I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals.   Click to listen highlighted text! I wish you a wonderful day. Nice to watch the fish, aquatic plants and other animals. Powered By GSpeech

Stretnutia akvaristov a teraristov

Z his­tó­rie

His­tó­ria stret­nutí sa začala písať v lete 2001 na vte­daj­šej www​.akva​rium​.sk. Pre­bie­hali v Pre­špor­skej kúrii. 11.06.2003 jeden z čle­nov fóra - ini­ci­oval myš­lienke dis­ku­to­vať aj zoči voči a nie­len na fóre pro­stred­níc­tvo Inter­netu. Medzi­tým pre­tieklo v Dunaji veľa vody a sa stala mies­tom mno­hých stret­nutí. Do 1.1.2008 ich bolo snáď už aj 200. Na väč­šine z nich som sa aj zúčast­nil. Po istom čase som začal evi­do­vať, aby som zhruba vedel koľko ľudí chodí na tieto stret­nu­tia. Zúčast­nilo sa ich cel­kovo možno až dve­sto akva­ris­tov a iných cho­va­te­ľov, man­že­liek apod. Pre­dov­šet­kým z Bra­ti­slavy, ale aj z oko­lia, nie­koľ­ko­krát dokonca z Nitry. Výborné je, že k nám neus­tále pri­chá­dzali noví a noví a to ako z radov mla­dých akva­ris­tov, tak aj z tých skú­se­ných. Dúfam, že sa nám poda­rilo naozaj oslo­viť veľa ľudí, o čom svedčí aj skladba cho­va­te­ľov a akva­ris­tov na stret­nu­tiach. Stre­tá­vali sme sa najmä v Smi­chov­skej perle na Špi­tál­skej, v Rakete pri Draž­diaku a na konci môjho pôso­be­nia v Pre­špor­skej kúrii.

Aj v súčas­nosti sa stret­nu­tia robia, momen­tálne “”. Dôle­ži­tou vecou je, že sme neos­lo­vili len Bra­ti­slavu, že sa nestre­tá­vame len v Bra­ti­slave, ale aj Košice, kde sa stret­nu­tia konajú tak­mer tak dlho ako v Bra­ti­slave. Okrem toho sa tieto akti­vity mno­žia v Bánov­ciach nad Beb­ra­vou, v Nitre, v Levi­ciach, v Pop­rade, v Žiline, v Dub­nici nad Váhom, v Tren­číne, v Ban­skej Bystrici

Klub.

Bol som čle­nom akva­ris­tic­kého klubu, ktorý nesie meno KLUB​.AKVA​.SK. Od 1.1.2009 už nie som čle­nom klubu.. Je to mys­lím škoda pre mňa aj pre klub, ale pra­covne som sa nez­ho­dol s prak­ti­kami v klube a roz­ho­dol som sa s tým ďalej nebo­jo­vať. Nech vás to pro­sím neod­radí. Ja nie­kedy nerád splý­vam s davom, a ak mám niečo robiť, tak zvy­čajne naozaj robím. A keď nero­bím, tak nero­bím :-). Ak sa situ­ácia zmení - tak sa možno mile­rád do klubu vrá­tim. Momen­tálne, píše sa sep­tem­ber 2010 nemám na to ani pomyslenie.

Pred­náška Nor­berta Dokoupila

KLUB​.AKVA​.SK zor­ga­ni­zo­val 6.9.2006 v Dome kul­túry Ruži­nov akva­ris­tickú pred­nášku Nor­berta Dokou­pila „. Zúčast­nilo sa jej 50-​60 ľudí. Pán Dokou­pil roz­prá­val o sfar­bení rýb, o tom akými far­bi­vami dis­po­nujú. Po pred­náške pre­behla dis­ku­sia, kde sme sa napr. pýtali, prečo nebý­vajú zelené. Polo­žili sme pánovi Dokou­pi­lovi asi päť otá­zok, jednu z nich aj prí­tomný Miro . Aj mimo ofi­ciál­neho prog­ramu sa živo dis­ku­to­valo a verím, že mnohí z nás využili prí­le­ži­tosť pre­ho­diť zopár viet so svo­jimi kole­gami. Po pred­náške sa usku­toč­nila usta­no­vu­júca schô­dza, na kto­rej sa volil výbor klubu a revízna komi­sia. Zvo­lený výbor: Bra­ni­slav Bar­čin, Nor­man Durný, Mar­kéta Rejl­ková, Vla­di­mír Volf, Haláč, , . Revízna komi­sia: Milo Pešek, Ľubo­mír Holub­čík. Prie­beh máme zazna­me­naný pro­stred­níc­tvom kamery a ja som zachy­tá­val dej foto­apa­rá­tom, aby som vám pri­blí­žil atmo­sféru, ktorá v DK Ruži­nov 6.9.2006 vládla.

<a href=http://www.sozo.sk/wp/press/wp-content/plugins/adrotate/adrotate-out.php?track=MiwxLDAsaHR0cDovL3d3dy5jaWNobGlkcG9ydGFsLnNrLw=” target=“_blank”>

Use Face­book to Com­ment on this Post

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech