2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Časová línia, Príroda, Živočíchy

Vtáky

Hits: 33028

Zoznam dru­hov (27)

 • Anas pla­tyr­hyn­chos – kači­ca divá
 • Anser anser – hus divá
 • Aqu­ila chra­sa­ëtos – orol skalný
 • Ardea alba – volav­ka biela
 • A. cine­rea – volav­ka popolavá
 • Bubo bubo – výr skalný
 • Cert­hia fami­lia­ris – kôrov­ník dlhoprstý
 • Helia­ëtus albi­cil­la – orliak morský
 • Cico­nia cico­nia – bocian biely
 • Colum­ba livia domes­ti­ca – holub divý, domes­ti­fi­ko­va­ná forma
 • Cor­vus corax – krka­vec čierny
 • Cyg­nus olor – labuť spevavá
 • Erit­ha­cus rube­cu­la – čer­vien­ka obyčajná
 • Fal­co cher­rug – sokol rároh
 • Fuli­ca atra – lys­ka čierna
 • Gal­lus gal­lus – kura divá
 • Mota­cil­la alba – tra­so­chvost biely
 • Nyc­ti­co­rax nyc­ti­co­rax – chav­koš nočný
 • Parus cae­ru­le­us – sýkor­ka belasá
 • P. major – sýkor­ka veľká
 • Pas­ser domes­ti­cus – vra­bec domový
 • Pavo cris­ta­tus – páv korunkatý
 • Pele­ca­nus onoc­ro­ta­lus – peli­kán ružový
 • Pha­lac­ro­co­rax car­bo – kormorán
 • Tur­dus meru­la – drozd čierny
 • Tur­dus phi­lo­me­los – drozd plavý
 • Tyto alba – pla­mien­ka driemavá

Odka­zy:

Labu­te

Čaj­ky

Bocia­ny

Drav­ce

Kač­ky

Sýkor­ky

Ostat­né

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Slovenská krajina, Tatry

Tri studničky

Hits: 1628

Tri stud­nič­ky sa nachá­dza­jú vo Vyso­kých Tat­rách medzi Pod­ban­ským Štr­b­ským ple­som, sever­ne od obce Važec (Peter Kac­lík). Je to turis­tic­ké ráz­ces­tie, leží pri Ces­te slo­bo­dy v nad­mor­skej výš­ke 1 141 met­rov nad morom. Je jed­ným z výcho­dis­ko­vých bodov pre výstup na Kri­váň (tat​ra​mi​.sk). Star­šie slo­ven­ské pra­me­ne ho ozna­ču­jú aj náz­vom Tri Stud­ne. Nachá­dza­la sa tu sta­rá lesov­ňa TANA­Pu. V roku 1806 malo arci­knie­ža Jozef Habs­burg vystú­piť na Kri­váň. Pri tej­to prí­le­ži­tos­ti lip­tov­skoh­rá­doc­ká les­ná sprá­va posta­vi­la neveľ­ký prí­stre­šok, kto­rý spo­ra­dic­ky slú­žil aj turis­tom. V roku 1907 bola vybu­do­va­ná horá­reň, kto­rú neskôr nazva­li Tri Stud­nič­ky (kam​na​ho​ry​.sk).


Tri Stud­nič­ky is loca­ted in the High Tatras bet­we­en Pod­ban­ské and Štr­b­ské Ple­so, north of the vil­la­ge Važec (Peter Kac­lík). It is a tou­rist junc­ti­on situ­ated along the Road of Fre­e­dom at an alti­tu­de of 1,141 meters abo­ve sea level. It ser­ves as one of the star­ting points for the ascent to Kri­váň (tat​ra​mi​.sk). Older Slo­vak sour­ces also refer to it as Tri Stud­ne. The­re used to be an old forest lod­ge of TANAP here. In 1806, Arch­du­ke Joseph Habs­burg was sup­po­sed to climb Kri­váň, and on this occa­si­on, the Lip­tov­ský Hrá­dok forest admi­ni­stra­ti­on built a small shel­ter, which spo­ra­di­cal­ly ser­ved tou­rists as well. In 1907, a moun­tain hut was built, later named Tri Stud­nič­ky (kam​na​ho​ry​.sk).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2011, Časová línia, Krajina, Príroda, Vodné nádrže, Zahraničie

