​.cz).

The Led­ni­ce Cast­le is an archi­tec­tu­ral mas­ter­pie­ce that has evol­ved over cen­tu­ries. Ori­gi­nal­ly a Got­hic for­tress, it was trans­for­med into a Baro­que sty­le in the 17th cen­tu­ry. Sub­se­qu­en­tly, it under­went seve­ral modi­fi­ca­ti­ons. In the 19th cen­tu­ry, it was recons­truc­ted in the Roman­tic sty­le. The cast­le sym­bo­li­zes luxu­ry and ele­gan­ce. The inte­ri­ors offer grand halls, exqu­isi­te fur­ni­tu­re, and art col­lec­ti­ons. The mina­ret, an exo­tic tower, adds an orien­tal touch to the enti­re com­plex. The exten­si­ve park cove­ring more than 200 hec­ta­res is one of the lar­gest lands­ca­pe parks in Euro­pe, fea­tu­ring arti­fi­cial and natu­ral lakes, brid­ges, pavi­li­ons, and a uni­que col­lec­ti­on of his­to­ry, cul­tu­re, and nature. 

The town of Led­ni­ce hosts vari­ous cul­tu­ral events and offers excel­lent food and friend­ly service.


Led­ni­ce befin­det sich in Süd­mäh­ren, in der Nähe von Břec­lav. Es gehört zum Kul­tu­ra­re­al Lednice-​Valtice. Der Kom­plex umfasst das Malawi-​Aquarium, das Sch­loss­ge­wächs­haus, das Jagdsch­loss, den Mina­rett, den Tem­pel des Apol­lo, den Fis­cher­pa­last, den Neuen Hof, das Grenzsch­loss, den Tem­pel der Drei Gra­zien, das Jan-​Schloss, den Obe­lis­ken, das Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), die Grot­te – künst­li­che Höh­le, den Aqu­ä­dukt und roman­tis­che Höh­le, den Wirts­chafts­bau Neuer Hof, die Skulp­tur der grie­chis­chen Göt­tin­nen Drei Gra­zien, die Kapel­le des Hei­li­gen Huber­tus, Dia­nas Tem­pel (Ren­dez­vous), Bel­ve­de­re und das 8 km ent­fern­te Sch­loss Val­ti­ce, Wein-​Salon, Kolon­na­de – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Die ers­te sch­rift­li­che Erwäh­nung von Led­ni­ce (Izg­ru­obi) stammt aus dem Jahr 1222 (unes​co​-czech​.cz). Seit 1996 ist Led­ni­ce im Ver­ze­ich­nis des UNESCO-​Welterbes für Natur und Kul­tur auf­ge­fü­hrt (led​ni​ce​.cz). Das heuti­ge Ers­che­i­nungs­bild des Sch­los­ses ist das Ergeb­nis sei­nes neugo­tis­chen Umbaus im gotis­chen Stil von 1846 bis 1858. Eini­ge Barock­mau­ern wur­den erhal­ten. Bemer­ken­swer­te Merk­ma­le sind die Wen­del­trep­pe in der Bib­li­ot­hek, die Kas­set­ten­dec­ke aus Lin­den­holz im Blau­en Saal, das Relief des Lebens­baums aus Elfen­be­in und Mar­mor­ka­mi­ne (unes​co​-czech​.cz). Das Malawi-​Aquarium ist seit 1993 Teil des Sch­los­ses. Das Gesamt­vo­lu­men der Aqu­arien und Ter­ra­rien bet­rägt 40.000 Liter (wzd​.cz).

Das Lednice-​Schloss ist ein archi­tek­to­nis­ches Meis­ter­werk, das sich über Jahr­hun­der­te ent­wic­kelt hat. Urs­prün­glich eine gotis­che Fes­tung, wur­de es im 17. Jahr­hun­dert in einen baroc­ken Stil umge­wan­delt. Ansch­lie­ßend wur­de es mehr­mals modi­fi­ziert. Im 19. Jahr­hun­dert wur­de es im roman­tis­chen Stil umge­baut. Das Sch­loss sym­bo­li­siert Luxus und Ele­ganz. Die Innen­rä­u­me bie­ten präch­ti­ge Säle, exqu­isi­te Möbel und Kunst­samm­lun­gen. Das Mina­rett, ein exo­tis­cher Turm, ver­le­iht dem gesam­ten Kom­plex einen orien­ta­lis­chen Touch. Der weit­lä­u­fi­ge Park von mehr als 200 Hek­tar gehört zu den größten Lands­chafts­parks Euro­pas und bie­tet künst­li­che und natür­li­che Seen, Brüc­ken, Pavil­lons und eine ein­zi­gar­ti­ge Samm­lung von Ges­chich­te, Kul­tur und Natur.

Die Stadt Led­ni­ce verans­tal­tet vers­chie­de­ne kul­tu­rel­le Verans­tal­tun­gen und bie­tet aus­ge­ze­ich­ne­tes Essen und fre­und­li­chen Service.


