Akvaristika a chovateľstvo, Biológia v akvaristike, Organizmy, Príroda, Ryby, Výživa v akvaristike, Živočíchy

Výživa rýb

Hits: 49411

Krmi­vo je veľ­mi dôle­ži­té, závi­sí od neho zdra­vie rýb. Ak kŕmi­me správ­ne, naše ryby budú v kon­dí­cii. Samoz­rej­me, kŕmiť tre­ba špe­ci­fic­ky, pod­ľa dru­hu. Pre nie­kto­ré dru­hy je jed­na potra­va vhod­ná, pre iný naopak rizi­ko­vá. Naj­dô­le­ži­tej­šie je spl­niť dve základ­né pra­vid­lá:  neprekr­mo­vať, pes­tro kŕmiť. Roz­li­šu­je­me nie­koľ­ko základ­ných typov krmi­va:  suché, mra­ze­néživé. Ryby si doká­žu nájsť zdroj svo­jej výži­vy aj v akvá­riu. Ide o zvyš­ky pred­tým poda­nej potra­vy, rast­li­ny, ria­sy, mik­ro­or­ga­niz­my, prí­pad­ne men­šej ryby. Nie sú oje­di­ne­lé prí­pa­dy, kedy ryba vydr­ža­la bez zása­hu člo­ve­ka aj 3 mesia­ce. Ak máte nor­mál­ne fun­gu­jú­cu nádrž a necho­vá­te neja­ké dra­vé, resp. prob­lé­mo­vé dru­hy, nelám­te si prí­liš hla­vu s tým, čo budú ryby žrať počas vašej neprí­tom­nos­ti trva­jú­cej tri – šty­ri týžd­ne. Aj v tom­to prí­pa­de pla­tí, menej je nie­ke­dy viac.

V prí­pa­de kŕme­nia rýb je tre­ba čas­to počkať, kým si ryby na nový druh potra­vy zvyk­nú – môže sa nám stať, že ryby odmie­ta­jú krmi­vo. Dôvo­dy môžu byť rôz­ne, ak však toto krmi­vo je pre naše ryby vhod­né, maj­te trpez­li­vosť. Výži­va rýb má byť pes­trá, odpo­rú­čam meniť zdroj krmi­va čo naj­čas­tej­šie, aby naše ryby mali dosta­tok všet­ké­ho čo potre­bu­jú. Kŕme­nie tuč­nou stra­vou neod­po­rú­čam, pre­to­že sa to môže skon­čiť neplod­nos­ťou, spô­so­be­nou ocho­re­ním vaječ­ní­kov, až vod­na­tieľ­kou. Ryby si na svo­ju potra­vu zvy­ka­jú. Nie­kto­ré krmi­vo im chu­tí okam­ži­te, na iné sa musia naučiť. Menej skú­se­ní akva­ris­ti majú rad­šej, keď potra­va plá­va na hla­di­ne, skú­se­nej­ší majú rad­šej potra­vu, kto­rá skôr padá na dno. Ide­ál­ne je, ak nie­kto­rá potra­va sa drží krát­ko na hla­di­ne a neskôr pad­ne a iná padá na dno hneď. Ak dochá­dza v akvá­riu ku pre­kr­mo­va­niu, tak tre­ba vedieť, že aj tá naj­lep­šie pri­pra­ve­ná potra­va sa začne časom roz­kla­dať. To pri­ná­ša množ­stvo nevý­hod – zaka­le­nie vody, nedos­ta­tok kys­lí­ka, v extrém­nych prí­pa­doch ples­ni­ve­nie potravy.

Kŕmi­me v malých dáv­kach. Len toľ­ko, koľ­ko doká­žu ryby behom pia­tich minút spot­re­bo­vať. Dospe­lé ryby sa oby­čaj­ne kŕmia 2 krát den­ne. Pla­tí rov­na­ká zása­da ako u člo­ve­ka, je vhod­né kŕmiť menej, ale viac­krát den­ne, ako viac a menej čas­to. Plô­dik rýb je nut­né kŕmiť aj päť­krát za deň, pre­to­že ich meta­bo­liz­mus pra­cu­je veľ­mi rých­lo a ich trá­via­ca sústa­va nedo­ká­že pri­jať väč­šie množ­stvo potra­vy. Ak by sme tak neuči­ni­li, vysta­vu­je­me sa tým veľ­ké­mu rizi­ku vyhla­do­va­nia. Vše­obec­ne sa dá pove­dať, že upred­nost­niť by sme mali krmi­vo, kto­ré má níz­ky obsah tukov a popo­la (neroz­lí­še­ných čas­tí) a vyš­ší obsah biel­ko­vín a sacha­ri­dov. Esen­ciál­ne ami­no­ky­se­li­ny rýb: feny­la­la­nín, his­ti­dín, izo­le­ucín, leucín, lyzín, met­hi­onín, tryp­to­fán, valin, argi­nín, thre­onín [1]. V stra­ve rýb by mali byť zastú­pe­né tie­to lipi­dy: trig­ly­ce­ri­dy, fos­fo­li­pi­dy a vos­ko­vé este­ry [1]. Pre samot­ný spô­sob podá­va­nia potra­vy exis­tu­jú nie­kto­ré zau­jí­ma­vé nápa­dy. Raz som bol sved­kom roz­ho­vo­ru, medzi dvo­ma cho­va­teľ­mi. Jeden sa pýtal dru­hé­ho: Čím kŕmiš ryby?” A on odpo­ve­dal: Rukou.” Toh­to by som sa držal, aj keď pred­chá­dza­jú­ci dia­lóg bol vtip. Na trhu sa ale dá kúpiť krmi­vo, kto­ré má mecha­niz­mus, pri kto­rom nepri­chá­dza­te do fyzic­ké­ho kon­tak­tu so samot­ným krmi­vom. Gra­nu­le vám takým zau­jí­ma­vým mecha­niz­mom spad­nú do vody – netre­ba ich rukou vybe­rať. Obme­dzu­je sa tým mož­nosť náka­zy. Osob­ne to pova­žu­jem tro­chu za pre­hna­né a reklam­ný ťahák. Exis­tu­je aj mož­nosť pou­ži­tia krmí­tok. Exis­tu­jú rôz­ne typy. Obzvlášť zau­jí­ma­vá je mož­nosť pou­ži­tia auto­ma­tic­ké­ho krmít­ka. Dá sa kúpiť, ale­bo vyro­biť. Nado­bú­da význam pri vašej neprítomnosti.


Feed is very impor­tant, fish health depends on it. If we feed cor­rect­ly, our fish will be in good con­di­ti­on. Of cour­se, fee­ding should be spe­ci­fic to the spe­cies. For some spe­cies, one type of food is suitab­le, for others it may be ris­ky. The most impor­tant thing is to fol­low two basic rules: do not over­fe­ed and feed a varied diet. We dis­tin­gu­ish seve­ral basic types of feed: dry, fro­zen, and live. Fish can find a sour­ce of nut­ri­ti­on in the aqu­arium itself. This inc­lu­des lef­to­vers from pre­vi­ous­ly fed food, plants, algae, mic­ro­or­ga­nisms, or even smal­ler fish. The­re are cases whe­re a fish can sur­vi­ve wit­hout human inter­ven­ti­on for up to 3 months. If you have a nor­mal­ly func­ti­oning tank and don’t keep any pre­da­to­ry or prob­le­ma­tic spe­cies, don’t wor­ry too much about what the fish will eat during your absen­ce las­ting three to four weeks. In this case, less is some­ti­mes more.

When fee­ding fish, it is often neces­sa­ry to wait until the fish get used to the new type of food – fish may refu­se food. The rea­sons can be vari­ous, but if this feed is suitab­le for our fish, be patient. Fish nut­ri­ti­on should be varied; I recom­mend chan­ging the sour­ce of feed as often as possib­le to ensu­re our fish have enough of eve­ryt­hing they need. Fee­ding with fat­ty food is not recom­men­ded, as it can lead to infer­ti­li­ty cau­sed by ova­rian dise­a­se or drop­sy. Fish get used to the­ir food. Some food they like imme­dia­te­ly, others need to learn. Less expe­rien­ced aqu­arists pre­fer food that flo­ats on the sur­fa­ce, whi­le more expe­rien­ced ones pre­fer food that sinks to the bot­tom. Ide­al­ly, some food sta­ys brief­ly on the sur­fa­ce and then sinks, whi­le other food sinks imme­dia­te­ly. If over­fe­e­ding occurs in the aqu­arium, it should be noted that even the best-​prepared food will start to decom­po­se over time. This brings many disad­van­ta­ges – water clou­di­ness, lack of oxy­gen, and in extre­me cases, food mold.

Feed in small por­ti­ons. Only as much as the fish can con­su­me wit­hin five minu­tes. Adult fish are usu­al­ly fed twi­ce a day. The same prin­cip­le app­lies as with humans; it is bet­ter to feed less but more often than more but less often. Fry should be fed up to five times a day becau­se the­ir meta­bo­lism works very quick­ly and the­ir diges­ti­ve sys­tem can­not hand­le lar­ger amounts of food. If we do not do this, we expo­se our­sel­ves to the risk of star­va­ti­on. Gene­ral­ly, we should pre­fer feed with low fat and ash (uni­den­ti­fied parts) con­tent and hig­her pro­te­in and car­bo­hyd­ra­te con­tent. The essen­tial ami­no acids for fish are: phe­ny­la­la­ni­ne, his­ti­di­ne, iso­le­uci­ne, leuci­ne, lysi­ne, met­hi­oni­ne, tryp­top­han, vali­ne, argi­ni­ne, thre­oni­ne. The diet of fish should inc­lu­de the­se lipids: trig­ly­ce­ri­des, phosp­ho­li­pids, and wax esters. The­re are some inte­res­ting ide­as for fee­ding. Once I wit­nes­sed a con­ver­sa­ti­on bet­we­en two bre­e­ders. One asked the other, What do you feed your fish with?” And he replied, With my hand.” I would stick to that, even though the pre­vi­ous dia­lo­gue was a joke. But the­re is fish food on the mar­ket with a mecha­nism whe­re you don’t come into phy­si­cal con­tact with the food itself. Gra­nu­les with such an inte­res­ting mecha­nism fall into the water – the­re is no need to pick them up by hand. This redu­ces the risk of infec­ti­on. Per­so­nal­ly, I con­si­der it a bit exag­ge­ra­ted and a mar­ke­ting gim­mick. The­re is also the opti­on of using fee­ders. The­re are dif­fe­rent types. Espe­cial­ly inte­res­ting is the opti­on of using an auto­ma­tic fee­der. It can be bought or made. It beco­mes impor­tant when you are absent.


Fut­ter ist sehr wich­tig, die Gesund­he­it der Fis­che hängt davon ab. Wenn wir rich­tig füt­tern, wer­den unse­re Fis­che in guter Ver­fas­sung sein. Natür­lich soll­te die Füt­te­rung spe­zi­fisch für die Art erfol­gen. Für eini­ge Arten ist eine Art von Fut­ter gee­ig­net, für ande­re kann es jedoch ris­kant sein. Das Wich­tigs­te ist, zwei grund­le­gen­de Regeln zu befol­gen: nicht über­füt­tern und abwechs­lungs­re­ich füt­tern. Wir unters­che­i­den meh­re­re grund­le­gen­de Arten von Fut­ter: troc­ken, gef­ro­ren und leben­dig. Fis­che kön­nen im Aqu­arium selbst eine Nahrung­squ­el­le fin­den. Dazu gehören Res­te von zuvor gefüt­ter­tem Fut­ter, Pflan­zen, Algen, Mik­ro­or­ga­nis­men oder sogar kle­i­ne­re Fis­che. Es gibt Fäl­le, in denen ein Fisch ohne men­sch­li­ches Ein­gre­i­fen bis zu 3 Mona­te über­le­ben kann. Wenn Sie ein nor­mal funk­ti­onie­ren­des Aqu­arium haben und kei­ne räu­be­ris­chen oder prob­le­ma­tis­chen Arten hal­ten, machen Sie sich kei­ne all­zu gro­ßen Sor­gen darüber, was die Fis­che wäh­rend Ihrer drei- bis vier­wöchi­gen Abwe­sen­he­it essen wer­den. In die­sem Fall ist manch­mal weni­ger mehr.

Beim Füt­tern von Fis­chen muss man oft war­ten, bis sich die Fis­che an die neue Art von Fut­ter gewöh­nen – Fis­che kön­nen Fut­ter ableh­nen. Die Grün­de kön­nen viel­fäl­tig sein, aber wenn die­ses Fut­ter für unse­re Fis­che gee­ig­net ist, seien Sie gedul­dig. Die Ernäh­rung der Fis­che soll­te abwechs­lungs­re­ich sein; Ich emp­feh­le, die Fut­te­rqu­el­le so oft wie mög­lich zu wech­seln, um sicher­zus­tel­len, dass unse­re Fis­che genug von allem haben, was sie brau­chen. Die Füt­te­rung mit fett­hal­ti­gem Fut­ter wird nicht emp­foh­len, da sie zu Unfrucht­bar­ke­it durch Eiers­tockk­ran­khe­i­ten oder Was­ser­sucht füh­ren kann. Fis­che gewöh­nen sich an ihr Fut­ter. Eini­ge Lebens­mit­tel mögen sie sofort, ande­re müs­sen sie ler­nen. Weni­ger erfah­re­ne Aqu­aria­ner bevor­zu­gen Lebens­mit­tel, die an der Oberf­lä­che sch­wim­men, wäh­rend erfah­re­ne Aqu­aria­ner Lebens­mit­tel bevor­zu­gen, die sofort auf den Boden sin­ken. Ide­a­ler­we­i­se ble­ibt ein Teil des Fut­ters kurz­ze­i­tig an der Oberf­lä­che und sinkt dann ab, wäh­rend ein ande­res Teil sofort absinkt. Wenn es im Aqu­arium zu Über­füt­te­rung kommt, soll­te beach­tet wer­den, dass auch das best­zu­be­re­i­te­te Fut­ter im Lau­fe der Zeit zu ver­fal­len beginnt. Dies bringt vie­le Nach­te­i­le mit sich – Trübung des Was­sers, Sau­ers­toff­man­gel und in extre­men Fäl­len Schim­mel­bil­dung im Futter.

Füt­tern Sie in kle­i­nen Por­ti­onen. Nur so viel, wie die Fis­che inner­halb von fünf Minu­ten kon­su­mie­ren kön­nen. Erwach­se­ne Fis­che wer­den nor­ma­ler­we­i­se zwe­i­mal täg­lich gefüt­tert. Der­sel­be Grund­satz gilt wie bei Men­schen; Es ist bes­ser, weni­ger, aber häu­fi­ger zu füt­tern als mehr, aber sel­te­ner. Brut soll­te bis zu fünf­mal täg­lich gefüt­tert wer­den, da ihr Stof­fwech­sel sehr schnell arbe­i­tet und ihr Ver­dau­ungs­sys­tem größe­re Fut­ter­men­gen nicht bewäl­ti­gen kann. Wenn wir dies nicht tun, set­zen wir uns dem Risi­ko der Ver­hun­gern aus. All­ge­me­in gesagt soll­ten wir Fut­ter mit nied­ri­gem Fett- und Asche­ge­halt (uni­den­ti­fi­zier­te Tei­le) und höhe­rem Pro­te­in­ge­halt bevor­zu­gen. Die essen­tiel­len Ami­no­sä­u­ren für Fis­che sind: Phe­ny­la­la­nin, His­ti­din, Iso­le­ucin, Leucin, Lysin, Met­hi­onin, Tryp­top­han, Valin, Argi­nin, Thre­onin. Die Ernäh­rung der Fis­che soll­te die­se Lipi­de ent­hal­ten: Trig­ly­ce­ri­de, Phosp­ho­li­pi­de und Wach­ses­ter. Es gibt eini­ge inte­res­san­te Ide­en zum Füt­tern. Ein­mal habe ich ein Ges­präch zwis­chen zwei Züch­tern miter­lebt. Einer frag­te den ande­ren: Womit füt­terst du dei­ne Fis­che?” Und er ant­wor­te­te: Mit mei­ner Hand.” Daran wür­de ich fest­hal­ten, auch wenn der vor­he­ri­ge Dia­log ein Witz war. Aber es gibt Fisch­fut­ter auf dem Mar­kt mit einem Mecha­nis­mus, bei dem Sie kei­nen phy­sis­chen Kon­takt mit dem Fut­ter selbst haben. Gra­nu­la­te mit einem sol­chen inte­res­san­ten Mecha­nis­mus fal­len ins Was­ser – es ist nicht erfor­der­lich, sie mit der Hand auf­zu­neh­men. Dies redu­ziert das Infek­ti­ons­ri­si­ko. Per­sön­lich hal­te ich dies für etwas über­trie­ben und einen Mar­ke­tingt­rick. Es gibt auch die Mög­lich­ke­it, Fut­te­rau­to­ma­ten zu ver­wen­den. Es gibt vers­chie­de­ne Arten. Beson­ders inte­res­sant ist die Mög­lich­ke­it, einen auto­ma­tis­chen Fut­te­rau­to­ma­ten zu ver­wen­den. Es kann gekauft oder her­ges­tellt wer­den. Es wird wich­tig, wenn Sie abwe­send sind.


