2006-2010, 2007, 2009, 2011, 2011-2015, 2012, 2013, Časová línia, Dokumenty, Organizmy, Piešťanské, Príroda, Prírodné, Slovenské, Živočíchy, Živočíchy

Vtáky v Piešťanoch

Hits: 5105

Vtá­kom sa v Pieš­ťa­noch cel­kom darí. Rie­ka Váh posky­tu­je množ­stvo mož­nos­tí, vod­ná nádrž Sĺňa­va, Lido takis­to. Aj pre­to naj­mä vod­né vtá­ky sa v Pieš­ťa­noch vysky­tu­jú v hoj­nom množ­stve. Park je úto­čis­kom pre men­šie dru­hy, napr. spevavce. 

V Pieš­ťa­noch a ich oko­lí môže­te pozo­ro­vať rôz­ne dru­hy vtá­kov. Labu­te (Cyg­nus olor) môžu byť čas­to vidieť na jaze­re Sĺňa­va. Kači­ce divo­ké (Anas pla­tyr­hyn­chos) sa bež­ne vysky­tu­jú na rie­ke Váh a vod­ných plo­chách. Žlto­rít­ka ryša­vá (Cer­cot­ri­chas galac­to­tes) je spe­va­vec, kto­rý sa nachá­dza blíz­kos­ti les­ných oblas­tí v Pieš­ťa­noch. Vysky­tu­jú sa tu rôz­ne dru­hy sýko­riek, naprí­klad sýkor­ka bie­lo­lí­ca (Parus major), sýkor­ka uhliar­ka (Peri­pa­rus ater). Vra­na čier­na (Cor­vus coro­ne) sú čas­to vidi­teľ­né v mest­skom pro­stre­dí. Holub domo­vý (Colum­ba livia) sú čas­tým oby­va­te­ľom mest­ských oblas­tí. Ško­rec oby­čaj­ný (Stur­nus vul­ga­ris) je zná­my svo­jím kolek­tív­nym sprá­va­ním. Sokol las­to­vi­čiar (Fal­co sub­bu­teo) sa vysky­tu­jú blíz­kos­ti lesov a lúk.


Birds thri­ve in Pieš­ťa­ny. The Váh River pro­vi­des nume­rous oppor­tu­ni­ties, and the water reser­vo­irs such as Sĺňa­va and Lido con­tri­bu­te to this. The­re­fo­re, espe­cial­ly water­fo­wl are abun­dant in Pieš­ťa­ny. The park ser­ves as a refu­ge for smal­ler spe­cies, such as songbirds.

In Pieš­ťa­ny and its sur­roun­dings, you can obser­ve vari­ous bird spe­cies. Swans (Cyg­nus olor) can often be seen on the Sĺňa­va lake. Mal­lards (Anas pla­tyr­hyn­chos) are com­mon­ly found on the Váh River and water sur­fa­ces. The Rufous-​tailed Scrub Robin (Cer­cot­ri­chas galac­to­tes) is a song­bird loca­ted near wooded are­as in Pieš­ťa­ny. Vari­ous spe­cies of tits, such as the Gre­at Tit (Parus major) and Coal Tit (Peri­pa­rus ater), are pre­sent. Car­ri­on Cro­ws (Cor­vus coro­ne) are fre­qu­en­tly visib­le in urban envi­ron­ments. Rock Pige­ons (Colum­ba livia) are com­mon resi­dents of urban are­as. Com­mon Star­lings (Stur­nus vul­ga­ris) are kno­wn for the­ir col­lec­ti­ve beha­vi­or. Eura­sian Hob­by Fal­cons (Fal­co sub­bu­teo) are found near forests and meadows.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

České, Dokumenty, Organizmy, Príroda, Prírodné, Zahraničné, Živočíchy, Živočíchy, Zoologické záhrady

