2011, 2011-2015, 2012, Časová línia, Dokumenty, Rakúske, Zahraničné

Carnuntum v Petronelli

Hits: 2849

V Pet­ro­nel­li, neďa­le­ko od Bra­ti­sla­vy sa v Rakús­ku nachá­dza rím­sky tábor, kto­rý je pozos­tat­kom a rekon­štruk­ci­ou sku­toč­né­ho rím­ske tábo­ra Car­nun­tum. Sú tu okrem iné­ho aj ukáž­ky vte­daj­šie­ho spo­lo­čen­ské­ho živo­ta, tech­nic­ké­ho rie­še­nia nor­mál­ne­ho živo­ta v obyd­liach, kúpe­ľoch a mno­hé iné zau­jí­ma­vé veci. 

Rím­ska met­ro­po­la Car­nun­tum leža­la na Jan­tá­ro­vej ces­te, na rím­skej hra­ni­ci – Limes Roma­nus medzi Vied­ňou a Bra­ti­sla­vou. Na kri­žo­vat­ke obchod­ných diaľ­ko­vých ciest, Jan­tá­ro­vej ces­ty a Dunaj­skej ces­ty. Je naj­väč­ším arche­olo­gic­kým nále­zis­kom v Rakús­ku (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tic­ké vyko­páv­ky tu pre­bie­ha­jú od roku 1885. Slo­vo Car­nun­tum je prav­de­po­dob­ne odvo­de­né od Kar, prí­pad­ne Karn – kameň, hro­ma­da skál (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum sa vyví­ja­lo od 1. polo­vi­ce 1. stor. n. l. do kon­ca rím­skej prí­tom­nos­ti v roku 433. Počet oby­va­te­ľov Car­nun­ta sa odha­du­je pri­bliž­ne na 50 000. Pred Riman­mi boli v tej­to oblas­ti Kel­ti. V 2. sto­ro­čí pred n. l. to bol kmeň Bójov. V roku 6 pred n. l. rím­sky Tibe­rius zalo­žil na úze­mí kelt­ské­ho mes­ta Car­nun­ta vojen­skú základ­ňu. Úto­čí na mar­ko­man­ské­ho krá­ľa Mar­bo­da. V rokoch 89 sa Panó­nia sta­la rím­skou pro­vin­ci­ou ako Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. Po poráž­ke v Teutón­skom lese (9 n. l.) sa Augus­tus roz­ho­dol upus­tiť od ďal­ších výbo­jov sever­ne od Duna­ja a ozna­čil Dunaj ako hra­ni­cu ríše. V nasle­du­jú­com obdo­bí pri­pad­ne pre­to Car­nun­tu dôle­ži­tá obran­ná fun­kcia na Duna­ji. Za cisá­ra Clau­dia (4154) bolo zalo­že­né aj civil­né mes­to. V rokoch 172175 Mar­cus Aure­lius v Panó­nii boju­je pro­ti Mar­ko­ma­nom a Kvá­dom, v Car­nun­te sa zdr­žu­je v rokoch 171173. V roku 194 je Car­nun­tum pový­še­né na koló­niu a pone­sie názov Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk). 

Asi kilo­me­ter západ­ne od dneš­né­ho Bad Deutsch Alten­bur­gu malá 15. légia – Legio XV Apol­li­na­ris vojen­ský tábor. Chrá­nil ho sys­tém prie­kop a ochran­ný múr s roho­vý­mi a dvo­j­itý­mi veža­mi. Nachá­dza­lo sa tam 5 až 6 tisíc voja­kov. Asi kilo­me­ter západ­ne od vojen­ské­ho tábo­ra bol tábor pomoc­nej légie – Cas­trum auxi­lii, posta­ve­ný v 2 polo­vi­ci 1. sto­ro­čia a slú­žil 500 člen­nej jaz­dec­kej vojen­skej posád­ke. Oko­lo vojen­ské­ho tábo­ra vznik­lo osíd­le­nie s pev­ný­mi dre­ve­ný­mi stav­ba­mi (cana­bae), kto­ré sa v prie­be­hu 2. sto­ro­čia n. l. pre­sta­vo­va­li na kamen­né stav­by. Usa­di­lo sa tu civil­né oby­va­teľ­stvo, toto osíd­le­nie sa roz­kla­da­lo asi na 150 ha. Cisár Had­rián ude­lil tomu­to mest­ské­mu osíd­le­niu mest­ské prá­va. Car­nun­tum sa postup­ne pre­me­ni­lo na význam­nú obchod­nú met­ro­po­lu (vino​kar​pat​.sk).