Suché krmi­vo

Spô­sob úpra­vy suché­ho krmi­va je rôz­ny. Veľ­mi čas­tá je úpra­va do vlo­čiek, gra­núl, ale­bo peliet, tab­liet. Vloč­ky doká­žu pri­jať prak­tic­ky všet­ky ryby. Gra­nu­le sú hrub­šie pri­pra­ve­né krmi­vo, kto­ré má rôz­nu veľ­kosť. Vloč­ky skôr plá­va­jú na hla­di­ne, gra­nu­le pada­jú na dno: Pele­ty sa držia dlh­ší čas na hla­di­ne, ale potom spad­nú na dno. Tab­le­ty pad­nú na dno, ale­bo sa pri­le­pia na sub­strát. Krmi­vo sa pri­pra­vuj napr. lyo­fi­li­zá­ci­ou, kedy je oby­čaj­ne vo for­me kociek, z kto­rých ho tre­ba trhať. Lyo­fi­li­zá­cia je spô­sob úpra­vy potra­vy veľ­mi níz­kou tep­lo­tou – je to suše­nie mra­zom. For­ma môže byť aj práš­ko­vá (napr. pre poter). Čas­to sa lyo­fi­li­zu­je živé krmi­vo: cyk­lop, daf­nie, arté­mia, gam­ma­ru­sy. Nie­kto­ré dru­hy krmi­va sú tzv. extru­do­va­né, to zna­me­ná, že väz­by boli v tom­to krmi­ve sú naru­še­né, čiže skrá­te­né. Extru­do­va­né krmi­vo je ener­ge­tic­ky účin­nej­šie – toh­to krmi­va je mož­né podá­vať menej. Pre­to­že ryby vyda­jú menej ener­gie na jeho strá­ve­nie. Per­cen­tu­ál­ne zastú­pe­nie jed­not­li­vých základ­ných zlo­žiek výži­vy je podob­ne ako u potra­vín dekla­ro­va­né na oba­loch jed­not­li­vých pre­dá­va­ných krmív – obsah tukov (lipi­dov), cuk­rov (sacha­ri­dov) a biel­ko­vín (pro­te­ínov). Je mož­né, že nie­kde je uve­de­ný aj obsah vita­mí­nov, ale skôr len kva­li­ta­tív­ne – bez čísel­né­ho vyjad­re­nia, rov­na­ko sto­po­vé prv­ky. Mal by sa uvá­dzaž sa aj obsah popo­la – t.j. neroz­lí­še­ných čas­tí. Nie­kde je uve­de­ná vlák­ni­na, prí­pad­ne balast­né lát­ky. Čím je obsah popo­la niž­ší tým lep­šie. Ak potre­bu­je­te výživ­nej­šiu stra­vu, vyber­te si krmi­vo s vyš­ším obsa­hom biel­ko­vín. Naopak ak je vhod­ná stra­va, kto­rej sa podá­va viac a mala by byť ťaž­šie strá­vi­teľ­ná, vyber­te si vyso­ký obsah balast­ných látok, resp. vlák­ni­ny. V suše­nej for­me sa pri­pra­vu­je napr. cyk­lop, daf­nia, odslup­ko­va­ná arté­mia, spi­ru­li­na, niten­ky atď. Suché krmi­vá vo vše­obec­nos­ti obsa­hu­jú čas­to tie­to zlož­ky: rybia múč­ka, filé, suše­né hovä­dzie srd­ce, strú­han­ka, ovos, vaječ­ný žĺtok. Dob­ré krmi­vo je napr. Spi­ru­li­na, odslup­ko­va­ná arté­mia, Chlo­re­la. Kto kŕmi pstru­ho­vý krmi­vom, musí rátať s vyš­ším obsa­hom tuku.


Dry food

The met­hod of pre­pa­ring dry food varies. Very com­mon are pre­pa­ra­ti­ons in fla­kes, pel­lets, or pel­lets, tab­lets. Fla­kes can be accep­ted by prac­ti­cal­ly all fish. Gra­nu­les are coar­ser pre­pa­red food with dif­fe­rent sizes. Fla­kes tend to flo­at on the sur­fa­ce, gra­nu­les sink to the bot­tom: Pel­lets stay on the sur­fa­ce for a lon­ger time, but then they sink to the bot­tom. Tab­lets fall to the bot­tom or adhe­re to the sub­stra­te. Food is pre­pa­red, for exam­ple, by lyop­hi­li­za­ti­on, when it is usu­al­ly in the form of cubes that need to be torn apart. Lyop­hi­li­za­ti­on is a met­hod of food pro­ces­sing at very low tem­pe­ra­tu­res – it is freeze-​drying. The form can also be powde­ry (e.g., for fry). Live food is often lyop­hi­li­zed: cyc­lops, daph­nia, arte­mia, gam­ma­rus. Some types of feed are so-​called extru­ded, which means that the bonds in this feed have been dis­rup­ted or shor­te­ned. Extru­ded feed is more energy-​efficient – less of this feed can be fed. Becau­se fish expend less ener­gy diges­ting it. The per­cen­ta­ge repre­sen­ta­ti­on of indi­vi­du­al basic com­po­nents of nut­ri­ti­on is simi­lar to that dec­la­red on the pac­ka­ging of indi­vi­du­al feeds – fat (lipid), sugar (car­bo­hyd­ra­te), and pro­te­in con­tent. It is possib­le that the vita­min con­tent is also lis­ted some­whe­re, but rat­her only quali­ta­ti­ve­ly – wit­hout nume­ri­cal expres­si­on, as well as tra­ce ele­ments. The ash con­tent should also be sta­ted – i.e., undif­fe­ren­tia­ted parts. Fiber, or bulk sub­stan­ces, may be lis­ted some­whe­re. The lower the ash con­tent, the bet­ter. If you need a more nut­ri­ti­ous diet, cho­ose feed with a hig­her pro­te­in con­tent. Con­ver­se­ly, if a diet that is more suitab­le, which should be given more and should be more dif­fi­cult to digest, cho­ose a high con­tent of bulk sub­stan­ces or fiber. In dried form, pre­pa­ra­ti­ons such as cyc­lops, daph­nia, shel­led arte­mia, spi­ru­li­na, thre­ads, etc., are pre­pa­red. Dry foods gene­ral­ly often con­tain the­se ingre­dients: fish meal, fil­lets, dried beef heart, bre­adc­rumbs, oats, egg yolk. Good feed inc­lu­des, for exam­ple, Spi­ru­li­na, shel­led arte­mia, Chlo­rel­la. Tho­se who feed trout food must expect a hig­her fat content.


Troc­ken­fut­ter

Die Zube­re­i­tung von Troc­ken­fut­ter erfolgt auf vers­chie­de­ne Wei­se. Sehr häu­fig wird es zu Floc­ken, Gra­nu­la­ten, Pel­lets oder Tab­let­ten verar­be­i­tet. Floc­ken wer­den von prak­tisch allen Fis­chen ange­nom­men. Gra­nu­la­te sind gro­ber zube­re­i­te­tes Fut­ter mit unters­chied­li­chen Größen. Floc­ken sch­wim­men eher an der Oberf­lä­che, Gra­nu­la­te sin­ken auf den Boden: Pel­lets ble­i­ben län­ger an der Oberf­lä­che, sin­ken dann aber auf den Grund. Tab­let­ten fal­len auf den Boden oder haf­ten am Sub­strat. Das Fut­ter wird zum Beis­piel durch Lyop­hi­li­sie­rung zube­re­i­tet, bei der es nor­ma­ler­we­i­se in Wür­fel­form vor­liegt, die zer­ris­sen wer­den müs­sen. Lyop­hi­li­sie­rung ist ein Ver­fah­ren zur Lebens­mit­tel­ve­rar­be­i­tung bei sehr nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren – es han­delt sich um Gef­rier­trock­nung. Die Form kann auch pul­ver­för­mig sein (z. B. für Jung­fis­che). Lebend­fut­ter wird häu­fig lyop­hi­li­siert. Eini­ge Arten von Fut­ter sind soge­nannt extru­diert, was bede­utet, dass die Bin­dun­gen in die­sem Fut­ter ges­tört oder ver­kürzt wur­den. Extru­dier­tes Fut­ter ist ener­ge­tisch effi­zien­ter – es kann weni­ger davon gefüt­tert wer­den. Weil Fis­che weni­ger Ener­gie für die Ver­dau­ung aufwen­den müs­sen. Die pro­zen­tu­ale Zusam­men­set­zung der ein­zel­nen Grund­nä­hrs­tof­fe ist ähn­lich wie bei Lebens­mit­teln auf den Eti­ket­ten der ein­zel­nen Fut­ter­sor­ten ange­ge­ben – Fett (Lipi­de), Zuc­ker (Koh­len­hyd­ra­te) und Pro­te­i­ne (Pro­te­i­ne). Es kann sein, dass auch der Vitamin- und Spu­re­ne­le­men­tge­halt ange­ge­ben ist, jedoch eher quali­ta­tiv – ohne nume­ris­che Anga­be. Auch der Asche­ge­halt soll­te ange­ge­ben wer­den – d. h. unun­ters­che­id­ba­re Tei­le. Manch­mal wird auch Bal­lasts­toff oder ande­re Fasers­tof­fe ange­ge­ben. Je nied­ri­ger der Asche­ge­halt, des­to bes­ser. Wenn Sie eine nährs­toff­re­i­che­re Ernäh­rung benöti­gen, wäh­len Sie ein Fut­ter mit einem höhe­ren Pro­te­in­ge­halt. Wenn Sie ande­rer­se­its eine Diät benöti­gen, die häu­fi­ger gefüt­tert wer­den soll und sch­we­rer ver­dau­lich sein soll­te, wäh­len Sie ein Fut­ter mit einem hohen Bal­lasts­toff­ge­halt oder Fasern. In get­rock­ne­ter Form wer­den zum Beis­piel Cyc­lops, Daph­nien, ges­chäl­te Arte­mia, Spi­ru­li­na, Niten usw. zube­re­i­tet. Troc­ken­fut­ter ent­hält im All­ge­me­i­nen häu­fig fol­gen­de Bes­tand­te­i­le: Fisch­mehl, Filet, get­rock­ne­te Rin­der­her­zen, Sem­melb­rösel, Hafer, Eigelb. Gutes Fut­ter ist zum Beis­piel Spi­ru­li­na, ges­chäl­te Arte­mia, Chlo­rel­la. Wer Forel­len­fut­ter füt­tert, muss mit einem höhe­ren Fett­ge­halt rechnen.


Náh­rad­né” krmivo

Ako náh­ra­du pri­ro­dze­ných zdro­jov krmi­va je mož­né pou­žiť bež­ne dostup­ný sor­ti­ment potra­vín. Veľa dru­hov rýb s nad­še­ním pri­jí­ma hrach. Odstráň­te hor­nú slup­ku, roz­tlač­te tro­chu (pod­ľa dru­hu rýb) a môže­te ser­ví­ro­vať”. Naj­mä pre vylia­hnu­tý poter sa čas­to pou­ží­va v prvých dňoch uva­re­ný vaječ­ný žĺtok. Daj­te pozor na roz­klad toh­to mate­riá­lu, pre­to­že táto veľ­mi čis­tá biel­ko­vi­na sa roz­kla­dá v krát­kom čase. No ani vaječ­ný bie­lok zrej­me neos­ta­ne ryba­mi nepo­všim­nu­tý. Namo­če­né, nabobt­na­lé ovse­né vloč­ky, ale­bo krú­py pri­jí­ma­jú nie­kto­ré väč­šie dru­hy rýb, podob­ne čias­toč­ne uva­re­né zemia­ky. Menej vhod­né je ovo­cie. Spes­tre­ním je zele­ni­na: uhor­ka (napr. pre prí­sav­ní­ky, ale­bo cich­li­dy), melón, mrk­va, špe­nát (aj čerstvý, aj mra­ze­ný mixo­va­ný), man­gold, šalát, cuki­na, dyňa, kapus­ta, kale­ráb, bro­ko­li­ca, kel, čín­ska kapus­ta, atď. Vhod­ná je aj napr. žih­ľa­va. Žih­ľa­vu spa­rím zalia­tím vria­cou vodou, násled­ne nase­kám a dám zmra­ziť. Ako krmi­vo mož­no pou­žiť aj ces­to­vi­ny ako špa­ge­ty, kolien­ka a pod.. Ryby pri­jí­ma­jú aj ryžu (všet­ko samoz­rej­me vare­né v čis­tej vode bez soli). Ak nava­rí­me väč­šie množ­stvo, čo nám osta­ne po skŕ­me­ní ucho­vá­va­me v mraz­nič­ke. Aj pre vyfar­be­nie rýb je veľ­mi vhod­ná slad­ká pap­ri­ka. Nie­kto­rí cho­va­te­lia si vyrá­ba­jú zme­si rôz­ne­ho zlo­že­nia, kto­ré pre­mie­ša­jú a udr­žia­va­jú v mra­ze. Zabez­pe­čia si tým okrem iné­ho pes­tré zlo­že­nie potravy.


Alter­na­ti­ve” Feed

As a sub­sti­tu­te for natu­ral food sour­ces, a com­mon­ly avai­lab­le ran­ge of foods can be used. Many fish spe­cies eager­ly accept peas. Remo­ve the outer skin, crush slight­ly (accor­ding to the type of fish), and you­’re rea­dy to ser­ve. Espe­cial­ly for newly hat­ched fry, boiled egg yolk is often used in the first few days. Be mind­ful of the decom­po­si­ti­on of this mate­rial, as this very pure pro­te­in decom­po­ses quick­ly. But even egg whi­te will like­ly not go unno­ti­ced by fish. Soaked, swol­len oat fla­kes or gro­ats are accep­ted by some lar­ger fish spe­cies, as are par­tial­ly cooked pota­to­es. Fru­it is less suitab­le. Vege­tab­les add varie­ty: cucum­ber (e.g., for suc­ker­fish or cich­lids), melon, car­rot, spi­nach (both fresh and fro­zen blen­ded), Swiss chard, let­tu­ce, zuc­chi­ni, squ­ash, cab­ba­ge, kohl­ra­bi, broc­co­li, kale, Chi­ne­se cab­ba­ge, etc. Net­t­le is also suitab­le, for exam­ple. I blanch the net­t­le by pou­ring boiling water over it, then chop it up and fre­e­ze it. Pas­ta such as spag­het­ti, nood­les, and so on can also be used as feed. Fish also accept rice (all of cour­se cooked in cle­an water wit­hout salt). If we cook a lar­ger quan­ti­ty, what remains after fee­ding can be sto­red in the fre­e­zer. Swe­et pap­ri­ka is also very suitab­le for colo­ring fish. Some bre­e­ders make mix­tu­res of vari­ous com­po­si­ti­ons, which they mix and keep fro­zen. In doing so, they ensu­re, among other things, a varied com­po­si­ti­on of food.