Led­ni­ce se nachá­ze­jí na již­ní Mora­vě, neda­le­ko od Břec­la­vi. Patří do tzv. Led­nic­ko – val­tic­ké­ho are­álu. Sou­čás­tí are­álu jsou Akvá­ri­um Mala­wi, Zámec­ká skle­ni­ce, Lovec­ký záme­ček, Mina­ret, Apol­ló­nův chrám, Ryb­nič­ní záme­ček, Nový dvůr, Hra­nič­ní záme­ček, Chrám tří grá­cií, Janův hrad, Obe­lisk, Ren­dez­vous (unes​co​-czech​.cz), Grot­ta – umělá jes­ky­ně, Akva­dukt a roman­tic­ká jes­ky­ně, hos­po­dá­řs­ká stav­ba Nový dvůr, socha­řs­ká sku­pi­na řec­kých bohyň Tří Grá­cií, Kap­le sva­té­ho Huber­ta, Dia­nin chrám (Ren­dez­vous), Bel­ve­der, 8 km vzdá­le­ný zámek Val­ti­ce, Salón vín, Kolo­ná­da – Reist­na (zamek​-led​ni​ce​.cz).

Prv­ní písem­ná zmín­ka o Led­ni­cích (Izg­ru­obi) je z roku 1222 (unes​co​-czech​.cz). Od roku 1996 jsou Led­ni­ce v Sez­na­mu světo­vé­ho pří­rod­ní­ho a kul­tur­ní­ho dědic­tví UNESCO (led​ni​ce​.cz). Sou­čas­ný vzhled zám­ku dala novo­go­tic­ká pře­stav­ba v gotic­kém sty­lu v letech 18461858. Část barok­ních stěn zůs­ta­la zacho­vá­na. Za pozor­nost sto­jí vře­te­no­vi­té scho­diš­tě v kni­hov­ně, kaze­to­vý strop z lipo­vé­ho dře­va v mod­rém sále, reli­éf Stro­mu živo­ta ze slo­no­vi­ny nebo mra­mo­ro­vé krby (unes​co​-czech​.cz). Akvá­ri­um Mala­wi bylo sou­čás­tí zám­ku od roku 1993. Cel­ko­vý objem akvá­rií a terá­rií je 40 000 lit­rů (wzd​.cz).

Led­nic­ký zámek je skvos­tem archi­tek­tu­ry, měnil se v průběhu sta­le­tí. Původ­ně to byl gotic­ký hrad, v 17. sto­le­tí byl pře­sta­věn do barok­ní podo­by. Násled­ně byl něko­li­krát upra­vo­ván. V 19. sto­le­tí byl pře­sta­věn do roman­tic­ké­ho sty­lu. Zámek je sym­bo­lem luxu­su a ele­gan­ce. Inte­ri­é­ry nabí­ze­jí honos­né sály, nád­her­ný náby­tek, umělec­ké sbír­ky. Uni­kát­ní je mina­ret, na tom­to úze­mí exo­tic­ká věžo­vi­tá stav­ba dodá­va­jí­cí orien­tál­ní nádech. Celý are­ál tvo­ří také roz­leh­lý park na více než 200 hek­ta­rech. Patří k nej­roz­sáh­lej­ším kra­ji­ná­řs­kým par­kům v Evro­pě. Ins­pi­ro­ván je růz­no­ro­dý­mi sty­ly, od anglic­ké­ho par­ku až po roman­tic­kou zahra­du. Nachá­ze­jí se zde umělá i při­ro­ze­ná jeze­ra, mos­ty, pavi­ló­ny. Celý are­ál je uni­kát­ní kolek­ce his­to­rie, kul­tu­ry a pří­ro­dy. Měs­to Led­ni­ce nabí­zí růz­né kul­tur­ní akce. Nabí­zí také dob­ré jíd­lo a ochot­nou obsluhu.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2005, 2006, 2006-2010, 2009, Časová línia, České, Česko, Do roku 2005, Krajina, Mestá, Mestá, Stredné Čechy, Typ krajiny, Zahraničie

Praha stovežatá

Hits: 11266

Pra­ha je hlav­ným mes­tom Čes­kej repub­li­ky. Viac­krát som ju už nav­ští­vil, ale urči­te to zámer­ne tam ešte veľa krát pôj­dem foto­gra­fo­vať. Pra­ha je naozaj krás­na. Mes­to je zná­me svo­jím his­to­ric­kým jad­rom, kto­ré je zapí­sa­né na zoznam sve­to­vé­ho dedič­stva UNESCO. Medzi význam­né pamiat­ky pat­rí Praž­ský hrad, Kar­lov most, Sta­ro­mest­ské námes­tie s orlo­jom, chrám svä­té­ho Víta a mno­ho ďal­ších. Pra­ha je tiež domo­vom mno­hých múzeí, galé­rií a diva­diel. Okrem boha­tej his­tó­rie a archi­tek­tú­ry má Pra­ha aj živú kul­túr­nu scé­nu, moder­né obcho­dy, reštau­rá­cie a kaviar­ne. Miest­na kuchy­ňa ponú­ka tra­dič­né čes­ké jed­lá, ako sú vepřo-​knedlo-​zelo, pivo. Pra­ha je jed­ným z naj­nav­šte­vo­va­nej­ších miest stred­nej Euró­py a pred­sta­vu­je kom­bi­ná­ciu sta­ro­by­lé­ho a moder­né­ho sveta.