Amfi­te­áter v Pet­ro­nel­li bol svo­jou roz­lo­hou 7244 met­rov jed­ným z naj­väč­ších v Rím­skej ríši. Do jeho hľa­dis­ka sa však vmes­ti­lo iba 8 000 divá­kov. Tri­bú­na ma vyvo­lať pred­sta­vu, aká bola pôvod­ná výš­ka stav­by. Pred­po­kla­dá sa, že súčas­ťou juž­nej tri­bú­ny bola dvoj­pod­laž­ná a vzne­še­ne zaria­de­ná lóža mies­to­dr­ži­te­ľa. Na východ­nej a západ­nej čas­ti mal po jed­nej monu­men­tál­nej brá­ne. Pri západ­nom vcho­de sa nachá­dza­lo Neme­se­um - malič­ká svä­ty­ňa na počesť bohy­ne osu­du a pomsty Dia­ny Neme­sis (Infor­mač­ná tabuľa).


In Pet­ro­nell, near Bra­ti­sla­va, the­re is a Roman camp loca­ted in Aus­tria that is a rem­nant and recons­truc­ti­on of the actu­al Roman camp Car­nun­tum. It fea­tu­res demon­stra­ti­ons of the socie­tal life of that era, tech­ni­cal solu­ti­ons for dai­ly living in dwel­lings, baths, and many other inte­res­ting aspects.

The Roman met­ro­po­lis Car­nun­tum was situ­ated on the Amber Road, along the Roman bor­der – Limes Roma­nus bet­we­en Vien­na and Bra­ti­sla­va, at the inter­sec­ti­on of tra­de rou­tes, the Amber Road, and the Danu­be rou­te. It is the lar­gest archa­e­olo­gi­cal site in Aus­tria (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tic exca­va­ti­ons have been ongo­ing sin­ce 1885. The word Car­nun­tum” is like­ly deri­ved from Kar” or Karn” – sto­ne or pile of rocks (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum evol­ved from the 1st half of the 1st cen­tu­ry AD until the end of Roman pre­sen­ce in 433. The esti­ma­ted popu­la­ti­on of Car­nun­tum is around 50,000. Befo­re the Romans, Celts inha­bi­ted this area, fol­lo­wed by the Boii tri­be in the 2nd cen­tu­ry BC. In 6 BC, the Roman Tibe­rius foun­ded a mili­ta­ry base on the ter­ri­to­ry of the Cel­tic city Car­nun­tum, attac­king the Mar­co­man­nic king Maro­bo­du­us. In 8 – 9 AD, Pan­no­nia beca­me a Roman pro­vin­ce as Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. After the defe­at in the Teuto­burg Forest (9 AD), Augus­tus deci­ded to aban­don furt­her conqu­ests north of the Danu­be, desig­na­ting the Danu­be as the empi­re­’s boun­da­ry. In the fol­lo­wing peri­od, Car­nun­tum had a cru­cial defen­si­ve func­ti­on on the Danu­be. Under Empe­ror Clau­dius (4154), a civi­lian town was also estab­lis­hed. In 172 – 175, Mar­cus Aure­lius fought against the Mar­co­man­ni and Quadi in Pan­no­nia, sta­y­ing in Car­nun­tum from 171 to 173. In 194, Car­nun­tum was ele­va­ted to a colo­ny and rece­i­ved the name Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk).