Alter­na­ti­ve” Futter

Als Ersatz für natür­li­che Nahrung­squ­el­len kann eine bre­i­te Palet­te an leicht erhält­li­chen Lebens­mit­teln ver­wen­det wer­den. Vie­le Fis­char­ten neh­men Erb­sen ger­ne an. Ent­fer­nen Sie die äuße­re Haut, zerd­rüc­ken Sie sie leicht (je nach Fis­chart), und Sie sind bere­it zum Ser­vie­ren. Beson­ders für frisch gesch­lüpf­te Jung­fis­che wird oft gekoch­tes Eigelb in den ers­ten Tagen ver­wen­det. Ach­ten Sie auf den Zer­fall die­ses Mate­rials, da die­ses sehr rei­ne Pro­te­in sich schnell zer­setzt. Aber auch Eiwe­iß wird von den Fis­chen wahrs­che­in­lich nicht unbe­ach­tet ble­i­ben. Ein­ge­we­ich­te, gesch­wol­le­ne Haferf­loc­ken oder Get­re­i­de­kör­ner wer­den von eini­gen größe­ren Fis­char­ten akzep­tiert, eben­so wie tei­lwe­i­se gekoch­te Kar­tof­feln. Obst ist weni­ger gee­ig­net. Gemüse sorgt für Abwechs­lung: Gur­ke (z. B. für Sau­gwel­se oder Bunt­bars­che), Melo­ne, Karot­te, Spi­nat (frisch und gef­ro­ren gemixt), Man­gold, Salat, Zuc­chi­ni, Kür­bis, Kohl, Kohl­ra­bi, Brok­ko­li, Grün­kohl, Chi­na­kohl, usw. Brenn­nes­sel ist eben­falls gee­ig­net, zum Beis­piel. Ich blan­chie­re die Brenn­nes­sel, indem ich kochen­des Was­ser darüber gie­ße, dann hac­ke ich sie und frie­re sie ein. Auch Pas­ta wie Spag­het­ti, Nudeln und so wei­ter kön­nen als Fut­ter ver­wen­det wer­den. Fis­che akzep­tie­ren auch Reis (alles natür­lich in sau­be­rem Was­ser ohne Salz gekocht). Wenn wir eine größe­re Men­ge kochen, kön­nen die Res­te nach dem Füt­tern im Gef­riers­chrank auf­be­wa­hrt wer­den. Süßer Pap­ri­ka ist auch sehr gut gee­ig­net, um Fis­che zu fär­ben. Eini­ge Züch­ter stel­len Mis­chun­gen vers­chie­de­ner Zusam­men­set­zun­gen her, die sie mis­chen und ein­frie­ren. Dadurch stel­len sie unter ande­rem eine abwechs­lungs­re­i­che Zusam­men­set­zung der Nahrung sicher.


Mra­ze­né krmivo

Mra­ze­né krmi­vo posky­tu­je hod­not­ný zdroj výži­vy. Dá sa kúpiť v cho­va­teľ­ských obcho­doch, prí­pad­ne zaob­sta­rať vlast­ný­mi sila­mi nachy­ta­ním a násled­ným zmra­ze­ním, ale­bo kúpe­ním v živej for­me a násled­ným zmra­ze­ním. Mra­ze­nú potra­vu je vhod­né dáv­ko­vať po men­ších čas­tiach, aj kvô­li tomu, aby sa rých­lo roz­to­pi­la vo vode. Kŕmiť sa dá aj tak, že vez­me­me väč­ší kus mra­ze­nej potra­vy, namo­čí­me ho do akvá­ria. Nikdy som mra­ze­nú potra­vu nedá­val vopred rozm­ra­ziť, neviem si to ani reál­ne pred­sta­viť, ako­by som kŕmil v chov­ni, kde je sto nádr­ží, takým­to spô­so­bom. Na trhu sa vysky­tu­jú napr. tie­to typy mra­ze­nej potravy:

 • patent­ky – lar­vy pako­má­ra Chi­ro­no­mus plu­mo­sus – veľ­mi obľú­be­ná potra­va tak­mer všet­kých rýb. Kom­bi­nu­jú sa nie­ke­dy s asta­xan­tí­nom.
 • cyk­lop – veľ­mi vhod­ná výživ­ná potra­va pre všet­ky dru­hy rýb,
 • daf­nie – menej výživ­ná potra­va, kto­rá obsa­hu­je veľa vody,
 • moina – drob­ná výživ­ná daf­nia, kto­rá obsa­hu­je v telách menej vody,
 • vír­nik – drob­ný živočích,
 • koret­ryCha­obo­rus plu­mi­cor­nis – hod­not­né krmi­vo, kto­ré sa dá efek­tív­ne nachy­tať aj v zime,
 • čier­na lar­va komá­ra pisk­ľa­vé­ho – Culex pipiens - potra­va, kto­rá sa kva­li­ta­tív­ne veľ­mi podo­bá na potra­vu pri­ro­dze­nú pre ryby v ich pôvod­nom pro­stre­dí v prírode,
 • slad­ko­vod­ná žiab­ro­nôž­ka – ide o druh z náš­ho mier­ne­ho pás­ma, doras­ta­jú­ci 1 cm,
 • arté­mia - mra­ze­ná for­ma mor­skej Arte­mia salina,
 • niten­kyTubi­fex – niten­ky neod­po­rú­čam kupo­vať mra­ze­né. Nikdy som nepo­čul o mra­ze­ných niten­kách z obcho­du, kto­ré by nepri­po­mí­na­li bla­to. Niten­ky je vhod­né kúpiť živé, nie­čo hneď skŕ­miť a potom vo svo­jej mraz­nič­ke zamra­ziť – potom budú niten­ky v akcep­to­va­teľ­nej mra­ze­nej podobe.
 • hovä­dzie srd­ce – výživ­ná potra­va vhod­ná napr. pre nie­kto­ré veľ­ké ame­ric­ké cichlidy,
 • filé – mixo­va­né mäso rýb – vhod­né krmi­vo naj­mä pre dra­vé ryby,
 • gam­ma­rusOrches­tia gama­cel­lus je vhod­ná potra­va pre väč­šie dru­hy rýb,
 • rybie mäso – krmi­vo pre dra­vé dru­hy rýb. v pre­da­ji sú aj mra­ze­né mor­ské ryby využi­teľ­né zrej­me pre mor­skú akvaristiku,
 • kre­ve­tyLean­der ads­pe­rus – vhod­ná potra­va pre väč­šie dru­hy rýb,
 • mysisMysis relic­ta je malý kôrovec,
 • mor­ské ria­sy, spi­ru­li­na, mäso z muš­lí, rôz­ne zme­si - nepre­ber­né množ­stvo dru­hov mra­ze­ných krmív, kto­ré sa postup­ne stá­le viac spestrujú.

Fro­zen Feed

Fro­zen feed pro­vi­des a valu­ab­le sour­ce of nut­ri­ti­on. It can be pur­cha­sed at pet sto­res or obtai­ned by cat­ching and fre­e­zing it your­self, or by pur­cha­sing it in live form and sub­se­qu­en­tly fre­e­zing it. It is advi­sab­le to dose fro­zen food in smal­ler por­ti­ons, also to allow it to thaw quick­ly in the water. It can also be fed by taking a lar­ger pie­ce of fro­zen food and dip­ping it into the aqu­arium. I have never tha­wed fro­zen food in advan­ce, I can’t even ima­gi­ne it rea­lis­ti­cal­ly, like fee­ding in a farm whe­re the­re are a hun­dred tanks, in this way. The mar­ket offers, for exam­ple, the­se types of fro­zen food:

 • mosqu­ito lar­vae – Chi­ro­no­mus plu­mo­sus – very popu­lar food for almost all fish. Some­ti­mes com­bi­ned with astaxanthin.
 • cope­pod – very suitab­le nut­ri­ti­ous food for all types of fish,
 • daph­nia – less nut­ri­ti­ous food that con­tains a lot of water,
 • moina – tiny nut­ri­ti­ous daph­nia with less water in the­ir bodies,
 • roti­fer – tiny organism,
 • phan­tom mid­ge – Cha­obo­rus plu­mi­cor­nis – valu­ab­le feed that can be effi­cien­tly caught even in winter,
 • black mosqu­ito lar­va – Culex pipiens – food that is quali­ta­ti­ve­ly very simi­lar to natu­ral food for fish in the­ir ori­gi­nal envi­ron­ment in nature,
 • fres­hwa­ter mic­roc­rus­ta­ce­an – a spe­cies from our tem­pe­ra­te zone, rea­ching 1 cm in size,
 • Arte­mia – fro­zen form of the mari­ne Arte­mia salina,
 • tubi­fex – I do not recom­mend buy­ing fro­zen tubi­fex. I have never heard of fro­zen tubi­fex from a sto­re that did­n’t resem­ble mud. Tubi­fex should be bought live, feed some imme­dia­te­ly, and then fre­e­ze the rest in your fre­e­zer – then the tubi­fex will be in an accep­tab­le fro­zen condition.
 • beef heart – nut­ri­ti­ous food suitab­le for some lar­ge Ame­ri­can cich­lids, for example,
 • fil­let – blen­ded fish meat – suitab­le feed espe­cial­ly for pre­da­to­ry fish,
 • gam­ma­rus – Orches­tia gama­cel­lus is suitab­le food for lar­ger fish species,
 • fish meat – feed for pre­da­to­ry fish. Fro­zen mari­ne fish for mari­ne aqu­aris­tics are also avai­lab­le for sale,
 • shrimp – Lean­der ads­pe­rus – suitab­le food for lar­ger fish species,
 • mysis – Mysis relic­ta is a small crustacean,
 • mari­ne algae, spi­ru­li­na, mus­sel meat, vari­ous mix­tu­res – coun­tless types of fro­zen feeds, which are gra­du­al­ly beco­ming more diverse.

Gef­ro­re­nes Futter

Gef­ro­re­nes Fut­ter bie­tet eine wer­tvol­le Nahrung­squ­el­le. Es kann in Zoofach­ges­chäf­ten gekauft oder selbst gefan­gen und ein­gef­ro­ren wer­den oder in leben­der Form gekauft und ansch­lie­ßend ein­gef­ro­ren wer­den. Es emp­fie­hlt sich, gef­ro­re­nes Fut­ter in kle­i­ne­ren Por­ti­onen zu dosie­ren, auch um es schnell im Was­ser auf­tau­en zu las­sen. Es kann auch gefüt­tert wer­den, indem man ein größe­res Stück gef­ro­re­nes Fut­ter nimmt und es ins Aqu­arium taucht. Ich habe noch nie gef­ro­re­nes Fut­ter im Voraus auf­ge­taut, ich kann mir das nicht ein­mal rea­lis­tisch vors­tel­len, wie das Füt­tern auf einer Farm, auf der hun­dert Tanks sind, auf die­se Wei­se wäre. Auf dem Mar­kt gibt es zum Beis­piel die­se Arten von gef­ro­re­nem Futter:

 • Müc­ken­lar­ven – Chi­ro­no­mus plu­mo­sus – sehr belieb­tes Fut­ter für fast alle Fis­che. Manch­mal kom­bi­niert mit Astaxanthin.
 • Ruder­fu­ßk­reb­se – sehr gee­ig­ne­tes nahr­haf­tes Fut­ter für alle Arten von Fischen,
 • Daph­nien – weni­ger nahr­haf­tes Fut­ter, das viel Was­ser enthält,
 • Moina – win­zi­ge nahr­haf­te Daph­nien mit weni­ger Was­ser in ihren Körpern,
 • Räder­tier­chen – win­zi­ger Organismus,
 • Geis­ter­müc­ken­lar­ven – Cha­obo­rus plu­mi­cor­nis – wer­tvol­les Fut­ter, das auch im Win­ter effi­zient gefan­gen wer­den kann,
 • Sch­war­ze Müc­ken­lar­ven – Culex pipiens – Fut­ter, das quali­ta­tiv sehr ähn­lich ist wie natür­li­ches Fut­ter für Fis­che in ihrer urs­prün­gli­chen Umge­bung in der Natur,
 • Süßwasser-​Mikrokrustazeen – eine Art aus unse­rer gemä­ßig­ten Zone, die eine Größe von 1 cm erreicht,
 • Arte­mia – gef­ro­re­ne Form des mari­nen Arte­mia salina,
 • Tubi­fex – Ich emp­feh­le nicht, gef­ro­re­ne Tubi­fex zu kau­fen. Ich habe noch nie von gef­ro­re­nen Tubi­fex aus einem Laden gehört, die nicht Matsch ähneln. Tubi­fex soll­te leben­dig gekauft, sofort gefüt­tert und der Rest dann im Gef­riers­chrank ein­gef­ro­ren wer­den – dann ist der Tubi­fex in einem akzep­tab­len gef­ro­re­nen Zustand.
 • Rin­der­herz – nahr­haf­tes Fut­ter, das für eini­ge gro­ße ame­ri­ka­nis­che Bunt­bars­che gee­ig­net ist, zum Beispiel,
 • Fil­let – gemisch­tes Fischf­le­isch – gee­ig­ne­tes Fut­ter beson­ders für Raubfische,
 • Gam­ma­rus – Orches­tia gama­cel­lus ist gee­ig­ne­tes Fut­ter für größe­re Fischarten,
 • Fischf­le­isch – Fut­ter für Raub­fis­che. Gef­ro­re­ne Mee­res­fis­che für die Mee­re­sa­qu­aris­tik sind eben­falls im Han­del erhältlich,
 • Gar­ne­le – Lean­der ads­pe­rus – gee­ig­ne­tes Fut­ter für größe­re Fischarten,
 • Mysis – Mysis relic­ta ist eine kle­i­ne Krebstierart,
 • Mee­re­sal­gen, Spi­ru­li­na, Mus­chelf­le­isch, vers­chie­de­ne Mis­chun­gen – unzäh­li­ge Arten von gef­ro­re­nem Fut­ter, die all­mäh­lich immer viel­fäl­ti­ger werden.

Živé krmi­vo

Ten­to typ krmi­va je veľ­mi vhod­ný pre ryby, pre­to­že je to potra­va, kto­rá je podob­ná potra­ve, kto­rú ryby pri­jí­ma­jú v prí­ro­de. Máme mož­nosť si ju chy­tiť v prí­ro­de, ale­bo si ju docho­vať. Má vyso­ký obsah vita­mí­nov, je pre naše ryby zdra­vá. Argu­men­ty o náka­ze u mňa sto­ja na hli­ne­ných nohách. Rizi­ko vždy exis­tu­je, ale na výži­ve je posta­ve­ný úspeš­ný život našich rýb. Živá stra­va je nena­hra­di­teľ­ná. Z naka­ze­nej loka­li­ty urči­te žiad­ny roz­um­ný akva­ris­ta nebu­de zís­ka­vať potra­vu a men­šiu infek­ciu musia byť schop­né ryby potla­čiť. Prá­ve tým, že sú dob­re žive­né. Živá potra­va navy­še núti výraz­nej­šie ryby ku zme­ne sprá­va­nia, keď­že sa potra­va aktív­ne pohy­bu­je. O živé krmi­vo sa tre­ba sta­rať viac ako o ryby. O mno­hých živých krmi­vách mám samos­tat­né člán­ky.