Pra­gue is the capi­tal city of the Czech Repub­lic. I have visi­ted it seve­ral times alre­a­dy, but I defi­ni­te­ly plan to go the­re many more times to cap­tu­re it through pho­tog­rap­hy. Pra­gue is tru­ly beau­ti­ful. The city is reno­wned for its his­to­ric core, which is insc­ri­bed on the UNESCO World Heri­ta­ge List. Pro­mi­nent land­marks inc­lu­de Pra­gue Cast­le, Char­les Brid­ge, Old Town Squ­are with the astro­no­mi­cal clock, St. Vitus Cat­hed­ral, and many others. Pra­gue is also home to nume­rous muse­ums, gal­le­ries, and the­a­ters. In addi­ti­on to its rich his­to­ry and archi­tec­tu­re, Pra­gue boasts a vib­rant cul­tu­ral sce­ne, modern shops, res­tau­rants, and cafes. The local cuisi­ne offers tra­di­ti­onal Czech dis­hes such as vepřo-​knedlo-​zelo and, of cour­se, beer. Pra­gue stands as one of the most visi­ted des­ti­na­ti­ons in Cen­tral Euro­pe, repre­sen­ting a blend of the ancient and the modern world.


Prag ist die Haupts­tadt der Tsche­chis­chen Repub­lik. Ich habe sie schon mehr­mals besucht, aber ich habe defi­ni­tiv vor, noch vie­le Male dort­hin zu gehen, um sie zu foto­gra­fie­ren. Prag ist wirk­lich wun­ders­chön. Die Stadt ist für ihre his­to­ris­che Alts­tadt bekannt, die auf der UNESCO-​Liste des Welt­kul­tu­rer­bes steht. Zu den bede­uten­den Sehen­swür­dig­ke­i­ten gehören die Pra­ger Burg, die Karlsb­rüc­ke, der Alts­täd­ter Ring mit der astro­no­mis­chen Uhr, der Veits­dom und vie­le ande­re. Prag beher­bergt auch zahl­re­i­che Muse­en, Gale­rien und The­a­ter. Neben ihrer rei­chen Ges­chich­te und Archi­tek­tur bie­tet Prag eine leben­di­ge Kul­turs­ze­ne, moder­ne Ges­chäf­te, Res­tau­rants und Cafés. Die loka­le Küche bie­tet tra­di­ti­onel­le tsche­chis­che Gerich­te wie vepřo-​knedlo-​zelo und natür­lich Bier. Prag gehört zu den meist­be­such­ten Zie­len in Mit­te­le­uro­pa und reprä­sen­tiert eine Mis­chung aus alter und moder­ner Welt.


Pra­ha je pova­žo­va­ná za jed­no z najk­raj­ších miest sve­ta už od stre­do­ve­ku. Má veľa prí­vlas­tkov, napr. Zla­tá Pra­ha, Sto­ve­ža­tá Pra­ha (v mes­te je asi 500 veží), Koru­na sve­ta, Kamen­ný sen. V minu­los­ti uchvá­ti­la napr. Mozar­ta, Beet­ho­ve­na, Dosto­jev­ské­ho, Apol­li­nai­re­ho, Čaj­kov­ské­ho. Praž­skí rodá­ci ako Jan Neru­da, Jaro­slav Hašek, Jaro­slav Sei­fert, Franz Kaf­ka, Egon Erwin Kisch opí­sa­li Pra­hu vo svo­jich die­lach (eart​hin​pic​tu​res​.com). Na plo­che 496 km2 žije v Pra­he pri­bliž­ne 1.3 mili­ó­na oby­va­te­ľov. Nemec­ký názov je Prag, anglic­ký Pra­gue, talian­sky Pra­ga, madar­ský Prá­ga. Leží na dol­nom toku rie­ky Vlta­va, pri ústí Beroun­ky. Vlta­va má pri Kar­lo­vom mos­te šír­ku 320 met­rov. V Pra­he vytvá­ra veľ­ký mean­der, tzv. hole­šo­vic­ký oblúk. Pra­ha leží v záve­ter­nej polo­he, pre­to sú v mes­te čas­té opa­ry a hmly. Má 57 mest­ských čas­tí, 22 správ­nych obvo­dov (wiki​pe​dia​.sk). Nie­kto­ré náz­vy z mest­ských čas­tí: Kun­ra­ti­ce, Újezd, Šebe­rov, Libuš, Sli­ve­nec, Řepo­ry­je, Vel­ká Chuch­le, Loch­kov, Lipen­ce, Zbra­slav, Zli­čín, Lyso­la­je, Nebu­ši­ce, Před­ní Kopa­ni­na, Such­dol, Tro­ja, Bře­zi­něves, Dol­ní Chab­ry, Ďab­li­ce, Dol­ní Počer­ni­ce, Vinoř, Sata­li­ce, Čako­vi­ce, Klá­no­vi­ce, Kolo­děje, Běcho­vi­ce, Křes­li­ce, Měcho­lu­py, Štěr­bo­ho­ly, Pet­ro­vi­ce, Dubeč, Krá­lo­vi­ce, Ned­vězí, Kolo­vra­ty, Beni­ce (wikipedia.cs). Väč­ši­na oby­va­te­ľov žije v okra­jo­vých štvr­tiach, naj­mä na nových síd­lis­kách, v his­to­ric­kom cen­tre žije asi 70000 ľudí. Pra­ha je aj doprav­nou kri­žo­vat­kou, sme­rom do Plz­ne, Brna, Ostra­vy a Ústí nad Labem (wiki​pe​dia​.sk).