About a kilo­me­ter west of present-​day Bad Deutsch Alten­burg, the 15th legi­on – Legio XV Apol­li­na­ris had a mili­ta­ry camp. It was pro­tec­ted by a trench sys­tem and a defen­si­ve wall with cor­ner and doub­le towers, hou­sing 5,000 to 6,000 sol­diers. About a kilo­me­ter west of the mili­ta­ry camp was the auxi­lia­ry legi­on camp – Cas­trum auxi­lii, built in the 2nd half of the 1st cen­tu­ry and ser­ved a 500-​member caval­ry mili­ta­ry gar­ri­son. Around the mili­ta­ry camp, a sett­le­ment with solid wooden struc­tu­res (cana­bae) was estab­lis­hed, trans­for­ming into sto­ne buil­dings during the 2nd cen­tu­ry AD. Civi­lian popu­la­ti­on sett­led here, and this sett­le­ment spre­ad over app­ro­xi­ma­te­ly 150 hec­ta­res. Empe­ror Had­rian gran­ted urban rights to this urban sett­le­ment. Car­nun­tum gra­du­al­ly trans­for­med into a sig­ni­fi­cant tra­de met­ro­po­lis (vino​kar​pat​.sk).

The amp­hit­he­a­ter in Pet­ro­nell, with an area of 7244 meters, was one of the lar­gest in the Roman Empi­re. Howe­ver, only 8,000 spec­ta­tors could fit into the are­na, and the tri­bu­ne gives an idea of the ori­gi­nal height of the struc­tu­re. It is assu­med that the sout­hern tri­bu­ne had a two-​story and ele­gan­tly fur­nis­hed lod­ge for the gover­nor. The­re was one monu­men­tal gate on the east and west sides each, and at the wes­tern entran­ce, the­re was the Neme­se­um – a small sanc­tu­ary dedi­ca­ted to the god­dess of fate and reven­ge, Dia­na Neme­sis (Infor­ma­ti­on board).


In Pet­ro­nell, in der Nähe von Bra­ti­sla­va, befin­det sich in Öster­re­ich ein römis­cher Lager­platz, der ein Überb­le­ib­sel und eine Rekons­truk­ti­on des eigen­tli­chen römis­chen Lagers Car­nun­tum ist. Hier gibt es unter ande­rem Vor­füh­run­gen des gesells­chaft­li­chen Lebens die­ser Zeit, tech­nis­che Lösun­gen für das täg­li­che Leben in Wohn­hä­u­sern, Bädern und vie­le ande­re inte­res­san­te Aspekte.