Žermanická priehrada

Hits: 2253

Žer­ma­nic­ká prieh­ra­da bola vybu­do­va­ná na rie­ke Luči­na v rokoch 1951 – 1958 pre záso­bo­va­nie ostrav­ské­ho prie­mys­lu vodou. Hrá­dza je 314 met­rov dlhá a 38 met­rov vyso­ká. Vod­ná plo­cha zabe­rá 248 ha, objem prieh­ra­dy je viac ako 25 mili­ó­nov m3 vody. V dôsled­ku stav­by boli zato­pe­né obce Hor­ní a Dol­ní Soběso­vi­ce. Prieh­ra­da slú­ži aj výro­be elek­tric­kej ener­gie. Je vyhľa­dá­va­ným rekre­ač­ným mies­tom (wiki​pe​dia​.cz) a vyko­ná­va sa tu aj ryb­né hos­po­dá­re­nie. Prieh­ra­da je sta­va­ná a 500 roč­nú vodu (Balaj).


The Žer­ma­nic­ká Dam was built on the Luči­na River bet­we­en 1951 and 1958 to supp­ly water to the Ostra­va indus­try. The dam is 314 meters long and 38 meters high. The water area covers 248 hec­ta­res, and the reser­vo­ir’s volu­me is more than 25 mil­li­on cubic meters of water. As a result of the cons­truc­ti­on, the vil­la­ges of Hor­ní and Dol­ní Soběso­vi­ce were sub­mer­ged. The dam also ser­ves for the pro­duc­ti­on of elect­ri­cal ener­gy. It is a popu­lar rec­re­a­ti­onal area (wiki​pe​dia​.cz), and fish far­ming is also car­ried out the­re. The dam is built to withs­tand a 500-​year flo­od (Balaj).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2010, Bratislavské reportáže, Časová línia, Fotografické reportáže, Reportáže, Slovenské reportáže

Fotomaratón Bratislava

Hits: 6229

Myš­lien­ka foto­ma­ra­tó­nov sa uja­la v mno­hých mes­tách. Ide vlast­ne o to, aby sa ľudia pre­ja­vi­li, aby roz­ví­ja­li svo­ju tvo­ri­vosť, aby robi­li nie­čo pek­né, uži­toč­né. Mne sa tá myš­lien­ka páči, naj­mä kvô­li aspek­tu fan­tá­zie.


The idea of pho­to marat­hons has caught on in many cities. Essen­tial­ly, it’s about peop­le expres­sing them­sel­ves, nur­tu­ring the­ir cre­a­ti­vi­ty, and cre­a­ting somet­hing beau­ti­ful and use­ful. I like the idea, espe­cial­ly becau­se of the aspect of imagination.


Rok 2011 /​Year 2011

 • Nul­tý štiav­nic­ký fotomaratón
 • Štiav­nic­ký foto­ma­ra­tón – videoreportáž
 • Hlo­hov­ský Foto­ma­ra­tón – 12 tém, 6 hodín a TY

Rok 2010 /​Year 2010

18. sep­tem­bra som sa zúčast­nil Bra­ti­slav­ské­ho Foto­ma­ra­tó­nu. Témy boli tie­to: Prvý plán, Zaos­tri, Krik, V zrkad­le, Cudzi­nec, Na horú­cej sto­pe, Imu­ni­ta, Tan­co­va­la, V špa­ge­tách, Voy­eur, Nestí­ham, Košice.


On Sep­tem­ber 18th, I par­ti­ci­pa­ted in the Bra­ti­sla­va Pho­to Marat­hon. The the­mes were as fol­lo­ws: First Plan, Focus, Scre­am, In the Mir­ror, Stran­ger, On a Hot Trail, Immu­ni­ty, Dan­cing, In Spag­het­ti, Voy­eur, Run­ning Late, Košice.


Rok 2009 /​Year 2009

29.8.2009 som mal v úmys­le zúčast­niť sa Foto­ma­ra­tó­nu v Pieš­ťa­noch. Naplá­no­val som si kvô­li tomu ces­tu z Bra­ti­sla­vy do Pieš­ťan. Bohu­žiaľ orga­ni­zá­tor podu­ja­tia pre­su­nul podu­ja­tie o týž­deň neskôr bez pred­chá­dza­jú­ce­ho upo­ve­do­me­nia. Pre neus­tá­ly dážď. Mys­lím, že nemu­sím zdô­raz­niť, že ma to naštvalo :-).