Live Feed

This type of feed is high­ly suitab­le for fish becau­se it resem­bles the food they con­su­me in the wild. We have the opti­on to catch it in natu­re or cul­ti­va­te it our­sel­ves. It has a high con­tent of vita­mins, making it healt­hy for our fish. Argu­ments about infec­ti­on are some­what sha­ky in my opi­ni­on. The­re­’s alwa­ys a risk, but suc­cess­ful fish life is built on nut­ri­ti­on. Live food is irrep­la­ce­ab­le. No sen­sib­le aqu­arist would sour­ce food from an infec­ted loca­ti­on, and any minor infec­ti­on should be mana­ge­ab­le by well-​fed fish. Live food also prompts lar­ger fish to chan­ge the­ir beha­vi­or more sig­ni­fi­can­tly, as the food acti­ve­ly moves. Live feed requ­ires more care than fish. I have sepa­ra­te artic­les on many live feeds.


Lebend­fut­ter

Die­se Art von Fut­ter ist sehr gut für Fis­che gee­ig­net, da es dem Fut­ter ähnelt, das sie in fre­ier Wild­bahn kon­su­mie­ren. Wir haben die Mög­lich­ke­it, es in der Natur zu fan­gen oder selbst zu züch­ten. Es ent­hält einen hohen Gehalt an Vita­mi­nen, was es für unse­re Fis­che gesund macht. Argu­men­te über Infek­ti­onen sind mei­ner Mei­nung nach etwas fra­gwür­dig. Es gibt immer ein Risi­ko, aber ein erfolg­re­i­cher Fisch­bes­tand basiert auf der Ernäh­rung. Lebend­fut­ter ist uner­setz­lich. Kein ver­nünf­ti­ger Aqu­aria­ner wür­de Fut­ter aus einem infi­zier­ten Gebiet bez­ie­hen, und eine gering­fügi­ge Infek­ti­on soll­te von gut gefüt­ter­ten Fis­chen bewäl­tigt wer­den kön­nen. Lebend­fut­ter regt auch größe­re Fis­che stär­ker zum Ver­hal­ten­wech­sel an, da sich das Fut­ter aktiv bewegt. Lebend­fut­ter erfor­dert mehr Pfle­ge als Fis­che. Ich habe sepa­ra­te Arti­kel über vie­le leben­de Futtermittel.


 • Patent­ky - lar­va pako­má­ra Chi­ro­no­mus spp. – via­ce­rých prí­buz­ných dru­hov, napr. Chi­ro­no­mus plu­mo­sus je ostro čer­ve­nej far­by. Tak­mer všet­ky ryby patent­ku radi pri­jí­ma­jú. Patent­ky sa v hoj­nom množ­stve vysky­tu­jú v chlad­nej vode.
 • Koret­ry. Ak chy­tá­me daf­nie, cyk­lo­py, ľah­ko sa nám môže stať, že nám do sita zablú­di aj koret­ra – lar­va pako­má­ra Cha­obo­rus plu­mi­cor­nis (Coreth­ra plu­mi­cor­nis). Naj­mä v chlad­nej­ších mesia­coch sa v sitách akva­ris­tov vysky­tu­je čas­tej­šie. Žije aj vo veľ­mi stu­de­nej vode, pod hru­bou vrstvou ľadu cez zimu. Koret­ra je prie­hľad­ná, pove­dal by som sklo­vi­tá. Pre­miest­ňu­je sa pohy­bom podob­ným zmr­š­ťo­va­niu. Je dra­vá, tak­že pri men­ších rybách nesmie­me pre­hnať jej množ­stvo, kto­ré rybám poskyt­ne­me. Pova­žu­je sa za veľ­mi hod­not­né krmi­vo, v ponu­ke je aj v mra­ze­nej forme.
 • Gam­ma­rus - Orches­tia gam­ma­cel­lus je živo­čích vysky­tu­jú­ci sa vo vode, bež­ne je zná­my aj pod náz­vom kri­vák (nespráv­ne ráčik). Pat­rí medzi pod­rad Gama­ri­dea – kri­vá­ky, rad Amp­hi­po­da – rôz­no­nôž­ky, nad­rad Pera­ca­ri­da, pod­trie­du Mala­cos­tra­ca, trie­du Crus­ta­cea. Pat­rí medzi kôrovce.
 • Dáž­ďov­ky – Lum­bri­ci­dae. Vhod­né sú men­šie dru­hy – Eise­nia, Allo­lo­bop­ho­ra, napr. pre väč­šie dru­hy cich­líd, v prí­pa­de kon­zu­mo­va­teľ­nos­ti aj naj­bež­nej­ší druh Lum­bri­cus ter­res­tris. Vhod­né však je, podob­ne ako u Tubi­fe­xov, aby sa dáž­ďov­kám vypráz­dni­la pred poži­tím ryba­mi trá­via­ca sústa­va. Zau­jí­ma­vé je, že prá­ve dáž­ďov­ky sú z hľa­dis­ka obsa­hu kom­plex­ným krmi­vom – obsa­hu­jú totiž všet­ky lát­ky potreb­né pre zdar­ný chov rýb. Dáž­ďov­ky využí­va­jú aj záh­rad­ká­ri na spra­co­va­nie orga­nic­ké­ho odpa­du pri tvor­be kom­pos­tu. Ak chce­te skú­siť aj vy cho­vať dáž­ďov­ky, tak to môže­te skú­siť. Do neja­kej nádo­by daj­me napr. sta­ré lís­tie, kto­ré pre­kry­je­me hli­nou, pri­dá­me zopár jedin­cov – nása­du a udr­žu­je­me vlh­kosť. Aby bolo dosta­tok potra­vy pre dáž­ďov­ky, pri­dá­va­me čas od času hni­jú­ce dre­vo, kuchyn­ské odpad­ky, záh­rad­ný odpad, prí­pad­ne opäť lis­ty stro­mov. Ja som veľ­mi pasív­ne skú­šal dáž­ďov­ky cho­vať, prak­tic­ky som nedo­sia­hol žiad­ny akcep­to­va­teľ­ný výsledok
 • Hmyz. Zástup­co­via nepre­ber­nej tej­to trie­dy člán­ko­nož­cov sú zdro­jom via­ce­rých dru­hov krmi­va vhod­né­ho pre akva­ris­tov. Hmyz je naj­viac pre­hlia­da­ný zdroj výži­vy, pri­čom v prí­ro­de ryby bež­ne hmyz lovia. Mal by tvo­riť 5 % potra­vy. Mno­hé sú pri­ro­dze­nou potra­vou rýb v ich domo­vi­ne, napr. šid­láAni­sop­te­ra, váž­kyOdo­na­ta, chro­bá­ky - Cole­op­te­ra. Naj­mä tzv. múč­ne čer­vy, čo je zástup­ca pod­ra­du Polyp­ha­ga, čeľa­de Teneb­ri­oni­dae Teneb­rio moli­tor. Svoj význam majú z hľa­dis­ka cho­va­teľ­stva hlav­ne v tera­ris­ti­ke, no akva­ris­ti ich môžu využiť, naj­mä kým je ich pokož­ka ešte mäk­ká. Muchy Bra­chy­ce­ra – kedy­si sa lar­vy múch bež­ne pou­ží­va­li, švá­byBlat­to­dea. Tri čeľa­de rov­no­kríd­lov­cov Ort­hop­te­ra: svrč­ky – Gryl­li­dae, koní­ky – Acri­di­dae, kobyl­ky – Tet­ti­go­ni­i­dae, voš­kyAphi­do­idea, pako­byl­kyPhas­ma­to­dea, motý­le – Lepi­dop­te­ra, vid­lo­nôž­kyMysis­da­cea – napr. Mysis relic­ta, poš­vat­ky – Ple­cop­te­ra, potoč­ní­ky – Tri­chop­te­ra, poden­kyEphe­me­rop­te­ra, komá­re – Nema­to­ce­ra, mra­ve – For­mi­ci­dae z trie­dy bla­no­kríd­lov­cov - Hyme­nop­te­ra - dospel­ce kon­zu­mu­jú radi iba nie­kto­ré ryby.Pred chy­ta­ním, zbie­ra­ním kukiel veľ­ké­ho množ­stva by som chcel odra­diť, nechaj­te pro­sím rad­šej mrav­ce žiť.
 • Člán­ko­nož­ce. Napr. chvos­to­sko­kyCol­lem­bo­la (čas­tý hosť našich kve­ti­ná­čov – pre­ja­vu­jú sa ská­ka­vým pohy­bom): napr. Hyd­ro­po­du­ra aqu­ati­ca, Iso­to­ma, Smit­hu­rus viri­dis, krill – Car­ne­la – drob­né kôrovce. 
 • Komár – Culex pipiens je komár pisk­ľa­vý. Vysky­tu­je sa hoj­ne naj­mä v nížin­ných oblas­tiach v luž­ných lesoch, prav­de­po­dob­ne ho všet­ci dob­re pozná­me. Lar­va toh­to komá­ra je vhod­ná pre ryby. Cho­va­te­lia gupiek ňou kŕmia samič­ky pred pôro­dom. V mra­ze­nej for­me je v ponu­ke oby­čaj­ne pod náz­vom čier­na lar­va. Ak ich nachy­tá­me živé, mali by sme dbať, aby ryby sta­či­li pož­rať celú dáv­ku, pre­to­že meta­mor­fó­za toh­to tvo­ra je pomer­ne rých­la. V opač­nom prí­pa­de sa nám môžu vykuk­liť dospe­lé imá­ga, kto­ré sú hlad­né po našej tep­lej krvi. Neviem či vám potom bude sta­čiť pove­dať Baby neb­láz­ni­te? ;-)”. Ak to nevie­te, ští­pu iba samičky :-).
 • Ryby. Ako krmi­vo sa dá pou­žiť aj poter (plô­dik), prí­pad­ne men­šie ryby. Dá sa zhru­ba pove­dať, že veľ­kosť oka urču­je veľ­kosť koris­ti. Ryba rybu zože­rie bez prob­lé­mov, ak je výš­ka koris­ti men­šia ako veľ­kosť oka drav­ca. Dra­vé ryby oby­čaj­ne napá­da­jú svo­ju korisť urči­tým spô­so­bom – nie­kto­ré úto­čia spre­du, iné zoza­du, resp. úto­čia na hla­vu, ale­bo od chvos­ta. Ak pri­stú­pi­me k tomu, že kŕmi­me takou­to potra­vou, musí­me rátať s tým, že v našich jedin­coch sa pre­bu­dí ešte viac túž­ba po rybe a často­krát aj po vlast­ných potom­koch. Aj neži­vé rybie filé, rybie mäso, hovä­dzie srd­ce napo­má­ha tým­to chúť­kam. Ako mäso sa hodí viac uva­re­né chu­dé kura­cie a už vyš­šie spo­mí­na­né hovä­dzie srd­ce. Chy­tať drob­né ryby v ryb­ní­koch, jazier­kach a vod­ných tokoch nie je povo­le­né, a je to aj rizi­ko­vé z hľa­dis­ka zavle­če­nia cho­rôb. Napo­kon tam kde v prí­ro­de žijú ryby nie je vhod­né odtiaľ nosiť živý mate­riál, kvô­li ove­ľa vyš­šej mož­nos­ti pre­no­su cho­ro­bo­plod­ných zárod­kov. Ak chce­me, prí­pad­ne musí­me mať zdroj rýb na skŕ­me­nie, hodia sa na ten­to účel napr. nie­kto­ré živo­rod­ky: gup­ky, mečov­ky, pla­ty, black­mol­ly, prí­pad­ne nie­kto­ré iker­nač­ky: dánia, ale aj ska­lá­re, gura­my. Nádrž o 20 sami­ciach gup­ky Poeci­lia reti­cu­la­ta 510 sam­ca­mi boha­to sta­čí pre jed­no prie­mer­né akvá­ri­um v byte – je záru­kou, pri zacho­va­ní urči­tých pra­vi­diel, neus­tá­le­ho prí­su­nu živej potra­vy pre bež­né akvárium.
 • Ako krmi­vo sa hodia aj čer­vy húb (aj jedo­va­tých). Nemož­no zabud­núť ani na vod­né sli­má­ky, kto­ré sú pre nie­kto­ré taxó­ny spes­tre­ním menu. Napr. pre väč­šie cich­li­dy, štvorzubce.

Lar­vy opi­so­va­ných živo­čí­chov žijú v rôz­nych pro­stre­diach, v zemi, pod kôrou stro­mov, vo vode. Dospe­lé imá­ga hmy­zu sa chy­ta­jú do sie­tí naj­lep­šie na lúkach s nepo­ko­se­nou trávou.


Mid­ge lar­vae – Chi­ro­no­mus spp. – seve­ral rela­ted spe­cies, e.g., Chi­ro­no­mus plu­mo­sus, are bright red in color. Almost all fish rea­di­ly accept mid­ge lar­vae. They occur abun­dan­tly in cold water.

Water beet­les. If we catch daph­nia, cyc­lops, we may also find water beet­les (lar­vae of the phan­tom mid­ge Cha­obo­rus plu­mi­cor­nis, Coreth­ra plu­mi­cor­nis) in our sie­ve, espe­cial­ly in cooler months. They are often found in aqu­arists’ sie­ves. They live in very cold water, under a thick lay­er of ice over the win­ter. Water beet­les are trans­pa­rent, almost glas­sy. They move by a shrinking-​like moti­on. They are pre­da­to­ry, so we must not over­fe­ed them to smal­ler fish. They are con­si­de­red very valu­ab­le food, and are also avai­lab­le in fro­zen form.

Gam­ma­rus – Orches­tia gam­ma­cel­lus is a crus­ta­ce­an found in water, com­mon­ly kno­wn as an amp­hi­pod. It belo­ngs to the subor­der Gama­ri­dea – amp­hi­pods, order Amp­hi­po­da – crus­ta­ce­ans, subc­lass Mala­cos­tra­ca, class Crus­ta­cea. It is a crustacean.

Eart­hworms – Lum­bri­ci­dae. Smal­ler spe­cies are suitab­le – Eise­nia, Allo­lo­bop­ho­ra, for exam­ple, for lar­ger cich­lid spe­cies, or even the most com­mon spe­cies Lum­bri­cus ter­res­tris, if con­su­med. Howe­ver, as with Tubi­fex worms, it is advi­sab­le to emp­ty the eart­hworms’ diges­ti­ve sys­tem befo­re fee­ding them to fish. Inte­res­tin­gly, eart­hworms are com­plex feed in terms of con­tent – they con­tain all the sub­stan­ces neces­sa­ry for suc­cess­ful fish far­ming. Eart­hworms are also used by gar­de­ners to pro­cess orga­nic was­te in com­pos­ting. If you want to try bre­e­ding eart­hworms your­self, you can give it a try. Put some old lea­ves in a con­tai­ner, cover them with soil, add a few indi­vi­du­als, and keep the humi­di­ty. To ensu­re enough food for eart­hworms, add deca­y­ing wood, kit­chen was­te, gar­den was­te, or lea­ves from tre­es from time to time. I have pas­si­ve­ly tried to bre­ed eart­hworms, and prac­ti­cal­ly achie­ved no accep­tab­le results.

Insects. Repre­sen­ta­ti­ves of this vast class of arth­ro­pods are a sour­ce of vari­ous types of feed suitab­le for aqu­arists. Insects are the most over­lo­oked sour­ce of nut­ri­ti­on, alt­hough fish com­mon­ly prey on insects in natu­re. They should cons­ti­tu­te 5% of the diet. Many are a natu­ral food sour­ce for fish in the­ir natu­ral habi­tat, such as dra­gon­flies – Ani­sop­te­ra, dam­self­lies – Odo­na­ta, beet­les – Cole­op­te­ra. Espe­cial­ly the so-​called mea­lworms, a repre­sen­ta­ti­ve of the subor­der Polyp­ha­ga, fami­ly Teneb­ri­oni­dae Teneb­rio moli­tor. They are main­ly impor­tant in ter­ra­rium bre­e­ding, but aqu­arists can also use them, espe­cial­ly whi­le the­ir skin is still soft. Flies – Bra­chy­ce­ra – once fly lar­vae were com­mon­ly used, cock­ro­aches – Blat­to­dea. Three fami­lies of ort­hop­te­rans: cric­kets – Gryl­li­dae, grass­hop­pers – Acri­di­dae, katy­dids – Tet­ti­go­ni­i­dae, aphids – Aphi­do­idea, leaf­hop­pers – Phas­ma­to­dea, moths – Lepi­dop­te­ra, mysids – Mysis­da­cea – for exam­ple, Mysis relic­ta, sto­nef­lies – Ple­cop­te­ra, cad­disf­lies – Tri­chop­te­ra, mayf­lies – Ephe­me­rop­te­ra, mosqu­ito­es – Nema­to­ce­ra, ants – For­mi­ci­dae from the order Hyme­nop­te­ra – only some fish con­su­me the adults. Befo­re cat­ching a lar­ge num­ber of insects, I would like to dis­cou­ra­ge you, ple­a­se let the ants live.