ZOO Dvůr Králové

Hits: 7359

ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé pat­rí medzi čas­té zastáv­ky milov­ní­kov zvie­rat. Ja som sa tu napo­sle­dy zasta­vil v lete 2004. Táto uni­kát­na zoolo­gic­ká záh­ra­da sa nachá­dza v Dvo­re Krá­lo­vé nad Labem v Čes­kej repub­li­ka. Je jed­nou z naj­výz­nam­nej­ších a naj­star­ších v Čes­ku. Zalo­že­ná bola v roku 1946, už od svoj­ho vzni­ku zohrá­va­la dôle­ži­tú úlo­hu pri ochra­ne ohro­ze­ných dru­hov a pri vzde­lá­va­ní verej­nos­ti a samoz­rej­me aj v oblas­ti ochra­ny prí­ro­dy. ZOO zohrá­va význam­nú úlo­hu v prog­ra­moch cho­vu a obno­vy pre nie­kto­ré kri­tic­ky ohro­ze­né dru­hy, napr. pre noso­rož­ca bie­le­ho. Jej roz­lo­ha je roz­siah­la, v rôz­nych expo­zí­ciach mož­no vidieť veľ­ké množ­stvo dru­hov zvie­rat. Kla­die veľ­ký dôraz na vzde­lá­va­nie, osve­tu o bio­di­ver­zi­te. Je to aj popu­lár­na turis­tic­ká atrak­cia, kto­rá pri­ťa­hu­je tisí­ce náv­štev­ní­kov z celé­ho sveta.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé is a fre­qu­ent stop for ani­mal lovers. I last visi­ted here in the sum­mer of 2004. This uni­que zoo is loca­ted in Dvůr Krá­lo­vé nad Labem, Czech Repub­lic. It is one of the most sig­ni­fi­cant and oldest zoos in the Czech Repub­lic. Estab­lis­hed in 1946, it has pla­y­ed a cru­cial role in the con­ser­va­ti­on of endan­ge­red spe­cies, pub­lic edu­ca­ti­on, and of cour­se, natu­re con­ser­va­ti­on sin­ce its incep­ti­on. The zoo pla­ys a sig­ni­fi­cant role in bre­e­ding and reco­ve­ry prog­rams for cri­ti­cal­ly endan­ge­red spe­cies, such as the whi­te rhi­no­ce­ros. Its exten­si­ve area fea­tu­res vari­ous exhi­bits sho­wca­sing a wide varie­ty of ani­mal spe­cies. The zoo pla­ces a strong emp­ha­sis on edu­ca­ti­on and bio­di­ver­si­ty awa­re­ness. It is also a popu­lar tou­rist att­rac­ti­on, dra­wing thou­sands of visi­tors from around the world.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé jest częs­tym przys­tan­kiem dla miło­śni­ków zwier­ząt. Ostat­nio odwie­dzi­łem to miejs­ce w lecie 2004 roku. To uni­kal­ne zoo znaj­du­je się w Dvůr Krá­lo­vé nad Labem w Cze­chach. Jest jed­nym z naj­wa­żniejs­zych i naj­stars­zych ogro­dów zoolo­gicz­nych w Cze­chach. Zało­żo­ne w 1946 roku, od same­go poc­ząt­ku odg­ry­wa­ło kluc­zo­wą rolę w ochro­nie zag­ro­żo­nych gatun­ków, edu­kac­ji pub­licz­nej i oczy­wi­ście ochro­ny przy­ro­dy. Zoo pełni istot­ną fun­kc­ję w prog­ra­mach hodo­wla­nych i przy­wra­ca­nia dla nie­któ­rych kry­tycz­nie zag­ro­żo­nych gatun­ków, takich jak bia­ły noso­ro­żec. Jego obszer­na przes­tr­zeń obej­mu­je różne wys­ta­wy, pre­zen­tu­jące sze­ro­ką gamę gatun­ków zwier­ząt. Zoo kła­dzie duży nacisk na edu­kac­ję i świa­do­mo­ść bio­ró­żno­rod­no­ści. Jest także popu­lar­ną atrakc­ją turys­tycz­ną, przy­ci­ąga­jącą tysi­ące odwie­dza­jących z całe­go świata.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé ist eine häu­fi­ge Anlaufs­tel­le für Tier­lieb­ha­ber. Ich habe es zuletzt im Som­mer 2004 besucht. Die­ser ein­zi­gar­ti­ge Zoo befin­det sich in Dvůr Krá­lo­vé nad Labem, Tsche­chien. Es ist einer der bede­utend­sten und ältes­ten Zoos in der Tsche­chis­chen Repub­lik. Geg­rün­det im Jahr 1946, spielt er seit sei­ner Grün­dung eine ents­che­i­den­de Rol­le im Arten­schutz, in der öffen­tli­chen Aufk­lä­rung und natür­lich im Naturs­chutz. Der Zoo spielt eine bede­uten­de Rol­le in Zucht- und Erho­lungs­prog­ram­men für stark gefä­hr­de­te Arten, wie zum Beis­piel für das Bre­it­maul­nas­horn. Sei­ne umfan­gre­i­che Flä­che bie­tet vers­chie­de­ne Auss­tel­lun­gen mit einer Viel­zahl von Tie­rar­ten. Der Zoo legt gro­ßen Wert auf Bil­dung und Bewusst­se­ins­bil­dung für die Arten­viel­falt. Er ist auch eine belieb­te Tou­ris­te­natt­rak­ti­on, die Tau­sen­de von Besu­chern aus der gan­zen Welt anzieht.