19.9.2009 sa usku­toč­nil Foto­ma­ra­tón v Bra­ti­sla­ve. V rov­na­kom ter­mí­ne ako Park Foto v Pieš­ťa­noch. Ja som dal pred­nosť akcii v Piešťanoch.


Dated August 29, 2009, I had the inten­ti­on of par­ti­ci­pa­ting in the Pho­to Marat­hon in Pieš­ťa­ny. I plan­ned a trip from Bra­ti­sla­va to Pieš­ťa­ny for this pur­po­se. Unfor­tu­na­te­ly, the event orga­ni­zer post­po­ned the event by a week wit­hout pri­or noti­ce due to cons­tant rain. Need­less to say, it fru­stra­ted me :-).

On Sep­tem­ber 19, 2009, the Pho­to Marat­hon took pla­ce in Bra­ti­sla­va. Coin­ci­den­tal­ly, it was the same date as Park Foto in Pieš­ťa­ny. I cho­se to pri­ori­ti­ze the event in Piešťany.


Rok 2008 /​Year 2008 

27.9.2008 som sa zúčast­nil opäť Foto­ma­ra­tó­nu v Bra­ti­sla­ve. Ten­to­krát som už lep­šie vedel, do čoho idem, tak som sa lep­šie pri­pra­vil. Spra­vil som aj zopár zábe­rov pred akci­ou. Akcia sa mi páči­la, mys­lím že témy boli vybra­té skve­le. Pred­po­kla­dám, že ich vymys­lel jeden člo­vek. Témy boli tie­to: Kto som, Cez okno, Kam ide­me, Po mos­te, Tep­lo, tep­lej­šie, Roz­die­ly lás­ke pri­sta­nú, Odvrá­te­ná tvár, Zho­ra, Čo je to, Na hra­ne, Zaj­tra letím, Dovidenia.


On Sep­tem­ber 27, 2008, I par­ti­ci­pa­ted again in the Pho­to Marat­hon in Bra­ti­sla­va. This time, I alre­a­dy knew bet­ter what I was get­ting into, so I pre­pa­red bet­ter. I even took some shots befo­re the event. I enjo­y­ed the event; I think the the­mes were cho­sen excel­len­tly. I assu­me that one per­son came up with them. The the­mes were as fol­lo­ws: Who am I, Through the win­dow, Whe­re are we going, Across the brid­ge, Warm, war­mer, Dif­fe­ren­ces land in love, Tur­ned away face, From abo­ve, What is it, On the edge, Tomor­row I’m fly­ing, Goodbye.


Rok 2007 /​Year 2007

Dňa 22.9.2007 som sa zúčast­nil súťa­že “Foto­ma­ra­tón Bra­ti­sla­va 2007”. Pra­vid­lá boli také­to: for­mát JPG, bez úprav v počí­ta­či, jed­na na jed­nu tému, v pora­dí od 1 do 12 + foto­gra­fia regis­trač­né­ho čís­la za 6 hodín. Foto­gra­fie tu zve­rej­ne­né, sú upra­ve­né opro­ti odo­vzda­ným. Témy boli tie­to: Sobo­ta, My ľudia, Ver­sus, Voľ­né mies­ta, Sta­ré múry, sta­ré prí­be­hy, Keď ju milu­ješ, nie je čo rie­šiť, Uká­žem ti nie­čo, Tu som rád, Štruk­tú­ra, Pot, Spo­maľ, Reštart.


On Sep­tem­ber 22, 2007, I par­ti­ci­pa­ted in the “Pho­to­ma­rat­hon Bra­ti­sla­va 2007” com­pe­ti­ti­on. The rules were as fol­lo­ws: JPEG for­mat, no com­pu­ter edits, one pho­to per the­me, in order from 1 to 12, plus a regi­stra­ti­on num­ber pho­to wit­hin 6 hours. The pub­lis­hed pho­tos have been edi­ted com­pa­red to the sub­mit­ted ones. The the­mes were as fol­lo­ws: Satur­day, Us Peop­le, Ver­sus, Open Spa­ces, Old Walls, Old Sto­ries, When you love her, the­re­’s not­hing to sol­ve, I’ll show you somet­hing, I’m glad here, Struc­tu­re, Swe­at, Slow down, Restart.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post