Arth­ro­pods. For exam­ple, spring­tails – Col­lem­bo­la (com­mon guests in our flo­wer­pots – they move by jum­ping): for exam­ple, Hyd­ro­po­du­ra aqu­ati­ca, Iso­to­ma, Smit­hu­rus viri­dis, krill – Car­ne­la – small crustaceans.

Mosqu­ito – Culex pipiens is a com­mon mosqu­ito. It occurs abun­dan­tly, espe­cial­ly in lowland are­as in ripa­rian forests, and we pro­bab­ly all know it well. The lar­va of this mosqu­ito is suitab­le for fish. Gup­py bre­e­ders feed it to fema­les befo­re giving birth. In fro­zen form, it is usu­al­ly avai­lab­le under the name black lar­va. If we catch them ali­ve, we should ensu­re that the fish can eat the enti­re dose, as the meta­morp­ho­sis of this cre­a­tu­re is rela­ti­ve­ly fast. Other­wi­se, adult ima­go­es may emer­ge, which are hun­gry for our warm blo­od. I don’t know if it will be enough for you to say Baby don’t go cra­zy? ;-). If you don’t know, only fema­les sting :-).

Fish. Fry or smal­ler fish can also be used as food. Rough­ly spe­a­king, the size of the prey is deter­mi­ned by the size of the pre­da­to­r’s eye. Fish can eat fish wit­hout any prob­lems if the size of the prey is smal­ler than the size of the pre­da­to­r’s eye. Pre­da­to­ry fish usu­al­ly attack the­ir prey in a cer­tain way – some attack from the front, others from the back, or attack the head or tail. If we cho­ose to feed in this way, we must be awa­re that our indi­vi­du­als will have an even stron­ger desi­re for fish and often even for the­ir own offs­pring. Even non-​living fish fil­let, fish meat, beef heart con­tri­bu­te to the­se appe­ti­tes. More cooked lean chic­ken and the above-​mentioned beef heart are suitab­le as meat. Cat­ching small fish in ponds, lakes, and water­cour­ses is not allo­wed, and it is also ris­ky in terms of dise­a­se trans­mis­si­on. After all, whe­re fish live in natu­re, it is not app­rop­ria­te to bring live mate­rial from the­re, due to the much hig­her possi­bi­li­ty of trans­mit­ting disease-​causing pat­ho­gens. If we want or need to have a sour­ce of fish for fee­ding, some live­be­a­rers are suitab­le: gup­pies, sword­tails, pla­ties, black mol­lies, or some egg lay­ers: dani­os, but also angel­fish, gou­ra­mis. A tank with 20 fema­le gup­pies Poeci­lia reti­cu­la­ta and 510 males is more than enough for an ave­ra­ge aqu­arium in an apart­ment – it guaran­te­es, with cer­tain rules, a cons­tant supp­ly of live food for a com­mon aquarium.

Worms of the desc­ri­bed ani­mals live in vari­ous envi­ron­ments, in the ground, under tree bark, in water. Adult insects are best caught in nets in mea­do­ws with uncut grass.


Patent­ky – Lar­ven der Zuck­müc­ke Chi­ro­no­mus spp. – meh­re­rer ver­wand­ter Arten, z. B. ist Chi­ro­no­mus plu­mo­sus leuch­tend rot. Fast alle Fis­che neh­men Patent­ky ger­ne an. Patent­ky kom­men in gro­ßen Men­gen in kal­tem Was­ser vor.

Koret­ry. Wenn wir Daph­nien, Zyk­lo­pen fan­gen, kann es leicht pas­sie­ren, dass auch Koret­re – die Lar­ve der Müc­ke Cha­obo­rus plu­mi­cor­nis (Coreth­ra plu­mi­cor­nis) – in unser Sieb gelangt. Beson­ders in den käl­te­ren Mona­ten fin­det man sie häu­fi­ger in den Sie­ben der Aqu­aria­ner. Sie lebt auch in sehr kal­tem Was­ser unter einer dic­ken Eiss­chicht im Win­ter. Koret­ra ist durch­sich­tig, ich wür­de sagen gla­sig. Sie bewegt sich durch eine Bewe­gung, die einer Sch­rump­fung ähnelt. Sie ist räu­be­risch, daher dür­fen wir sie bei kle­i­ne­ren Fis­chen nicht über­füt­tern, die wir den Fis­chen geben. Es gilt als sehr wer­tvol­les Fut­ter und ist auch in gef­ro­re­ner Form erhältlich.

Gam­ma­rus – Orches­tia gam­ma­cel­lus ist ein im Was­ser vor­kom­men­des Tier, das auch als Flohk­rebs bekannt ist (fälsch­li­cher­we­i­se als Krab­be bez­e­ich­net). Es gehört zur Unte­rord­nung Gama­ri­dea – Flohk­reb­se, zur Ord­nung Amp­hi­po­da – Flohk­reb­se, zur Übe­rord­nung Pera­ca­ri­da, zur Unterk­las­se Mala­cos­tra­ca, zur Klas­se Crus­ta­cea. Es ist ein Krebstier.

Regen­wür­mer – Lum­bri­ci­dae. Gee­ig­net sind kle­i­ne­re Arten wie Eise­nia, Allo­lo­bop­ho­ra, z. B. für größe­re Arten von Bunt­bars­chen, und bei Ver­ze­hr­bar­ke­it auch die häu­figs­te Art Lum­bri­cus ter­res­tris. Es ist jedoch rat­sam, ähn­lich wie bei Tubi­fex, den Ver­dau­ung­strakt der Regen­wür­mer vor dem Ver­zehr durch die Fis­che zu lee­ren. Inte­res­san­ter­we­i­se sind Regen­wür­mer aus ernäh­rungsp­hy­si­olo­gis­cher Sicht ein kom­ple­xes Fut­ter – sie ent­hal­ten alle not­wen­di­gen Sub­stan­zen für eine erfolg­re­i­che Fis­ch­zucht. Gär­tner nut­zen Regen­wür­mer auch zur Verar­be­i­tung von orga­nis­chem Abfall beim Kom­pos­tie­ren. Wenn Sie auch ver­su­chen möch­ten, Regen­wür­mer zu züch­ten, kön­nen Sie dies ver­su­chen. Geben Sie zum Beis­piel in einen Behäl­ter alte Blät­ter, bedec­ken Sie sie mit Erde, fügen Sie eini­ge Indi­vi­du­en hin­zu – den Samen – und hal­ten Sie die Feuch­tig­ke­it auf­recht. Um den Regen­wür­mern aus­re­i­chend Nahrung zu geben, fügen Sie gele­gen­tlich ver­rot­ten­des Holz, Küche­nab­fäl­le, Gar­te­nab­fäl­le oder erne­ut Blät­ter von Bäu­men hin­zu. Ich habe sehr pas­siv ver­sucht, Regen­wür­mer zu züch­ten, und prak­tisch kei­ne akzep­tab­len Ergeb­nis­se erzielt.

Insek­ten. Ver­tre­ter die­ser unzäh­li­gen Klas­se von Glie­der­füßern sind eine Quel­le für vers­chie­de­ne Arten von Fut­ter, das für Aqu­aria­ner gee­ig­net ist. Insek­ten sind die am meis­ten über­se­he­ne Nahrung­squ­el­le, wobei Fis­che in der Natur nor­ma­ler­we­i­se Insek­ten jagen. Sie soll­ten etwa 5 % der Nahrung aus­ma­chen. Vie­le sind die natür­li­che Nahrung von Fis­chen in ihrer Hei­mat, z. B. Libel­len – Ani­sop­te­ra, Köcherf­lie­gen – Odo­na­ta, Käfer – Cole­op­te­ra. Ins­be­son­de­re soge­nann­te Meh­lwür­mer, ein Ver­tre­ter der Unte­rord­nung Polyp­ha­ga, der Fami­lie Teneb­ri­oni­dae Teneb­rio moli­tor. Sie sind vor allem in der Ter­ra­ris­tik von Bede­utung, aber Aqu­aria­ner kön­nen sie nut­zen, ins­be­son­de­re solan­ge ihre Haut noch weich ist. Flie­gen – Bra­chy­ce­ra – früher wur­den oft Flie­gen­lar­ven ver­wen­det, Scha­ben – Blat­to­dea. Drei Fami­lien von Geradf­lüg­lern Ort­hop­te­ra: Heusch­rec­ken – Gryl­li­dae, Heusch­rec­ken – Acri­di­dae, Laub­he­usch­rec­ken – Tet­ti­go­ni­i­dae, Blatt­lä­u­se – Aphi­do­idea, Ges­penstsch­rec­ken – Phas­ma­to­dea, Sch­met­ter­lin­ge – Lepi­dop­te­ra, Flohk­reb­se – Mysis­da­cea – z. B. Mysis relic­ta, Ste­in­flie­gen – Ple­cop­te­ra, Köcherf­lie­gen – Tri­chop­te­ra, Ein­tagsf­lie­gen – Ephe­me­rop­te­ra, Müc­ken – Nema­to­ce­ra, Ame­i­sen – For­mi­ci­dae aus der Klas­se der Hautf­lüg­ler – Hyme­nop­te­ra – Erwach­se­ne fres­sen nur eini­ge Fis­che. Bevor Sie eine gro­ße Men­ge an Kukel­kol­lek­ti­onen sam­meln, möch­te ich Sie absch­rec­ken, las­sen Sie bit­te die Ame­i­sen leben.

Faden­wür­mer. Zum Beis­piel Springsch­wän­ze – Col­lem­bo­la (häu­fi­ge Gäs­te in unse­ren Blu­men­töp­fen – sie bewe­gen sich sprin­gend): zum Beis­piel Hyd­ro­po­du­ra aqu­ati­ca, Iso­to­ma, Smit­hu­rus viri­dis, Krill – Car­ne­la – win­zi­ge Krebstiere.

Müc­ke – Culex pipiens ist eine Stech­müc­ke. Sie kommt vor allem in den Nie­de­run­gen in Auen­wäl­dern häu­fig vor, wahrs­che­in­lich ken­nen wir sie alle gut. Die Lar­ve die­ser Müc­ke ist für Fis­che gee­ig­net. Guppy-​Züchter füt­tern damit die Weib­chen vor der Geburt. In gef­ro­re­ner Form ist sie in der Regel als sch­war­ze Lar­ve erhält­lich. Wenn wir sie lebend fan­gen, soll­ten wir darauf ach­ten, dass die Fis­che die gan­ze Por­ti­on fres­sen, da die Meta­morp­ho­se die­ses Lebe­we­sens recht schnell ist. Andern­falls könn­ten uns erwach­se­ne Ima­go ers­che­i­nen, die nach unse­rem war­men Blut hun­gern. Ich weiß nicht, ob es Ihnen dann rei­chen wird zu sagen: Baby, ver­rüc­kt?” 😉 Sie ste­chen nur die Weibchen :-).

Fis­che. Auch Nach­wuchs (Fry) oder kle­i­ne­re Fis­che kön­nen als Fut­ter ver­wen­det wer­den. Man könn­te grob sagen, dass die Größe des Auges die Größe der Beute bes­timmt. Ein Fisch wird einen ande­ren Fisch ohne Prob­le­me fres­sen, wenn die Höhe der Beute kle­i­ner ist als die Größe des Auges des Räu­bers. Raub­fis­che gre­i­fen ihre Beute nor­ma­ler­we­i­se auf eine bes­timm­te Wei­se an – eini­ge von vor­ne, ande­re von hin­ten, oder sie gre­i­fen den Kopf an oder von hin­ten. Wenn wir uns dafür ents­che­i­den, mit sol­cher Nahrung zu füt­tern, müs­sen wir damit rech­nen, dass in unse­ren Exem­pla­ren noch mehr Lust auf Fisch und oft auch auf ihre eige­nen Nach­kom­men erwacht. Auch nicht leben­de Fisch­fi­lets, Fischf­le­isch, Rin­der­herz tra­gen zu die­sen Gelüs­ten bei. Als Fle­isch eig­net sich vor allem gekoch­tes mage­res Hüh­nerf­le­isch und bere­its erwähn­tes Rin­der­herz. Das Fan­gen kle­i­ner Fis­che in Tei­chen, Tüm­peln und Flie­ßge­wäs­sern ist nicht erlaubt und birgt auch das Risi­ko der Ein­sch­lep­pung von Kran­khe­i­ten. Sch­lie­ßlich ist es dort, wo Fis­che in der Natur leben, nicht rat­sam, leben­di­ges Mate­rial mit­zu­neh­men, aufg­rund einer viel höhe­ren Wahrs­che­in­lich­ke­it der Über­tra­gung von Kran­khe­it­ser­re­gern. Wenn wir also eine Fis­chqu­el­le zum Füt­tern haben müs­sen, eig­nen sich dafür eini­ge Lebend­ge­bä­ren­de: Gup­pys, Sch­wertt­rä­ger, Pla­tys, Black­mol­lys, oder eini­ge Eier­le­ger: Dani­os, aber auch Ska­la­re, Gura­mis. Ein Tank mit 20 weib­li­chen Gup­pys Poeci­lia reti­cu­la­ta und 510 Männ­chen reicht für ein durch­schnitt­li­ches Aqu­arium in einer Woh­nung voll­kom­men aus – voraus­ge­setzt, bes­timm­te Regeln wer­den ein­ge­hal­ten und eine kon­ti­nu­ier­li­che Zufuhr von leben­dem Fut­ter für das nor­ma­le Aqu­arium gewähr­le­is­tet ist.

Als Fut­ter eig­nen sich auch Pil­zwür­mer (auch gif­ti­ge). Auch Was­ser­schnec­ken dür­fen nicht ver­ges­sen wer­den, die für eini­ge Taxa eine Menüab­wechs­lung dars­tel­len. Zum Beis­piel für größe­re Bunt­bars­che, Stachelhechte.

Die Lar­ven der besch­rie­be­nen Tie­re leben in vers­chie­de­nen Umge­bun­gen, im Boden, unter der Rin­de von Bäu­men, im Was­ser. Die erwach­se­nen Insek­ten wer­den am bes­ten auf unge­mäh­ten Wie­sen gefangen.


Lite­ra­tú­ra [1] Domi­ni­que Bure­au – http://​www​.mala​wi​cich​lid​ho​me​pa​ge​.com/​a​q​u​a​i​n​f​o​/​n​u​t​r​i​t​i​o​n​.​h​tml

Use Facebook to Comment on this Post

2007, 2008, 2009, Časová línia, Organizmy, Príroda, Rastliny, V čase

Leto – obdobie tepla, slnka a dozrievania

Hits: 3189

Leto je krás­ne obdo­bie roka, kto­ré nám pri­ná­ša slneč­né lúče a tep­lo, čo zvy­čaj­ne evo­ku­je pocit slo­bo­dy. Prí­ro­da vte­dy oplý­va bohat­stvom farieb, vôní a chu­tí. Tep­lé poča­sie láka von. Počas leta dozrie­va­jú plo­dy na stro­moch, polia sa zafar­bu­jú do zla­tis­ta a kve­ty kvit­nú vo všet­kých mož­ných far­bách. Záh­ra­dy sú plné živo­ta, a to nie­len kvô­li rast­li­nám, ale aj kvô­li roz­ma­ni­té­mu hmy­zu a spe­vu vtá­kov. Leto je obdo­bím, kedy prí­ro­da vyze­rá, cíti sa a znie inak. Leto nám ponú­ka prí­le­ži­tosť ochut­nať čerstvé bobu­le, slad­ké meló­ny, šťav­na­té bros­ky­ne a mno­ho ďal­ších lahô­dok, kto­ré nám prí­ro­da dáva. Ovo­cie a zele­ni­na dozrie­va­jú na sln­ku, zís­ka­va­jú plnú chuť a vôňu, a ponú­ka­jú nám záži­tok pre zmysly. 