ZOO – Safa­ri Dvůr Krá­lo­vé patří mezi čas­té zastáv­ky milov­ní­ků zví­řat. Napo­sle­dy jsem se tu zasta­vil v létě 2004. Tato uni­kát­ní zoolo­gic­ká zahra­da se nachá­zí v Dvo­ře Krá­lo­vé nad Labem v Čes­ké repub­li­ce. Je jed­nou z nej­výz­nam­něj­ších a nej­star­ších v Čes­ku. Zalo­že­na byla v roce 1946 a již od své­ho vzni­ku seh­rá­la důle­ži­tou roli při ochra­ně ohro­že­ných dru­hů a při vzdělá­vá­ní veřej­nos­ti a samo­zřej­mě i v oblas­ti ochra­ny pří­ro­dy. ZOO hra­je význam­nou roli v prog­ra­mech cho­vu a obno­vy pro něk­te­ré kri­tic­ky ohro­že­né dru­hy, např. pro noso­rož­ce bílé­ho. Její roz­lo­ha je roz­sáh­lá, v růz­ných expo­zi­cích lze vidět vel­ké množ­ství dru­hů zví­řat. Kla­de vel­ký důraz na vzdělá­vá­ní, osvětu o bio­di­ver­zi­tě. Je to také popu­lár­ní turis­tic­ká atrak­ce, kte­rá při­ta­hu­je tisí­ce návš­těv­ní­ků z celé­ho světa.

Use Facebook to Comment on this Post

2011-2015, 2013, Časová línia, Dokumenty, Hornonitrianske, Organizmy, Príroda, Prírodné, Slovenské, Vtáky, Živočíchy, Živočíchy

Sokoliari Aquila na Bojnickom zámku

Hits: 2132

Soko­lia­ri z klu­bu Aqu­ila majú dlho­do­bú spo­lu­prá­cu s Boj­nic­kým zám­kom, kde pra­vi­del­ne pred­vá­dza­jú svo­je ume­nie s dra­vý­mi vták­mi, naj­mä so sokol­mi. Aqu­ila je soko­liar­sky klub so síd­lom v Slo­ven­skom Gro­be. V rám­ci pred­sta­ve­ní na Boj­nic­kom zám­ku môžu náv­štev­ní­ci vidieť soko­lia­rov v tra­dič­ných kos­tý­moch, kto­rí uka­zu­jú, ako drav­ce vyko­ná­va­jú rôz­ne úko­ny. Okrem toho soko­lia­ri pri­bli­žu­jú his­tó­riu soko­liar­stva a dôle­ži­tosť ochra­ny dra­vých vtá­kov. Tie­to ukáž­ky posky­tu­jú zába­vu a osve­tu pre náv­štev­ní­kov, ale tiež pris­pie­va­jú k ochra­ne a zacho­va­niu slo­ven­skej soko­liar­skej tradície.