Pra­gue has been con­si­de­red one of the most beau­ti­ful cities in the world sin­ce the Midd­le Ages. It has many epit­hets, such as Gol­den Pra­gue, City of a Hun­dred Spi­res (the­re are about 500 towers in the city), Cro­wn of the World, Sto­ne Dre­am. In the past, it cap­ti­va­ted figu­res like Mozart, Beet­ho­ven, Dosto­ev­sky, Apol­li­nai­re, and Tchai­kov­sky. Pra­gue nati­ves, such as Jan Neru­da, Jaro­slav Hašek, Jaro­slav Sei­fert, Franz Kaf­ka, and Egon Erwin Kisch, depic­ted Pra­gue in the­ir works (eart​hin​pic​tu​res​.com). With an area of 496 km², Pra­gue is home to app­ro­xi­ma­te­ly 1.3 mil­li­on inha­bi­tants. The Ger­man name is Prag, English is Pra­gue, Ita­lian is Pra­ga, and Hun­ga­rian is Prá­ga. It lies on the lower cour­se of the Vlta­va River, near the con­flu­en­ce with the Beroun­ka. The Vlta­va River has a width of 320 meters at Char­les Brid­ge, for­ming a lar­ge mean­der, the so-​called Hole­šo­vi­ce Loop. Pra­gue is situ­ated in a wind-​sheltered posi­ti­on, which is why mists and fogs are com­mon in the city. It is divi­ded into 57 muni­ci­pal dis­tricts and 22 admi­ni­stra­ti­ve dis­tricts (wiki​pe​dia​.sk). Some dis­trict names inc­lu­de Kun­ra­ti­ce, Újezd, Šebe­rov, Libuš, Sli­ve­nec, Řepo­ry­je, Vel­ká Chuch­le, Loch­kov, Lipen­ce, Zbra­slav, Zli­čín, Lyso­la­je, Nebu­ši­ce, Před­ní Kopa­ni­na, Such­dol, Tro­ja, Bře­zi­něves, Dol­ní Chab­ry, Ďab­li­ce, Dol­ní Počer­ni­ce, Vinoř, Sata­li­ce, Čako­vi­ce, Klá­no­vi­ce, Kolo­děje, Běcho­vi­ce, Křes­li­ce, Měcho­lu­py, Štěr­bo­ho­ly, Pet­ro­vi­ce, Dubeč, Krá­lo­vi­ce, Ned­vězí, Kolo­vra­ty, Beni­ce (wikipedia.cs). Most of the inha­bi­tants live in the out­skirts, espe­cial­ly in new hou­sing esta­tes, with around 70,000 peop­le resi­ding in the his­to­ric cen­ter. Pra­gue is also a tran­s­por­ta­ti­on hub, with con­nec­ti­ons to Plzeň, Brno, Ostra­va, and Ústí nad Labem (wiki​pe​dia​.sk).


Prag wird seit dem Mit­te­lal­ter als eine der schöns­ten Städ­te der Welt bet­rach­tet. Es trägt vie­le Bei­na­men wie Gol­de­ne Stadt, Stadt der Hun­dert Tür­me (es gibt etwa 500 Tür­me in der Stadt), Kro­ne der Welt, Ste­i­ner­ner Traum. In der Ver­gan­gen­he­it bege­is­ter­te es Per­sön­lich­ke­i­ten wie Mozart, Beet­ho­ven, Dosto­je­ws­ki, Apol­li­nai­re und Tschai­ko­ws­ki. Pra­ger Ein­he­i­mis­che wie Jan Neru­da, Jaro­slav Hašek, Jaro­slav Sei­fert, Franz Kaf­ka und Egon Erwin Kisch besch­rie­ben Prag in ihren Wer­ken (eart​hin​pic​tu​res​.com). Auf einer Flä­che von 496 km² leben in Prag etwa 1,3 Mil­li­onen Ein­woh­ner. Der deuts­che Name ist Prag, auf Englisch hei­ßt es Pra­gue, auf Ita­lie­nisch Pra­ga und auf Unga­risch Prá­ga. Die Stadt liegt am Unter­lauf der Mol­dau, nahe der Mün­dung der Beroun­ka. Die Mol­dau hat am Karls­platz eine Bre­i­te von 320 Metern. In Prag bil­det sie eine gro­ße Mäan­dersch­le­i­fe, den soge­nann­ten Holešovice-​Bogen. Prag liegt in einer wind­ges­chütz­ten Lage, wes­halb Nebel in der Stadt häu­fig ist. Es ist in 57 Stadt­te­i­le und 22 Ver­wal­tungs­be­zir­ke unter­te­ilt (wiki​pe​dia​.sk). Eini­ge Stadt­te­il­na­men sind Kun­ra­ti­ce, Újezd, Šebe­rov, Libuš, Sli­ve­nec, Řepo­ry­je, Vel­ká Chuch­le, Loch­kov, Lipen­ce, Zbra­slav, Zli­čín, Lyso­la­je, Nebu­ši­ce, Před­ní Kopa­ni­na, Such­dol, Tro­ja, Bře­zi­něves, Dol­ní Chab­ry, Ďab­li­ce, Dol­ní Počer­ni­ce, Vinoř, Sata­li­ce, Čako­vi­ce, Klá­no­vi­ce, Kolo­děje, Běcho­vi­ce, Křes­li­ce, Měcho­lu­py, Štěr­bo­ho­ly, Pet­ro­vi­ce, Dubeč, Krá­lo­vi­ce, Ned­vězí, Kolo­vra­ty, Beni­ce (wikipedia.cs). Die meis­ten Ein­woh­ner leben in den Rand­vier­teln, beson­ders in neuen Wohn­sied­lun­gen, wäh­rend etwa 70.000 Men­schen im his­to­ris­chen Zen­trum leben. Prag ist auch ein Ver­kehr­sk­no­ten­punkt in Rich­tung Pil­sen, Brünn, Ostra­va und Ústí nad Labem (wiki​pe​dia​.sk).