Leto je tiež obdo­bím aktív­nych dovo­le­niek a zážit­kov. Ľudia vyhľa­dá­va­jú prí­le­ži­tos­ti na ces­to­va­nie, kem­po­va­nie, výle­ty a obja­vo­va­nie nových miest. Prí­rod­né sce­né­rie, his­to­ric­ké pamiat­ky a kul­túr­ne podu­ja­tia sa stá­va­jú mies­tom dob­ro­druž­stva a pozná­va­nia. Avšak, let­né obdo­bie pri­ná­ša aj výzvy, naj­mä v oblas­ti ochra­ny pred sln­kom a udr­žia­va­nia hyd­ra­tá­cie. Je dôle­ži­té chrá­niť svo­ju pokož­ku pred nad­mer­ným slneč­ným žia­re­ním, piť dosť vody a sta­rost­li­vo sa sta­rať o svo­je zdra­vie v teple.


Sum­mer is a beau­ti­ful time of the year that brings us suns­hi­ne and warmth, typi­cal­ly evo­king a sen­se of fre­e­dom. Natu­re flou­ris­hes with a wealth of colors, scents, and fla­vors during this sea­son. The warm weat­her bec­kons us out­do­ors. Fru­its ripen on tre­es, fields take on a gol­den hue, and flo­wers blo­om in a myriad of colors. Gar­dens come ali­ve, not only with plants but also with diver­se insects and the melo­dies of birds. Sum­mer is a time when natu­re looks, feels, and sounds different.

Sum­mer offers us the oppor­tu­ni­ty to tas­te fresh ber­ries, swe­et melons, juicy pea­ches, and many other delights that natu­re pro­vi­des. Fru­its and vege­tab­les ripen in the sun, acqu­iring full fla­vor and aro­ma, offe­ring a sen­so­ry expe­rien­ce. It’s also a sea­son of acti­ve vaca­ti­ons and adven­tu­res. Peop­le seek oppor­tu­ni­ties for tra­vel, cam­ping, excur­si­ons, and explo­ring new pla­ces. Natu­ral lands­ca­pes, his­to­ri­cal land­marks, and cul­tu­ral events beco­me the backd­rop for adven­tu­re and dis­co­ve­ry. Howe­ver, the sum­mer sea­son brings chal­len­ges, espe­cial­ly in terms of sun pro­tec­ti­on and hyd­ra­ti­on. It’s impor­tant to shield your skin from exces­si­ve sun­light, drink enough water, and take care of your health in the heat.


Use Facebook to Comment on this Post

2009, 2010, Časová línia, Krajina, Príroda

More

Hits: 1949

Ľudia väč­ši­nou more obdi­vu­jú. Jeho nesmier­na veľ­kosť, zdan­li­vá neko­neč­nosť ponú­ka­jú pries­tor na roz­jí­ma­nie a obja­vo­va­nie. More hrá kľú­čo­vú úlo­hu nie­len v prí­rod­nom eko­sys­té­me, ale aj v kul­tú­re a his­tó­rii. More tvo­rí pri­bliž­ne 71 per­cent povr­chu Zeme a obsa­hu­je pri­bliž­ne 97 per­cent vody na našej pla­né­te. Jeho hĺb­ka sa pohy­bu­je od pomer­ne plyt­kých oblas­tí kon­ti­nen­tál­nych až po hlbo­ké prie­pas­ti v oce­ánoch. Kaž­dý meter mora hos­tí fas­ci­nu­jú­ci eko­sys­tém plný živo­ta, od mik­ro­sko­pic­ké­ho plank­tó­nu po majes­tát­ne veľryby.

More je zdro­jom inšpi­rá­cie, krá­sy a dôle­ži­tých prí­rod­ných zdro­jov. Jeho úlo­ha v živo­te ľud­stva je nepo­chyb­ná, a pre­to je dôle­ži­té si uve­do­miť jeho hod­no­tu a pra­co­vať na jeho ochra­ne. Svet, kto­rý nás fas­ci­nu­je svo­jou hĺb­kou, tajom­stvom a krá­sou, si zaslú­ži našu lás­ku a sta­rost­li­vosť. Ten­to uni­kát­ny eko­sys­tém posky­tu­je obži­vu pre mno­hé dru­hy rýb, kto­ré sú potra­vou pre mno­hé ďal­šie dru­hy. More zabez­pe­ču­je aj množ­stvo ďal­ších zdro­jov pre ľudí. More má dlhú his­tó­riu spo­je­nú s ľud­stvom. Výpra­vy cez more umož­ni­li obja­vo­vať nové sve­ty, obcho­do­vať a navzá­jom sa obo­ha­co­vať kul­túr­ny­mi vplyv­mi. Sta­ré civi­li­zá­cie, ako Feni­ča­nia či Gré­ci, využí­va­li more na výme­nu tova­rov a nápa­dov. More je čas­to spo­je­né aj s legen­da­mi a mýtom, ako je prí­beh o Atlan­tí­de ale­bo mor­ských mon­štrách. Jeho neko­neč­ná hĺb­ka a neob­ja­ve­né oblas­ti vzbu­dzu­jú fan­tá­ziu ľudí a slú­žia ako základ pre mno­hé prí­be­hy a ume­lec­ké diela.

Plá­že s bie­lym pies­kom, azú­ro­vé vody a neko­neč­né výhľa­dy na oce­án pri­lá­ka­li mili­ó­ny ľudí k ces­to­va­niu na pobre­žia. Rekre­ač­né akti­vi­ty pri mori sú roz­ma­ni­té, od plá­va­nia a potá­pa­nia po sur­fo­va­nie a rybo­lov. Let­né dovo­len­ky a náv­šte­vy prí­mor­ských leto­vísk sú syno­ny­mom oddy­chu a rela­xá­cie. Súčas­ný svet však čelí váž­nym výzvam spo­je­ným s ochra­nou a udr­ža­teľ­nos­ťou morí. Zne­čis­ťo­va­nie plas­ta­mi, nad­mer­ný lov rýb, kli­ma­tic­ké zme­ny a stra­ta bio­di­ver­zi­ty pred­sta­vu­jú hroz­by pre ten­to vzác­ny eko­sys­tém. Ochra­na a udr­ža­teľ­ný prí­stup k využí­va­niu mor­ských zdro­jov sú kľú­čo­vé pre zacho­va­nie krá­sy a bohat­stva mora pre budú­ce generácie.


Peop­le gene­ral­ly admi­re the sea. Its immen­se size and appa­rent infi­ni­ty pro­vi­de a spa­ce for con­tem­pla­ti­on and explo­ra­ti­on. The sea pla­ys a cru­cial role not only in the natu­ral eco­sys­tem but also in cul­tu­re and his­to­ry. Cove­ring app­ro­xi­ma­te­ly 71 per­cent of the Eart­h’s sur­fa­ce and con­tai­ning about 97 per­cent of the pla­ne­t’s water, the sea­’s depth ran­ges from rela­ti­ve­ly shal­low con­ti­nen­tal are­as to deep oce­a­nic tren­ches. Eve­ry meter of the sea hosts a fas­ci­na­ting eco­sys­tem tee­ming with life, from mic­ros­co­pic plank­ton to majes­tic whales.

The sea is a sour­ce of ins­pi­ra­ti­on, beau­ty, and essen­tial natu­ral resour­ces. Its role in human life is unde­niab­le, emp­ha­si­zing the impor­tan­ce of recog­ni­zing its value and wor­king towards its pro­tec­ti­on. The world that cap­ti­va­tes us with its depth, mys­te­ry, and beau­ty deser­ves our love and care. This uni­que eco­sys­tem pro­vi­des sus­te­nan­ce for nume­rous fish spe­cies, which, in turn, ser­ve as food for many others. The sea also offers a varie­ty of resour­ces for humans.

The sea has a long his­to­ry intert­wi­ned with huma­ni­ty. Sea voy­ages enab­led the explo­ra­ti­on of new worlds, faci­li­ta­ted tra­de, and enri­ched cul­tu­res with diver­se influ­en­ces. Ancient civi­li­za­ti­ons, such as the Pho­eni­cians and Gre­eks, uti­li­zed the sea for the exchan­ge of goods and ide­as. The sea is often asso­cia­ted with legends and myths, such as the sto­ry of Atlan­tis or sea mons­ters. Its end­less depth and undis­co­ve­red are­as fuel peop­le­’s ima­gi­na­ti­on and ser­ve as the foun­da­ti­on for many sto­ries and artis­tic works.

Bea­ches with whi­te sands, azu­re waters, and end­less oce­an vie­ws have att­rac­ted mil­li­ons of peop­le to tra­vel to coas­tal are­as. Rec­re­a­ti­onal acti­vi­ties by the sea are diver­se, ran­ging from swim­ming and diving to sur­fing and fis­hing. Sum­mer vaca­ti­ons and visits to sea­si­de resorts are syno­ny­mous with rela­xa­ti­on and rec­re­a­ti­on. Howe­ver, the con­tem­po­ra­ry world faces seri­ous chal­len­ges rela­ted to the pro­tec­ti­on and sus­tai­na­bi­li­ty of the seas. Pol­lu­ti­on with plas­tics, over­fis­hing, cli­ma­te chan­ge, and the loss of bio­di­ver­si­ty pose thre­ats to this pre­ci­ous eco­sys­tem. Pro­tec­ti­on and a sus­tai­nab­le app­ro­ach to the use of mari­ne resour­ces are cru­cial for pre­ser­ving the beau­ty and wealth of the sea for futu­re generations.


Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Grécko, Krajina, Zahraničie

Kalymnos – Kantuni Beach

Hits: 2660

Autor člán­ku: Oľga Magalová

Dovo­len­ka na Kalym­no­se, 2. časť – Kan­tu­ni Beach

Ak by som pred objed­ná­va­ním zájaz­du vede­la, že to je taký vese­lý“ hotel, urči­te by sme si ho nevyb­ra­li. Písa­li, že je to mies­to, kde sa vďa­ka rôz­nym prog­ra­mom, kto­ré uspo­ra­dú­va hotel, urči­te nebu­de­me nudiť. Tak to je teda fakt, nudiť sa neda­lo asi do dru­hej v noci, kedy tie ich prog­ra­my“ kon­či­li a hos­tia sa zača­li trú­siť späť. Prvý večer sme mali z toho mier­ny šok, našťas­tie sme mali kli­ma­ti­zá­ciu, o pol­no­ci sme zabuch­li dve­re na bal­kón, zatiah­li záves a ľah­li do poste­le :). Potom sa zvy­šok prog­ra­mu dal vydr­žať (bol pon­de­lok, mali na prog­ra­me Hap­py Night“. Najprv gri­lo­vač­ka pri bazé­ne, potom gréc­ka muzič­ka, potom nie­koľ­ko­krát za večer euro­víz­ny Rybak, maka­re­na a spol., potom taneč­ky a vlast­né spe­vy, nako­niec hádza­nie krá­sa­víc do bazé­na s hlas­ný­mi uznan­li­vý­mi výkrik­mi keď vylie­za­li z bazé­na ako miss mok­ré trič­ko. Mne to neda­lo a vyliez­la som si to na bal­kón pred­sa len pozrieť :). V uto­rok býval ako­že” iný prog­ram – živá kalym­nos­ká hud­ba. V pod­sta­te sa ale meni­li iba náz­vy a prog­ra­my sa podo­ba­li: živá kalym­nos­ká hud­ba (kom­bi­ná­cia gréc­kej a turec­kej, veľ­mi zau­jí­ma­vá, páči­la sa mi) s gri­lo­vač­kou, potom medzi­ná­rod­né hity – odr­ho­vač­ky, spe­vy a taneč­ky, s výnim­kou hádza­nia do bazé­na, na to bola iba pon­del­ko­vá Hap­py Night. A kaž­dý pia­tok mali gréc­ky večer, tam pri­šiel miest­ny súbor aj zatan­co­vať a uro­biť ohňo­vú šou. Boli to vyso­kí štíh­li fešá­ci, diev­čen­ce sú tam troš­ku pri tele“, ale tan­ce boli pek­né. (Bet­ka, mys­le­la som na Teba, keby si tam bola, urči­te by sme sa aj aktív­ne zúčast­ni­li :). Ale s Jul­kou sme usú­di­li, že z našej pre­zi­dent­skej lóže“ to vidí­me naj­lep­šie zo všet­kých. Mali sme bal­kón s výhľa­dom pria­mo na more a do are­álu hote­la, tak sme to vide­li vlast­ne lep­šie, ako nie­kto­rí pri sto­lí­koch, kto­rí si to muse­li zaplatiť.

Ešte jeden veľ­ký šok sme zaži­li prvý deň: keď sme sa vyšta­fí­ro­va­li do pla­viek a vybra­li sa na pláž. Bola hneď za múri­kom – tera­sou náš­ho pool-​baru. Keď sme pozre­li dolu na more, neve­ri­la som vlast­ným očiam: rov­no pod naším hote­lom sa pre­va­ľo­va­li vlny vo far­bách kalov z čis­tič­ky odpa­do­vých vôd. Bol sil­ný vie­tor, vlny veľ­ké a búr­li­vé a k tomu tá far­ba! Mys­le­la som, že na mies­te zdoch­nem! Jul­ka sa na mňa úpl­ne spo­ľah­la s výbe­rom dovo­len­ky a ja ju dove­diem na také­to mies­to… Zdep­ta­né sme na to poze­ra­li a potom sme sa kúpa­li v bazé­ne. Fakt nám to pek­ne poka­zi­lo nála­du. A čudo­va­li sme sa všet­kým, ako sa môžu tvá­riť tak spo­koj­ne a vese­lo pri takom­to hroz­nom mori :). Netu­ši­li sme, že ako cha­lu­hy priš­li, tak o tri dni odídu samé od seba bez sto­py preč a more bude priez­rač­né a modré.

Kalym­no­sa­nia straš­ne radi osla­vu­jú, všet­ko a nahlas. Tak­že ostat­né dni tam býva­li večer rodin­né ale­bo sva­dob­né osla­vy, pri­šiel cate­ring, vyzdo­bi­li bazén a jeho oko­lie, vše­li­ja­ké baló­ni­ky a lodič­ky v stre­de bazé­na, maš­le na zábrad­liach, … O desia­tej sa zača­li schá­dzať hos­tia od malin­kých deti­čiek v bugin­kách cez mlá­dež po sta­ré tetuš­ky a zába­va zača­la. A majú jeden ozaj dob­rý“ zvyk títo Kalym­no­sa­nia – pri kaž­dej prí­le­ži­tos­ti hádžu dyna­mit. Zaspie­va­jú hap­py birth­day, potom sa pote­šíš že začí­na ohňos­troj, ale to už letí svet­li­ca s dob­rou nálo­žou nad more. Keď to buch­lo, mys­le­la som že nám bal­kón pad­ne. Tak som sa zľak­la, sko­ro mi cvr­k­lo. Ale tie ich detič­ky, ani jed­no nezap­la­ka­lo, teši­li sa a tlies­ka­li ručič­ka­mi až kým nebu­chol ďal­ší. To sme si už s Jul­kou drža­li uši, pou­če­né z prvej svet­li­ce :). A zase sme skon­či­li rov­na­ko – sfúk­li svieč­ky na bal­kó­ne, zabuch­li dve­re, zatiah­li záves, pus­ti­li klí­mu a vliez­li do poste­le. Jak sta­ré cho­ré ženy! :).