Fal­co­ners from the Aqu­ila club have estab­lis­hed a long-​term col­la­bo­ra­ti­on with Boj­ni­ce Cast­le, whe­re they regu­lar­ly sho­wca­se the­ir artis­try with birds of prey, par­ti­cu­lar­ly fal­cons. Aqu­ila is a fal­con­ry club based in Slo­ven­ský Grob. During the per­for­man­ces at Boj­ni­ce Cast­le, visi­tors have the oppor­tu­ni­ty to obser­ve fal­co­ners in tra­di­ti­onal cos­tu­mes, demon­stra­ting how rap­tors exe­cu­te vari­ous mane­uvers. Addi­ti­onal­ly, the fal­co­ners pro­vi­de insights into the his­to­ry of fal­con­ry and the impor­tan­ce of pro­tec­ting birds of prey. The­se demon­stra­ti­ons offer both enter­tain­ment and edu­ca­ti­on for visi­tors whi­le con­tri­bu­ting to the con­ser­va­ti­on and pre­ser­va­ti­on of the Slo­vak fal­con­ry tradition.


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, 2011-2015, 2012, Časová línia, Dokumenty, Organizmy, Príroda, Živočíchy, Živočíchy

Jašterica na love

Hits: 3928

Jaš­te­ri­ce sú skve­lí lov­ci, využí­va­jú rôz­ne lovec­ké tech­ni­ky. Nie­kto­ré jaš­te­ri­ce prak­ti­zu­jú aktív­ny lov, čo zna­me­ná, že sa pohy­bu­jú a hľa­da­jú potra­vu. Rých­le dru­hy jaš­te­ríc, ako naprí­klad legu­áno­vi­té jaš­te­ri­ce, lovia pohyb­li­vé koris­ti. Ich rých­losť a obrat­nosť im umož­ňu­jú efek­tív­ne sle­do­vať a chy­tiť hmyz, malé bez­sta­vov­ce ale­bo iné jaš­te­ri­ce. Nie­kto­ré jaš­te­ri­ce, naprí­klad cha­me­le­ono­vi­té jaš­te­ri­ce, pou­ží­va­jú pas­co­vý lov. Tie­to jaš­te­ri­ce majú schop­nosť pohy­bo­vať oča­mi nezá­vis­le na sebe, čo im umož­ňu­je sle­do­vať korisť až do chví­le, keď môžu rých­lo vystre­liť svo­jím jazy­kom a chy­tiť ju. Jaš­te­ri­ce, kto­ré sa živia hmy­zom ale­bo malý­mi bez­sta­vov­ca­mi, môžu pou­ží­vať hra­ba­nie ako lovec­kú tech­ni­ku. Nie­kto­ré dru­hy jaš­te­ríc sú aktív­ne v noci a lovia za sla­bé­ho svet­la. Ich zrak a iné pris­pô­so­be­nia im umož­ňu­jú loviť aj za tmy.


Lizards are excel­lent hun­ters, uti­li­zing vari­ous hun­ting tech­ni­qu­es. Some lizards prac­ti­ce acti­ve hun­ting, mea­ning they move around and search for food. Fast lizard spe­cies, such as iguana-​like lizards, hunt mobi­le prey. The­ir spe­ed and agi­li­ty allow them to effec­ti­ve­ly track and catch insects, small inver­teb­ra­tes, or other lizards. Some lizards, like chameleon-​like lizards, employ ambush hun­ting. The­se lizards have the abi­li­ty to move the­ir eyes inde­pen­den­tly, enab­ling them to moni­tor prey until the moment they can quick­ly extend the­ir ton­gu­es to catch it. Lizards that feed on insects or small inver­teb­ra­tes may use dig­ging as a hun­ting tech­ni­que. Some lizard spe­cies are noc­tur­nal­ly acti­ve, hun­ting in low light con­di­ti­ons. The­ir visi­on and other adap­ta­ti­ons allow them to hunt even in darkness.Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2010, Časová línia, Dokumenty, Ľudia, Považské, Práca, Prírodné, Slovenské, Živočíchy