Die römis­che Met­ro­po­le Car­nun­tum lag an der Berns­te­ins­tra­ße, entlang der römis­chen Gren­ze – Limes Roma­nus zwis­chen Wien und Bra­ti­sla­va, an der Kre­uzung von Han­dels­rou­ten, der Berns­te­ins­tra­ße und der Donau­rou­te. Es ist die größte archä­o­lo­gis­che Stät­te in Öster­re­ich (vino​kar​pat​.sk). Sys­te­ma­tis­che Ausg­ra­bun­gen lau­fen hier seit 1885. Das Wort Car­nun­tum” lei­tet sich wahrs­che­in­lich von Kar” oder Karn” – Ste­in oder Ste­in­hau­fen ab (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum ent­wic­kel­te sich von der ers­ten Hälf­te des 1. Jahr­hun­derts n. Chr. bis zum Ende der römis­chen Prä­senz im Jahr 433. Die ges­chätz­te Bevöl­ke­rung von Car­nun­tum liegt bei etwa 50.000. Vor den Römern bewohn­ten Kel­ten die­ses Gebiet, gefolgt vom Stamm der Boier im 2. Jahr­hun­dert v. Chr. Im Jahr 6 v. Chr. grün­de­te der römis­che Tibe­rius auf dem Gebiet der kel­tis­chen Stadt Car­nun­tum eine Mili­tär­ba­sis. Er griff den mar­ko­man­nis­chen König Mar­bod an. In den Jah­ren 8 – 9 wur­de Pan­no­nien eine römis­che Pro­vinz als Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. Nach der Nie­der­la­ge im Teuto­bur­ger Wald (9 n. Chr.) ents­chied sich Augus­tus, von wei­te­ren Ero­be­run­gen nörd­lich der Donau abzu­se­hen und die Donau als die Gren­ze des Rei­ches zu bez­e­ich­nen. In der fol­gen­den Zeit hat­te Car­nun­tum eine ents­che­i­den­de Ver­te­i­di­gungs­funk­ti­on an der Donau. Unter Kai­ser Clau­dius (4154) wur­de auch eine zivi­le Stadt geg­rün­det. In den Jah­ren 172 – 175 kämpf­te Mar­cus Aure­lius gegen die Mar­ko­man­nen und Quaden in Pan­no­nien und ver­we­il­te von 171 bis 173 in Car­nun­tum. Im Jahr 194 wur­de Car­nun­tum zu einer Kolo­nie erho­ben und erhielt den Namen Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk).

Etwa einen Kilo­me­ter west­lich von Bad Deutsch Alten­burg befand sich das Mili­tär­la­ger der 15. Legi­on – Legio XV Apol­li­na­ris. Es wur­de durch ein Gra­ben­sys­tem und eine Schutz­mau­er mit Ecktür­men und Doppel­tür­men ges­chützt und beher­berg­te 5.000 bis 6.000 Sol­da­ten. Etwa einen Kilo­me­ter west­lich des Mili­tär­la­gers befand sich das Hilfs­la­ger der Legi­on – Cas­trum auxi­lii, das in der 2. Hälf­te des 1. Jahr­hun­derts erbaut wur­de und einer 500 Mann star­ken Kavallerie-​Militärtruppe dien­te. Um das Mili­tär­la­ger herum ents­tand eine Sied­lung mit fes­ten höl­zer­nen Struk­tu­ren (cana­bae), die sich im Lau­fe des 2. Jahrh

underts n. Chr. in Ste­in­bau­ten umwan­del­ten. Hier sie­del­te sich die Zivil­be­völ­ke­rung an, und die­se Sied­lung ers­trec­kte sich über etwa 150 Hek­tar. Kai­ser Had­rian ver­lieh die­ser städ­tis­chen Sied­lung städ­tis­che Rech­te. Car­nun­tum wan­del­te sich all­mäh­lich in eine bede­uten­de Han­dels­met­ro­po­le (vino​kar​pat​.sk).

Das Amp­hit­he­a­ter in Pet­ro­nell, mit einer Flä­che von 7244 Metern, war eines der größten im Römis­chen Reich. Aller­dings konn­ten nur 8.000 Zus­chau­er in die Are­na pas­sen, und die Tri­büne gibt eine Vors­tel­lung von der urs­prün­gli­chen Höhe des Gebä­u­des. Es wird ver­mu­tet, dass die süd­li­che Tri­büne eine zwe­is­töc­ki­ge und ele­gant ein­ge­rich­te­te Loge für den Statt­hal­ter hat­te. An den Ost- und West­se­i­ten gab es jewe­ils ein monu­men­ta­les Tor, und am west­li­chen Ein­gang befand sich das Neme­se­um – ein kle­i­nes Hei­lig­tum zu Ehren der Göt­tin des Schick­sals und der Rache, Dia­na Neme­sis (Infor­mač­ná tabuľa).