His­to­ric­ké cen­trum mes­ta je pamiat­ko­vou rezer­vá­ci­ou UNESCO. Zria­de­ná bola v roku 1971, je naj­roz­siah­lej­šou mes­t­kou pamiat­ko­vou európ­skou reze­rá­ci­ou, pat­rí do nej Sta­ré Měs­to, Jose­fov, Malá Stra­na, Hrad­ča­ny, Nové Měs­to a Vyšeh­rad (wiki​pe​dia​.sk). Pome­no­va­nie Pra­ha sa odvo­dzu­je od slo­vá práh. Mys­lí sa tým rieč­ny práh či hať, kto­rá sa nachá­dza­la nie­kde na mies­te dneš­né­ho Kar­lov­ho mos­ta. Cez ten­to brod pre­chá­dza­li ľudia cez rie­ku. Na úze­mí Pra­hy síd­li­li v pre­his­to­ric­kej dob­re rôz­ne kme­ne, posled­né nále­zy sú dato­va­né pred 7 tisíc rok­mi. Dolo­že­né je napr. ger­mán­ske síd­lis­ko. V 6. sto­ro­čí zača­li osíd­lo­vať praž­skú kot­li­nu Slo­va­nia (wikipedia.cs). Dolo­že­né je v oblas­ti dneš­né­ho Vele­sla­ví­na. Už v roku 885 na hra­de vzni­kol prvý kos­tol. Z 10. sto­ro­čia je dolo­že­ná obchod­níc­ka osa­da v oblas­ti dneš­nej Malej Stra­ny, v roku 926 je vybu­do­va­ná rotun­da svä­té­ho Víta na hra­de. V dru­hej polo­vi­ci 10. sto­ro­čia je zalo­že­ný aj Vyšeh­rad (wiki­pe­dia.cs). Od roku 995, po vyvraž­de­ní Slav­ní­kov­cov, sa Pra­ha sta­la jedi­ným síd­lom čes­ké­ho knie­žac­tva. Všet­ku moc zís­ka­li Pře­mys­lov­ci (wiki​pe​dia​.cz).

The his­to­ric cen­ter of the city is a UNESCO monu­ment reser­ve. Estab­lis­hed in 1971, it is the most exten­si­ve urban monu­ment reser­ve in Euro­pe, inc­lu­ding Old Town, Jose­fov, Malá Stra­na, Hrad­ča­ny, New Town, and Vyšeh­rad (wiki​pe​dia​.sk). The name Pra­gue is deri­ved from the word práh,” mea­ning a river thres­hold or ford, which was loca­ted some­whe­re near the present-​day Char­les Brid­ge. Peop­le used to cross the river at this ford. Vari­ous tri­bes inha­bi­ted the ter­ri­to­ry of Pra­gue in pre­his­to­ric times, with the latest dis­co­ve­ries dating back to 7,000 years ago. For exam­ple, the­re is evi­den­ce of a Ger­ma­nic sett­le­ment. In the 6th cen­tu­ry, Slavs began to sett­le in the Pra­gue basin (wikipedia.cs). Evi­den­ce is found in the present-​day Vele­sla­vín area. The first church was built on the cast­le in 885. A tra­ding sett­le­ment in the area of toda­y­’s Les­ser Town is docu­men­ted from the 10th cen­tu­ry, and in 926, the Rotun­da of St. Vitus was built on the cast­le. Vyšeh­rad was foun­ded in the second half of the 10th cen­tu­ry (wikipedia.cs). Sin­ce 995, after the mas­sac­re of the Slav­ník clan, Pra­gue beca­me the sole resi­den­ce of the Czech prin­ci­pa­li­ty. The Pře­mys­lid dynas­ty gai­ned all the power (wiki​pe​dia​.cz).