Zabíjačka

Hits: 3784

Zabí­jač­ka je tra­dí­cia, kto­rá sa zacho­va­la naj­mä v nie­kto­rých dedi­nách a vidiec­kych komu­ni­tách. Ide o tra­dič­nú sláv­nosť spo­je­nú so zabi­tím domá­cich zvie­rat, naj­čas­tej­šie pra­sa­ťa, na príp­ra­vu mäsa a mäso­vých výrob­kov. Zabí­jač­ka má svo­je kore­ne v minu­los­ti, keď bolo potreb­né zabez­pe­čiť dosta­tok potra­vín pre rodi­ny na zimu. Aj keď moder­né doby pri­nies­li zme­ny v spô­so­be, ako ľudia naku­pu­jú potra­vi­ny, a zvý­ši­li sa etic­ké otáz­ky týka­jú­ce sa zabí­ja­nia zvie­rat, pre nie­kto­ré komu­ni­ty na vidie­ku zostá­va zabí­jač­ka tra­dič­ným a dôle­ži­tým aspek­tom ich kul­tú­ry a život­né­ho štý­lu. Táto uda­losť sa obvyk­le koná v zim­ných mesia­coch, keď sú tep­lo­ty níz­ke a mäso je mož­né spra­co­vať a skla­do­vať jed­no­duch­šie. Zabí­jač­ka je pro­ces, kto­rý zahŕňa spo­lu­prá­cu šir­šie­ho spo­lo­čen­stva a má teda čas­to komu­nit­ný roz­mer. Táto tra­dí­cia nie je len o výro­be mäsa, ale aj o spo­lo­čen­skom zážit­ku a spo­lu­prá­ci medzi sused­mi a prí­buz­ný­mi. Mäso je roz­de­le­né a spra­co­va­né do rôz­nych foriem, ako sú klo­bá­sy, úde­ni­ny, šun­ka a krvav­nič­ky. Samot­ná uda­losť začí­na zabi­tím zvie­ra­ťa. Potom nasle­du­je dôklad­ná príp­ra­va mäsa.

Foto­gra­fo­vať zabí­jač­ku bola pre mňa veľ­ká výzva. Mal som však šťas­tie na to, že som sa zúčast­nil takej zabí­jač­ky, pri kto­rej to veľ­mi dob­re, aj pek­ne odsý­pa­lo. Všet­ci si pomá­ha­li, niko­mu nebo­lo tre­ba vra­vieť, že rob, ale­bo čo tre­ba robiť. V dneš­nej dobe to bolo pre mňa nevídané. 


Slaugh­te­ring is a tra­di­ti­on that has been pre­ser­ved, espe­cial­ly in some vil­la­ges and rural com­mu­ni­ties. It is a tra­di­ti­onal celeb­ra­ti­on asso­cia­ted with the slaugh­ter of domes­tic ani­mals, most com­mon­ly pigs, for the pre­pa­ra­ti­on of meat and meat pro­ducts. The roots of slaugh­te­ring lie in the past when it was neces­sa­ry to secu­re enough food for fami­lies during the win­ter. Alt­hough modern times have brought chan­ges in how peop­le pur­cha­se food, and ethi­cal ques­ti­ons regar­ding ani­mal slaugh­ter have inc­re­a­sed, for some rural com­mu­ni­ties, slaugh­te­ring remains a tra­di­ti­onal and sig­ni­fi­cant aspect of the­ir cul­tu­re and lifes­ty­le. This event usu­al­ly takes pla­ce in the win­ter months when tem­pe­ra­tu­res are low, and meat can be pro­ces­sed and sto­red more easi­ly. Slaugh­te­ring is a pro­cess that invol­ves the col­la­bo­ra­ti­on of the bro­ader com­mu­ni­ty, often having a com­mu­nal dimen­si­on. This tra­di­ti­on is not just about meat pro­duc­ti­on but also about a social expe­rien­ce and coope­ra­ti­on among neigh­bors and rela­ti­ves. Meat is divi­ded and pro­ces­sed into vari­ous forms, such as sau­sa­ges, smo­ked meats, ham, and blo­od sau­sa­ges. The event begins with the slaugh­ter of the ani­mal, fol­lo­wed by tho­rough meat preparation.

Pho­tog­rap­hing a slaugh­te­ring was a sig­ni­fi­cant chal­len­ge for me. Howe­ver, I was for­tu­na­te to attend a slaugh­te­ring whe­re things went very smo­ot­hly and beau­ti­ful­ly. Eve­ry­o­ne hel­ped each other, and the­re was no need to tell any­o­ne what to do. In toda­y­’s world, this was unp­re­ce­den­ted for me.


Use Facebook to Comment on this Post