Našťas­tie sme mali hneď na dru­hý deň po prí­cho­de naplá­no­va­ný celo­den­ný auto­bu­so­vý zájazd po ostro­ve, tak sme sa ele­gan­tne vyhli kúpa­niu v tom našom cha­lu­ho­vom“ mori. V rám­ci toh­to zájaz­du sme mali aj kúpa­nie na plá­ži vo Vly­ha­dii, more tam bolo úpl­ne pokoj­né, tep­luč­ké a čis­tuč­ké. O tom­to zájaz­de napí­šem v ďal­šej časti.

Inak sme boli potom s hote­lom aj so všet­kým veľ­mi spo­koj­né. Po dvoch dňoch sme usú­di­li, že sa bude­me baviť tak ako všet­ci ostat­ní a že nám to skrát­ka neva­dí (inak by sme sa muse­li iba jedo­vať od rána do noci). Keď už je to taký pria­teľ­ský domác­ky a vese­lý hotel, tak sa musí­me pris­pô­so­biť. Na štvr­tý deň (cha­lu­hy odchá­dza­li) sme sa už vese­lo kúpa­li v tých atlan­tic­kých“ vlnách, nauči­li sme sa kade máme vlie­zať do mora, aby nás nezva­li­li a potom v tej hlb­šej vode sa už dalo krás­ne roch­niť v hoj­da­vých veľ­kých vlnách. Bolo to super! A ten výhľad z vody na oko­li­tú hor­na­tú pano­rá­mu, to bolo nie­čo úžas­né. Nako­niec sme mali obi­dve dep­ku, že odtiaľ musí­me odísť. To sa ešte nikde nestalo.

Zhr­nu­tie o hote­li: kto chce mať na dovo­len­ke bož­ský kľud, nech ide do Achi­li­onu v Amu­di na Zakyn­to­se. Tam sme boli vla­ni, super na super! Kto má doma vese­lé deti, nech ide sem, bude mať od nich svä­tý pokoj od rána až do noci, taký prog­ram si tie dec­ká vedia spo­lu uro­biť. Nech im dajú malé sur­fo­va­cie dosky, na tých vlnách sa môžu hádzať a voziť celý deň, aj do bazé­na to moh­li nosiť. Napriek všet­kým záka­zom na tabu­li, všet­ko sa tam moh­lo. Tak ako aj faj­če­nie v Gréc­ku – všet­ci a vša­de kľud­ne hulia, hlav­ne že EU je spo­koj­ná keď už majú ten zákon :).

Pri­pá­jam pár obráz­kov náš­ho hote­la aj zábe­ry vody na plá­ži, aby kaž­dý videl, že tie cha­lu­hy netre­ba brať až tak váž­ne, veď sa ony stra­tia, ako spie­va­me my Slováci :).

Odka­zy


Aut­hor of the artic­le: Oľga Magalová

Holi­day on Kalym­nos, Part 2 – Kan­tu­ni Beach

If I had kno­wn befo­re booking the trip that it’s such a live­ly” hotel, we defi­ni­te­ly would­n’t have cho­sen it. They wro­te that it’s a pla­ce whe­re, thanks to vari­ous prog­rams orga­ni­zed by the hotel, we defi­ni­te­ly won’t be bored. Well, tha­t’s a fact; we could­n’t have been bored until about two in the mor­ning when the­ir prog­rams” ended, and the guests star­ted to trick­le back. The first eve­ning, we were mild­ly shoc­ked, for­tu­na­te­ly, we had air con­di­ti­oning, at mid­night we slam­med the bal­co­ny door, pul­led the cur­tains, and went to bed :). After that, the rest of the prog­ram was bea­rab­le (it was Mon­day, and they had Hap­py Night” on the sche­du­le). First, a bar­be­cue by the pool, then Gre­ek music, then seve­ral times throug­hout the eve­ning, Euro­vi­si­on win­ner Rybak, the maca­re­na and the like, then dan­ces and indi­vi­du­al sin­ging, final­ly thro­wing beau­ty con­tes­tants into the pool with loud che­ers as they emer­ged from the water like a wet T‑shirt miss. I could­n’t resist, so I went out on the bal­co­ny to watch :). On Tues­day, they had a sup­po­sed­ly” dif­fe­rent prog­ram – live Kalym­nian music. But basi­cal­ly, only the names chan­ged, and the prog­rams were simi­lar: live Kalym­nian music (a com­bi­na­ti­on of Gre­ek and Tur­kish, very inte­res­ting, I liked it) with a bar­be­cue, then inter­na­ti­onal hits – oldies, songs, and dan­ces, except for thro­wing into the pool, which was only on Mon­da­y­’s Hap­py Night. And eve­ry Fri­day, they had a Gre­ek night, whe­re the local ensem­ble came to dan­ce and put on a fire show. They were tall, slim hand­so­me guys, the girls were a bit ful­ler,” but the dan­ces were beau­ti­ful. (Bet­ka, I was thin­king of you, if you were the­re, we would defi­ni­te­ly acti­ve­ly par­ti­ci­pa­te :). But Jul­ka and I deci­ded that from our pre­si­den­tial box,” we saw it best of all. We had a bal­co­ny over­lo­oking the sea and the hotel area, so we actu­al­ly saw it bet­ter than some at the tab­les who had to pay for it.

We expe­rien­ced anot­her big shock on the first day when we chan­ged into our swim­su­its and hea­ded to the beach. It was right behind the wall – the ter­ra­ce of our pool bar. When we looked down at the sea, I could­n’t belie­ve my eyes: right below our hotel, waves in the color of mud from the was­te­wa­ter tre­at­ment plant were rol­ling. The­re was a strong wind, the waves were lar­ge and tur­bu­lent, and the color! I thought I would faint on the spot! Jul­ka relied enti­re­ly on me to cho­ose the vaca­ti­on, and I lead her to such a pla­ce… We looked at it dis­ma­y­ed, and then we swam in the pool. It real­ly spo­iled our mood. And we won­de­red about eve­ry­o­ne, how they could act so con­tent and che­er­ful in such hor­rib­le sea :). We did­n’t know that as quick­ly as the algae came, they would disap­pe­ar on the­ir own wit­hin three days wit­hout a tra­ce, and the sea would be cle­ar and blue.

The locals in Kalym­nos love to celeb­ra­te, eve­ryt­hing and loud­ly. So, on the other days, the­re were fami­ly or wed­ding celeb­ra­ti­ons in the eve­nings. Cate­ring arri­ved, deco­ra­ted the pool and its sur­roun­dings with all sorts of bal­lo­ons and boats in the midd­le of the pool, bows on the rai­lings, etc. At ten, guests star­ted gat­he­ring, from litt­le chil­dren in swim­su­its to young peop­le and elder­ly ladies, and the fun began. The­se Kalym­nians have one real­ly spe­cial” cus­tom – they throw dyna­mi­te on eve­ry occa­si­on. They sing hap­py birth­day, and then you­’re hap­py becau­se the fire­works are star­ting, but it’s actu­al­ly a fire­work roc­ket with a good load over the sea. When it explo­ded, I thought our bal­co­ny would col­lap­se. I got sca­red, it almost gave me a heart attack. But the­ir kids, not one of them cried, they were hap­py and clap­ped the­ir litt­le hands until the next one explo­ded. Jul­ka and I were alre­a­dy cove­ring our ears, having lear­ned from the first fire­work roc­ket :). And again, we ended up the same – blew out the cand­les on the bal­co­ny, slam­med the door, pul­led the cur­tains, tur­ned on the air con­di­ti­oning, and cra­wled into bed. Like old, sick women! :).

For­tu­na­te­ly, on the second day after arri­ving, we had a full-​day bus tour of the island plan­ned, so we ele­gan­tly avo­ided swim­ming in our sewage-​colored” sea. As part of this tour, we also had a swim at Vly­ha­da Beach, whe­re the sea was com­ple­te­ly calm, warm, and crys­tal cle­ar. I will wri­te about this trip in the next part.

Other­wi­se, we were very satis­fied with the hotel and eve­ryt­hing else after­ward. After two days, we deci­ded that we would have fun like eve­ry­o­ne else and that we sim­ply did­n’t mind it (other­wi­se, we would have to poison our­sel­ves from mor­ning till night). Sin­ce it’s such a friend­ly, home­ly, and che­er­ful hotel, we have to adapt. On the fourth day (the sea­we­ed was gone), we hap­pi­ly swam in tho­se Atlan­tic” waves, lear­ned whe­re to enter the sea so that we would­n’t be knoc­ked over, and then in the dee­per water, we could rock in the big, swin­ging waves. It was gre­at! And the view from the water of the sur­roun­ding moun­tain pano­ra­ma was somet­hing ama­zing. In the end, we both had a fee­ling that we had to lea­ve. That had never hap­pe­ned before.

Sum­ma­ry about the hotel: Any­o­ne who wants to have divi­ne pea­ce on vaca­ti­on should go to Achi­li­on in Amou­di on Zakynt­hos. We were the­re last year, super on super! Tho­se who have live­ly kids at home should come here; they will have holy pea­ce from them from mor­ning till night. Tho­se kids know how to make the­ir own prog­ram toget­her. Give them small surf­bo­ards; they can throw and ride on tho­se waves all day, they could even take them to the pool. Des­pi­te all the bans on the board, eve­ryt­hing could be done the­re. Just like smo­king in Gre­e­ce – eve­ry­o­ne can smo­ke any­whe­re, as long as the EU is hap­py when they have that law :).

I’m atta­ching a few pic­tu­res of our hotel and shots of the water on the beach so that eve­ry­o­ne can see that tho­se sea­we­eds should­n’t be taken so seri­ous­ly; they disap­pe­ar, as we Slo­vaks sing :).


Συγγραφέας του άρθρου: Όλγα Μαγκάλοβα

Διακοπές στην Κάλυμνο, 2η Μέρος – Παραλία Καντούνι

Εάν ήξερα πριν κράτησα το ταξίδι ότι το ξενοδοχείο είναι τόσο χαρούμενο”, σίγουρα δεν θα το επέλεγα. Έγραφαν ότι είναι ένα μέρος όπου λόγω των διάφορων προγραμμάτων που διοργανώνει το ξενοδοχείο, σίγουρα δεν θα βαριέστε. Και είναι πραγματικό, δεν υπήρχε βαρεμάρα μέχρι τις δύο το πρωί, όταν τελείωναν αυτά τα προγράμματα” και οι επισκέπτες άρχιζαν να επιστρέφουν. Την πρώτη βραδιά είχαμε ένα ελαφρύ σοκ, ευτυχώς όμως είχαμε κλιματισμό, τα ξημερώματα έκλεισαμε την πόρτα του μπαλκονιού, τραβήξαμε τα κουρτίνια και καταφέραμε να κοιμηθούμε :). Μετά, το υπόλοιπο πρόγραμμα ήταν ανεκτό (ήταν Δευτέρα, είχαν το Hap­py Night” στο πρόγραμμα. Αρχικά ψήσιμο στην πισίνα, μετά ελληνική μουσική, μετά αρκετές φορές τη νύχτα ο Ρύμπακ της Euro­vi­si­on, μακαρένα και παρέα, μετά χοροί και δικά τους τραγούδια, και τέλος ρίψη ομορφοπάνην στην πισίνα με δυνατές επευφημίες όταν βγαίνανε από την πισίνα σαν να ήταν το μις βρεγμένο T‑shirt. Δεν το άντεξα και βγήκα να το δω από το μπαλκόνι :). Την Τρίτη είχαν άλλο” πρόγραμμα – ζωντανή μουσική από την Κάλυμνο. Βασικά, τα ονόματα άλλαζαν αλλά τα προγράμματα ήταν παρόμοια: ζωντανή μουσική από την Κάλυμνο (συνδυασμός ελληνικής και τουρκικής, πολύ ενδιαφέρον, μου άρεσε) με ψήσιμο, μετά διεθνείς επιτυχίες – καταιγισμός τραγουδιών, τραγούδια και χοροί, εκτός από το ρίξιμο στην πισίνα που γίνονταν μόνο στο Hap­py Night τη Δευτέρα. Κάθε Παρασκευή είχαν ελληνική βραδιά, όπου έρχονταν τοπική ομάδα για χορό και παρουσίαση πυροτεχνημάτων. Ήταν ψηλοί, λεπτοί κύριοι, τα κορίτσια ήταν λίγο παραπανίσια”, αλλά οι χοροί ήταν όμορφοι. (Μπέτκα, σκεφτόμουν εσένα, αν ήσουν εκεί, σίγουρα θα συμμετείχαμε ενεργά :). Αλλά με την Τζούλι θεωρήσαμε ότι από την προεδρική μας θέση” βλέπαμε καλύτερα από όλους. Είχαμε μπαλκόνι με θέα απευθείας στη θάλασσα και τον χώρο του ξενοδοχείου, οπότε το βλέπαμε πραγματικά καλύτερα από όσους ήταν στα τραπέζια και το πλήρωναν.

Είχαμε άλλο ένα μεγάλο σοκ την πρώτη ημέρα: όταν φορέσαμε τα μαγιό μας και πήγαμε στην παραλία. Ήταν ακριβώς πίσω από τον τοίχο – τη βεράντα του πισίνας μας. Όταν κοιτάξαμε προς τη θάλασσα, δεν πίστευαν στα μάτια μας: ακριβώς κάτω από το ξενοδοχείο μας κύλαγαν κύματα με χρώματα λάσπης από τον καθαρισμό των αποβλήτων. Υπήρχε ισχυρός άνεμος, μεγάλα και ανακατεμένα κύματα και το χρώμα αυτό! Νόμιζα ότι θα λιποθυμούσα στο σημείο! Η Τζούλια είχε απόλυτη εμπιστοσύνη σε μένα για την επιλογή των διακοπών και τώρα την οδηγώ σε ένα τέτοιο μέρος… Κοιτάξαμε έκπληκτοι και μετά πήγαμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Πραγματικά μας χάλασε τη διάθεση. Και θαυμάζαμε όλους τους άλλους, πώς μπορούσαν να φαίνονται τόσο ικανοποιημένοι και χαρούμενοι μπροστά σε ένα τόσο φρικτό θάλασσα :). Δεν ξέραμε ότι όπως ήρθαν οι σαλάχιες”, έτσι και σε τρεις μέρες θα φύγουν από μόνες τους χωρίς ίχνος και η θάλασσα θα είναι διάφανη και γαλάζια.

Οι κάτοικοι της Καλύμνου αγαπούν πολύ τις γιορτές και τα γιορτινά γεγονότα, όλα και δυνατά. Έτσι, τις άλλες ημέρες υπήρχαν βραδινές οικογενειακές ή γαμήλιες γιορτές, με εξυπηρέτηση cate­ring, διακόσμηση της πισίνας και του περιβάλλοντός της με διάφορα μπαλόνια και σκάφη, φιογκάκια στα κιγκλιδώματα, … Στις δέκα το βράδυ, οι επισκέπτες άρχισαν να συγκεντρώνονται, από μικρά παιδιά με παιδικά αυτοκίνητα μέχρι νεαρούς και ηλικιωμένες κυρίες, και η διασκέδαση ξεκίνησε. Και έχουν ένα πραγματικά καλό” έθιμο αυτοί οι κατοίκοι της Καλύμνου – κάθε φορά που γίνεται κάτι, πετάνε δυναμίτη. Τραγουδούν το Hap­py Birth­day”, στη συνέχεια χαίρεσαι που ξεκινά το πυροτέχνημα, αλλά ήδη πετάει το πυροτεχνήμα με την καλή φορτισμένη ανάλωση πάνω από τη θάλασσα. Όταν έσκασε, νόμιζα ότι το μπαλκόνι μας θα πέσει. Έτσι φοβήθηκα, σχεδόν έπαθα πλάκα. Αλλά αυτά τα παιδιά τους, κανένα δεν έκλαψε, χαίρονταν και χειροκροτούσαν με τα χεράκια τους μέχρι να ξανασκάσει ένα άλλο. Έτσι με την Τζούλια κρατούσαμε τα αυτιά μας, διδαχτήκαμε από το πρώτο πυροτέχνημα :). Και πάλι τελείωσαν τα ίδια – σβήσαμε τα κεράκια στο μπαλκόνι, κλείσαμε την πόρτα, τραβήξαμε την κουρτίνα, άνοιξαμε το air con­di­ti­on και πήγαμε στο κρεβάτι. Σαν παλιές άρρωστες γυναίκες! :).