Das his­to­ris­che Zen­trum der Stadt ist ein UNESCO-​Welterbe. Es wur­de 1971 geg­rün­det und ist das größte städ­tis­che Denk­mal­re­ser­vat in Euro­pa. Es umfasst Alts­tadt, Josefs­tadt, Kle­in­se­i­te, Hrads­chin, Neus­tadt und Vyšeh­rad (wiki​pe​dia​.sk). Der Name Prag lei­tet sich vom Wort práh” ab. Es bez­ieht sich auf eine Fluss­soh­le oder einen Damm, der sich irgen­dwo an der Stel­le der heuti­gen Karlsb­rüc­ke befand. Men­schen übe­rqu­er­ten den Fluss über die­se Furt. Auf dem Gebiet von Prag leb­ten in der Vor­ges­chich­te vers­chie­de­ne Stäm­me, die letz­ten Fun­de stam­men vor 7.000 Jah­ren. Ein Beis­piel ist eine ger­ma­nis­che Sied­lung. Im 6. Jahr­hun­dert began­nen die Sla­wen das Pra­ger Bec­ken zu besie­deln (wikipedia.cs). Dies ist belegt im Gebiet des heuti­gen Vele­sla­vín. Schon im Jahr 885 ents­tand die ers­te Kir­che auf der Burg. Aus dem 10. Jahr­hun­dert ist eine Han­dels­sied­lung im Gebiet der heuti­gen Kle­in­se­i­te belegt, im Jahr 926 wur­de die Rotun­de des hei­li­gen Vitus auf der Burg erbaut. In der zwe­i­ten Hälf­te des 10. Jahr­hun­derts wur­de auch Vyšeh­rad geg­rün­det (wikipedia.cs). Ab 995, nach der Aus­lös­chung der Sla­wni­ki­den, wur­de Prag zum ein­zi­gen Sitz des böh­mis­chen Her­zog­tums. Die Pře­mys­li­den erlang­ten alle Macht (wiki​pe​dia​.cz).


V roku 1172 bolo dokon­če­ný Judi­tin most. Roku 1230 Sta­ré Měs­to po spo­je­ní s nie­koľ­ký­mi men­ší­mi obca­mi oboh­na­li hrad­by. Vte­dy vzni­ka­jú aj Hrad­ča­ny. V roku 1338 bola zalo­že­ná Sta­ro­mest­ská rad­ni­ca. Po roku 1342 sa začí­na budo­vať Kar­lov most. V roku 1344 bola zahá­je­ná výstav­ba Kated­rá­ly svä­té­ho Víta. Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va zača­la písať svo­ji his­tó­riu v roku 1348. V roku 1648 ku kon­cu 30-​ročnej voj­ny oblie­ha­li Pra­hu Švé­di. Mes­to bol z veľ­kej čas­ti vydran­co­va­né. V roku 1741 Pra­hu obsa­di­li francúzsko-​bavorské voj­ská. V roku 1744 Pru­si. V 80-​tych rokoch 19. sto­ro­čia sa Pra­ha roz­ší­ri­la po dlhých rokoch. Pri­po­je­ný bol Vyšeh­rad, Holešovice-​Bubny. V roku 1890 Pra­ha zasiah­la 100-​ročná povo­deň. V roku 1893 bolo asa­no­va­né his­to­ric­ké Sta­ré mes­to, naj­mä židov­ské štvr­te, Jose­fov. Začiat­kom 20. sto­ro­čia bol v zna­me­ní veľ­ké­ho tech­nic­ké­ho pokro­ku. V rokoch 19051912 bola posta­ve­ný seces­ný Obec­ný dom. V roku 1922 bolo pri­po­je­ných ku Pra­he 37 men­ších obcí, medzi nimi Vinoh­ra­dy a Smí­chov. V roku 1929 bola dobu­do­va­ná Kated­rá­la svä­té­ho Víta (wiki​pe​dia​.cz).


In 1172, Judit­h’s Brid­ge was com­ple­ted. In 1230, after mer­ging with seve­ral smal­ler com­mu­ni­ties, the Old Town was sur­roun­ded by walls, giving rise to Hrad­ča­ny. In 1338, the Old Town Hall was foun­ded. After 1342, cons­truc­ti­on began on Char­les Brid­ge. The buil­ding of St. Vitus Cat­hed­ral com­men­ced in 1344. Char­les Uni­ver­si­ty began its his­to­ry in 1348. In 1648, towards the end of the Thir­ty Years’ War, Pra­gue was besie­ged by the Swe­des, resul­ting in exten­si­ve plun­de­ring of the city. In 1741, Pra­gue was occu­pied by French-​Bavarian for­ces, and in 1744, by the Prus­sians. In the 1880s, Pra­gue expan­ded after many years, incor­po­ra­ting Vyšeh­rad and Holešovice-​Bubny. In 1890, Pra­gue expe­rien­ced a 100-​year flo­od. In 1893, the his­to­ri­cal Old Town, espe­cial­ly the Jewish quar­ter Jose­fov, was cle­a­red. The ear­ly 20th cen­tu­ry was mar­ked by sig­ni­fi­cant tech­no­lo­gi­cal prog­ress. From 1905 to 1912, the Art Nou­ve­au Muni­ci­pal Hou­se was built. In 1922, 37 smal­ler muni­ci­pa­li­ties, inc­lu­ding Vinoh­ra­dy and Smí­chov, were anne­xed to Pra­gue. St. Vitus Cat­hed­ral was com­ple­ted in 1929 (wiki​pe​dia​.cz).