A Pet­ro­nel­li, vici­no a Bra­ti­sla­va, si tro­va un cam­po mili­ta­re roma­no in Aus­tria, che è un resi­duo e una ricos­tru­zi­one del vero cam­po mili­ta­re roma­no di Car­nun­tum. Qui sono pre­sen­ti, tra le altre cose, del­le rapp­re­sen­ta­zi­oni del­la vita socia­le del­l’e­po­ca, solu­zi­oni tec­ni­che per la vita quoti­dia­na nel­le abi­ta­zi­oni, bag­ni e mol­te altre cose interessanti.

La met­ro­po­li roma­na di Car­nun­tum si tro­va­va lun­go la Via del­l’am­bra, al con­fi­ne roma­no – il Limes Roma­nus – tra Vien­na e Bra­ti­sla­va. Al cro­ce­via del­le anti­che stra­de com­mer­cia­li, la Via del­l’am­bra e la stra­da del Danu­bio. È il più gran­de sito arche­olo­gi­co del­l’Aus­tria (vino​kar​pat​.sk). Sca­vi sis­te­ma­ti­ci sono in cor­so qui dal 1885. La paro­la Car­nun­tum è pro­ba­bil­men­te deri­va­ta da Kar, o Karn – piet­ra, cumu­lo di roc­cia (Wikipedia.cs).

Car­nun­tum si svi­lup­pò dal­la pri­ma metà del I seco­lo d.C. fino alla fine del­la pre­sen­za roma­na nel 433. La popo­la­zi­one di Car­nun­tum è sti­ma­ta intor­no a 50.000 abi­tan­ti. Pri­ma dei Roma­ni, c’e­ra­no i Cel­ti in ques­ta regi­one. Nel II seco­lo a.C. c’e­ra­no i Boi, un popo­lo cel­ti­co. Nel 6 a.C., l’im­pe­ra­to­re roma­no Tibe­rio fon­dò una base mili­ta­re sul sito del­la cit­tà cel­ti­ca di Car­nun­tum. Attac­cò il re mar­co­man­no Mar­bod. Neg­li anni 8 – 9, la Pan­no­nia diven­ne una pro­vin­cia roma­na come Infe­ri­or Pro­vin­cia Illy­ri­cum. Dopo la scon­fit­ta nel­la fores­ta di Teuto­bur­go (9 d.C.), Augus­to deci­se di abban­do­na­re ulte­ri­ori conqu­is­te a nord del Danu­bio e desig­nò il Danu­bio come con­fi­ne del­l’im­pe­ro. Nei peri­odi suc­ces­si­vi, Car­nun­tum ebbe un’im­por­tan­te fun­zi­one difen­si­va sul Danu­bio. Duran­te il regno del­l’im­pe­ra­to­re Clau­dio (4154), fu fon­da­ta anche una cit­tà civi­le. Neg­li anni 172 – 175, Mar­co Aure­lio com­bat­té con­tro i Mar­co­man­ni e i Quadi in Pan­no­nia, tras­cor­ren­do del tem­po a Car­nun­tum neg­li anni 171 – 173. Nel 194 Car­nun­tum fu ele­va­ta a colo­nia e pre­se il nome di Colo­nia Sep­ti­mia Aure­lia Anto­ni­nia­na Car­nun­tum (vino​kar​pat​.sk).

Cir­ca un chi­lo­met­ro a ovest del­l’at­tu­ale Bad Deutsch Alten­burg c’e­ra un cam­po mili­ta­re del­la 15ª legi­one – Legio XV Apol­li­na­ris. Era pro­tet­to da un sis­te­ma di fos­sa­ti e un muro difen­si­vo con tor­ri d’an­go­lo e doppie tor­ri. Vi si tro­va­va­no da 5.0006.000 sol­da­ti. Cir­ca un chi­lo­met­ro a ovest del cam­po mili­ta­re c’e­ra un cam­po di una legi­one ausi­lia­ria – Cas­trum auxi­lii, cos­tru­ito nel­la secon­da metà del I seco­lo d.C. e ser­vi­va a una guar­ni­gi­one mili­ta­re di 500 sol­da­ti di caval­le­ria. Attor­no al cam­po mili­ta­re, si svi­lup­pò un inse­dia­men­to con edi­fi­ci di leg­no fis­si (cana­bae), che duran­te il II seco­lo d.C. furo­no tras­for­ma­ti in edi­fi­ci di piet­ra. Qui si sta­bi­lì la popo­la­zi­one civi­le, e ques­to inse­dia­men­to si esten­de­va su cir­ca 150 etta­ri. L’im­pe­ra­to­re Adria­no con­fe­rì a ques­to inse­dia­men­to urba­no dirit­ti cit­ta­di­ni. Car­nun­tum diven­ne gra­du­al­men­te una impor­tan­te met­ro­po­li com­mer­cia­le (vino​kar​pat​.sk).