Κατά τα άλλα, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με το ξενοδοχείο και με όλα τα υπόλοιπα. Μετά από δύο ημέρες συνειδητοποιήσαμε ότι θα διασκεδάζαμε όπως όλοι οι υπόλοιποι και ότι δεν μας πείραζε (διαφορετικά θα πρέπει απλώς να ξεκινήσουμε τη δηλητηρίαση από το πρωί ως το βράδυ). Εφόσον είναι ένα τόσο φιλικό, οικείο και χαρούμενο ξενοδοχείο, πρέπει να προσαρμοστούμε. Την τέταρτη ημέρα (οι χαλούχες έφευγαν) κολυμπούσαμε χαρούμενοι στα ατλαντικά” κύματα, έμαθαν πού να μπαίνουν στη θάλασσα για να μην τους παρασύρουν, και στα βαθύτερα νερά μπορούσαμε να απολαύσουμε την κούρσα στα κυματάκια. Ήταν φανταστικό! Και η θέα από το νερό στο περίπλοκο τοπίο ήταν κάτι εκπληκτικό. Τελικά, και οι δύο μας λυπήθηκαν που έπρεπε να φύγουμε από εκεί. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πουθενά.

Συνολική επισκόπηση του ξενοδοχείου: όποιος θέλει να έχει μια ηρεμική διακοπές, ας πάει στο Achi­li­on στην Αμούδι στη Ζάκυνθο. Εκεί ήμασταν πέρυσι, υπέροχο σε όλα! Όποιος έχει ευχάριστα παιδιά στο σπίτι, ας έρθει εδώ, θα έχουν από αυτά ησυχία από το πρωί έως το βράδυ, τα παιδιά εκεί ξέρουν πώς να διασκεδάσουν μαζί. Ας τους δώσουν μικρά σανίδια surf, μπορούν να πετάγονται και να κολυμπούν στα κύματα όλη την ημέρα, ακόμη και στην πισίνα. Παρά την απαγόρευση στον πίνακα, όλα επιτρέπονταν εκεί. Όπως και το κάπνισμα στην Ελλάδα – όλοι και παντού καπνίζουν, κυρίως επειδή η ΕΕ είναι ικανοποιημένη που έχει ο νόμος:).

Παραθέτω μερικές φωτογραφίες από το ξενοδοχείο μας και εικόνες από τη θάλασσα στην παραλία, ώστε κάθε άτομο να δει ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε τα κύματα τόσο σοβαρά, όπως τραγουδάμε εμείς οι Σλοβάκοι :).


Use Facebook to Comment on this Post

2009, Časová línia, Grécko, Krajina, Zahraničie

Kalymnos – krásny ostrov v Grécku

Hits: 2703

Dovo­len­ka na Kalym­no­se, 1. časť – Príchod

Auto­ri všet­kých čas­tí: Oľga Maga­lo­vá a Jul­ka Ron­čo­vá, V prís­pev­koch sú zážit­ky z pohľa­du Oľgy

V pon­de­lok 2. augus­ta sme sa vrá­ti­li z dovo­len­ky, tak už je naj­vyš­ší čas sa ozvať. Ešte stá­le nemám uro­be­ný poria­dok vo svo­jich fot­kách, ako­si nestí­ham .… Okrem toho som zis­ti­la, že moje fot­ky sú hroz­né! Mala som nový foťák a nestih­la som si (doma som nema­la čas, na dovo­len­ke sa mi nech­ce­lo), pre­čí­tať návod na jeho obslu­hu. Má vše­li­ja­ké reži­my, ale ja som len cva­ka­la na neja­kom obec­nom nasta­ve­ní (aj tak som na disp­le­ji kvô­li sln­ku nič nevi­de­la :). Pre­to na ilus­trá­ciu využi­jem aj krás­nu foto­ga­lé­riu čes­kej adre­na­lí­no­vej turis­t­ky Soni, kto­rú mi odpo­ru­či­li jej (a teraz už aj naši) pria­te­lia z Mora­vy, kto­rí boli tiež v našom“ Kan­tu­ni Beach hoteli.

Ten­to rok sme boli 14 dní na gréc­kom ostro­ve Kalym­nos. Nesko­ro večer sme lete­li z Bra­ti­sla­vy na Kos. Dora­zi­li sme tam oko­lo dru­hej v noci. Väč­ši­na dovo­len­ká­rov potom pokra­čo­va­la auto­bu­som do jed­not­li­vých leto­vísk na Kose, iba nás, šty­roch Kalym­no­sa­nov“, uby­to­va­li v štú­diách IRENE blíz­ko prí­sta­vu v Mas­ti­cha­ri. Bolo to prí­jem­né, lebo sme nemu­se­li čakať na ran­ný tra­jekt len tak nie­kde na móle v prí­sta­ve. V štú­diách nás uby­to­va­li asi o tre­tej v noci. Ospr­cho­va­li sme sa a išli sme spať. Ráno sme odtiah­li záve­sy, vyšli na bal­kón a mali sme zra­zu krás­ny prvý výhľad na pro­ti­ľah­lý ostrov Kalym­nos! Naozaj to pote­ši­lo 🙂 Uva­ri­li sme si v kuchyn­ke ran­nú kávič­ku a vychut­na­li sme si ju na bal­kó­ne. Potom sme zba­li­li fid­lát­ka a peši sme pre­šli kúsok do prí­sta­vu v Mas­ti­cha­ri.

Na móle, neďa­le­ko tra­jek­tu sme si v bie­lej búd­ke“ vyme­ni­li vou­che­ry za ces­tov­né lís­t­ky a nastú­pi­li sme na tra­jekt. Prek­va­pi­lo nás, že kuf­re nám káza­li nechať iba tak na boku lode pria­mo na palu­be, kde postup­ne zapar­ko­vá­va­li náklad­nia­ky s tova­rom. Na Kalym­no­se sa v pod­sta­te nič nevy­rá­ba, tak­že vše­tok tovar tam pri­vá­ža­jú tým­to tra­jek­tom. Najprv sme z tých kuf­rov boli ner­vóz­ne a strieh­li sme na ne z hor­nej palu­by 🙂 Ale potom sme vide­li, že všet­ci ostat­ní ces­tu­jú­ci sú v poho­de, tak sme sa aj my pop­re­chá­dza­li po palu­bách a nafo­ti­li si ešte Mas­ti­cha­ri z hor­nej palu­by tra­jek­tu. Milo nás prek­va­pi­li aj toale­ty na tra­jek­te – boli pek­né a čisté.

O devia­tej ráno sa tra­jekt pohol sme­rom do prí­sta­vu Pothia, hlav­né­ho mes­ta ostro­va Kalym­nos. Pothia je krás­ne mes­teč­ko s jedi­neč­nou atmo­sfé­rou úzkych uli­čiek. V prí­sta­ve nás čakal dele­gát Jan z CK Aeolus, usa­dil nás do pri­pra­ve­né­ho taxi a odpre­va­dil do našich des­ti­ná­cií. Nás do stre­dis­ka Kan­tu­ni a mla­dých sym­pa­tic­kých novo­ma­že­lov Deka­nov­cov ďalej do Mas­su­ri.

Odka­zy


Holi­day on Kalym­nos, Part 1 – Arrival

Aut­hors of all parts: Oľga Maga­lo­vá and Jul­ka Ron­čo­vá, Expe­rien­ces are sha­red from Oľga­’s perspective

On Mon­day, August 2nd, we retur­ned from our vaca­ti­on, so it’s high time to sha­re our expe­rien­ces. I still have­n’t orga­ni­zed my pho­tos, some­how I’m fal­ling behind.… Besi­des, I found out that my pho­tos are ter­rib­le! I had a new came­ra and did­n’t have time (nor the desi­re during the vaca­ti­on) to read the manu­al. It has vari­ous modes, but I just clic­ked on some gene­ral set­ting (and I could­n’t see anyt­hing on the disp­lay due to the sun :). The­re­fo­re, for illu­stra­ti­on, I’ll also use the beau­ti­ful pho­to gal­le­ry of the Czech adre­na­li­ne tou­rist Sony, recom­men­ded to me by her (and now also our) friends from Mora­via, who were also in our” Kan­tu­ni Beach hotel.

This year we spent 14 days on the Gre­ek island of Kalym­nos. We flew from Bra­ti­sla­va to Kos late in the eve­ning. We arri­ved the­re around two in the mor­ning. Most vaca­ti­oners then con­ti­nu­ed by bus to vari­ous resorts on Kos, only the four of us Kalym­no­sans” were accom­mo­da­ted in the stu­di­os IRENE near the port in Mas­ti­cha­ri. It was nice becau­se we did­n’t have to wait for the mor­ning fer­ry just some­whe­re on the pier in the port. We were accom­mo­da­ted in the stu­di­os around three in the mor­ning. We sho­we­red and went to bed. In the mor­ning, we pul­led the cur­tains, went out on the bal­co­ny, and sud­den­ly we had a beau­ti­ful first view of the oppo­si­te island of Kalym­nos! It real­ly ple­a­sed us 🙂 We bre­wed our mor­ning cof­fee in the kit­che­net­te and enjo­y­ed it on the bal­co­ny. Then we pac­ked our things and wal­ked a bit to the port in Mastichari.

On the pier, near the fer­ry, we exchan­ged vou­chers for tra­vel tic­kets in a whi­te booth” and boar­ded the fer­ry. We were sur­pri­sed that they told us to lea­ve our suit­ca­ses just on the side of the boat direct­ly on the deck, whe­re trucks with goods were gra­du­al­ly par­king. In Kalym­nos, basi­cal­ly not­hing is pro­du­ced, so all the goods are brought the­re by this fer­ry. At first, we were ner­vous about tho­se suit­ca­ses and kept an eye on them from the upper deck 🙂 But then we saw that all the other pas­sen­gers were fine, so we also wal­ked around the decks and took pic­tu­res of Mas­ti­cha­ri from the upper deck of the fer­ry. We were also ple­a­san­tly sur­pri­sed by the toilets on the fer­ry – they were nice and clean.

At nine in the mor­ning, the fer­ry moved towards the port of Pothia, the main town of the island of Kalym­nos. Pothia is a beau­ti­ful town with a uni­que atmo­sp­he­re of nar­row stre­ets. In the port, we were awai­ted by the repre­sen­ta­ti­ve Jan from the tra­vel agen­cy Aeolus, he sett­led us into a pre­pa­red taxi and escor­ted us to our des­ti­na­ti­ons. Us to the Kan­tu­ni resort and the young, sym­pat­he­tic newly­weds Deka­nov­ci furt­her to Massouri.

Links

 • Beau­ti­ful pho­to gal­le­ry sent to us by the Deka­nov­ci after the vaca­ti­on Kalym­nos on Wikipedia

Διακοπές στην Κάλυμνο, Μέρος 1 – Άφιξη

Συγγραφείς όλων των μερών: Όλγα Μαγκάλοβα και Τζούλκα Ροντσόβα, Οι εμπειρίες μοιράζονται από την οπτική γωνία της Όλγας

Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου επιστρέψαμε από τις διακοπές, οπότε είναι πλέον καιρός να επικοινωνήσουμε. Ακόμα δεν έχω τακτοποιήσει τις φωτογραφίες μου, κάπως καθυστερώ.… Εκτός αυτού, διαπίστωσα ότι οι φωτογραφίες μου είναι τραγικές! Είχα ένα νέο φωτογραφικό μηχάνημα και δεν πρόλαβα να διαβάσω το εγχειρίδιο χρήσης του (στο σπίτι δεν είχα χρόνο, και δεν μου άρεσε η ιδέα κατά τις διακοπές), έχει διάφορες λειτουργίες, αλλά εγώ απλώς πατούσα κάπου σε κοινή ρύθμιση (και δεν έβλεπα τίποτα στην οθόνη λόγω του ήλιου :). Γι αυτό θα χρησιμοποιήσω για εικονογράφηση και την όμορφη φωτογραφική συλλογή της Τσέχας τουρΣτην πλωτή πλατφόρμα, κοντά στο φέρι, ανταλλάξαμε τα κουπόνια για τα εισιτήρια μας σε ένα λευκό περίπτερο” και επιβιβαστήκαμε στο φέρι. Μας ξάφνιασε το γεγονός ότι μας είπαν να αφήσουμε τις βαλίτσες μας απλώς στην πλευρά του πλοίου ακριβώς στην πλατφόρμα, όπου σταδιακά παρκάρονταν φορτηγά με εμπορεύματα. Στην Καλύμνο, ουσιαστικά δεν παράγεται τίποτα, οπότε όλα τα εμπορεύματα φέρνονται εκεί με αυτό το φέρι. Αρχικά ανησυχήσαμε για αυτές τις βαλίτσες και τις παρακολουθήσαμε από το πάνω κατάστρωμα 🙂 Αλλά μετά είδαμε ότι όλοι οι άλλοι επιβάτες ήταν εντάξει, οπότε περπατήσαμε και εμείς γύρω από τα κατάστρωματα και τραβήξαμε φωτογραφίες του Μαστιχάρι από το πάνω κατάστρωμα του φεριμπότ. Επίσης, μας ευχάριστησαν τα τουαλέτες στο φεριμπότ – ήταν ωραίες και καθαρές.ίστριας Sony, που μου πρότειναν οι φίλοι της (και τώρα και οι δικοί μας) από τη Μοραβία, που ήταν επίσης στο δικό μας” ξενοδοχείο Kan­tu­ni Beach.

Φέτος περάσαμε 14 ημέρες στο ελληνικό νησί της Καλύμνου. Το βράδυ πετάξαμε από τη Βρατισλάβα για την Κω. Φτάσαμε εκεί περίπου στις δύο το πρωί. Οι περισσότεροι διακοπές συνέχισαν με λεωφορείο προς τα διάφορα θέρετρα στην Κω, μόνο οι τέσσερις Καλύμνιοι” μας φιλοξενήθηκαν στα στούντιο IRENE κοντά στο λιμάνι του Μαστιχάρι. Ήταν ευχάριστο επειδή δεν χρειάστηκε να περιμένουμε για το πρωινό φέρι κάπου στο κέντρο του λιμανιού. Στα στούντιο μας φιλοξένησαν περίπου τρία το πρωί. Κάναμε ντους και πήγαμε για ύπνο. Το πρωί τραβήξαμε τα κουρτίνια, βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά είχαμε μια όμορφη πρώτη θέα στον απέναντι νησί της Καλύμνου! Μας χάρισε πραγματικά 🙂 Εσείς μαγειρέψαμε το πρωινό καφέ στην κουζίνα και τον απολαύσαμε στο μπαλκόνι. Μετά συλλέξαμε τα πράγματά μας και περπατήσαμε λίγο προς το λιμάνι του Μαστιχάρι.

Στις εννιά το πρωί, το φέρι ξεκίνησε προς το λιμάνι Πόθια, της κύριας πόλης του νησιού Καλύμνου. Το Πόθια είναι ένα όμορφο χωριό με μοναδική ατμόσφαιρα στενών δρομακίων. Στο λιμάνι μας περίμενε ο αντιπρόσωπος ΤΑ του ταξιδιωτικού γραφείου Aeolus, μας εγκατέστησε σε ένα έτοιμο ταξί και μας οδήγησε στους προορισμούς μας. Εμάς στο θέρετρο Καντούνι και τους νεόνυμφους, τους συμπαθείς νεόνυμφους Δεκάνοβτσοβ, περαιτέρω στο Μασσούρι.


Use Facebook to Comment on this Post