Im Jahr 1172 wur­de die Judithb­rüc­ke fer­tig­ges­tellt. Im Jahr 1230 wur­de die Alts­tadt nach der Vere­i­ni­gung mit meh­re­ren kle­i­ne­ren Geme­in­den mit Stadt­mau­ern umge­ben. Damals ents­tan­den auch die Hrads­chin. Im Jahr 1338 wur­de das Alts­täd­ter Rat­haus geg­rün­det. Nach 1342 begann der Bau der Karlsb­rüc­ke. Im Jahr 1344 begann der Bau des Veits­doms. Die Karls-​Universität begann ihre Ges­chich­te im Jahr 1348. Im Jahr 1648 bela­ger­ten die Sch­we­den Prag gegen Ende des 30-​jährigen Krie­ges. Die Stadt wur­de weit­ge­hend gep­lün­dert. Im Jahr 1741 wur­de Prag von französisch-​bayerischen Trup­pen besetzt. 1744 von den Pre­ußen. In den 1880er Jah­ren wei­te­te sich Prag nach lan­gen Jah­ren aus. Vyšeh­rad und Holešovice-​Bubny wur­den angesch­los­sen. Im Jahr 1890 traf Prag eine Hun­dert­jahrf­lut. Im Jahr 1893 wur­de die his­to­ris­che Alts­tadt, ins­be­son­de­re das jüdis­che Vier­tel Jose­fov, abge­ris­sen. Der Beginn des 20. Jahr­hun­derts stand im Zei­chen des gro­ßen tech­nis­chen Fortsch­ritts. In den Jah­ren 19051912 wur­de das Jugend­stil­ge­bä­u­de Obec­ní dům errich­tet. Im Jahr 1922 wur­den 37 kle­i­ne­re Geme­in­den, darun­ter Vinoh­ra­dy und Smí­chov, nach Prag ein­ge­me­in­det. Im Jahr 1929 wur­de der Veits­dom fer­tig­ges­tellt (wiki​pe​dia​.cz).


V minu­los­ti bola sídel­ným mes­tom čes­kých knie­žat a krá­ľov, rímsko-​nemeckých cisá­rov. Pra­ha v stre­do­ve­ku bola roz­de­le­ná” na Star­šiu, latin­sky Mai­or a Men­šie Mes­to praž­ské – Malú stra­nu. V 1348 vznik­lo Nové Měs­to praž­ské. V prvé­mu poku­su o zjed­no­te­niu Sta­ré­ho a Nové­ho Mes­ta priš­lo v roku 1518, avšak v roku 1528 bola Pra­ha opäť roz­de­le­ná. K zjed­no­te­niu pod jeden správ­ny celok priš­lo až v roku 1784, Pra­hu tvo­ri­lo Nové a Sta­ré Měs­to praž­ské, Malá stra­na a Hrad­ča­ny. Postup­ne bol pri­po­je­ný Jose­fov, Vyšeh­rad a Hole­šo­vi­ce (wikipedia.cs). V roku 1378 žilo v Pra­he 40000 oby­va­te­ľov, v roku 1850 155000, v roku 1960 1 mili­ón 5 tisíc. Pra­ha je šies­tym naj­nav­šte­vo­va­nej­ším mes­tom v Euró­pe. Je tu mimo­riad­ne veľa diva­diel (wikipedia.cs).


In the past, Pra­gue ser­ved as the resi­den­ce of Czech prin­ces and kings, as well as Roman-​German empe­rors. In medie­val times, Pra­gue was divi­ded” into the Old Town, Latin Mai­or, and the Les­ser Town of Pra­gue – Malá Stra­na. In 1348, the New Town of Pra­gue (Nové Měs­to praž­ské) was estab­lis­hed. The first attempt to uni­fy the Old and New Towns occur­red in 1518, but in 1528, Pra­gue was once again divi­ded. The final uni­fi­ca­ti­on into one admi­ni­stra­ti­ve enti­ty occur­red in 1784, com­pri­sing the New and Old Towns of Pra­gue, Malá Stra­na, and Hrad­ča­ny. Over time, Jose­fov, Vyšeh­rad, and Hole­šo­vi­ce were anne­xed (wikipedia.cs). In 1378, Pra­gue had 40,000 inha­bi­tants, and by 1850, the popu­la­ti­on had gro­wn to 155,000. In 1960, it rea­ched 1,005,000. Pra­gue is the sixth most-​visited city in Euro­pe, kno­wn for its nume­rous the­a­ters (wikipedia.cs).