L’an­fi­te­at­ro a Pet­ro­nell era uno dei più gran­di nel­l’Im­pe­ro Roma­no, con dimen­si­oni di 7244 met­ri. Tut­ta­via, il suo anfi­te­at­ro pote­va con­te­ne­re solo 8.000 spet­ta­to­ri. La tri­bu­na dovreb­be far imma­gi­na­re quale fos­se l’al­tez­za ori­gi­na­le del­la strut­tu­ra. Si pre­su­me che una par­te del­la tri­bu­na meri­di­ona­le fos­se a due pia­ni, con un’e­le­gan­te log­gia per il gover­na­to­re. Sia sul lato est che ovest c’e­ra­no una por­ta monu­men­ta­le cias­cu­na. Vici­no all’in­gres­so occi­den­ta­le c’e­ra il Neme­sium – un pic­co­lo san­tu­ario in ono­re del­la dea del des­ti­no e del­la ven­det­ta Dia­na Neme­sis (Tabel­la informativa).


Odka­zy

Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Dokumenty, Európske, Krajina, Mestá, Mestá, Rakúske, Rakúske, Rakúsko, Typ krajiny, V čase, Zahraničie, Zahraničné

Vianoce vo Viedni

Hits: 2510

Via­no­ce vo Vied­ni sú čaro­vné, plné tra­dí­cií. Pri­ťa­hu­jú náv­štev­ní­kov nie­len z Vied­ne a Rakús­ka, ale z celé­ho sve­ta. Mes­to sa vte­dy mení na roz­práv­ko­vú kra­ji­nu plnú sve­tiel, hud­by, vôní z via­noč­ných trhov. Via­noč­né trhy sú neod­mys­li­teľ­nou súčas­ťou Via­noc v met­ro­po­le Rakús­ka. Hos­tia viac ako 20 via­noč­ných trhov, kaž­dý z vlast­nou špe­ci­fic­kou atmo­sfé­rou. Jeden z naj­zná­mej­ších je pre Ríš­skym divad­lom. Námes­tie pred rad­ni­cou sa zme­ní na Chris­tkindl­mar­kt s via­noč­ným stro­mom a von­kaj­ším ľado­vých klzis­kom. Kul­túr­ny život vo Vied­ni je boha­tý aj počas Via­noc. Kona­jú sa mno­hé via­noč­né kon­cer­ty s tra­dič­nou via­noč­nou hud­bou. Divad­lá a oper­né dvo­ry ponú­ka­jú špe­ciál­ne via­noč­né pred­sta­ve­nia. Via­noč­ná výzdo­ba Vied­ne je pôso­bi­vá. Námes­tie pred Špa­niel­skou jaz­dou sa zme­ní via­noč­ný trh Maria-​Theresien-​Platz, osvet­le­ný tisíc­ka­mi žia­ri­vých sve­tiel a via­noč­ný­mi ozdo­ba­mi. Mno­hé námes­tia a uli­ce zdo­bia via­noč­né stro­my. Rodi­ny sa aj vo Vied­ni schá­dza­jú na via­noč­ných veče­riach, kde sa podá­va tra­dič­ná kapust­ni­ca a kapor. Nav­šte­vu­jú sa blíz­ki a pria­te­lia, aby sa spo­loč­ne pode­li­li o radosť a tep­lo via­noč­nej atmosféry.


Chris­tmas in Vien­na is magi­cal, full of tra­di­ti­ons that att­ract visi­tors not only from Vien­na and Aus­tria but from all around the world. During this time, the city trans­forms into a fai­ry­ta­le land fil­led with lights, music, and the enti­cing aro­mas of Chris­tmas mar­kets. The Chris­tmas mar­kets are an integ­ral part of the holi­day sea­son in the Aus­trian capi­tal, hos­ting more than 20 mar­kets, each with its own uni­que atmo­sp­he­re. One of the most famous ones is loca­ted in front of the Impe­rial Pala­ce. The squ­are in front of the city hall turns into Chris­tkindl­mar­kt with a Chris­tmas tree and an out­do­or ice rink. Vien­na­’s cul­tu­ral sce­ne is rich during the Chris­tmas sea­son as well. Nume­rous Chris­tmas con­certs fea­tu­ring tra­di­ti­onal holi­day music take pla­ce, and the­a­ters and ope­ra hou­ses offer spe­cial Chris­tmas per­for­man­ces. The Chris­tmas deco­ra­ti­ons in Vien­na are impres­si­ve, with the squ­are in front of the Spa­nish Riding Scho­ol trans­for­ming into the Chris­tmas mar­ket Maria-​Theresien-​Platz, ador­ned with thou­sands of twink­ling lights and Chris­tmas orna­ments. Many squ­ares and stre­ets are ador­ned with Chris­tmas tre­es. Fami­lies in Vien­na come toget­her for Chris­tmas din­ners, whe­re tra­di­ti­onal cab­ba­ge soup and carp are ser­ved. Loved ones and friends are visi­ted to sha­re the joy and warmth of the Chris­tmas atmo­sp­he­re. Chris­tmas in Vien­na is a tru­ly enchan­ting expe­rien­ce that com­bi­nes cul­tu­ral rich­ness, fes­ti­ve tra­di­ti­ons, and the modern charm of this Euro­pe­an capital.


Weih­nach­ten in Wien ist zau­ber­haft und vol­ler Tra­di­ti­onen. Sie zie­hen nicht nur Besu­cher aus Wien und Öster­re­ich, son­dern aus der gan­zen Welt an. Zu die­ser Zeit ver­wan­delt sich die Stadt in ein Mär­chen­land vol­ler Lich­ter, Musik und Düf­te von den Weih­nachts­mär­kten. Die Weih­nachts­mär­kte sind ein unver­zicht­ba­rer Bes­tand­te­il der Weih­nachts­ze­it in der öster­re­i­chis­chen Haupts­tadt und beher­ber­gen mehr als 20 Mär­kte, jeder mit sei­ner eige­nen spe­zi­fis­chen Atmo­sp­hä­re. Einer der bekann­tes­ten ist vor dem Burgt­he­a­ter. Der Platz vor dem Rat­haus ver­wan­delt sich in den Chris­tkindl­mar­kt mit einem Weih­nachts­baum und einer Auße­ne­is­bahn. Das kul­tu­rel­le Leben in Wien ist auch wäh­rend der Weih­nachts­ze­it reich­hal­tig. Es fin­den zahl­re­i­che Weih­nacht­skon­zer­te mit tra­di­ti­onel­ler Weih­nachts­mu­sik statt, und The­a­ter sowie Opern­hä­u­ser bie­ten spe­ziel­le Weih­nacht­sauf­füh­run­gen. Die Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on in Wien ist bee­in­druc­kend. Der Platz vor der Spa­nis­chen Hof­re­its­chu­le ver­wan­delt sich in den Weih­nachts­mar­kt Maria-​Theresien-​Platz, gesch­müc­kt mit Tau­sen­den von leuch­ten­den Lich­tern und Weih­nachts­de­ko­ra­ti­onen. Vie­le Plät­ze und Stra­ßen sind mit Weih­nachts­bä­u­men gesch­müc­kt. Fami­lien in Wien kom­men auch zu Weih­nacht­ses­sen zusam­men, bei dem tra­di­ti­onel­le Kraut­sup­pe und Karp­fen ser­viert wer­den. Nahe Ver­wand­te und Fre­un­de wer­den besucht, um die Fre­ude und Wär­me der Weih­nacht­sat­mosp­hä­re geme­in­sam zu teilen.