In der Ver­gan­gen­he­it war Prag die Resi­denzs­tadt der tsche­chis­chen Fürs­ten und Köni­ge, der römisch-​deutschen Kai­ser. Prag im Mit­te­lal­ter war gete­ilt” in die Alts­tadt (Sta­ré Měs­to) und die Kle­in­se­i­te (Malá Stra­na). Im Jahr 1348 ents­tand die Neue Stadt Prag (Nové Měs­to praž­ské). Der ers­te Ver­such, die Alts­tadt und die Neue Stadt zu vere­i­nen, erfolg­te 1518, aber 1528 wur­de Prag erne­ut gete­ilt. Die end­gül­ti­ge Vere­i­ni­gung unter einer Ver­wal­tung­se­in­he­it erfolg­te erst 1784, als Prag aus der Neus­tadt (Nové Měs­to praž­ské), der Alts­tadt (Sta­ré Měs­to praž­ské), der Kle­in­se­i­te (Malá Stra­na) und der Hrads­chin bes­tand. Nach und nach wur­den auch das Josefs­tadt (Jose­fov), Vyšeh­rad und Hole­šo­vi­ce angeg­lie­dert (wikipedia.cs). Im Jahr 1378 leb­ten in Prag 40.000 Ein­woh­ner, im Jahr 1850 waren es 155.000, im Jahr 1960 1 Mil­li­on 5 Tau­send. Prag ist die sechst­be­such­tes­te Stadt in Euro­pa. Es gibt außer­ge­wöhn­lich vie­le The­a­ter hier (wikipedia.cs).


Odka­zy:


TOP

Všet­ky

Use Facebook to Comment on this Post

2005, 2006-2010, 2007, Časová línia, České, Česko, Do roku 2005, Dolné Považie, Krajina, Mestá, Mestá, Nízke Tatry, Obce, Slovenská krajina, Slovenské, Stredné Čechy, Typ krajiny, Zahraničie

Český Krumlov, Donovaly, Ratnovce a iné

Hits: 10688

Chtel­ni­ca

Obec bola osíd­le­ná už v mlad­šej dobe kamen­nej. Spo­mí­na sa v roku 1208 pod náz­vom Witel­ni­ze v donač­nej lis­ti­ne uhor­ské­ho krá­ľa Ondre­ja I. V obci sa nachá­dza kos­tol Jána Krs­ti­te­ľa z prvej polo­vi­ce 14. sto­ro­čia. Od roku 1990 sa koná kaž­do­roč­ne Chtel­nic­ký jar­mok ako spo­mien­ka na časy, keď obec v roku 1423 zís­ka­la trho­vé prá­vo, a keď bola oslo­bo­de­ná od pla­te­nia mýta a trid­siat­ku (Šte­fan Gre­go­rič­ka, 2008: Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 37, p. 8).

Mod­rov­ka

V cho­tá­ri Mod­rov­ky sa pred 10 tisíc rok­mi už natrva­lo usíd­li­li ľudia. V minu­los­ti bola Mod­rov­ka spo­me­nu­tá v his­tó­rii ako Kis­mod­ro (Mod​ro​va​.eu​.sk). Nad obcou sa našlo množ­stvo pazú­ri­kov. V Babi­céch jár­ku” obja­vi­li v roku 1958 kos­tru skr­čen­ca sta­rú asi 3 000 rokov. Názov Mod­rov­ka nie je odvo­de­ný od slo­va mod­rý”, ale od latin­ské­ho slo­víč­ka mador”. Zna­me­ná vlh­ký, mok­rý. Súvi­sí to s mok­ra­ďa­mimočiar­mi, kto­ré sa v minu­los­ti nachá­dza­li pri obci. Váh, kým nebol tak zvia­za­ný regu­lá­ci­ou, čas­to zapla­vo­val pri­ľah­lé úze­mia (Vie­ra Dusíková).


Chtel­ni­ca

The vil­la­ge was sett­led in the Neolit­hic peri­od. It is men­ti­oned in 1208 under the name Witel­ni­ze in a dona­ti­on deed of the Hun­ga­rian King Andrew I. The vil­la­ge is home to the Church of St. John the Bap­tist from the first half of the 14th cen­tu­ry. Sin­ce 1990, the Chtel­ni­ca Fair has been held annu­al­ly, com­me­mo­ra­ting the times when the vil­la­ge acqu­ired mar­ket rights in 1423 and was exemp­ted from tolls and tit­hes (Šte­fan Gre­go­rič­ka, 2008: Pieš­ťan­ský týž­deň, Nr. 37, p. 8).

Mod­rov­ka

Peop­le sett­led per­ma­nen­tly in the ter­ri­to­ry of Mod­rov­ka around 10,000 years ago. In the past, Mod­rov­ka was men­ti­oned in his­to­ry as Kis­mod­ro (Mod​ro​va​.eu​.sk). Many arti­facts have been found abo­ve the vil­la­ge. In Babi­ca­’s Val­ley,” the ske­le­ton of a per­son from about 3,000 years ago was dis­co­ve­red in 1958. The name Mod­rov­ka is not deri­ved from the word blue” but from the Latin word mador,” mea­ning damp or wet. This is rela­ted to the mars­hes and wet­lands that were pre­sent near the vil­la­ge in the past. The Váh River, befo­re it was so clo­se­ly tied to regu­la­ti­on, often flo­oded the adja­cent are­as (Vie­ra Dusíková).

Use Facebook to Comment on this Post