Use Facebook to Comment on this Post

2006-2010, 2009, Časová línia, Dokumenty, Európske, Krajina, Mestá, Mestá, Noc, Rakúske, Rakúske, Typ krajiny, V čase, Zahraničné

Viedeň v noci

Hits: 2933

Večer v cen­tre Vied­ne je o ume­ní. Domi­nan­tne o hud­be a divad­le. Kon­cert­né sály Wie­ner Sta­at­so­per a Music­ve­re­in otvá­ra­jú dve­re priaz­niv­com kla­sic­ké­ho ume­nia. Divad­lá pred­sta­vu­jú pale­tu dra­ma­tic­kých pred­sta­ve­ní a muzi­ká­lov. Kaviar­ne posky­tu­jú doko­na­lé pro­stre­diu na rela­xo­va­nie. Širo­ký výber noč­ných klu­bov pul­zu­je elek­tro­nic­kou hud­bou až po taneč­nú. V Nasch­mar­kt sa naku­pu­je prá­ve v noci. Plav­ba noč­nou Vied­ňou je pano­ra­ma­tic­kou pochúť­kou. Vie­deň v noci tre­ba zažiť. Kon­cen­tru­je sa tu ele­gan­cia a zába­va a pre­to na to nikdy nezabudnete.


An eve­ning in the cen­ter of Vien­na is an immer­si­on into the world of art, pre­do­mi­nan­tly music and the­a­ter. Con­cert halls like the Wie­ner Sta­at­so­per and Musik­ve­re­in open the­ir doors to ent­hu­siasts of clas­si­cal arts. The the­a­ters pre­sent a palet­te of dra­ma­tic per­for­man­ces and musi­cals. Cafés pro­vi­de the per­fect envi­ron­ment for rela­xa­ti­on. A wide selec­ti­on of nightc­lubs pul­sa­tes with elect­ro­nic music and dan­ce beats. Nasch­mar­kt beco­mes a noc­tur­nal shop­ping haven. A night cru­ise through Vien­na is a pano­ra­mic delight. Vien­na at night must be expe­rien­ced. It con­cen­tra­tes ele­gan­ce and enter­tain­ment, ensu­ring an unfor­get­tab­le experience.


Ein Abend im Zen­trum von Wien ist ein Ein­tau­chen in die Welt der Kunst, vor allem der Musik und des The­a­ters. Kon­zert­hal­len wie die Wie­ner Sta­at­so­per und das Musik­ve­re­in öff­nen ihre Türen für Lieb­ha­ber klas­sis­cher Kunst. Die The­a­ter prä­sen­tie­ren eine Palet­te dra­ma­tis­cher Auf­füh­run­gen und Musi­cals. Cafés bie­ten die per­fek­te Umge­bung zum Ents­pan­nen. Eine Viel­zahl von Nachtc­lubs pul­siert mit elek­tro­nis­cher Musik und Tanzr­hyth­men. Der Nasch­mar­kt wird gera­de nachts zum Ein­kaufs­pa­ra­dies. Eine nächt­li­che Kre­uz­fa­hrt durch Wien ist ein pano­ra­ma­tis­cher Genuss. Wien bei Nacht muss erlebt wer­den. Hier kon­zen­triert sich Ele­ganz und Unter­hal­tung und sorgt für ein unver­gess­li­ches Erlebnis.


Use Facebook to Comment on this Post